Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистостіСторінка4/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6

Композиція твору


Про що твір? (тема)

Способи викладу художнього матеріалу:

Головна думка (ідея)

  • позасюжетні композиції:

  пролог, епілог, опис, відступи, назва твору.  • розповідь;

  • ділоги ,

  монологи,

  полілоги;  • описи.

  • сюжет;

  • експозиція;

  • зав`язка;

  • розвиток дії;

  • кульмінація;

  • образи твору.


Такий підхід виключив безсистемність, хаотичність сприйняття понять, а довів їх цілісний зв'язок і взаємозалежність.

Таким чином, завдання кожного вчителя – формувати в учнів літературознавчу компетенцію – основу літературного розвитку молодших школярів, використовуючи при цьому різноманітні засоби для кращого сприймання та розуміння літературних понять.
3.3.Реалізація творчих здібностей дітей через особистісно-діяльнісну компетенцію

Однією з важливих складових літературної компетенції є особистісно-діяльнісна компетенція, що передбачає реалізацію творчих здібностей дітей, зумовленим високим інтересом до читання різножанрових літературних творів. Цю компетенцію можна тлумачити як здатність читача до власної діяльності, що є особливою якістю літературної творчості у процесі організованого навчання, розвиває творчі здібності та читацьку самостійність. Під час активного спілкування з літературою як мистецтвом задовольняється потреба дитини в емоційних переживаннях, створюються умови для самовираження особистості. В активній творчій позиції знання сприймаються емоційно, а тому запам’ятовуються краще і зберігаються тривалий час.

Творча активність, конкретність мислення та образність, особливості уяви школярів створюють сприятливі умови для літературного розвитку учнів. В організації такої діяльності використовують вплив різних виді мистецтв: художнє слово, живопис, музику.

Для того, щоб кожна дитина могла розвинути свої творчі можливості, необхідним є розумне керівництво з боку вчителя.

Для розвитку особистості дитини важливим є створення ситуації успіху, надання можливості кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили, відчуття радості від здолання труднощів. І тоді успіх супроводжується відчуттям радості та задоволення від діяльності, виникає почуття компетентності.

На уроках важливо використовувати проблемні завдання, що викликають дискусію, спонукають до роздумів, пошуків, певних висновків, охоплюють мотиваційний та процесуальний напрямки.

Умовно їх усіх розподіляю на такі групи:

1. Завдання, що сприяють емоційному сприйняттю дітьми поетичних та прозових творів.

Позитивним моментом у сприйманні дитиною художнього твору є виникнення в дитини відчуття своєрідної близькості, зв’язку з його героями. Це допомагає їй краще зрозуміти бажання, думки інших людей, збагнути людську цінність і усвідомити свою унікальність.

2. Завдання, в основі яких – використання прийому емпатії.

Емпатія – співпереживання з героями твору, людьми, тваринами, рослинами шляхом перевтілення в ці образи. Перевтілення дає поштовх до роздумів, переживань, оцінки, дає змогу розвивати творчі здібності учня, стимулювати його активність, збуджувати інтерес до власного емоційного стану, сприяє самоствердженню, появи віри у власні можливості.

3. Завдання для розвитку творчої уяви засобами слова.

Високу ефективність для розвитку творчої уяви молодших школярів на уроках читання мають такі види завдань:


 • ознайомлення з найпростішими прийомами розвитку творчої уяви;

 • складання творів – мініатюр за опорними словами та словосполученнями;

 • -складання творів – описів на основі узагальнення особистих вражень, спостережень у природі;

 • -придумування казок;

 • -складання віршів.

4. Завдання, що сприяють збагаченню словникового запасу дітей.

5. Творчі види роботи на основі прочитаного тексту.

6. Літературні ігри.

Це особливий різновид педагогічних ігор, джерелом яких слугує навчальний матеріал з літератури (тексти художніх творів, теоретико – літературні поняття, відомості з біографії письменників та інше.)

Літературні ігри спрямовані на виховання інтересу до предмета, формування навичок правильного, виразного читання і розуміння прочитаного, на організацію самостійної роботи з додатковою літературою, розвиток творчих здібностей.

Щоб твір був повністю сприйнятий, щоб дитина могла займатися творчою діяльністю на основі прочитаного, емоційне сприймання твору його обов’язково слід поєднувати з логічним аналізом. Корисним тут стають завдання на смисловий і структурний аналіз твору: визначення головного у творі (добір заголовка, складання плану, формулювання головної думки тексту), порівняння вчинків і характерів героїв, художніх описів, вражень.

Усі ці етапи роботи потрібно організувати так, щоб вони розвивали літературні здібності дитини. Наприклад, пропонуюється складати не тільки простий план твору, але й цитатний, використовуючи прислів’я, фразеологічні звороти.

Досвід доводить, що систематичне і продумане використання цих завдань та ігор у навчанні сприяє не тільки літературному розвитку, а й забезпечує загальний розвиток особистості дитини.

Використання інтерактивних технологій у навчально – виховному процесі передбачає створення такого навчального середовища, в якому теоретичні та практичні знання засвоюються одночасно, що дає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне і критичне мислення, зв’язне мовлення, індивідуальні можливості. Навчальний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями, приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються спілкуватися з товаришами, робити обґрунтовані висновки, оцінювати власну роботу та роботу інших, а, отже, створюються всі умови для розвитку творчого потенціалу дитини.

Інтерактивні вправи можна застосовувати на різних етапах уроків читання. На етапі мотивації навчальної діяльності та підготовки до сприймання нового матеріалу використовуються такі нескладні інтерактивні технології, як «Мозковий штурм», «Криголам», «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Асоціативний кущ», «Т-схема». Під час засвоєння навчального матеріалу застосовуються уже складніші технології: «Акваріум», «Ажурна пилка», «Ситуативне моделювання», «Прес». На підбитті підсумків доречними є технології «Займи позицію», «Дерево рішень».

Отже, підсумовуючи сказане, можемо виділити головні положення, на основі яких будується ефективна система завдань з розвитку творчого потенціалу особистості учнів:

- використання різноманітних форм співпраці між учителем і учнем та між учнями в процесі навчання творчості (парне, групове, індивідуальне і фронтальне навчання);

- необхідність навчання найпростішим прийомам творчості;

- необхідність стимулювання мотивації розвитку творчого потенціалу шляхом створення ситуацій емоційно-ціннісних переживань, в результаті яких у дитини виникне бажання висловити свої почуття і спостереження в слові;

- створення доброзичливої атмосфери підтримки творчих зусиль дітей.

Є багато цікавих і ефективних прийомів роботи над розвитком творчого потенціалу особистості, але головне, щоб вони логічно впліталися в урок, утримували увагу дітей, захоплювали роботою, заохочували до творчості кожну дитину.

Функціональна багатогранність впливу художньої книжки на розвиток творчого потенціалу учнів потребує кваліфікованого та систематичного підходу до роботи з нею як у школі, так і в сім’ї.

Батьки є першими і найголовнішими вихователями дитини, яка саме в ранньому віці особливо прагне до спілкування з ними. Тому виховання інтересу до літератури як зразка творчості, розпочинаю з батьків: тематичні батьківські збори, лекції, консультації, організація і проведення родинних, літературно-музичних, нестандартних свят, - ось той неповний перелік заходів залучення батьків до роботи з дитячою художньою книгою як засобом духовного спілкування у сім’ї.

Сьогодні суспільству вкрай потрібні творчі люди не тільки з розвиненим інтелектом, а й з високим рівнем культури і духовності, здатні до саморозвитку, до перетворення власного життя та життя країни на краще. І саме в цьому контексті проблема розвитку творчого потенціалу, формування їхнього емоційно-ціннісного ставлення до світу набуває особливої актуальності.

Ще видатний педагог В. Сухомлинський говорив про те, що «...вчити творчості необхідно не для того, щоб зростити юних поетів, а для того, щоб збагатити кожне юне серце».

Представлені матеріали і розроблені уроки та позакласні заходи допоможуть учителям творчо готуватися до занять, зроблять їх цікавими і різноманітними. (Додаток 3.3.1.)


3.4. Бібліотечно-бібліографічна компетенція - чинник формування стійкого інтересу до читання

Бібліографічна компетенція передбачає правильне обирання книги, знання початкових бібліотечно-бібліографічних понять, уміння користуватися довідковою літературою, навички читання періодичної преси.

Етапи формування

основ читацької самостійностіпідготовчий етап - 1-й клас початковий етап - 2-й клас


основний етап (з обмеженням основний етап

кола читання ) – 3-й клас (без обмеження) – 4-й клас

Самостійну роботу з книжками молодші школярі розпочинають з першого навчального тижня, тому вчитель обов'язково має здійснювати індивідуально-диференційований підхід, ураховуючи рівень читацької готовності кожного учня. З цією метою на перших батьківських зборах проводять анкетування батьків: улюблені книжки дитини, наявність дитячої бібліотеки, зразкове читання батьків. Відповіді на питання змусять батьків задуматись над тим, як виробляти у дітей бажання читати, бути не пасивним спостерігачем, а активною особою, яка зацікавлена в інтелектуальному розвиткові своєї дитини. (Додаток 3.4.1)

Адекватно налаштуватися на читання книжки, відразу, з перших рядків, заглибитися в особливий світ твору допоможе попереднє ознайомлення з книжкою за таким порядком:


 1. прочитай;

 2. розглянь.

На підготовчому етапі навчання діти під керівництвом вчителя колективно орієнтуються в книжці, знаходять запропонований твір, визначають кількість і тематику творів, що ввійшли до книжки. Школярі вчаться за зовнішніми ознаками книжки – за заголовком, ілюстраціями, прізвищем автора (якщо з його творчістю вони вже ознайомлені) – визначати тему, жанр, емоційне забарвлення вміщених творів.

На початковому етапі навчання вправи для орієнтування в одній книжці проводять не після, а перед читанням і переважно самостійно. Аналогічно на наступних уроках закріплюють уміння ознайомитися з книгою(на новому навчальному матеріалі). На основі цього вміння діти вчаться орієнтуватися в книжках, об'єднаних темою, жанром чи авторською належністю. Це дає змогу учням на основному етапі навчання самостійно безпомилково обирати книжки в бібліотеці та вдома відповідно до теми наступного уроку, а також з урахуванням власних можливостей та інтересів.

Книжки з ускладненнями в оформленні опрацьовують на уроці для того, щоб поступово практичним шляхом ознайомити учнів із різними їх видами і показати шляхи подолання труднощів, що виникають під час ознайомлення з такими книжками. На формування читацької самостійності учитель має дбати про те, щоб у школяра паралельно з міцними читацькими знаннями підтримувати стійкий інтерес до читання і до самого предмета позакласного читання. Водночас важливо пам'ятати про пріоритетність навчальної функції.

Доречно підготуати для учнів Збірку пам'яток та рекомендацій щодо роботи з книгою. (Додаток 3.4.2)У 1-му класі учні мають набути такі бібліотечно – бібліографічні вміння та навички:

1) Мати загальне уявлення про бібліотеку, ознайомитися з правилами користування абонементом; берегти книжку, робити нескладний ремонт книжки.

2) Розрізняти основні елементи книжки, користуватися закладкою; орієнтуватися в типах книжок за форматом (книжка – малятко), визначати види книжок за оформленням (книжка – іграшка). Розрізняти книжки одного автора, правильно ознайомлюватися з книжкою. Ознайомитись з розстановкою книжок на абонементі, з читальним залом, з тематичними книжковими виставками, дитячою періодикою для молодшого шкільного віку. Накопичувати читацький досвід.

У 2-му класі ці вміння та навички дещо розширюються:

1) Дотримуватись правил користування бібліотекою, вміти робити нескладний ремонт книжок.

2) Розрізняти основні елементи книжки, типи книжок за форматом та оформленням, вчитись користуватися змістом. Правильно називати книжку, знаходити основні дані про неї (автор, назва, рік видання, видавництво, місто).

3) Вчитись самостійно визначати тему нескладних книжок, знаходити потрібну з них на полицях з допомогою бібліотекаря. Вчитися користуватися книжковими виставками і тематичними полицями, вибираючи книжки на потрібну тему. Ознайомитися з правилами ведення читацького щоденника. Ознайомитися з ілюстративною картотекою для учнів 1 – 4 класів, бібліотечним каталогом, дитячою періодикою, енциклопедіями, словниками. Брати участь у роботі бібліотечних гуртків.

У 3-му класі ці вміння та навички набувають такого вигляду:

1) Дотримуватися правил користування бібліотекою, допомагати молодшим школярам ремонтувати книжки.

2) Орієнтуватися в порядку розташування книжок на абонементі, вміти самостійно вибирати книжки, визначати тему книжки, її приблизний зміст за такими елементами: титульний лист, зміст, анатація, ілюстрації. Вчитись знаходити на абонементі книжку за автором, за назвою, вчитись використовувати прочитане на уроці. Знати основні правила користування читальною залою, вміти користуватися книжковими виставками, ознайомлюватись з дитячою довідковою літературою (енциклопедіями, словниками)

3) Вчитися користуватися алфавітним каталогом та ілюстративною карткою для учнів 1 – 4 класів. Ознайомитися з допомогою вчителя та бібліотекаря з призначенням та структурою (у спрощеному варіанті) систематичного каталогу. На бібліотечних уроках складати простий бібліографічний опис книжки (за автором, за назвою). Брати участь у складанні класної картотеки прочитаних книжок (з допомогою вчителя).

4) Читати рекомендовану літературу за списком, складеним вчителем (і під його контролем). Вчитись робити книжкову виставку на певну тему, запис книжок у читацькому формулярі. Вести читацький щоденник під контролем учителя. Брати участь у роботі бібліотечних гуртків.

А в 4-му класі школярі мають володіти такими бібліотечно – бібліографічні вміннями та навичками:1) Допомагати бібліотекарю у дотриманні порядку в бібліотеці, надавати допомогу молодшим учням у ремонті книжок.

2) Самостійно добирати книжку, визначати тему та її приблизний зміст, використовувати прочитане на уроці та в позаурочних заходах. Вести читацький щоденник, читати за списком рекомендованої літератури, складеним вчителем. Ознайомитись з бібліографічним покажчиком для учнів 4-5 класів (типу «Що нам читати?», «За сторінками твого підручника»). Вчитись користуватись читальною залою, читати дитячу періодику, користуватися енциклопедіями, словниками для відповідного віку.

3) Вчитися самостійно користуватися стендами і виставками у виборі книжок, з допомогою бібліотекаря знаходити потрібну книжку в алфавітному каталозі та систематичній картотеці для учнів даного віку. Знати основні розділи систематичного каталогу (у спрощеному варіанті). Брати участь у поповнені класної картотеки прочитаних книжок, допомагати бібліотекарю у сортуванні книжок за темами (зданих учнями за день).

Тобто учні початкових класів повинні виробити певні бібліотечно – бібліографічні вміння: навчитись користуватися відкритим доступом до книжок у бібліотеці; вчитись працювати у читальному залі; користуватися книжковими виставками, бібліографічними покажчиками, довідниками, енциклопедіями, картотеками та каталогами для певного віку; знати елементи книжки; вчитись знаходити книжку в каталозі та на полицях, записувати основні дані про книжку на каталожну картку.

Зокрема формуванню таких умінь та навичок сприяють уроки позакласнго читання, які є невід’ємною складова курсу читання в початковій школі та мають свої особливості (Додаток 3.4.3), а також робота з довідковою літературою та різними видами словників (Додаток 3.4.4).

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcq-7jqrxqj5hyzkr4p_4gvqw7-ffxhptxtj7eswv96frmlgowfv4q https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpnowwtxzisrfwbhdldos8zff6deqxgvb0gpgfzd9bhj4qj43taa

Висновки

Сьогодні дуже важливим є розуміння того, що людина живе в іншому суспільному просторі, де цінуються не стільки знання, як здатність мобільно й адекватно використовувати та застосовувати їх у практичній діяльності. Компетентнісний підхід охоплює поряд із конкретними знаннями й навичками такі категорії, як здатність, готовність до пізнання, навчання упродовж усього життя, соціальні навички та ін.

Тому сучасний навчально-виховний процес спрямований на виховання учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості, виховання життєво-коммпетентного громадянина.

Це становить основу формування й літературної компетентності. Тому пропаганда читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів, які є основою курсу «Літературне читання» у початковій школі – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, бібліотеки, батьків.

Дуже важливо правильно організувати дитяче читання, спрямувати його так, щоб дитина не розгубилася в книжковому морі, щоб до її рук потрапляли найнеобхідніші книги, щоб спілкування з ними стало звичним, щоденним і, що дуже важливо, приємним заняттям. Ми маємо допомогти дитині зрозуміти, що скільки б вона не отримувала інформації з різних мас ─ медіа, тільки читання надасть справжню насолоду від слова, образу, краси. Звичайно, діти мають усвідомити, що читання ─ це напружена праця, але вона, коли вмієш її виконувати, приносить справжнє задоволення від спілкування з мистецтвом слова..

Сьогодні вчитель має знати про ті педагогічні технології, які доцільно застосовувати на уроках читання та поза їх межами. Це мають бути такі технології, які повною мірою забезпечать розвивальне і особистісно орієнтоване навчання, д иференційовано - групове і парне навчання, адаптивно – інтегроване і проектне навчання.

Творчість вчителя породжує творчість учня. Якщо намагатися підбирати під час уроку такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості, це зацікавить дітей, викличе позитивні емоції, сприятиме пошуку, формуванню школяра як читача.

Опрацьована та проаналізована нами теоретична й нормативна база з даного питання була систематизована й викладена у даному посібнику. В ньому відображені сучасні підходи до вирішення питання формування літературної компетентності під час роботи над курсом «Літературне читання». Акцентовано увагу на особливостях організації пошуку ефективних методів, прийомів та практичних шляхів формування повноцінної навички читання учнів молодшого шкільного віку, в становленні дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої діяльності.

Також нами висвітлено теоретичні, практичні та методичні матеріали, умови використання творчих завдань, методичні рекомендації вчителям у сучасній методиці вивчення літератури. Систематизовано та упорядковано дидактичний матеріал відповідно до формування кожної зі складових літературної компетентності: читацької, літературознавчої, бібліотечно-бібліографічної, особистісно-діяльнісної компетенцій.

Ш.Амонашвілі стверджував: «Кожний шкільний день, кожний урок повинен бути осмислений педагогом як подарунок дітям. Кожне спілкування дитини зі своїм педагогом має вселяти в неї радість та оптимізм».

Учитель, який прийшов у клас до учнів, - це гість із «подарунками». Сподобаються вони дітям чи ні? Відповідь на це запитання можна прочитати на обличчях дітей кожного уроку, коли ми, учителі, оцінюємо, як нам здається, роботу учнів, а насправді, виставляємо бали собі – за педагогічну майстерність.https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcruvo_yuqwq55qutp5nx0assbn5acq0trnxe-647yjt1gojaa5noq https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrehdh347g-7as8qfpzzj19gm-vx_5ctgngadk9u0x5g5xjevta

Список використаних джерел

 1. Афанасьєва В.Х. Картки для перевірки навичок читання – 80 окремих арк. с. / В.Х. Афанасьєва. – Х., 2004.

 2. Богатир В. Формування навички швидкого читання // Початкова освіта. - 2005.-№8.-с.14-16.

 3. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів / Г. Геруля // Початкова шк. - 2008. - №5. - C. 48 – 50.

 4. Ґудзик І.П. Читання вголос та читання мовчки // Початкова школа. - 1991.-№4.-С.22-26.

 5. Ґудзик І.П. Чи треба вчити молодших школярів читати невідомий текст? // Початкова школа. - 1991. - №3. - с.4-6.

 6. Державний стандарт початкової освіти. Початкова школа. - 2011, - №7.

 7. Дуда В. Вправи, які розвивають гнучкість і швидкість читання вголос та мовчки, вміння вгадувати подальший текст // Відкритий урок. - 2002. - № 10. -с.74-76.

 8. Жиганова О. Навчання правильного, свідомого, виразного читання // Початкова освіта. - 2004. - № 4. - с.7-9.

 9. Заїка О. Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі / О. Заїка // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. - №6. - C. 11 - 14.

 10. Іванова Л. Система вправ з удосконалення техніки читання // Початкова освіта. - 2005. - № 18. – с.1-4.

 11. Іванова Л. І. Удосконалення темпу читання молодших школярів як психолого-педагогічна проблема / Л.І. Іванова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вихов. процесу в шк. та ВНЗ. – Рівне : РЕГІ. - 2003. - Вип.4. ч.1. - C. 205 - 209.

 12. Коваль Г. Зміст та дидактична структура уроку читання в початкових класах. Навчально-методичний посібник / Г.Коваль. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 184 с.

 13. Кузьміна Н. Проблема підвищення рівня мотивації на уроках читання / Н. Кузьміна, Т. Коршун // Початкова шк. – 2007. - № 3. – С.26 – 27.

 14. Куріпта В.І. Нестандартні уроки читання. 1-2 клас / В.І. Куріпта. –Х. : Основа, 2007. - 203 с.

 15. Куріпта В.І. Нестандартні уроки читання. 3-4 клас / В.І. Куріпта. –Х. : Основа, 2007. - 160 с.

 16. Лелюх Ю. Перспективи комунікативно-мовленнєвого розвитку школярів на уроках читання / Ю. Лелюх // Нова пед. думка: Наук.-метод. журн. - Рівне, 2008. - № 3. - C. 55 – 58.

 17. Марховська І. Комплекс розвивальних вправ для уроків української мови і читання / І. Марховська // Початкова шк. – 2007. - № 10. – С. 15 – 18.

 18. Науменко В. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього тексту / В. Науменко // Початкова шк. – 2008. - № 7. – С. 50 – 5.1

 19. Паламарчук Л. Формування та удосконалення навичок читання // Початкова освіта. - 2004. - № 2. - с.6-10.

 20. Пальченко Л.I. Система вправ для розвитку навичок швидкого читання/ Із досвіду використання методичних рекомендацій професора І.Т. Федоренка // Початкова школа. - 1991. - № 4. – с.19-22.

 21. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Ґенеза, 2002. – 368 с.

 22. Салтишева В., Колосюк Г. Навчання учнів початкових класів осмисленому читанню / Колосюк Г. Салтишева В. // Нова пед. думка: Наук.-метод. журн. - Рівне, 2004. - № 1. - C. 49 – 51.

 23. Сауляк Н.І. Робота зі словниковими словами: нестандартний дидактичний матеріал для уроків рідної мови, читання, природознавства / Н.І. Сауляк. – Х. : Основа, 2008 – 221 с.

 24. Суржук Т.Б. Диференційоване навчання на уроках читання / Т Б. Суржук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наук. зап. РДГУ. Вип. 26. – Рівне : РДГУ, 2003. – С. 54 - 58.

 25. Суржук Т.Б. Індивідуально-диференційований підхід у навчанні читати молодших школярів / Т.Б.Суржук // Нова пед. думка. – 2005. - № 1. – С. 68 - 73.

 26. Суржук Т.Б. Організація групової роботи в індивідуально-диференційованому навчанні на уроках читання / Т.Б. Суржук // Нова пед. думка. – 2003. - № 4. – С. 45 - 50.

 27. Суржук Т. Підвищення інтересу учнів до уроків читання / Т. Суржик // Поч. освіта. – 2005. – жовт. № 38 - С. 14 - 15.

 28. Суржук Т.Б. Реалізація індивідуального підходу на уроках читання в початкових класах через диференційоване навчання / Т.Б.Суржук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навч.-вихов. процесу в шк. та ВНЗ: Рівне, 2003. - С. 139 - 142.

 29. Суржук Т. Формування техніки читання молодших школярів та її контроль / Т. Суржук // Нова пед. думка : Наук.-метод. журн. - Рівне, 2004. - № 2. - C. 61 - 66.

 30. Ткачук Г. Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня / Г. Ткачук // Початкова шк. – 2009. - № 9. – С.7 – 10.

 31. Трищ Л.М. Методика розвитку техніки читання в початковій школі / Л.М. Трищ, О.В. Халчанська // Постметодика. - 1996. - N 1. - С. 34.

 32. Уроки читання в 3 класі (за новим підручником О.Я.Савченко) / упоряд. С.В. Мельничук. – Х. : Основа, 2007. – 240 с.

 33. Уроки читання в 4 класі (за новим підручником О. Я. Савченко) / упоряд. Р.О. Петраківська – Х. : Основа, 2006. – 320 с.

 34. Чепелєва Н.В. Технології читання. – К., 2004. – 95 с.

 35. Шарагова Н.Г. Цікаві завдання для розвитку техніки читання / Н.Г. Шарагова // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 14. - C. 15 – 18.

 36. Шелехова Г. Розвиток умінь сприймати тексти на уроках українського читання в учнів 4-х класів шкіл з російською мовою навчання / Г. Шелехова // Українська мова і л-ра в шк. – 2009. - № 1. – С.40 – 43.

 37. Яцента Л. Формування якостей читання як методична проблема / Л. Яцента // Початкова шк. – 2008. - № 9. – С. 3 – 6.

Інформаційні ресурси

    1. http://brozer.narod.ru/ - Розробки свят, уроків, реферати, корисні матеріали, документи та ін.. з розробок вчителів початкової школи;

    2. http://teacher.at.ua/publ/19-1-0-615 - Розробки уроків з різних предметів, додатковий та цікавий матеріал для проведення батьківських зборів, методична допомога учителям у роботі;

    3. yrok.at.ua;

    4. www.pochatkova-shkola.net - Дає можливість ознайомитися з новими навчальними посібниками для початкової школи;

    5. http://aura.at.ua - Інформація для вчителя початкової школи;

    6. www.e-ranok.com.ua - Електронні книги видавництва «Ранок»

    7. www.teacherjournal.com.ua - Матеріали журналу он –лайн;

    8. ostriv.in.ua - Методичні рекомендації, розробки уроків та занять, сценарії свят і для вчителів початкової школи;

    9. http://festival.1september.ru/subjects/15/ - ВІДКРИТИ УРОК.Викладання в початковій школі та загально педагогічні технології.(7886 уроків, статей)

    10. http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000193 –використання ІКТ;

    11. http://abetka.ukrlife.org/index_f.html - ЗАГАДКИ, ЛІЧИЛКИ, СКОРОМОВКИ, КАЗКИ, ЧИТАНКА, ІГРИ…;

    12. http://zooclub.ru/tales/ - Каки про тварин;

    13. http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_menufolder&Itemid=1066&ft=0 - Розробки уроків, додатковий матеріал, роботи учнів, підручники;

    14. http://nsc.1september.ru/ - Матеріал до уроків, статті, ігри, позакласні заходи, курси підвищення кваліфікації, контрольні роботи, весела перерва, корекційно-розвиваюче навчання;

    15. http://nsc.1september.ru/index.php?year=2007&num=12 –Різноманітні

рубрики: я йду на урок (матеріали до уроків), позакласні заходи, матеріали для заступника директора, матеріали для методичних об`єднань

ДОДАТКИ

Додаток 3.1.1

Таблиця “ЧИТАЄМО САМІ”

В


а

е

и

і

у

о

ва

ве

ви

ві

ву

во

ав

ев

ив

ів

ув

ов

А

ЕИ

І

УО

Ю

Я


Б

Б

ВВ

Г

ГД

Д

Додаток 3.1. 2Таблиця Шульте

Таблиця Шульте становить квадрат 20 на 20 см, поділений на 25 частин, в кожному з яких вписано числа від 1 до 25.21

5

0

2

8

13

23

9

14

12

24

10

1

19

17

16

7

18

25

6

3

15

4

11

22

Таблиця Лезера

Таблиця Лезера – це прямокутник 20 на 40 см, поділений на 50 частин, куди теж вписані числа від 1 до 50.1

11

30

19

36

26

42

17

23

10

28

24

41

35

5

4

37

20

45

21

12

33

6

43

38

44

14

7

40

46

29

25

47

3

13

31

22

2

15

27

9

32

18

39

48

8

49

34

50

16

Суть вправи полягає в тому, щоб показати олівцем або якось інакше позначити про себе розташовані в таблиці числа з наростанням натурального ряду, не переміщуючи погляду за межі центральної клітинки. Час опанування таблиць відповідно 24сек.(перша) і 50сек. (друга). Замість цифр можна вписувати букви, склади, виконувати різні завдання.


Назви букви в алфавітному порядку

Д

-Н

Ч

ТЖ

Ш

ОИ

К

БР

Х

ЗЕ

Щ

АГ

Є

-Я

Ф

ЙП

І

ЮМ

В

ЛЦ

У

С-

Ь

Прочитай загадку1

бі


3

ріл


22

є


2

ла


6

не


15

сі


17

хто


18

зна


20

га


7

на


5

чор


11

вмі


9

ння


4

ля


12

є


14

по


13

той


21

да


8

сі


10

хто


19

від


16

є
Прочитай прислів’я

1

Ба


4

сні


3

то


7

га


5

гу


9

хлі


2

га


6

ба


8

то


10

баВправи для розширення кута зору

Гра «Читаночки – розширялочки
кру па

зай чик

бра ти

тра ва

кри ло

сло во

гри ва

кри ла

смо ла

чай ка

зем ля

про ти


ц е бі ла

н а пе . нал
а ж міс це
т и чо го

Гра «Читаночки - складалочки»

но ру

ві ні

рі на

ви кач


Гра «Читаночки – з’єдналочки»

ду

ді

ні ж – кало

сте


сні
ли

ма на
ло

мо ко

ло

ко сок
мо ко

со ло ма


го ва

ко на


Читаночки – криптограми і кругорами

ться
сло во сло ва


ва мо жи зло
досім раз

мір раз


ріж від

від


відр

е в


с е

а кДодаток 3.1.3

Чистомовки-добавлянки


А, а, а — у мене болить (рука)

Ар, ар, ар — загудів (комар)

Би-би-би — ще зелені (боби)

Бі-бі-бі — плаття зшию (тобі)

Бі-бі-бі — я скажу (тобі)

Ви-ви-ви — на лузі (корови)

Ва-ва-ва — скоро вже (весна)

Ве-ве-ве — корова (реве)

Га-га-га та ге-ге-ге – це, напевно, буква ге

Іч-іч-іч — ти не лізь у (піч)

Іч-іч-іч — наступила (ніч)

Ка-ка-ка — дивись на (жука)

Ла-ла-ла — молоко (пила)

Ло-ло-ло — ідемо в (село)

Ли-ли-ли — липку (полили)

Лю-лю-лю — я тварин (люблю)

Ля-ля-ля — буду пасти (теля)

Лю-лю-лю — дуже маму я (люблю)

Ю-ю-ю — на кладочці (стою)

Я-я-я — кожен зна своє (ім'я).

Ма-ма-ма — наближається (зима)

Ма-ма-ма — молока (нема)

Мо-мо-мо — зараз (подамо)

Мі-мі-мі — раді ми (зимі)

На-на-на — ми піймали (лина)

Ну-ну-ну — я його (тягну)

Ня-ня-ня - ось кудлате (цуценя)

Ни-ни-ни — в зоопарку є (слони)

Ну-ну-ну — чую в лісі я (луну)

Ор-ор-ор — росте (мухомор)

О-о-о — світить сонце у (вікно)

Пи-пи-пи — яблука (купи)

Да-да-да — стоїть в глечику (вода)

Ди-ди-ди — дай напитися (води)

Жа-жа-жа — ми знайшли (вужа)

Жи-жи-жи — ти мені (допоможи)

Жі-жі-жі — дуже гострі (ножі)

Жу-жу-жу — по галявині (ходжу)

За-за-за — гарна в діда (коза)

Зі-зі-зі — на одній стою (нозі)

Зу-зу-зу — погодуй (козу)

Ем-ем-ем — у школу (ідем)

Ель-ель-ель — несемо (портфель)

Пі-пі-пі — смітинки в (крупі)

Ра-ра-ра — у лисиці (нора)

Ру-ру-ру — розпочнемо (гру)

Са-са-са — укусила (оса)

Су-су-су — розплела (косу)

Та-та-та — відчиняйте (ворота)

Ти-ти-ти - висока (рости)

Ті-ті-ті — вогонь в (плиті)

Те-те-те — заметіль (мете)

Ах-ах-ах — кіт виліз на (дах)

Ох-ох-ох — здійнявсь (переполох)

Їх-їх-їх — я знайшла (горіх)

Ух-ух-ух — пасе череду (пастух)

Ець-ець-ець — летів (горобець)

Ця-ця-ця — у кільця нема (кінця)

Иця-иця-иця — у траві (суниця)

Чі-чі-чі — ми печемо (калачі)

Чу-чу-чу — всім дама по (калачу)

Шу-шу-шу — нове слово я (пишу)

Ощ-ощ-ощ — сміється дрібненький (дощ)

Ущ-ущ-ущ — на дереві (хрущ)


Чистомовки


Лі - лі - лі - відлетіли журавлі,

Ли - ли -ли - дні осінні пройшли.

Ло - ло - ло - вже все снігом замело,

Ни - ни - ни - будем ждати ми весни.
Ець - ель -ець - подув сильний вітерець,

Аї - аї - аї - облітає листя в гаї,

Го - го -го - ми збираємо його,

Ас - ас - ас - принесем його в клас.
Ер - ер -ер - все ясніє відтепер,

Ар - ар - ар - вже закінчили буквар,

Мо - мо - мо - читанку читаємо,

На - на - на - в нас п’ятірка не одна.

На - на - на - в лісі виросла сосна,

Ка - ка - ка - і висока і струнка,

Ять - ять - ять - шишки з гілок вже висять.

Ать - ать - ать - шишкарі до нас спішать.

Рі - рі - рі - прилетіли сну грі,

Уг - уг - уг - звеселіло все навкруг,

Ра - ра -ра - ми зустріли снігура,

Ки - ки - ки - всі дивились залюбки.

Ик - ик - ик - на стіні висить рушник,

Ні - ні - ні - там узори чарівні,

Ри -ри - ри - різнобарвні кольори,

Им -им - им - я любуюся ним.

Скоромовки

На річці серед мілин

Збудував собі лин млин.


Сім дочок-сіроoчок
Вишивають сім сорочок.
Вибіг Гришка на доріжку,

На доріжці сидить кішка.

Взяв з доріжки Гришка кішку —

Хай піймає кішка мишку.


В сінях Саня у кресані
Мостить сіном сині сани,
Не мостись, мала Оксано,

Сяде сам у сани Саня.


На місточку скоромовка
Сіроманця стріла вовка.
Скоро мовить вовк почав —
Ледь язик не поламав!

Бо була та скоромовка

Для Івася — не для вовка.
Сплюха Соня світлолиця
І синичка — соня.
Сниться Сонечці синиця,
а синиці Соня.
В темних сінях в день осінній
Пахне сіном і насінням.
Заєць зілля з'їв у Зіни,
Захотів заїсти сіном.
Зіна ойкає у сінях:

— Де ж узяти зайцю сіна?


Ішла баба дубняком,
Зачепилась гапликом,
Сюди смик, туди смик:
— Одчепись, мій гаплик.
Шило шубу Шурі шило
Шовком, шерстю шви обшило.
Вийшла шубка прехороша
Нашій Шурі на порошу.
Тато, Галочка і Вова
Готували мамі дрова.
Цюк сокира, цюк, цюк, —
Працювало шість рук,
Дві рубали що є сили,
Дві складали, дві носили.
Ріс Лаврик — не доріс,
Ліз равлик — не доліз.
Вийшов Гришка на доріжку
На доріжці сидить кішка,
Взяв з доріжки Гришка кішку,
Хай піймає кішка мишку.

Марина варила, а Лариса солила.


У полі просо, у просі роса.

Роса росила, коса косила.


Кіт котив коток по току,
Коток попав на лапу коту.
Ми носили воду в ситі,
Та дерева не политі,
Воду в ситі не носити,
Саду ситом не полити.
Бурі бобри брід перебрели.
Забули бобри забрати торби.
Жатка в полі жито жне,
Жатку жайвор дожене.
У голубки горлички туркотливе горлечко.

Горлечко туркоче, горличка воркоче.


Ходить квочка коло кілочка,
Водить діточок коло квіточок.
Обережний хитрий лис

до нори вечерю ніс.


Біг до дому лісом лис,

шелестів над лисом ліс.


Хитру сороку спіймати морока,
А на сорок сорок — сорок морок.
На одній сосні високій
Десь-колись жили сороки.
Дві сороки білобоки
Одинокі дві сороки.
Перегукуються в просі половину дня
Перепілка, перепел, перепеленя.
Юлик з Юрою юннати,
Юра з Юликом — два брати.
Бабин біб розцвів у дощ,
Буде бабі біб у борщ.
Біля броду бусол ходить,
Бусленя з собою водить.
Цап до цапа в гості йшов,
Цап дороги не знайшов.
Захар заліз на перелаз:

- Захарку, злізь!

- Захарку, злазь!
Ой збирала Маргаритка
Маргаритки на горі.
Розгубила маргаритки
Маргаритка у дворі.
Малювала тигра внучка,
Замість тигра вийшла Жучка.
Тротуарами тритони
Тягнуть тістечок три тонни.
За тритонами пітони —
Тягнуть ще чотири тонни,
А на тістечка кроти

Вже роззявили роти.


Хтось хитренький хитрував
Нашу хвіртку поламав.

Галасливі ґави й галки

В гусенят взяли скакалки.

Гусенята їм ґелґочуть,

Що вони сказати хочуть.
Бук бундючивсь перед дубом,
Тряс над дубом бурим чубом.
Дуб пригнув за чуба бука,

Буде букові наука!


Кричав Архип, Архип охрип,

Не треба Архипу кричати до хрипу.


Сів шпак на шпаківню,

Заспівав шпак півню:

Так, як ти не вмію я,

ти не вмієш так, як я.


В горішнику горішина
Горішками обвішана.
Оришка і Тимішко
Трусять горішки.
Строката сорока,

Веселої вдачі,

В садку білобока

Навприсядки скаче.

Я печу, печу, печу

Діткам всім по калачу.

Зверху маком потрушу,

В піч гарячу посаджу.

Взимку вітер вовком виє,

Всіх лякає сніговієм.

Ти не вій, не вій, Вітриську,

До весни вже зовсім близько.


Шпак пита у півня:

- Де твоя шпаківня?

Півень глянув на ріку

І сказав : ку-ку-ріку!

Нащо та шпаківня,

Є курник у півня!


Додаток 3.1. 4

Ігри

Гра «Пари слів»

Називаю кілька пар слів, діти запам’ятовують їх. Потім називаю одне з перших слів, а діти пригадують його пару. Наприклад: • Кицька – молоко.

 • Зошити – олівець.

 • Школа – учень.

 • Музика – радіо.

Гру можна ускладнити, запропонувати запам’ятати більшу кількість пар слів.

Гра «День – ніч»

Промовляю слово «ніч» - діти заплющують очі (складаю з розрізної азбуки), за командою «день» - діти розплющують очі й читають слово. При команді «ніч» можу змінювати, додавати чи ховати лише одну-дві літери. Наприклад: • Лив – налив, солив, налив і т. д.

Хто помиляється – вибуває з ігри. Перемагає той, хто залишається до кінця гри.
Знайди «зайве» слово в рядку. Поясни, чому воно зайве

 1. Кіт, миша, стіл, сорока, риба.

 2. Білка, заєць, лисиця, рак, вовк.

 3. Струмок, струмочок, струм.

 4. Співає, слухає, спів, йде, крокує.

 5. Будинок, будити, побудував, будова, будівництво.

 6. Вишиває. малює, грає, бурхливі, читає.

Гра «Прочитай слово»

Частковий пропуск голосних.

велкй будинок цікава кнга

висока бшта урочиста зстрч

тонкий ствбур тжка працякуцй хвіст шкільний урк

Гра «Чарівні квадрати»

 1. Прочитай слова у рядках і стовпчиках.

Б

Р

У

С

Р

Я

С

Т

У

С

Т

А

С

Т

А

В
У

Р

О

К

Р

І

П

А

О

П

І

Р

К

А

Р

А2. Склади слова по горизонталі і по вертикалі.


СО

ВА

ДА

МИ

ЛИ

СИ

ЛО

СІ

РІ
МИ

РО

ВА

ЛИ

СІ

НО

СИ

НИ

ВА


Гра «Не промахнись!»
Лис зуб їжа банк метр

лист зубр їжак банка метро

кед гра лан буря лото

кедр граб лань буряк лоток

пар жар син ром міст

парк жарт синь ромб місто

сорок корова козак

сорока коровайГра «Читай швидко, чітко!»
1. Мак – лак – рак 2. Ліс – лис 3. Коза - коса

кит – кіт – кут суп – сук липа - лата

син – сир – сич лук – люк руж - ріж

ріг – рід – рій ніч – ніг пора - гора

сік – сім сало - жало

кіт – кіл клен - клей

мир – сир сніг - сніп

зуб – дуб море – горе

4. Ранок – ганок

голос – колос

гілка – голка

горіх – горох

білка – балка – булка

річка – нічка – січка


5. Гірка, дірка, зірка, мірка, нірка

лавка, лапка, ланка, ласка, латка


.

Гра «Читай – думай – доповнюй»

 • У кріслі відпочивала бабуся.

 • З крісла виглядав…

 • Біля крісла…

 • На кріслі…
 • За кріслом…

 • Під кріслом…

 • Над кріслом… .
Гра «Склади слово»
В словах цих пропущені букви не парно – з них скласти слова зможеш гарно.

Зо…шит


руч…ка

п…ртфель


п…рта

Гра «Хто швидше»

Послухайте слова і скажіть, який звук їх об’єднує.

Шум, каша, мишка, кішка, шашка, Маша.

Я ще раз називаю кожне слово, а ви звук (ш) замініть на (с), щоб утворилось нове слово. Хто швидше? (Сум, каса, миска, кіска, Сашка, маса).Додаток 3.1.5

Анкета для батьків

Шановні батьки, просимо Вас взяти участь в опитуванні, яке допоможе нам вивчити коло дитячого читання.

1. Вкажіть стать і вік Вашої дитини ________________________________

2. Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина любила читати?


 • так

 • ні

Чому? _________________________________________________________

3. Що, на Вашу думку, дає сучасній дитині читання книжок?

_______________________________________________________________

4. Назвіть книжки, які б Ви хотіли, щоб прочитала Ваша дитина. _______

_______________________________________________________________

5. Які книги, на Ваш погляд, повинна обов’язково прочитати Ваша дитина? _____________________________________________________________

6. Назвіть улюблені книжки Вашої дитини. _________________________

________________________________________________________________

7. Спробуйте розповісти про Вашу дитину як про Читача, Глядача, Слухача (якщо можете, назвіть конкретні книжки, фільми, мультфільми, музичні групи):

Дитина – читач Дитина – глядач

(яких книжок, журналів) (яких фільмів, м/ф)

____________________________ ____________________________

Дитина-слухач

(якої музики)

____________________________

8. Згадайте, будь ласка, улюблені книжки Вашого дитинства: _______________

____________________________________________________________________

9. Ваша дитина відвідує бібліотеку? • так

 • ні

10. Ви самі читаєте своїй дитині?

 • обов’язково щодня

 • читаю 3-5 разів на тиждень

 • читаю 1-2 рази на тиждень

 • читаю рідко

 • не читаю

 • дитині читає хтось інший: хто? __________________

11. А Ви любите читати?

 • так

 • ні

 • не дуже

12. Ви читаєте?

 • читаю постійно

 • читаю часто

 • інколи читаю

 • практично не читаю

13. Що ви любите читати?

 • класику

 • поезію

 • детективи

 • фантастику

 • сучасну прозу

 • жіночі романи

 • літературні журнали

 • інші журнали

 • газети

 • інше _______________________________________________

14. Імена яких сучасних письменників Ви можете назвати? _________________

____________________________________________________________________

15. Чи маєте Ви домашню бібліотеку?


 • так

 • ні

Назвіть, будь ласка, кілька книжок, які цінні для Вас і Вашої сім’ї____________

____________________________________________________________________

16. Скільки поколінь створюють Вашу домашню бібліотеку? ________________

17. Які книжки Ви мрієте придбати: • для себе ________________________________________________________

 • для дитини _____________________________________________________

18. Ваша стать: _________ Вік: ________ Освіта: __________________________

Дякуємо за Вашу допомогу!

Анкета для учнів

Дай, будь ласка, відповіді на запитання цієї анкети.

1. Скільки тобі років? ___________________________________________

2. Чи любиш ти читати?


 • так

 • ні

3. Чим ти любиш займатися у вільний час?

 • читати

 • дивитися телевізор

 • гратися на вулиці

 • щось інше ______________________________________

5. Як часто ти читаєш?

 • постійно

 • час від часу (коли задають у школі)

 • рідко

 • дуже рідко

6. Що ти любиш читати?

 • книжки

 • газети

 • журнали

 • комікси

7. Книжкам якого жанру ти надаєш перевагу?

 • казкам

 • поезії

 • фантастиці

 • пригодницькій літературі

 • детективам

 • історичній літературі

 • щось інше _________________________________________

8. Чи обговорюєш ти прочитані книги? Якщо так, то з ким?

 • так

- з батьками;

- друзями;

- вчителем;

- бібліотекарем;

- щось інше ______________________________________


 • ні

9. Як часто ти відвідуєш бібліотеку?

 • щотижня

 • за необхідністю

 • рідко

10. У бібліотеку ти звертаєшся, коли:

 • загадав учитель

 • хочеш прочитати щось цікаве

 • щось інше ______________________________________

11. Чи ходять у бібліотеку члени твоєї родини?

 • так

 • ні

12. Чи є у тебе домашня бібліотека?

 • так

 • ні

13. Будь ласка, напиши назви твоїх улюблених книжок і їхніх авторів:

 1. ________________________________________________________

 2. ________________________________________________________

 3. ________________________________________________________

14. Імена яких сучасних письменників ти можеш назвати?

_________________________________________________________________Дякуємо за допомогу!

Додаток 3.1.6

Поради читачеві

1. Бережи книжку – свою, бібліотечну чи позичену в товариша.

2. Бери книжку чистими руками.

3. Не перегинай книжку – від цього випадають сторінки.

4. Не пиши на сторінках книжки.

5. Не загинай куточки.

6. Не клади у книжку олівці та інші сторонні речі.

7. Не слинь пальці, коли перегортаєш сторінки.

8. Користуйся закладкою.

9. Не читай під час вживання їжі.

10. Обгорни книжку.

11. Розірвану книжку підклей.

12. Зберігай книжки в шафі чи на полиці.

Пам’ятка для учнів

Як навчитися читати правильно


 1. Спершу довідайся, хто автор твору і як називається книжка чи оповідання.

 2. Переглянь побіжно текст, ілюстрації до нього і приблизно визнач, про що читатимеш.

 3. Читаючи, будь уважним до кожного слова, речення; опанувавши рядок до кінця, не повертайся, якщо збагнув зміст.

 4. Після кожного абзацу зроби паузу.

 5. Намагайся зрозуміти, про що читаєш.

 6. Запам'ятай героїв, послідовність подій.

 7. Спробуй оцінити вчинки, стан персонажів. Які почуття і думки вони викликають у тебе? Що б ти сказав про них товаришам?

( Додаток 3.2.1)Урок читання 3-й клас

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка