Звіт про наукову роботу кафедри біоінформатики за 2013 рікСкачати 456.48 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір456.48 Kb.
  1   2   3
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”ФАКУЛЬТЕТУ біотехнологІЇ і біотехніки

ЗВІТ


ПРО НАУКОВУ РОБОТУ

КАФЕДРИ БІОІНФОРМАТИКИ

ЗА 2013 РІК
Київ – 2013 р.


УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БІОІНФОРМАТИКи
На 01.11.2013 р. до складу кафедри біоінформатики входять: лабораторія фізичних та інформаційних технологій в біології і медицині, навчально-наукова лабораторія магнітних нанотехнологій в медицині та біології та комп’ютерний клас. На базі яких ведеться підготовка студентів за спеціальностями “Молекулярна біологія” “Промислова біотехнологія”, “Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості”, “Екобіотехнологія та біоенергетика”.

Навчально-методичну та наукову роботу у звітному році виконували 3,25 штатні одиниці (д.т.н., проф.. Горобець С.В, д.б.н., проф.. Євдокімова Н.Ю., к.т.н., ст. викл. Маринченко Л.В., ас. Демішев К.О.), 1 викладач кандидат наук за сумісницітвом на 0,5 ставки та 2 викладачі за сумісницітвом по 0,25 ставки, з них 1 доктор наук, 1 асистент та 2 викладача погодинно: 1 доктор наук та 1 асистент.

На поточний період 2013 року за кафедрою закріплено 8 навчальних груп студентів (БМ-31, БМ-21, БТ-12, БТ-02, БМ-31м, БМ-31с, БМ-81м, БМ-81с) в них навчається 100 студентів денної форми навчання, з них 9 студентів за контрактною формою навчання. У НДР брали участь 3 студентів, з них з оплатою 1 студент.

За звітний період студентами, що закріплені за кафедрою біоінформатики опубліковано 19 наукових праць, у тому числі 4 статті, 1 з яких у міжнародному виданні та 15 тез доповідей, з них 6 на міжнародних конференціях.

У 2013 році співробітники кафедри прийняли участь у виконанні 1 НДР із загальним обсягом фінансування – 285,940 тис.грн. на 2013 рік, термін виконання – 01.2012 – 12.2014 рр.

Співробітниками кафедри у 2013 році опубліковано 81 наукових праць (13,5 д. стор.), 26 статтей (11,25 д. стор.), у тому числі – 9 в міжнародних виданнях (3,33 д. стор.) та 55 тез доповідей (2,375 д. стор.), з яких 16 тез опубліковано в збірниках міжнародних конференцій (0,625 д. стор.).

У 2013 році отримано 6 охоронних документів на корисні моделі та подано 2 заявки на винахід.

На основі результатів наукових досліджень у навчальний процес у 2013 році співробітниками кафедри впроваджено 1 наукову розробку.

У 2013 році кафедра біоінформатики була відповідальна за організацію і проведення VІІ наук.-практ. конф «Біотехнологія ХХІ століття», присвяченої 115 річниці заснування НТУУ "КПІ", Київ, 24.04.2013 р. Голова оргкомітету – Маринченко Л.В., у склад входили Дем’яненко І.В., Жуковський В.М., Черняков М.С. зав. кафедри д.т.н., проф. Горобець С.В. вбула членом програмного комітету та головою секції № 2 Магнітні технології в біотехнології та медицині. Біоінформаційні дослідження.


 1. Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним прцесом
  1. Підготовка кандидатів та докторів наук

На кафедрі біоінформатики у 2013 році підготовлено до захисту 1 наукову роботу на ступінь кандидата наук (пошукачі - аспіранти кафедри біоінформатики Потьомкін М.М. тема диссертації - «Локалізована динаміка феромагнітної мікрочастинки в швидко осцилюючому магнітному полі», захист відбудеться 05.12.2013р. у вченій раді Д.26.248.02.
  1. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

На кафедрі розроблено 19 лабораторних робіт до курсу «Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації»: 1. Седиментація магнітокерованого сорбенту з кредитного модулю: Основи біомедичного застосування високоградієнтної фільтрації і сепарації.

 2. Класифікування магнітомічених біооб'єктів на магнітні фракції з кредитного модулю: Основи біомедичного застосування високоградієнтної феромагнітної сепарації і фільтрації.

 3. Класифікація магнітокерованого сорбенту з кредитного модулю: Біосепарація.

 4. Розрахунок магнітостатичних полів магнітної системи на основі постійних магнітів для фракціонатору магнітокерованого біосорбенту з кредитного модулю: Основи біомедичного застосування високоградієнтної феромагнітної сепарації і фільтрації.

 5. Метод сепарації біооб’єктів із застосуванням ефективної електромагнітної сили з кредитного модулю: Основи біомедичного застосування високоградієнтної феромагнітної сепарації і фільтраці.

 6. Глобальне вирівнювання з кредитного з кредитного модулю: Біоінформатика.

 7. Локальне вирівнювання з кредитного з кредитного модулю: Біоінформатика.

 8. Псевдоглобальне вирівнювання з кредитного модулю: Біоінформатика.

 9. Порівняння подібних послідовностей з кредитного модулю: Біоінформатика.

 10. Загальна функція штрафу з кредитного модулю: Біоінформатика.

 11. Матриця PAM з кредитного модулю: Біоінформатика.

 12. Визначення молекулярної маси полімеру віскозиметричним з кредитного модулю: Біофізика полімерів.

 13. Гідродинамічний та оптичний методи дослідження конформаційних перетворень амфотерних біополімерів з кредитного модулю: Біофізика полімерів.

 14. Побудова поліпептидних ланцюгів за допомогою програми ArgusLab. Вирівнювання геометрії, зв'язків та кутів між атомами. Встановлення водневих зв'язків з кредитного модулю: Біофізика полімерів.

 15. Одержання РНК-концентрату із дріжджів S. cerevisiae та перевірка його якості спектрофотометричним методом з кредитного модулю: Біофізика полімерів.

 16. Розрахунок магнітостатичних полів феромагнітної кулі у програмі comsol multiphysics.

 17. Розрахунок магнітостатичних полів феромагнітної циліндра у програмі comsol multiphysics.

 18. Розрахунок магнітостатичних полів магнітної системи на основі постійних магнітів. для фракціонатору магнітокерованого біосорбенту.

 19. Метод сепарації біооб’єктів із застосуванням ефективної електромагнітної сили.


  1. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених

Студенти кафедри біоінформатики починають займатися науковою роботою починаючи з 3 курсу. Зокрема, у виконанні НДР у 2013 році брало участь 3 студенти, з них 1 з оплатою. До них увійшли не лише магістри, які залучалися до виконання НДР у звітному році, але і два студента молодших курсів, які приймали активну участь у виконанні роботи.

У звітному році студентами кафедри біоінформатики опубліковано 4 статті (з них 1 у міжнародному виданні) та 18 тез доповідей на конференціях у співавторстві.

Список наукових публікацій студентів наведено у додатку 1.

У 2013 році студенти кафедри біоінформатики взяли активну участь у роботі конференцій різного рівня, на яких було зроблено 7 доповідей.

Студенти 3-6 курсів приймали активну участь у VІI Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої 115-ї річниці заснування НТУУ «КПІ» «Біотехнологія ХХІ століття», яка відбулася 24 квітня 2013 року у НТУУ «КПІ».

Активну участь у науковій роботі кафедри беруть аспіранти, наприклад:

Чиж Ю.М. – аспірантка 1-го року навчання. Займається вивченням процесу біомінералізації у про- та еукаріотів та впливом магнітного поля на процес біомінералізації біогенного магнетиту. Опубліковано 4 статті, одна з яких – зарубіжна, ….тез.

Ковалев О.В. – аспірант 1 року навчання (заочна). Займається дослідженням сухого модифікованого магнітокерованого біосорбенту на основі дріжджових клітин. Опубліковано 2 статті, 1 тези.

Дем'яненко І.В. – аспірант 3 року навчання. Займається дослідженнями магнітоструктурованої фази в біооб'єктах методами скануючої зондової мікроскопії, біоінформаційним аналізом. Опубліковано 2 статті, 1 навчальний посібник, 11тез.

Карпенко Ю.В.аспірант 3 року навчання. Займається дослідженням властивостей магнітомічених дріжджових клітин, а саме визначенням сорбційної ємності, магнітної сприйнятливості комплексів магнітні мітки-дріжджова клітина, а також визначенням їх електрофоретичної рухливості і електрокінетичного потенціалу. За 2013 рік опубліковано 2 статті, 1 тези.

Михайленко Н.О. – аспірант 3 року навчання. займається конструюванням фільтрів та насадок для високоградієнтних магнітних сепараторів. За 2013 рік опубліковано 2 статті, подано 1 заявку на винахід, 5 тез.Приклади наукових робіт студентів

У 2013 році студентами кафедри було захищено 1 магістерська дипломна робота.

Магістерська робота, що захищена в 2013 році виконувались на базі Інституту клітинної біології і генної інженерії НАН України.

Захист магістерської роботи Кузьменко А.В. на тему "Створення трансгенних рослин салату, що містять гени секреторних білків збудника туберкульозу" (Маринченко Л.В.)

Також у 2013 році було захищено 10 димломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 1. Основні результати наукових досліджень
  1. Основні результати наукових досліджень та науково-техніних розробок за пріоритетними напрямами


Виконання держбюджетних і госпдоговірних тем:
У 2013 році на кафедрі біоінформатики виконувалася 1 держбюджетна тема з фундаментальних досліджень. НДР №2515 Механізми інтенисфікаізх процесу сорбіії іонів важких металів модифікації магнітокерованим біосорбентом для очишщення стічних водз річним обсягом фінансування 285,940 тис.грн.
В звітному році з використанням результатів виконаної роботи опублікована 3 статті, зроблено 2 доповіді на конференціях, отримано 1 патент на корисну модель і подано 2 заявки на винахід. До виконання теми залучено 2 аспіранти та 1 студент з оплатою.


  1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконувалися на кафедрах у межах робочого часу викладачів

У межах робочого часу викладачів на кафедрі біоінформатики виконувалась наукова робота № ФБТ – 1/ 2010р. «Дослідження фізичних властивостей магнітних наночасток у складі біооб’єктів в умовах впливу постійного магнітного поля». Керівники – Горобець О.Ю. д.ф.-м.н., проф., Горобець С.В. д.т.н., проф. (термін виконання 2010-2014 рр.)

У 2013 році співробітники кафедри, а саме проф. д.ф.-м.н. Горобець О.Ю. та ас. Дем’яненко І.В., в межах робочого часу викладачів, виконували науково-дослідну роботу по дослідженню структурної організації магнітної фази ендогенного походження у фрагментах зрізів атеросклеротичних бляшок різної будови та передракових клітин стінки матки методами скануючої зондової мікроскопії (атомно-силова та магнітно-силова мікроскопії) для Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Метою даної роботи є дослідження атеросклеротичної тканини методами скануючої зондової мікроскопії для перевірки гіпотези про можливу наявність заліза в формі магнітних наночастинок ендогенного походження. в результаті було виявлено що в зразках зрізів атеросклеротичної бляшки змішаної будови є наноструктури ендогенного походження в вигляді магнітовпорядкованих кластерів наночастинок з характерними розмірами окремого кластеру порядку 200-400 нм. Найбільша кількість магнітовпорядкованих структур спостерігаються в зонах кальцинування, які характеризуються виникненням анаеробних умов.


 1. Інноваційна діяльність  1. Спільна діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк „Київська політехніка”.

Кафедра біоінформатики є учасником виставки Наукового парку НТУУ «КПІ», на якій представлено стенди «Нанорозмірний магнетит», «Спосіб розділення частинок на фракції і пристрій для його здійснення».

За 2013 рік на кафедрі біоінформатики співробітниками та викладачами здійснено одну інноваційну розробку.

«Спосіб отримання наномагнетиту» – автори Горобець С.В., Горобець О.Ю., Дем’яненко І.В,

«Фракционатор» – автори Горобець С.В., Горобець О.Ю., Михайленко Н.О.
  1. Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами міста Києва

Для розширення можливостей щодо впровадження інноваційних технологій у 2013 році співробітники кафедри біоінформатики продовжили співпрацю з КП УЖКГ м. Славутич, Київська обл.

На основі попередніх спільних досліджень в області створення магнітокерованих біосорбентів для вилучення катіонів важких металів запропоновано наступні напрями досліджень:


 1. створення сухого магнітокерованого біосорбенту на осноів біомаси дріжджів і нанорозмірних магнітних міток;

 2. розробити процес видалення відпрацьованого біосорбенту з стічних вод методом високоградієнтної магнітної сепарації.
  1. Приклади впровадження вагомих результатів наукових розробок у виробництво

Немає  1. Кількість отриманих охоронних документів

У 2013 році під керівництвом д.т.н., проф. Горобець С.В. співробітниками кафедри отримано 6 охоронних документів на корисну модель та 1 заявка на винахід в Україні: 1. Спосіб визначення місця локалізації магнітної фази в околі біомембрани клітин Пат. на корисну модель 78508 МПК (2013.01) B82Y 35/00 № u2012 09374; заявл. 31.07.12, опубл. 25.03.13 Бюл. № 6 С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, І.В. Дем’яненко

 2. Патент на корисну модель України № 78448 „ Магнітна рідина” заявка u № 201207629 від21.06.2012 р. МПК H01F 1/28, C01 G 49/08, діє з 25.03.2013 р., автори: Горбик П.П., Петрановська А.Л., Абрамов М.В., Турелик М.П., Пилипчук Є.В., Васильєва О.А.

 3. Патент на корисну модель України № 78473 „ Магнітна протипухлинна рідина”

заявка u № 201208757 від16.07.2012 р. МПК H01F 1/28, А61К 47/02, C01 G 49/08, діє з 25.03.2013 р., автори: Патон Б. Є., Горбик П.П., Петрановська А.Л., Абрамов М.В., Турелик М.П., Васильєва О.А., Чехун В.Ф., Лук’янова Н.Ю.

 1. Патент 77768 Україна, МПК C12N 15/31; C12N 15/32; C12N 15/82; C12Q 1/68; C12Р 19/34. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи NK603 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2012 10121; заявл. 23.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.

 2. Пат. 77769 Україна, МПК C12N 15/31; C12N 15/32; C12N 15/82; C12Q 1/68; C12Р 19/34. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2012 10122; заявл. 23.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.

 3. Патент України на винахід № 102905. МПК (2013.01) А61К 41/100, А61N 5/02 (2006.01), G01N23/02 (2006.01) G01N33/48 (2006.01). Пристрій для обробки суспензій клітин електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону довжин хвиль нетеплової потужності / В.О.Маринченко, О.І.Ніжельська, В.А.Макара, А.В.Якунов, Л.В.Маринченко, заявка а 2011 15237; заявл. 22.12.2011; опубл. 27.08.2013, Бюл. №16.

 4. Патент України на винахід № 102480. МПК (2013.01) С12N 13/00, C12N 1/18 (2006.01). Спосіб активації засівних дріжджів електромагнітним випромінюванням надвисокої частоти нетеплової інтенсивності / В.О.Маринченко, О.І.Ніжельська, В.А.Макара, А.В.Якунов, Л.В.Маринченко, заявка а 2012 06200; заявл. 23.05.2012; опубл. 10.07.2013, Бюл. №13.
 1. Міжнародне наукове співробітництво

У звітному році студенти кафедри біоінформатики групи БТ-92 прослухали курс лекцій з дисципліни «Програмні засоби промислової біотехнології», які були проведені в on-line режимі в НТУУ «КПІ» з Національним Інститутом Алергії та Інфекційних захворювань/ Національного Інституту здоров’я, США (National Institute of Allergy and Infection Diseases (NIAID)/National Institute of Health (NIH)). Склад учасників та слухачів відео-семінарів:

Лектори від Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, Національного інституту здоров’я (США):

1. Курт Волленберг, к.н. зі спеціальності Філогенетика

2. Віджаярадж 
Нагараджан,
к.н. 
зі спеціальності Обчислювальна молекулярна біологія.


3. Хав` єр Амброджіо, спеціаліст з обчислювальної молекулярної біології

4. Маріам К`юнонес, к.н. зі спеціальності Обчислювальна молекулярна біологія.


Від НТУУ ”КПІ” беруть участь:

1. Горобець С.В. – зав. кафедрою біоінформатики;

2. Горобець О.Ю.– професор кафедри біоінформатики;

3. Євдокимова Н.Ю. - професор кафедри біоінформатики;

4. Маринченко Л.В. – старший викладач кафедри біоінформатики;

5. Демішев К.О. – аспірант кафедри загальної та експериментальної фізики;

6. Дем'яненко І.В. – аспірант кафедри біоінформатики;

7. Михайленко Н.О. - аспірант кафедри біоінформатики;

8. Карпенко Ю.В. - аспірант кафедри біоінформатики;

9. Черняков М.С. – інженер кафедри біоінформатики;

10. Студенти ІV курсу напряму підготовки «Біотехнологія» кафедри біоінформатики (10 чол.).
Фахівцями з Національного Інституту Алергії та Інфекційних захворювань/ Національного Інституту здоров’я проведено відео-семінари в on-line режимі присвячені актуальним темам в галузі молекулярної біотехнології та біоінформатики, а саме:

1. Філогенетика та аналіз послідовностей.

2. Філогенетика і аналіз послідовностей. Дослідження молекулярної еволюції аналіз патогенів з використанням BEAST.

3. Програмне забезпечення білок-білкової взаємодії
 Networks. 
 Прогнозування, візуалізація і аналіз.

4. Прогнозування функцій з використанням мотивів, доменів та патернів.

5. Прогноз структури білка.

6. Шляхи та фактор транскрипції. Аналіз за допомогою використання IPA і BIOBASE.

7. Дизайн ліків.Студенти та викладачі кафедри біоінформатики мали змогу заслухати лекції та отримати відповіді на запитання від фахівців з Національного Інституту Алергії та Інфекційних захворювань/ Національного Інституту здоров’я, які є нині одні з головних фахівців у світі з проблем молекулярної біотехнології та біоінформатики. Лектори та студенти працювали у творчій невимушеній атмосфері, обмінювалися думками. Молодим викладачам, аспірантам кафедри біоінформатики було чому повчитися у більш досвідчених колег з США. Всі студенти, аспіранти та викладачі відзначили високий викладацький рівень, компетентність лекторів з США, вміння залучити студентів до діалогу, спонукати їх до осмисленого сприйняття матеріалу, а також широке використання мультимедійних технологій.
Діючі міжнародні проекти та угоди


 1. Наказ № 3-49 від 05.03.2013 «Про проведення в НТУУ «КПІ» відео-семінарів в on-line режимі з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань, Національний інститут здоровя (США)»
Мобільність співробітників, аспірантів, студентів
Аспірант кафедри Ніколаєнко Роман Миколайович продовжує навчання в School of biological Sciences in University of Missouri-Kansas City в Сполучених Штатах Америки.
Участь кафедри в міжнародних заходах (конференції, семінари, виставки, workshop тощо)
У 2013 році співробітники кафедри біоінформатики брали участь у таких закладах:

 • 15th international conference-school "Advanced materials and technologies", August 27-31, 2013 Palanga, Lithuania.

 • VIII International Conference. Microbial biotechnology: activities and future. Conference of student and aspirants master. Kyiv.

 • Международная интернет-конференция «Актуальные проблемы биохимии и бионанотехнологии». Казанский университет. – Казань.

 • ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення біотехнології”, Київ, 24-25 жовтня 2013 р.

 • International Conference “Functional Materials, ICFM‘2013”, 29.09-5.10.13. Abstracts. – Crimea, Yalta, 2013.

 • IX міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна наука в мережі Інтернет» (ТОВ «ТК Меганом», 25-27 лютого 2013 р.).

 • 05.03. – 31.03.2013 р. в НТУУ “КПІ” на кафедрі біоінформатики ФБТ проходили відео-семінари в on-line режимі з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань, Національним інститутом здоров’я (США) для студентів напряму підготовки «Біотехнологія».

 • Міжнародна науково-практична конференція «Технологія очищення стічних вод і водопідготовка – технічні, біологічні та екологічні аспекти», присвячена памяті професора В.Свєнтославського 3.12-5.12.2013 р., м. Київ
 1. Аналіз наукового співробітництва з НАН України

У 2013 році співробітники кафедри не лише активно продовжували, розпочату раніше співпрацю з установами НАН України, але і налагодили співпрацю з новими науково-дослідними установами.

Співробітництво з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відбувається в рамках комплексної науково-технічної програми «Створення, дослідження та застосування нанотехнологій в онкології». На кафедрі проводяться такі дослідження:

1) встановлення структури та форми наночасток магнетиту, золота, потрібних сполук;

2) вивчення за допомогою розроблених і створених експериментальних вимірювальних установок оптичних та магнітних властивостей нанокомпозитів, які включають магнітні наночастинки заліза і цитостатиків, що інкапсульовані в ліпосоми;

3) розробка установки для моделювання систем керованої доставки і концентрування нанокомпозитів в ліпосомальній формі за допомогою постійних магнітів в кровотоці та в пухлині – вибір оптимальних режимів транспорту нанокомпозиту, моделювання процесів.

Розвинено та експериментально підтверджено концепцію хімічного конструювання магніточутливих нанокомпозитів з багаторівневою ієрархічною архітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів: розпізнавання мікробіологічних об’єктів у біологічних середовищах; цільової доставки лікарських препаратів до клітин- та органів-мішеней і депонування; комплексної терапії хіміо-, імуно-, радіо-, гіпертермічними методами та діагностики в режимі реального часу; адсорбції рештків клітинного розкладу та їх видалення з організму за допомогою зовнішнього магнітного поля. Результати досліджень стали основою створення експериментальних зразків нової магніточутливої лікарської форми онкологічного препарату цисплатин, робота над впровадженням якої ведеться спільно з Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Синтезовано та досліджено нанокомпозити на основі нанорозмірного однодоменного магнетиту з різною природою активної поверхні. Вивчено розподіл за розмірами частинок Fe3O4 та магнітні властивості їх ансамблів і магнітних рідин. Розрахунки кривої намагнічування магнітної рідини на основі однодоменного Fe3O4 в рамках теорії мікромагнетизму задовільно узгоджуються з експериментальними результатами при допущенні, що намагніченість насичення частинок залежить від їх розмірів. Вивчено ізотерми та кінетику адсорбції комплексів цис-дихлордиамінплатини в залежності від хімічної природи поверхні наноструктур. Найкращі адсорбційні параметри спостерігались у амінофункціоналізованих нанокомпозитів. Показано перспективність використання нанорозмірного магнетиту і нанокомпозитів на його основі для створення нового покоління магніточутливих адсорбентів, зокрема, медико-біологічного призначення.

На основі пірогенного нанорозмірного кремнезему, отриманого за вітчизняною промисловою технологією, який є субстанцією для виробництва медичного препарату «Силікс» та його похідних, синтезовано нанокомпозити SiO2/ДМСК та досліджено адсорбцію комплексів цис-дихлордіамінплатини на поверхнях SiO2 та ДМСК. Ізотерми та кінетичні криві характеризуються насиченням, а значення величин адсорбційної ємності та коефіцієнту розподілу вказують на вплив хімічної природи поверхні на адсорбцію комплексів цис-дихлордіамінплатини. Результати досліджень свідчать про перспективність використання пірогенного нанорозмірного кремнезему та нанокомпозитів SiO2/ДМСК в якості адсорбентів комплексів цис-дихлордіамінплатини медико-біологічного та технічного прозначення і можуть стати основою для розширення функціонального застосування препарату «Силікс».

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка