Зміст лекційного курсу Тема 1 Педагогіка як наука. Основні категорії педагогікиСкачати 65.78 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір65.78 Kb.
#4719
Зміст лекційного курсу
Тема 1

Педагогіка як наука. Основні категорії педагогіки

Педагогіка – наука, система діяльності, мистецтво. Особливості предмета й об’єкта педагогіки. Виховання – цілеспрямований організований процес забезпечення всебічного розвитку особистості й підготовки її до трудової та суспільної діяльності. Як явище суспільного життя воно виникло в процесі праці. Навчання – спеціально організований процес, який включає в себе дві взаємопов’язані діяльності: викладання та учіння. Освіта являє собою результат завершеного навчання як цілеспрямованого процесу двосторонньої діяльності педагога й учнів щодо передачі й засвоєння знань. Розвиток – цілісний, надзвичайно складний і суперечливий процес, що проявляється в якісних змінах в особистості людини, які відбуваються протягом усього життя. Формування – процес та результат становлення особистості під впливом спадковості, навколишнього середовища, цілеспрямованого виховання та власної активності особистості. Соціалізація – засвоєння людиною цінностей, норм, зразків поведінки, соціального досвіду, властивих даному суспільству, соціальній групі. Функції педагогіки.


Тема 2

Система педагогічних наук.

Зв’язок педагогіки з іншими дисциплінами

Сучасна педагогіка пройшла довгий шлях розвитку й перетворилася в розгалужену систему наукових знань з чітко окресленими галузями: загальнопедагогічні науки, функціональні педагогічні науки, педагогіка народознавства. Педагогіка як наука має свої джерела. Філософія. Соціологія. Етика. Естетика. Психологія. Фізіологія. Гігієна. Генетика. Педагогіка також впливає на розвиток наук. Так, теоретичні положення про виховальний колектив, розроблені А. Макаренком, мали значний вплив на розвиток цієї проблеми в психології, етиці, філософії, соціології.


Тема 3

Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку суспільства.

Державна національна програма «Освіті» (Україна ХХІ століття)

Мета програми – створити життєздатну систему неперервного навчання й виховання, забезпечити можливості постійного духовного самовдосконалення особистості, сформувати інтелектуальний і культурний потенціал як найвищу цінність нації. Стратегічні завдання реформи освіти в Україні. Державні цілі, суспільне замовлення трансформуються через конкретні педагогічні завдання, які чітко визначені в законодавчих документах про освіту, а саме Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актах. Головна ідея української педагогіки – індивідуально-конкретний, особистісно-спрямований вплив. Завдання педагогічної науки на сучасному етапі. Від реалізації поставлених завдань залежать цілі педагогіки в сфері професійної підготовки.Тема 4

Ієрархія цілей у педагогіці. Педагогічний процес як система

Педагогічна мета (цілі) – провідна категорія педагогічної науки, її визначення, формулювання, розробка – центральний момент створення педаго­гічної концепції. Цілепокладання – це система професійного осмислення об’єктивної соціально-психологічної і культурологічної необхідності рівня розвитку особистості сучасної людини, здатної жити у контексті розвинутого суспільства та культури, це пошук максимально точного формулювання ідеального образа такої людини. Головне завдання освіти XXI століття – це не тільки передача знань підростаючому поколінню про світ та його закони, але й озброєння його методологі­єю творчого перетворення світу. Педагогічний процес  це об’єднуюча система, де процеси формування, виховання, навчання, розвит­ку та освіти поєднані разом зі своїми умовами, формами і методами здійснен­ня. Ідея цілісності навчально-виховного (педагогічного) процесу є централь­ним методологічним принципом. Етапи педагогічного процесу.


Тема 5

Сутність і специфіка педагогічної діяльності.

Гуманістична природа і творчий характер праці вчителя.

Соціальна місія та професійні функції педагога.

Основні види професійної діяльності

Сутність педагогічної діяльності. Професійно-педагогічна діяльність. Структура педагогічної діяльності. Професійна позиція педагога. Специфіка педагогічної діяльності. Об’єкт педагогічної діяльності. Гуманістична природа педагогічної діяльності. Основні характеристики професійної діяльності, що впливають на вибір професії. Творчий характер праці вчителя. Рівні педагогічної творчості. Педагогічна творчість. Шляхи здійснення самореалізації педагога. Задоволення морально-психологічної потреби вчителя в досягненні успіху, професійно-особистісному зростанні, який вимірюється не стільки кар’єрним зростанням, скільки рухом до вищого рівня майстерності й життєвої мудрості, отже, набуття внутрішньої цілісності, реалізації свого людського призначення.

Соціальна місія педагога. Прогностичний характер педагогічної діяльності. Громадянська позиція вчителя – передумова розвитку педагогічної творчості, росту педагогічної відповідальності, активності, сміливості у прийнятті педагогічних рішень. Професійні функції педагогічної діяльності (освіта, навчання, виховання, соціалізація, самовизначення, культурно-гуманістична функція, охорона життя, здоров’я, соціальний захист). Основні види професійної діяльності (викладацька, виховна, соціально-педагогічна, культурно-просвітницька, корекційно-розвивальна, науково-методична, управлінська). Для того, щоб управляти діяльністю інших, педагог повинен навчитися управляти власною діяльністю, тобто передусім побудувати систему власних дій, спрямованих на організацію дій школярів.
Тема 6

Педагогічна діяльність як система.

Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога.

Професійно-педагогічна направленість і педагогічне покликання вчителя

Системний підхід у педагогіці є одним із способів побудови педагогічної діяльності як цілісного процесу, який забезпечує ефективну взаємодію всіх його складових. Педагогічна система (структурні компоненти). Мета педагога має бути передусім спроектована на особистість учня, на його становлення й розвиток, а предмет, що викладає вчитель, має сприйматися як засіб реалізації цієї мети. Педагогічна діяльність будь-якого рівня починається з діагностики. Усвідомлене цілепокладання визначає відбір змісту навчання й виховання, форм, методів і технологій реалізації поставлених цілей, створення відповідних педагогічних умов. Результативно-рефлексивний компонент педагогічної діяльності. Види педагогічної діяльності та відповідні їм педагогічні дії.

У гуманістичних педагогічних концепціях особливе значення надавалося особистості вчителя. Професійна компетентність віддзеркалює єдність теоретичної та практичної готовності педагога до здійснення діяльності (педагогічна вправність; педагогічна майстерність – сукупність особистісно-ділових якостей і професійної компетентності викладача, комплекс властивостей особистості, які забезпечують високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності). Особистісний компонент. Загальна й особистісна культура. Позиція педагога. Професійно-ціннісні орієнтації педагога. Професійно-педагогічна направленість особистості вчителя. Педагогічне покликання – це схильність, яка виростає з усвідомлення особистістю своєї здібності до педагогічної діяльності. Професійно-ціннісні орієнтації. Ставлення до особистості учня. Відношення до особистості педагога й до себе як педагога. Захопленість педагогічною працею.
Тема 7

Професійна етика та педагогічний такт вчителя.

Загальні педагогічні здібності.

Професійна компетентність педагога та її структура.

Індивідуальний стиль діяльності вчителя.

Загальна та професійна культура педагога

Педагогічна етика – складова частина етики, яка віддзеркалює специфіку функціонування моралі в умовах педагогічного процесу та розробляє моральні норми, що лежать в основі моральної свідомості й ставлення педагога до учнів, до своєї праці, до самого себе. Любов до дітей. Педагогічний оптимізм. Джерелами професійного обов’язку й відповідальності є не лише соціальна відповідальність учителя, але передусім – відповідальність перед кожною конкретною дитиною. Професійна совість. Педагогічна справедливість. Педагогічна етика – це гармонія моральних почуттів, свідомості та поведінки вчителя, які цілісно виявляються в культурі спілкування його з учнями та іншими людьми, у педагогічному такті. Педагогічний такт – чуття міри у виборі засобів педагогічної взаємодії, уміння в кожному конкретному випадку застосовувати найбільш оптимальні способи виховного впливу, не переходячи певної межі. Загальні педагогічні здібності: гностичні, конструктивні, креативні, комунікативні, організаторські, управлінські.Спеціальна, соціальна, особистісна, індивідуальна компетентності. Структура професійної компетентності (як суми окремих компетентностей у відповідності з провідними видами професійної діяльності педагога). Вимоги до теоретичної готовності педагога. Знання психолого-педагогічних основ навчання. Вимоги до практичної готовності педагога. Практична готовність педагога до самоорганізації своєї діяльності. Педагогічна технологія вчителя. Технологічний ланцюжок дій усіх видів педагогічної діяльності. Педагогічна техніка – способи й засоби управління собою та впливу на інших, які спрямовані на організацію педагогічно доцільної взаємодії з учнями. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Типологія індивідуальних стилів. Загальна та професійна культура педагога. Професійно-педагогічна культура. Методична культура. Культура педагогічного спілкування. Аксіологічний компонент професійно-педагогічної культури.


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml
uml -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
uml -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
uml -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
uml -> Плющ П. П. Історія української літературної мови
uml -> Тема. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови у вищій школі
uml -> Тема №1: вступ. Періодизація історії української літературної мови
uml -> Конспект 8-10 рекомендованих статей
uml -> Практичне заняття №1 (2 год.) Вступ. Українська графіка, алфавіт. Написання голосних у ненаголошеній позиції План
uml -> Технологічна компетентність студентів-філологів

Скачати 65.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка