Звіт про науково-дослідну роботу Організація та принципи діяльності судової влади України: сутність, поняття, сучасний стан діяльності та шляхи оптимізації адміністративно-правових засад формування позитивного іміджуСторінка7/7
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.18 Mb.
#780
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Конституція України: Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07. 07. 2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 27. – Ст. 282.

6. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

7. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23.12.1993 № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.

8. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 № 3782-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51.

9. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 № 15 // Відомості Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 7-9.

10. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7.02.2003 // Відомості Верховного Суду України. – 2003. – № 1. – С. 39.

11. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 № 13. // Відомості Верховного Суду України. – 2006. – №1. – С. 6.

12. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене Радою суддів України рішенням № 30 від 26.11.2010, погодженим з Державною судовою адміністрацією України (наказ №188). // Відомості Верховного Суду України. – 2012. – № 12. – С. 12-18.

13. Рішення № 2306439 Електронний ресурс // Єдиний державний реєстр судових рішень: офіц. веб-портал суд. влади України. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2306439. – Заголовок з екрана.

14. «Гаряча лінія» Спілки адвокатів України Електронний ресурс // Офіційний сайт Спілки адвокатів України. – Режим доступу: http://www.ukradv.org/ua/47/0/2010/1/0/index.html.– Заголовок з екрану.

15. Анчукова М.В. Щодо кримінальної відповідальності за втручання в діяльність захисника чи представника особи ( ст. 397 Кримінального Кодексу України) / М.В. Анчукова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2009. – № 44. – С. 484-492.

16. Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення та реалізації. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2008

17. Антологія української юридичної думки: в 6 т. / Заг. ред. Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – 157 с.

18. Бажанов М.І. Злочини проти правосуддя: конспект лекцій / М.І. Бажанов. – Х.: Нац. Юрид. акад. України, 1996. – 29 с.

19. Бойко В.Ф. Право людини на правосуддя (судове право України) / В.Ф. Бойко, В.О. Євдокимов, О.Х. Юлдашев. – К.: «Варта» МАУП, 2003. – 256 с.

20. Борисов В.І. Відповідальність кримінального закону конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні / В.І. Борисов // Питання боротьби із злочинністю: зб. наук. праць. – Х: Право, 2009. – № 18. – С. 3-14.

21. Бурдін В.М. Окремі проблеми злочинів проти правосуддя за Кримінальним Кодексом України / В.М. Бурдін // Життя і право. – 2004. –

№ 2. – С. 74-78.

22. Вакулик О.О. Кримінальна відповідальність за примушування давати показання: історія розвитку норми / О.О. Вакулик // Адвокат. – 2008. – №12. – С. 19-22.

23. Ворончук В.В. Заведомо ложний донос и заведомо ложные показания / В.В. Ворончук // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річча незалежності України. – 2007. – № 2. – С. 132-135.

24.Васильев Н.Г. Проблема формирования имиджа судебной власти в современной России, Всероссийская практическая конференция «Итоги и перспективы развития судебной реформы в российской Федерации» 2012 г. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://online-vsfrap.blogspot.com/2012/06/biog-post 7459.html.

25. Власов И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия / И. С. Власов, И.М. Тяжкова. – М.: Юрид. лит., 1968. – 136 c.

26. Грищук В.К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології / В.К. Грищук. – Л.: Світ, 1992. – 224 с.

27. Дришлюк И.А. Общая характеристика проступков и преступлений против правосудия по «Правам, за якими судиться малоросійський народ» 1743 года / И.А. Дришлюк // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – 2002. – № 14. – С. 40.

28. Дідик С.Є. Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. Є. Дідик. – К., 2008. – 99 с.

29. Канцір В.С. Історія законодавства про відповідальність за злочини проти правосуддя / В.С. Канцір // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали міжн. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – №2. – С. 70-73.

30. Кваша О.О. Кримінально-правова охорона незалежності суду від протиправного впливу на осіб, які беруть участь у відправленні правосуддя / О.О. Кваша // Кримінальне право України. – 2006. – № 6. – С. 13-20.

31. Кваша О.О. Об’єктивні ознаки погрози щодо судді, народного засідателя чи присяжного, передбачені у ст. 377 КК України / О.О. Кваша // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 134-140.

32. Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя / Н. Квасневська // Вісник прокуратури. – 2009. – № 4. – С. 116-123.

33. Коджаспирова Г.М. Педагогика / Г.М. Коджаспирова. – М.: Гардарики, 2004. – 528 с.

34. Кримінальне право України: Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютючін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., доп. – Х.: Одіссей, 2008. – 1208 с.

35. Константий О.В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судової влади в Україні. – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.viaduk.net/clients/vs.nsf/0/EA724CB626C9EAB1C225762B0049C468.

36. Мартіросян А.Г. Проблеми визначення правосуддя як родового об’єкта злочинів, передбачених ст. 376-379 КК України / А.Г. Мартіросян // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 268-273.

37. Марков О. Нравственные начала судейской профессии (опыт и размышления) / О. Марков // Российская юстиция, Консультант Плюс. – 2001. – № 19. – С. 86-90.

38. Мірошніченко С. Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби: історико-правовий аналіз / С. Мірошніченко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2 (26). – С. 55-59.

39. Мульченко В. Розвиток законодавства України, що забезпечує охорону правосуддя. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pravoznaves.com.ua/.

40. Навроцький В.О. Злочини проти правосуддя: Текст лекції для студентів юридичного факультету / В.О. Навроцький. – Л.: Вид. ЛДУ, 1997. – 48 с.

41. Оборохтов Ю.Н. О Верховенстве права и продвижения к правовой гармонии в Украине. / Ю.Н. Оборохтов. – Електронний ресурс. – Режим доступу:http://www.kspmr.idknet.com/MAG/?id=141&id_article=bd650f7a63b42e1f0d4c1b73a453cc&lang=ru

42. Омельяненко М.І. Питання розвитку кримінального законодавства України щодо встановленого порядку поводження з майном, на яке накладено арешт, або яке описано чи підлягає конфіскації / М.І. Омельяненко // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 4. –

С. 221-224.

43. Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік. – М.: Юридична література, 1987. – 512 с.

44. Суддівське самоврядування. Науково-практичний журнал. – 2008. –

№ 1,2. – С. 88.

45. Соборне уложення 1649 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm.46. Хрестоматія з історії держави та права України / В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький; за ред. В.Д. Гончаренка. – Т.1: З найдавніших часів до початку  ст. – К.: Ін Юре, 1997. – 273 с.

47. Хрестоматія з історії держави і права України / за ред. В.Д. Гончаренка. – Т.1. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2000. – 472 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка