Земельне право загальна частина науково-методологСторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.06 - ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГГЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДНОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Тема 1 Земельне право як самостійна галузь права

Історичні умови виникнення і розвитку земельного права. Соціально-економічні і екологічні фактори розвитку земельного права. Юридичні форми земельного права та їх особливості.

Періодизація розвитку земельного права. Історичні правові форми як пам'ятки земельного права.

Предмет земельного права. Об'єкти земельного права. Функціональні особливості земельного права. Класифікаційні ознаки земельного права. Особливості предмета земельного права. Ознаки земельного права. Визначення земельного права. Функції земельного права. Роль і місце земельного права в правовій системі України.Тема 2. Джерела земельного права

Поняття джерел земельного права. Особливості джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права. Конституційні засади земельного права. Форми джерел земельного права. Види законів як джерела земельного права.

Підзаконні акти як джерела земельного права. Постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, нормативні акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі джерел земельного права. Нормативні документи як джерела земельного права.

Роль і методи прокурорського нагляду в забезпеченні дотримання земельного законодавства. Роль правового прецеденту та судової практики в регулюванні земельних відносин. Ефективність практики застосування земельного законодавства.Тема 3. Земельні правовідносини

Поняття і особливості земельних правовідносин. Класифікація земельних правовідносин. Форми земельних правовідносин. Поняття і види земельних правовідносин. Регулятивні і охоронні земельні правовідносини. Управлінські та господарські земельні правовідносини. Земельно-екологічні правовідносини. Матеріальні і процесуальні земельні правовідносини. Абсолютні земельні правовідносини.

Суб'єкти і об'єкти земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

Тема 4. Система земельного права

Поняття системи земельного права. Співвідношення земельного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни. Загальна, особлива і спеціальна частини земельного права. Принципи земельного права. Функції земельного права.

Основні інститути загальної частини земельного права. Структура особливої частини земельного права. Складові елементи спеціальної частини земельного права.

Методологічне та прикладне значення системи земельного права. Співвідношення системи земельного, природноресурсового та екологічного права.Тема 5. Правове забезпечення земельної реформи

Економічні, соціально-екологічні і правові передумови реформування земельних відносин. Поняття земельної реформи та правовий механізм її здійснення. Юридична природа земельної реформи. Реформування земельних правовідносин як засіб вдосконалення земельного законодавства.

Правові форми реалізації земельної реформи. Мета і завдання земельної реформи. Предмет земельної реформи. Об'єкти земельної реформи. Суб'єкти земельної реформи. Основні напрямки здійснення земельної реформи. Зміст земельної реформи.

Особливості правового забезпечення земельної реформи. Структурно-організаційні засади реформування земельних правовідносин. Юридичні способи проведення земельної реформи. Процесуальне забезпечення земельної реформи. Юридичні гарантії здійснення земельної реформи.Тема 6. Правові форми приватизації земель

Юридична природа приватизації земель. Основні ознаки приватизації земель. Поняття приватизації земель за чинним земельним законодавством.

Юридичні підстави приватизації земель. Правові моделі приватизації земель. Порядок приватизації земель.

Суб'єктний склад приватизації земель. Об'єкти приватизації та їх юридичне значення. Механізм організаційно-правового забезпечення приватизації земель. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель.Тема 7. Правові форми набуття права власності на землю

Поняття правових форм набуття права власності на землю. Характеристика правових форм набуття права власності на землю. Юридичні підстави і умови набуття права власності на землю.

Юридичні процедури набуття права власності на землю. Купівля-продаж земельних ділянок як правова форма набуття права власності на землю. Дарування земельних ділянок у системі правових норм набуття права власності на землю. Спадкування земельних ділянок як правова форма набуття права власності на землю. Інші правові форми набуття права власності на землю.

Тема 8. Право власності на землю

Поняття та основні ознаки права власності на землю. Право власності на землю як об'єктивна і суб'єктивна категорії. Особливості змісту права власності на землю.

Форми права власності на землю. Співвідношення форм права власності на землю. Підстави виникнення права власності на землю.

Право власності на землю Українського народу, його суб'єктний, об'єктний склади і зміст. Право приватної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та зміст. Право державної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та зміст. Право комунальної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склад та зміст. Право колективної власності на землю, його суб'єктний, об'єктний склади та зміст. Особливості права спільної власності на землю.

Виникнення права власності на земельну ділянку.

Правове забезпечення викупу та примусового відчуження земельних ділянок.

Форми реалізації та захисту права власності на землю. Методи захисту права власності на землю. Юридичні підстави, зміни та припинення права власності на землю в Україні.

Проблеми вдосконалення інституту права власності на землю. Захист права власності на землю в Україні.Тема 9. Право землекористування

Право землекористування як різновид права природокористування. Поняття і характерні особливості права землекористування. Види і форми права землекористування.

Підстави виникнення права землекористування. Суб'єкти права землекористування. Об'єкти права землекористування. Зміст права землекористування. Підстави зміни і припинення права землекористування.

Правове регулювання оренди земель. Юридична природа орендних земельних правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення орендних земельних правовідносин.

Виникнення права користування земельною ділянкою.

Правове забезпечення вилучення земельних ділянок.

Правові форми охорони права землекористування. Юридичні засоби захисту права землекористування.

Тема 10. Обмеження та обтяження прав на землю

Поняття та загальна характеристика обмежень і обтяжень прав на землю.

Земельний сервітут як окремий різновид обтяжень прав на землю.

Тема 11. Право на земельну частку (пай)

Правова природа права на земельну частку (пай).

Реалізація права на земельну частку (пай).

Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій.Тема 12. Правове регулювання плати за землю

Плата за землю як засіб правового стимулювання розвитку земельних правовідносин. Економіко-правові передумови встановлення плати за землю.

Правові форми плати за землю. Земельний податок та його юридична природа. Місце земельного податку в системі економіко-правового механізму в галузі використання, охорони та відтворення земель.

Підстави плати за землю. Платники податку. Об'єкти та база оподаткування. Зміст правовідносин у галузі плати за землю. Підстави зміни та припинення плати за землю.

Види та розміри ставок податку за земельні ділянки. Особливості встановлення ставок земельного податку. Порядок обчислення та строки плати за землю.

Пільги, які надаються юридичним і фізичним особам щодо плати за землю. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню. Відповідальність за порушення законодавства про плату за землю.Тема 13. Правові форми управління у сфері використання, відтворення і охорони земель

Управління як засіб реалізації законодавства в галузі використання, відтворення і охорони земель.

Організаційно-правове забезпечення в галузі використання, відтворення і охорони земель. Система органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Повноваження органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Компетенція спеціально уповноважених органів управління в галузі використання, відтворення і охорони земель.

Організаційно-правові проблеми управління в галузі використання, відтворення і охорони земель.

Функціонально-правове, забезпечення управління в галузі використання, відтворення і охорони земель. Планування використання земель. Розподіл і перерозподіл земель. Встановлення меж адміністративно-територіальних утворень. Здійснення моніторингу земель. Ведення державного земельного кадастру. Здійснення землеустрою. Агрохімічна паспортизація земель. Вирішення земельних спорів. Контроль за використанням, охороною та відтворенням земель. Державна реєстрація прав на землю.

Проблеми вдосконалення функціонально-правового забезпечення управління як засобу реалізації земельного права.Тема 14. Правова охорона земель

Поняття правової охорони земель. Особливості правової охорони земель як засобу збереження екосистеми (ландшафту). Система заходів правової охорони земель.

Еколого-правові вимоги щодо охорони земель. Організація раціонального землевикористання як форма правової охорони земель.

Суб'єкти правової охорони земель. Земельний фонд як об'єкт правової охорони земель. Зміст правової охорони земель. Механізм забезпечення правової охорони земель та проблеми його вдосконалення. Правові гарантії охорони земель.

Правове забезпечення консервації земель. Правове забезпечення рекультивації земель.

Тема 15. Відповідальність як засіб реалізації земельного права

Поняття відповідальності як засобу реалізації земельного права. Правові форми відповідальності в системі земельного права. Позитивна відповідальність в системі земельного права. Механізм реалізації позитивної відповідальності в системі земельного права. Відшкодування збитків власникам і землекористувачам та втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Ретроспективна (негативна) відповідальність за земельні правопорушення. Земельні правопорушення як підстави юридичної відповідальності. Класифікація земельних правопорушень. Склад земельних правопорушень. Характеристика земельних правопорушень.

Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Відшкодування збитків, заподіяних порушенням земельного законодавства. Класифікація земельних правопорушень як підстав адміністративної, кримінальної, майнової, дисциплінарної, господарсько-правової і земельно-правової відповідальності.ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ

Тема 16. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Особливості управління в галузі використання, відтворення і охорони земель сільськогосподарського призначення.

Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення на праві власності. Зміст та особливості суб'єктного та об'єктного складу правовідносин у сфері використання сільськогосподарських земель на праві власності.

Особливості права сільськогосподарського землекористування. Види права сільськогосподарського землекористування. Суб'єкти права сільськогосподарського землекористування. Об'єкти права сільськогосподарського землекористування.

Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель. Імператив правової охорони земель сільськогосподарського призначення. Гарантії реалізації і захисту прав суб'єктів сільськогосподарського землекористування.

Мораторій на відчуження деяких земель сільськогосподарського призначення та зміну їх цільового призначення (використання).Тема 17. Правовий режим земель житлової і громадської забудови

Поняття і склад земель житлової і громадської забудови та особливості їх правового режиму. Правовий режим поселень за межами населених пунктів.

Управління в галузі використання, відтворення і охорони земель житлової і громадської забудови. Особливості регулювання містобудівної діяльності. Юридична природа плану земельно-господарського устрою території. Функціональний поділ земель житлової і громадської забудови.

Особливості правової охорони земель пунктів житлової і громадської забудови.Тема 18. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Поняття і загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Правовий режим земель промисловості. Склад та призначення земель промисловості і особливості їх правової регламентації. Підстави виникнення права промислового землекористування. Суб'єкти, об'єкти і зміст права промислового землекористування. Підстави зміни і припинення права промислового землекористування.

Правовий режим земель транспорту. Склад, призначення земель транспорту і особливості їх правової регламентації. Особливості користування землями залізничного, автомобільного, річкового, морського, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту. Суб'єкти, об'єкти, зміст права транспортного землекористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права транспортного землекористування.

Правовий режим призначення земель зв'язку. Суб'єкти, об'єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення права користування землями зв'язку, ліній електропередач та іншого комунікаційного призначення.

Правовий режим земель енергетичної системи. Суб’єкти, об'єкти, зміст та підстави виникнення, зміни і припинення права користування землями енергетичної системи.

Правовий режим земель оборони. Склад, призначення і особливості їх правової регламентації. Специфічні ознаки правового режиму земель оборони. Суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни і припинення права оборонного землекористування.

Правовий режим земель «іншого призначення».

Форми і методи захисту правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.Тема 19. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Поняття та юридична природа режиму земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та правові засади їх режиму. Особливості управління в галузі використання, відтворення і охорони земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Диференціація видів правового режиму земель природоохоронного призначення. Співвідношення земельного і природно-заповідного законодавства у визначенні правового режиму земель природоохоронного призначення. Суб'єкти, об’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни і припинення права природоохоронного землевикористання.

Правовий режим земель оздоровчого призначення. Суб'єкти, об'єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення права оздоровчого землекористування.

Правовий режим земель рекреаційного призначення. Законодавство, що визначає режим рекреаційного призначення. Суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення права рекреаційного землевикористання.

Правовий режим земель історико-культурного призначення. Законодавство, що визначає правовий режим земель історико-культурного призначення. Структурно-функціональне забезпечення правового режиму земель історико-культурного призначення. Суб'єкти, об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни і припинення права історико-культурного землевикористання.

Правові форми і методи охорони земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Тема 20. Правовий режим земель лісогосподарського призначення

Поняття, склад і загальна характеристика правового режиму земель лісогосподарського призначення. Законодавство, що визначає режим земель лісогосподарського призначення. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення.

Правові форми використання, відтворення і охорони земель лісогосподарського призначення. Управління в галузі використання, відтворення і охорони земель лісогосподарського призначення. Забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель лісогосподарського призначення.

Право лісового землекористування. Суб'єкти, об’єкти, зміст і підстави виникнення, зміни та припинення права лісового землекористування.

Права і обов'язки землекористувачів щодо охорони земель лісогосподарського призначення.

Тема 21. Правовий режим земель водного фонду

Поняття, склад і загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. Законодавство, що визначає режим земель водного фонду.

Правові форми використання земель водного фонду. Особливості правового режиму окремих різновидів земель водного фонду.

Право водного землекористування. Суб'єкти, об'єкти, зміст права водного землекористування. Особливості права постійного та тимчасового водного землекористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права водного землекористування. Особливості охоронного режиму на землях водного фонду. Проблеми вдосконалення правового режиму земель водного фонду.Тема 22. Правовий режим земель запасу

Поняття, склад, призначення земель запасу та характеристика їх правового режиму. Особливості правового режиму земель запасу. Розмежування правового режиму земель запасу і резервного фонду.

Правові форми розподілу і перерозподілу земель запасу. Управління в галузі використання, відтворення і охорони земель запасу. Організаційно-функціональне забезпечення ефективного використання, відтворення і охорони земель запасу.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Тема 23. Правове регулювання земельних відносин в зарубіжних країнах

Особливості правового регулювання земельних відносин в зарубіжних країнах.Право власності на землю за законодавством зарубіжних країн. Право землекористування в іноземних країнах. Обмеження та обтяження прав на землю за законодавством зарубіжних країн. Правове регулювання обігу земельних ділянок за кордоном.

Правове регулювання державного управління в галузі використання, відтворення і охорони земель в зарубіжних країнах.Правова охорона земель. Відповідальність за земельні правопорушення за законодавством зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз.

Список літератури

 1. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / В.И. Андрейцев В.И. – К. : Урожай, 1989. – 200 с.

 2. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2007. – 445 с.

 3. Андрейцев В.І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України / В.І. Андрейцев // Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 2. – С. 3-19.

 4. Андрейцев В.І. Правовий режим землі як основного національного багатства (Коментар до ч. 1 ст. 1 Земельного кодексу України) / В.І. Андрейцев // Законодавство України: Наук.-практ. коментарі. – 2002. – № 4. – С. 15-26.

 5. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні : Навч.-практ.посіб. / В.І. Андрейцев. – К. : Істина, 1999 – 320 с.

 6. Андрейцев В. І. Суверенній Україні – нову “Земельну Конституцію” (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58-65.

 7. Балезин В.П. Правовой режим земель населенных пунктов / В.П. Балезин; отв. ред. Н.И. Краснов. – М. : Юрид. лит., 1980. – 96 с.

 8. Бахуринська М.В. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Марія Василівна Бахуринська ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Балюк Г.І. – К. : [б. в.], 2006. – 186 с.

 9. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) / О.А. Вівчаренко. – Івано-Франківськ : ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 1998. – 179 с.

 10. Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні : монографія / О.А. Вівчаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 336 с.

 11. Греков Л., Юрченко А., Мірошниченко А. Економічне стимулювання раціонального використання земель // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 34-38.

 12. Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві (правові питання) / [Ю.С. Шемшученко та ін., за ред. Ю.С. Шемшученка]. – К. : Урожай, 1981. – 168 с.

 13. Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов / Б.В. Ерофеев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 200 с.

 14. Єлькін С.В. Правове регулювання ландшафтного використання та охорони земель в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сергій Володимирович Єлькін ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Носік В.В. – К. : [б. в.], 2012. – 247 с.

 15. Жариков Ю.Г. Некоторые вопросы правовой охраны почв / Ю.Г. Жариков // Правовые вопросы охраны природы в СССР (Сборник статей) [отв. ред. Г.Н. Полянская]. – М. : Госюриздат, 1963. – С. 228-271.

 16. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Олена Іванівна Заєць ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Андрейцев В.І. – К. : Товариство “Знання України”, 1999. – 224 с.

 17. Захарченко П.П. Розвиток права власності на землю в Україні (середина ХІХ – перша чверть ХХ ст.) : [монографія] / П.П. Захарченко. – К. : Атіка, 2008. – 295 с.

 18. Земельне право України : академічний курс [підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл.] / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 19. Земельне право України : підруч. / [Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін. ; за ред. В.В. Носіка], Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. – 2008. – 511 с.

 20. Земельне право України : Підручник / за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша. – К. : Істина, 2003. – 448 с.

 21. Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.І. Семчика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 748 с.

 22. Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.І. Семчика. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 896 с.

 23. Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

 24. Земельный кодекс Украины : научно-практический комментарий / А.П. Гетьман, М.В. Шульга (ред.). – Издание третье, дополненное. – Х. : ООО “Одиссей”, 2005. – 512 с.

 25. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України [науково-навчальний посібник] / [Н.І. Титова та ін., за ред. Н.І. Титової]. – Львів : ПАІС, 2005. – 368.

 26. Земля и право : Пособие для российских землевладельцев / [С.А. Боголюбов и др., отв. ред. С.А. Боголюбов], Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – М. : Инфра : М – Норма, 1997. – 348 с.

 27. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации : теория и тенденции развития / И.А. Иконицкая. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1999. – 127 с.

 28. Канаш О.П., Мартин А.Г. Принципові аспекти визначення оптимальних співвідношень земельних угідь // Землеустрій і кадастр. – 2009. – № 1. – С. 18-25.

 29. Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений: сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997-2007) / И.И. Каракаш. – Одесса : Фенікс, 2007. – 430 с.

 30. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тетяна Олександрівна Коваленко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Носік В.В. – К. : [б.в.], 2002. – 212 с.

 31. Коваленко Т.О. Юридичні дефекти у проекті Закону України “Про ринок земель” / Т.О. Коваленко // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 60-64.

 32. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель / Т.Г. Ковальчук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 60-62. – 2004. – С. 68-72.

 33. Конишева О.В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2002. – 20 с.

 34. Краснов Н.И. Теоретические основы правового регулирования земель специального назначения : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. юрид. наук : ХІІ.714 / Краснов Николай Иванович ; ИГП АН СССР. – М. : [б.и.], 1966. – 31 с.

 35. Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель / О.И. Крассов // Экологическое право. – 2003. – № 1 (спецвыпуск). – С. 20-24.

 36. Крассов О.И. Правовой режим земель государственного лесного фонда / О.И. Крассов. – М. : Наука, 1985. – 234 с.

 37. Кривов В.М. Навчальний модуль «Охорона та використання земель». Методичний посібник [Електронний ресурс] / Державний комітет України із земельних ресурсів. Проект «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру», – К.: 2010. – 260 с. – Режим доступу – zemreforma.info/files/10/module-site_New.doc.

 38. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: Монографія / П.Ф. Кулинич. – К.: Логос, 2011. – 688 с.

 39. Лісова Т.В. Правове регулювання землеустрою : дис. … канд.. юрид. наук : 12.00.06 / Тетяна Вікторівна Лісова ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого ; наук. кер. Шульга М.В. – Х. : [б.в.], 2004. – 189 с.

 40. Марусенко Р.І. Деякі аспекти реалізації принципу використання земель за цільовим призначенням / Р.І. Марусенко // Земельне право України : Теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 37-46.

 41. Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Роман Ігорович Марусенко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Андрейцев В.І. – К. : [б.в.], 2005. – 211 с.

 42. Марусенко Р.І. Правові проблеми геодезичної основи державного земельного кадастру / Р.І. Марусенко // Право та управління. – 2012. – № 2. – С. 473-488. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/38mar.pdf.

 43. Мірошниченко А.М. Аналіз змін у правовому регулюванні проведення земельних аукціонів (Закон України № 5077-VI від 05.07.2012) / А.М. Мірошниченко // Розвиток наук земельного, аграрного, екологічного та природо ресурсного права [Електронний ресурс] : Збірник наукових праць Круглого столу (19 жовтня 2012 р.) / за ред. Г.І. Балюк, М.В. Краснової, А.М. Мірошниченка, В.В. Носіка. – 2012. – С. 340-344. – Режим доступу: http://law.univ.kiev.ua/images/stories/Lit/kaf-zemel/2012-round-table.pdf.

 44. Мірошниченко А.М. Земельне право України : Навч. посіб. / А.М. Мірошниченко. – К. : Алерта, 2012. – 392 с.

 45. Мірошниченко А.М. Земельне право України : Підручник / А.М. Мірошниченко. – 2-ге видання, допов. і перероб. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2011. – 678 с.

 46. Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ , 2009. – 268 с.

 47. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / А.М. Мірошниченко, Р.І. Марусенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 507 с.

 48. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносин : дис. … канд.юрид.наук : 12.00.06 / Анатолій Миколайович Мірошниченко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Андрейцев В.І. – К. : [б.в.], 2004. – 206 с.

 49. Мірошниченко А., Пушкар П. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки / А. Мірошниченко, П. Пушкар // Право України. – 2009. – № 9. С. 123-132.

 50. Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А.М. Мірошниченко, А. Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 59-75.

 51. Мунтян В.Л. Правова охорона ґрунтів Української РСР / В.Л. Мунтян. – К. : Наукова думка, 1965. – 100 с.

 52. Мунтян В.Л. Правова охорона лісів Української РСР / В.Л. Мунтян В.Л. – К. : Вид-во акад. наук Української РСР, 1964. – 84 с.

 53. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування / В.Л. Мунтян. – К. : Вид-во Київського університету, 1973. – 181 с.

 54. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

 55. Носік В.В. Власність і право власності на землю : методологія, теорія, практика / В.В. Носік // Земельне право України : теорія і практика. – 2007. – № 1. – С. 3-11.

 56. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / В.В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 57. Носік В.В. Правова природа земельної реформи в Україні / В.В. Носік // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 212. – Правознавство. – С. 79-83.

 58. Носік В.В. Правові аспекти іпотеки землі в Україні / В.В. Носік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 10 (36). – С. 56-65.

 59. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи / В.В. Носік // Право України. – 2003. – № 1. – С. 63-67.

 60. Носік В.В., Коваленко Т.О. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В.В. Носік, Т.О. Коваленко // Право України. – 2000. – № 3. – С. 48-53.

 61. Общая теория советского земельного права / отв. ред. Г.А. Аксененок, И.А. Иконицкая, Н.И. Краснов. – М. : Наука, 1983. – 357 с.

 62. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні [Монографія] / [В.І. Семчик та ін., за ред. В.І. Семчика], Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 264 с.

 63. Осипчук С.О. Природно-сільськогосподарське районування України / С.О. Осипчук. – К. : Урожай, 2008. – 189 с.

 64. Правдюк В.М. Поділ земель України за цільовим призначенням за законодавством України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Віталій Михайлович Правдюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Мірошниченко А.М. – К. : [б. в.], 2012. – 220 с.

 65. Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР / [Н.И. Краснов и др., отв. ред. Н.И. Краснов], Академия наук СССР, Институт государства и права. – М. : Наука, 1969. – 216 с.

 66. Ріпенко А.І. Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови для благоустрою: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Артем Ігорович Ріпенко ; Одеська національна юридична академія, Міністерство освіти і науки України ; наук. кер. Каракаш І.І. – О. : [б. в.], 2010. – 230 с.

 67. Саркісова Т.Б. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Тамара Борисівна Саркісова ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Ковальчук Т.Г. – К. : [б.в.], 2012. – 216 с.

 68. Советское колхозное право [Учебное пособие] / под ред. М.И. Козыря, В.З. Янчука. – М. : Юридическая литература, 1978. – 472 с.

 69. Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 / Діана Миколаївна Старостенко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Краснова М.В. – К. : [б.в.], 2009. – 242 с.

 70. Тайсаев М.Т. Правовые основы зональных систем земледелия: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.06 / Магомет Тазеевич Тайсаев. – М. : [б.и.], 1991. – 28 с.

 71. Титова Н.И. Продовольственная проблема : земля, труд (правовые аспекты) / Н.И. Титова. – Л. : Изд-во при Львовском гос. ун-те изд-го объед. “Выща школа”, 1989. – 183 с.

 72. Третяк А.М. Історія земельних відносин та землеустрою в Україні : Навчальний посібник / А.М. Третяк. – К. : Аграрна наука, 2002. – 280 с.

 73. Фролов М.О.Охорона земель, як еколого-правовий імператив земельного законодавства / М.О. Фролов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. № 3. – 2002. – С. 73-79.

 74. Шворак А.М. Консолідація : ретроспекція та сучасні проблеми / А.М. Шворак // Землеустрій і кадастр. – 2008. – № 3. – С. 16-22.

 75. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М.В. Шульга М.В. – Х. : Фирма “Консум”, 1998. – 224 с.

 76. Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України / А.Д. Юрченко, А.М. Мірошниченко // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 4. – С. 69-75.

 77. Янчук В.В. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення / В.В. Янчук. – К. : Урожай, 1987. – 80 с.

 78. Bullard R. Land consolidation and rural development. Papers in Land Management No. 10 [Електронний ресурс] / R. Bullard // Cambridge & Chelmsford. Anglia Ruskin University. – October, 2007. – 149 p. – Режим доступу: http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/faculties/alss/deps/law/staff0/home.Maincontent.0017.file.tmp/No.10-LandConsolidation.pdf.

 79. Hudson Ray, Rhind David. Land Use / R. Hudson, D. Rhind. – New York: Methuen & Co, 1980. – 272 p.

 80. Larsson Gerhard. Spatial Planning Systems in Western Europe: An Overview / G. Larsson. – Netherlands: IOS Press [under the imprint Delft University Press], 2006. – 272 p.

 81. Rural landscapes in Europe: principles for creation and management / Sébastien Giorgis [France], [Council of Europe]. – 1995. – 72 p.


АГРАРНЕ ПРАВО

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка