Звіт про наукову роботу факультету біотехнології І біотехніки за 2014 рікСторінка1/11
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.45 Mb.
#14427
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ЗВІТ


ПРО НАУКОВУ РОБОТУ

ФАКУЛЬТЕТУ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ

ЗА 2014 РІК

Київ - 2014р.

На 01.12.2014 р. на ФБТ працювало 30 штатних педагогічних працівників ( 9 професори, д.н., 15 доцентів к.н., )

На денної форми навчання навчалося 446 студентів, з них 335 бакалаврів, 66 спеціалістів, 45 магістрів . У НДР брали участь 156 студентів (2 з оплатою), з них 72 магістри 2013-14н.р. та 2014-15н. р.н.

Протягом звітного року на факультеті під кіровництвом викладачів функціонувало 15 наукових гуртків, які об’єднували 106 студентів.

За звітний період студентами ФБТ опубліковано 152 наукові праці , у тому числі: 2 патента, 19 статей у співавторстві із співробітниками та 131 тезу доповідей , з них – 30 тез самостійно .

На ФБТ у 2014 році працювало 23 молодих вчених з них 1 докторант, 16 аспирантів та 2 пошукача. Захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню кандидата наук

У 2014 році на факультеті виконувалась 3 НДР із загальним обсягом фінансування 198,33тис.грн та 6 ініціативно-пошукових робіт, яки виконувались в межах робочого часу викладачів.

Співробітниками ФБТ у 2014 році опубліковано 309 наукові праці (3014стор.), з них 2 монографії (687 стор.), 1 підручник. з грифом МОНУ ( 435 стор.), 2 навчальних посібника ( 297 стор )в т.ч.1 з грифом МОНУ (167 стор), інші видання -13 (585 стор.) ; 102 статті ( 720 стор.),в тому числі 35 , що входять до наукометричних баз даних ( 235 стор.); 189 тез доповідей ( 290 стор.), в т.ч.на міжнародних конференціях - 95 тез.( 139стор.) Співробітниками ФБТ опубліковано в іноземних наукових виданнях 23 статті (148стр) та 18 тез доповідей)

За звітний період співробітниками ФБТ отримано 21 патент та подано 1 заявку на винахід.

За результами наукових досліджень у рамках виконання фундаментальних, прикладних та ініціативно пошукових робіт, викладачами факультету у навчальний процес впроваджено 7 наукових розробок у 13 навчальних курсів та 4 розробки в виробництво.

НДР факультету була представлена еспонатами на виставці «Наукового парку «НТУУ»КПІ» та ХІІ Міжнар. Водного форуму «AQUA UKRAINE».

Проведено 3 науково-практичних конференції ( 2 Міжнародних та 1 Всеукраїнську) та 18 наукових семінарів, з яких 2 міжнародні.

В 2014 г. на ФБТ створено Спеціалізовану вчену раду Д 26.002.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора ( кандидата) технічних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 « Біотехнологія».


 1. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ТА ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

  1. Підготовка кандидатів та докторів наук

В 2014 р. на ФБТ на ступінь кандидата наук виконувалось 21 робота,захистили дисертацію на ступінь кандидата наук 2 співробітника факультету


 1. Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук ст. викл. каф. екобіотехнології та біоенергетики Щурської К. О. у спеціалізованій вченій раді Д26.004.06 в Національному університеті біоресурсів і природокористування України – 28.10.14р., Керівник – проф. Кузьмінський Є.В.

Дисертація присвячена розробленню біотехнологічного способу отримання водню в біоелектрохімічній системі за використання відходів різноманітного походження. Доведено можливість практичної реалізації принципово нового біоелектрохімічного процесу як підґрунтя сучасної біотехнології отримання водню. Обґрунтована можливість використання різних органічних відходів як поживного середовища для екзоелектрогенівбіоелектрохімічної системи.. Розроблено технологічну схему очищення стічних вод солодового заводу з отриманням водню в біоелектрохімічній системі та проведено її апробацію в умовах діючого виробництва. Запропонована технологія дає змогу отримати газову суміш із вмістом водню до 99 % за низьких енергетичних витрат і гарантувати необхідну якість очищених стічних вод.


 1. Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук Козар М.Ю. «Технологія очищення стічних вод від сполук фосфору в системі анаеробно-аеробних реакторів», спеціалізована вчена рада Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” спец. 05.17.21 «Технологія водоочищення», – 17.09.14р. Керівник – проф. Саблій Л.А.

Розроблено та впроваджено технологію біологічного очищення стічних водвід фосфатів, яка реалізується постадійноу спорудах з іммобілізованими на волокнистому носії мікроорганізмами та в системі анаеробно-аеробних біореакторів.

Запропоновано раціональні технологічні режими очищення стічних вод від фосфатів, технологічні параметри біореакторів для реалізації технології на станціях очищення стічних вод.

Доцільність використання розробленої технології підтверджена техніко-економічними розрахунками, а також технологія є більш екологічно дружньою для навколишнього середовища. 1. На ступень доктора наук виконують роботи 3 співробітника: доценти Голуб Н.Б, Тодосійчук Т.С. та Галкін О.Ю. (затвердили програму докторської дисертації на Науковій раді ФБТ).

Голуб Н.Б представлено до захисту дисертацію на ступінь доктора наук «Науково-технічні основи конверсії низько потенційної відновлюваної біоенергетичної сировини в біоводень, біометан та біодизель». Захист планується у 2015 р.

 1. Наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014р «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 31 жовтня 2014 року» при НТУУ «КПІ» утворено Спеціалізовану вчену раду Д 26.002.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора ( кандидата) технічних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 « Біотехнологія» строком на 2 роки.  1. Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

За результами наукових досліджень у рамках виконання фундаментальних, прикладних та ініціативно пошукових робіт, вкладачами факультету у навчальний процес впроваджено 7 наукових розробок у 13 навчальних курсів.
 1. Наукові дослідження, що виконані по ініціативно - пошукової НДР «Використання теорії інформації природних систем в біотехнології» проф. Горчаковим В.Ю. впроваджено в курс лекцій «Медична біотехнологія (5 курс), в якому введено розділ «Методи роботи з спектрально- динамічним комплексом для моделювання нових пробіотиків», а також використовуються в курсі лекцій «Фізіологія людини та тварини» (1й курс).

 2. Проф. Литвиновим Г.С. по матеріалам пошукової наукової роботи підготовлено навчально-методичні матеріали для використання в лекціях і семінарах курсу «Сільськогосподарська біотехнологія.»

В курсі «Білкова інженерія» для студентів 5 курсу спеціальності «промислова біотехнологія» у розділі «Білково-нуклеїнові взаємодії як основа біоінженерних процесів і структур» використовуються власні наукові дослідження взаємодії амінокислот та нуклеотидів з поверхнею нанотрубок. У розділі «Фізико-хімічні принципи атомно-молекулярної білкової інженерії» цього курсу використовуються дослідження електричних властивостей амінокислот, нуклеотидів, білків та нуклеїнових кислот у залежності від параметрів водних розчинів.

Авторські дослідження структури простих та макроскопічних біологічних молекул та їх комплексів використовуються у лекційному курсі «Системний аналіз молекулярних та надмолекулярних біотехнологічних об’єктів» 1. Ст. викладач Ліновіцька В.М. використала результати дисертаційної роботи у лекціях з дисципліни "Біотехнологія сільськогосподарських виробництв", а також при розробки та постановки лабораторних робіт з дисциплін "Основи мікології" та "Біотехнологія сільськогосподарських виробництв". Для основних об’єктів досліджень (Schizophyllum commune Fr. та Grifola frondosa (Dicks : Fr.) S. F. Gray) запропоновано умови культивування (склад живильних середовищ, температура інкубації, режим пересівів) і наведено живильні середовища, що забезпечують збереження цих культур у колекції. Визначено мікроструктури вегетативного міцелію, за якими можна проводити підтвердження таксономічної належності культур та їх чистоти в біотехнологічному процесі і на прикладі яких в лабораторних роботах вивчаються різні морфологічні форми міцелію.

 2. Результати докторської дисертації доц. Голуб Н.Б. впроваджено у курс лекцій, практикум та лабораторні роботи дисципліни «Відновлювальна енергетика» у двох кредитних модулях «Воднева енергетика» та «Водорості в біоенергетиці».

 3. Результати наукової роботи за темою № 2661-п «Фотобіоелектрохімічна конверсія відходів і біосировини з одержанням електричної енергії та енергоносіїв», керівник – проф. Кузьмінський Є.В. впроваджено в курс лекцій та практичні заняття дисципліни «Біоелектрохімічні основи біоенергетики», «Воднева енергетика

 4. Наукові досягнення НДР 2515ф «Механізм інтенсифікації процесу сорбції іонів важких металів модифікованим магнітокерованим біосорбентом для очищення стічних вод» (керівник проф..С.В. Горобець) війшли в основу розробки 17 лабораторніх робіт до курсів «Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації», «Біоінформатика», «Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології».

 • Визначення максимальної сорбційної здатності магнітокерованого біосорбенту на основі хлібопекарських дріжджів S. Сerevisiae: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації.

 • Отримання багаторівневої високоградієнтної феромагнітної насадки магнітного сепаратора методом електроосадження для вилучення магнітомічених біологічних об’єктів з водних середовищ: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації.

 • Отримання багаторівневих високоградієнтних феромагнітних насадок магнітних сепараторів методом керованої корозії в магнітному полі для вилучення магнітомічених біологічних об’єктів з водних середовищ: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації.

 • Визначення магнітної сприйнятливості біооб’єктів: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації.

 • Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної сепарації (фільтрації): Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації.

 • Побудова глобального вирівнювання: Біоінформатика.

 • Побудова локального вирівнювання: Біоінформатика.

 • Побудова псевдо глобального вирівнювання: Біоінформатика.

 • Загальна функція штрафу: Біоінформатика.

 • Порівняння подібних послідовностей: Біоінформатика.

 • Матриця рам: Біоїнформатика.

 • Основи мови програмування Python 3.x, вбудоване середовище програмування Python GUI: Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології.

 • Побудова алгоритмів за допомогою Python: масиви, розгалуження, цикли: Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології.

 • Процедури, функції у Python. Встановлення та імпорт зовнішніх бібліотек: Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології.

 • Робота із зовнішніми ресурсами за допомогою Python: робота з файлами, Інтернетом: Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології.

 • Отримання магнітних наноміток методом хімічної конденсації в магнітному полі: Основи біомедичного застосування високоградієнтної магнітної фільтрації і сепарації.Принципи використання апаратно-програмного інтерфейсу за допомогою Python на прикладі біологічної бази даних NCBI: Пакети прикладних програм для задач молекулярної біології.

 1. Результати науково-дослідної роботи наукового гуртка «Динаміка многофазних механічних систем» (керівник - проф. Карачун В.В.та проф. Мельник В.М.) впроваджено у Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи: Процедура “вибілювання” при визначенні оцінки спектральної щільності, для студентів напряму підготовки 6.050503 «машинобудування» спеціальності 7.05050314, 8.05050314 «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв», електронне видання/ Уклад.: В.В. Карачун, В.М. Мельник – К.: НТУУ «КПІ», 2014.  23 с.


1.3 Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів, молодих учених
У виконанні НДР у 2014 році брало участь 156 студента ( 2 з оплатою), до складу яких увійшли не тільки магістри та спеціалісти, що виконували дипломні роботи, а і студенти молодших курсів, які приймали активну участь у виконанні пошукових робіт. Науково-дослідну роботу студенти проводили на базі кафедри, а також у провідних науково-дослідних установах України.: Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика,. Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, Інституті ботаніки ім М.Г.Холодного НАН України

Інституті гідробіології НАН України, Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інституті молекулярної біології і генетики,

Інституті продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України,

Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, Українському НДІ нанобіотехнологій та ресурсозбереження та інших


Протягом звітного року на факультеті функціонувало 15 наукових гуртків, які об’єднували 96 студентів різних курсів.


 1. «Пробіотичні препарати нового покоління» кер. к.б.н. доц. Орябінська Л.Б

Основний напрям наукової роботи гуртка - всебічне вивчення біотерапевтичних та технологічних властивостей молочнокислих бактерій роду Lactobacillus, як продуцентів пробіотиків та біоактивних компонентів в складі

продуктів функціонального призначення.

В рамках виконання міжнародної НДР «Розробка пробіотичних препаратів для покращення засвоєння антиоксидантів» М/162-2014 залучалося 2 магістра без оплати та 3 студента 2 курса, яки віконували курсові роботи за темою НДР.

По ініціативно-пошукової НДР ФБТ 2/2010 «Розробка технології нового поліштамового пробіотику на основі молочнокислих бактерій» виконувалося 12 курсових робіт, матеріали яких були представлені на наукових конференціях.В роботі гуртка приймали участь всього 17 студентів 2-6 курсу. За звітний період студентами гуртка опубліковано 13 робіт з ніх 2статті в співавторстві , 11 тез доповідей, з яких 6 тез самостійно. Захищено 15 курсових робіт та 1 магістерська дисертація. Студенти гуртка прийняли участь в Всеукраїнської конференції» Біотехнологія ХХІ століття», яка проходила на базі НТУУ «КПІ» 25 квітня 2014р., IV Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології 16-17 жовтня 2014 р. м. Харков, 11 Украинскому биохимическому Конгрессі (Київ, 6-10 октября 2014р).


 1. Біотехнології на основі дріжджових культур (керівник –доц.., к.б.н. Богдан Т.З..) 8 студентів.3 публікації

Робота гуртка присвячена ознайомленню студентів з біотехнологічними процесами, в яких використовуються дріжджі. На засіданнях гуртка розглянуто будову дріжджової клітини, основні штами і раси хлібопекарських дріжджів, ферментні системи дріжджів. Розглянуто роль дріжджів для отримання різних ферментних препаратів, органічних кислот, полісахаридів, багатоатомних спиртів, вітамінів і вітамінних добавок, а також у безлічі інших дрібномасштабних процесах.

Студентами проведені практичні дослідження впливу компонентів тіста на підйомну силу дріжджівВ 2014 р. в роботі гуртка прийняли участь 6 студентів 2 курсу та 3 студенти 1 курсу: . По результатам роботи гуртка надруковано 3 тез и та виконано 6 курсових робіт.


 1. Біотехнології на основі прокаріотичних клітин (керівник –доц.., к.т.н. Тодосійчук Т.С.

Наукова робота, яка об’єднувала студентів гуртка, виконувалась на базі кафедри промислової біотехнології НТУУ «КПІ» в рамках ініціативних пошукових досліджень, що є одним з наукових напрямків роботи кафедри. Метою роботи було вивчення антибіотичної активності селекціонованого штаму Streptomyces recifensis var. lyticus UN 44 та встановлення характеристик синтезованого продукту. В результаті роботи було проведено аналіз антибіотичної активності селекціонованих штамів Streptomyces recifensis var. lyticus та визначення її спектру; виділення та встановлення характеристик синтезованого продукту; досліджено альтернативні компоненти у складі поживних середовищ для біосинтезу антимікробних речовин Streptomyces recifensis var. lyticus UN 44; проаналізовано біологічні властивості отриманого експериментального зразку антимікробного комплексного препарату.

В роботі гуртка прийняли участь 6 студентів, з них: 2 студенти 6 курсу (магістри Яремчук С.М., Чугунова К.О.), 1 студентка 5 курсу (магістр Домченко О.), 1 студентка 3 курсу (Молочко М.В.), 2 студента 2 курсу.

Опубліковано 2 тези доповідей, захищено 2 магістерські дисертації та 2 курсові роботи.

 1. «Біотехнологія вищих базидіальних грибів» (Керівники: ст.викладач Ліновицька В.М., ст. викл Дзигун Л.П.)

Протягом 2014 навчального року в гуртку брали участь 8 студентів 4 курсу. З вересня 2014 року кількість студентів в кружку – 9 осіб.

Cтудентами було досліджено вплив різних компонентів рослинного походження в середовищах різного складу в умовах глибинного культивування вищого базидіоміцету Schizophyllum commune Fr. з метою отримання біомаси та екзополісахаридів. Було проведено оцінку можливості використання відходів цукрового виробництва (буряковий жом), як сировини для приготування поживного середовища для вирощування вищих базидіальних грибів виду Laetiporus sulphureus. Підібрані додаткові компоненти до екстракту з бурякового жому для забезпечення кращих показників росту.Проведено підбір умов екстрагування каротиноїдів з міцелію Laetiporus sulphureus, вирощеного глибинним способом.В результаті роботи гуртка було опубліковано 2 статті та 6 тез. Загалом 8 студентів взяло участь в 2 конференціях різного рівня.Одна студентка брала участь в Всеукраїнській олімпіаді.


 1. «Термофільні спорові бактерії роду Bacillus та можливості їх використання в біотехнології»(Керівники к.б.н. доц. Жолнер Л.Г., к. с.-г.н., доц Дехтяренко Н.В.)

Всього 7 студентів (2 студенти - 5 курсу, 3 студенти – 4 курсу, 2 студенти – 2 курсу)За результатами роботи кружка виконано 2 курсові роботи студентами 2 курсу, опубліковано 1 тези доповідей на VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200 річниці з дня народження Т.Г. Шевченка (Київ, 25 квітня 2014 р.)


 1. «Енергоносії з відходів», керівник доц. Голуб Н.Б., 10 студентів.

Тематика гуртка – одержання енергоносіїв (біоводень, біогаз, біонафта) за використання твердих і рідких відходів підприємств харчової, сільськогосподарської, деревообробної та ін. галузей господарського комплексу країни.

Опубліковано 2 статті, 2 тез доповідей, зроблено 2 виступи на конференціях. 1. «Мікроводорості у біоенергетиці» , керівник доц. Голуб Н.Б.,

Тематика гуртка – одержання енергоносіїв та корисних речовин за використання культур мікроводоростей.

Опубліковано 2 статті, 5 тез доповідей, зроблено 5 виступів на конференціях.

У роботі гуртка прийняло участь 8 студентів.


 1. «Біоінженерія та біоенергетика», керівник доц. Ситнік О.І., Тематика гуртка – використання біоінженерних методів для потреб біоенергетики та екобіотехнології.

Опубліковано 4 тези, зроблено 4 доповіді на конференціях.6 студентів.


 1. «Молекулярна біофізика» під керівництвом ас. Роспотнюка В.П.

В діяльності гуртка приймають участь 3 студенти з 3-го та 4-го курсу;


 1. «Фізичні основи медичної діагностики» під керівництвом інж. Киби А.А.В діяльності гуртка приймають участь 4 студенти з 3-го та 4-го курсу;
 1. «ВЕБ-програмування як засіб автоматизації проведення біоінформаційних досліджень» під керівництвом ас. Демішева К.О.

В діяльності гуртка приймають участь 5 студенти з 3-го та 4-го курсу;


 1. «Біоінформаційні дослідження біогенних магнітних наночастинок» під керівництвом ас. Дем’яненко І.В.

В діяльності гуртка приймають участь 5 студентів з 3-го та 4-го курсу;


 1. «Фрактельна геометрія в медицині і біотехнології»

під керівництвом асп. Медведєва О.В. діяльності гуртка приймають участь 4 студенти, 3 з яких магістри.


 1. «Динаміка многофазних механічних систем» керівник – (керівник - проф.

Карачун В.В.та проф. Мельник В.М.). Результатом роботи цього гуртка є Розробка теми «Глушник шуму газового струменя». Впроваджена у лекційний курс «Шуми і вібрація обладнання».

В діяльності гуртка приймають участь 5 студентів.

Робота Ілляшенко Н.М., Курячої О.С. «Побудова триортогональної системи координат на безпілотному літальному апараті» отримала 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році;


 1. «Динаміка масообміну апаратів для культивування клітин»

(керівники – проф. Ружинська Л.І. та доц. Буртна І.А.). Матеріали роботи гуртків реалізовані у викладацькій роботі кафедри та опубліковані на На VІ Всеукраїнськкій науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХІ століття

В діяльності гуртка приймають участь 5 студентів.

Отриманий 1 патент, 2 статті в журналах що входять до наукометричних БД.

Публікації студентів
За звітний період студентами ФБТ опубліковано 152 наукові праці , у тому числі: 2 патента, 19 статей у співавторстві із співробітниками та 131 тезу доповідей , з них – 30 тез самостійно .

(Список наукових публікацій студентів наведено у додатку 1.)
Студенти ФБТ приймали активну участь в роботі конференцій різного рівня де ними було зроблено 37 доповідей .
1. «Відновлювальна Енергетика XXI століття». XV Міжнародна конференція., Київ,

17-20 вересня 2014 р. 3 доповіді

2.«Біотехнологія ХХІ століття», VII Всеукраїнська науково-практична конференція, Київ, квітня 2014 р. 16 доповідей

3.Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство» (НТУУ «КПІ»), травень 2014 р. 6 доповідей.

4. Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти, м. Київ, 7 доповідей

5. Міжнародна науково-практична конференція «Технології очищення води − технічні, біологічні та екологічні аспекти» м. Київ, 3 доповіді

6. Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (16 −17 квітня 2014р.). - м.Київ. 5 доповідей.

7.Людина і космос ХVІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція, 9-11 квітня 2014 р. – Дніпропетровськ.

8.Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК – 2014) VІІ Міжнародна науково-практична конференція 19-20 травня 2014 р. – Київ, 2014.

9. STRATEGICZNE PITANIA SWIATOWEJ NAUKI – 2014: MATERIALY X MIEDZYNARODOWEJ NAUKOWI-PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI, Przemysl, Nauka i studia, 07-15 lutego 2014 roku.

10.V міжнародна науково-практична конференція «Ресурсоенергозберігаючі технології і обладнання».

11. X International scientific and practical conference, ‘Tends of modern science’. — 2014.

12. Х міжнародна науково-практична конференція «MODERNI VYMOZENOSTI VEDY» . — 2014

13.ІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку енергетики, електротехнологій та автоматики в АПК» . — 2014.та інші
Патенти за участю студентів


 1. «Порошкоподібний синтетичний мийний засіб з антисептичним ефектом». Патент України на винахід № 104563; Автори Тодосійчук Т.С., Іздебська Т.І.; патентовласник НТУУ «КПІ», опубліковано 10.02.2014, Бюл. № 3

 2. Патент на корисну модель №92919. Пристрій для зневоднення розчинів термолабільних речовин. Ружинська Л. І., Костик С. І., Ілляшенко Н М., Фесенко С. В. МПК В01D 1/22 (2006.01), заявка № u 2014 03472, Опубл.10.09.2014, бюл. № 17.Приклади кращих наукових робіт студентів
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал