Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка30/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Держбюджетна тематика кафедри
Загальний обсяг фінансування за 2012-2013 р. складає 217 254,00 грн.
Д-8-10-Ф Дослідження нових методів перетворення сонячної та теплової енергій в електричну (РК № 0110U000144)

Замовник МОНМС України

Керівник теми Галущак М.О.

Кафедра філософії

philosophy@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження філософських основ гуманізації освіти у підготовці фахівців інженерно-технічних спеціальностей

Склад кафедри:

1 Скальська Дарія Миколаївна, д.філос.н., проф.

2 Кравченко Вікторія Юріївна, к.псл.н., доц.

3 Кудлач-Мельник Віра Іванівна, к.і.н., доц.

4 Пішак Оксана Василівна, к.фс.н., доц.

5 Шастко Ірина Миронівна, к.псл.н., доц.

6 Анастасова Валентина Іванівна, ас.

7 Андрусів Любомир Зіновійович, к.фс.н., ас.

8 Олексишин Олег Орестович, ас.

9 Палагнюк Михайло Михайлович, к.фс.н., ас.

10 Стецюк Роман Володимирович, ас.11 Хабайлюк Валентина Василівна, к.псл.н., ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Скальська Д.М. Філософія мистецтва як субдомінанта неотомізму та персоналізму / Д.М.Скальська // Актуальні проблеми духовності : зб. наук. ст. - Криворізький держ.педаг. ун-т. - Кривий Ріг, 2012. - Вип.13. - С.160-165.
2 Хабайлюк В.В. Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми підліткового віку / В.В.Хабайлюк // Практична психологія та соціальна робота. - Київ, 2012. - № 3. - С.37-40.
3 Кудлач-Мельник В.І. Свідомість як відображення й ідеальне творення світу / В.І.Кудлач-Мельник // Мультиверсум. Філософський альманах. Серія. “Онтологія і теорія пізнання”. - Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, 2012 р. - Вип.6(114). - С.84-96.
4 Кудлач-Мельник В.І. Виховання громадянськості при вивченні дисциплін філософського циклу / В.І.Кудлач-Мельник // Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія “Філософські і психологічні науки”. - Івано-Франківськ, 2012. - Вип.18. - С.63-74.
5 Кравченко В.Ю. Особливості дослідження довіри в соціально-психологічному дискурсі / В.Ю.Кравченко // Психологія і суспільство. - Тернопіль : ВПЦ ТНЄУ “Економічна думка”, 2012. - № 2. - С.52-57.
6 Пішак О.В. Вплив сучасних інформаційних технологій на формування моральнісної культури майбутніх фахівців нафтогазової промисловості / О.В.Пішак // Прикарпатський вісник Наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Думка. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(19). - С.125-135.
7 Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: історико-філософський аналіз / М.М.Палагнюк // Прикарпатський вісник Наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Думка. - Івано-Франківськ, 2012.- №3(19). - С.118-124.
8 Скальська Д.М. Філософська антропологія: історія, ідеї, пріоритети / Д.М.Скальська, М.Л.Скальська // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26-27 жовтня 2012р. - Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2012.- С.79-81.
9 Палагнюк М.М. Соціально-філософські ідеї М.Павлика / М.М.Палагнюк // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2011 : Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 20-31 марта 2012г. : сб. науч. трудов CWord.М. - Одесса: Черноморье, 2012. - Вип.4, Том 15. - С.45-47.
10 Палагнюк М.М. Філософсько-гуманістичні погляди М.Драгоманова - історико-філософський аналіз / М.М.Палагнюк // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Бердянської сесії і Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Бердянськ, 22 вересня 2011р. : зб. тез доп. - Бердянськ, 2012. - С.83-86.
11 Палагнюк М.М. Технологія створення дистанційних курсів гуманітарного напрямку в ІФНТУНГ / М.М.Палагнюк // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.90-91.
12 Палагнюк М.М. Національна проблема в поглядах суспільно-політичних діячів кінця 19 ст. / М.М.Палагнюк // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26-27 жовтня 2012р. - Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2012. - С.64-67.
13 Хабайлюк В.В. Причини та корекція агресивності / В.В.Хабайлюк // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика : Наук.-практ. конф., Київ, 16-17 травня 2012р. - К : НТУУ “КПІ”, 2012. - С.212-214.
14 Хабайлюк В.В. Залежність в сімейних стосунках / В.В.Хабайлюк // Наука и современность : Междунар. науч.-практ. конф., Киев, 28 марта 2012р. - Киев, 2012. - Вып.2. - С.26-29.
15 Андрусів Л.З. Особливості впровадження дистанційної освіти в Україні: сильні сторони та зони розвитку / Л.З.Андрусів, Б.Я.Депутат, М.П.Мазур // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.101-102.
16 Пішак О.В. Техноетика в умовах глобалізації: її сутність і специфіка / О.В.Пішак // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26-27 жовтня 2012р. - Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2012.- С.67-69.
17 Шастко І.М. Особливості консультування дівчат юнацького віку з проявами амбівалентності латентного материнства / І.М.Шастко // Актуальні проблеми практичної психології : Всеукр. наук.-практ. семінар, Глухів, 12 жовтня 2012р. - Глухів : Глухівський нац.-педаг. ун-т ім. О.Довженка, 2012. - С.63-65.
18 Стецюк Р.В. Особливості формування ідеалу морально досконалої людини в епоху Київської Русі / Р.В.Стецюк // Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26-27 жовтня 2012р. - Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2012. - С.82-84.
19 Анастасова В.І. Деякі теоретико-методологічні аспекти організації дистанційного навчання / В.І.Анастасова // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.130-131.
20 Skalska D.M. Philosophy : lectures / D.M.Skalska. - Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2013. - Р.52.
21 Скальська Д.М. Екзистенціальна філософія: пізнання людських реалій та цінностей / Д.М.Скальська // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Думка.- Івано-Франківськ, 2012.- № 3(19). - С.100-108.
22 Скальська Д.М. Інноваційна модель: філософсько-антропологічні виміри освіти / Д.М.Скальська // Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 20-28 квітня 2013р. - Науки гуманітарного циклу. - Запоріжжя : Вид-во ПГА, 2013. - Т.1. - С.31-34.
23 Скальська Д.М. Філософський дискурс неомарксизму: творчість раннього Д.Лукача / Д.М.Скальська // Наука в інформаційному просторі : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 10-11 жовтня 2013р. - Актуальні дослідження з гуманітарних наук. у 8 т.- Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2013. - Т.8. - С.61-67.
24 Хабайлюк В.В. Особливості прояву деструктивної залежності в сімейних стосунках / В.В.Хабайлюк // Зб. наук. праць. Серія “Філософія, соціологія, психологія”.- Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника”, 2013. - Вип.18, Ч.1. - С.124-130.
25 Хабайлюк В.В. Психологічні особливості прояву надмірної залежності в сімейних стосунках / В.В.Хабайлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - № 4. - С.24-27.
26 Кудлач-Мельник В.І. Перші спроби філософсько-релігійного громадянського суспільства / В.І.Кудлач-Мельник // Зб. наук. праць Полтав. нац. педаг. ун-ту ім.В.Г.Короленка. Серія “Педагогічні науки”. - Полтава, 2013. - Вип.11. Витоки педагогічної майстерності . - С.220-226.
27 Шастко І.М. Науково-практичне вивчення проблем амбівалентності материнства / І.М.Шастко // Зб. наук. праць. Серія “Філософія, соціологія, психологія”. - Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника”, 2013. - Вип.18, Ч.1. - С.131-136.
28 Пішак О.В. Професійне та моральне становлення особистості студента як майбутнього фахівця в епоху інноваційних технологій / О.В.Пішак // Мультиверсум. Філософський альманах. - К., 2013. - Вип.3(121). - С.218-229.
29 Скальська Д.М. Філософсько-антропологічні засади естетики посткласичної доби / Д.М.Скальська // Антропологічні виміри філософських досліджень. - Зб. наук. праць Дніпропетського НУ залізн. транспорту. - Дніпропетровськ, 2013. - Вип.3. - С.62-68. (науково-метрична система DOAJ, Google Scholar).
30 Скальська Д.М. Культура та цивілізація в процесах сучасної глобалістики / Д.М.Скальська // Роль суспільних наук у збереженні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 квітня 2013р. - Київська наукова суспільнознавча організація. - Київ, 2013. - С.87-90.
31 Скальська Д.М. Філософсько-антропологічні рефлексії сучасної науки / Д.М.Скальська // Антропологічні виміри філософських досліджень : ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013р. - Дніпропетровський нац. ун-т залізн. транспорту ім.В.Лазаряна. - С.53-54.
32 Скальська Д.М. Прекрасне як зміна парадигми в часі / Д.М.Скальська, Н.Г.Кутузова // Гуманістики у сучасному інформормаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : VІ Міжнар. наук. конф., Луганськ, 30-31 травня 2013р. : зб. наук. праць. - Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2013. - Ч.І. - С.150-152.
33 Скальська Д.М. Філософський постмодерн: у пошуках сенсу / Д.М.Скальська // Філософія як культурна політика сучасності : Всеукр. наук. конф., Острог, 25-26 жовтня 2013р. : зб. наук. праць. - Острог, 2013. - С.11.
34 Андрусів Л.З. Особливості формування аналітичного мислення у студентів нафтогазової спеціальності / Л.З.Андрусів // Наука в інформаційному просторі : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 10-11 жовтня 2013р. - Актуальні дослідження з гуманіст. наук. у 8 т. - Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2013. - Т.5. - С.91-97.
35 Хабайлюк В.В. Творча спрямованість навчального процесу як складова гуманізації вищої технічної освіти / В.В.Хабайлюк // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013 : Междунар. науч.-практ. конф., Одеса, 19-30 марта 2013р. - Сборник научных трудов SWorld. - Одесса : Куприенко, 2013. - Вип.1, Т.18. - С.13-14. (импакт-фактор, РИНЦ).
36 Пішак О.В. Позитивні і негативні тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій / О.В.Пішак // Антропологічні виміри філософських досліджень : ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013р. - С.47-49.
37 Пішак О.В. Самореалізація людини як основа творення моральнісних стосунків / О.В.Пішак // Наука в інформаційному просторі : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 10-11 жовтня 2013р. - Актуальні дослідження з гуманітарних наук. у 8 т. - Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2013. - Т.8. - С.67-71.
38 Палагнюк М.М. Джерела та історіографія націософських досліджень в Україні на зламі 19-20 ст. / М.М.Палагнюк // Науковий діалог “Схід-Захід” : ІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, АР Крим, Бахчисарай, 12 жовтня 2013р.: у 4 ч. - Бахчисарай : В-во “Інновація”, 2013. - Ч.1. - С.95-98.
39 Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: культурно-філософський аспект / М.М.Палагнюк // Антропологічні виміри філософських досліджень : ІІ Міжнар. наук. конф., Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013р. - С.46-47.
40 Кудлач-Мельник В.І. Духовні цінності та пріоритети студентів технічного вузу / В.І.Кудлач-Мельник // ІV Міжнар. наук. конф. з етики, Яремче, 24-25 травня 2013р. - Проблеми моралі: теорія і практика. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - С.181-182.
41 Палагнюк М.М. Проблема трансформації моральних цінностей студентів ВНЗ / М.М.Палагнюк // ІV Міжнар. наук. конф. з етики, Яремче, 24-25 травня 2013р. - Проблеми моралі: теорія і практика. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - С.197-199.
42 Андрусів Л.З. Особливості логіки соціальної поведінки в епоху інформаційного суспільства: етичний аспект / Л.З.Андрусів // ІV Міжнар. наук. конф. з етики, Яремче, 24-25 травня 2013р. - Проблеми моралі: теорія і практика. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - С.122-123.
43 Олексишин О.О. Моральні цінності у контексті протистояння глобального і національного в культурі / О.О.Олексишин // ІV Міжнар. наук. конф. з етики, Яремче, 24-25 травня 2013р. - Проблеми моралі: теорія і практика. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - С.191-192.
44 Олексишин О.О. Культурологічні засади гуманізації освітнього процесу в технічних вузах / О.О.Олексишин // Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку : Міжнар.наук.-практ. конф., Одеса, 10-11 травня 2013р. - Одеса : ГО “Причорноморський центр досліджень проблем суспільства”, 2013. - С.37-41.
45 Стецюк Р.В. Деякі аспекти дослідження етики мирського благочестя в культурі Київської Русі / Р.В.Стецюк // ІV Міжнар. наук. конф. з етики, Яремче, 24-25 травня 2013р. - Проблеми моралі: теорія і практика. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - С.52-54.

Кафедра історії та політології

history@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Методика використання КМСОНП в курсі історії України та політології в технічному університеті

Склад кафедри:

1 Мандрик Ярослав Іванович, д.і.н., проф.

2 Білоус Ліна Василівна, к.політ.н., доц.

3 Кісь Ярослав Іванович, к.і.н, доц.

4 Концур-Карабінович Наталія Миколаївна, к.і.н., доц.

5 Макаровський Іван Петрович, доц.

6 Педич Василь Пилипович, к.і.н., доц.

7 Петруня-Пилявська Наталя Анатоліївна, к.і.н., доц.

8 Федорчак Тетяна Петрівна, д.п.н., доц.

9 Штанько Ярослав Володимирович, к.і.н., доц.

10 Пуйда Роман Богданович, ас.11 Ріккарді Галина Богданівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Федорчак Т.П. Політична трансформація Чеської республіки і внутрішні та зовнішні виміри : монографія / Т.П.Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 542 с.
2 Макаровський І.П. Гетьман Петро Сагайдачний на сторожі України : монографія / І.П.Макаровський. - Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т, 2012. - 112 с.
3 Педич В.П. Роздроблення Київської Русі. Галицько-Волинська Держава : конспект лекцій / В.П.Педич, В.М.Голобін. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2012. - 51 с.
4 Педич В.П. Політика Івана Мазепи: дипломатична риторика та політичні плани / В.П.Педич, В.М.Голобін. - Івано-Франківськ, 2012. - 18 с.
5 Мандрик Я.І. Підготовка масових кадрів радянського села в роки завершення насильницької колективізації / Я.І.Мандрик, Р.Б.Пуйда // Галичина : Всеукр. наук. і культ.-просвіт. краєзн. часопис до 350-річчя м. Івано-Франківська. - 2011. - №18-19. - С.239-243.
6 Мандрик Я.І. Перехід до загального навчання в радянській Україні (30-і роки ХХ ст) правда і фальш / Я.І.Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ. - Думка. - 2011. - №3(15). - С.114-120.
7 Макаровський І.П. Культуротворча політика Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного / І.П.Макаровський // Прикарпатський вісник НТШ. - Думка. - Івано-Франківськ : Прикарпатський ун-т, 2011. - №3(15). - С.120-133.
8 Макаровський І.П. Україна на політичній карті Європи першої чверті ХУП ст. / І.П.Макаровський // Прикарпатський вісник НТШ. - Думка. - Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2011. - №3(15). - С. 141-150.
9 Мандрик Я.І. Підготовка кадрів управлінців сільського господарства радянської України в роки проведення злочинної насильницької колективізації / Я.І.Мандрик // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. - Херсон : Херсонський нац. техн. ун-т, 2012. - №1(6). - С.120-128.
10 Федорчак Т.П. Використання еволюційного методологічного підходу до дослідження посткомуністичної Чехії / Т.П.Федорчак // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. Серія. “Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини”. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. - Вип.607-609. - С.288-293.
11 Федорчак Т.П. Політичні партії Чехії в загальнодержавних виборах / Т.П.Федорчак // Політологічні читання пам’яті проф. Б.Яроша : зб. наук. праць. - Луцьк : ПВД “Твердиня”, 2012. - С.114-115.
12 Федорчак Т.П. Методологічні основи дослідження внутрішніх та зовнішніх вимірів політичної трансформації країн ЦСЄ. / Т.П.Федорчак // Політологічні та соціологічні студії. Т.ХІ. Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід : зб. наук. праць. - Чернівці : Букреп, 2012. - С.475-490.
13 Федорчак Т.П. Безпекова політика України та Польщі на сучасному етапі. Od ugody hadziackiej do Vnii Europejskiej / Т.П.Федорчак // Том 11. Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу. Том П.. Перезавантаження чи продовження? / за редакцією А.Кульчицького, І.Гурака, І.Слоти, М.Ровіцького, О.Бориняка. - Жешов - Львів- Івано-Франківськ, 2012. - С.203-211.
14 Пуйда Р.Б. Парламентська діяльність УНДО (1930-1935 рр.) / Р.Б.Пуйда // Гілея : наук. вісник. - 2012. - №59. - С.126-130.
15 Пуйда Р.Б. Виборчі кампанії 1928-1939 рр. до Польського парламенту: стратегія та тактика УНДО / Р.Б.Пуйда // Історичні студії Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - Вип.7. - С.89-94.
16 Педич В.П. Церковно-релігійна проблематика в українській історіографії Галичини. ХІХ ст. / В.П.Педич // Історія релігії в Україні : наук. щорічник. - Книга 1. - Львів : Логос, 2012. - С.445-454.
17 Педич В.П. ХІ міжнародна наукова конференція “Краків - Львів: книги, часописи, бібліотеки ХІХ-ХХ ст.” / В.П.Педич, В.В.Тельвак // Український історичний журнал. - Київ, 2012. - №2 - С.222-225.
18 Педич В.П. Історія як політика / дискусії в галицькій українській історіографії міжвоєнного часу / В.П.Педич // Mity I stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku. - Варшава- Лодзь, 2012. - С.428-436. (зарубіжне видання).
19 Макаровський І.П. Політика Івана Мазепи: дипломатична риторика та політичні плани / І.П.Макаровський, В.М.Голобін, В.П.Педич // Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т, 2012. - №3(15). - 18с.
20 Пуйда Р.Б. Парламентська діяльність УНДО (1928-1939) / Р.Б.Пуйда // Трансформація суспільно-політичних процесів в Україні воєнного та післявоєнного періоду : Всеукр. наук.-практ. конф., Мукачево, 21-22 жовтня 2011р. : зб. наук. праць. - С.207-210.
21 Кісь Я.І. Університетська освіта : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Я.І.Кісь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 125 с. (електронний варіант).
22 Педич В.П. Як підготувати і написати наукову роботу з історії: метод. рекомендації для студ. наук. гуртка з історії / В.П.Педич. - Івано-Франківськ : Просвіта, 2013. - 37 с.
23 Мандрик Я.І. Вклад Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) у підготовку кадрів для нафтогазового комплексу України. (1967-1994 рр.) / Я.І.Мандрик // Прикарпатський вісник Наук. товариства ім.Т.Г.Шевченка. - Думка. - 2013. - №3(23). - С.287-301.
24 Білоус Л.В. Про стан національних прав та боротьбу за них в діяльності української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. (УГГ сприяння) - Української Гельсінської спілки (УГС) / Л.В.Білоус // Прикарпатський вісник Наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Думка. - 2013. - №3(23). - С.21-33.
25 Пуйда Р.Б. Політика українського націонал-демократичного об’єднання в польському сеймі та сенаті / Р.Б.Пуйда // Прикарпатський вісник Наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Думка. - 2013. - №3(23). - С.130-135.
26 Макаровський І.П. Українська національна ідея Осипа Маковея / І.П.Макаровський // Прикарпатський вісник Наук. товариства ім. Т.Г.Шевченка. - Думка. - 2013. - №3(23). - С.279-287.
27 Педич В.П. “З історії релігійної думки в Україні” М.Грушевського в оцінках сучасників / В.П.Педич, В.В.Тельвак // Історія релігії в Україні : наук. щорічник. Кн.І - Львів : “Логос”, 2013. - С.767-776.
28 Федорчак Т.П. Теоретичні аспекти системної трансформації і демократизації країн ЦСЄ в умовах глобалізації / Т.П.Федорчак // Історико-політичні проблеми сучасного світу : зб. наук. статей. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. - Т.25-26. - С.127-132.
29 Федорчак Т.П. Методологічні аспекти дослідження політичної трансформації в країнах ЦСЄ / Т.П.Федорчак // Панорама політологічних студій : наук. вісник Рівненський держ. гуманіст. ун-ту. - Рівне : РДГУ, 2013. - Вип.10. - С.192-202.
30 Федорчак Т.П. Теоретичні аспекти формування політичної трансформації і демократизації в ЦСЄ у працях вчених Російської Федерації / Т.П.Федорчак // Держава і право : зб. наук. праць. Серія “Юрдичні і політичні науки”. - К. : Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. НАН України, 2013. - Вип.60. - С.557-568.
31 Петруня-Пилявська Н.А. До питання про нерозривність процесів культури та етногенезу в палеолітичній культурі України / Н.А.Петруня-Пилявська // Прикарпатський вісник НТШ. – 2013. - № 3. - С.61-68.
32 Федорчак Т.П. Критерії членства в ЄС та їх виконання країнами Центрально-Східної Європи / Т.П.Федорчак // Національна консолідація в контексті європейської інтеграції : Міжнар. наук.-практ. конф., Івано- Франківськ, 31 жовтня - 1 листопада 2013р. - С.140-148.

Кафедра фізичного виховання і спорту

sport@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Вплив фізичної культури і спорту на функціональний стан організму учнівської та студентської молоді

Склад кафедри:

1 Улізько Віра Михайлівна, к.ф.н., доц.

2 Марзаганов Харитон Таймуразович, доц.

3 Селезінка Микола Іванович, д.біол.н., проф.

4 Гунько Олександр Петрович, ст.викл.

5 Людера Леся Михайлівна, ст.викл.

6 Мельник Дмитро Михайлович, ст.викл.

7 Слезко Володимир Миколайович, ст.викл.

8 Станкевич Іван Михайлович, ст.викл.

9 Ткачук Валентина Михайлівна, ст.викл.

10 Файчак Іван Ілліч, ст.викл.

11 Федорів Василь Ярославович, ст.викл.

12 Хробатин Ігор Ярославович, ст.викл.

13 Черней Василь Іванович, ст.викл.

14 Бєлявський Ігор Леонідович, викл.

15 Вовк Степан Дмитрович, викл.

16 Грабчук Андрій Богданович, викл.

17 Захаркевич Тетяна Михайлівана, викл.

18 Крижанівський Володимир Романович, викл.

19 Любінець Вікторія Романівна, викл.

20 Пелех Людмила Серафимівна, викл.

21 Полянський Іван Михайлович, викл.

22 Симоненко Галина Миколаївна, викл.

23 Слободянюк Оксана Тарасівна, викл.

24 Сулейманов Севіп Куддусових, викл.

25 Федьків Анна Володимирівна, викл.

26 Фейчук Богдан Юрійович, викл.27 Шанковський Андрій Зіновійович, викл.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Улізько В.М. Історичні умови виникнення та розвитку фізкультурно-спортивної діяльності на Прикарпатті в довоєнні та післявоєнні часи / В.М.Улізько, О.Є.Оклієвич // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді - 2012 : І Всеукр. конф., Івано-Франківськ, 16-18 травня 2012р. - 6с.
2 Любінець В.Р. Ефективність розвитку атак швидким проривом в жіночій команді ІФНТУНГ з баскетболу / В.Р.Любінець, Л.С.Пелех, С.Д.Вовк // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді - 2012 : І Всеукр. конф., Івано-Франківськ, 16-18 травня 2012р. - 7с.
3 Гресько Я.Д. Мотиви занять фізичною культурою і спортом студентів / Я.Д.Гресько // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді - 2012 : І Всеукр. конф., Івано-Франківськ, 16-18 травня 2012р. - 6с.
4 Селезінка М.І. Основні принципи реабілітації студентів медичних груп із вадами серця на кафедрі фізичного виховання ІФНТУНГ / М.І.Селезінка, В.М.Улізько, М.Стародубцева // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді - 2012 : І Всеукр. конф., Івано-Франківськ, 16-18 травня 2012р. - 5с.
5 Кушнір В.В. Психофізичні якості дітей молодшого шкільного віку / В.В.Кушнір, В.М.Улізько, О.Фотуйма // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді - 2012 : І Всеукр. конф., Івано-Франківськ, 16-18 травня 2012р. - 8с.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка