Збалансований розвиток дитиниСторінка14/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

1. Комп’ютерна або мультимедійна підтримка традиційного уроку фізики в загальноосвітній школі під час вивчення фізики

Як показує практика, використання педагогічних програмних засобів сьогодні є напрямком найбільш доступним та ефективним. Особливості архітектури та виконання педагогічних програмних засобів передбачають можливість їх використання як засобу мультимедійної наочності. Зокрема, об’єкти педагогічних програмних засобів (текстова частина, моделі, ілюстрації, тести) можуть транслюватися за допомогою мультимедійного проектора на екран або мультимедійну дошку. При відсутності проектора може бути використаний широкоекранний телевізор. У разі потреби вчитель комбінує пояснення нового матеріалу за допомогою шкільного фізичного експерименту, таблиць, схем, відеонаочності та наочності, що входить до складу педагогічних програмних засобів. На етапі закріплення вивченого матеріалу або актуалізації опорних знань запитання та вправи для самоперевірки використовують для формування колективних відповідей, проектуючи завдання на дошку чи екран.

У такому режимі можуть бути використані й об’єкти віртуальної фізичної лабораторії. Під час підготовки до виконання лабораторної роботи учням демонструють відеофрагмент лабораторної роботи з метою ознайомлення з прикладами та установками тощо.

2.Авторський урок фізики або фрагменти навчальних занять, розроблені із застосуванням педагогічних програмних засобів

Якщо вчитель планує, що використання педагогічних програмних засобів на уроці фізики матиме не фрагментарний, а системний характер, то він може створити власний оригінальний урок завчасно, підготувавши всі необхідні об’єкти та відпрацювавши методику їх використання. З цією метою під час інсталяції педагогічних програмних засобів встановлюється конструктор уроків.

У разі потреби вчитель може створити тестові завдання для самоперевірки, для контролю та оцінюванню навчальних досягнень учнів. Для цього може використовуватись редактор тестів, що входять до конструктора уроку. Редактор тестів передбачає можливість вибору тесту, кількість варіантів відповідей тощо. Розроблені уроки або їх фрагмент може реалізовуватися за допомогою мультимедійного проектора або в комп’ютерному класі. У перспективі авторські уроки можуть проводитися в режимі дистанційного навчання.

3.Урок фізики в середовищі педагогічного програмного засобу

У разі потреби та за бажанням учителя повноцінний урок може бути організований у програмно-методичному середовищі, оскільки мережева версія педагогічного програмного засобу передбачає організацію роботи за схемою «робоче місце вчителя – робоче місце учнів». Необхідною умовою реалізації такої методики є наявність комп’ютерного класу та локальної мережі. Робота в педагогічному програмному засобі мережі передбачає не лише опрацювання учнями педагогічного матеріалу на своєму робочому місці, перегляд динамічних та статичних наочностей, розв’язування фізичних задач з використанням тренажера, самоперевірку, виконання лабораторної роботи, а й дає можливість вчителю здійснювати безперервне управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Зокрема, учитель може виводити на монітор свого робочого місця стан роботи з педагогічним програмним засобом кожного окремого учня та спостерігати за тим, як опрацьовується навчальний матеріал.4.Організація комп’ютерних лабораторних робіт із фізики

Система віртуального фізичного експерименту, яка входить до складу електронних посібників з фізики, або фізична віртуальна лабораторія як окремий педагогічний програмний засіб передбачає можливість організації комп’ютерних лабораторних робіт.

Методична доцільність використання цих засобів визначається декількома умовами. Віртуальний експеримент може бути частково використаний за відсутністю обладнання у шкільній фізичній лабораторії. Комп’ютерні моделі лабораторних робіт, реалізовані в педагогічних програмних засобах, забезпечують об’єктивне відтворення реальних фізичних явищ та процесів, що сприяє формуванню адекватних уявлень про їх зміст та особливості протікання. Крім того, розроблялися й дані фізичних приладів, щоб можна було їх знімати й працювати з ними.

Разом з тим, такий підхід є об’єктивною необхідністю і має використовуватися виважено. Метою створення системи віртуального фізичного експерименту було удосконалення та розширення методичних можливостей традиційного фізичного експерименту, а не його заміна та зменшення ваги в навчанні фізики.

Оптимальним є поєднання можливостей віртуального та фізичного експерименту. Використовувати комп’ютерні лабораторні роботи доцільно для підготовки учнів до виконання фронтальних лабораторних робіт у шкільній лабораторії, ознайомлення з обладнанням, правилами використання фізичних приладів та установок: виявлення рівня підготовки до роботи в лабораторії; закріплення вмінь та навичок, набутих під час виконання фронтальних лабораторних робіт у класі; фронтальної перевірки результатів виконання учнями лабораторних робіт; розширення кола завдань дослідницького творчого характеру.

5. Організація самостійної роботи учнів із використанням педагогічних програмних засобів

На першому етапі розробки та впровадження педагогічних програмних засобів з фізики для загальноосвітньої школи орієнтувалися переважно на вчителя фізики. Разом з тим, структура та методична система, закладена в педагогічний програмний засіб, такий, як посібник «Фізика», можуть ефективно використовуватися й для організації самостійної роботи учнів: послідовного або вибіркового опрацювання теоретичного матеріалу; закріплення вивченого матеріалу за допомогою виконання вправ та завдань для самоперевірки; дослідження фізичних явищ за допомогою інтерактивних моделей,які передбачають зміну вхідних параметрів системи; вироблення та закріплення навичок розв’язування фізичних задач за допомогою комп’ютерних параметрів; використання віртуальних лабораторних робіт з метою підготовки до виконання реальних лабораторних робіт з фізичної лабораторії; роботи з довідковою системою (історичні довідки, таблиці тощо).

Важливою особливістю педагогічних програмних засобів в організації самостійної роботи учнів з фізики є забезпечення комфортного психологічного режиму роботи, оптимального темпу опрацювання навчального матеріалу, «дружній інтерфейс» навчальної системи, орієнтованість на різні рівні опанування навального матеріалу тощо.

Практика використання педагогічних програмних засобів з фізики у напрямках, окреслених вище, показує, що система принципово нових засобів навчання, які реалізують комп’ютерну підтримку шкільного курсу фізики на основі діяльнісного підходу, поступово стає важливою складовою навчального процесу в загальноосвітній школі. Відповідно розвивається та удосконалюється методика та техніка їх використання. Подальше вивчення педагогічних програмних засобів потрібне як для удосконалення технології проектування та розробки і впровадження сучасних засобів навчання фізики, так і для якісного удосконалення системи методичної підтримки.

Важливим напрямом просування вчителя фізики в інформаційно-комунікаційних технологіях є ознайомлення з можливостями комп’ютера у складі вимірювальної установки. «Універсальний комп'ютерний вимірювальний прилад» використовується в навчальному процесі природничих дисциплін для вимірювання фізичних величин, створення «мультимедійних проектів» – електронних засобів навчання на основі даних вимірювань та відеозапису. Комплект з програмним забезпеченням та датчиками є «універсальний комп’ютерний прилад», що забезпечує виконання вимірювання фізичних величин; відображення результатів вимірювань у вигляді цифрових табло, таблиць, графіків на екрані комп’ютера або проекційному екрані; експорт даних в формат Excel тощо. Інформація про навчальну лабораторію знаходиться на веб-сайті www.itm.com.ua.

Опанування скретч-технологій дозволяє створювати віртуальні лабораторії та готувати фізичні експерименти. Технологія створення Flash – презентацій є принципово відмінною від тієї, яка нами застосовується під час розроблення презентацій Power Point, але багато в чому подібна до технології роботи в середовищі Microsoft Producer. Незважаючи на те, що презентації Power Point часто насичують різноманітними анімаційними ефектами, статичними за своєю суттю. Тривалість показу слайдів Power Point, як правило, є довільною і визначається особою, що демонструє презентацію. Фактично у Power Point «полотном» є простір слайдів, де з тим самим успіхом можна розміщувати як нерухомі зображення , так і невеличкі анімаційні ефекти. Натомість в Macromedia Flash –«полотно» це час, а всі об’єкти, насамперед кадри, розміщено на часовій шкалі. Іншими словами презентація Power Point нагадує набір фотографій, а проект Flash чи Microsoft Producer – кінофільм. При розробці презентацій у програмі Flash широко використовується комп’ютерна графіка, додається анімація, озвучується презентація (фоновий музичний супровід, короткі звуки для кнопок; голосовий супровід тощо), а також за допомогою інтерактивних елементів можна керувати презентацією. Окрім презентації, ця програма дає можливість створювати веб-сайти, мультфільми, мультимедійні проекти тощо. У перспективі створення навчальних програм, електронних навчальних посібників, тестів, віртуальних лабораторій (флеш-анімацій), учительських сайтів, учнівських сайтів; використання вікі-технологій (Веб 2.0).

На допомогу вчителю фізики в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти діють проекти професійного розвитку з тематики «Індивідуалізація професійного розвитку засобами ІКТ», «Інтернет технології в освіті», «Flash-технологія в освіті», «Створення сайту методичного об’єднання навчального закладу», яка допоможе вчителю фізики оволодіти новітніми комп’ютерними методиками (див. www.loippo.lg.ua).Почати перший урок фізики в 7-11 класах 2011/2012 н.р. бажано з розповіді або повідомлення про українських учених фізиків, присвятити цей виступ 20-річниці незалежності України. Можна також в позакласній діяльності спланувати та організовувати тематичні читання, науково-практичні конференції, круглі столи, вечори пам’яті, інформаційно-просвітницькі заходи у бібліотеках, у музеях – постійно-діючі експозиції, виставки з ілюстративними матеріалами. Важливо пам’ятати, що любов до рідного краю, повага до батьків, знання свого родоводу є джерелом, що живить патріотизм молодої людини, її любов до Батьківщини.

Допомогою вчителю в його професійному зростанні, ознайомленні з історією розвитку наукових досліджень, технічних відкриттів українських фізиків, які працювали і працюють в Україні та за її межами і своєю науковою діяльністю заслужили широке міжнародне визнання може бути посібник Віри Шаромової «Українські фізики та астрономи», який надрукований видавництвом «Підручники і посібники» (Тернопіль) у 2007 році. Уперше в посібнику В. Шаромової укладено розділ «Географія місць народження українських фізиків та астрономів». Таблиця 4 містить інформацію про видатних учених фізиків, які народилися у різних місцях Луганській області.Таблиця 4. Учені-фізики Луганської області

Прізвище,

ім’я по батькові

Місто народження

Дати

Спеціальність

Данилов

Віталій

Іванович

с. Жовте

Слов`яносербського району10.04.1902 – 19.03.1954

Фізик,

академік АН УРСРЄременко

Валентин

Никифорович

м. Кремінна

Кремінського району12.08.1911-

31.10.1992Фізико-хімік,

Академік АН УРСРМацевитий

Юрій

Михайлович

Рудник Брянський

24.02.1934

Теплофізик,

академік НАН

України


Походенко

Віталій

Дмитрович

м. Алчевськ

09.01.1936

Фізико-хімік,

академік АН УРСРУразовський

Сергій

Степанович

м. Ровеньки

08.10.1903

13.01.961Фізико-хімік,

член-кореспондент

АН УРСР

Інформацію (табл. 4) вчителя фізики можуть також використати для організації пошуково-дослідницької роботи з фізики у межах проекту «Внесок учених Луганщини в розвиток світової фізики» та підготувати доповіді, творчі роботи для конкурсу-захисту Малої академії наук Луганської філії.


Орієнтовні питання для розгляду на засіданнях шкільних методичних об’єднань учителів фізики

  1. Про викладання фізики та астрономії в 2011-2012 навчальному році.

  2. Особливості викладання фізики в11 класі старшої школи.

  3. Особливості викладання фізики в умовах профільного навчання.

  4. Методика розв’язання задач підвищеної складності.

  5. Навчальний фізичний експеримент у сучасних умова: проблеми та перспективи.

  6. Особливості методики викладання сучасного курсу астрономії.

  7. Оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії.

  8. Використання проектної технології при вивченні астрономії.

  9. Методика підготовки випускників шкіл до незалежного зовнішнього оцінювання з хімії.

  10. Інтелектуальні змагання школярів з фізики.


Орієнтовні питання для розгляду на засіданнях

міськ(рай)методичних об’єднань учителів фізики

  1. Компетентнісний підхід до навчання фізики.

  2. Науково-методичне забезпечення шкільної фізичної та астрономічної освіти 11-річної школи.

  3. Профільне навчання старшої школи з фізики та астрономії.

  4. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі з фізики та астрономії.

  5. Розвиток інтелектуального та творчого потенціалу обдарованої молоді.Методичні рекомендації щодо викладання астрономії

в загальноосвітній школі в 2011/2012 навчальному році
Навчання астрономії в загальноосвітній школі в 2011/2012 навчальному році здійснюється на засадах профілізації за двома новими програмами: одна об’єднує академічний рівень та рівень стандарту, а друга – рівень профільного навчання.

Програма рівня стандарту та академічного рівня розрахована на 17 годин, включає 9 тем, питання яких охоплюють увесь зміст сучасної астрономії. Запропоноване програмою тематичне наповнення базується на тому, що астрономія формує й розширює науковий світогляд людини, та орієнтовано на розуміння учнями основних закономірностей плину астрономічних явищ і процесів, теоретичних та практичних методів пізнання навколишнього світу, на формування загального уявлення про Всесвіт, усвідомлення ролі астрономічних знань у розвитку суспільства. Основні завдання вивчення астрономії за даною програмою ґрунтуються на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і зводяться до того, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів мають знати лічбу часу й календарі, орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил, уміти пояснювати явища добового й річного руху небесних тіл; розуміти причини сонячних і місячних затемнень, появи комет і метеорів, знати будову Сонячної системи та небесних тіл, що складають Всесвіт, і чим вони відрізняються (планети, планетні системи, зорі, скупчення зір, галактики, скупчення галактик), знати в загальних рисах про походження Сонячної системи та Всесвіту; знати, якими засобами ведуться астрономічні дослідження з поверхні Землі та за межами земної атмосфери; розрізняти «астрономію» й «астрологію»; розуміти, що астрологія є реліктом історії розвитку цивілізації і її принципи науково не обґрунтовані.

Програма профільного рівня розрахована на 35 годин на рік, включає 5 розділів, що містять 19 тем, питання яких охоплюють увесь зміст сучасної астрономії.

Головною метою вивчення астрономії за програмою профільного рівня є систематизоване формування основ знань про методи і результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому. Засвоєння астрономічних знань має бути на рівні, необхідному для їх подальшого використання в професійній діяльності, формування наукового світогляду, продовження астрономічної освіти.

Курс астрономії покликаний показати розвиток уявлень про будову Всесвіту як одну з найважливіших сторін тривалого і складного шляху пізнання людством навколишньої природи і свого місця в ній, сприяти формуванню сучасної наукової картини світу.Основними завданнями вивчення астрономії за цією програмою, що ґрунтуються на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, є оволодіння учнів основами знань про методи і результати досліджень фізичної природи небесних тіл і їх систем, будови і еволюції Всесвіту; набуття системних знань про походження природних об’єктів Всесвіту, їх фізичних властивостей, законів руху та еволюції, уявлень про походження, будову та еволюцію Всесвіту в цілому; знання і розуміння ролі астрономії в пізнанні фундаментальних знань про природу, використання яких є базою науково-технічного прогресу; усвідомлення різниці між «астрономією» і «астрологією», яка є реліктом історії розвитку цивілізації. Необхідно, щоб учні розуміли, що сучасні принципи астрології науково не обґрунтовані, носять необдуманий, міфологічний характер, підтримують містичне ставлення до природи.

До програм включено перелік практичних робіт, який є орієнтовним. Із трьох варіантів запропонованих практичних робіт програми рівня стандарту й академічного рівня можна вибирати один (див. табл. 1).


Таблиця 1. Перелік практичних робіт для рівня стандарту й академічного рівня

№ п/п

Назва практичної роботи

1.

Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомоги карти зоряного неба (зоряного глобуса)

2.

Екваторіальні системи небесних координат. Карта зоряного неба

3.

Вивчення (спостереження) видимого зоряного неба

До програми профільного рівня запропоновано тематику п’яти робіт (див. Табл.2).
Таблиця 2. Перелік практичних робіт для профільного рівня

п/п

Назва практичної роботи


1.

Робота з рухомою картою зоряного неба

2.

Визначення максимальної різниці місцевого часу для шкільного подвір’я та класної кімнати

3.

Моделювання дії телескопа-рефрактора та підзорної труби за допомогою пари лінз

4.

Визначення параметрів зір за діаграмою Герцшпрунга-Рессела


5.

Визначення чисел Вольфа за спостереженнями у шкільний телескоп чи за знімками Сонця
Серед практичних робіт, наведених у таблиці 2, можна виділити найбільш значущі практичні роботи - роботу з рухомою картою зоряного неба (№1), визначення параметрів зір за діаграмою Герцшпрунга-Рессела (№4) і визначення чисел Вольфа за спостереженнями у шкільний телескоп чи за знімками Сонця (№5). Учитель може запропонувати й іншу тематику практичних робіт з огляду на можливості навчального закладу щодо технічних засобів навчання.
Розв’язування задач з нижченаведених питань є обов’язковим у профільному класі (Табл. 3):

Таблиця 3. Питання з астрономії для розв’язування задач у профільному класі


п/п


Учень може розв’язувати задачі на…

Зміст навчального матеріалу

1

взаємозв’язок

між інтенсивністю випромінювання, відстанню та видимою зоряною величиною; різних фізичних параметрів Сонця; між масою тіла та радіусом сфери Шварцшильда

2

знаходження

висот світил за заданими екваторіальними координатами і навпаки

3

визначення

часу; основних характеристик телескопа; променевих швидкостей зір; відстаней до галактик за зміщенням спектральних ліній та з використанням закону Габбла

4

використання

законів руху космічних тіл для розрахунку їх орбіт і космічних швидкостей; величин прискорення вільного падіння на різних планетах, їх розмірів та відстаней від Сонця і Землі

Навчальні задачі з астрономії сприяють кращому засвоєнню матеріалу, допомагають контролювати набуті знання, формують уміння й навички, підвищують зацікавленість предметом, здійснюють міжпредметні зв’язки. Їх можна використати для актуалізації опорних знань, мотивації навчання, узагальнення й систематизації знань.

Добираючи задачі, учитель може використати вправи з підручників Климишина І.А., Крячко І.П. Астрономія (2002 р.), Пришляка М.П. Астрономія (2005 р.) і Чепрасова В.Г. «Завдання, запитання і задачі з астрономії». Корисними можуть бути також посібники Золотухіної Н.П., зошит з астрономії Гладушиної Н.О., Косенко В.В. (2004 р.).

Особливо важливим для курсу астрономії є проведення спостережень небесних світил. Бажано проводити спостереження паралельно з вивченням відповідного теоретичного матеріалу. Але умови проведення спостережень не завжди дозволяють це зробити. Безхмарна погода на території України буває під час навчального року найчастіше у вересні-жовтні та у квітні-травні. Відповідно до навчальної програми доцільно проводити групові спостереження за такими темами: а) Вивчення зоряного неба; б) Телескопічні спостереження Місяця, планет та їх супутників; в) Спостереження Сонця; г) Телескопічні спостереження зір, зоряних скупчень, туманностей та галактик. Учитель за цією тематикою складає річну (або на півроку), програму, використовуючи «Шкільний астрономічний календар» чи «Астрономічний календар» та рухому карту зоряного неба. Успішне проведення залежатиме не тільки від чіткого планування, а й від його організації. Бажано розробити короткі програми для спостережень, за допомогою яких учні попередньо знайомляться з наступною роботою. Крім того, до кожної теми треба розробити домашні завдання, які містять теоретичні запитання, необхідні для підготовки спостережень. Заняття буде більш ефективним, якщо клас заздалегідь розділити на кілька груп. Перед початком занять кожна група дістає програму, яку складають так, щоб групи виконували різні завдання. У програмі визначають послідовність виконання і час, який відводиться на кожне завдання.

Індивідуальні спостереження – це самостійні домашні спостереження. На відміну від групових спостережень вони мають очевидні переваги, оскільки не пов’язані з чітким регламентом часу. У деяких випадках самостійні спостереження можуть бути основою для набуття нових знань. Наприклад, спостереження зміни фаз Місяця, переміщення планет і Місяця серед зір, видимої річної зміни зоряного неба дають змогу краще засвоїти матеріал уроку.

Орієнтовна тематика індивідуальних спостережень: 1. Вивчення яскравих зір і основних сузір’їв неба. 2. Видимий добовий рух зір. 3. Зміни точки сходу (заходу) Сонця (Місяця) з часом. 4. Видимий рух Місяця. 5. Видимий рух планет відносно зір.

Розробляючи завдання, слід чітко визначити його мету, порядок виконання, сформулювати контрольні запитання, зазначити форму звіту.

Заняття з астрономії в 11 класі повинні супроводжуватися показом добре ілюстрованих наочних засобів викладання. Серед них програмно-педагогічний засіб «Бібліотека електронних наочностей з астрономії. 11 клас» (опис зазначеного ППЗ є за адресою http://www.astroosvita.kiev.ua/HTML/infot18.html). Він має допомогти вчителю у візуалізації різноманітних астрономічних об'єктів і процесів, суттєво (у нашому конкретному випадку в порівнянні з підручником) підвищити рівень наочності під час проведення уроку. За допомогою цього посібника також можна проводити тестування контролю знань учнів. А також електронний планетарій Stellarium (вільний доступ за адресою: http://www.stellarium.org/, що має серед іншого україномовний інтерфейс). Зазначений електронний планетарій демонструє зоряне небо на будь-який обраний момент часу, а тому дозволяє в режимі відеопроекції показати учням його вигляд у різні пори року.

Орієнтовна кількість тематичних оцінок з астрономії для старшої школи наведена у таблиці 5 (див. Табл.5).

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка