Збалансований розвиток дитиниСторінка13/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

Орієнтовні питання для розгляду на засіданнях міськ(рай) методичних об’єднань учителів інформатики


 1. Комп’ютерна грамотність учителів с точки зору стандартів ЄС.

 2. Обмін досвідом проведення державної атестації з інформатики щодо захисту учнівських робіт.

 3. Обмін досвідом щодо використання педагогічних програмних засобів під час викладання інформатики.

 4. Організація допрофільної підготовки учнів із інформатики в початкових класах.

 5. Організація навчання курсу інформатики в умовах профілізації старшої школи.

 6. Підготовка учнів до участі в шкільних та міських(районних) олімпіадах із інформатики.

 7. Проведення нестандартних уроків із використанням ППЗ навчального призначення.

 8. Робота з обдарованими учнями на уроках інформатики та в позаурочний час.

 9. Формування та розвиток ІКТ-компетентності педагогів.

 10. Шляхи самовдосконалення професійної майстерності вчителя інформатики.


Методичні рекомендації щодо викладання

фізики в загальноосвітній школі в 2011/2012 навчальному році
Особливістю фізики як шкільного навчального предмета є його спрямованість на застосування знань, умінь та навичок у сучасному житті. Результатом навчання шкільного курсу фізики мають бути не тільки знання з предмета, а й достатньо сформований рівень компетентності учня в умовах сучасного світу техніки й інформаційних технологій. Тому складовими навчальних досягнень учнів є не лише рівні володіння навчальною інформацією та її відтворення, але й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати у стандартних і нестандартних ситуаціях у межах програмних вимог до результатів навчання.

У 2011/2012 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на викладання предметів за новими різнорівневими навчальними програмами, які створено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Курс фізики в 11-річній школі викладається за навчальною програмою, яка побудована за двома логічно завершеними концепціями, наскрізними змістовними лініями яких є: речовина і поле; рух і взаємодії; закони і закономірності фізики; фізичні методи наукового пізнання; роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку.

В основній школі (7-9 класи) запроваджено курс фізики, який матиме логічно завершений характер і включатиме всі основні розділи фізики – від механіки до фізики атома і атомного ядра. У старшій школі загальноосвітня підготовка здійснюється на засадах профільного навчання, де зміст фізичної освіти та вимоги до його засвоєння будуватимуться за трьома рівнями: рівень стандарту, академічний і профільний, що відображається у відповідних навчальних програмах.

Звертаємо увагу, що у 7-11 класах фізика вивчатиметься відповідно до розподілу годин, який визначено наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.08.2011 р. №834 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

У таблиці 1 наведено розподіл годин з фізики відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів за класами на тиждень для основної школи (7-9 класи) та старшої школи (10-11) різних рівнів навчання.Таблиця 1. Годинний розподіл на тиждень з фізики 11-річної школи в 2010/2011 навчальному році


11-річна школа

Основна школа

Старша школа

Класи навчання

Класи

Класи (поглиблене

вивчення)Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Класи

7

8

9

8

9

10

11

10

11

10

11

Розподіл годин на тиждень

1

2

2

4

4

2

2

3

3

6

6Навчальні програми 2011-2012 навчального року

Основна школа

7-9 класи. Програма «Фізика. Астрономія» / укладачі: Ляшенко О.І., Бугайов О.І., Коршак Є.В. та ін. – Київ: Ірпінь, 2005;

8-9 класи (поглиблене вивчення фізики). Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу» (Київ: Вікторія, 2009).

Старша школа

10 – 11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Рівень стандарту (укладачі: Ляшенко О.І., Коршак Є.В., Бугайов О.І. та ін.), 2009.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Академічний рівень (укладачі: Ляшенко О.І., Коршак Є.В., Бар’яхтар В.Г. та ін.), 2009.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. 10-11 класи. Профільний рівень (укладачі: Ляшенко О.І., Коршак Є.В., Бар’яхтар В.Г. та ін.), 2009.

Зі структурного погляду програма для кожного з класів одинадцятирічної школи складається з двох основних обов’язкових рубрик: «Зміст навчального матеріалу» і «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів». «Зміст навчального матеріалу» містить перелік основних понять для вивчення кожної теми, орієнтовну кількість годин, що відводиться на її опрацювання, перелік лабораторних і практичних робіт, можливі демонстрації, які сприяють кращому розумінню навчального матеріалу, розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Рубрика «Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів» містить конкретно сформульовані відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти результати вивчення фізики в кожному класі, мету, завдання кожного визначеного розділу, які співвідносяться з видами навчальної діяльності та диференціюються відповідно до їх результатів (від простої репродукції до глибокого осмислення елементів теми та здійснення різних розумових операцій). Ці вимоги передбачають, що учень називає та наводить приклади певних фізичних явиш і процесів, розпізнає залежності та вплив різних чинників на перебіг явищ, розрізняє фізичні поняття за ознаками, формулює основні положення теорії та означення фізичних величин, дотримується правил безпеки та експлуатації при роботі з фізичним обладнанням, експериментально досліджує закономірності фізичних процесів. Під час вивчення фізики важливими є вміння застосовувати закони фізики для аналізу процесів на якісному і розрахунковому рівнях, розв’язувати задачі різного рівня складності, аналізувати результати теоретичних та експериментальних досліджень, робити висновки та обґрунтування.

Перелік можливих способів діяльності учнів може слугувати критерієм для визначення рівня сформованості предметних компетенцій, оцінки і самооцінки навчальних досягнень учнів. Позиції цієї рубрики щодо формування загальнонавчальних і предметних умінь та навичок, перелік яких наведено у правій колонці програми, учитель може записувати в плані уроку як одну із складових його мети.

Згідно з наказом МОН України №297 від 17.05.2005 р. календарне планування навчального матеріалу вчителі мають право здійснювати безпосередньо у текстах робочих навчальних програм. Розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

Увага! Використання збірника програм з профільного навчання для загальноосвітніх закладів Фізика. Астрономія (Харків: Вид. група «Основа», 2010) можливе після внесення відповідних коректив, пов’язаних з тим, що навчання у старшій школі триватиме два роки та змінено годинний розподіл між темами.

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 11 класу міністерством рекомендовано до використання у навчально-виховному процесі п’ять підручників з фізики відповідно до рівнів профільного навчання у старшій школі.

Рівень стандарту


 1. «Фізика» (авт.: Генденштейн Л.Е., Євлахова О.М., Бондаренко М.В.), видавництво «Гімназія».

 2. «Фізика» (авт.: Ляшенко О.І., Коршак Є.В., Савченко В.Ф.), видавництво «Генеза».

 3. «Фізика» (авт.: Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.), видавництво «СИЦИЯ».

Академічний рівень, профільний рівень

 1. «Фізика» (авт.: Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О.), видавництво «СИЦИЯ».

 2. «Фізика» (авт.: Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кирюхін М.М.), видавництво «Ранок».

За рахунок варіативної складової навчального плану кількість годин на вивчення предмета у класах будь-якого профілю може бути збільшена та використовуватись як на продовження часу опанування змістом обраної програми, так і на вивчення певних спецкурсів та факультативів відповідно до обраного профілю. У першому випадку вчитель має право самостійно змінювати послідовність вивчення окремих питань у середині теми, перерозподіляти години на вивчення окремих тем у межах річної кількості годин. У іншому випадку вчитель може орієнтуватися на збірку програм спецкурсів і факультативів з фізики та астрономії (Харків: Основа, 2009) або самостійно складати навчальні програми згідно з листом МОН України №1/9-556. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять і курсів за вибором у міських загальноосвітніх навчальних закладах становить 8 осіб, у сільських – 4 особи відповідно до наказу МОН від 20.02.2002 № 128.

У зв’язку зі зміною в організації навчального процесу в 2011/2012 навчальному році для загальноосвітніх навчальних закладів вивчення навчального матеріалу ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу; використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.

З огляду на зазначене вище змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці 2 наведено кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання.

Таблиця 2. Кількість годин на вивчення окремих тем з фізики в 11 класі

Тема

Кількість годин

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2. Електричний струм

16

38

Розділ 3. Електромагнітне поле

10

16

30

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

Атомна і ядерна фізика

14

15

34

Розділ 1. Атомна й ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв

2

2

2

Педагогічна практика свідчить про те, що одним з найбільш ефективних засобів поліпшення якості освіти є систематичні моніторингові дослідження. Саме вони дають інформацію про рівень навчальних досягнень школярів; про зміни, що відбуваються в системі освіти. Окрім того, моніторингові дослідження дають можливість виявити освітні недоліки та своєчасно внести корективи, компетентно формувати освітню політику. Результати регіонального моніторингу з фізики для учнів 8-х класів Луганської області, який відбувся у квітні 2011 року, показали недоліки при оцінюванні навчальних досягнень учнів.

Моніторингове дослідження в школах області було проведено за однаковими завданнями та встановленою процедурою. Для проведення дослідження Центром моніторингу ЛОІППО був підготовлений пакет матеріалів, який містив: обов’язки інструктора щодо проведення моніторингового дослідження; завдання для учнів 8-х класів; критерії оцінювання завдань; форми звітів про результати виконання тестів для учнів 8-х класів. Для проведення моніторингового дослідження були залучені в якості інструкторів представники Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів міст та районів області (окрім учителів фізики). Перевірка виконання тестових завдань здійснювалася в навчальних закладах. Отримані результати узагальнювали робочі групи, визначені центром моніторингу ЛОІППО та регіональними органами управління освітою. Узагальнені звіти надсилалися до центру для підготовки аналітичного звіту.

Перші результати проведеного моніторингу показали необхідність обговорення питань оцінювання навчальних досягнень учнів на шкільних, районних та міських засіданнях методичних об’єднань учителів фізики; проведення регіональних науково-методичних семінарів та тренінгів щодо оцінювання навчальних досягнень учнів. Особливого значення набуває тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів, яке зумовлює потребу розподілу на три етапи процес вивчення кожної теми: мотиваційний, коли вчитель пояснює задля чого вивчається певна тема, які знання мають бути засвоєні, які вміння й навички сформовані (наводяться приклади орієнтовних завдань, повідомляється кількість обов’язкових видів лабораторних та контрольних робіт тощо); операційно-пізнавальний – основний етап, у процесі якого досягаються поставлені навчальні, розвивальні й виховні цілі та ведеться підготовка до завершального етапу; контрольно-оцінювальний, яким завершується вивчення теми й одержуються об’єктивні дані про якість засвоєння кожним учнем теоретичних знань, набуття практичних навичок щодо розв’язування фізичних задач та проведення експериментальних досліджень.

Тематичне оцінювання проводиться після закінчення вивчення теми або її частини. Учитель має право незначні за обсягом теми об’єднати для проведення тематичного оцінювання. Якщо на вивчення теми відводиться значна кількість годин – доцільно проводити кілька тематичних оцінювань.

Після закінчення вивчення теми чи її частини проводиться підсумковий урок, на якому здійснюється контроль навчальних досягнень учнів. Форма контролю може бути письмова, усна чи комбінована. Для проведення підсумкових письмових робіт доцільно використовувати збірники різнорівневих завдань, схвалені для використання в навчальному процесі Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

При складанні завдань тематичних оцінювань з фізики (для 9-11 класів) необхідно орієнтуватися на рівень завдань збірників різнорівневих завдань для проведення державної підсумкової атестації: 1) Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас / Непорожня Л.В., Петренко А.М., Овсянніков О.А., Селезньов Ю.О. – К.: 2011; 2) Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 9 клас / Засєкіна Т.М.. Коваль В.С.; Сиротюк В.Д.; Чернецький І.С. – К.: 2011.

З метою підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання треба впроваджувати в шкільну практику тестування як форму оцінювання якості освіти. Обов’язковим є дотримання вимог до складання завдань такого типу, як однозначність та лаконічність формулювань, спрямованість на оцінювання певного знання чи вміння, різноманітність форм постановки завдань та формулювання відповідей. Ефективності його застосування сприятиме систематичність і вписаність у загальну структуру теми, продуманість методів його використання протягом усього навчального року.

Щорічно районним та міським методичним об’єднанням учителів фізики треба здійснювати глибокий аналіз результатів цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання з метою уникнення негараздів, які мали місце; налагодити планову широкомасштабну підготовку фахівців через систему підвищення кваліфікації; обговорити на серпневих конференціях питання щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання та методики підготовки учнів до наступного тестування і використання у навчальному процесі тестових технологій навчання.

Мінімум лабораторних робіт, указаний у програмах, є обов’язковим. У випадку, коли немає можливості виконати роботу, указану в програмі, учитель може замінити її рівноцінною. З метою вивільнення часу вчитель має право об’єднати деякі дві лабораторні роботи в одну, виставляючи в класний журнал одну оцінку. Ці зміни вчитель повинен відобразити у календарно-тематичному плані конкретного класу.

З огляду на те, що деякі лабораторні роботи з навчальної програми з фізики спрямовані на спостереження фізичних явищ та процесів, а ознайомлення учнів з будовою пристроїв певною мірою носить репродуктивний характер, то за вибором учителя вони можуть не оцінюватися.

У таблиці 3 наведено мінімальну кількість тематичних оцінок (які виставляються у класному журналі в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати) та лабораторних робіт, що оцінюються, для класів різних профілів:Таблиця 3. Кількість тематичних оцінок з фізики для учнів 7-11 класівКлас


Річна

кількість

годин

Мінімальна

кількість

тематичних оцінок

Мінімальна кількість

лабораторних робіт,

що оцінюються

Основна школа

8

35

4

6

9

70

6

8

10

70

6

8

Класи з поглибленим вивченням фізики

8

140

8

10

9

140

10

8

Старша школа

10

Рівень стандарту

70

6

4

Академічний рівень

105

8

4

Профільний рівень

210

10

8

11

Рівень стандарту

70

6

4

Академічний рівень

105

8

4

Профільний рівень

210

10

8

Одним із засобів формування не тільки освітнього, а й розвивального та інтелектуального потенціалу особистості є впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання фізики підсилює в учнів потребу у здобутті додаткових знань, оскільки створюються умови для індивідуальних навчальних можливостей і потреб; широкого вибору змісту, форм, темпів і рівня їх загальноосвітньої підготовки;· задоволення освітніх потреб у поглибленому вивченні предмета; розкритті творчого потенціалу учнів: участь у конкурсах, олімпіадах; активного самостійного засвоєння знань.

Недостатня комп’ютеризація шкіл залишається перешкодою для розвитку інноваційної освіти. Компанія «Microsoft Україна» провела онлайн-дослідження «Інновації в навчанні». 61% українських учителів відзначають, що недостатня кількість комп’ютерів залишається основною перешкодою для впровадження інформаційних технологій у школах. У порівнянні з минулим роком ситуація трохи покращилася: тоді цю проблему на перше місце ставило 83% педагогів. У той же час усе більше вчителів освоюють IT-навички.

Якщо раніше основна увага приділялась опануванню вчителями елементарних навичок роботи з персональним комп’ютером та первинним ознайомленням з можливостями деяких електронних засобів навчального призначення з фізики, то сьогодні на перший план виходять завдання подальшого рівня. Передусім це стосується опанування прийомів роботи саме в мережі Інтернет. Створення інформаційно-освітнього середовища в Інтернеті дозволяє реалізувати один із принципів демократизації освіти – доступність до якісної освіти незалежно від місця проживання чи інших об’єктивних причин. Учень повинен не тільки отримати достатній рівень знань з фізики, а й сформувати достатній рівень компетенції, необхідний для подальшого його використання у професійній діяльності та продовження фізичної освіти. Особливо це стає актуальним сьогодні, коли відчувається різниця у результатах зовнішнього незалежного оцінювання знань з фізики учнів сільських і міських шкіл. Обмежена можливість заочного вивчення фізики за програмою профільного навчання та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників минулих років, які бажають вступити на фізичні спеціальності. Усе це актуалізує вивчення методичних питань через використання величезних ресурсів Інтернету у створенні інформаційно-освітніх середовищ для самостійного систематизованого вивчення фізики за програмою профільного навчання.

Також важливим є залучення вчителів фізики до застосування можливостей Місгоsoft Office (зокрема Excell, Power Point). Якщо, наприклад, за допомогою Excell можна будувати графіки залежності фізичних величин, а за результатами дослідів створювати різноманітні таблиці та діаграми, то Power Point надає можливість супроводжувати навчальний процес оригінально створюваними опорними схемами, анімаціями тощо. Крім того, поступове поширення в навчальному процесі методу проектів багато в чому спирається й на можливості, що їх надає Power Point: презентація виконаного проекту стає більш змістовною та виразнішою, ніж така, що базується лише на доповіді зі статичними плакатами та стендами.

Уміння ефективного використовування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі продемонстрував обласний конкурс мультимедійних презентацій серед учителів фізики, математики та інформатики загальноосвітніх навчальних закладів, присвячений 50-річчю польоту в космос Юрія Олексійовича Гагаріна. Метою конкурсу було розкриття історичного значення першого в історії людства космічного польоту за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; виявлення і розповсюдження перспективного педагогічного досвіду щодо впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Обласний конкурс мультимедійних презентацій проводився у два етапи: І етап (районний, міський) – з 15 лютого по 20 березня 2011 року в районах та містах обласного підпорядкування, у якому брали участь 260 учителів інформатики, фізики та математики; ІІ етап (обласний, заочний) – в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з 21 березня по 5 квітня 2011 року, у якому брали участь 35 учителів з 26 міст та районів Луганщини. Результати конкурсу показали, що вчителі фізики, математики та інформатики добре опрацювали технологію розробки мультимедійних засобів навчання.

Переможцями обласного конкурсу-2011 стали вчителі навчальних закладів мм. Луганська, Алчевська, Брянки, Краснодона, Лисичанська, Рубіжного, Лутугинського, Слов’яносербського та Старобільського районів.Під час проведення курсів підвищення кваліфікації (2010 р.) для вчителів природничих дисциплін Старобільського району була проведена дискусія про роль та місце інформаційних технологій у навчальному процесі. У дискусії активну позицію зайняли вчителі фізики Григоренко Микола Олексійович (Чмирівський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Старобільської районної ради Луганської області), Новіков В’ячеслав Михайлович (Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області) та вчитель математики Шмат Алла Олександрівна (Підгорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області). Основні висновки, до яких прийшли учасники дискусії – інформаційні технології при вивченні дисциплін природничого циклу можна використовувати відповідно до таких напрямків: використання педагогічних програмних засобів навчального призначення; створення мультимедійних уроків чи фрагментів уроків; застосування комп’ютерних моделей дослідів та комп’ютерних тренажерів для контролю знань; використання комп’ютера для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, для організації самостійної роботи учнів, для роботи з учнями, які знаходяться на надомному навчанні, для позаурочної діяльності.

Наприклад, досвід роботи вчителя фізики Григоренка Миколи Олексійовича (Чмирівський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» Старобільської районної ради Луганської області) демонструє такі можливості використання педагогічних програмних засобів під час вивчення шкільного курсу фізики:


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка