Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні» Вип. 22 2012 реферати статейСкачати 305.26 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір305.26 Kb.
Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні»

Вип. 22 - 2012

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ
УДК 331.45
Здановський В.Г. Основні напрями науково-технічної діяльності ННДІПБОП щодо забезпечення промислової безпеки та охорони праці в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 3-16.

Статтю присвячено викладенню основних напрямів наукової діяльності ННДІПБОП у сфері промислової безпеки та охорони праці протягом тривалого часу та на перспективу. Систематизовано розглянуто найбільш вагомі доробки та їх результати, проведено аналіз проблематики травматизму в країні та шляхів його зменшення за рахунок упровадження засобів та заходів, розроблених ученими ННДІПБОП. Звернено особливу увагу на дослідження умов безпечної праці в одній з найбільш травмонебезпечних галузей виробництва – у вуглевидобутку. Перспективними є фундаментальні дослідження у сфері промислової безпеки та охорони праці на основі тісної співпраці НДІ з НАН України.

УДК 697.922:628.852.2
Шульга Ю.І., Сукач С.В., Кобилянський М.А., Величко О.Л., Мозговой О.В. Автоматизований контроль систем безпеки праці та життєзабезпечення // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 16-26.

Розглянуто два можливих варіанти побудови автоматизованих комплексів підсистем – із централізованим та децентралізованим (розподіленим) управлінням, доведено, що найбільш перспективним є використання децентралізованих систем. Створена система контролю безпеки праці та життєзабезпечення, яка здійснюється за допомогою GSM-модему, дозволяє забезпечити швидку й ефективну евакуацію людей, спільну роботу комплексів аварійного водовідливу й підтримки комфортного та безпечного повітряного середовища в приміщеннях, а також, підключившись до встановлених на підприємствах Систем безпеки праці та життєзабезпечення, об’єднати їх в єдиний комплекс.

Іл. – 3, табл. – 2, список літ. –7 назв.

УДК 331.45


Кружилко О.Є., Ткачук К.Н., Полукаров О.І. Побудова та дослідження математичної моделі коефіцієнта тяжкості виробничого травматизму на підприємствах вугільної промисловості // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 27-31.

Запропоновано використання результатів статистичної обробки даних про виробничий травматизм та математичного моделювання для планування працеохоронних заходів щодо зменшення рівня коефіцієнта тяжкості травматизму на підприємствах вугільної промисловості.

Іл. – 1, список літ. – 4 назви.

УДК 622.8:622.248.3


Швагер Н.Ю., Лапшин О.Є., Комісаренко Т.А., Комісаренко А.О., Ковтун І.Н. Визначення небезпек та оцінка ризиків травмування персоналу внаслідок обвалення порід // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 32-38.

Метою даної роботи є визначення шляхів зниження професіонального ризику, які підпадають під вплив небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища. Визначено, що в основі методу логічного аналізу дерева подій лежить припущення, що виконання в повному обсязі нормативних вимог з охорони праці не викликає спричинення збитку здоров'ю й життю працівника. В цьому випадку ризики мінімальні. Чим більшою є доля невиконаних вимог, тим вище ризик.

Іл.– 1, табл. – 2, список літ. – 2 назви.

УДК 614.8.084


Таірова Т.М. Ризик смертельного травмування працівників у будівельній галузі // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 38-48.

У статті наведено результаті поглиблених досліджень стану травматизму в будівельній галузі. Для проведення досліджень запропоновано методику аналізу, на підставі якої було встановлено стан травматизму зі смертельним наслідком в будівельній галузі за конкретним видом економічної діяльності за кодом КВЕД 45 (Секція F „Будівництво”). Вперше на основі проведеного аналізу травматизму проведено кількісну оцінку ризику, визначено ризик загального та смертельного травматизму в будівництві та досліджено тенденції його змін у період з 2001 по 2010 роки. Кількісно оцінено ризики за основними подіями та причинами, що безпосередньо призводять до виникнення нещасного випадку зі смертельним наслідком при виконанні робіт за конкретним видом економічної діяльності – код КВЕД 45.

Отримані результати щодо кількісного визначення ризику смертельного травмування в будівництві за певним кодом виду економічної діяльності, подіями та причинами можуть бути використані як базова основа для подальшого впровадження ризик-орієнтованого підходу до профілактики травматизму.

Іл. – 1, табл. – 3, список літ. – 7 назв.

УДК 331.453:622.232
Назаренко М.В., Хоменко С.А. Сучасні технології підвищення безпеки виробництва вибухових робіт на гірничодобувних підприємствах // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 48-56.

Масове використання емульсійних ВР місцевого виготовлення та засобів ініціювання, сучасних норм безпеки при веденні вибухів на гірничодобувних підприємствах України має знайти відображення в нових редакціях нормативно-методичних документів. У зв’язку з масовим використанням зарубіжних технологій ведення вибухових робіт нормативні документи необхідно гармонізувати також з європейськими та світовими стандартами.

Підвищенню рівня безпеки та зниженню екологічних наслідків виконання вибухових робіт на гірничодобувних підприємствах багато в чому буде сприяти використання сучасних апаратно-програмних засобів. Серед них: сучасні схеми ініціювання, зарядні машини, використання розподілених зарядів, застосування програмних продуктів для моделювання та розрахунку процесів підривання. На прикладі геоінформаційної системи «K-MINE» показано процеси використання програмного забезпечення для виконання буро-вибухових робіт з метою підвищення їх безпеки та ефективності.

Іл. – 2, список літ. – 9 назв.

УДК 622.235
Тверда О.Я., Воробйов В.Д. Обґрунтування критерію вибору безпечного та ефективного типу вибухових речовин при масових вибухах у кар’єрах // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 56-64.

Запропоновано вибір безпечного та ефективного типу ВР здійснювати за величиною комплексного коефіцієнта ефективності, який враховує технічну, економічну та екологічну ефективності ВР. Удосконалено формули для розрахунку технічної та економічної ефективностей ВР, запропоновано формулу для розрахунку їх екологічної ефективності. Встановлено залежності зміни об’єму воронки подрібнення та питомої витрати ВР від її акустичного імпедансу.

Іл. – 3, табл. – 4, список літ. – 23 назви.

УДК 622.235.535


Пасічник А.М., Жукова Н.І. Сейсмічна дія вибуху в порушених масивах гірських порід // Проблеми охорони праці в Україні. К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 65-70.

Дослідженно вплив сейсмічних хвиль від дії вибухових робіт на стійкість гірського масиву порід з різного роду порушеннями і розміщеними над ними об’єктами в густозаселених районах гірничодобувних підприємств.

Список літ. – 7 назв.

УДК 622.55:331.45


Дєньгін А.П. Теоретичні основи нової концепції контролю та керування обсягом водовідливу з глибоких шахт і рудників // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 71-79.

Надходження великої кількості підземних вод у шахтні виробки створює значні труднощі для вуглевидобутку та загрожує затопленням і закриттям шахти, вже не говорячи про небезпеку для працюючих. У статті наведено результати теоретичних та аналітичних досліджень щодо ізоляції водоносних тріщинуватих передрозломних і зарозломних зон та фільтраційного ущільнення нестійких обводнених порід тектонічних порушень і розломів в’язко-пластичними розчинами. Реалізацію виконаних досліджень у промислових масштабах здійснено на шахті «Комсомольська» Державного підприємства «Антрацит».

Іл. – 1, список літ. – 4 назви.

УДК 622.235.575.2


Вовк О.О. Прогнозування гірських ударів і критерії оцінки ударонебезпеки // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 80-89.

Метою даної роботи є проведення аналізу методів прогнозування гірських ударів та попередньої оцінки стану масиву гірських порід і вугілля.

Результати аналізу методів прогнозування та вибору критеріїв оцінки ударонебезпеки дозволяють підвищити надійність виконання прогнозних оцінок, особливо при їх комплексному застосуванні.

Іл. – 6, список літ. – 5 назв.

УДК 594.06:621.396.7
Воробйов В.Д., Крючков А.І., Капітанюк О.В., Подобєд І.М. Дослідження рівнів електромагнітного випромінювання від джерел ультрависоких та надвисоких частот при їх одночасному використанні // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. –Вип. 22. – С. 89-96.

У статті наведено результати дослідження електромагнітного випромінювання в навколишньому середовищі та запропоновано методи зниження рівнів впливу від джерел ультрависоких та надвисоких частот.

Іл. – 3, табл. – 2, список літ. – 6 назв.

УДК 331.454


Єсипенко А.С., Сліпачук О.А., Оберемок Г.О. Дослідження деяких аспектів безпечного ведення робіт в лісовому господарстві // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 96-104.

У статті наведено результати досліджень динаміки змін тенденцій стану умов і безпеки праці на підприємствах лісового господарства за період 2008…2011 років. Дослідження проведено шляхом аналізу статистичних матеріалів Державної служби статистики України та Держгірпромнагляду. Виявлено залежність рівня виробничого травматизму зі смертельними та тяжкими наслідками від обсягів виробничої діяльності. Запропоновано заходи з усунення причин нещасних випадків, що виникали через виявлені в процесі дослідження недоліки та порушення технологічних процесів.

Іл. – 3, табл. – 4, список літ. – 8 назв.

УДК 331.461


Масюкевич О.М. Методологія аналізу й оцінки тягаря збитку від нещасних випадків // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 105-111.

Одним із чинників професійного ризику є тягар нещасного випадку. У статті представлено методологію визначення критеріїв, за якими оцінюється міра тягаря нещасного (несмертельного) випадку відносно будь-якої професії, причини, середнього числа втрачених днів та КВЕД. Визначено значення гранично допустимого рівня тягаря нещасного випадку і залежно від нього запропоновано, як встановити градацію для високої, середньої і незначної міри тягаря нещасного випадку.

Список літ. – 3 назви.

УДК 331.45


Романенко Н.В. Особливості використання терміну «нагляд» у сфері охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22 . – С. 111-116.

Проведено огляд наукових джерел з питань формування поняття нагляду. Обгрунтовано доцільність застосування в системі безпеки праці терміну «контрольно-наглядова діяльність».

Список літ. – 24 назв.

УДК 687.016.5


Третякова Л.Д. Оптимізація заходів з підвищення ефективності радіаційно-захисного одягу // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22 . – С. 116-123.

У статті запропоновано метод багатокритеріальної оптимізації конструкцій засобів індивідуального захисту. Наведено приклад оптимізаційного розрахунку радіаційно-захисного одягу для працівників АЕС за критеріями захисних властивостей, надійності та економічності.

Іл. – 2, табл. – 2 список літ. – 5 назв.

УДК 331.45


Здановський В.Г., Подобєд І.М. Порівняльний аналіз зводу практичних правил МОП і вітчизняних правил безпеки у вугільних шахтах // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 123-128.

Статтю присвячено порівняльному аналізу видання Міжнародного бюро праці (підрозділу МОП), надрукованого в Женеві в 2008 р. «Звід практичних правил з охорони праці у вугільних шахтах» та українських Правил безпеки у вугільних шахтах, що набрали чинності в 2010 році в Україні, які є досить близькими за текстом до видання Зводу правил МОП, але мають і серйозні відмінності. Оскільки стан промислової безпеки та охорони праці в українських шахтах залишає бажати кращого, надано рекомендації щодо перероблення керівних технічних матеріалів з гармонізацією їх до матеріалів ЄС та наближення до вимог, викладених у Зводі.

УДК 614.8.02
Хуторянська О.С., Водяник А.О. Особливості оцінювання рівня промислової безпеки підприємств газотранспортної системи України // Проблеми охорони праці в Україні. К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 22. – С. 129-135.

Виконано аналіз причин і наслідків аварій на магістральних газопроводах. Запропоновано систему рівнянь, що описує ймовірність виникнення аварії в залежності від основних причин аварійності на об’єктах газотранспортної системи України та можливих обсягів викиду природного газу. Визначено зону впливу аварії на магістральному газопроводі з викидом в атмосферу до 70 т метану для найбільш несприятливих метеорологічних умов.

Іл. – 4, табл. – 3 , список літ. – 8 назв.


Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні»

Вип. 23 - 2012

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ

УДК 331.46

Дєньгін А.П., Єсипенко А.С., Таірова Т.М. Тіньовий сектор економіки – один з чинників прихованого травматизму в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23.– С. 3-13.


У статті наведено результати досліджень щодо існування неформального сектору ринку праці, як складової тіньової економіки. Авторами проаналізовано наявні матеріали статистики стосовно тіньової економіки та стану неформального сектору ринку праці, статистичні дані про стан травматизму в Україні, а також матеріали попередніх досліджень з цього питання, висвітленого в засобах масової інформації, в тому числі на веб-сайтах Інтернету. Дано оцінку негативного впливу неформального сектору ринку праці на стан охорони праці в Україні. Запропоновано науково обґрунтовані пропозиції щодо запобігання цього впливу.


Іл. – 1, список літ. – 12 назв.

УДК 331.46


Дєньгін А.П., Єсипенко А.С., Таірова Т.М. Дослідження впливу тіньового ринку праці на стан виробничого травматизму в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. ‒ К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. –С. 12-35.

Аналіз нещасних випадків на виробництвах України є одним з основних і необхідних шляхів розробки механізмів профілактики та попередження травматизму. В статті наведено результати дослідження травматизму на виробництві за 2005…2009 рр. та зроблено наголос на характері впливу тіньового ринку праці на безпеку праці і на формування показників стану виробничого травматизму в процесі господарської діяльності з урахуванням сектора неформальної зайнятості населення. Запропоновано пропозиції щодо зниження рівня виробничого травматизму в процесі господарської діяльності в тіньовому неформальному сектору ринку праці.


Іл. – 9, табл. – 4, список літ. – 12 назв.

УДК 331.45


Репін М.В. Науково-методичні підходи до формування програм з охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 26-33.

У статті розглянуто науково-методичні підходи до формування завдань та заходів загальнодержавних, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Сформульовано основні напрями проведення профілактичних заходів, що входять до складу програм з охорони праці. Описано розроблений у ННДІПБОП програмно-цільовий принцип аналізу стану охорони праці. Запропоновано концептуальну модель формування загальнодержавних, галузевих та регіональних програм з охорони праці, метою реалізації якої є автоматизація процедури створення цих програм та їх відповідність сучасним тенденціям в сфері охороні праці.

Список літ. – 6 назв.

УДК 331.461


Ромась М.Д. Визначення виробничих ризиків в умовах соціального страхування від нещасних випадків на виробництві // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 34-43.

Виходячи з короткого аналізу вітчизняного та міжнародного досвіду запропоновано метод розрахунку ризиків виникнення нещасних випадків на підприємствах за статистичними даними з урахуванням їх тяжкості, в тому числі смертельних випадків та стійкої втрати працездатності.

Встановлено взаємозв’язок отриманих за цим методом значень ризиків виникнення нещасних випадків на виробництвах із визначеними чинним законодавством страховими тарифами для підприємств одного класу професійного ризику, що дає можливість визначати пріоритети, а також сприяти удосконаленню системи соціального страхування від нещасних випадків, системи нагляду та контролю за станом умов та безпеки праці на підприємствах.

Табл. – 1, список літ. – 11 назв.

УДК 331.45
Білостоцька В.О. Визначення впливу зміни структури виробництва на стан травматизму (на прикладі вугільної промисловості України) // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 44-49.

Статтю присвячено оцінці фактору зміни структури виробництва (структурних зрушень) на стан травматизму, що є актуальним у зв’язку з суттєвими змінами в економіці України за останні десятиріччя. Розглядаються традиційні засоби виміру змін у структурі виробництва в поєднанні з кореляційним аналізом для визначення дієвого показника структурних зрушень, який дасть можливість враховувати цей фактор при факторному математичному аналізі стану травматизму в Україні.

Табл. – 3, список літ. – 6 назв.

УДК 331.452


Давидов А.В., Голишев О.М., Пищикова О.В. Ранжирування ідентифікованих небезпечних та шкідливих виробничих факторів методом лінійних матриць для робітників основних професій у умовах гірничих підприємств // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 48-56.

Розглянуто шляхи вдосконалення системи управління охороною праці на гірничих підприємствах, що дозволяють мінімізувати ризики травмування для працівників при виконанні ними трудових операцій. З цією метою пропонується провести ранжування небезпечних і шкідливих виробничих факторів, використовуючи методологію, засновану на ймовірностях гіпотез за травмуючими факторами, що аналізуються. Встановлення взаємного впливу факторів виконано аналітичними методами. Такий підхід дозволить виділити небезпеки та ризики у сфері охорони праці, за якими у першу чергу необхідне проведення превентивних заходів.

Іл. – 2, табл. – 5, список літ. – 4 назв.

УДК 621.322.22:628.П1→662.87


Здановський В.Г., Шомін А.А., Подобєд І.М. Підвищення безпеки роботи ТЕС України за рахунок модернізації та розробки нових систем пилозолоочистки // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 57-67.

У статті викладено аналіз проблем безпеки експлуатації вугільних ТЕС України і етапи створення сучасного українського електрофільтру пилозолоочистки. Розглянуто його конструктивні особливості, техніко-економічні переваги порівняно з зарубіжними аналогами. Показано роль ноу-хау у створенні інноваційного проекту. Подано повний аналіз відповідності нового електрофільтру кращим світовим зразкам. Проаналізовано результати модернізації та повної заміни електрофільтрів ТЕС України за останнє десятиліття, зроблено необхідні висновки та пропозиції. Показано перспективи використання вітчизняних розробок електрофильтру для покращення умов безпечної експлуатації потужних підприємств-забруднювачів.

Список літ. – 7 назв.

УДК 622.413.1


Лапшин О.О., Серебреніков Є.В., Лапшина Д.О. Математичне моделювання теплообмінних процесів в конденсаторі рудничного повітря // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 67-77.

Статтю присвячено вирішенню проблеми нормалізації теплових умов в підземних виробках глибоких горизонтів рудних шахт.

Приведено математичне моделювання теплообмінних процесів в конденсаторі рудничного повітря. Для зниження температури рудничного повітря рекомендується використовувати форсункове охолодження в камері зрошування, яка розташована в зоні гірських робіт. Після форсункового охолодження повітря набуває високої вологості. Зниження вологовмісту рудничного повітря виконується шляхом використання конденсаційного теплообмінника. Математичне моделювання теплообмінних процесів в конденсаторі дозволило встановити оптимальні параметри охолодження і осушення рудничного повітря в камері зрошування.

Іл. – 6, список літ. – 8 назв.

УДК 658.3.041:331.45
Левченко Л.О. Формування сучасних підходів до моделювання і прогнозування динаміки шкідливих факторів виробничого середовища // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 78-84.

У статті розглянуто можливості створення коректних моделей просторових та часових змін кількісних значень шкідливих факторів виробничого середовища. Розглянуто особливості моделювання розподілу кількох фізичних факторів та принципи його реалізації. Надано рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів.

Іл. – 1, список літ. – 10 назв.

УДК 539.421:620.179.17


Назаренко М.В., Гончарова О.М., Панова О.В. Розрахункові методи визначення захисних властивостей електромагнітних екранів // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 84-89.

Розроблено методи визначення внеску в коефіцієнти екранування електромагнітних екранів поглинання енергії полів і їх віддзеркалення. Розроблено композитні електромагнітні екрани з керованими захисними властивостями. Надано практичні рекомендації щодо вибору матеріалів для виготовлення електромагнітних екранів та їх використання.

Список літ. – 10 назв.

УДК 614.8:631, 687.157.004


Подобєд І.М. Про протилежні властивості одного й того ж випромінювання та його вплив на працівника // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 90-96.

Існує чимало наукових досліджень щодо впливу на працівника електричних, магнітних, радіаційних, статичних, інформаційних та інших випромінювань. Значну увагу приділено впливу шкідливих випромінювань від експлуатації електронно-обчислювальних машин, комп'ютерної, офісної та іншої техніки, обладнання та пристроїв на стан здоров'я користувача. На думку автора ще достатньо не вивчено різноманітні властивості випромінювань і досліджено засоби захисту організму людини від них.

Іл. – 1, табл. – 1, список літ. – 7 назв.

УДК 331.45:621.327.53


Дмитруха Т.І., Здановський В.Г., Повстень В.О. Проблеми розгерметизації відпрацьованих ртутних джерел світла та забезпечення їх демеркуризації // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 96-102.

Дослідження присвячене підвищенню ртутної безпеки об’єктів різного призначення. У ньому наведені результати досліджень приміщень відносно забрудненості ртуттю в разі розгерметизації (руйнування) ДС, що містять ртуть. Отримані співвідношення для оцінки рівнів ртутної небезпеки різних ДС зі вмістом ртуті, а також для визначення динаміки концентрації ртуті у повітрі виробничих приміщень після руйнування в них ДС. Визначено раніше невідомий параметр – постійну часу ртутної безпеки та надано її фізичне тлумачення.

Іл. – 1, список літ. – 4 назв.

УДК 622.807.2:553.68


Швагер Н.Ю., Лапшин О.Є., Нестеренко О.В., Ковтун І.Н. Зменшення запиленості на автошляхах кар’єрів за рахунок використання розчину бішофіту // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 103-108.

Наведено результати досліджень зі зменшення запиленості на автошляхах кар’єрів. Встановлено, що при оптимальному витрачанні розчину природного бішофіту (202…203 л/м3) забезпечується не тільки час (до 15 суток) зв’язування дорожнього пилу, а й достатня міцність шару зношення полотна шляху.

Іл. – 1, список літ. – 5 назв.

УДК 331.820:677


Сергієнко М.І., Бахтіна Є.А. Підвищення охорони праці ткацького виробництва за рахунок впровадження нових систем кондиціювання зі зволоженим повітрям // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 109-115.

У статті розглянуто актуальні проблеми охорони праці, безпеки виробничого процесу та захисту навколишнього середовища від забруднень у шкідливих умовах ткацького виробництва. Особливу увагу приділено аналізу, розробці та впровадженню у виробництво нових технологій, направлених на підвищення охорони праці та покращанню умов роботи працюючого персоналу ткацького виробництва, безпеці виробничого процесу, якості виробу, зростанню екологічної чистоти готової продукції. Наведено результати аналітичних та виробничих досліджень щодо впровадження нових систем кондиціювання зі зволоженим повітрям.

Іл. – 2, табл. – 1,список літ. – 3 назви.

УДК 66.098.2 : 614.2 / 331.45


Пушкін С.П., Шаповал Ю.А. Обгрунтування використання мікробіологічного методу для очищення стічних вод від гексаметилендіаміна // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 115-122.

Обґрунтовано застосування альтернативного мікробіологічного методу для очищення стічних вод від гексаметилендіаміна, що ґрунтується на використанні вибраних бактеріальних культур, установки для мікробіологічного очищення та біоконвейєра.

Іл. – 4, табл. – 1, список літ. – 4 назв.

УДК
Березуцький В.В., Радван А.Б. Ризик при виконанні небезпечних робіт у трубопрокатному цеху // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 23. – С. 122-129.

Визначення величини ризику при виконанні небезпечних робіт у трубопрокатному цеху в Україну не може бути виконано через те, що інформація практично відсутня, а банк даних не сформований і ніхто цим не займається. У статті це питання розглянуто на прикладі досліджень, виконаних в Єгипті на одному з трубопрокатних виробництв, яке було побудовано за проектом, аналогічним тому, за яким будуються підприємства в Україні.

Іл. – 3, табл. – 4, список літ. ‒ 15 назв.
Збірник наукових праць «Проблеми охорони праці в Україні»

Вип. 24 - 2012

РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ

УДК 331.46

Дєньгін А.П., Єсипенко А.С., Таірова Т.М. До питання вивченості стану дотримання законодавства про охорону праці на тіньовому ринку праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 3-13.

У статті наведено результати дослідження стану дотримання законодавства про охорону праці в тіньовому ринку праці у зв’язку з зростанням кількості порушень трудових прав громадян у цьому секторі ринку праці. Дослідження проведено шляхом узагальнення та аналізу наявних матеріалів статистики стосовно стану тіньового сектору ринку праці, статистичних даних про стан травматизму, а також матеріалів попередніх досліджень з цього питання, висвітлених в засобах масової інформації, в тому числі на веб-сайтах в Інтернеті. Встановлено, що проблеми виконання вимог законодавства про охорону праці, а саме з погляду дотримання безпечних умов праці, стану виробничого травматизму як загального, так і з і смертельним наслідком, обов’язкового розслідування нещасних випадків тощо системно не висвітлено і не досліджено. Науково обґрунтовано пропозиції щодо забезпечення захисту здоров'я і життя працюючих на тіньовому ринку праці

Список літ. – 14 назв., табл. 1.

УДК 620.9
Здановський В.Г. Проблеми безпеки та енергозбереження енергетики України та шляхи їх вирішення // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 14-25.

У статті висвітлено проблеми вибору шляхів підвищення безпеки енергетики та енергетичної безпеки України з урахуванням наукового аналізу в технічному, фінансово-економічному та екологічному плані. Зазначено, що вирішення нагальних проблем екологізації енергетики, енергозбереження та промислової безпеки в сучасних умовах носить глобальний характер.

Необхідно забезпечити формування цілісної технологічної, організаційної, економічної та правової системи, яка функціонувала б із допомогою відповідних регуляторів, що закладені в структурі виробничих відносин, та стимулювала б суб’єкти господарювання всіх форм власності забезпечити безпеку функціонування промислових об’єктів, вести ресурсозберігаючу діяльність та екологізацію виробництва. При цьому слід забезпечити дієвість законодавчих, управлінських та технічних рішень та актів, що дозволить підвищити промислову безпеку, ефективність використання природничих ресурсів і збереження природного середовища на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

Проблеми безпеки, екології та ресурсозбереження є взаємопов’язаними. Їх спільне вирішення дозволить оптимізувати сталий та безпечний розвиток економіки, виключивши небезпечні тенденції виникнення дисбалансу, техногенних та екологічних катастроф.

УДК 614.8.084
Євтушенко О.В., Водяник А.О. Підвищення рівня безпеки праці на підприємствах харчової промисловості // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 26-37.

Проаналізовано складові організаційних причин виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості за період 2003...2011 рр.

Вдосконалено методику оцінки стану охорони праці на робочому місці, яка базується на алгоритмі зміни пріоритету заходів з охорони праці на робочому місці, що дозволяє надати системі контролю характер гри та індивідуально підійти до кожної групи спеціалістів. Встановлено показник контролю знань з охорони праці на робочому місці, який дозволяє визначити рівень знань з охорони праці безпосередньо орієнтованих на професію робітників різних технологічних рівнів, а також дає змогу перевірити та оцінити умови праці, робітників під час трудової діяльності.

Для автоматизованої обробки даних робітників, які проходять перевірку знань з охорони праці на робочому місці та скорочення часу на їх обробку створена комп’ютерна програма «Контроль знань з охорони праці виробничого персоналу»в середовищі Delphi 7.

Іл. – 3, табл. – 11, список літ. – 6 назв.

УДК 331.4(075)


Войналович О.В., Подобєд І.М., Мотрич М.М., Сліпачук О.А. Аналіз причин травмування працівників АПК на механізованих та транспортних роботах // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 38-49.

Проаналізовано основні причини випадків травмування механізаторів та водіїв АПК, що сталися протягом останніх років. Досліджено кінетику накопичення експлуатаційних дефектів (тріщин) у деталях вузлів тракторів, що може призвести до створення раптових аварійних ситуацій та травмування працівників сільськогосподарського виробництва на механізованих, транспортних та ремонтних роботах.

Іл. – 1, табл. – 4, список літ. ‒ 6 назв.

УДК 331.454

Таірова Т.М. Аналіз та прогнозування вікової диференціації виробничого травматизму в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 49-58.

У статті наведено результати аналізу повікового розподілу тяжко та смертельно травмованих на виробництві, що дозволив виявити значні відмінності у віці серед тяжко та смертельно травмованих та визначити ті вікові групи, які мають найвищий рівень травматизму.

Для встановлення чіткої тенденції змін досліджуваних рядів динаміки використано такий статистичний прийом як аналітичне вирівнювання рядів динаміки способом найменших квадратів. Вирівнювання за цим способом дозволило відобразити загальну тенденцію ряду динаміки та виразити її певним математичним рівнянням (функцією, що апроксимується) та розрахувати теоретичні значення на майбутній період. Запропонований методологічний підхід прогнозування травматизму за віковими групами дає змогу своєчасно та адекватно зробити практично значущі висновки та обґрунтувати рекомендації щодо розробки профілактичних заходів.

Іл. – 2, табл. – 3, список літ. – 8 назв.

УДК 331.454


Єсипенко А.С., Сліпачук О.А., Мотрич М.М., Оберемок Г.О. Дослідження впливу втоми трактористів на дотримання ними вимог безпечної праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 58-72.

У статті наведено результати дослідження на прикладі роботи трактористів впливу однієї із ознак людського фактору, а саме втоми, на дотримання ними вимог безпечної праці та недопущення виробничого травматизму.

Дослідження проведено шляхом узагальнення та аналізу залучених для дослідження матеріалів з опрацюванням відповідних висновків та пропозицій з використанням наявних статистичних даних про стан травматизму, а також матеріалів попередніх досліджень з цього питання, висвітлених у засобах масової інформації.

Доведено, що підвищена увага, дія вібрації, значна кількість рухів головою і корпусом, одночасне виконання ряду операцій, неоптимальний тепловий режим робочого місця тощо негативно впливають на працездатність трактористів, викликають у них значну втому, що не сприяє безумовному виконанню всіх вимог безпечного ведення робіт.

Іл. – 4, табл. – 7, список літ. – 10 назв.

УДК 331.452


Єсипенко А.С., Сліпачук О.А., Левченко І.В. Дослідження травматизму, не пов’язаного з виробництвом // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 72-84.

У статті наведено результати дослідження травматизму при настанні нещасних випадків в умовах виробництва, не пов’язаного безпосередньо з виконанням роботи.

Дослідження проведено шляхом узагальнення та аналізу залучених для дослідження матеріалів з опрацюванням відповідних висновків та пропозицій та використанням наявних статистичних даних про стан травматизму за період 2002…2011 рр.

Доведено, що переважна більшість не пов’язаних з виробництвом нещасних випадків зі смертельним наслідком викликана серцево-судинними захворюваннями працівників; значна частина померлих працювала на шкідливих, травмонебезпечних підприємствах; основними причинами виникнення нещасних випадків є: алкогольне та наркотичне сп’яніння, токсикологічне отруєння, порушення трудової та виробничої дисципліни, порушення правил дорожнього руху.

Іл. – 5, табл. – 6, список літ. – 8 назв.

УДК 331.45


Репін М.В. Удосконалення методів планування профілактичних заходів з промислової безпеки та охорони праці // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 84-90.

В статті розглянуто сучасний стан справ щодо планування профілактичних заходів в загальнодержавних, галузевих та регіональних програмах з охорони праці. Описано системний підхід до формування програм з охорони праці, який має враховувати актуальні для сьогодення проблемні питання в сфері промислової безпеки та охорони праці. На підставі аналізу матеріалів проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки виконано побудову «дерева цілей» з декомпозицією цілей верхніх рівнів на підцілі.

Іл. – 1, табл. – 1, список літ. – 2 назв.

УДК 546.49


Дмитруха Т.І., Повстень В.О., Здановський В.Г. Наукові засади демеркуризації виробничих приміщень // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 91-99.

Розроблено та запатентовано ефективніший спосіб термічної демеркуризації ртутних забруднень у приміщеннях і пристрій для практичного здійснення цього способу.

Обґрунтовано доцільність використання струму підживлення у разі роботи ДС в режимах з паузами робочого струму та запропоновано способи і схеми для його практичної реалізації в різних світлотехнічних системах, відзначено його практичне значення, зокрема, для охорони праці.

Розглянуто шляхи зменшення наслідків ртутних забруднень приміщень різного призначення, зумовлених застосуванням ДС.

Іл. – 4, список літ. – 4 назв.

УДК 622.413.3


Лапшин О.О. Дослідження гідравлічних характеристик відцентрових форсунок для охолодження повітря у камері зрошення // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 100-107.

Розроблено конструкцію відцентрової форсунки двохстороннього розпилення води, яка дозволяє подавати факел крапельної води назустріч і попутно потоку повітря, що охолоджується. В результаті експериментальних досліджень були встановлені гідравлічні характеристики форсунок, які використовуються у розрахунку камер зрошення при охолодженні повітря в шахтах.

Іл. – 2, табл. – 2, список літ. – 10 назв.

УДК 331.46


Здановський В.Г., Єсипенко А.С., Гнатовський В.М. Проблеми створення ринкового нагляду за нехарчовою продукцією в Україні // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 108-116.

Впровадження в Україні системи ринкового нагляду є обов’язковою умовою для вступу України до Європейського Союзу, що стане передумовою технічного прогресу в нашій країні. Проаналізовано наявні системи організації ринкового нагляду, їх основні функції та характерні риси. Розглянуто наявність в Україні нормативно-правової бази державного ринкового нагляду, її недоліки. Запропоновано напрямки майбутньої роботи в цьому напрямку, що дасть змогу ефективно впровадити ринковий нагляд в нашій державі.

Іл. – 1, табл. – 1, список літ. – 8 назв.

УДК 331.45


Цина А.Ю. Становлення соціального партнерства та соціального діалогу в галузі охорони праці України // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 117-122.

Розглядаються мета, принципи, тристороння структура суб’єктів соціального партнерства в галузі охорони праці. Аналізуються рівні здійснення соціального діалогу з охорони праці на підприємствах, у організаціях та установах.

Список літ. – 6 назв.

УДК 614.839


Володченкова Н.В., Левченко О.Г. Моделювання процесу руху зразка матеріалу в повітрі під дією вибухової хвилі // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 123-131.

Досліджено процес взаємодії зразків різної геометричної форми та виду матеріалів з повітряною вибуховою хвилею. Для проведення досліджень запропоновано експериментальну маятникову установку.

Проведено математичне моделювання руху зразка в повітрі під час взаємодії з повітряною вибуховою хвилею. В результаті отримано математичну модель для визначення зусилля взаємодії залежно від швидкості зразку в повітрі та структурно-механічних властивостей матеріалу.

Застосовано модель для визначення зусилля взаємодії зразку з повітрям за допомогою створених у роботі експериментальних установок та відповідних їм методик досліджень. Для визначення числових величин структурно-механічних властивостей матеріалу, що входять до математичної моделі, проведено дослідження та з’ясовано, що найбільш інтенсивно поглинають енергію зразки матеріалів гофрованої форми.

Іл. – 5, табл. – 1, список літ. – 6 назв.

УДК 331.461


Москалець В.М., Безуглов О.Ю. Розрахунок параметрів хвилі тиску при паровому вибуху котла // Проблеми охорони праці в Україні. – К.: ДУ «ННДІПБОП», 2012. – Вип. 24. – С. 131-139.

Під час проектування котелень і котельного обладнання розробляються заходи щодо захисту персоналу, устаткування та будівель від вибухів котлів. Для цього необхідно використовувати методи прогнозування аварійних вибухів. Проаналізовано можливість застосування «Методу розрахунку параметрів хвилі тиску під час вибуху резервуара з перегрітою рідиною або зрідженим газом при впливі на нього осередку пожежі» [3] для оцінки можливих вражаючих факторів при вибуху барабанів парових котлів. Визначено принципи планування локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, пов'язаних з паровими котлами.Іл. – 4, список літ. – 7 назв.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка