Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор


Кафедра інженерної та комп'ютерної графікиСторінка28/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки

ikg@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Впровадження технологій комп'ютерної графіки в навчальний процес

Склад кафедри:

1 Шкіца Леся Євстахіївна, д.т.н., проф.

2 Бекіш Ірина Орестівна, к.т.н., доц.

3 Корнута Володимир Андрійович, к.т.н., доц.

4 Корнута Олена Володимирівна, к.т.н., доц.

5 Онищук Ольга Олександрівна, к.т.н., доц.

6 Павлик Іван Володимирович, доц.

7 Семеген Михайло Михайлович, к.т.н., доц.

8 Тарас Ірина Павлівна, к.т.н., доц.

9 Чаплінський Сергій Станіславович, к.т.н., доц.

10 Стовбенко Мотря Євгенівна, ст.викл.

11 Василишин Віталій Ярославович, ас.

12 Пригоровська Тетяна Олексіївна, ас.13 Яцишин Теодозія Михайлівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Корнута В.А. Основи організації електронного документообігу : навч.-інфор. посіб. / В.А.Корнута. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. - Серія. “Довідково-інформаційні матеріали”. - Вип.58/12. - 44 с.
2 Корнута В.А. Вільно поширюване програмне забезпечення : навч.-інфор. посіб. / В.А.Корнута, Р.О.Шкварла . - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2012. - Серія. “Довідково-інформаційні матеріали”. - Вип.61/12. - 40 с.
3 Шкіца Л.Є. Вплив технічної досконалості обладнання бурової установки на екологічну безпеку / Л.Є.Шкіца, Т.М.Яцишин // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. - 2011. - Вип. 61. - 7с.
4 Шкіца Л.Є. Аналіз забруднення атмосфери насосно-циркуляційною системою бурової установки / Л.Є.Шкіца, Т.М.Яцишин // Прикарпатський вісник НТШ. - 2011. - №4(16). - 5с.
5 Шкіца Л.Є. Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину / Л.Є.Шкіца, Т.М.Яцишин, О.О.Попов  // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №3(33). - 10с.
6 Тарас І.П. Застосування динамічного орнаменту в цифровому дизайні / І.П.Тарас, О.В.Лобода // Технічна естетика і дизайн : міжвідом. наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2012. - Вип.10. - 5с.
7 Нанотрибология в электродинамике металлополимерных пар трения барабанно-колодочного тормоза / И.О.Бекиш, Я.В.Курыляк, А.В.Возный, А.Н.Горбей // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. Серія. “Машиноприладобудування та транспорт”. - Севастополь : СевНТУ, 2012. - Вип.134. - 3с.
8 Семеген М.М. Удосконалення акустичного методу контролю для визначення перерозподілення напружень на ділянці трубопроводу / М.М.Семеген, З.П.Лютак, Б.В.Костів // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Серія “Технічні науки” : наук. журнал. - Хмельницький, 2012. - Вип.4/2012. - 5с.
8 Аналіз проблем шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з’єднань обсадних колон / І.І.Палійчук, В.Я.Василишин, П.В.Щеглюк, С.П.Рокецький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №1(42). - 7с.
9 Дослідження формування ареалів забруднення і загазованості витоками з трубопроводів на математичних моделях / Л.Є.Шкіца, В.Я.Грудз, О.В.Палійчук, О.М.Мандрик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2012. - №4(45). - С.39-44.
10 Яцишин Т.М. Дослідження впливу основних технологічних операцій процесу буріння нафтогазових свердловин на атмосферне повітря / Т.М.Яцишин, В.М.Савик // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. - 2012. - №62. - 6с.
11 Корнута В.А. Про розсіювання енергії в циклічно навантажуваному контакті зубця з шарошкою / В.А.Корнута , І.П.Шацький // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - Тернопіль: ТНТУ, 2012. - №3(67). - С.49-56.
12 Estimation of ecological danger of technical systems / L.Arkhipova, O.Mandruk, Y.Adamenko, L.Shkitsa // Scientific Bulletin of North university of Baia Mare. Series D. “Mining, Mineral Processing, Non-ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering”. - Volume XXVI, № 2 - Romania, Baia Mare. - Indexed ProQuest, EBSCO - 2012. - Р.27-35. (зарубіжне видання).
13 Яцишин Т.М. Огляд математичних моделей процесу випаровування / Т.М.Яцишин // Моделювання та інформаційні технології. - 2012. - №66. - С.18-30.
14 Пригоровская Т. А. Статистический анализ обработки долот типа PDS и прогнозирование их стойкости / Т. А.Пригоровская // Нефть и газ Западной Сибири : Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 55-летию Тюменского гос. ун-та, Россия, Тюмень, 12-14 октября 2011г. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - Т.1. - 3с. (зарубіжна конференція).
15 Пригоровська Т.О. Моделювання інтенсивності спрацювання різців доліт PDC / Т.О.Пригоровська  // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
16 Василишин В.Я. Вплив архітектури на естетичний розвиток студента / В.Я.Василишин // Актуальні проблеми сучасної науки : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-24 жовтня 2012р. - Ч.1. - 3с.
17 Василишин В.Я. Алгоритм розрахунку площ кільцевих ділянок поверхонь зарізьбових розвантажувальних канавок / В.Я.Василишин // Пошук концептуальних засад розвитку сучасної науки : Міжнар. конф., Київ, 3 листопада 2012р. : зб. наук. праць. - К. : Центр наукових публікацій, 2012. - Ч.ІІ. - С.95-99.
18 Василишин В.Я. Шляхи підвищення надійності муфтових з’єднань обсадних колон / В.Я.Василишин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
19 Василишин В.Я. Історико-архітектурний потенціал та туристична привабливість регіону українських Карпат / В.Я.Василишин // Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив : ІХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Київ, 19-21 листопада 2012 р. : зб. тез доп. - Київ, 2012. - С.74-76.
20 Василишин В.Я. Система принципів і вимог кваліметричної педагогіки / В.Я.Василишин // Педагогіка та психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 3 листопада 2012 р. - К. : ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2012. - С.6-7.
21 Шкіца Л.Є. Аналіз насосно-циркуляційної системи бурової установки з точки зору екологічної безпеки / Л.Є.Шкіца, Т.М.Яцишин // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті - 2012 : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Одеса, 18-27 грудня 2012р. - 5с.
22 Інноваційні аспекти впровадження дистанційної освіти при викладенні графічних дисциплін / О.В.Корнута, І.О.Бекіш, І.В.Павлик, Т.О.Пригоровська // Инновационные аспекты геометро-графического образования : Всеукр. науч.-метод. конф., Севастополь, 07-10 мая 2012г. - Севастополь : СевНТУ, 2012. - 5с.
23 Семеген О.М. Оптимізація технологічних процесів виготовлення шарошкових доліт / О.М.Семеген, З.М.Одосій, М.М.Семеген // Сучасний соціокультурний простір 2012 : ІХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Київ, 2012. - Ч.1. - 3с.
24 Таранова Р.И. Повышение эффективности организации самостоятельной работы студента по дисциплине “Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика” / Р.И.Таранова, И.П.Тарас // Сучасні проблеми геометричного моделювання : ХІV Міжнар. наук.-практ. конф., Мелітополь, 05-08 червня 2012 р. : зб. праць. - Мелітополь : ТДАТУ. - 2012. - 9с.
25 Шкіца Л.Є. Вплив Богородчанського підземного сховища газу на стан атмосферного повітря / Л.Є.Шкіца, М.Я.Бойко // Розвиток наукових досліджень ‘2012 : VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 19-21 листопада 2012р. - 3с. 
26 Василишин В.Я. Оптимізація геометричних параметрів різьбової частини насосно-компресорних труб / В.Я.Василишин, Я.В.Василишин // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
27 Павлик І.В. Розробка дистанційного курсу з дисципліни “Інженерна графіка” / І.В.Павлик, О.В.Корнута // Сучасні інформаційні технології в дистанційні освіті : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 7-8 травня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
28 Шкіца Л.Є. Стан екологічної безпеки території бурової установки в залежності від інтенсивності випаровування промивальної рідини / Л.Є.Шкіца, Т.М.Яцишин // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківську, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 2с.
29 Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки / Л.Є.Шкіца, І.П.Павлик, О.В.Корнута, Т.О.Пригоровська, М.Є.Стовбенко // Дистанційна освіта: стан та перспективи для технічних спеціальностей : І Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2012р. - 1с.
30 Аналіз несучої здатності трикомпонентних з’єднань композиційних зубців з шарошкою долота / І.О.Шуляр , І.П.Шацький , В.А.Корнута , Л.Я.Роп’як // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців для нафтогазової галузі” (присвячена 90-річчю заснування кафедри буріння нафтових і газових свердловин) : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
31 Чаплінський С.С. Особливості викладання дисципліни “Комп’ютерна графіка” для студентів напрямку “Системна інженерія” / С.С.Чаплінський, Т.О.Пригоровська, О.В.Корнута // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : ІV Наук.-практ. конф., Львів, 20-22 листопада 2012р. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С.128-133.
32 Корнута О.В. Особливості розробки робочої програми з курсу “Інтернет-технології” / О.В.Корнута, Т.О.Пригоровська, В.А.Корнута // Розвиток науки і освіти в освітніх закладах України у контексті Болонського процесу : VI Всеукр. наук.-метод. конф., Сєверодонецьк, 23-24 листопада 2012р. : зб. тез доп. - Сєверодонецьк : ТІ СНУ ім.В.Даля, 2012. - С.30.
33 Корнута О.В. Особливості викладання дисципліни “Інтернет-технології в фінансах” / О.В.Корнута, Т.О.Пригоровська // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 13-14 листопада 2012р. - Тернопіль : ТНТУ, 2012. - С.154-156.
34 Шацький І.П. Раціональний підбір натягів у з’єднаннях композиційних зубців з шарошкою / І.П.Шацький, В.А.Корнута, І.Шуляр // Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : 3-я Міжнар. наук.-техн. конф., Львів, 7-9 листопада 2012р. - Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2012р. - С.105-106.
35 Семеген О.М. Оптимізація мікроструктури зони композиційного озброєння зубків шарошки бурового долота / О.М.Семеген, З.М.Одосій, М.М.Семеген // Матеріалознавство та машинобудування : XVI Наук. конф., Тернопіль, 5-6 грудня 2012р. : зб. тез доп. - Тернопіль : ТНТУ, 2012. - Т.2. - С.65.
36 Семеген О.М. Дослідження спрацювання зубків бурових шарошкових доліт / О.М.Семеген, М.М.Семеген // Zprávy vědecké ideje – 2012 : Materiály VIII mezinárodní vědecko-praktická conference, Česká republika, Praha, 27.10.2012-05.11.2012. - Praha : Puplishing House «Education and Science». - Díl 22. Technické vědy. - С.35-37. (зарубіжна конференція).
37 Корнута О.В. Використання MS EXCEL у сфері соціального захисту населення. Серія “Довідково-інформаційні матеріали”: навч.-інфор. посіб. / О.В.Корнута, В.А.Корнута - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 40 с.
38 Шкица Л.Е. Прогнозирование распространения загрязняющих веществ в атмосфере на территории буровой установки / Л.Е.Шкица , Т.М.Яцишин , А.А.Попов , В.А.Артемчук // Нефтяное хозяйство. - Россия, Москва, 2013. - №11. - С.136-140. (Scopus)
39 Taras I.P. Computer combinatorial-variation geometric modeling of engineering objects / I.P.Taras,  V.G.Virchenko // Buletinul stiintific al Universitatii “Politehnica” din Timisoara, Romania. Seria Hidrotehnica : transactions on hydrotechnics. - Tom 58(72), Fascicola suplimentara, 2013. - С.173-176. (зарубіжне видання).
41 Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки / Л.Є.Шкіца, І.В.Павлик, О.В.Корнута, Т.О.Пригоровська, М.Є.Стовбенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С. 256-267.
42 Попов О.О. Проектування комп’ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину / О.О.Попов, Т.М.Яцишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С.95-101.
43 Розрахунки з’єднань із натягом у шарошках, оснащених композиційними зубцями зі сталевим хвостовиком / І.О.Шуляр, І.П.Шацький, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.126-133.
44 Раціональний підбір натягу у з’єднанні зубця з шарошкою / І.П.Шацький, І.О.Шуляр, В.А.Корнута, Л.Я.Роп’як // Прогресивні технології і системи машинобудування: міжнар. зб. наук. пр. - Донецьк, 2013. - Вип.1(45)-2(46). - С.279-285.
45 Особливості екологічної безпеки геологічного середовища при пошуках і видобутку сланцевого газу / В.Р.Хомин, Б.Й.Маєвський, Л.Є.Шкіца, Л.І.Челядин // Науковий вісник НЛТУ України. - Львів, 2013. - Вип.23.3. - С.92-97.
46 Бекиш И.О. Электропроводность поверхностных и приповерхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств / И.О.Бекиш , Н.В.Кашуба , Е.В.Гороть // Вісник СевНТУ. - Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2013. - Вип.142. - С.134-137.
47 Василишин В.Я. Вплив зарізьбової розвантажувальної канавки на опір втоми замкових різьбових з’єднань / В.Я.Василишин // Актуальні проблеми сучасної науки : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Київ, 17-19 жовтня 2013р. - Актуальні проблеми сучасної науки : зб. наук. ст. - Київ, 2013. - Ч.2. - С.63-65.
48 Василишин В.Я. Шляхи підвищення надійності та герметичності муфтових з’єднань обсадних колон / В.Я.Василишин // Простір і час сучасної науки : ІХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Київ, 22-24 квітня 2013р. - Київ, 2013. - Ч.3. - С.37-39.
49 Василишин В.Я. Оптимізація геометричних параметрів різьбової частини насосно-компресорних труб / В.Я.Василишин, Я.В.Василишин // Простір і час сучасної науки : ІХ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Київ, 22-24 квітня 2013р. - Київ, 2013. - Ч.3. - С.33-37.
50 Семеген М.М. Досвід, завдання та перспективи впровадження програмного забезпечення MICROSTATION для виконання автоматизованого проектування об’єктів / М.М.Семеген , О.О.Онищук , І.О.Бекіш // Europejska nauka XXI powieka - 2013 : IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, Poland, Przemysl, 07-15.05. 2013r. - Przemysl: Nauka i studia, 2013. - Volume 28. Nowoczesne informacyjne technologie. - С.59-62. (зарубіжна конференція).
51 Василишин В.Я. Програмна система для архітектурно-будівельного проектування ALLPLAN BIM 2008 / В.Я.Василишин // Aktualni vymozenosti vedy - 2013 : Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická conference, Česká republika, Praha, 27.06 - 05.07 2013r. - Praha : Puplishing House “Education and Science”, 2013. - Díl 18. Technické vědy. Zemědělstvi. - С. 55-57. (зарубіжна конференція).
52 Бекіш І.О. Нанотехнології при розробці нових фрикційних вузлів гальмових пристроїв / І.О.Бекіш // Енергоощадні машини і технології : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28-30 травня 2013р. - Енергоощадні машини і технології : зб. тез доп. - Київ, 2013. - 3с.
53 Шкіца Л.Є. Графічна освіта студентів інженерних спеціальностей / Л.Є.Шкіца // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.4-5.
54 Бекіш І.О. Методика викладання нарисної геометрії для студентів-іноземців / І.О.Бекіш // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.115-116.
55 Корнута О.В. Викладання графічних дисциплін англійською мовою для студентів нафтогазового профілю / О.В.Корнута // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.24-25.
56 Онищук О.О. САПР трубопровідного транспорту / О.О.Онищук // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.91-94.
57 Тарас І.П. Особливості викладання курсу “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” для спеціалізації “Комп’ютерне машинобудування” / І.П.Тарас // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.23-24.
58 Корнута В.А. Використання здобутків сучасних інформаційних технологій у підготовці студентів-архітекторів / В.А.Корнута // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.38-41.
59 Корнута В.А. Один з підходів до навчання прикладного застосування інформаційних технологій документознавцями / В.А.Корнута // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.41-43.
60 Семеген М.М. САПР у нафтогазовидобутку / М.М.Семеген // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.94-97.
61 Павлик І.В. Дистанційний курс “Інженерна графіка” / І.В.Павлик // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.21-23.
62 Стовбенко М.Є. Формування вмінь розв’язування графічних завдань / М.Є.Стовбенко  // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.112-113.
63 Пригоровська Т.О. Методика проведення лабораторних робіт з інженерної і комп’ютерної графіки для студентів-іноземців англійською мовою / Т.О.Пригоровська // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.113-114.
64 Яцишин Т.М. Візуалізація результатів експериментальних досліджень території бурової установки / Т.М.Яцишин // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.60-63.
65 Чаплінський С.С. Особливості викладання дисципліни “Комп’ютерна графіка” для студентів інженерних спеціальностей / С.С.Чаплінський, Т.О.Пригоровська // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.31-33.
66 Шкіца Л.Є. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів із дисципліни графічного циклу / Л.Є.Шкіца, О.В.Корнута, І.П.Тарас // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.109-110.
67 Василишин Я.В. Вплив архітектури на естетичний розвиток студента / Я.В.Василишин, В.Я.Василишин // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.16-18.
68 Драганчук О.Д. Дослідження впливу доданих конструктивних елементів на напружено-деформований стан з’єднання з натягом “шарошка-вставка” / О.Д.Драганчук, В.А.Корнута // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.45-48.
69 Чаплінський С.С. Використання технологій комп’ютерної графіки для дослідження напружено-деформованого стану клапанного вузла / С.С.Чаплінський, З.М.Одосій, В.Я.Шиманський // Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи (присвячений 50-літтю кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ) : Всеукр. наук.-практ. семінар, Івано-Франківськ, 19-20 вересня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.97-99.
70 Бекиш И.О. Электропроводность поверхностных и приповерхностных слоев металлополимерных пар трения тормозных устройств / И.О.Бекиш, Н.В.Кашуба, Е.В.Гороть // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : XVI Междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 16-21 сентября 2013г. - Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2013г. - С.70-72.
71 Шкіца Л.Є. Підвищення рівня екологічної безпеки насосно-циркуляційної системи бурової установки / Л.Є.Шкіца, Т.М.Яцишин // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.356-358.
72 Пригоровська Т.О. PDC Drill Bits Reliability Modeling Based on Wear Rate Probabilistic Estimation / Т.О.Пригоровська // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.75-78.
73 Рачкевич Р.В. Напруження в бурильній колоні при просторовому викривленні свердловини / Р.В.Рачкевич, В.В.Буй, Р.О.Дейнега // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.86-89.


Грант ДФФД
Загальний обсяг фінансування за 2012 р. складає 150 000,00 грн.
Ф47/435-2012 Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища нафтогазових комплексів (РК № 0112U006827)

Замовник МОН України

Керівник теми Шкіца Л.Є.


Кафедра туризму

prit@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області (регіону)

Склад кафедри:

1 Архипова Людмила Миколаївна, д.т.н., доц.

2 Коробейникова Ярослава Степанівна, к.г.н., доц.

3 Пендерецький Орест Володимирович, к.г.н., доц.

4 Побігун Олена Володимирівна, к.г.н., доц.

5 Долгопола Галина Євгенівна, ст.викл.

6 Зоріна Галина Петрівна, ас.7 Нєвєнченко Антоніна Ігорівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрями її вдосконалення : монографія / О.В.Пендерецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 225 с.
2 Пендерецький О.В. Управління природокористуванням і екологічними ризиками в Карпатському суспільно-географічному районі / О.В.Пендерецький / Географія та туризм : наук. зб. - К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. - №18. - 7с.
3 Пендерецький О.В. Соціальні аспекти промислового туризму / О.В.Пендерецький / Географія та туризм : наук. зб. КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2012. - №19. - 7с.
4 Пендерецький О.В. Особливості розроблення промислового туру в Карпатському суспільно-географічному районі / О.В.Пендерецький / Географія та туризм : наук. зб. КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2012. - №1(64). - 6с.
5 Пендерецький О.В. Винні промисли як об’єкт промислового туризму / О.В.Пендерецький / Географія та туризм : наук. зб. КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2012. - №20. - 9с.
6 Пендерецький О.В. Прогнозування стоку ріки Дністер для оцінки туристичного потенціалу / О.В.Пендерецький / Вісник Львівського нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2012. - № 29, Ч.1. - 9с.
7 Нєвєнченко А.І. Економічна оцінка урболандшафтів Коломийського Прикарпаття / А.І.Нєвєнченко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. - Чернівці : Рута, 2012. - Вип.553-554. - 3с.
8 Нєвєнченко А.І. До питання розробки методичних основ еколого-грошової оцінки земель населених пунктів (на прикладі Прикарпаття) / А.І.Нєвєнченко // Науковий вісник Чернівец. ун-ту. - Чернівці : Рута, 2012. - Вип.587-588. - 3с.
9 Dumitras D. Economic evaluation of lands inhabited localize to the Basis of Landscape / D.Dumitras, K.Nakonechny, A.Nevenchenko // International Symposium of Geography3, Romania, Bucharest, 2011. - Р.56. (зарубіжна конференція).
10 Моделювання температурних полів робочих поверхонь периферійного підшипника ковзання тришарошкового долота при терті / Г.Є.Долгопола, Я.М.Дрогомирецький, А.В.Василик, І.М.Довжинський // Проблеми трибології (Problems tribologi). - Хмельницький, 2012. - № 4. - 3с.
11 Котюшко Н.Є. Гідрологічні рекреаційні ресурси Івано-Франківщини / Н.Є.Котюшко // Перспективні інновації у науці, освіті, виробництві і транспорті : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Одеса, червень 2012р. - 7с.
12 Коробейникова Я.С. Дослідження проблеми використання малоцінних територій ландшафтів з метою рекреації / Я.С.Коробейникова, Г.Є.Долгопола // Наукові дослідження і їх практичне застосування. Сучасний стан і шляхи розвитку : Наук.-прак. конф., Одеса, 2 жовтня 2012р. - Т.35. - 3с.
13 Коробейникова Я.С. Досвід викладання дисципліни “Стратегія збалансованого туризму в процесі підготовки фахівців з туризму” / Я.С.Коробейникова // Впровадження принципів сталого розвитку в навчальному процесі ВНЗ : Наук.-прак. конф., Рівне, 19-20 січня 2012р. - 1с.
14 Долгопола Г.Є. Підвісні пасажирські канатні дороги Карпатського регіону та їх експлуатаційна надійність / Г.Є.Долгопола, Я.М.Дрогомирецький // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : І Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківську, 20-22 вересня 2012р. : зб. матер. конф.. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. - 2с.
15 Архипова Л.М. Стратегія підвищення рівня природно-техногенної безпеки гідроекосистем Прикарпаття / Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко // Сучасні проблеми збалансованого природокористування : Спецвип. до VІІ наук.-практ. конф., Кам’янець-Подільський, листопад, 2012р. - Зб. наук. праць Подільського держ. аграрно-техн. ун-ту. - С.63-66.
16 Архипова Л.М. Формалізована модель природно-техногенної гідроекосистеми / Л.М.Архипова // Екологічні аспекти регіонального партнерства в надзвичайних ситуаціях : І Міжвуз. наук.-метод. конф., Харків, 21 листопада 2012р. : зб. матер. - Х.: НУЦЗУ, 2012. - С.21-23.
17 Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні : наукова монографія / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.М.Архипова, В.Ф.Головчак, Д.О.Зорін, Н.О.Зоріна, М.В.Крихівський, О.М..Мандрик, Л.В.Міщенко, М.М.Приходько, М.М. Приходько (молодший), К.О.Радловська, М.З.Хащак. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013.- 368 с.
18 Коробейникова Я.С. Екологічні проблеми територій туристичних дестинацій / Я.С.Коробейникова // Екологічна безпека та збалансоване природокористування : наук.-техн. журн. - Київ, 2013. - №1(7). - С.91-94.
19 Коробейникова Я.С. Інновації в туризмі в контексті збалансованого розвитку територій туристичних дестинацій / Я.С.Коробейникова, Ю.І.Мурава // Географія та туризм : наук. зб. КНУ ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2013. - № 24. - С.52–60.
20 Коробейникова Я.С. Екологічні проблеми розвитку туристичної інфраструктури / Я.С.Коробейникова, Ю.І.Мурава // Наш край : зб. наук. праць Ін-ту туризму ДВНЗ “Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника”. - Івано-Франківськ, 2013, №4. - С.157-162.
21 Архипова Л.М. Картографічне моделювання якісної складової природно-техногенної безпеки гідроекосистем Карпатського регіону / Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко // Екологічна безпека. - Кременчук : Кременч. нац. ун-т ім. М.Остроградського, 2012. - №2/2012(14). - С.9-14.
22 Архипова Л.М. Наукова еколого-експертна оцінка проектів малих ГЕС в Івано-Франківській області / Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко, С.В.Пернеровська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2013. - №2(8). - С.26-31.
23 Архипова Л.М. Prospects for Increasing the Share of Renewable Energy Sources in the Carpathian Balance of Energy / Л.М.Архипова // Proceedings International Scientific-Technical Conference Oil and Gas Power Engineering, Ivano-Frankivsk, October 7-11, 2013. - Ivano-Frankivsk, 2013. - Р.366-367.
24 Коробейникова Я.С. Ecological aspects of tourism infrastructure / Я.С.Коробейникова // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 4с.
25 Коробейникова Я.С. Розвиток туристичної інфраструктури в контексті збалансованого туризму / Я.С.Коробейникова, Ю.І.Мурава // Збалансований розвиток туристичних регіонів : національний і світовий досвід : Міжнар. наук.-прак. конф., Львів, 25-26 квітня 2013р. - 5с.
26 Коробейникова Я.С. Оцінка економічно непридатних для господарського освоєння ландшафтів з метою рекреаційного використання / Я.С.Коробейникова, Г.Є.Долгопола // Збалансований розвиток туристичних регіонів : національний і світовий досвід : Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25-26 квітня 2013р. - 4с.
27 Коробейникова Я.С. Євро-2012 як чинник підвищення конкурентоздатності України на ринку туристичних послуг / Я.С.Коробейникова, Ю.І.Мурава // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : І Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 14-15 лютого 2013р. - 4с.
28 Коробейникова Я.С. Туристична інфраструктура: до проблеми визначення та функціонування державно-приватного партнерства / Я.С.Коробейникова, Г.Є.Долгопола // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : І Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 14-15 лютого 2013р. - 3с.
29 Коробейникова Я.С. Про співвідношення показників потенціалу та інфраструктури на території туристичних дестинацій / Я.С.Коробейникова, Г.Є.Долгопола // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Умань, 22 березня 2013р. - 3с.
30 Долгопола Г.Є. Проблеми контролю та оцінки якості знань студентів в процесі впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Г.Є.Долгопола, Я.С.Коробейникова, О.Д.Мельник // Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України 3-4 рівня акредитації : Наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 25 квітня 2013р. - 2с.
31 Коробейникова Я.С. Розвиток сільського туризму в контексті екологічної безпеки туристичних дестинацій / Я.С.Коробейникова, Ю.І.Мурава // Екологічна безпека : Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ., Київ, 16-18 квітня 2013р. - С.171-172.
32 Коробейникова Я.С. Оцінка туристичної інфраструктури розвитку сільського туризму (на прикладі Івано-Франківської області) / Я.С.Коробейникова // Туризм і розвиток регіону : IV Міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ, 9-20 вересня 2013 р. - 6с.
33 Побігун О.В. Використання інноваційних напрямів у розвитку туристичної індустрії / О.В.Побігун, А.Мельник // Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку : І Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених, Луганськ, 25-30 листопада 2013р. - 4с.
34 Нєвєнченко А.І. Регіональні особливості розвитку туризму на Прикарпатті / А.І.Нєвєнченко // Географія та екологія: наука і освіта : Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., Умань, 17-18 квітня 2013р. - С. 240-242.
35 Архипова Л.М. Гідроекологічний потенціал Івано-Франківщини і перспективи його використання / Л.М.Архипова, Я.О.Адаменко // Довкілля для України : Міжнар. екологіч. форуму (Ріо +20: перспективи розвитку в українському вимірі), Київ, 23-25 квітня 2013р. - Херсон: Грінь Д.С., 2013. - С.161-165.
36 Архипова Л.М. Застосування теорії і методів оцінки природно-техногенної безпеки на передпроектних стадіях будівництва туристичних комплексів / Л.М.Архипова // Еколого-правові та економічні аспекти екологічної безпеки регіонів : VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. за участю мол. науковців, Харків, 16-18 жовтня 2013р. - Х.: ХНАДУ, 2013. - С.73-76.
37 Пендерецький О.В. Структура інформаційного центру промислового туризму / О.В.Пендерецький // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Умань, 22 березня 2013 р. - Уманський держ. педагог. ун-т ім.Павла Тичини. - 2013. - С.255–260.
38 Пендерецький О.В. Європейський розвиток промислового туризму / О.В.Пендерецький // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Луганськ, 19-20 вересня 2013р. - Луганськ : Вид-во ДЗ “ЛНУ ім. Т.Шевченка”, 2013. - Вип.8. - С.197–200.
39 Пендерецький О.В. Транскордонний туристичний кластер або майбутнє туризму Карпатського Єврорегіону / О.В.Пендерецький // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : VІІ Міжнар. конф., Львів, 4-6 жовтня 2013р. - Львівський нац. ун-ту ім. Івана Франка. - С.355-359.
40 Нєвєнченко А.І. Регіональні особливості розвитку туризму на Прикарпатті / А.І.Нєвєнченко // Географія та екологія: наука і освіта : Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Умань, 17-18 квітня 2013р. - С.240-242.


ІНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка