Звіт про результати наукової діяльності 2012-2013 роки івано-Франківськ 2014 зміст сторСторінка17/31
Дата конвертації16.04.2016
Розмір5.74 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Кафедра менеджменту і адміністрування

reg@nung.edu.ua


Назва кафедральної держбюджетної теми: Теорія та практика управління соціально-економічними процесами в галузевих і регіональних суспільних системах (КОМПЛЕКСНА)

Склад кафедри:

1 Полянська Алла Степанівна, к.е.н., доц.

2 Сухін Євген Ілліч, д.е.н., проф.

3 Устенко Андрій Олександрович, к.е.н., доц., проф.

4 Артем'єв Володимир Васильович, к.е.н., доц.

5 Боднар Галина Федорівна, к.е.н., доц.

6 Василишина Наталія Євгенівна, к.е.н., доц.

7 Вербовська Леся Степанівна, к.е.н., ас.

8 Кінаш Ірина Петрівна, к.е.н., доц.

9 Кочкодан Володимир Богданович, к.е.н., доц.

10 Кушлик Оксана Юріївна, к.е.н., доц.

11 Малинка Оксана Ярославівна, к.е.н., доц.

12 Миронова Ірина Вікторівна, доц.

13 Овецька Ольга Валерівна, к.е.н., доц.

14 Петрина Марія Юріївна, к.е.н., доц.

15 Ріщук Лілія Іванівна, к.е.н., доц.

16 Станьковська Ірина Мирославівна, к.е.н., доц.

17 Тараєвська Леся Степанівна, к.е.н., доц.

18 Тимошенко Дмитро Віталійович, к.е.н., доц.

19 Кісь Галина Романівна, доц.

20 Мельник Анастасія Володимирівна, ас.

21 Пенкальська Марія Володимирівна, ас.

22 Степанюк Галина Сергіївна, к.е.н., доц.Публікації

(статті, тези, патенти)
1 Зварич І.Т. Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства : монографія / І.Т.Зварич, В.Б.Кочкодан. - Івано-Франківськ : Видавець В.Дяків, 2011.- 192 с.
2 Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : монографія / В.П.Петренко, С.А.Побігун, Д.І.Дзвінчук, О.В.Німчук. - Х. : Цифрова друкарня, 2012. - №1. - 700 с.
3 Полянська А.С. Ситуаційний підхід у формуванні концепції розвитку промислових підприємств : монографія / А.С.Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012.- 214 с.
4 Устенко А.О. Уніфікована інформаційно-керуюча система управління (концептуальні основи і досвід створення) : монографія / А.О.Устенко. - Івано-Франківськ : ПЦ “Креатив”, 2012. - 338 с.
5 Малинка О.Я. Теорія систем і системний аналіз в менеджменті : навч. посіб. / О.Я.Малинка, А.О.Устенко. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012.- 328 с. (гриф МОНУ).
6 Малинка О.Я. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / О.Я.Малинка, А.О.Устенко. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 348 с.
7 Малинка О.Я. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. / О.Я.Малинка. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. - 328 с.
8 Кушлик О.Ю. Особливості трансформації інтелекту в економічні результати в управлінні стратегічним потенціалом підприємств / О.Ю.Кушлик, М.Ю.Петрина // Економіка і регіон. - Полтава : ПолтНТУ, 2012. - №4(35). - 5с.
9 Кочкодан В.Б. Стратегія формування і управління структурою капіталу підприємства: теоретичний аспект / В.Б.Кочкодан, І.В.Миронова // Інноваційна економіка. - 2012. - № 3(29). - 5с.
10 Кочкодан В.Б. Сутність капіталу з позицій фінансового менеджменту та економічного ресурсу / В.Б.Кочкодан // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 2(12). - 4с.
11 Петрина М.Ю. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України / М.Ю.Петрина, Н.Я.Солтан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2012, №5. - 9с.
12 Кінаш І.П. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання / І.П.Кінаш // Вісник Дніпропетровського держ. фінанс. акад. Серія “Економічні науки”. - 2012. - №1(27). - 4с.
13 Кінаш І.П. Місце і роль закладів торгівлі у вирішені соціальних потреб населення / І.П.Кінаш // Вісник Львівського ін-ту економіки і туризму. - 2012. - №7. - 4с.
14 Кінаш І.П. Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку / І.П.Кінаш // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. Прикарпатського нац. ун-ту ім. В.Стефаника. - 2012. - Т.1., Вип.8. - 4с.
15 Кінаш І.П. Суть та зміст поняття “соціальна інфраструктура” / І.П.Кінаш // Вісник Хмельницького нац. ун-ту .- 2012. - Том1, №2. - 3с.
16 Кінаш І.П. Фактори впливу на формування соціальної інфраструктури сталого розвитку / І.П.Кінаш // Вісник Вінницького політехн. ун-ту. - 2012. - № 3. - 3с.
17 Кінаш І.П. Оцінка характеру розвитку соціально-оздоровчої інфраструктури України / І.П.Кінаш // Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В.Стефаника. Серія “Економіка”. - 2012 .- Вип. 9. - С.275-278.
18 Кінаш І.П. Аналіз сучасних тенденцій розвитку житлово-комунальної інфраструктури / І.П.Кінаш // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. пр. Серія “Економічні науки”. - Запоріжжя, 2012. - №4(16). - С.154-159.
19 Кінаш І.П. Методичні та методологічні засади оцінки розвитку соціальної інфраструктури України / І.П.Кінаш, А.І.Бандура // Вісник Вінницького політехн. ін.-ту. Серія “Економіка”. - 2012. - №6(105). - С.76-82.
20 Степанюк Г.С. Концепція еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г.С.Степанюк, Д.В.Тимошенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. - Маріуполь : ДВНЗ “ПДТУ”, 2012. - Вип.1, Т.3. - С.103-108.
21 Степанюк Г.С. Проблеми функціонування та управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами / Г.С.Степанюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. - Івано-Франківськ, 2011. - №2(4). - С.17-24.
22 Тимошенко Д.В. Інтелектуальна праця: особливості та актуальні завдання з управління мотивацією / Д.В.Тимошенко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте `2012 : Междунар. науч.-практ. конф., Одесса, 19-30 июня 2012г. : Сб. науч. тр. SWorld. - Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. - Вып.2., Т.25. - С.49-62. (імпакт-фактор)
23 Полянська А.С. Методологічні засади дослідження синергії взаємодії суб'єктів управління в умовах ситуаційного управління / А.С.Полянська // Науковий вісник Львівського нац. техн. ун-ту. - 2012. - Вип.22.7. - С.258-266.
24 Полянська А.С. Формування концепції розвитку підприємств на засадах ситуаційного управління / А.С.Полянська // Науковий вісник “Демократичне врядування”. - 2012. - №9. - [Електронний ресурс].
25 Полянська А.С. Управління знаннями як необхідна умова формування людського капіталу організації / А.С.Полянська // Вісник Волинського ін.-ту економіки і менеджменту. - 2012. - №5. - С.154-162.
26 Полянська А.С. Функціонування механізму управління економічною безпекою промислових підприємств в умовах сучасного розвитку / А.С.Полянська, В.В.Бабенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - Харків, 2012. - Вип.2(13). - С.162-168.
27 Петренко В. Стан, цілі і завдання з розвитку людського капіталу підприємств нафтогазової промисловості: світ і Україна / В.Петренко, І.Данилюк-Черних // Вісник Східноукр. ун-ту ім. В.Даля. - 2012. - №11(182), Ч.1.- С.372-378.
28 Петренко В.П. Комплексне управління якістю діяльності соціально-економічних систем на основі графоаналітичного моделювання / В.П.Петренко, С.Я.Кісь, Г.Р.Кісь // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. - Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. - Ч.2. - К. : КНЕУ, 2012. - С.124-133.
29 Вербовська Л.С. Кластерна стратегія як транскордонна ініціатива розвитку Карпатського єврорегіону / Л.С.Вербовська // Вісник Економіки транспорту і промисловості. - 2012. - Вип.39. - С.11-14.
30 Лис А.Б. Кадрова політика в умовах європейської інтеграції: критерії і модель відбору функціонерів для органів державного управління і місцевого самоврядування / А.Б.Лис, О.В.Немчук, В.П.Петренко // Координати управління : зб. наук. пр. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2012. - Вип.1. - С.107-114.
31 Станьковська І.М. Маркетингові послуги в управлінні конкурентоспроможністю: діагностика, оподаткування, експертиза / І.М.Станьковська, І.М.Перевозова // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. пр. - Івано-Франківськ : Плай, 2012. - № 2(20). - 9с.
32 Устенко А. Діагностика рівнів управління нафтогазовидобувних підприємств / А.Устенко, І.Василик // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - 2012. - Вип.11, Ч.3. - С.90-93.
33 Малинка О.Я. Оценка индивидуальности бренда / О.Я.Малинка // Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Champion ship sin Research Analytic sin economic sciences and management, juridical sciences. - Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis : London, 28.06 - 06.07.2012. - С.160-163. (зарубіжна конференція)
34 Устенко А. Розроблення підходів до оцінювання якості менеджменту організації / А.Устенко, А.Мельник // Галицький економічний вісник. - 5-7.11.2012. - №4(37). - С.83-88.
35 Устенко А.О. Модель оценки информационных потоков на предприятии / Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Champion ships in Research Analytics in economic sciences and management, juridical sciences. - Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis. - London, 28.06-6.07.2012. - С.149-152. (зарубіжна конференція)
36 Петренко В.П. Процесне управління підприємством на основі технології тотального процес-контролінгу / В.П.Петренко, Е.А.Швидкий // Управління сучасним підприємством : VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-23 березня 2012р. - К. : КНУХТ, 2012. - С.91-93.
37 Петренко В.П. Інтерпретація крос-функціонального бізнес-процесу як об’єкта економічного аналізу / В.П.Петренко, Е.А.Швидкий // Сучасні підходи до управління підприємством : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 15 березня 2012 р. - К. : НТУУ “КПІ” ВПІ ВПК “Політехніка”, 2012. - С.148-153.
38 Мельник А.В. Розрахунок економічного ефекту від впровадження сучасних бурових установок як частина інноваційного процесу підвищення якості управління ресурсами / А.В.Мельник // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
39 Мельник А.В. Підвищення якості управління ресурсами нафтогазовидобувної галузі шляхом інноваційного розвитку / А.В.Мельник, А.О.Устенко // Техніка і прогресивні технології у нафтогазовій інженерії - 2012 : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студ., Івано-Франківськ, 5-7 листопада 2012р. - 3с.
40 Кушлик О.Ю. Передумови успішної реалізації стратегії / О.Ю.Кушлик // Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 6-7 квітня 2012р. - Одеса, 2012. - Ч1. - 2с.
41 Кочкодан В.Б. Критерії вибору та основні проблеми впровадження ERP систем на підприємствах НГК / В.Б. Кочкодан // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.74-76.
42 Овецька О.В. Вдосконалення технологій менеджменту персоналу газотранспортного підприємства / О.В.Овецька, Л.О.Сав’юк , Р.М.Матвієнко // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.108.
43 Тараєвська Л.С. Екомаркетинг як пріоритетний напрямок діяльності промислового підприємства / Л.С.Тараєвська, Т.Лазарук // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
44 Петрина М.Ю. Шляхи оптимізації податкової системи України / М.Ю.Петрина // Перспективи соціально-економічного розвитку України та її регіонів : Наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 23 лютого 2012 р. - Івано-Франківськ : Івано-Франківський ун-т права ім. Короля Данила Галицького, 2012. - 4с.
45 Петрина М.Ю. Активізація держави у забезпеченні розвитку інноваційної діяльності в Україні / М.Ю.Петрина, Ю.Медвідь // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
46 Кінаш І.П. Соціальна інфраструктура як об’єкт управління / І.П.Кінаш // Методологія та практика менеджменту у 21 cтолітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : 6 Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 26-27 квітня 2012р. - 2с.
47 Кінаш І.П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг / І.П.Кінаш // Зелена економіка: перспективи впровадження в Україні : Міжнар. конф., Київ, 24-25 квітня 2012р. - 4с.
48 Степанюк Г.С. Можливості розвитку аутсорсингу в нафтогазовій галузі України / Г.С.Степанюк, Л.Лесів, І.Кернякевич // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.129-131.
49 Козак О. Формування конкурентних переваг підприємства / О.Козак, І.М.Станьковська // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.70-72.
50 Малинка О.Я. Базові конкурентні стратегії за моделлю п’яти сил М. Портера / О.Я.Малинка, І.В.Карпець // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.63-65.
51 Малинка О.Я. Основні тенденції поведінки покупців у 2012 році / О.Я.Малинка, Н.М.Стефанюк // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.132-134.
52 Малинка О.Я. Проблеми та перспективи розвитку українських брендів / О.Я.Малинка, Ю.Фарбанець // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.144-147.
53 Малинка О.Я. Оценка индивидуальности бренда / О.Я.Малинка // Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis: Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Championships in Research Analytics in economic sciences and management, juridical sciences. - Great Britain, London, 2012. - С.160-163. (зарубіжна конференція).
54 Малинка О.Я. Формування бренду як складова маркетингової стратегії розвитку регіону: Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи : Наук.-практ. конф., Павлоград, 15 червня 2012р. - Павлоград, 2012. - С.113-115.
55 Устенко А.О. Соціально-відповідальний маркетинг: від тенденції до корпоративної філософії / А.О.Устенко, А.Я.Чоповський // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.151-153.
56 Устенко А.О. Модель оцінки рівня інформатизації управління регіоном / А.О.Устенко // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи : Наук.-практ. конф., Павлоград, 15 червня 2012р. : зб. матер. - С.125-130.
57 Устенко А.О. Модель оценки информационных потоков на предприятии / А.О.Устенко // Economic and legal management procedures of overcoming the social crisis: Materials digest of the XXVII International Scientific and Practical Conference and the II stage of Championships in Research Analytics in economic sciences and management, juridical sciences. - Great Britain, London, 2012. - С.149-152. (зарубіжна конференція).
58 Ріщук Л.І. Проблеми розвитку медичного страхування в Україні / Л.І.Ріщук, Ю.Савка // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 4с.
59 Тимошенко Д.В. Мотивація творчої інтелектуальної праці як фактору розвитку української держави в контексті світових трансформаційних процесів / Д.В.Тимошенко // Можливості та перспективи забезпечення стійкого економічного розвитку України: проблеми та шляхи вирішення : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17–18 лютого 2012р. - К. : Київський економ. наук. центр, 2012. - 2с.
60 Тимошенко Д.В. Філософія економіки як основа формування нового світового економічного порядку / Д.В.Тимошенко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. мололодих вчених, Тернопіль, 23-24 лютого 2012р. : зб. тез доп. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. - 2с.
61 Тимошенко Д.В. Інтелект та культура як ефективним механізм управління процесами глобалізації / Д.В.Тимошенко // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання : Міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 16-17 березня 2012р. - Саки : ПП “Підприємство Фєнікс”, 2012. - 3с.
62 Тимошенко Д.В. Навчання підприємців як механізм підвищення конкурентоздатності регіону в контексті світових тенденцій / Д.В.Тимошенко // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - 2с.
63 Tymoshenko D. Ecological impact upon motivation methods in management procedures / D.Tymoshenko // Economic and legal management procedures of overcoming social crisis: XXVI and the XXVII International Scientific and Practical Conferences and the II stage of the Research Analytics Championships “Modern and aesthetic development vector of modern culture”, Great Britain, London, June 11-June 15; June 28-July 6, 2012. - 2с. (зарубіжна конференція).
64 Тимошенко Д.В. Тимбилдинг как механизм оптимизации интеллектуального труда / Д.В.Тимошенко // Оценка экономического потенциала страны: теоретические и практические аспекты : Междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспирантов и молодых ученых, Россия, Москва, 25 августа 2012г. - М. : Аналитический центр “Экономика и финансы”, 2012. - 5с. (зарубіжна конференція).
65 Полянська А.С. Моделі управління розвитком підприємств в сучасних умовах / А.С.Полянська, О.Галчик // Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій : Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 21 березня 2012р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2012. - С.115-116.
66 Полянська А.С. Інтелектуально-ресурсна складова сталого розвитку українського суспільства / А.С.Полянська // Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону (ЕЕПКЄ – 2012) : ІХ Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 29-31 жовтня 2012р. - Івано-Франківськ : “Галицька Академія”, 2012. - С.5-6.
67 Швидкий Е.А. Про крос-функціональну природу і проблеми управління бізнес-процесами транспортування нафти і газу через територію України / Е.А.Швидкий, Н.В.Люта, В.П.Петренко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.23-25.
68 Савчук Н.А. Технологія управління помилками персоналу газотранспортних і газопостачальних підприємств, орієнтована на зменшення втрат газу / Н.А.Савчук, В.П.Петренко // Проблеми і перспективи транспортування нафти і газу : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 15-18 травня 2012р. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - С.319-322.
69 Степанюк Г.С. Про доцільність використання сучасних технологій підприємствами нафтогазової галузі / Г.С.Степанюк // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25-26 грудня 2012р. - 4с.
70 Кінаш І.П. Соціальний маркетинг як інструмент управління підприємств соціальної інфраструктури / І.П.Кінаш // Теорія та практика управління економічним розвитком : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-24 листопада 2012р. - Донецк : ООО “Фирма “Друк-Инфо”, 2012. - 3с.
71 Кінаш І.П. Екологізація житлового будівництва як інноваційний напрям розбудови комунальної інфраструктури / І.П.Кінаш // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25-26 грудня 2012р. : зб. тез доп. - 2с.
72 Малинка О.Я. Створення бренду туристичної Івано-Франківщини / О.Я.Малинка // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25-26 грудня 2012р. : зб. тез доп. - С.157-159.
73 Устенко А.О. Холістична концепція управління регіоном як інтегративною соціально-економічною системою / А.О.Устенко // Вчені Прикарпаття - сталому розвитку краю : Обл. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 25-26 грудня 2012р. : зб. тез доп. - С.20-22.
74 Устенко А.О. Модель оцінки рівня інформатизації управління регіоном / А.О.Устенко // Управління стійким розвитком регіону: стан, проблеми, перспективи : Наук.-практ. конф., Павлоград, 15 червня 2012р. : зб. матер. - С.125-130.
75 Мельник А.В. Підвищення якості управління ресурсами нафтогазовидобувної галузі шляхом інноваційного розвитку / А.В.Мельник, А.О.Устенко // Підвищення якості управління ресурсами нафтогазовидобувної галузі шляхом інноваційного розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студ., Івано-Франківськ, 1-2 листопада 2012р. : тез. доп. - С.167-170.
76 Инновационные технологии управления : в 2-х кн. К.1. : монографія / А.А.Баранников, А.Р.Дунская, С.А.Ильиных, В.М.Козин, Н.Ю.Лебедева, П.В.Михайлушкин, В.А.Соловьев, С.И.Сухоруков, Д.В.Тимошенко, С.П. Черных. - Одесса : Куприенко СВ, 2013. - 128 с.
77 Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / В.І.Куценко, В.П.Удовиченко, Я.В.Остафійчук, І.П. Кінаш та інші. - Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2013. - 336 с.
78 Перевозова І.В. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи : колективна монографія / І.В.Перевозова, І.М.Станьковська; за ред. д.е.н., проф. О.О.Непочатенко (Ч.2). - Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2013. - 279 с.
79 Петренко В. Управління діяльністю підприємств нафтогазового комплексу на засадах інтелектуалізації та інтелектокористуваня : монографія / В.Петренко, С.Кісь, Е.Швидкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 278 с.
80 Бухгалтерський облік на підприємствах нафтогазової промисловості : навч. посіб. / В.К.Орлова, С.М.Кафка, Г.Ф.Боднар та інші.. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2013. - 797 с. (гриф МОНУ).
81 Малинка О.Я. Бренд-менеджмент : навч.посіб. / О.Я.Малинка, А.О.Устенко. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. - 293 с.
82 Кочкодан В.Б. Формування концептуальної схеми взаємозв'язку механізмів гнучкої системи управління структурою капіталу підприємства / В.Б.Кочкодан // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журнал. - 2013. - №4(42). - 4с.
83 Кочкодан В.Б. Імітаційна модель управління структурою капіталу: теоретичний аспект / В.Б.Кочкодан // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. - 2013. - №3(20). - 7с.
84 Вербовська Л.С. Застосування методу таксономії для визначення рівня розвитку прикордонних територій / Л.С.Вербовська, М.Ю.Петрина, Г.Ф.Боднар // Регіональна бізнес-економіка та управління. Секція “Управління бізнесом і соціальним прогресом в регіоні”. -Вінниця, 2013. - №1(37). - 5с.
85 Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування / Т.С.Івашків, М.Ю.Петрина, О.Ю.Кушлик, Л.С.Вербовська // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського ун-ту права ім. Короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2013. - №7. - С.333-338.
86 Полянська А.С. Оцінювання потенціалу розвитку промислових підприємств на основі побудови ситуаційних моделей / А.С.Полянська, В.В.Бабенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2013. - № 5(144). - С.109-115.
87 Полянська А.С. Актуальність ситуаційних теорій керівництва в управління розвитком підприємств нафтогазового комплексу / А.С.Полянська // Науковий вісник ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(34). - С.209-216.
88 Полянська А.С. Аналітичний аспект дослідження макроекономічних тенденцій, що впливають на розвиток підприємства / А.С.Полянська // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - Тернопіль, 2013. - Вип.12, Ч.3. - С.313-318.
89 Полянська А.С. Сучасні проблеми та завдання проведення структурних змін в промисловості України: ситуаційний аспект / А.С.Полянська // Вісник Одеського нац. ун-ту. Серія “Економічні науки”. - 2013. - Т.18, Вип.2. - С.168-177.
90 Полянська А.С. Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінського рішення / А.С.Полянська, С.Афонькін // Аналітико-інформаційний журнал “Схід”. - Донецьк. - 2013. - 6с.
91 Вербовська Л.С. Формування конкурентних передумов інвестиційної привабливості прикордонних територій у контексті транскордонного співробітництва / Л.С.Вербовська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. - Івано-Франківськ: Прикарпатського нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2013. - Т.1., Вип.9. - С.133-137.
92 Степанюк Г.С. Оцінка ефективності проектів еколого-економічного інжинірингу для техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г.С.Степанюк, О.Ю.Кушлик // Сталий розвиток економіки. - Хмельницький, 2013. - №3[20]. - С.85-91.
93 Кінаш І.П. Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури / І.П.Кінаш // Сталий розвиток економіки : міжн. наук.-виробн. журнал. - 2013. - №2(19). - С.48-50.
94 Кінаш І.П. Функціонування комунікаційної інфраструктури України та її роль у задоволенні потреб споживачів / І.П.Кінаш // Актуальні проблем розвитку економіки регіону : наук. зб. - Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2013. - Т.2., Вип.9. - С.60-64.
95 Кінаш І.П. Інфраструктура фізичної культури та спорту України: сучасний стан, проблеми розвитку, способи вирішення / І.П.Кінаш // Бізнес-інформ. - 2013. - №1. - С.174-177. (РІНЦ).
96 Кінаш І.П. Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні / І.П.Кінаш // Бізнес-інформ. - 2013. - №3. - С.358-361 (РІНЦ).
97 Кінаш І.П. Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект / І.П.Кінаш // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №1. - С.316-320. (наукометричне видання).
98 Кінаш І.П. The transformational reform of publishing infrastructure in Ukraine / І.П.Кінаш // European Applied Sciences, Німеччина, March, 2013, (3). - Р.111-113. (імпакт-фактор).
99 Мельник А.В. Система показників динаміки якості управлінської праці / А.В.Мельник / Терноп. нац. економ. ун-т, 2013. - 4с.
100 Тараєвська Л.С. Методичні підходи до оцінки рівня управління організацією / Л.С.Тараєвська, Л.І.Ріщук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - Вип.12, Ч.4. - 6с.
101 Станьковська І.М. Управлінська діагностика: загальна концепція та застосування в системі управління конкурентоспроможністю / Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2013. - Т.2, Вип. 9. - С.83-88.
102 Кісь С.Я. Якість діяльності – головна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств / С.Я.Кісь, Г.Р.Кісь, М.М. Мельницький // Економічний аналіз. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - Т.14, Вип.2. - 8с.
103 Інтелектуалізація як основа забезпечення якості діяльності соціально-економічних систем в умовах економіки знань / С.Я.Кісь, Г.Ф.Боднар, Х.Л.Борущак, П.А.Костенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. - К., 2013. - №5(144). - С.221-225.
104 Устенко А.О. Management model of an object as an integrative socioeconomic system / А.О.Устенко, О.Я.Малинка // Materials digest of the XXXV International Research and Practice Conference. - Solution of a social requirements and objective reality issues  in economical and juridical sciences : London, 5-12.11. 2013. - Р.77-78. (зарубіжна конференція).
105 Малинка О.Я. Brand Development Estimation / О.Я.Малинка // Materials digest of the XL International Research and Practical Conference and the Ist age of the Championship in management,economic and juridical sciences. - Dilemma of the era: scarce social resources, rules and mechanisms of their reproduction and exploitation - London, 30.01.-5.02.2013. - С.20-21. (зарубіжна конференція)
106 Устенко А.О. Lexical and grammatical fund for integrative socio-economic system management / А.О.Устенко / Materials digest of the XLI International Research and Practical Conference and the Istage of the Championship in management,economic and juridical sciences. - Dilemma of the era: scarce social resources, rules and mechanisms of their reproduction and exploitation. - London, 30.01.-5.02.2013. - С.71-72. (зарубіжна конференція).
107 Василишина Н.Є. Дослідженн­я взаємозв’я­зку і взаємовпли­ву понять    “підприємн­ицьке середовище” та “підприємн­ицький клімат” / Н.Є.Василишина // Моделюванн­я регіональн­ої економіки. - Івано –Франківськ, 2013. - Вип. №1(21). - С.92-98.
108 Василишина Н.Є. Підприємництво як стратегічно важливий чинник економічного розвитку та проблеми його формування в Україні протягом 1993-1997років / Н.Є.Василишина // Кримський економічний вісник : наук. журн. - 2013. - №2(03), Ч.1. - С. 61-64.
109 Кушлик О.Ю. Роль інтелекту в стратегічному менеджменті / О.Ю.Кушлик, М.Ю.Петрина, А.В.Мельник // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
110 Петрина М.Ю. Роль інтелектуальної власності в розвитку інноваційного підприємництва / М.Ю.Петрина, О.Ю.Кушлик // LXIX наук. конф. профес.-виклад. складу, аспірантів, студ., Київ, 28 березня 2013р. - К. : НТУ, Київс. нац. трансп. ун-т, 2013. - 1с.
111 Полянська А.С. Ситуационное управление в решении задач развития организации / А.С.Полянська // Dilemma of the era: scarce social resources, rules and mechanisms of their reproduction and exploitation : матеріали XLI Міжнар. наук.-практ. конф., 31 січня - 5 лютого 2013р. - London : IASHE, 2013. - C.69-71. (зарубіжна конференція).
112 Полянська А.С. Про деякі аспекти зміни парадигми стратегічного управління на підприємстві / А.С.Полянська // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - C.56-58.
113 Полянська А.С. Детермінанти формування інноваційного потенціалу підприємства / А.С.Полянська // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Львів,16-18 травня 2013р. - Львів : НУ "Львівська політехніка", 2013. - С.324-325.
114 Полянська А.С. Аналітична діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / А.С.Полянська // Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах : І Міжнар.  наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2013р. - С.55-57.
115 Полянська А.С. Синергія: приховані можливості конкурентного розвитку підприємств / А.С.Полянська // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 19-20 вересня 2013 р. - Львів : АртДрук, 2013. - С.187-188.
116 Петренко В.П. Щодо уточнення інтерпретації економічної категорії “інтелектуальні ресурси” стратегічного розвитку / В.П.Петренко, М.В.Луцик // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
117 Зварич І.Т. Проблеми реалізації регіональних стратегій розвитку і досвід їх вирішення / І.Т.Зварич, В.П.Петренко // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
118 Петренко В.П. Людський капітал нафтогазової галузі національного господарства України - ключовий чинник і критична проблема їх модернізації і динамічного розвитку / В.П.Петренко, І.М.Данилюк-Черних, Є.А.Ревтюк // Нафта і газ України - 2013 : ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 4-6 вересня 2013р. : тез. доп. - Львів : Центр Європи, 2013. - 2с.
119 Луцик М.В. Інтелектуальні ресурси суспільства і перспективи розвитку національної економіки / М.В.Луцик, В.П.Петренко // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 25-26 квітня 2013р. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 2с.
120 Петренко В.П. Інноваційні підходи і механізми гармонізації інтересів державного, регіонального та муніципального управління / В.П.Петренко, В.І.Варцаба // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 квітня 2013р. - К. : Академія муніципального управління, 2013. - 3с.
121 Петренко В.П. Використання теорії силового поля Курта Левіна в процесах удосконалення управління містом / В.П.Петренко, А.Б.Лис, Х.В. Попова // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 квітня 2013р. - К. : Академія муніципального управління, 2013. - 3с.
122 Петренко В.П. Пріоритети державного регулювання і управління нафтогазотранспортною системою України / В.П.Петренко, І.М.Ісаєва // Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 квітня 2013р. - К. : Академія муніципального управління, 2013. - 3с.
123 Андибур А.П. Людські ресурси нафтогазової галузі України: проблеми і завдання з неперервної підготовки і розвитку / А.П.Андибур, В.П.Петренко // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
124 Щодо обґрунтування доцільності досліджень і оцінки перспектив розвитку трубопровідного транспорту як глобальної альтернативи / Люта Н.В., Швидкий Е.А., Петренко В.П., Лютий М.О. // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
125 Варцаба В.І. “Східне партнерство” - приклад інноватизації процесів взаємодії держави та громадянського суспільства в управлінні розвитком регіонів / В.І.Варцаба, В.П.Петренко // Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції:інституційні та кадрові аспекти : Міжнар. наук.-практ. конф., Яремча, 6-7 червня 2013р. - Координати управління : зб. наук. пр. - 2013. - Вип. 4. - 8с.
126 Вербовська Л.С. Kapitał ludzki i intelektualny jako podstawa rozwoju państwa / Л.С.Вербовська // XIII Europejska konferencja naukowa. Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość. Collegium Polonicum, Słubice, 7-8.02.2013. - Познань, Польща : Університет ім. Адама Міцкевича, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
127 Вербовська Л.С. Kompetencja jak główny aspekt rozwoju zasobów ludzkich / Л.С.Вербовська // V Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo” Poznań, 18 maja 2013 r. - Познань, Польща : Економічний університет, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
128 Степанюк Г.С. Підходи до оцінки ефективності проектів еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів для техногенно небезпечних нафтогазових підприємств / Г.С.Степанюк, О.Ю.Кушлик // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених (IC YESS 2013), Чернівці, 18-20 квітня 2013 р. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - 2с.
129 Кінаш І.П. Формування сучасної системи управління підприємств соціальної інфраструктури / І.П.Кінаш // Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 22-23 листопада 2012р. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - 4с.
130 Кінаш І.П. Роль социальной инфраструктуры в общественном развитии / І.П.Кінаш // International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Economical and Juridical sciences «DILEMMA OF THE ERA: SCARCE SOCIAL RESOURCER RULES AND MECHANISMS OF THEIR REPRODUCTION AND EXPLOITATION», London, January 31- February 05, 2013. - 2с. (зарубіжна конференція).
131 Кінаш І.П. Сучасні проблеми регулювання фізкультурно-спортивних послуг в Україні / І.П.Кінаш // World economy, finances and investments modern view of the actual problems: International research and practice conference, Donetsk, 25-27 Februaru 2013. – Donetsk : Tsyfrovaya tipografia Ltd, 2013. - 4с.
132 Кінаш І.П. Контролінг як перспективний напрям розвитку закладів охорони здоров’я / І.П.Кінаш // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : Міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 23-24 квітня 2013 р. - 2с.
133 Кінаш І.П. Модернізація соціальної інфраструктури як чинник сталого розвитку / І.П.Кінаш // Економічні проблеми сталого розвитку : Міжн. наук.-практ. конф. присвячена пам’яті Балацького О.Ф., Суми, 24-26 квітня 2013 р. - Суми : Сумський держ. ун-т, 2013. - 3с.
134 Кінаш І.П. Інфраструктура соціального забезпечення як важлива складова сталого розвитку / І.П.Кінаш // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми : Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Тернопіль, 23-24 травня 2013р. - Тернопіль : Крок, 2013. - 3с.
135 Кінаш І.П. Концептуальні засади оцінки механізму розвитку соціальної інфраструктури України / І.П.Кінаш // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія та практика : Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 травня 2013р. - К. : ГО “Київський економ. наук. центр”, 2013. - Ч.1. - 3с.
136 Кінаш І.П. Соціальне управління як засіб досягнення сталого розвитку / І.П.Кінаш // Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 20-21 червня 2013р. - Житомир : ЖДТУ, 2013. - 3с.
137 Кінаш І.П. Форсайт як інструмент розвитку соціальної інфраструктури України / І.П.Кінаш // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : Міжн. наук.-практ. конф., Донецьк, 23-24 серпня 2013р. - Донецьк : ГО “СІЕУ”, 2013. - 3с.
138 Овецька О.В. Analysis and increase of management efficiency of oil and gas extractive enterprise’s potential / О.В.Овецька // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
139 Тимошенко Д.В. Управління людськими ресурсами в контексті інноваційної діяльності українських нафтогазових соціально-економічних систем / Д.В.Тимошенко // Інноваційний потенціал економіки: сучасні концепції формування та управління : Міжнар. наук.-практ. конф., Херсон, 11-12 жовтня 2013р. - Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2013. - 4с.
140 Мельник А.В. Щодо необхідності формування системи оцінки якості управлінської праці в умовах міжнародного бізнесу / А.В.Мельник // Міжнар. наук.-техн. співробітництво: принципи, механізми, ефективність, Київ,15-17 березня 2013р. - К. : НТУ “Київський політехн. ін.-т”, 2013. - 2с.
141 Мельник А.В. Формування системи оцінки якості управлінської праці на промислових підприємствах / А.В.Мельник // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Федьковича, 2013. - 2с.
142 Кушлик О.Ю. Роль інтелекту в стратегічному менеджменті / О.Ю.Кушлик, М.Ю.Петрина, А.В.Мельник // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
143 Мельник А.В. Показники статики якості управлінської праці підприємств нафтогазового комплексу / А.В.Мельник // Нафтогазова енергетика - 2013 : Міжнар. наук.-техн. конф., Івано-Франківськ, 07-11 жовтня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
144 Тараєвська Л.С. Стратегія соціального партнерства в контексті забезпечення соціальної безпеки / Л.С.Тараєвська, Л.І.Ріщук // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
145 Тараєвська Л.С. Психологія кольору в рекламі / Л.С.Тараєвська, Г.І.Писків, А.Р.Пяста // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Федьковича, 2013. - 3с.
146 Ріщук Л.І. Маркетингові підходи щодо формування іміджу організації / Л.І.Ріщук, Т.Половко // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих учених, Чернівці, 18-20 квітня 2013р. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Федьковича, 2013. - 3с.
147 Станьковська І.М. Аутсорсинг в системі управління конкурентоспроможністю підприємств / І.М.Станьковська, А.С.Полянська // Актуальні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в умовах інформатизації та глобалізації економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2013 р. - 2с.
148 Станьковська І.М. Фінансові аспекти функціонування систем управління конкурентоспроможністю підприємств / І.М.Станьковська // Сучасний фінансовий менеджмент і нові ролі фінансових директорів підприємств : матеріали круглого столу, Івано-Франківськ, 26 березня 2013р. : реферат. зб. - Івано-Франківськ : ПП Курилюк, 2013. - 4с.
149 Станьковська І.М. Інтелектуалізація системи управління конкурентоспроможністю підприємства / І.М.Станьковська // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : II Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 16-18 травня 2013р. : тези доп. - Львів : НУ Львівська політехніка, 2013. - 1с.
150 Станьковська І.М. Управлінська діагностика в менеджменті конкурентоспроможності підприємства / І.М.Станьковська // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 2с.
151 Станьковська І.М. Інтеграційний підхід в управлінні конкурентоспроможністю / І.М.Станьковська // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 19-20 вересня 2013р. - Львів : НУ “Львівська політехніка”, 2013. - С.187-188.
152 Кісь Г.Р. Управління вiдтвoрeнням економічного потенціалу як важлива складова стратегічного розвитку підприємства / Г.Р.Кісь // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - 3с.
153 Малинка О.Я. Управління розвитком бренду на роздрібному ринку нафтогазопродуктів / О.Я.Малинка // Теорія і практика стратегічного управління економічним розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 15-17 травня 2013р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2013. - С.155-157.
154 Овецька О.В. Організаційна культура підприємств: аналіз та формування / О.В.Овецька // Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя : 21 Всеукр. (1 Міжнар.) наук.-практ. конф., Запоріжжя, 13-18 травня 2013р. - Запоріжжя : Південноукр. гуман. альянс, 2013. - С.41-42.
155 Василишина Н.Є. Чинники формування клімату в підприємницькому середовищі / Н.Є.Василишина // Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Івано-Франківськ, 2013р. : зб. тез доп. - С.19-21.
156 Устенко А.О. Системний підхід до оцінки логістичних потоків підприємства / А.О.Устенко, О.Я.Малинка // Проблеми розвитку транспортних систем і логістики : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Крим, Євпаторія, 14-16 травня 2013р. - С.76-78.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка