Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка29/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Показники наукової діяльності
Монографії – 2,44 (у співавторстві)

Підручники – 1

Навчальні посібники – 22,5 (у співавторстві)

Фахові видання – 78

Зарубіжні видання – 0,75 (у співавторстві)

Імпакт-фактор - 8,25 (у співавторстві)

Міжнародні конференції – 39

Патенти – 0


Підготовка фахівців вищої кваліфікації:
3 кандидати наук (Витвицька О.М., Пуйда Р.Б., Шастко І.М.),
1 доктор наук (Федорчак Т.П. )

Кафедра вищої математики

math@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Застосування методів математичного моделювання та математичної статистики у різних галузях науки і техніки

Склад кафедри:

1 Мойсишин Василь Михайлович, д.т.н., проф.

2 Мойсеєнко Лідія Анатоліївна, д.псл.н., проф.

3 Бандура Андрій Іванович, к.ф-м.н., доц.

4 Витвицька Оксана Миколаївна, к.е.н., доц.

5 Григорчук Любомир Іванович, к.пед.н., доц.

6 Гураль Інеса Михайлівна, к.ф-м.н., доц.

7 Гургула Степан Іванович, к.ф-м.н., доц.

8 Камаєва Лідія Іванівна, к.т.н., доц.

9 Краснодембський Адам Михайлович, к.ф-м.н., доц.

10 Криштопа Людмила Іванівна, к.т.н.,доц.

11 Лялюк Дмитро Федорович, к.ф-м.н., доц.

12 Ріпецький Роман Йосипович, к.т.н., доц.

13 Савчук Ярослав Іванович, к.т.н., доц.

14 Сеничак Василь Михайлович, к.т.н., доц.

15 Смоловик Ліана Романівна, к.т.н., доц.

16 Чумаченко Ярослав Віталійович, к.т.н., доц.

17 Шегда Любов Михайлівна, к.ф.-м.н., доц.

18 Матієшин Дмитро Дмитрович, ст.викл.

19 Тирлич Володимир Васильович, ст.викл.

20 Гресько Катерина Василівна, ас.

21 Григорчук Галина Василівна, ас.

22 Кулініч Галина Михайлівна, ас.

23 Мельниченко Лідія Дмитрівна, ас.

24 Нісонський Володимир Павлович, ас.

25 Овчар Ігор Євгенович, ас.

26 Рис Віталій Васильович, ас.

27 Семенчук Андрій Васильович, ас.

28 Тимків Іван Романович, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Краснодембський А.М. Теорія ймовірності і математична статистика. Ч.1. Теорія ймовірностей : метод. вказ. / А.М.Краснодембський, Л.Р.Смоловик. - Івано-Франківськ, 2012. - 48 с.
2 Гургула С.І. Збірник завдань для повторення елементарної математики : навч. посіб. / С.І.Гургула, С.С.Гулька. - Івано-Франківськ, 2012. - 48 с.
3 Диференціальне числення функцій декількох змінних : навч. посіб. / Я.І.Савчук, Л.І.Криштопа, А.І.Бандура, Л.М.Шегда. - Івано-Франківськ, 2012. - 96 с. (електронний варіант).
4 Криштопа Л.І. Ряди. Кратні інтеграли та елементи теорії поля : конспект лекцій англ. мовою / Л.І.Криштопа, Н.О.Школьна. - Івано-Франківськ, 2012. - 120 с. (електронний варіант).
5 Щербій Р.В. Встановлення кореляційних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин / Р.В.Щербій, В.М.Мойсишин, О.М.Лисканич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.18-24.
6 Moisyshyn V. The Use of the Spatial Chara-cteristics Technique with of the View of Estimating the Explosion Wave Impact on the Stuck Drilling String Zone / V.Moisyshyn, V.Yacyshyn, О.Vytyaz // Archives of Mining Sciences. Polish Aca-demy of Sciences, Committee of Mining. - Poland, Kraków, 2012. - Vol.57., Is.3. - PР.601-618. (імпакт-фактор).
7 Гургула С.І. Дослідження стійкості розв’язків диференціальних рівнянь з імпульсною дією другим методом Ляпунова / С.І.Гургула, Р.І.Собкович // Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.32-38.
8 Савчук Я.І. Про міру Хаусдорфа валіронівських дефектних векторів цілої кривої / Я.І.Савчук // Прикарпатський вісник НТШ.Число. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - С.44-47.
9 Криштопа С.І. Дослідження надійності турбокомпресорів на режимах пуску та зупинки дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок / С.І.Криштопа, Л.І.Криштопа, С.В.Мисюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.174-181.
10 Мойсеєнко Л.А. Психологічні аспекти активізації процесу апробації при розв’язанні творчих математичних задач / Л.А.Мойсеєнко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАН України. - К., 2012. - Т.12, Вип.14. - С.164-175.
11 Мойсеєнко Л.А. Формування творчого мислення студентів як основа успішної праці майбутнього лікаря / Л.А.Мойсеєнко, Н.М.Мойсеєнко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАН України. - К., 2012. - Т.12, Вип.15. - С.271-278.
12 Пташник Б.Й. Багатоточкова для B-параболічних рівнянь / Б.Й.Пташник, І.Р.Тимків // Український математичний журнал. - 2012. - Т.3, №12. - C.1215-1226. (імпакт-фактор).
13 Чумаченко Я.В. О бесконечных системах линейных уравнений, связанных с задачами рассеяния волн в плоскостных волноводных узлах с областью взаимодействия прямоугольной формы / Я.В.Чумаченко, В.П.Чумаченко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - Запоріжжя, 2012. - №2. - С.106-112.
14 Застосування експертних систем для вирішення завдань моніторингу безпеки автоматизованих систем нафтогазового комплексу / Л.І.Григорчук, О.В.Храбатин, Р.І.Храбатин, С.М.Никифорук, Л.В.Саманів // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(31). - С.124-131.
15 Альтернативні методи дослідження ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Наукові вісті Галицької академії. - 2012. - №1(20). - С.3-6.
16 Дослідження аеротехногенного забруднення довкілля промисловими підприємствами / Л.Я.Савчук, Я.М.Семчук, О.М.Лев, Л.І.Камаєва // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(32). - С.40-46.
17 Мойсишин В.М. Застосування методу просторових характеристик для оцінки дії вибухової хвилі на прихоплену ділянку бурильної колони / В.М.Мойсишин // Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці : Всеукр. наук. конф., Чернівці, 11-13 червня 2012р. - Чернівці : ЧДУ, 2012. - С.114-115.
18 Мойсишин В.М. Поперечні коливання та динамічна стійкість низу бурильної колони / В.М.Мойсишин // Диференціальні рівняння та їх застосування : Міжнар. наук. конф., Чинадієво, 27-29 вересня 2012р. - Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2012. - С.61.
19 Мойсеєнко Л.А. Шляхи активізації творчого мислення / Л.А.Мойсеєнко // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Кам’янець-Подільський, 22-25 травня 2012р. - С.24-28.
20 Симотюк М.М. Задача з доточковими умовами для параболічного рівняння / М.М.Симотюк, І.Р.Тимків // ІV Міжнар. конф. молодих вчених з диференціальних рівнянь та їх застосувань, Донецьк, 14-17 листопада 2012р. - C.71.
21 Bandura A.I. Existence theorems for analytic in a ball functions of bounded -index in direction / A.I.Bandura, O.B.Skaskiv // Theory of appro-ximation of functions and its applications: International scientific conference dedicated to the 70-th anniversary of corresponding member of NASU, professor A.I.Ste-panets : abstracts, Kamia-nets-Podilsky, May 28 - June 3, 2012. - Kyiv, 2012. - P.117.
22 Bandura A.I. The properties of a space of entire functions of bounded -index in direction / A.I.Bandura // International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stefan Banach : abstracts of reports, Lviv, 17-21 September, 2012. - Lviv, 2012. - P.122.
23 Гураль І.М. Використання канонічного кореляційного аналізу для аналізу зв’язку успішності студентів та результатів ЗНО випускників загальноосвітніх шкіл / І.М.Гураль // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.292-294.
24 Григорчук Л.І. Методика вдосконалення підбору змінних зубчастих коліс гітар при кінематичному настроюванні верстатів на лабораторних та практичних заняттях / Л.І.Григорчук, В.Я.Роп’як, І.С.Когут // Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : ХХІІ Всеукр. молодіжна наук.-техн. конф., Київ, 24-26 жовтня 2012р. - К. : НТУ України “Київський політех.ін-т”, 2012. - С.116-117.
25 Комп`ютерне моделювання ареалу забруднення ґрунтів / С.О.Камаєва, Л.І.Камаєва, О.М.Лев, І.О.Камаєва // Геометрическое и компьютерное моделирование: энергосбережение, экология, дизайн : ІХ Міжнар. кримська наук.-практ. конф., Сімферополь, 24-28 вересня 2012р. - Строительство и техногенная безопасность. - Сімферополь, 2012. - Вип.41. - С.112-116.
26 Chumachenko V.P. On matrix equation appearing when solving wave scattering problems for planar waveguide structures with rectangular region of interaction / V.P.Chumachenko, Ya.V.Chumachenko // 14-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Kharkiv–Ukraine, 28-30 August 2012. - P.56-59.
27 Гресько К.В. Математичні методи і моделі в економічних дослідженнях / К.В.Гресько // Europejska nauka XXI powieką – 2012 : VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Polska, Przemyśl, 7-15 maja 2012 roku. - Polska : Przemyśl Nauka i studia, 2012. - V.4. Ekonomiczne nauki. - С. 62-64. (зарубіжна конференція).
28 Патент на винахід №99775, реєстрація 25.09.2012. Гідравлічний розширювач свердловин з штовхачем зі вставною пробкою змінної форми / Білецький Я.С., Білецький М.С., Сенюшкович М.В., Колос І.Я., Сеничак В.М., Білецька І.Я.
29 Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / В.І.Куценко, В.П.Удовиченко, Я.В.Остафійчук, І.П.Кінаш та інші. - Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2013. - 336 с.
30 Мельниченко Л.Д. Вища математика для економістів. Ч.1: метод. вказів. / Л.Д.Мельниченко, Ю.В.Буй. - Івано-Франківськ, 2013. - 49 с.
31 Гресько К.В.Вища математика для економістів. Ч.1: метод. вказ. / К.В.Г ресько, У.З.Костюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 48 с.
32 Бандура А.І. Вища математика. Ч.1: конспект лекцій / А.І.Бандура. - Івано-Франківськ, 2013. - 153 с.
33 Бандура А.І. Вища математика. Ч.2: конспект лекцій / А.І.Бандура. - Івано-Франківськ, 2013. - 175 с.
34 Kryshtopa L.I. Higher mathematics (series): Lectures / Kryshtopa L.I., Shkolna N.O. - Ivano-Frankivs’k: IFNTUOG, 2012. - 115 р. (електронний варіант).
35 Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління “Покровське” компанії “Донецьксталь” / В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій, В.А.Турчин, В.Л.Шевелев, С.А.Зінченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - 8с.
36 Промислові випробування пристрою зміни жорсткості компоновки бурильної колони / В.М.Мойсишин, В.А.Турчин, В.Л.Шевелев, С.А.Зінченко, Ю.Л.Гаврилів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - 7с.
37 Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи / В.М.Мойсишин, Б.Д.Борисевич, Р.Б.Щербій, А.І.Бандура, І.Р.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - 13с.
38 Moisyshyn V. Multifactorial mathematical model of mechanical drilling speed / V.Moisyshyn, B.Borysevych, R.Shcherbiy // Mining of Mineral Deposits. - CRC Press. Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden; a Balcema Book, 2013. - Р.359-368. (імпакт-фактор).
39 Мойсеєнко Л.А. Психологія апробаційного процесу як наскрізного процесу творчого математичного мислення / Л.А.Мойсеєнко // Актуальні проблеми психології: проблеми психології творчості : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 2013. - Т.12. - Вип.16., Ч.2. - 15с.
40 Нові методи оптимізації процесів тертя в гальмівних механізмах бурових установок / Л.І.Криштопа, С.І.Криштопа, І.Б.Прунько, І.М.Богатчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(17). - 7с.
41 Витвицька О.М. Інформаційне забезпечення управління діяльністю нафтогазовидобувних підприємств / О.М.Витвицька // Економіка та управління в нафтогазовій і газовій промисловості. - 2013. - №1(7). - 14с.
42 Нісонський В.П. Числові розрахунки динамічного режиму роботи віброагрегата / В.П.Нісонський, Т.М.Даляк, В.М.Шопа // Машинознавство. - 2012. - №9-10. - 5с.
43 Комп’ютерне моделювання напруженого стану циліндричного зубка і корпусу при контакті бурового інструменту з гірською породою / Д.Ф.Лялюк, І.О.Шуляр, В.В.Врюкало, Л.Я.Роп’як // Наукоемкие технологии в машиностроении. – Россия, Москва. - 2013. - № 10. - 6с. (зарубіжне видання).
44 Оптимизация комбинированного твердосплавного инструмента для бурения горных пород / И.О.Шуляр, В.В.Врюкало, Л.Я.Роп’як, Д.Ф.Лялюк // Наукоемкие технологии в машиностроении. – Россия, Москва. - 2013. - № 10. - 6с. (зарубіжне видання).
45 Гураль І.М. Дослідження пріоритетів студентів у власній діяльності через відношення до навчальних / І.М.Гураль, М.М.Осипчук, Л.Р.Смоловик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2013. - №4(49). - 6с.
46 Аналіз стану технології буріння свердловин із заданим відбійним тиском / А.І.Бандура, Т.Л.Таманянц, М.М.Лях, Н.В.Федоляк, В.М.Вакалюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №3(48). - 10с.
47 Bandura A.I. A modified criterion of boundedness of L-index in direction / A.I.Bandura // VNTL – Publishers Matem. Studii. - 2013. - V. 39, №1. - 6с. (імпакт-фактор).
48 Мойсеєнко Л.А. Формування мислення майбутнього інженера в процесі вивчення математики / Л.А.Мойсеєнко, Л.М.Шегда // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2012. - №3(19). - С.140-152.
49 Симотюк М.М. Задача з двоточковими умовами для систем параболічних рівнянь / М.М.Симотюк, І.Р.Тимків // Сучасні проблеми механіки і математики : в 3-х т. - Львів : Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача, 2013. - Т.3. - С.160-162.
50 Пташник Б.Й. Багатоточкова задача для B-параболічних рівнянь / Б.Й.Пташник, І.Р.Тимків // Український математичний журнал. - 2013. - Т.65, №3. - С.418-429 (імпакт-фактор).
51 Гречаник Б.В. Соціальні інновації та збалансований розвиток соціально-економічної ситеми / Б.В.Гречаник, Л.Д.Мельниченко, Ю.В.Буй // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - 2013. - №5. - С.198-202.
52 Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об’єктів нафтогазового комплексу / Л.І.Челядин, Л.І.Григорчук, В.Л.Челядин, М.М.Богославець // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.145-151.
53 Методологічні стратегії менеджменту проектів програмного забезпечення / Р.І.Храбатин, М.М.Яцишин, О.Ф.Козак, О.В.Храбатин, Г.В.Григорчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №2(47). - С.87-93.
54 Kuryliak A.O. Wiman Type Inequalities for Entire Dirichlet Series with Arbitrary Exponents / A.O.Kuryliak, I.Ye.Ovchar, O.B.Skaskiv // Matematychni Studii. - V.40, N1. - Р.108-112 (імпакт-фактор).
55 Мойсєенко Л.А. Математичне мислення як предмет психологічних досліджень / Л.А.Мойсєенко // Особистість у екстрамальних умовах : Всеукр. конф. з міжнар.участю, Львів, 7-8 листопада 2013р. - 8с.
56 Мойсєенко Л.А. Психология творческого математического мышления / Л.А.Мойсєенко // Междунар. науч. конф. посвят. 80-летию А.В. Брушлинского, Россия, Москва, 10-12 октября 2013г. - 4с. (зарубіжна конференція).
57 Криштопа Л.І. Determination of Possible Gradients of Electric Posi-tional and Overcall of Temperatures in They Me-tal polymer Pairs of Friction of Band-Block Brakes of Drill Units / Л.І.Криштопа // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
58 Гураль І.М. Підвищення якості професійної підготовки гірничих інженерів з видобування нафти і газу / І.М.Гураль, М.М.Осипчук, Л.Р.Смоловик // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
59 Bandura A.I. A improvement of some criterion of boundedness L-index in direction / A.I.Bandura // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу : Всеукр. наук. конф., Ворохта, 25 лютого - 3 березня 2013р. - 2 c.
60 Bandura A.I. About boundedness and unboundedness of L-index of entire functions / A.I.Bandura // Complex analysis and related topics : International conference, Lviv, September 23-28, 2013. - 13р.
61 Геологічні чинники, які впливають на процес розробки покладів та їх кінцеве газовилучення / О.М.Чорний, І.М.Кузів, В.М.Сеничак, М.І.Чорний // Нафтогазова геофізика - нетрадиційні джерела : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
62 Григорчук Г.В. Дослідження розподілу механічних напружень і температур в ущільненні поршня бурового насоса / Г.В.Григорчук // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 2013р. - С.200-201.
63 Симотюк М.М. Оцінка характеристичного визначника задачі з двоточковими умовами для параболічного рівняння / М.М.Симотюк, І.Р.Тимків // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу : Всеукр. наук. конф., Ворохта, 25 лютого - 3 березня 2013р. - С.82-83.
64 Буй Ю.В. Соціальні інновації: їх сутність та класифікація / Ю.В.Буй, Л.Д.Мельниченко // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : Міжн. наук.-практ. конф., 14-15 листопада 2013 р. - Київ, 2013. - С.257-259.
65 Смоловик Л.Р. Внутрішньопластове горіння як метод дії на пласт з метою підвищення нафтовилучення / Л.Р.Смоловик, І.Я.Мацапула // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 1с.
66 Симотюк М.М. Двоточкова задача для рівняння з виродженими коефіцієнтами при найстарших похідних / М.М.Симотюк, І.Р.Тимків // Нелінійні проблеми аналізу : V Всеукр. наук. конф., Івано-Франківськ,19-21 вересня 2013р. - 1с.
67 Тимків І.Р. Метричні оцінки малих знаменників, які виникають у двоточковій задачі для параболічної системи рівнянь / І.Р.Тимків // PSC–IMFS–11 : ХХ відкрита наук. конф. ІМФН : зб. матер., Львів, 13-14 червня 2013р. - Львів, 2013. - С.109-110.
68 Овчар І. Теореми типу Вімана-Валірона для цілих рядів Діріхле з комплексними показниками / І.Овчар, О.Скасків // Комплексний аналіз та суміжні питання : Міжн. конф., Львів, 23-28 вересня 2013р. - 1с.

Кафедра загальної та прикладної фізики

physics@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Дослідження фізико-хімічних властивостей термоелектричних матеріалів на основі сполук АІVВVІ та визначення технологічних умов їх одержання для перетворювачів сонячної і теплової енергії в електричну

Склад кафедри:

1 Галущак Мар'ян Олексійович, д.ф-м.н., проф.

2 Чернов Борис Олександрович, д.т.н., проф.

3 Басараба Юрій Борисович, к.т.н., доц.

4 Вакалюк Василь Михайлович, к.ф-м.н., доц.

5 Гевик Василь Богданович, к.ф-м.н., доц.

6 Луцишин Тарас Іванович, к.ф-м.н., доц.

7 Лучицький Роман Мирославович, к.ф.-м.н., доц.

8 Мазур Мирослав Павлович, к.ф.-м.н., доц.

9 Матеїк Галина Дмитрівна, к.ф.-м.н., доц.

10 Пустогов Валерій Іванович, к.т.н., доц.

11 Рувінський Борис Маркович, к.ф.-м.н., доц.

12 Солоничний Ярослав Васильович, к.ф.-м.н., доц.

13 Чернова Мирослава Євгеніївна, к.т.н., доц.

14 Депутат Богдан Ярославович, к.ф.-м.н., ас.

15 Запухляк Наталія Михайлівна, ас.

16 Мазур Тетяна Михайлівна, ас.

17 Нижникевич Володимир Всеволодович, ас.

18 Шевчук Олена Вікторівна, ас.


Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Галущак М.О. Курс фізики. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка : підруч. / М.О.Галущак, О.Є.Федоров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 610 с.
2 Фізика : зб. тест. завдань / М.О.Галущак, В.І.Пустогов, М.П.Мазур, Я.В.Солоничний, В.В.Нижникевич, Б.М.Рувінський, Р.М.Лучицький, Г.Д.Матеїк, П.П.Зарін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 393 с.
3 Луцишин Т.І. Фізика : консп. лекцій. Ч.І. / Т.І.Луцишин, Ю.Б.Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 180 с.
4 Галущак М.О. Загальна фізика. Механіка : лабор. практ. Ч.1. / М.О.Галущак, А.Г.Калугін, С.А.Татарина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 92 с.
5 Галущак М.О. Загальна фізика. Молекулярна фізика та термодинаміка : лабор. практ. Ч.2. / М.О.Галущак, А.Г.Калугін, С.А.Татарина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 86 с.
6 Галущак М.О. Загальна фізика. Квантова та атомна фізика : лабор. практ. Ч.4. / М.О.Галущак, А.Г.Калугін, С.А.Татарина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 83 с.
7 Басараба Ю.Б. Оптика. Геометрична оптика. Взаємодія світла з речовиною : лабор. практ. Ч.ІІ.. / Ю.Б.Басараба, А.Г.Калугін, Т.І.Луцишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 98 с.
8 Галущак М.О. Загальна фізика. Комп’ютерне моделювання та дослідження фізичних явищ і процесів : лабор. практ. / М.О.Галущак, Я.В.Солоничний, В.М.Вакалюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 64 с.
9 Фотоелектричні перетворювачі сонячного випромінювання. Досягнення, сучасний стан і тенденції розвитку (огляд) / Д.М.Фреїк, В.М.Чобанюк, М.О.Галущак, О.С.Криницький, Г.Д.Матеїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, № 1. - С.7-20.
10 Осциляції термоелектричних параметрів наноструктур PbTe:Bi на ситалі / Д.М.Фреїк, І.К.Юрчишин, М.О.Галущак, Я.С.Яворський, Ю.В.Лисюк // Журнал нано- та електронної фізики. - 2012. - Т.4, № 2. - 6с.
11 Термоелектричні властивості твердих розчинів Pb1-xSnxTe / Р.О.Дзумедзей, І.В.Горічок, Л.І.Никируй, М.О.Галущак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, № 2. - С.369-374.
12 Аналіз методів визначення теплопровідності тонких плівок / М.О.Галущак, В.Г. Ральченко, Д.М.Фреїк, А.І.Ткачук // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(28). - 6с.
13 Досягнення і проблеми термоелектрики. Основні положення теорії термоелектричних явищ (огляд) / Д.М.Фреїк, М.О.Галущак, Л.І.Никируй, Г.Д.Матеїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, № 3. - 12с.
14 Приповерхневі шари та профілі електричних параметрів тонких плівок PbTe:Sb / Я.С.Яворський, Б.С.Дзундза, Г.Д.Матеїк, О.Б.Костюк, А.І.Ткачук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, № 2. - С.399-403.
15 Мойсеєнко Л.А. Дослідження математичного мислення як творчого процесу / Л.А.Мойсеєнко, Р.М.Лучицький // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. - Кам’янець-Подільський, 2012. - Вип.15. - С.359-381.
16 Лучицький Р.М. Допоможе хіба-що лінгвосинергетика / Р.М.Лучицький // Ямгорів; літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. - Городенка, 2012, числа 20-21. - С.125-133.


  17 Чернова М.Є. Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин / М.Є.Чернова, Я.В.Кунцяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - 2011. - № 3(40). - С.37-42.

18 Чернов Б.О. Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідроакустичним методом / Б.О.Чернов, М.М.Западнюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.46-57.


19 Чернова М.Є. Прогнозування довговічності елементів бурильної колони з врахуванням законів нелінійної деформації / М.Є.Чернова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - С.124-133.
20 Чернов Б.О. Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів / Б.О.Чернов, Коваль В.Г. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - 12с.


  21 Чернова М.Є. Генерація віброколивань у процесі буріння свердловин / М.Є.Чернова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - 11с.22 Чернов Б.О. Матеріальний баланс газоконденсатних покладів / Б.О.Чернов, В.І.Коваль // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(43). - С.134-142.
23 Моделювання осадження кремнезему на карбонатних породах / Г.Н.Азроян, Н.В.Журавель, Т.І.Луцишин, С.А.Непеляк, А.Я.Хомин, С.С.Думенко, Ю.В.Крикливий // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - С.7-10.
24 Дослідження процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу / В.М.Савик, М.М.Лях, В.М.Вакалюк, Н.В.Федоляк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - С.110-117.
25 Чернова М.Є. Підвищення герметичності обсадних колон / М.Є.Чернова, Б.О.Чернов, В.М.Мовчан // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. трудов. - Киев, 2012 . - Вып.15 . - С.215-220.
26 Орфанова М.Мик. Вилучення кольорових металів з відходів виробництва / М.Мик.Орфанова, В.І.Пустогов // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов : сб. науч. трудов. - Харьков, 2012. - С.325-329.
27 Дослідження методом імпедансної спектроскопії впливу гетеровалетного заміщення на електрофізичні властивості Mg-заміщеної літій-залізної шпінелі / Л.С.Кайкан, І.М.Гасюк, Б.Я.Депутат, М.П.Мазур, Ю.С.Кайкан, В.В.Угорчук // Методи та прилади контролю якості ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №2(29). - 10с.
28 Рувінський Б.М. Міжзонна провідність допованого графену у постлінійному відгуку / Б.М.Рувінський, М.А.Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, № 2. - С.325-332.
29 Рувінський Б.М. Внутрішньозонна динамічна провідність допованого графену поза лінійним відгуком / Б.М.Рувінський, М.А.Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, №3. - С.595-599.
30 Рувінський Б.М. Вплив класичних розмірних ефектів на міжзонну динамічну провідність прямолінійної смужки графену / Б.М.Рувінський, М.А.Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т.13, №4. - С.680-687.


  31 Басараба Ю.Б. Отримання порошків феромагнітних сплавів водневим диспергуванням в ультразвуковому полі / Ю.Б.Басараба, Т.М.Засадний, Т.І.Луцишин // Фізико-хімічна механіка матеріалів (Physicochemical Mechanics of Materials). - 2012. - № 4. - С.104-110. (імпакт-фактор).32 Гистерезис скорости ультразвуковых волн и упругие свойства твердых растворов Cd1-xZnxSb / Н.Д.Раранский, В.Н.Балазюк, Н.И.Мельник, О.Н.Книгиницкая, В.Б.Гевик, Н.Н.Гунько // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2012. - № 5/10(59). - С. 33-37.

  33 Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою / В.М.Савик, М.М.Лях, В.М.Вакалюк, Я.В.Солоничний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(44). - 8с.

  34 Лопянко М.А. Методи діагностики термоелектричних параметрів твердих тіл / М.А.Лопянко, М.О.Галущак, А.І.Ткачук // ХV відкрита наук.-техн. конф. з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем, Львів, 3-5 квітня 2012р. - 1с.

  35 Дзундза Б.С. Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв заряду в тонких плівках станум телуриду / Б.С.Дзундза, Г.Д.Матеїк // ХV відкрита наук.-техн. конф. з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем, Львів, 3-5 квітня 2012р. - С.60.

36 Ткачук А.І. Діагностика термоелектричних параметрів наноструктур / А.І.Ткачук, О.С.Криницький, М.О.Галущак // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : 16 Міжнар. молод. форуму, Харків, 17-19 квітня 2012 р. - 1с.


37 Галущак М.О. Дидактичні основи дистанційної освіти / М.О.Галущак // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р.: тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
38 Методи визначення термоелектричних параметрів тонких плівок / М.О.Галущак, А.І.Ткачук, Г.Д.Матеїк, О.С.Криницький // Новые технологии в материаловедении, информационных системах, электронике, энергетике, экономике, экологии : Міжнар. наук. конф., Кременчуг, 14-17 травня 2012р. - С. 52-54.
39 Вплив заміщення алюмінієм на питому провідність літій-залізної шпінелі / Б.Я.Депутат, В.В.Угорчук, Т.М.Мазур, Я.Р.Шкварла, Ю.С.Кайкан, М.І.Гасюк // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених “Родзинка-2012” : XІV Всеукр. наук. конф. мол. вч., Черкаси. - Черкаси : Брама-України, 2012. - С.116-118.40 Басараба Ю.Б. Перспективи використання паливних елементів на транспорті / Ю.Б.Басараба // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2012) : 4-а Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 29-31 травня 2012 р. - 3с.41 Методи визначення термоелектричних параметрів тонкоплівкових структур для перетворювачів теплової енергії в електричну / М.О.Галущак, М.А.Лоп’янко, А.І.Ткачук, Г.Д.Матеїк, О.С.Криницький // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології : V Міжнар. наук.-техн. конф., Одеса, 4-8 червня 2012р. - 2с.
42 Галущак М.О. Методи визначення теплопровідності тонкоплівкових конденсатів / М.О.Галущак, А.І.Ткачук, О.С.Криницький // Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики : Всеукр. наук. конф., Тернопіль, 20-22 вересня 2012р. - 3с.
43 Рувінський Б.М. Оптична прозорість допованого графену у постлінійному відгуку / Б.М.Рувінський, М.А.Рувінський // Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики : Всеукр. наук. конф., Тернопіль, 20-22 вересня 2012р. - С.145-147.
44 Депутат Б.Я. Дослідження частотних залежностей діелектричних властивостей твердих розчинів Li2O-Fe2O3-Al2O3 методом електричного імпедансу / Б.Я.Депутат, Л.С.Кайкан, В.В.Угорчук // Актуальные проблемы прикладной физики (АРАР’12) : І Междунар. конф., Севастополь, 24-28 сентября 2012г. - С.188-189.
45 Определение коэффициента диффузии ионов лития в Fe3O4 методом импедансной спектроскопи / И.М.Гасюк, О.М.Угорчук, Л.С.Кайкан, Б.Я.Депутат // Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах : XII Междунар. конф., Россия, Краснодар, 1-6 октября 2012г. - 6с. (зарубіжна конференція).
46 Чернова М.Є. Шляхи очищення стовбура та привибійної зони свердловин / М.Є.Чернова // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.52-57.
47 Пустогов В.І. Вплив деяких факторів на вуглеводневу кольматацію пласта при видобутку нафти / В.І.Пустогов, М.Мик.Орфанова, М.Мих.Орфанова // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.222-226.
48 Лучицький Р.М. Дистанційна форма викладання фізики – становлення та сучасне методичне забезпечення / Р.М.Лучицький // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.107-109.
49 Рувінський Б.М. Використання дистанційних технологій в очній формі навчання / Б.М.Рувінський // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.116-117.
50 Нижникевич В.В. Інформаційні технології в дистанційному вивченні фізики студентами інженерних спеціальностей / В.В.Нижникевич // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - С.124-125.
51 Галущак М.О. Наноструктурні термоелектричні напівпровідникові матеріали для середньо-температурного діапазону (150-500ºС) / М.О.Галущак // Високі технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології і наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг : Міжнар. наук. конф., Харків, 19-20 жовтня 2012р. - 19с.
52 Галущак М.О. Інформаційні технології в нафтогазовому комплексі на основі інтелектуальних систем / М.О.Галущак, М.І.Горбійчук, В.М.Юрчишин // Високі технології в наукових дослідженнях університетів: нанотехнології і наноматеріали, інформаційні технології, енергоефективність, технології високих напруг : Міжнар. наук. конф., Харків, 19-20 жовтня 2012р. - 6с.
53 Патент № 67492. Спосіб комутації електричних сигналів при вимірюванні термоелектричних параметрів / Галущак М.О., Фреїк Д.М., Борик В.В, Терлецький А.І., Ткачук А.І. 27.02.2012 р. - 4с.
54 Патент № 67983. Спосіб отримання порошків феромагнітних матеріалів / Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І. 12.03.2012 р. - 3с.
55 Патент № 70132. Спосіб покращання електричного контакту при вимірюванні теплопровідності / Галущак М.О., Фреїк Д.М., Борик В.В, Ткачук А.І. 25.05.2012р. - 4с.
56 Патент № 69952. Спосіб отримання напівпровідникових наноструктур на основі n-PbTe:Bi з покращеними термоелектричними властивостями / Фреїк Д.М., Горічок І.А., Лисюк Ю.В., Галущак М.О. 25.05.2012р. - 4с.
57 Патент № 70485. Спосіб виготовлення маски для напилення омічних контактів у три-омега (3ω) методі вимірювання термоелектричних параметрів / Галущак М.О., Фреїк Д.М., Ткачук А.І., Матеїк Г.Д. 11.06.2012р. - 4с.
58 Патент № 71204. Пристрій для отримання порошків феромагнітних матеріалів / Басараба Ю.Б., Луцишин Т.І. 10.07.2012 р. - 3с.
59 Патент № 71444. Спосіб активації сплавів на основі цирконію, хрому та нікелю для негативних електродів нікель-металогідридних джерел струму / Басараба Ю.Б. 10.07.2012 р. - 3с.
60 Патент № 71445. Спосіб отримання порошків феромагнітних сплавів / Басараба Ю.Б. 10.07.2012 р. - 3с.
61 Патент № 72459. Свердло / Чернова М.Є. 27.08.2012 р. - 3с.
62 Патент № 74651. Колона термоізольованих труб / Чернов Б.О., Чернова М.Є., Мовчан В.М. 10.10.2012 р. - 3с.
63 Патент № 76003 Україна. Обважнена бурильна труба / Чернов Б.О., Чернова М.Є. 25.12.2012 р. - 4с.
64 Патент № 77534 Україна. Пристрій для контролю прямолінійності отворів / Чернов Б.О., Чернова М.Є. 25.02.2013 р. - 4с.
65 Галущак М.О. Будівельна механіка. Ч.2 : навч. посіб. / М.О.Галущак, Б.М. Рувінський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 269 с. (реком.МОНУ).
66 Луцишин Т.І. Фізика. Ч.2 : конспект лекцій / Т.І.Луцишин, Ю.Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 216 с.
67 Федоров О.Є. Фізика. Механіка. Ч.2 : конспект лекцій англ. мовою / О.Є.Федоров. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 112 с.
68 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу:досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій / Є.І.Крижанівський, Ф.В.Козак, М.О.Галущак, С.А.Чеховський // Вісник Київського нац. ун-ту та дизайну. - 2013. - №6(74). - С.293-315. (РІНЦ, Index Copernicus).
69 Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів PbTe:Bi / Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, О.Б. Костюк, Г.Д. Матеїк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т.14, № 2. - С.444-446.
70 Рувінський Б.М. Комплекси власних дефектів з киснем у плівках n-PbTe / Б.М.Рувінський, М.А.Рувінський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т.14, № 2. - С.395-399.
71 Ruvinskii B.M. On the hypersonic absorption in straight-line grapheme ribbons / B.M.Ruvinskii, M.A.Ruvinskii // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т.14, № 4. - 5с.
72 Ruvinskii M.A. Dynamic Conductivity of doped grapheme in post-linear response / M.A.Ruvinskii, B.M.Ruvinskii // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - Т.14, № 4. - 5с.
73 Чернова М.Є. Полімерно-композиційні матеріали для елементів бурильної колони / М.Є.Чернова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.153-161.
74 Чернова М.Є. Динаміка гідроакустичних коливань у затопленій струмині затрубного простору бурильної колони / М.Є.Чернова // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.82-88.
75 Чернова М.Є. Вплив низькочастотних коливань на динаміку бурильної колони / М.Є.Чернова, М.О.Бігун // Породоразрушающий и металобрабатывающий інструмент - техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. НАН Украины ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Киев, 2013. - Вып.16. - С.197-201.
76 Чернов Б.О. Зворотна циркуляція газу в нафтовому родовищі / Б.О.Чернов, В.І.Коваль // Породоразрушающий и металобрабатывающий інструмент - техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. НАН Украины ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Киев, 2013. - Вып.16. - С.110-119.
77 Підвищення довговічності елементів бурильної колони методом дифузійного насичення при вакуумному газотермоциклічному іонному азотуванні в імпульсному режимі / В.І.Мірненко, Б.О.Чернов, О.В.Радько, М.Я.Ткач // Породоразрушающий и металобрабатывающий інструмент - техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. НАН Украины ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Киев, 2013. - Вып.16. - С.136-142.
78 Чернов Б.О. Математична модель гідроакустичного генератора з тороїдальною камерою завихрення / Б.О.Чернов, М.М.Западнюк, Я.Б.Лучка // Породоразрушающий и металобрабатывающий інструмент - техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. НАН Украины ИСМ им. В.Н.Бакуля. - Киев, 2013. - Вып.16. - С.193-196.
79 Особливості механізму піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу / М.М.Лях, В.М.Савик, Н.В.Федоляк, В.М.Вакалюк, Я.В.Солоничний // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.98-104.


  80 Орфанова М.Мик. Перспективи використання методу механоактивації з метою утилізації зол ТЕС в наповнювачі будівельних матеріалів / М.Мик.Орфанова, М.Мих.Орфанова, В.І.Пустогов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2013. - № 05(111). - С.58-62.

  81 Basaraba Yu. Preparation of the powders of ferromagnetic alloys by hydrogen dispersion in ultrasonic fields / Yu.Basaraba, T.M.Zasadnyi, T.I.Lutsyshyn // Materials Science. - January, 2013. - Vol.48, No.4. - P.531-537. (імпакт-фактор).

  82 Лучицький Р.М. Лінгвосинергетика як складова термінотворення / Р.М.Лучицький // “Обрії”. - 2013. - №1(35). - 8с.

  83 Мазур М.П. Особливості корозії промислових трубопроводів під впливом газогідратів / М.П.Мазур, Л.Я.Побережний / Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля : наук. журн. - 2013. - № 13(202). - С.167-169.

  84 Нанокомпозити у термоелектричному матеріалознавстві / Д.М.Фреїк, М.О.Галущак, О.С.Криницький, О.М.Матківський // XVI Наук.-техн. конф. з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем, Львів, 2-4 квітня 2013р. - С.80.

  85 Приповерхневі шари у моделі Петріца і електричні властивості тонкоплівкових структур PbTe:Ві / Б.С.Дзундза, Г.Д.Матеїк, Я.С.Яворський, А.І.Ткачук, О.Б.Костюк // XVI Наук.-техн. конф. з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем, Львів, 2-4 квітня 2013р. - С.31.

86 Galuschak M.O. Influence of Technological Factors of Growing on the Defects Formation Process and Properties of Lead Chalcogenides Thin Films / M.O.Galuschak // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.26.87 Ruvinskii B.M. Dynamic Conductivity in Doped Graphene Beyond Linear Response / B.M Ruvinskii, M.A.Ruvinskii // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.189.
88 Ruvinskii M.A. Classical and Quantum Dimensional Effects in Dynamic Interband Conductivity of Straight-Line Graphene Ribbon / M.A.Ruvinskii, B.M Ruvinskii // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.190.
89 Features of the Size Dependences of Thermoelectric Parameters of Lead Chalcogenides Nanostructures / D.M.Freik, I.K Yurchyshyn, V.Yu.Potyak, G.D.Mateik, O.R Nadraga // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.296.
90 After-Condensation Processes and Electrical Properties of Nanostructures PbTe:Bi of the Electric-Technical Model / B.S Dzundza, J.S. Jaworski, G.D.Mateik, I.B.Hatala., T.P.Kushnir // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.427.91 Thermoelectric Figure of Merit of Composite Structures of Different Classes of Compounds / D.M.Freik, M.O.Galuschak, O.S Krunutcky, O.M.Matkivsky, G.D.Mateik // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.536.
92 Investigation of Temperature-Frequency Dependences of Electronic Conductivity of Solid Solutions of Li2O-Fe2O3-Al2O3 by the Method of Electric Impedance / B.J. Deputat, L.S.Kaykan, V.V. Ugorchuk, T.O. Kritsak, T.M. Mazur // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.537.
93 Nyzhnykevych V.V. Scattering Mechanisms in Crystals PbTe p-type Conductivity / V.V.Nyzhnykevych, M.O.Galushchak // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - С.571.
94 Diagnosis Thermoelectric Parameter in Semiconductor materials / M.O.Galushchak, R.I.Zapukhlyak, V.G.Ralchenko, A.I.Tkachuk // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : XІV Міжнар. конф., Івано-Франківськ, 20-25 травня 2013р. - 1с.
95 Methods of preparation and compaction thermoelectric composites with nanoinclusion / D.M.Freik, M.O. Galushchak, O.S.Krunutcky, O.M.Matkivsky // VIII International school-conference Semiconductor physics urgent problems, Drohobych, June 25-28, 2013. - Р.176-177.
96 Transport processes and scattering mechanisms of chars carrier in thin film structures on the basis of lead telluride / B.S.Dzundza, Ja.S.Javorsky, L.Y.Mezhylovska G.D.Mateik // VIII International school-conference Semiconductor physics urgent problems, Drohobych, June 25-28, 2013. - Р.38-39.
97 Дзундза Б.С. Вплив поверхні та міжзеренних меж на кінетичні процеси у тонкоплівкових структурах IV-VI / Б.С.Дзундза, Я.С.Яворський, Г.Д.Матеїк // VI Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (УНКФН-6), Чернівці, 30 вересня - 4 жовтня 2013р. - С.343-344.
98 Басараба Ю.Б. Воднева енергія та фото електрохімічне розщеплення води / Ю.Б.Басараба // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті : V Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 травня 2013р. - Херсон, 2013. - С.172-174.
99 Басараба Ю.Б. Effect of treatment in hydrogen on the activation characteristics of metal-hydride electrodes on the base of ZrCrNi alloy / Ю.Б.Басараба // HighMatTech : IV Міжнар. конф. - Київ, 2013. - С.302.
100 Басараба Ю.Б. Production of nano-crystalline materials in hydrogen / Ю.Б.Басараба, Т.М.Засадний // Фізика невпорядкованих систем : VI Міжнар. наук. конф., Львів, 14-16 жовтня 2013р. - С.138.
101 Basaraba Yu.B. Сorrelation between the milling time and phase-structural state of a zrcrni ternary alloy / Yu.B.Basaraba, T.M. Zasadnyy // XII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Львів, 22-25 вересня, 2013р.- С.138.
102 Рувінський Б.М. Вплив класичних розмірних ефектів на високочастотну внутрішньозонну провідність прямолінійної смужки графену / Б.М.Рувінський // LXIX Наук. конф. профес.-виклад. складу аспірантів, студ. та співробітників, Київ, 23-25 квітня 2013. – С.557.
103 Чернов Б.О. Вакуумне газотермоциклічне іонно-плазмове азотування елементів бурильної колони / Б.О.Чернов, М.Я.Ткач, А.В.Рутковський // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.532-535.
104 Мазур М.П. Вплив газогідратних утворень на корозійні процеси у газопроводах / М.П.Мазур, Л.Я.Побережний // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.453-454.
105 Луцишин Т.І. Конфігураційна ентропія змішування розбавлених розчинів Al1-xNix / Т.І.Луцишин, О.В.Шевчук, М.М.Максимів // Фізика невпорядкованих систем : VI Міжнар. наук. конф., Львів, 14-16 жовтня 2013р. - С.56.
106 Природні газогідрати як потенційна корисна копалина для видобутку газу в Україні / О.О.Орлов, О.М.Трубенко, М.П.Мазур, О.Ю.Витязь, А.П.Олійник // Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа “Крым-2013” : ХІ Міжнар. конф., Сімферополь, 27-29 вересня 2013р. - С.35-36.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка