Звіт про наукову роботу філософського факультету за 2013 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270Сторінка1/5
Дата конвертації13.09.2017
Розмір1.17 Mb.
  1   2   3   4   5


ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗА 2013 РІК
Держбюджетні теми
І. Тема ЗП–105П Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу.

Номер держреєстрації: 0112U001270.

Категорія роботи: прикладна.

Науковий керівник – канд. психол. наук., доц. Галецька І. І., провідний науковий співробітник.

Виконавці: штатні (1), сумісники (6), з них: 6 канд. наук; 1 аспір.

Термін виконання роботи, обсяг фінансування на рік:

1.01.2012 – 31.12.2013. 56081 грн. на рік.
2.1. Резюме українською та англійською мовами

Проаналізовано психологічні особливості життєвої перспективи в різних вікових групах. Досліджено функціональну організацію взаємозв’язку індивідуальних цінностей, часової перспективи та кар’єрних орієнтацій у структурі життєвої перспективи. Розроблено психологічну типологію видів улюбленої діяльності для визначення соціально-психологічних особливостей особистості студента та прогнозування її розвитку. На основі аналізу динамічних аспектів розвитку “Я-концепції” обґрунтовано задачі формування життєвої перспективи в умовах психологічного тренінгу. Досліджено роль позиції сторін міжособистісного спілкування як чинника ефективності психологічного впливу. Досліджено застосування маніпуляції в соціально-психологічному тренінгу. Підтверджено, що доступ до ресурсів у процесі психологічних тренінгів формуються новоутвореннями на когнітивному, емоційному, вчинковому та духовному рівнях шляхом розвивального наповнення соціально-культурного досвіду.

The features of the life perspective in the various age groups are analyzed. Functional organization of the relationship of individual values, time perspective and career orientations in the structure of life perspective investigated. Psychological model of leisure preferences as the characteristics of personality development is theoretically substantiate and empirically verified for prediction of the life perspective formation. Based on analysis of dynamic aspects of “self-concept” substantiated the task of life perspective forming. The role of interpersonal communications positions and manipulation as factors of the psychological impacts effectiveness installed . Confirmed that access to resources are formed by new formations on the cognitive, emotional, actional and spiritual levels through the developing content socio-cultural experiences.

2.2. Захищено дві кандидатські дисертації:

Захарко О.О. “Соцільно-психологічні детермінанти дозвіллєвих уподобань студентської молоді”. Науковий керівник – доц. Галецька І.І.

Попова М.І “Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів”. Науковий керівник – доц. Галецька І.І.

2.3. Бібліографія: 20 статей, 3 тез доповідей на конференціях.

Теми, які виконуються у межах робочого часу
ІІ. Тема “Методологічні проблеми дослідження української філософії”.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Пашук А. І.

Номер держреєстрації: 113U000871.

Термін виконання – 01.01.2013–01.12.2015 рр.

Виконавці: 7 викладачів, 3 аспіранти. Серед них: 3 проф., 2 доц. Наукові ступені викладачів – 1 д-р філос. наук, 4 канд. філос. наук, .2 – асистенти.
3.1. Резюме українською мовою

Виділені головні напрями розвитку морально-етичної, суспільної, філософської та релігійно-філософської думки протягом усього історичного періоду з часу Київської Русі до ХІХ ст. у їх взаємозв’язку та духовно-предметній наступності. З’ясовано своєрідність та особливості філософських учень, поглядів та концепцій у трактуванні онтологічних та гносеологічних проблем, розвитку спільства, проблем Бога і світу, Бога і людини та ін. Відповідно стали предметом розгляду й методологічні питання в контексті висвітлення філософських та суспільно-політичних поглядів розглядуваних мислителів. Розкрито вплив античної (Платон, Аристотель) та Середньовічної (Августин, Ареопагіт) філософії на розвиток поглядів мислителів доби Київської Русі, Середньовіччя та Нового Часу, показано збагачення української філософії новими ідейними здобутками у сфері пояснення світу та суспільного життя.

Прослухати

Читати фонетично3.2. Захищено одну кандидатську дисертацію: 

Вербова Р. М. “Ідея персоналізму в українській філософії”. Науковий керівник – проф. Кондзьолка В. В.

Рекомендовано до захисту кандидатську дисертацію Лущ У. В. “Феномен секуляризації у західній філософській традиції ХХ – початку ХХІ ст.”. Науковий керівник – доц. Дахній А. Й.

3.3. Бібліографія: 2 навчальні посібники, 8 статей, 8 тез доповідей на конференціях.

ІІІ. Тема “Еволюція філософських парадигм мислення у контексті глобалізаційних викликів”.

Науковий керівник: д-р філос. наук, проф. Карась А.Ф.

Номер держреєстрації : 0112U003260

Термін виконання – 01.01.2012 – 01.12.2014 рр.

Виконавці: 15 викладачів, 10 аспірантів. Серед них 2 проф., 8 доц., 5 асист. Науковий ступінь викладачів: 2 д-ри філос. наук, 9 канд. філос. наук, 1 д-р політології.
3.1. Резюме українською мовою

Дослідження зосереджено на передумовах осмислення та критики онтологічного ядра модерної філософії та її метафізичного спрямування. Встановлено, що відхід від онтологічних парадигм філософування спричинений формуванням нового ґатунку громадянської соціальної дійсності, ядром якої стає потреба індивіда в етичному визначенні особистої ідентичності. При цьому національна ідентичність залишається вагомим чинником соціального розвитку і міжнародних відносин, проте вона набуває громадянського ціннісного змісту, який виходить на рівень етичного самовизначення особи. Сучасна (постмодерна) парадигма розуміння ідентичності полягає в тому, що остання розглядається як складне соціетальне утворення, формами якого є культурне, соціальне, епістемне, релігійне, етичне, політичне й національне визначення особи.

Продовжено міждисциплінарне дослідження семіотичного підґрунтя змістів пам’яті у контексті сучасних філософсько-(біо)етичних досліджень особи із залученням новітньої україномовної та зарубіжної тематичної бібліографії. Проведено семантичну реконструкцію смислів феномену пам’яті в західній історіософії. Доведено, що притомна пам’ять означає активну саморефлексію особи чи спільноти над вибором ціннісних настанов щодо дій та вчинків, пов’язаних із ідентифікацією та репрезентацією власної автентичності.

Проведена міжнародна наукова конференція “Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу”, видано матеріали конференції. Вченими кафедри також опубліковано низку наукових статей і тез, присвячених виясненню еволюції філософських парадигм мислення в ширшому контексті. Обґрунтовано концепцію суспільної ефективності та її залежність від типів культурно-соціальних традицій та дискурсивно-етичних практик.3.2. Захищено дві кандидатські дисертації:

Вербицька О. В. “Тілесність і дух у філософському дискурсі постмодернізму”. Науковий керівник – доц. Дунь В.В.

Лазарєва М.Л. “Діалектика масовості-елітарності в контексті відчуження”. Науковий керівник – проф. Лисий В.П.

3.3. Бібліографія: 1 підручник, 26 статті, 41 тез доповідей на конференціях.

ІV. Тема “Інституційний вимір політичного процесу: Україна і світ”.

Науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Поліщук М.В.

Номер держреєстрації: 0113U001905.

Термін виконання – 01.01.2013–31.12.2015 рр.

Виконавці: 14 викладачів і 1 ст. лаборанти. Серед них: 2 проф., 6 доц. Наукові ступені: 2 д-ри політ. наук, 8 канд. політ. наук, 1 канд. філос. наук.
3.1 Резюме українською мовою

Проаналізовано перебіг парламентських виборів в Україні, досліджено особливості політичного режиму на основі основних індикаторів розвитку політичного процесу, з’ясовано регіональні особливості масової політичної участі громадян (на прикладі Львівської області), здійснено оцінку еволюції партійної системи України на сучасному етапі, а також досліджено основні характеристики політико-ідеологічних аспектів політики у світі та з’ясовано деякі теоретичні аспекти інституційної організації політичних систем. Також розглянуто особливості трансформації політичних інститутів в Україні та здійснено порівняння даних трансформаційних процесів з відповідними процесами у країнах Західної та Центральної Європи.

Комплексний аналіз політичного процесу має не лише науково-теоретичний характер, але, в умовах трансформації політичної системи України набуває як ніколи великого практичного значення. Особливої уваги у цьому контексті заслуговують проблеми леґітимізації нової політичної системи, питання політичної активності усіх учасників політичного процесу та розвиток політичних інститутів на регіональному рівні.

3.3. Бібліографія: 1 підручник, 1 навчальний посібник, 26 статей, 15 теза доповідей на конференціях.

V. Тема Становлення нової соціокультурної реальності в Україні.

Науковий керівник – д-р філос. наук, проф. Мельник В.П.

Номер держреєстрації – 0113U001899

Термін виконання – 1.01.2013–31.12.2015 рр.

Виконавці: 21 викладачів, 3 аспірантів, 1 зав. каб. мистецтвознавства. Серед них – 4 проф., 10 доцентів, 9 асистентів. Науковий ступінь виконавців – 3 проф., д-ри філос. наук, 1 проф., канд. філос. наук, 8 доц., канд. філос. наук, 2 – доц., канд. істор. наук, 7 асист., канд. філос. наук.
3.1 Резюме українською мовою

Проаналізовано особливості процесів соціокультурної динаміки в Україні на зламі тисячоліть. Досліджено характер та специфіку філософсько-культурологічної методології, яка застосовується для об’єктивного і системного аналізу сучасних соціокультурних процесів. Розглянуто питання трансформації соціокультурних цінностей в умовах глобалізації, співвідношення техногенних етнонаціональних чинників в сучасних соціокультурних процесах. Проаналізовано специфіку протікання процесів культурної глобалізації. Розглянуто сутність тих викликів, які несе в собі культурна уніфікація та визначено шляхи протидії її нівелюючим тенденціям. Виявлено особливості інформаційної культури в добу глобалізації, проаналізовано інтертекстуальність як рису інформаційної культури. Досліджено феномен соціальної міфології в контексті української та європейської культури. Опрацьовано проблему впливу глобалізаційних процесів на українську культуру в контексті можливостей формування глобальної етики, збереження культурного різноманіття та формування культурної еліти в Україні. Проаналізовано морально-етичні засади та сучасні духовно-релігійні виміри української культури. Розкрито методологічні аспекти викладання курсів духовно морального спрямування в системі сучасної української освіти та їх вплив на національний духовно-культурний простір. Визначено специфіку трансформаційних процесів духовно-релігійної інфраструктури сучасного українця.3.2. Захищено дві кандидатські дисертації:

Власевич-Хоркава Т. В. “Екзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в українській культурі”. Науковий керівник – проф. Мельник В.П.

Галуйко Р. М.. “Феномен іконошанування у філософсько-богословській традиції православя”. Науковий керівник – доц. Стеценко В.І.

3.3. Бібліографія: 3 підручники, 1 навчальний посібник, 1 енциклопедичний словник, 44 статті, 33 тези доповідей на конференціях.

VІ. Тема Теорії політики: форми політичної рефлексії”.

Науковий керівник – д-р політ. наук, проф. Денисенко В.М.

Номер держреєстрації: 0111U005524.

Термін виконання – 01.01.2011–31.12.2013 рр.

Виконавці: 10 викладачів і 7 аспірантів. Серед них: 2 проф., 5 доц. Наукові ступені: 2 д-ри політ. наук, 1 канд. філос. наук, 7 канд. політ. наук.
3.1 Резюме українською мовою

Розв’язуючи завдання, що закладалися у формулюванні гіпотези наукового дослідження, узагальнено основні форми та функції сучасних методологій політичного змісту та характеру, що демонструють особливості становлення концептуальних візій принципів системного аналізу та аспекти еволюції теорії систем у політичній науці. Проведено дослідження принципів політичної моралі у її публічному та приватному вимірах, з’ясовано межі універсальності феномену політичного та проблему універсальності морально-орієнтованого політичного дискурсу. Досліджено феномен насильства як етичний парадокс морального виміру політичної діяльності. Досліджено вплив наднаціональних ідентичностей (європейської та євразійської) на процеси самоусвідомлення та самоідентифікації української спільноти. Досліджено особливості інтерактивних технік навчання у формуванні навичок рефлексивного мислення у політичних діячів та працівників державної служби в Україні. Розроблено принципи формування та втілення рефлективних практик у політичному діалозі. Розроблено модель зворотного зв’язку як форму вияву політичної рефлексії у процесі формування політичних діалогів. Визначено принципи формування взаємозв’язків у відповідності до схеми ґендер – дискурс – політика. З’ясовано принципи утвердження та механізми вияву елементів утопічного мислення в політичній свідомості інформаційного суспільства в умовах глобалізації.3.2 Захищено одну кандидатську дисертацію:

Дебенко І. Б. “Символізація політики в транзитних суспільствах: теоретико-методологічний аспект”. Науковий керівник – доц. Угрин Л.Я.3.3 Бібліографія: 3 монографії, 1 вісник, 1 словник (у співавт.), 44 статті, 34 тез доповідей на конференціях.

VІІ. Тема Багатовимірність особистості: психологічний ракурс”.

Науковий керівник теми – канд. філос. наук, доц. Грабовська С.Л.

Номер держреєстрації: 0112U003261

Термін виконання: 2012 – 2014 рр.

Виконавці: 31 викладач (з них 22 – штатні, 9 – сумісники). Серед них 1 проф., 19 доц., 10 асист., 1 старший викладач, 6 аспірантів, 1 здобувач. Наукові ступені викладачів – 2 д-ри наук та 19 канд. наук.

3.1 Резюме українською мовою

Виявлено психологічні чинники соціальної активності та пасивності особистості. Вивчено вплив історії життя індивіда на формування індивідуального профілю часової перспективи, а також особливості життєвої перспективи осіб з різною інвалідністю та тих, хто відбуває покарання з випробуванням.

Досліджено психологічні особливості соціальної інтеграції та психологічної допомоги дітям з порушеннями розвитку у початковій загальноосвітній школі та на прикладі майстерні. Вивчено проблему професійної та комунікативної компетентності майбутніх педагогів та вчителів середніх загальноосвітніх шкіл. Проаналізовано професійну підготовку практичних психологів у системі післядипломної освіти. Вивчено психологічні чинники схильності до анонімності, щирості та брехні у студентів. Виявлено психологічні показники, які впливають на успішне формування емоційної стійкості у студентів на різних курсах їхнього навчання.

Проаналізовано феномен соціальної зрілості особистості, а також психологічної ресурсності особистості та резервної мотивації. Вивчено особливості саморегуляції навчальної діяльності студентів з різною схильністю до самоактуалізації. Проаналізовано особливості когнітивної складової соціального інтелекту. Опитано чоловіків та жінок на предмет психологічних особливостей їх сексуальності. Виокремлено чинники суб’єктивного благополуччя та переживання щасті в осіб похилого віку.

Досліджено процес становлення особистості в соціумі, а саме зв’язок етнічної толерантності зі самоставленням особистості; чинники розвитку у людини схильності до перфекціонізму; вікові та статеві особливості монетарних установок молоді; компоненти материнської ідентичності; релігійні уявлення осіб юнацького та дорослого віку; психологічні аспекти кризи ідентичності особистості в умовах трудової міграції.

Вивчено ставлення сучасної молоді та осіб з різною тривалістю періоду нареченства до шлюбно-сімейних стосунків. Проаналізовано проблему сепарації від батьків у дітей трудових мігрантів.

Виявлено вплив інформаційних технологій на особистість, як от особистісні та соціальні особливості мотивації до праці осіб різного кваліфікаційного рівня компаній сфери Інформаційних Технологій. Досліджено структуру зв’язків між особистісними характеристиками та рисами працівників та особливостями вибору ними робочих цінностей. Вивчено особливості організаційного клімату в контексті інноваційності та розвитку особистості працівника.

3.2 Захищено дві кандидатські дисертації:

Шишак О.І. спеціальність 19.00.04 – медична психологія, тема “Материнська ідентифікація жінок з психогенною гіпогалактією: клініко-психологічний аспект”. Науковий керівник – доц. Католик Г.В.

Дмишко О.С. спеціальність 19.00.07 – педагогічна психологія, тема “Психологічні детермінанти розвитку локусу контролю підлітків”. Науковий керівник – доц.. Грабовська С.Л.

3.3. Бібліографія: 3 монографії, 3 навч. посіб., 2 матеріали конф., 98 статей, 61 тез доповідей на конференціях.
5. Інші форми наукової діяльності
На філософському факультеті діє дві спеціалізовані вчені ради.

Д 35.051.02 – соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури та історія філософії. Голова ради – д-р філос. наук, проф. Мельник В. П., заступник голови – д-р філос. наук, проф. Пашук А.І., секретар ради – канд. філос. наук, доц. Сінькевич О. Б. Членами ради є професори: Карась А. Ф., Лиcий В. П., Денисенко В. М., Кашуба М. В., Гапон Н. П. До складу ради входять 12 д-рів філос. наук, 2 д-ри політ. наук, 1 д-р іст. наук, 1 д-р екон. наук, 2 д-р соціол. наук, 2 д-ри філол. наук, 1 канд. філос. наук.

За 2013 рік спеціалізована вчена рада провела 11 засідань, на яких відбувся захист 1 докторської та 7 кандидатських.. За наказом ДАК проведено колективне рецензування 1 докторських і 2 кандидатських дисертацій.

Д 35.051.17 – політичні інститути і процеси, теорія та історія політичної науки. Голова ради – д-р політ. наук, проф. Денисенко В. М., заступник голови – д-р соціол. наук, проф. Пачковський Ю. Ф, секретар ради – канд. політ. наук, доц. Сорба О. М. Членами ради є професори: Романюк А. С., Гапон Н. П. До складу ради входять 8 д-рів політ. наук, 5 д-рів філософ. наук, 2 д-ри іст. наук, 2 д-ри соціол. наук, 1 канд. політ наук.

За 2013 рік спеціалізована вчена рада провела 25 засідань, на яких відбувся захист 8 кандидатських і 6 докторських дисертацій із політичних наук.

Проф. Мельник В. П. – заст. Голови науково-методичної комісії з філософії Міністерства освіти і науки України; член експертної наукової комісії з соціально-гуманітарних наук Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

Проф. Денисенко В.М. – член Науково-методичної Ради з політології МОНМС України; доц. Васьків А.Ю. – член Комісії МОНМС України з питань розробки змісту факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства.

Професори Карась А. Ф. і Лиcий В. П. – члени спеціалізованої вченої ради Д.35.725.02. Проф. Денисенко В.М. – член спеціалізованої вченої ради К 35.051.11. Проф. Кашуба М.В. – член спеціалізованої вченої ради К 35.860.01.

Проф. Лисий В.П. і доц. Рижак Л.В. – члени науково-технічної ради університету. Доц. Грабовська С. Л. та доц. Партико Т.Б. – члени наукової ради Університету третього віку (Львів); доц. Партико Т. Б. – член Вченої Ради МІГУСу.

Проф. Карась А.Ф. – член Президії Ради НТШ, Генеральний Секретар Світової ради НТШ.

Доц. Альчук М.П. – учений секретар Львівської філії “Українського філософського фонду”.

Кафедри соціальної філософії, історії філософії, політології, історії та теорії культури є провідними з рецензування кандидатських і докторських дисертацій. За звітний період прорецензовано 6 докторські (проф. Лисий В.П. – 2, проф. Карась А.Ф. – 1, доц. Джунь В.В. – 1, проф. Світа А.М. –1, проф. Квас О.В. – 1) і 24 кандидатських дисертацій (проф. Лисий В.П. – 1, проф. Пашук А.І. – 1,  (19 кандидатських дисертацій – проф. Денисенко В.М., доц. Сорба О.М., доц. Угрин Л.Я., доц. Шипунов Г.В., асист. Гарбадин А.С., асист. Бунь В.В.), проф. Квас О.В. – 2, доц. Грабовська С.Л. – 1).

Підготовлено 4 відгуків на автореферати докторських дисертацій (проф. Карась А.Ф. – 1, доц. Рижак Л.В. –1, проф. Гапон Н.П. –1, доц. Галецька І.І. – 1) і 11 відгуки на автореферати кандидатських дисертацій (доц. Лосик О.М. – 1, доц. Захара І.С. –1, доц. Грабовська С.Л. – 2, доц. Галецька І. І. – 4, доц.. Католик Г.В. – 2, доц. Партико Т.Б. –1).

Опонування дисертацій: 1 – докт. (проф. Романюк А.С. – 1) і 12 – канд. (проф. Романюк А.С. – 3, доц. Шведа Ю. Р. – 2, проф. Денисенко В.М. – 2, доц. Угрин Л.Я. –1 , асист. Шипунов Г.В.– 1, доц. Дахній А.Й. –1, доц. Джунь В.В. – 1, проф. Квас О.В. – 1).

На факультеті виходить “Вісник Львівського університету: Серія: філософські науки” (відп. ред. – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.), спільно з Західним науковим центром НАН України видається журнал “Соціогуманітарні проблеми людини” (головний редактор журналу – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Рижак Л.В.); Вісник Львівського університету. Серія: Релігієзнавчі студії (відп. редактор – проф. Мельник В.П., відп. секретар – доц. Васьків А.Ю.) та Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії (відп. ред.. – проф. Денисенко В.М., відп. секретар – доц. Угрин Л.Я.).

Професори: Лисий В.П., Пашук А.І, Кашуба М.В., Карась А.Ф., Денисенко В.М., Романюк А.С. – члени редакційної колегії “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”. Проф. Денисенко В.М. і проф. Романюк А. С. – члени редакційної колегії “Наукового вісника Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Фіолософія”. Проф. Романюк А.С. – член редакційної колегії збірника наукових праць “Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку”. Проф. Карась А,Ф., проф. Пашук А.І., проф. Лисий В.П., проф. Денисенко В.М – члени редакційної колегії журналу “Соціогуманітарні проблеми людини”. Проф. Гапон Н. П. – член редколегій наукових журналів: “Вісник Львівського університету. Серія: педагогічні науки”, “Військово-науковий вісник” ЛАСВ ім. гетьмана П. Сагайдачного; доц. Грабовська С. Л. – “Вісника ЛНУ. Серія: Філософські науки”, член редколегії журналу Jornal of Education, Culture and Society (Wroclaw, Poland). Доц. Католик Г. В. – член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS, член редколегії наукового журналу “Форум психіатрії та психотерапії”. Доц. Васьків А.Ю. – член редколегії студентського наукового збірника “Гілея”.

На всіх кафедрах працюють теоретичні семінари. На кафедрі філософії діє спеціальний міждисциплінарний семінар “Семіотика соціально-культурних процесів”, у роботі якого беруть участь учені, митці, письменники ЛНУ ім. І. Франка та інших наукових і навчальних закладів. Викладачі кафедри історії філософії та соціальної філософії є консультантами філософсько-методологічних семінарів на природничих і гуманітарних факультетах університету.

Доц. Дарморіз О.В. – відповідальний редактор за випуск студентського культурологічного часопису “Гілея”. Доц. Васьків А.Ю. – член редколегії студентського наукового збірника “Гілея”.
Рецензування монографій, підручників і навчальних посібників:

Проф. Карась А.Ф. прорецензував монографічне дослідження Балинської О. М. “Семіотика правової дійсності”. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013.

Доц. Грабовська С.Л. рецензувала журнал “Journal of Education, Culture and Society”, No 2, 2013, Wroclaw, Poland.

Викладачі факультету прорецензували 84 статті.


 6. Зовнішні зв'язки:

6.1. Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України.
Кафедра теорії та історії культури cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г.Сковороди,

 • Київським національним університетом імені Т.Шевченка,

 • Києво-Могилянською академією,

 • Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника (Івано-Франківськ),

 • Дрогобицьким державним педагогічним університетом,

 • кафедрою релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”.

Спільні наукові конференції проводяться з Київським національним університетом ім.. Т. Шевченка, Дрогобицьким національним педагогічним університетом імені І. Франка, Національним інститутом стратегічних досліджень (м. Київ), Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника, Донецьким національним університетом.

Працівники кафедри релігієзнавства Національного університету “Острозька академія”. консультують доц. Стеценка В.І., доц. Васьківа А.Ю., доц. Мадей Н.М., доц. Дарморіз О.В., доц. Ліщинську О.І., які працюють над написанням докторських дисертацій; виступають опонентами на захисті дисертацій викладачів кафедри; рецензують наукові видання, підготовлені кафедрою.Викладачі кафедри проходять стажування в Інституті народознавства НАН України. Доц. Васьків А.Ю. – член Української асоціації культурологів, член постійно діючої науково-аналітичної групи при Синоді Єпископів УГКЦ; доц. Король Н.М. – заст. голови Львівської обласної асоціації релігієзнавців.
Кафедра філософії cпівпрацює з такими науковими установами:

 • філософським факультетом Київського національного університету імені Т. Шевченка;

 • Інститутом філософії НАН України ім. Г. Сковороди;

 • Українським католицьким університетом;

 • філософсько-теологічним факультетом Чернівецького національного університету;

 • Науковим Товариством імені Т. Шевченка.


Кафедра теорії та історії політичної науки cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. Викладачі кафедри брали участь у виданні спільного політологічного словника.

 • Ужгородським національним університетом. Щорічно проводяться спільні конференції.

 • Національним університетом “Львівська політехніка”

 • Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

 • Викладачі кафедри співпрацюють у спільному проекті з Академією наук України в межах Інституту соціогуманітарних проблем людини.

Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом. Викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету доц. Ільтьо Г.Ф., доц. Петрінко В.С. та доц. Кухарчук О.С. пройшли наукове стажування у 2013 р. на базі кафедри теорії та історії політичної науки.
Кафедра політології співпрацює з такими науковими установами:

 • кафедрою політології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);

 • кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей);

 • факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету (взаємна учать у конференціях)

 • кафедрою політології Волинського національного університету (взаємна учать у конференціях, проведення спільних круглих столів, науково-консультативних зустрічей).


Кафедра психології cпівпрацює з такими науковими установами:

 • Інститутом психології НАПН України (м. Київ),

 • Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ),

 • Інститутом корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ),

 • кафедрою психології, педагогіки, конфліктології та PR Києво-Могилянської академії (м. Київ),

 • факультетом соціології та управління Запорізького національного університету,

 • Дрогобицьким державним університетом імені Івана Франка,

 • Львівським інститутом підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

 • Інститутом педагогіки та психології професійної освіти НАПН України,

 • Українським католицьким університетом,

 • кафедрою психології, педагогіки та права Національного університету “Львівська політехніка”.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН України та МОНМС України, в рамках цієї співпраці проводилися дослідження теми “Мотивація соціальної активності особистості”, проведені 4 спільні наукові конференції.

Пролонговано співпрацю з “Клінікою, дружньої до молоді”, м. Львів та Комунальним закладом “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”, Львівським обласним центром зайнятості, Комунальним закладом “Львівський обласний дитячий психоневрологічний диспансер”, Навчально-методичним центром освіти м. Львова, Інформаційно-консультативним центром “Погляд у майбутнє”, медико-психологічною студією “АМ-Верітас”, Управлінням покарань (Самбірською колонією), Львівським обласним та міським центрами працевлаштування, Благодійним фондо “Відкрите серце”. В рамках цих угод виконуються курсові та магістерські роботи, проводяться наукові дослідження проблем, з якими стикаються працівники вказаних установ, розробленo практичні рекомендації та надано тренінгові послуги.

Доц. Грабовська С.Л. – голова Львівського осередку Товариства конфліктологів України; член Правління Товариства конфліктологів України; член правління Асоціації політичних психологів України; голова Львівського осередку Асоціації політичних психологів України; член наукової ради Університету третього віку м. Львова; член науково-методичної ради Інституту післядипломної освіти при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Доц. Галецька І. І. – дійсний член Асоціації практикуючих психологів Львівської області.

Доц. Дідковська Л. І. – президент Української Асоціації Гештальт-терапії (УАГТ), голова секції Гештальт-психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Католик – голова секції дитячої та юнацької психотерапії Української Спілки Психотерапевтів (УСП).

Доц. Гупаловська В. А. – дійсний член Української спілки психотерапевтів, Товариства по сприянню розвиткові символдрами.

Доц. Карковська Р. І., доц. Кліманська М. Б., доц.. Вовк А. О., асист. Чолій С. М., асист. Гребінь Н. В., асист. Верста Ю. О., асист. Шнайдер О. В., асист. Єсип М. З. – дійсні члени Асоціації політичних психологів України.


6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-сть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).
Кафедра філософії співпрацює з такими науковими установами:

 • “Council for Rescarch in Values and Philosophy” – Католицький університет Америки, США;

 • Вроцлавським університетом (Польща);

 • Московським Університетом Дружби народів (філософський факультет), РФ;

 • філософським факультетом Університету Марії Складовської-Кюрі (м. Любліна);

 • Університетом м. Пряшів (Словацька Республіка);

 • Українським вільним університетом (м. Мюнхен);

17–18 вересня 2013 р. проведена міжнародна наукова конференція “Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу” за участю зарубіжних вчених із Польщі та Білорусі.

У рамках співпраці забезпечено науково-методичне керівництво 2-тижневим стажуванням викладачів Інституту філософії Жешувського університету (Польща). За їхньою участю проведено факультетський cемінар та тематичну дискусію щодо ролі й значення природного права у площині свободи особистого вибору.


Кафедра теорії та історії політичної науки співпрацює з такими науковими установами:

 • Люблінський католицький університет імені Яна Павла ІІ (Польща).

21 травня 2013 року для студентів філософського факультету професор кафедри масових комунікацій Університету південної Флориди Барбара Петерсен прочитала відкриту лекцію на тему: “В чому унікальність американської демократії?”
Кафедра політології співпрацює з такими науковими установами:

 • Вищою школою міжнародних відносин і суспільної комунікації у Хелмі (Польща).


Кафедра психології cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським університетом (Польща);

 • Ягеллонським університетом (м. Краків);

 • Інститутом соціальної психології Вроцлавського університету (Польща);

 • Комітетом психології Польської Академії наук;

 • Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (м. Саарбрюкен, Німеччина).

 • Вищою Школою “Educacija” (Вроцлав, Польща).

Продовжено співпрацю, обмін викладачами та студентами з Вищою Школою “Educacija” (Вроцлав, Польща). Викладачі кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів: вивчення соціальної активності особистості (Польща – Україна), дослідження поглядів студентів на соціальне довкілля (Польща – Україна) тощо. Викладачі кафедри і студенти відділення психології беруть активну участь у міжнародному Проекті (Польща – Україна) Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІІГуС): викладачі працюють в якості туторів, керують науковими дослідженнями студентів МІГуСа, беруть участь у конференціях, які проводяться в рамках цього проекту.

Продовжено спільну діяльність з Німецькою асоціацією сімейної системної психотерапії (Саарбрюкен, Німеччіна) Доц. Волошок О.В., доц. Грабовська С.Л., доц. Гупаловська В. А., доц. Осторовська К. О., доц. Кліманська М. Б., доц.. Левус Н. І., ст. викл. Михальчишин Г. Є. беруть участь у семінарі із системної психотерапії під егідою Саарландського товариства системної терапії (Німеччина). Продовжувалася спільна діяльність з ГО “Справа Кольпінга”, проведено спільну наукову конференцію.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, які проводяться в Україні та за кордоном.

Доц. С. Грабовська – член редакційної колегії журналу “Journal of Education, Culture and Society”. – Wroclaw, Poland.

Доц Католик Г.В. – член Європейської Асоціації дитячої психотерапії; член редколегії Австрійського журналу з дитячої та юнацької психотерапії OEKIDS.

Доц. Пилат Н. І. – член Європейської Асоціації експериментальної соціальної психології (EAESP).

Доц. Дідковська Л. І. – член Онтарійської Асоціації консультантів, психотерапевтів та психометристів (ОАССРР), член Канадської Асоціації Групової Психотерапії (СGРА), сертифікований психотерапевт Європейської Асоціації Психотерапевтів (ЕАР).

Доц. Галецька І. І. – член Європейської асоціації експериментальної соціальної психології з 2001 р., дійсний член Європейської асоціації нейролінгвістичної психотерапії з 2004 р.


Кафедра теорії та історії культури cпівпрацює з такими зарубіжними науковими установами:

 • Варшавським університетом (Польща);

 • Білоруським державним університетом;

 • Польським релігієзнавчим товариством;

 • Інститутом релігієзнавства Ягеллонського університету;

 • Московським державним університетом (Росія);

 • Польським релігієзнавчим товариством,;

 • Державною Східноєвропейською вищою школою в Перемишлі;

 • Санкт- Петербургзьким державним університетом;

 • Інститутом славістики Гумбольдського університету (Німеччина).

Проф. Альчук М.П. прийняла участь у міжнародному конкурсі та отримала грант для наукового дослідження в Гумбольдському університеті (Німеччина) за програмою Еразмус Мундус Консорціуму Європейських Університетів (з 1.09.2012 по 1.07.2013 рр.).
6.3 Стажування

Доц. Лосик О.М. з 01.02.2013 р. до 30.06.2013 р. пройшла науково-дослідне стажування в Інституті філософії та етики Пряшівського університету (Словаччина).

Доц. Джунь В.В. з 19.02.2013 р. до 19.04.2013 р. проходив наукове стажування на кафедрі історичної етнології Інституту народознавства НАНУ у м. Львові під керівництвом академіка НАНУ Павлюка С.П.

Доц. Поляруш Б.Ю. з 15.11.2012 р. до 15.01.2013 р. проходив наукове стажування в Національному університеті “Львівська політехніка”.

Доц. Сорокоруд О.Є. пройшла наукове стажування з 7.05.2013 р. по 7.06.2013 р. в Національному університеті “Львівська політехніка”.

Доц. Поліщук М. В. проходив стажування в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України березень-липень 2013 р.

Проф. Романюк А. С. проходив стажування в Національному університеті “Львівська політехніка”.з 12.11 2012 по 12.01 2013 р. , без відриву від навчання.

Доц. Мандзій Л.С. проходила стажування в Національному університеті “Львівська політехніка” з 22.04.2013 р. по 24.06 2013 р., без відриву від навчання.

Асист. Пасічник І.Я. проходив наукове стажування в Університеті Ляйпціґа з 21.10.2013 р. по 25.11.2013 р.
7.1 Випускники аспірантури (16)


Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

Лепех Х.В.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

денне

Доц. Островська К.О.

Назар Ю.М.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне

Доц. Католик Г.В.


Шишак О.І.

19.00.01 – загальна психологія та історія психології

заочне

Доц. Католик Г.В.


Чоловська Н. В.

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

денне

Доц. Рижак Л.В.


Олінкевич В.І.

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

заочне

Доц. Поляруш Б.Ю.


Дебенко І.Б.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

заочне

Доц. Угрин Л.Я.


Вовк Ю.Б.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

денне

Доц. Угрин Л.Я.


Купченко О.С.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

денне

Проф. Денисенко В.М.


Радь Т.І.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

заочне

Проф. Світа А.М.


Новик А. О.

23.00.02 – політичні інститути і процеси

денне

Доц. Шурко О. Б.


Горовенко (Балуцька) Л. М.

23.00.02 – політичні інститути і процеси

денне

Доц. Скочиляс Л. С.


Власевич-

Хоркава Т. В.09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

денне

Проф. Мельник В.П.


Загоруйко М. О.

09.00.11 – релігієзнавство

денне

Доц. Васьків А.Ю.


Голубович О. Б.

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

заочне

Доц. Дарморіз О.В.


Плахта С. Л.

09.00.07 – етика

денне

Доц. Пітусь Л.М.


Лущ У. В.

09.00.05 – історія філософії

денне

Доц. Дахній А. Й.


7.2. Захист кандидатських дисертацій випускниками аспірантури


Прізвище, ініціали

Науковий

керівник,

консультант


Рік закін-

чення


Дата

подання


до спец.

ради


Дата та

місце захистуТема дисертації

Шишак О.І.

Доц.

Католик Г.В.2013

2013

26.06.2013

Інститут психо-логії ім. Г. Кос- тюка, м. КиївМатеринська іден-тифікація

жінок з психогенною гіпогалактією:

клініко-психологічний аспект


Дмишко О.С.

Проф.

Мар’єнко Б.С.,

доц.

Грабовська С.Л.2011

2012

14.12.2012

Південно-український національний педагогічний університет ім. К. Ушинського, м. ОдесаПсихологічні детермі-нанти

розвитку локусу контролю

підлітків


* Попова М.І.

Доц. 

Галецька І.І.2012

2012

23.04.2013

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, м. КиївКогнітивний стиль як

чинник розвитку професійної

компетентності телефонних

консультантівЗахарко О.О.

Доц. 

Галецька І.І.2009

2012

18.09.2013

Інститут соціаль-ної та політичної психології НАПН України, м. КиївСоціально-психологічні

детермінанти дозвіллєвих

уподобань студентської молоді


Лазарєва М. Л.

Проф.

Лисий В. П.2012

2013

23.05 2013

ЛНУ ім. І. Фра-нка, м. ЛьвівДіалектика масовості-елітарності в контексті відчуження

Вербицька О. В.

Доц.

Джунь В. В.2010

2012

23.05 2013

ЛНУ ім. І. Фра-нка, м. ЛьвівТілесність і дух у

фі-лософському дискурсі

постмодернізму


Дебенко І. Б.

Доц.

Угрин Л.Я.2013

2013

31.05. 2013

ЛНУ ім. І. Фра-нка, м. ЛьвівСимволізація політики в

транзитних суспільствах:

теоретико-методологічний аспект

Вербова Р. М.
Проф.

Кондзьолка В. В.2012

2013

12.06. 2013

ЛНУ ім. І. Фра-нка, м. ЛьвівІдея персоналізму в українській

філософіїВласевич-Хоркава Т. В.

Проф.


Мельник В.П.

2013

2013

27.06.2013

ЛНУ ім. І. Фра-нка, м. ЛьвівЕкзистенціально-ментальні виміри ідентичності людини в

українській культуріГалуйко Р. М.

Доц.

Стеценко В.І.2012

2013

26.06.2013

ЛНУ ім. І. Фра-нка, м. ЛьвівФеномен іконошанування у

богословсько-філософській

традиції православ’я


* - співробітники
7.3. Захист кандидатських дисертацій співробітниками

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата

захисту


Тема дисертації

** Попова М.І.

асистент

кафедри психології19.00.01 – загальна психологія та історія психології

23.04.

2013


Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компе-тентності телефон-них консультантів

** - випускники аспірантури

7.4а Захисти докторських дисертацій сторонніми працівниками у спеціалізованій вченій раді університету Д 35.051.02


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціальність

Дата

захисту


Тема дисертації

Петрушенко О. П.


д. філос. н., проф.

Мельник В.П.09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

29.05.

2013


Утопія як феномен європейської культури: філософсько-антропологічний аналіз


7.4б Захисти кандидатських дисертацій сторонніми працівниками у спеціалізованій вченій раді університету Д 35.051.02


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Слободян Р. Р.

д. філос. н., проф.

Арцишевський Р.А.09.00.03 – соці-альна філософія та філософія історії

15.11

2012


Роль самосвідомості в етногенезі (соціально-філософський аспект)

Хвойницька Х. М.


д. філос. н., проф.

Мельник В.П.09.00.05 – історія філософії

27.12

2012


Легітимація природного права в Україні та євро-пейська натуралістична традиція


7.4а Захисти докторських дисертацій сторонніми працівниками у спеціалізованій вченій раді університету Д 35.051.17


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Скребець О.В.

д. політ. н., проф.

Шульга М.А.23.00.01 – теорія та історія полі-тичної науки

06.03.2013

Еволюція імперської ідеї в російській політичній думці: концептуальний вимір

Климончук В.С.

д. політ. н., проф. Денисенко В.М.

23.00.01 – теорія та історія полі-тичної науки

07.03.2013

Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри (теоретико-методологічний аналіз)

Климанська Лариса Дмитрівна

д. політ. н., проф. Денисенко В.М.

23.00.01 – теорія та історія політичної науки

28.03.2013

Комунікативні технології в реалізації соціально-політичних проектів

Агарков О.А.

д. політ. н., проф. Бебик В.М.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

29.03.2013

Соціально-політичний маркетинг як технологія управління соціальної сферою: концепція і механізми реалізації

Харченко Л.В.

д. філос. н., проф.

Степико М.Т.23.00.01 – теорія та історія політичної науки

30.05.2013

Становлення політико-управлінської еліти в Україні (історико-методологічний аспект)

Луцишин Г.І.

д. політ. н., проф.

Варзар І.М.23.00.02 – політичні інститути та процеси

26.06.2013

Політична інституалізація процесу національної консолідації в сучасній Україні


7.4б Захисти кандидатських дисертацій сторонніми працівниками у спеціалізованій вченій раді університету Д 35.051.17


Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Спеціальність

Дата захисту

Тема дисертації

Клим І. М.

к. політ. н., доц.

Матвієнків С.М.23.00.02 – політичні інститути та процеси

06.03.2013

Політична криза: аналіз і технології врегулювання в сучасній Україні

Качан О.С.

д. і. н., проф.

Гетьманчук М.П.23.00.02 – політичні інститути та процеси

07.03.2013

Демографічні детермінанти політичного процесу: конфліктогенний вимір (друга половина ХХ – початок ХXІ ст..)

Шібель В.М.

к. і. н., доц.

Геник М.А.23.00.02 – політичні інститути та процеси

28.03.2013

Мирний процес як інститу-алізація міжнаціонального конфлікту в палестино-євре-йських відносинах (1890 р. – 2001 р.)

Олійник Ю.Р.

к. політ. н., доц.

Дорош Л.О.23.00.02 – політичні інститути та процеси

30.05.2013

Асоціативні відносини України та Європейського Союзу: інституційний вимір

Костюк Т.О.

д. політ. н., проф. Бебик В.М.

23.00.02 – політичні інститути та процеси

31.05.2013

Динаміка змін політичних інститутів та процесів у ”післяпомаранчевій ” Україні: співвідношення міжнародних та внутріш-ньополітичних вимірів

Гетьманчук П.М.

д. ю. н., проф.

Грищук В.К.23.00.02 – полі-тичні інститути та процеси

27.06.2013

Забезпечення ефективності політичного управління в Україні в умовах переходу до демократії

Олійник Н.Ю.

д. філос. н., проф.

Колодій А.Ф.23.00.02 – політичні інститути та процеси

27.06.2013

Громадсько-політична активність жінок як аспект становлення громадянського суспільства в Україні


8. Студентська наукова робота

Кафедра політології:

Студентська наукова робота кафедри політології проводиться спільно з кафедрою теорії та історії політичної науки. У науковому гуртку беруть участь 63 студентів. У І турі Всеукраїнської олімпіади взяли участь 10 студентів. У студентській науковій конференції філософського факультету “Дні науки – 2013” з усними доповідями взяли участь 10 студентів, що навчаються на кафедрі політології.


Кафедра теорії та історії політичної науки:

Участь студенів III курсу відділення ”політологія” Г. В. Іленьків, В. Р.  Хоменка та А. А. Сухарини у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі: ”Політичні науки”. За результатами конкурсу А. А. Сухарина посів перше місце, отримавши диплом I ступеня.

Проведено І тур Всеукраїнської Студентської Олімпіади з політології, переможці Токарєва Л. В. (IIIкурс) та Клименко Д. Л. (ІV курс) взяли участь у ІІ турі, що відбувся на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;

Проведено студентську наукову конференцію “Дні науки” філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. ( 11–12 квітня, 2013 р.).

Щомісячно проводяться засідання студентського гуртка з політології “Алатея”, методологічні семінари з проблем теорії та історії політичної науки з магістрантами відділення “політології”;

Робота науково-консультаційного центру в студентському гуртожитку № 2. Керівник – доц. Шипунов Г. В.

Участь студентів I курсу відділення “політологія” А. О. Шестопалової та Є. О. Гіріна у II Всеукраїнському дебатному турнірі ”Підйом” (м. Івано-Франківськ, березень 2013 р.). За результатами турніру вказані студенти посіли I місце.

Участь студентів відділення ”політологія” у презентації монографії проф. Сичивиці О.М. “Ліберал-рестрикціонізм і архітектоніка гармонійного світу”(вересень 2013 р.).Видано тези студентської наукової конференції “Дні науки” філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка:

 1. Байда Д. Наукова концептуалізація політичної дійсності через принцип історизму / Д. Байда // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 88–90;

 2. Назаркевич М. Особливості формування стилів політичних лідерів в Україні / М. Назаркевич // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 92 – 94;

 3. Сухарина А. Соціалізм як шлях до тоталітаризму у концепції Фрідріха фон Гаєка / А. Сухарина // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 103 – 106;

 4. Ткачук А. ”Зелена книга” Муамара Каддафі як концептуальна основа лівійської джамахірії / А. Ткачук // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 106 – 110;

 5. Токарєва Л. Дисциплінарний вимір влади Мішеля Фуко / Л. Токарєва // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 111 –114;

 6. Федорців А. Проблема політичного розвитку в ортодоксальному марксизмі / А. Федорців // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 114 –116;

 7. Хоменко В. Творчий внесок М.Л. Кінга у проблему подолання расової сегрегації / В. Хоменко // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 116 – 119;

 8. Чорняк З. Ентоні Гідденс ”Третій шлях та реабілітація соціал-демократії”/ З. Чорняк // Тези студентської наукової конференції “Дні науки 2012” (до 20-річчя відновлення філософського факультету) філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : малий видавничий центр філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 119 –122.


Кафедра філософії:

13 лютого 2013 р. було проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Філософія. Релігієзнавство” на філософському факультеті. В олімпіаді взяли участь студенти 4-5 курсів – 13 студентів. Журі у складі проф. Пашука А.І., проф. Карася А.Ф., проф. Лисого В.П., ас. Борис Т.Я., доц. Наконечного А.Р. визначило таких переможців:

Ковчак Володимир Орестович – група ФФФм-51с – 1 місце

Голуб Сергій Вікторович – ­група ФФФм-51с – 2 місце

Витрикуш Тарас Петрович – ­група ФФФм-51с – 3 місце

16-19 квітня 2013 р. відбулася Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності “Філософія. Релігієзнавство” в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля (м. Луганськ), у якій взяли участь такі студенти факультету: Ковчак Володимир Орестович, Голуб Сергій Вікторович.

11-12 квітня 2013 р. було проведено щорічну наукову студентську конференцію філософського факультету “Дні науки-2013”, в якій взяли участь 38 студентів відділення “Філософія”.
Кафедра психології:

На психологічному відділенні працює Студентське науково-практичне товариство СНПТ, у роботі якого бере участь понад 30 студентів. Науково-дослідна робота студентів (НДРС) здійснюється у формах: курсові та магістерські роботи; участь студентів у роботі наукових, науково-практичних конференцій та семінарів; участь у навчальних семінарах; волонтерська робота; участь студентів в організації та проведенні наукових та науково-практичних конференції та семінарів; робота студентського науково-практичного товариства (СНПТ); участь студентів у виконанні науково-дослідних тем; участь студентів у навчальному проекті “Кіноаналіз”.

Безпосереднє керівництво викладачі кафедри здійснюють щодо курсових та магістерських робіт та координації роботи СНПТ; забезпечення доступу інформацією про конференції та семінари, залучення студентів до участі у наукових дослідженнях, координування науково-дослідницької та волонтерської роботи. Робота здійснюється згідно з річними планами.

11–12 квітня 2013 року проведено 10-ту науково-практичну конференцію із міжнародною участю для студентів та молодих вчених “Психологічні проблеми сучасності”. У роботі конференції взяли участь понад 100 осіб  із 24 ВНЗ України та 8 осіб із Росії: . Володимирський державний університет ім. О. Г. та М. Г. Столєтових, м. Владимир, Росія ( 8 осіб), Львівський державний університету внутрішніх справ (1 учасник), Дрийбицький державний педагогічний університету ім. І. Я. Франка (6), Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (м. Вінниця) (1), Прикарпатський національний університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) (1), Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (1), Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (м. Луцьк) (2), Запорізький національний університет (2), Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (2), Київський університет ім. Б. Грінченка (3), Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ) (1), Національний авіаційний університет (м. Київ) (6), Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (м. Київ) (9), Національний медичний університет ім. О. О. Биймольця (м. Київ) (1), Центру гуманітарної освіти НАН України (м. Київ) (1), Інституту психології ім. Г. С. Костюка (м. Київ) (1), Інституту соціальної і політичної психології НАПН України (м. Київ) (1), Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди (м. Київ) (1), Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту (м. Київ) (1), ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2), Житомирський інститут медсестринства (2), Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1), Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова (3), РВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферополь) (1), Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницький (2).

Видано матеріали конференції: Психологічні проблеми сучасності. Тези Х науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів, 11–12 квітня 2013 року. – Львів, 2013. – 198 с. (9 д.а.).

Проведено перший тур Всеукраїнської олімпіади з психології для студентів психологічного відділення.

Проведено перший тур Всеукраїнської олімпіади з медичної психології.

Переможці всеукраїнських конкурсів:

Студентка гр.. ФФП-41 Пеленичка Х. А. здобула 2 місце на Всеукраїнській олімпіаді з медичної психології.

Студенти активно беруть участь у волонтерській роботі (понад 20 осіб); роботі Асоціації практикуючих психологів Львівської області (понад 20 осіб); семінарах та роботі Української спілки психотерапевтів; у роботі різних науково-практичних та навчальних семінарів у 2013 р. взяло участь понад 150 студентів.

Члени СНПТ взяли участь як волонтери і як слухачі у роботі Х Ювілейного конгресу Освіта в психоаналізі: виклики і суперечності м. Львів (Україна), 2829.09.2013 р.

Продовжується наповнення інтернет-сторінки СНПТ кафедри психології http://snpt-psychology.at.ua.


Індивідуальні та спільні з викладачами публікації:

1. Галецька І.І. Особливості часової перспективи та самоставлення в осіб з межовими психічними розладами / І. А. Рубежанська, І.І. Галецька // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ-Кам’янець  Подільський, 21-22 травня 2013 р.) ; за ред. С. Максименка, Л. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 183–186. – 0,3 д.а. (у співавторстві з І. Рубежанською).

2. Галецька І.І. Особливості самоставлення в осіб з межовими психічними розладами / І.І. Галецька, І.А. Рубежанська // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець  Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України – Вип. 21. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 607–620. – 0,5 д.а.

3. Мащак С. Професійна мотивація педагогічної діяльності вчителя як об’єкт уваги психолога / С. Мащак, К. Матківська // Матеріали звітної наукової конференції кафедри психології ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Редакційно-видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – Випуск 7. – С. 84–92. – 0,2 д.а.


Кафедра теорії та історії культури:

На базі кафедри діє студентський наукове культурологічне товариство “Гілея”, в роботі якого бере участь 19 студентів. Основні напрями роботи: культурологія, етика, естетика та релігієзнавство. Діє кіноклуб, де відбуваються періодичні перегляди фільмів на актуальну тематику з обговоренням.

Підготовлено до друку 6-те число студентського наукового часопису “Гілея: філософія культури постмодерної доби”.

В рамках проектів МІГУС та МПЕН студенти філософського факультету працюють над розробкою культурологічної та релігієзнавчої проблематики, зокрема вивчають специфіку соціокультурних трансформацій, досліджують проблеми екстраполяції первісних релігійних вірувань в комплексі сучасної духовної інфраструктури.

Викладачі кафедри надають консультації студентам, які готуються до участі у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт (доц. Сінькевич О.Б., доц. Васьків А.Ю, доц. Пітусь Л.М., доц. Дарморіз О.В., доц. Ліщинська О.І., асист. Колесник І.М.)

Двоє студентів культурологічного відділення взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді з культурології (студент ІV курсу Мокрик Р.Р. зайняв ІІІ місце). Загалом в підсумкових конференціях Всеукраїнських конкурсів науково-дослідних робіт взяло участь 5 студентів культурологічного відділення. У рамках діяльності Української асоціації культурології та Молодіжної асоціації релігієзнавців проводяться студентські круглі наукові столи

В рамках “Днів науки – 2013” філософського факультету ЛНУ у квітні 2013 р. було проведено студентську наукову конференцію “Зіткнення цивілізацій: культурологічні аспекти”. Студенти виголосили 14 доповідей.
9. Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка