Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст стор


Кафедра державного управління і місцевого самоврядуванняСторінка26/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
#10664
ТипЗвіт
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Кафедра державного управління і місцевого самоврядування

du@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потенціалу України (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Дзвінчук Дмитро Іванович, д.фл.н., проф. - декан

2 Бутирська Тетяна Олександрівна, д.н.держ.у., доц., проф.

3 Молодцов Олександр Володимирович, д.н.держ.у., доц.

4 Арабчук Ярослав Ілліч, к.фл.н., доц.

5 Баран Марія Петрівна, к. н.держ.у., доц.

6 Білоцький Олександр Вікторович, к.юр.н., доц.

7 Витко Тетяна Юліанівна, к.н.держ.у., доц.

8 Друк Вікторія Василівна, доц.

9 Кісіль Микола Васильович, к.фл.н., доц. - заст.декана

10 Кушнірюк Володимир Михайлович, к.псл.н., доц.

11 Мазак Андрій Вальдемарович, к.н.держ.у., доц. - заст.декана

12 Малімон Віталій Іванович, к.н.держ.у., доц.

13 Палійчук Микола Васильович, к.е.н., доц.

14 Струк Наталія Петрівна, к.е.н., доц.

15 Стручкова-Гуменна Людмила Борисівна, к.соц.н., доц.

16 Книгницький Ярослав Михайлович, ст.викл.

17 Озьмінська Ірина Дмитрівна, ст.викл.

18 Петрів Ярема Васильович, ст.викл.19 Стельмащук Лариса Степанівна, ас.
Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : монографія / В.П.Петренко, С.А.Побігун, Д.І.Дзвінчук, О.В.Німчук. - Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. - 700 с.
2 Данилюк М.О. Економіко-аналітична діяльність державного службовця : навч. посіб. / М.О.Данилюк, Н.П.Струк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 260 с. (гриф МОНУ).
3 Дзвінчук Д.І. Вступ до спеціальності : курс лекцій / Д.І.Дзвінчук, В.І.Малімон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 172 с. (гриф МОНУ).
4 Малімон В.І. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В.І.Малімон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 352 с. (гриф МОНУ).
5 Кушнірюк В.М. Організація діяльності державного службовця : курс лекцій / В.М.Кушнірюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 544 с. (гриф МОНУ).
6 Гречаник Б.В. Регіональна соціально-економічна політика : навч. посіб. / Б.В.Гречаник, Г.В.Васильченко, М.В.Канавець. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 404 с. (гриф МОНУ).
7 Бутирська Т.О. Державне будівництво : навч. посіб. / Т.О.Бутирська. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 262 с.
8 Бурківська Л.Ю. Наукова робота: стилістичні поради : навч. посіб. / Л.Ю.Бурківська, М.І.Венгринюк, В.М.Пахомов. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 92 с. (гриф МОНУ).
9 Райтер М.П. Технологія комп’ютерних мереж: технологія і сервіси комп’ютерних мереж : навч. посіб. / М.П.Райтер. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012.- 76 с.
10 Витко Т.Ю. Управління персоналом : навч.-метод. комплекс / Т.Ю.Витко. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 64 с.
11 Мазак А.В. Магістратура державної служби : матеріали для вступників / А.В.Мазак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 24 с.
12 Баран М.П. Освітній пакет для тематичного короткотермінового семінару “Запобігання та протидія корупції” / М.П.Баран, Р.Й.Струтинський. - К. : Нічлава, 2012. - 112 с.
13 Дзвінчук Д.І. Лідерство в управлінській діяльності : зб. навч.-метод. матеріалів / Д.І.Дзвінчук, В.М.Кушнірюк // Івано-Франківський ЦПтаПКПОДВ, 2012. - 80 с.
14 Малімон В.І. Доступ до публічної інформації : навч.-метод. матеріали для темат. короткотерм. семінару / В.І.Малімон, С.В.Онищук. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 96 с.
15 Скрипничук В.М. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” : тестові завдання, відповіді та коментар : навч.-метод. матеріали / В.М.Скрипничук, О.В.Білоцький. - К. : Нічлава, 2012. - 80 с.
16 Бутирська Т.О. Державне будівництво як публічне буття держави / Т.О.Бутирська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць. - 2012. - Вип.1(9). - С.7-12.
17 Молодцов О.В. Постмодерністські витоки європейського врядування / О.В.Молодцов // Науковий вісник Академії муніцип. упр-ня : зб. наук. пр. Серія “Управління”. - 2012. - Вип. 2. - С.19-25.
18 Молодцов О.В. Самоорганізація державної влади через інститут місцевого самоврядування: стан реалізації основних засад / О.В.Молодцов // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. пр. - Херсон : ХНТУ, 2012. - Вип. 1(6). - С.141-145.
19 Струк Н.П. Удосконалення державного управління регіональним соціально-економічним розвитком / Н.П.Струк // Регіональний розвиток - основа розбудови української держави : Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю ДОНДУУ, 4-5 квітня 2012р. - Донецьк : ДонДУУ, 2012.- 6с.
20 Дзвінчук Д.І. Вивчення якісних потреб у навчанні - запорука ефективності безперервної освіти держслужбовців / Д.І.Дзвінчук, М.П.Баран // Регіональний розвиток - основа розбудови української держави : Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю ДОНДУУ, 4-5 квітня 2012р. - Донецьк : ДонДУУ, 2012.- С.143-151.
21 Витко Т.Ю. Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління / Т.Ю.Витко // Вісник Академії митної служби України. Серія “Державне управління”. - Д., 2012. - №1. - С.92-99.
22 Витко Т.Ю. Особливості проходження державної служби в органах державної влади Угорщини / Т.Ю.Витко // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол. : С.М.Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. - Вип.2 (13). - С.200-209.
23 Витко Т.Ю. Кадрові процеси у державній службі України: особливості нормативного врегулювання / Т.Ю.Витко // Університетські наукові записи : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2012. - № 3(43). - С.446-453.
24 Арабчук Я.І. Політика мультикультуралізму - від оптимістичної теорії до суворої практики / Я.І.Арабчук // Гілея : наук. вісник. - К. : НУ ім..Драгоманова, 2012. - Вип.62.- С.311-317.
25 Арабчук Я.І. Толерантність як процес управління соціалізацією особистості / Я.І.Арабчук // Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. - Запоріжжя : ЗДІА, 2012. - Вип. 48. - С.134-140.
26 Арабчук Я.І. Мовний феномен соціалізації особистості в полікультурному середовищі / Я.І.Арабчук // Наукові записки Київського ун-ту туризму, економіки, права. Серія. “Філософські науки”. - 2012. - Вип.13. - С.192-203.
27 Крижанівський Є.І. Стратегічні орієнтири в управлінні сучасним науково-освітнім комплексом в європейському союзі / Є.І.Крижанівський, Д.І.Дзвінчук // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.15-22.
28 Витко Т.Ю. Особливості функціонування органів державної влади: Румунія та Україна / Т.Ю.Витко // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І.Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.128-134.
29 Мазак А.В. Підвищення якості адміністративних послуг в контексті європейського вибору / А.В.Мазак, Л.І.Бурдяк // Координати управління: зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.114-121.
30 Дзвінчук Д.І. Оновлення державного стандарту спеціальності "Державна служба": проблеми і виклики / Д.І.Дзвінчук, А.В.Мазак, Т.Ю.Витко // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012.- Вип.3. - С.18-26.
31 Баран М.П. Формування лідерських якостей керівника ВНЗ як напрям реалізації державної кадрової політики / М.П.Баран, Н.В.Кузьменко, О.В.Савченко // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.3. - С.121-127.
32 Кушнірюк В.М. “Професійне вигорання” державного службовця: зміст, перебіг, ознаки / Кушнірюк В.М. // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.2. - С.128-139.
33 Малімон В.І. Стан та перспективи українсько-словацького транскордонного співробітництва / В.І.Малімон // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.144-152.
34 Кісіль М.В. Вплив глобалізації на формування державних механізмів забезпечення якості вищої освіти в Україні / М.В.Кісіль, Н.В.Опар // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.158-166.
35 Бутирська Т.О. Сучасні онтологічні проблеми державного буття / Т.О.Бутирська // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.23-38.
36 Струк Н.П. Євроінтеграційні можливості Івано-Франківської області / Н.П.Струк // Координати управління : зб. наук. праць / за ред. проф. Д.І. Дзвінчука. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - Вип.1. - С.152-158.
37 Білоцький О.В. Права та обов’язки суб’єктів речових прав на чуже житло / О.В.Білоцький, І.В.Дзеньків // Новітні наукові дослідження держави і права - 2012 : зб. наук. праць. - Миколаїв : Іліон, 2012. - С.19-22.
38 Бутирська Т.О. Трансформація теми європейської інтеграції в контексті теорії і практики державного будівництва / Т.О.Бутирська // Гуманітарний вісник Запорізької держ. інжен. академії : зб. наук. прац. - Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2012. - Вип. 48. - С.25-34.
39 Дзвінчук Д.І. Формування самоповаги як важливої складової оцінки професійної компетентності державного службовця / Д.І.Дзвінчук // Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни : Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 травня 2012р. (до 15-річчя галузі науки “Державне управління”). - К. : НАДУ, 2012. - С.432-434.
40 Молодцов О.В. Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення / О.В.Молодцов // Місцеве самоврядування: трансформаційні перетворення в контексті дії механізму інституціональної пам'яті : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 1 жовтня 2012р. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. - С.200-202.
41 Витко Т.Ю. Особливості функціонування системи державного управління: Угорщина та Україна / Т.Ю.Витко // Регіональний розвиток - основа розбудови української держави : Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 4-5 квітня 2012р. - Секція 2. “Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада”. - Донецьк : ДонДУУ, 2012. - С.95-99.
42 Дзвінчук Д.І. Трудова міграція як чинник національної безпеки / Д.І.Дзвінчук, В.І. Малімон // Заробітчани Івано-Франківщини: минуле і сьогодення : Наук.-практ. семінар. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - С.6-19.
43 Малімон В.І. Формування культурно-інформаційної безпеки в умовах модернізації сучасного суспільства / Малімон В.І. // Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії “Європа – 2020” : Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 6-7 квітня 2012р. - С.280–285.
44 Кісіль М.В. З досвіду організації дистанційного навчального курсу в Орегонському університеті / М.В.Кісіль // Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті СІТвДО-2012 : I-й Всеукр. наук.-практ. семінар : зб. тез доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 3с.
45 Струк Н.П. Методичні підходи щодо аналізу соціально-економічного розвитку територіальних одиниць / Н.П.Струк, Х.В.Ревтюк // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 3с.
46 Баран М.П. Електронні шкільні щоденники: перспективи впровадження в Україні та Росії / М.П.Баран // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.12-15.
47 Дзвінчук Д.І. Управлінське лідерство: виклики сьогодення : колективна монографія / Д.І.Дзвінчук, М.П.Баран. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. - 600 с. (електронний варіант).
48 Політологічні аспекти державного управління : навч. посіб. / К.О.Ващенко, Ю.Г.Кальниш, О.В.Радченко, О.М.Сич, С.П.Шубін. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 352 с.
49 Дзвінчук Д.І. Європейська інтеграція : навч. посіб. для студ. ВНЗ та слухачів магістерської підготовки за напрямом “Державне управління” / Д.І.Дзвінчук, А.В.Мазак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 464 с.
50 Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура, відносини з Україною : навч. посіб. для студ. ВНЗ та слухачів магістерської підготовки за напрямом “Державне управління” та системи підвищення кваліфікації держ. службовців / Д.І.Дзвінчук, А.В.Мазак, В.І.Малімон та ін. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2013. - 592 с. (гриф МОНУ).
51 Психологія управління : навч. посіб. / Д.І.Дзвінчук, Н.Г.Діденко, О.К.Любчук, В.І.Малімон. – К. : ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2013. - 293 с. (гриф МОНУ).
52 Кушнірюк В.М. Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. / В.М.Кушнірюк. - К. : ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2013. - 184 с.
53 Баран М.П. Запобігання та протидія корупції / Навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 “Державна служба” та системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / М.П.Баран.- Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 108 с.
54 Дзвінчук Д. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України / Навч.-метод. комплекс для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Д.Дзвінчук, М.Баран, А.Мазак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 76 с.
55 Малімон В.І. Доступ до публічної інформації / В.І.Малімон, С.В.Онищук // Навч.-метод. матеріали для темат. короткотермін. семінару. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 100 с.
56 Скрипничук В.М. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” : тестові завдання, відповіді та коментар / В.М.Скрипничук, О.В.Білоцький. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 80 с.
57 Струк Н.П. Мікроекономіка : навч.-метод. комплекс / Н.П.Струк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 88 с.
58 Мазак А.В. Методичні вказівки до написання та захисту курсових робіт слухачами магістратури за спеціальністю 8.15010002 “Державна служба” / А.В.Мазак. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 28 с.
59 Дзвінчук Д.І. Магістерська робота: написання, оформлення. захист : метод. рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 “Державна служба” / Д.Дзвінчук, А.Мазак. - 3-е вид., перероб. й доп. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 48 с.
60 Кушнірюк В.М. Магістратура державної служби : метод. матеріали для вступників / В.М.Кушнірюк. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - 24 с.
63 Баран М.П. Державне регулювання процесу подолання бідності: аналіз ефективності правових механізмів / М.П.Баран // Університетські наукові записки : Часопис Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - 2013. - Вип.7. - С.216-220.
64 Баран М.П. Чесність та відповідальність у інститутах влади - гарант ефективної реалізації механізмів державного управління / М.П.Баран // Гілея : наук. вісник. - К. : ВІР УАН, 2013. - Вип.76(№ 9). - С.224-227.
65 Дзвінчук Д.І. Окремі аспекти трансформаційних процесів в управлінні системою шкільної освіти в країнах Центральної та Східної Європи / Д.І.Дзвінчук, М.П.Баран // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.36-41.
66 Баран М.П. Взаємодія громадянського суспільства та органів влади: сучасний стан, проблеми, перспективи / М.П.Баран // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - №10 [Електронний ресурс] . - 10с.
67 Білоцький О.В. Здійснення права володіння та користування чужим житлом / О.В.Білоцький // Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну : зб. наук. праць. - Миколаїв : Іліон, 2013. - С.82-88.
68 Білоцький О.В. Удосконалення антикорупційного законодавства України на засадах світових стандартів / О.В.Білоцький, В.І.Макулович // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.28-35.
69 Бутирська Т.О. Взаємодія суб’єктів в межах держави з позицій композиційного підходу / Т.О.Бутирська // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.11-22.
70 Витко Т.Ю. Особливості кадрових процесів в державній службі України та Болгарії / Т.Ю.Витко // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип. 4. - С.69-77.
71 Кушнірюк В.М. Керівництво та лідерство як взаємозв’язуючі ланки ефективного управління в системі державної служби / В.М.Кушнірюк, Т.М.Рачук // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.216-223.
72 Малімон В.І. Трансформація системи освіти в контексті сучасного філософсько-освітнього дискурсу / В.І.Малімон // Гілея: наук. вісник. - К. : ВІР УАН, 2013. - Вип.76(№ 9). - С.220-223.
73 Малімон В.І. Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва (на прикладі Івано-Франківської області) / В.І.Малімон, Н.В.Труханівська // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.244-254.
74 Дзінчук Д.І. Модернізація професійної підготовки державних службовців в Україні в умовах євроінтеграції / Д.І.Дзінчук, А.В.Мазак // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип. 4. - С.92-99.
75 Друк В.В. Проблемні аспекти адаптації сучасного законодавства в галузі туризму до юридичних стандартів Європейського союзу / В.В.Друк // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.115-119.
76 Молодцов О.В. Лідерський потенціал державних службовців в епоху постмодерну: українська специфіка / О.В.Молодцов // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.255-260.
77 Молодцов О.В. Державне управління в епоху / О.В.Молодцов // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія “Державне управління”. - 2013. - Вип.191. - С.77-85.
78 Молодцов О.В. Муніципальний консалтинг як сучасний механізм впровадження інноваційних практик місцевого самоврядування / О.В.Молодцов, В.М.Гурієвська // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія “Державне управління”. - 2013. - Вип.191. - С.219-232.
79 Молодцов О.В. Інституціональні моделі кооперації влад різних рівнів: шляхи оптимізації / О.В.Молодцов // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія “Державне управління”. - 2013. - Вип.189. - С.66-76.
80 Молодцов О.В. Розвиток української держави на концептуальних засадах інформаційного суспільства / О.В.Молодцов, О.О.Ткаченко // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія “Державне управління”. - 2013. - Вип.189. - С.129-137.
81 Струк Н.П. Енергетична безпека країни як важливий чинник формування її державності / Н.П.Струк, О.Г.Дзьоба // Координати управління : зб. наук. праць. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - Вип.4. - С.99-107.
82 Струк Н.П. Особливості криз та кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації / Н.П.Струк, О.Г.Дзьоба // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ : Редакційно-видавн. відділ Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького, 2013. - Вип.8. - С.190-195.
83 Баран М.П. Ефективна політика держави як засіб подолання аномії суспільства / М.П.Баран, О.В.Савченко // Moderní vymoženosti vědy : Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická conference, Чехія, Praha, 27 ledna - 05 února (27 cічня - 5 лютого) 2013 roku. - Díl 19. Ekonomické vědy. Administrativa : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. - S.74-77. (зарубіжна конференція).
84 Баран М.П. Роль інформаційно-просвітницького механізму у створенні ОСББ / М.П.Баран, Г.М.Чепелюк // Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку : ХІІ Міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студ., Донецьк, 18-19 квітня 2013р. - Донецьк : Дон НАБА, 2013. - Ч. 1. - С.135-137.
85 Баран М.П. Стан та перспективи створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків / М.П.Баран, Г.М.Чепелюк // Менеджмент предпринимательской деятельности : ХІ Науч.-практ. конф. студ., аспирантов, докторантов, Симферополь, 4-5 апреля 2013г. - Таврич. нац. ун-т им. В.И.Вернадского. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - С.16-18.
86 Дзвінчук Д.І. Самоменеджмент державного службовця як засіб подолання стресів / Д.І.Дзвінчук, М.П.Баран // Формування регіонального лідера: виклики сьогодення : Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Хмельницький, 1-2 березня 2013р. : зб. тез. - Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. - С.32-35.
87 Білоцький О.В. Оцінка стану нормативно-правового забезпечення державного управління нафтогазотранспортними системами України / О.В.Білоцький, І.М.Ісаєва // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.420-423.
88 Витко Т.Ю. Робочий час та час відпочинку державних службовців: зарубіжний та вітчизняний досвід / Т.Ю.Витко // Теорія та практика державної служби : Наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 8 листопада 2013р. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. - С.42-45.
89 Кісіль М.В. Соціальна мережа як інструмент зв’язку із майбутніми абітурієнтами / М.В.Кісіль, Я.М.Проданчук // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25-26 квітня 2013р. - Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". - Харків : Видавн. центр "ХАІ", 2013. - С.205-211.
90 Кісіль М.В. Якість як основа європейського простору вищої освіти / М.В.Кісіль // Національна консолідація в контексті європейської інтеграції : Міжнар. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 31 жовтня -1 листопада 2013р. - Івано-Франківськ : Плай, 2013. - С.205-211.
91 Кісіль М.В. Цифрова революція у вищій освіті / М.В.Кісіль // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - С.71.
92 Малімон В.І. Людина в контексті сучасних освітніх традицій / В.І.Малімон // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - С.36–40.
93 Малімон В.І. Вплив інформаційних процесів в освіті на самоактуалізацію особистості / В.І.Малімон // Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : Всеукр. наук.-метод. конф., Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013р. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. - С.85-90.
94 Стельмащук Л.С. Посилення кар’єрної відкритості державної служби через покращення добору кадрів на державні посади / Л.С.Стельмащук // Теорія та практика державної служби : Наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 8 листопада 2013р. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. - С.146-148.
95 Стельмащук Л.С. Практичні аспекти посилення кар’єрної відкритості державної служби в Україні / Л.С.Стельмащук // Наука Україні: перспективи і потенціал : VII Всеукр. наук.-практ. заочної конф., Одеса, 30-31 травня 2013р. : зб. матер. - Одеса : Всеукр. громад. об’єднання “Нова освіта”, 2013. - С.24-26.
96 Стельмащук Л.С. Забезпечення відкритості державної служби : мода чи потреба? / Л.С.Стельмащук // Наука і сучасність: виклики глобалізації : зб. наук. пр.. - К. : Центр наукових публікацій, 2013. - С.163-166.
97 Стельмащук Л.С. Доцільність економічної підготовки державних службовців у контексті суспільних перетворень / Л.С.Стельмащук // Актуальні питання розвитку державності та правотворчої діяльності в Україні : Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2-3 лютого 2013р. - Х., 2013. - Т. 1. - С.90-92.
98 Стельмащук Л.С. Актуалізація функціонування державної служби як “нервової системи” у державному організмі / Л.С.Стельмащук // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики : Всеукр. наук.-практ. конф., Донецьк, 15 березня 2013р. - Донецьк, 2013. - С.29-32.
99 Стельмащук Л.С. Сущность и особенности социальной институционализации государственной службы / Л.С.Стельмащук // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики : Міжнар. конф., Київ, 2 лютого 2013р. - К. : Центр наукових публікацій, 2013. - Ч.5. - С.98-100.
100 Стельмащук Л.С. Сучасні тенденції реформування державної служби: європейський досвід / Л.С.Стельмащук // Публічне управління: виклики ХХІ століття : ХІІІ Міжнар. наук. конгресу, Харків, 21-22 березня 2013р. - Х., 2013. - С. 339-340.
101 Струк Н.П. Конкурентоспроможність регіону - важливий чинник регіонального соціально-економічного розвитку / Н.П.Струк, Х.В.Ревтюк // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
102 Струк Н.П. Економічна аналітика в професійній діяльності управління / Н.П.Струк, Х.В.Ревтюк // Менеджмент предпринимательской деятельности : ХІ Науч.-практ. конф. студ., аспирантов, докторантов, Симферополь, 4-5 апреля 2013г. - Таврич. нац. ун-т им. В.И.Вернадского. - Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. - 3с.


Каталог: sites -> default -> files -> rnd
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации
rnd -> Госпдоговірна тематика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка