Звіт з теми, яка виконувалася в межах робочого часу викладачів кафедри історії та теорії соціології у 2006 рСкачати 80.08 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір80.08 Kb.
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

з теми, яка виконувалася в межах робочого часу викладачів

кафедри історії та теорії соціології у 2006 р.
1. Найменування роботи: „Соціологічні виміри сучасного українського суспільства: регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації

2. Коди роботи пріоритетного напряму розвитку науки і техніки категорії ВАК: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

3. Назва підрозділу виконавця: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історії та теорії соціології

4. Номер державної реєстрації роботи: 0105U4004942

5. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, наук. ступінь, наук. звання) Черниш Наталія Йосипівна д-р соціол. н., проф.

6. Виконавці (прізвище, ім’я, по-батькові, наук. ступінь, наук. звання) • Середа Вікторія Віталіївна, кандидат соціолог. наук

 • Демків Олег Богданович, кандидат соціолог. наук

 • Лапан Тетяна Дмитрівна, кандидат істор. наук

 • Сусак Віктор Іванович, магістр історії

 • Бень Орислава Теодорівна, магістр соціології

 • Кондратик Лідія Михайлівна, магістр соціології

 • Бурейчак Тетяна Сергіївна, магістр соціології

 • Зайцева-Чіпак Наталія Олександрівна, аспірант кафедри історії та теорії соціології

 • Бурак Тетяна Остапівна, аспірант кафедри історії та теорії соціології

 • Конопля Ольга Володимирівна, аспірант кафедри історії та теорії соціології

 • Коковін Олександр Володимирович, старший лаборант лабораторії соціологічних досліджень.

7. Термін виконання (початок, закінчення роботи) 01.01.2005 – 31.12.2007

8. Основні наукові результати:

Виконання зазначеної теми розпочалося у січні 2005 р. і було покладене на викладачів кафедри та працівників лабораторії соціологічних досліджень. Базовим проектом для виконання зазначеної теми є проект, розпочатий 1994 р., що вивчає погляди жителів міст Львова і Донецька – двох важливих регіональних центрів, відповідно, на Заході та на Сході України. Опитування респондентів виконувалося поетапно, з часовим кроком у п’ять років – у 1994, 1999 та 2004 рр. Об’єктом цього дослідження є жителі міст Львова та Донецька у віці від 18 років та старші, а предметом – динаміка та основні тенденції змін індивідуальних/групових соціальних ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей мешканців Львова і Донецька. Оскільки польова фаза третього етапу соціологічного дослідження у містах Львові та Донецьку була завершена на початку 2005 р., а базові опрацювання отриманих даних було виконано протягом 2005 р., то протягом 2006 р. проводилися роботи з комплексного опрацювання одержаної соціологічної інформації, а саме – статистичного тестування основних робочих гіпотез дослідження.

Так, наприклад, в рамках підтеми, що стосується генераційних вимірів групових/індивідуальних ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей (відп. проф. Черниш Н.Й.) на основі тестування робочих гіпотез дослідження отримано наступні основні наукові результати. Ідентифікаційні моделі львівських респондентів протягом періоду з 1994 по 2004 рр. відрізнялися високого рівня стабільністю, з переважанням етнічної (українська), регіональної та мовної моделей. Одночасно з цим донеччани демонстрували певну динаміку з тенденцією до стабілізації, особливо протягом останніх п’яти років. При цьому Донецьку на поч. ХХІ ст. зафіксовано різке зростання значення саме «донецької» (регіональної) ідентичності, яка за кількісними показниками значно випереджає усі інші. Поколінські групові ідентичності в обидвох містах показують певну відмінність від загальних: для представників молодшого і старшого покоління в обидвох містах найважливішим є ототожнення себе насамперед зі своєю віковою групою, аніж з іншою спільнотою – локальною регіональною, етнічною, класовою тощо.

У рамках підтеми, що стосується регіональних особливостей історичної ідентичності та їх впливу на політичні орієнтації в Україні (відп. канд. соц. наук. Середа В.В.) отримано наступні результати. Історична ідентичність у Донецьку твориться не вздовж ліній національної солідарності, а вздовж регіональної; натомість у Львові можемо говорити про змішаний тип національно-регіональних солідарностей у витворенні історичної ідентичності. У преференціях щодо моделей національного минулого, в обидвох регіонах простежується достатньо висока міжгенераційна солідарність. Встановлено взаємозв’язок між регіональними особливостями історичної ідентичності та політичними орієнтаціями жителів відповідних регіонів.

В рамках підтеми, що стосується патерналістських установок і практик (відп. Сусак В.І.) основним науковим результатом є висновок про те, що в обидвох регіонах, в середовищі різних поколінь протягом 1994-2004 рр. спостерігалася сильно виражена потреба у патерналістській соціальній політиці з боку всіх рівнів влади. На цьому фоні жителі міст Львова та Донецька демонстрували низькі показники самоорганізації у вирішенні своїх проблем.

В рамках підтеми, що стосується конструювання ґендерної ідентичності в контексті конс’юмеристської культури (відп. Бурейчак Т.С.) виконано теоретичний та емпіричний аналіз процесів творення маскулінності/фемінінності, пов’язаних із відповідними конс’юмеристськими практиками, зокрема, встановлено принципову роль реклами (як одного із визначальних джерел дискурсів споживання) у конструюванні ґендерних ідентичностей.

В рамках підтем, що стосуються мережевих вимірів соціального капіталу (відп. Демків О.Б.), соціальної адаптації репатріантів – примусово вивезених на роботи у Німеччину протягом Другої світової війни (відп. Лапан Т.Д.), інституціоналізації молодіжних громадських організацій в сучасній Україні (відп. Бень О.Т.), систем цінностей населення сучасної України (відп. Кондратик Л.М.), соціологічних вимірів релігійної свідомість населення Львівщини (відп. Зайцева-Чіпак Н.О.), трансформації економічної культури населення Львівщини (відп. Бурак Т.О.), формування й функціонування європейської ідентичності представників різних регіонів сучасного українського суспільства (відп. Конопля О.В.), протягом звітного періоду автори виконали відповідні комплексні теоретичні інтерпретації основних понять та розробили системи операціональних показників, що будуть використані як основа для апробації різнопланових робочих гіпотез дослідження.Загальним науковим результатом виконання даної теми протягом 2006 р. є встановлення різноплановості та різновекторності інституціональних та структурних трансформацій сучасного українського суспільства, що відрізняються особливими вимірами на рівні різних регіонів України. Результуючий вектор цих змін формує достатньо стабільні показники у таких важливих напрямках, як консолідація політичної нації, розвиток європейської ідентичності, закорінення цінностей громадянського суспільства тощо.
Одержані матеріали склали основу кандидатських дисертацій асистентів та аспірантів кафедри, а також були використані при написанні виконавцями теми розділів міжнародної колективної монографії на тему “Соціальні ідентичності в сучасній Україні: приклад Львова і Донецька (1994-2004 рр.)”, яка зараз готується до друку. Апробація матеріалів дослідження здійснювалася у низці наукових статей і повідомлень. Вони також послужили основою для виголошених учасниками теми виступів на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, звітних річних наукових конференціях викладачів кафедри на історичному факультеті.
9. Практичне значення одержаних результатів
Практичне значення одержаних результатів полягає у нагромадженні баз даних з різноплановими соціологічними вимірами сучасного українського суспільства в рамках його інституціоналізаційного розвитку та структурних трансформацій з особливою увагою на особливостях окремих регіонів. Комплексний тріангуляційний аналіз отриманих баз даних дозволяє встановлювати кореляції між різноманітними факторами та показниками змін сучасного українського соціуму. Такий аспект дослідження є цілковито новим для вітчизняних соціогуманітарних наук і претендує на наукову новизну.
10. Список публікацій за результатами роботи:

Статті – 14

 1. Бень О. Первинний і вторинний характер інституціоналізації (на прикладі молодіжної громадської організації “Українська молодь - Христові”). // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С. 659-665. (0.3 арк.)

 2. Бурейчак Т. Моделі маскулінності у сучасній українській рекламі // Методологія, теорія і практика соціологічного дослідження сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Вид. центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2005. – C. 523-527. (0.2 арк.)

 3. Бурейчак Т. Соціальна сутність конс’юмеристської культури як елементу постмодерного суспільства // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики: Международный межвузовский сборник научных трудов. Вып. 29 – Запорожье: Гуманитарный университет «ЗИГМУ». – 2006. – С. 74-83. (0.4 арк.)

 4. Зайцева-Чіпак Н. Стан релігійної свідомості населення Львівщини (результати апробації авторської моделі дослідження феномену) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С. 344-351. (0.4 арк.)

 5. Лапан Т. Діяльність українських громадських організацій на захист становища депортованих українських робітників у ІІІ Райху // Етнічна культура українців. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 91-100. (0.4 арк.)

 6. Лапан Т. Порівняльний аналіз становища українців дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботах у Німеччині під час П Світової війни // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А.О. Чемериса. Вип. 6. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2005. –– С.176-181. (0.4 арк.)

 7. Середа В. "Історія вчить": історичний дискурс в офіційних промовах Президента України Л.Кучми // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С. 318-323 (0.4 арк.)

 8. Середа В. Аналіз зв’язку преференцій респондентів Львова і Донецька щодо національного минулого з їх соціально-демографічними характеристиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2006. – С.125-131 (0.4 арк.)

 9. Середа В. Особливості репрезентації національно-історичних ідентичностей в офіційному дискурсі президентів України і Росії. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - №3. – С.191-212 (1 арк.)

 10. Середа В. Регіональні виміри українського соціуму: історичне минуле і національні ідентичності // Агора. Україна – регіональний вимір. Випуск 3. – Київ, 2006. – С.29-41. (1 арк.)

 11. Середа В. Стосунки Сходу та Заходу України: історичні ідентичності і націєструктуруючі процеси // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє. – Луганськ, 2006. – С.183-196 (0.5 арк.)

 12. Сусак В. Регіональні особливості політичної культури українського суспільства: порівняльний аналіз міжпоколінських подібностей та відмінностей у політичних орієнтаціях населення Львова та Донецька // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2005. – С. 292-298. (0,3 др. арк.)

 13. Черниш Н., Ровенчак О. Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їх у соціології (Стаття друга) // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 2006. - № 1. – С.37-54 (1 др.арк.).

 14. Черниш Н., Ровенчак О. Соціокультурний підхід у соціогуманітарних науках: Обмін сенсами (Стаття перша) // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 2005. - № 4. – С.92-104 (0.6 др.арк.).

11. Захищено дисертацій за тематикою роботи: кандидатських (назва роботи, рік захисту, прізвище, ім’я, по-батькові керівника).

захищено 2 кандидатські дисертації працівниками кафедри:

1 кандидатську дисертацію випускника аспірантури, працівника кафедри:

Демків О.Б. Мережева структура соціального капіталу. Дата захисту 7.04.2006 р. Наук. керівник кандидат філософських наук, Поляруш Борис Юрійович.

1 кандидатську дисертацію працівником кафедри

Середа В.В. Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієнтацій в Україні. Дата захисту: 26.04.06. Науковий керівник Головаха Є.І., д.філос.н., старший науковий співробітник.
12. Де обговорювалися результати роботи, № і дата протоколу:
Попередні висновки і результати дослідження обговорювались на засіданні кафедри 3 листопада 2006 р., протокол № 5; на засіданні Вченої ради історичного факультету 22 листопада 2006 р., протокол № 4.

Декан факультету,

доцент Шуст Р.М.

Науковий керівник теми,

доктор соціологічних наук,

професор Черниш Н.Й.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка