Змістовий Модуль 4Сторінка11/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Навчальний елемент 4.5


І. Фронтальне бліц-опитування

 1. Неповнолітніми в Україні вважаються особи, які не досягли … віку.

 2. Правопорушенням визнається … .

 3. Злочин – це … .

 4. Кримінальною поведінкою дітей і підлітків називають …

 5. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося …років.

 6. Особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за такі злочини ……

 7. Спеціалізовані державні установи, призначені для виконання функції покарання за кримінально наказові дії, виправлення та перевиховання засуджених, називаються ... .

 8. Пенітенціарні заклади для неповнолітніх називаються... , для дорослих - ... .

 9. Виховно-трудові колонії поділяються на колонії … та … режимів.

ІІ. Обговорення проблемних питань

1. Розкрийте причини поширення злочинності серед неповнолітніх. Конкретизуйте причини „омолодження” злочинності.

2. Дайте загальну характеристику нормативно-правової бази, яка регламентує роботу з неповнолітніми правопорушниками.

3. Розмежуйте поняття „неповнолітні правопорушники” і „неповнолітні злочинці”. Конкретизуйте, які вчинки класифікуються як правопорушення, які – як злочин.

4. Які заходи впливу можуть бути застосовані до осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення?

5. Чим вмотивовується обмеження віку кримінальної відповідальності (14-16 років) за вчинення важких злочинів?

6.У яких випадках до неповнолітнього можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру? Якими можуть бути примусові заходи виховного характеру?

7. До компетенції яких органів і служб входить соціальний захист і профілактика правопорушень серед неповнолітніх?

8. Охарактеризуйте систему спеціальних навчально-виховних закладів для неповнолітніх правопорушників і злочинців.

9. Чи сприяє функціонування спеціальних професійних училищ як закладів соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників попередженню і зменшенню скоєння правопорушень і злочинів неповнолітніми?

10. На основі досвіду А.Макаренка з’ясуйте можливість впровадження і ефективність його системи перевиховання неповнолітніх правопорушників.

11. Які методи і прийоми виховного і контролюючого впливу на особистість застосовуються для перевиховання неповнолітнього правопорушника? Прокоментуйте їх ефективність.ІІІ. Робота в групах

1. Працюючи в мікрогрупах за принципом „причина-наслідок”, розкрийте особливості неповнолітнього правопорушника.2. Підберіть банк методик для розробки спеціальної програми вивчення особистості неповнолітнього правопорушника. Розподіл по групах – відповідно до розділів програми: 1 група – розділ „Соціальні і біологічні умови поведінки”, 2 група – розділ „Вивчення форм поведінки”, „3 група – розділ „Вивчення особистості в цілому”, 4 група – розділ „Шкільна успішність”.

ІV. Самостійна робота

Варіант 1

 1. Охарактеризуйте рівні виховно-профілактичного впливу на особистість неповнолітнього правопорушника.

 2. Перечисліть категорії неповнолітніх, які можуть бути об’єктами індивідуально-профілактичного впливу

Варіант 2

 1. Розкрийте зміст індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітнім правопорушником

 2. Конкретизуйте мету та завдання індивідуально-профілактичного впливу на неповнолітнього правопорушника

Варіант 3

 1. Розкрийте зміст корекційно-реабілітаційної роботи з неповнолітніми правопорушниками

 2. Поясніть зміст поняття „індивідуальна профілактика правопорушень”

V. Практичне домашнє завдання

1. Проаналізуйте інформацію про криміногенну ситуацію в місті й області, що висвітлюється на сторінках крайової періодики. З’ясуйте, який відсоток та які правопорушення і злочини вчинено неповнолітніми. Прокоментуйте.

2. Опишіть досвід роботи органів і служб, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед неповнолітніх в місті й області. Використайте інформацію під час обговорення проблемних питань.

VІ. Завдання для роздумів

Перебування неповнолітнього в пенітенціарному закладі спрямоване на його перевиховання. Досвід показує, що це ще більше ускладнює нормальний розвиток, оскільки процес соціалізації переривається і продовжується в умовах ізоляції від суспільства.

Який вихід? Як ставитесь до ізоляції неповнолітніх правопорушників? Чи виправданою є ізоляція неповнолітніх правопорушників? Як вона впливає на їх соціалізацію?

VІІ. ІНДЗ


    1. Зробіть порівняльний аналіз стану підліткової злочинності у зарубіжних країнах і в Україні.

 1. Підготуйте повідомлення „З історії розвитку пенітенціарної системи”.

 2. Складіть хронологічну таблицю-довідку „Робота з неповнолітніми правопорушниками у вітчизняній історії соціальної роботи і соціальної педагогіки”

 3. Напишіть реферат на одну з тем:

 1. А.Макаренко і його колоністи – досвід відновлення „людського в людині”;

 2. Міжнародне гуманітарне право і неповнолітні правопорушники;

 3. Роль громадських організацій у профілактиці злочинної поведінки неповнолітніх;

 4. Неформальні об’єднання підлітків і неповнолітня злочинність.


Навчальний Елемент 4.6


І. Індивідуальні повідомлення

1. Проблема проституції в історії людства.

2. Проституція як соціальна проблема сьогодення.

ІІ. Фронтальне опитування


 1. Дайте визначення понять „проституція” і „дитяча проституція”. Акцентуйте увагу на спільному й відмінному.

 2. Розкрийте особливості дитячої проституції. Чи буде правильним ототожнення дорослої і дитячої проституції? Обґрунтуйте.

 3. Проаналізуйте основні причини статевої деморалізації підлітків і охарактеризуйте її наслідки.

 4. Чи має проституція спадковий характер? Поясніть.

 5. Як пояснюють походження проституції психологічні теорії?

 6. Охарактеризуйте дитячу проституцію як наслідок несприятливих умов соціалізації особистості. Конкретизуйте соціальні причини проституції.

 7. Які підходи до типології проституції вам відомі?

 8. Чому дитяча проституція класифікується як девіантна поведінка? Проаналізуйте етапи, які проходить дитина, що опинилася у сфері проституції, від нормальної поведінки до девіантної.

ІІІ. Обговорення проблемних питань (диспут)

       1. Чи змінюється погляд на проституцію у зв’язку зі зміною статевої моралі?

       2. Дитяча проституція – це насильство чи спосіб існування?

       3. Які форми й методи сімейного виховання сприяють профілактиці дитячої проституції?

       4. З’ясуйте умови ефективності соціально-педагогічної діяльності з профілактики дитячої проституції.

ІV. Індивідуальна самостійна робота

1. Підберіть інформаційний матеріал щодо проблеми комерційної сексуальної експлуатації дітей.

2. Простежте висвітлення на сторінках української періодики проблеми втягнення дітей в сексуальну експлуатацію. Складіть бібліографію.

ІV. Робота в групах

Запропонуйте проект соціально-педагогічної програми попередження дитячої проституції

1-ша група – на макрорівні; 2-га – на мезорівні; 3-тя – на мікрорівні

V. ІНДЗ

1. Схематично розкрийте взаємодію соціального педагога з різними спеціалістами з метою профілактики дитячої проституції. Визначте коло проблем, які будуть вирішуватися.

2. Напишіть реферат на одну з тем:

- Проституція неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема України”;

- Сексуальна культура і засоби масової інформації.

3. Напишіть есе на тему „Статева мораль – мода чи традиція?!”VІІ. Завдання для роздумів

1. Поміркуйте над питанням: проституція - це кримінал чи порушення моральності?

2. Поміркуйте над історією: у царській Росії за Миколи I були запроваджені заходи, що регламентували проституцію. Зокрема, у 1844 р. були видані правила для власниць будинків терпимості і для повій, що діяли до початку ХХ ст. Відповідно до правил, у публічні будинки спочатку дозволялося приймати жінок з 16 років;з 1901 р. - з 21 року. Щоб тримати під контролем проституцію (як необхідне соціальне зло) і для попередження „продажного” сексу, в містах створювалися Лікарсько-поліцейські комітети. Ці комітети, за допомогою діючих у підпорядкуванні йому дільничних доглядачів, і участі виконавчої поліції повинні були стежити за таємною проституцією, розшукувати сховані кубла розпусти і встановлювати за ними медико-поліцейський нагляд. Там, де не було комітетів, у поліцейському віданні існував т.зв. „проституційні столи”, у повноваження яких входило стежити за діяльністю будинків терпимості, складати списки їх власників, проживаючих у них дівиць із вказівкою віку, соціального стану, колишнього місця проживання, даних паспорта. Адміністративні органи влади піклувалися, щоб „повії не робили спокус відкрито, не були виставками на вулицях, у суспільних зборах і т.ін.”.

Наведіть приклад країн, в яких узаконено проституцію на сучасному етапі. Висловіть думку стосовно легалізації проституції в Україні, проаналізуйте всі „за” і „проти”. Поміркуйте над „перспективністю” дитячої проституції.Список використаної та рекомендованої

літератури до Модуля 4


 1. Алемаскин М. Воспитательная работа с подростками.-М.,1979.

 2. Алкоголь та інші наркотики. – К., 1996. –117 с.

 3. Алкоголь та наркотики в Україні. – К., 1995.-96 с.

 4. Альтернатива тюремному заключению // Практика социальной работы. – Амстердам – Киев, 1996. – С.134-146.

 5. Афанасьеф В.Д. Антиалкогольное воспитание. Вопросы гигиены. – М., 1987

 6. Банщиков В.М. Проблема алкоголизма (медицинский и психологический анализ). – М.. 1973.

 7. Баранов В.В., Похлебіна І.О. Дослідження автобіографії девіантного підлітка як один з прийомів вивчення його десоціалізації // Практична психологія та соціальна робота. – 2001.-№9. –С.43-45.

 8. Беличева С.А. Основы превентивной психологии.-М., 1993.

 9. Болотова З.М., Артемчук О.Ф. Алкоголізм – суспільне зло. – К., 1982.

 10. Візир Т.Н. Здоровий спосіб життя // Практична психологія та соціальна робота.-2001.- №5. – С.44-47.

 11. Война с наркоманией: Пока без победителей. – М., 1992.

 12. Георгі М.К., Сінюгін ВГ., Халін А.І. Діяльність класного керівника щодо психолого-педагогічної профілактики вживання наркогенних засобів // Практична психологія та соціальна робота. - № 9-10, № 11. - 2003.

 13. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений / Под ред.В.А.Сластенина. – М.: Академия, 1999. – 280 с.

 14. Данилин Е.М. Использование системы А.С.Макаренко в деятельности ВТК.–М., 1991.

 15. Егоров А.Ю., Игумнов С.А. Расстройства поведения у подростков: клинико-психологические аспекты. - СПб.: Речь, 2005. -436 с.

 16. Єржабкова Б. Вибрані питання соціальної педагогіки. - Дрогобич: Вимір, 2003. - 364 с.

 17. Залежна поведінка // Журнал для батьків. – 1998. - №1. – С.19-21; 1999. - №3. – С.29-30; 2001. - №1. – С.18-24.

 18. Запороженко В.Г. Образ жизни и вредные привички.-М.,1984.

 19. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М., 1986.

 20. Зюбин Л.М. Учебно-воспитательная работа с трудными учащимися.-М., 1982.

 21. Иващенко Г.М., Кантонистова Н.С., Полотников. Социальная реабилитация дезадаптированных детей и подростков в специализированых учреждениях. – М., 1996.

 22. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. – М., 1981.

 23. КайзерГ.Предупреждение преступности несовершеннолетних и борьба с преступностью среди молодежи // Социальная профилактика правонарушений среди молодежи. – М., 1990.

 24. Карту И.И. Преступное общество. – М., 1983.

 25. Киричук В.О. Неповнолітні у пенітенціарній системі // Практична психологія та соціальна робота.-1999.-№2.-С.41-42.

 26. Кишенькова книжка волонтера. – Чернівці, 2001.

 27. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.А. Соціальна педагогіка / соціальна робота. – К., 1997.

 28. Кон И. Введение в сексологию. – М., 1988.

 29. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.

 30. Короленко Ц.П. Аддиктивное поведение. Общая характеристика и закономерности развития // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 1991. - №1. – С.8-15

 31. Кручок В. Дитяча злочинність – прояв бездоглядності // Юридичний вісник України. – 2000. – 8-14 червня (№23). – С.9

 32. Куитлэнд Л. Свобода от бутылки. Как помочь пьющему человеку. – М., 1998. – 256 с.

 33. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1981.

 34. Либідь Б.А., Дунаєвський В.В. Алкоголь і сім’я. – Ленінград, 1986.

 35. Липник В.Н. Взрослые за детей в ответе. – Л., 1979.

 36. Макаренко А.С. Педагогічна поема. – К.: Рад.шк., 985.-508 с.

 37. Макаренко А.С. Твори: У 7 т. – К.: Рад.шк., 1954.

 38. Максимова Н.Ю. Підліток і наркотики. Психологічні аспекти попередження адиктивної поведінки неповнолітніх // Практична психологія та соціальна робота.-1999.-№5.-С.2-5, № 7.- С.18-22.

 39. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків. – К.: ВІПОЛ, 1997.

 40. Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика схильності до алкоголю та наркотиків і психокорекційна робота з підлітками групи ризику//Практична психологія та соціальна робота.-№2, 2002.-С.2-4.

 41. Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді. – К., 2000. – 200 с.

 42. Меньковский Г.М., Тузова А.П. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1987.

 43. Наркотичні речовини та залежність від них. – К., 1998. – 40 с.

 44. Никитин А.Ф. Положительные взаимоотношения трудных подростков с коллективом класса як фактор их перевоспитания. – М., 1974.

 45. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М., 2001. – 480 с.

 46. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.Академвидав, 2003. – 447 с.

 47. Оржеховська В.М. Класний керівник у сучасній школі. – К., 1996.

 48. Оржеховська В.М. Про концепцію превентивного виховання дітей і молоді // Практична психологія та соціальна робота. - №3. - 2001. – С.8-9.

 49. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. – К., 1996.

 50. Орлов Ю.М. Половое развитие и воспитание. – М., 1993.

 51. Парухин С.А. Преступное поведение: социальные и психологические черты. – М., 1974.

 52. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково-методичний збірник статей/За заг.ред.В.П.Пастухова.–К.,1997.

 53. Петелин Б.Я. Организованная преступность несовершеннолетних // Соц.исследования. - №9. – 1990.

 54. Попелишко О.А. Оцінка сучасного стану протиправної поведінки неповнолітніх // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 1999. – Вип.43: Педагогіка і психологія. – С.191-199.

 55. Практичні моделі сексуальної поведінки молоді/ Збірник “Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. – К., 2000. – С.102-109.

 56. Проблеми наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління неповнолітніх та молоді. – Запоріжжя, 1998. – 84 с.

 57. Програма профілактики СНІДу та наркоманії на 1999-2000 роки // Офіційний вісник України. – 1999. - №10.- С.53-60.

 58. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи. – Москва-Воронеж, 2002.- 416 с.

 59. Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под ред. Н.Арсановой. – М., 1997.

 60. Сафонова Т.Я., Цымбал Е.И. Жестокое обращение с детьми: Сущность, причины, социально-правовая защита. – М., 1993.

 61. Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. – М., 1998.

 62. Секуальна культура і ЗМІ / Роль ЗМІ та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді. – К., 2000. – С.95-99.

 63. Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А.Галагузовой. – М.: Владос. – 2000.- 416 с.

 64. Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации.–М.,1989

 65. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі, у соціальних службах для молоді: збірник науково-методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді / Упорядник З.Г.Зайцева. – К.: А.Л.Д., 1995.

 66. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків і молоді. – К., 2000.

 67. Стратегии лечения алкогольных проблем. – К., 1999. – 168 с.

 68. Терещенко В.І. Система профілактики правопорушень дітей і підлітків на основі гуманізації сучасної школи // Високі технології навчання: Матеріали науково-практичної конференції (29-31 жовтня 1995 р.). – Харків, 1995. – Ч.4. - С.215.

 69. Тихая Э.В. Социально-психологическая адаптация воспитанников колониии к условиям жизни после адаптации // Практична психологія та соціальна робота.-№3, 2001.-С.35-41.

 70. Ткаченко С.Г. Психокоррекционная работа с воспитанниками воспитательной колонии по методу “Интерактивный театр” // Практична психологія та соціальна робота.-2001-№6.-С.47-50.

 71. Тренінг психокорекції девіантної поведінки підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – 31.- С.20-22; №2. – С.16-17.

 72. Фирсов И.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М.: Владос, 2000.

 73. Фіцула М., Заложан І. Щеплення проти злочину: профілактика правопорушень як проблема педагогічна // Освіта. – 1998. – 25 листопада- 2 грудня. – С.10-11.

 74. Шалимов В.Ф. Алкоголь и дети. – М., 1974.

 75. Швед О.В. Профілактика втягнення дітей у сексуальну експлуатацію // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2004. – Вип.40. – 164 с. – С.72-76.

 76. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. – М., 2001. – 208 с.

 77. Школа та її роль у профілактиці алкоголізму та наркоманії серед дітей і підлітків. – К., 1998. – 34 с.

 78. Шнейдер Л.Б.Девиантное поведение детей и подростков. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – 336 с.

 79. Що я можу зробити, щоб допомогти моїй дитині жити без наркотиків? – К., 1999. – 48 с.

 80. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. – Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.-134 с.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка