Збалансований розвиток дитиниСторінка11/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

Додаток 2. Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми:
Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

4

2

Основи створення комп’ютерних презентацій

1, 7

3

Основи візуального програмування

6

4

Microsoft Excel у профільному навчанні

3

5

Основи веб-дизайну

11

6

Основи комп’ютерної графіки

10

7

Бази даних

9

8

Інформаційний працівник

12

Для шкіл, які не мають доступу до Інтернету, під час викладання теми «Служби Інтернету» у 10 класі рекомендовано використовувати навчальне забезпечення курсу за вибором «Основи Інтернету» (автори О.М. Левченко та ін.), до складу якого входить інтерактивний мультимедійний курс, робота з яким не потребує з’єднання з глобальною мережею.

Зазначимо, що за будь-яких розширень або скорочень обсягів тем курсу обов’язковим є виконання всіх практичних робіт, передбачених навчальними програмами.

Інформатика в закладах інформаційно-технологічного профілю

Вивчення інформатики в 10-11-х класах на профільному рівні буде проходити за програмою академічного рівня, доповненою навчальними модулями курсів за вибором із розрахунку 5 годин на тиждень.

У таблиці наведено перелік курсів за вибором, що розширюють навчальні теми програми академічного рівня.


розділу

Розділ навчальної програми. Академічний рівень

Години

Курс за вибором, що розширює зміст розділу. Профільний рівень

10 клас

(32 години + 3 години резервного часу)169 годин + 6 годин резервного часу

1

Комп’ютерні презентації

6

Основи створення комп’ютерних презентацій (33 год.)

2

Текстовий процесор

7

Сучасні офісні інформаційні технології. (68 год.)

3

Системи обробки табличної інформації

11

MS Excel у профільному навчанні (49 год.)

3.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

3.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

4

Служби Інтернету

6

Основи Інтернету (17 год.)

4.1

Електронна пошта

3

4.2

Інтерактивне спілкування

3

5

Інформаційні технології у навчанні

2

2 год.

5.1

Навчання в Інтернеті

1

5.2

Програмні засоби навчання іноземних мов

1Усього:

32

169

11 клас

(64 години + 6 годин резервного часу)169 годин + 6 годин резервного часу

6

Основи програмування

26

30
6.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9

Основи візуального програмування

(30 год.)


6.2. Основи структурного програмування

17

7

Обробка мультимедійних даних

3

Інформаційний працівник

(30 год.)8

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

3

9

Бази даних

10

Основи баз даних (30 год.)

10

Растрова комп’ютерна графіка

7

7

11

Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів

11

11

12

Інформаційні технології у проектній діяльності

4

Інформаційні технології проектування

(58 год.)


Усього:

64

169

Навчання інформатики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься, як і в 2010-2011 навчальному році, за підручниками авторів:


 1. Морзе Н.В., Вебер В.П., Кузьминська О.Г. «Інформатика. 10 клас» (рівень стандарту) (видавництво «Школяр»).

 2. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. «Інформатика. 10 клас» (рівень стандарту) (видавництво «Ґенеза»).

 3. Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. «Інформатика. 10 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) (видавництво «BHV»).

 4. Володін В.В., Володіна І.Л. «Інформатика. 10 клас» (рівень стандарту, академічний рівень) (видавництво «Гімназія»).

1. У підручнику «Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту» (автори Н.В. Морзе, В.П. Вебер, О.Г. Кузьминська) для кожного уроку виділено окрему тему. Кожний урок складається із основного і додаткового матеріалу («Поглиблюємо знання»), що поділяється на теоретичну і практичну частини: «Вивчаємо» та «Діємо». Навігаційні підказки у вигляді позначок допоможуть учням і вчителям зорієнтуватися у структурі підручника.

При роботі з підручником передбачається використання учнями матеріалів, що зберігаються на компакт-диску, для виконання практичної частини кожного уроку. Наявність таких матеріалів дозволяє учителеві зекономити час як при підготовці уроку, так і при його проведенні, та досягти очікуваних результатів навчальних досягнень учнів. Посібник містить велику кількість завдань, які реалізують міжпредметні зв’язки та зв’язок з реальним життям, а також окремо виділені практичні роботи, завдання до яких учень може обирати самостійно чи за рекомендацією вчителя, враховуючи їх складність.

У підручнику також пропонується для виконання навчальний проект «Обираємо майбутню професію», виконання якого допоможе дізнатись про переваги різних професій, дослідити сучасний ринок праці, визначити, як сучасні інформаційно-комунікаційні технології можуть допомогти представникам різних професій у досягненні успіхів у роботі.

2. В основу викладення навчального матеріалу в підручнику «Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту» авторів Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько, як і в підручнику «Інформатика. 9 клас» цих же авторів покладено об’єктний і алгоритмічний підходи.

Реалізація об’єктного підхіду в даному підручнику полягає в тому, що у кожній темі визначені основні об’єкти, вивчення яких передбачає: • наведення означення або опису об’єкта;

 • перелік його властивостей та їх стисла характеристика;

 • опис множини можливих значень властивостей об’єкта;

 • розгляд операцій над об’єктами, які потрібно виконати, щоб змінити значення властивостей.

Реалізація алгоритмічного підходу полягає у представленні способів виконання операцій над об’єктами у вигляді алгоритмів.

Подання навчального матеріалу в підручнику здійснюється дедуктивно: від загальнотеоретичних відомостей про об’єкти вивчення до алгоритмів виконання окремих дій над цими об’єктами.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно програми на 4 розділи.

Автори внесли деякі зміни в порядок вивчення розділів навчальної програми, переставивши місцями вивчення деяких розділів.

Підручник містить 11 Практичних робіт, виконання яких, згідно програми, є обов’язковим для всіх учнів. Тексти Практичних робіт наведені після викладення відповідного матеріалу.

Для методичної підтримки викладення інформатики за даним підручником авторами створено веб-сайт за адресою http://allinf.at.ua, на якому розміщені різноманітні методичні та дидактичні матеріали: календарне планування курсу, файли-заготовки для практичних завдань і практичних робіт, корисні посилання, інший теоретичний і практичний матеріал. На сайті працює форум, он-лайн консультування вчителів, які викладають інформатику за підручниками вказаних авторів.

Викладення матеріалу базується на використанні програм пакету Microsoft Office 2007. У той же час, розуміючи, що в Україні на сьогодні є ще багато навчальних закладів, які продовжують використовувати в навчальному процесі попередню версію MS Office 2003, автори планують розмістити на сайті адаптований навчальний матеріал відповідних розділів саме під Word 2003, PowerPoint 2003 та Publisher 2003.

При викладенні матеріалу розділу «Програмні засоби навчального призначення» пропонуються для опрацювання ППЗ, що мають гриф МОНУ та відповідають змісту державної програми відповідної предмету навчальної дисципліни 10 класу. Автори намагалися добирати ППЗ з таких предметів, які вивчаються на профільному рівні у класах, де інформатика вивчається на рівні стандарту. Але вчитель при наявності інших, більш сучасних програмних засобів з грифом МОНУ з профільних предметів, може використовувати їх при вивченні цієї теми.

До підручника видано «Збірник завдань, тренувальних вправ і завдань для тематичного оцінювання». До Збірника додано диск, який міститиме файли-заготовки для виконання Тренувальних вправ, завдань для самостійної роботи, Практичних робіт із Збірника, а також копія усього додаткового матеріалу до Підручника.

3. Авторським колективом у складі І.О. Завадського, І.В. Стеценко та О.М. Левченка створено два підручника для вивчення інформатики у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів: один відповідає програмі академічного рівня, а іншій – програмі рівня стандарту.

Обидва підручники побудовано за принципом «один розділ – один урок»: кількість розділів як у підручниках у цілому, так і в їх частинах відповідає кількості годин, передбачених у навчальних програмах на вивчення предмету в цілому та на вивчення окремих тем.

В основній частині майже всіх розділів теоретичний матеріал чергується з вправами або завершується практичною роботою. Автори підручника академічного рівня прагнули забезпечити належну фахову підготовку учнів навчальних закладів математичного, фізико-математичного, фізичного, екологічного та інформаційно-технологічного профілів і водночас адаптувати його до цілей навчання та рівня підготовки учнів у закладах універсального профілю. Професійний рівень підготовки у закладах природничо-математичного напряму забезпечується завдяки диференціації навчального матеріалу, а саме наявності завдань та запитань підвищеної складності, які позначені символом «*».

У підручниках рівня стандарту та академічного рівня збалансовано теоретичну та практичну складові навчання. Крім теоретичного матеріалу, наведено умови всіх практичних робіт, передбачених навчальною програмою, та близько 30 вправ для роботи на комп’ютері.

Для повноцінного формування в учнів всіх передбачених програмою знань, умінь і навичок необхідно використовувати й інші складові навчального комплекту, а саме практикум і робочий зошит (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук) та онлайновий навчальний засіб «Інформатика-10», опублікований на порталі http://itosvita.ucoz.ua. Практикум і робочий зошит опубліковано в одному виданні, яке містить:


 • покрокові інструкції з виконання вправ, умови яких подано в підручнику;

 • завдання дослідницького і творчого характеру, що допоможуть учням опанувати та закріпити теоретичний матеріал;

 • кросворди і ребуси.

Найважливішою складовою онлайнового навчального засобу «Інформатика-10» є онлайнові робочі зошити, які надають учням можливість колективно працювати над виконанням навчальних завдань. Цей засіб є інтернет-аналогом роботи в групах, який дозволяє учням опановувати навчальний матеріал ефективніше, ніж у разі індивідуальної роботи, а вчителю – контролювати у єдиному середовищі роботу кожного учня.

Додатковим електронним навчальним засобом під час вивчення інформатики у 10 класі є он-лайнова навчальна система «Інформатика-10», за допомогою якої учні зможуть:

• проходити тематичні тестування протягом року;

• на кожному уроці виконувати в онлайновому середовищі індивідуальні та колективні навчальні завдання, спрямовані на закріплення матеріалу уроку, розвиток логічного й алгоритмічного мислення, вміння систематизувати і класифікувати поняття й об’єкти.

Результати виконання тестів і навчальних завдань доступні для вчителя як у зведеному вигляді, так і з поелементним аналізом роботи кожного учня. За будь-який набір завдань чи тест автоматично виставляється оцінка за 12-бальною шкалою. Доступ до систем можна отримати з сайту http://itosvita.ucoz.ua.

4. Авторським колективом у складі Володіна В.В. і Володіної І.Л. створено два підручника для вивчення інформатики у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів: один відповідає програмі академічного рівня, а іншій – програмі рівня стандарту.

До навчально-методичного комплекту для вивчення курсу «Інформатика» в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою рівня стандарту входять: • Диск «Інформатика. 10. Мультимедіа і тести. Рівень стандарту. Версія 2.0», що містить комплект комп’ютерних презентацій для підготовки та проведення всіх уроків курсу, а також 113 багатоваріантних тестів, що охоплюють навчальний матеріал усього курсу. *Тестова система дозволяє проходити тестування у мережевому варіанті.

 • Підручник «Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту. Частина перша».

 • Підручник «Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту. Частина друга».

 • Диск з навчальними матеріалами, необхідними для роботи з курсом.

 • «Інформатика. 10 клас. Універсальний комп’ютерний практикум» (комплект з книги та диску).

 • Книга для вчителя.

До навчально-методичного комплекту для вивчення курсу «Інформатика» в 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою академічного рівня входять:

 • Підручник «Інформатика. 10 клас. Академічний рівень. Частина перша».

 • Підручник «Інформатика. 10 клас. Академічний рівень. Частина друга».

 • Диск з навчальними матеріалами, необхідними для роботи з курсом.

 • «Інформатика. 10 клас. Універсальний комп’ютерний практикум» (комплект з книги та диску).

 • Книга для вчителя.

 • Диск «Інформатика.10. Мультимедіа і тести», що містить комплект комп’ютерних презентацій для підготовки та проведення всіх уроків курсу, а також різнорівневі тести, що охоплюють навчальний матеріал усього курсу.

Усі навчальні матеріали мають грифи Міністерства освіти і науки України.

Матеріали, необхідні для роботи з курсом, розміщено на сайті авторів: www.svitinfo.com/book.


Нове навчально-методичне забезпечення інформатики в 11 класі
1. Авторським колективом у складі Володіна В.В. і Володіної І.Л. створено два навчально-методичних комплекти для вивчення інформатики у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів: один відповідає програмі академічного рівня, а іншій – програмі рівня стандарту.

До складу навчально-методичного комплекту, призначеного для вивчення курсу «Інформатика» в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою рівня стандарту, входять: • Підручник «Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту. Частина перша».

 • Підручник «Інформатика. 11 клас. Рівень стандарту. Частина друга».

 • Диск з навчальними матеріалами, необхідними для роботи з курсом.

 • «Інформатика. 11 клас. Універсальний комп’ютерний практикум. Рівень стандарту» (комплект з книги та диску).

 • Книга для вчителя.

 • Диск Інформатика. 11 клас. Мультимедіа і тести. Рівень стандарту, що містить комплект комп’ютерних презентацій для підготовки та проведення всіх уроків курсу, а також різнорівневі тести, що охоплюють навчальний матеріал усього курсу.

До складу навчально-методичного комплекту, призначеного для вивчення курсу «Інформатика» в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою академічного рівня, входять:

 • Підручник «Інформатика. 11 клас. Академічний рівень. Частина перша».

 • Підручник «Інформатика. 11 клас. Академічний рівень. Частина друга».

 • Диск з навчальними матеріалами, необхідними для роботи з курсом:

 • матеріали для виконання практичних, експериментально-дослідних та навчально-тренувальних завдань;

 • демонстраційні версії програмних продуктів та повні версії безкоштовних програм;

 • приклади комп'ютерних тестів;

 • приклади мультимедійних уроків;

 • додаткові корисні матеріали.  

 • «Інформатика. 11 клас. Універсальний комп’ютерний практикум. Академічний рівень» (комплект з книги та диску).

 • Книга для вчителя.

 • Диск Інформатика. 11 клас. Мультимедіа і тести. Академічний рівень, що містить комплект комп’ютерних презентацій для підготовки та проведення всіх уроків курсу, а також різнорівневі тести, що охоплюють навчальний матеріал усього курсу.

2. Завадський І.О., Стеценко І.В. «Інформатика. 11 клас» (рівень стандарту).

Підручник призначено для вивчення інформатики у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів за програмою рівня стандарту. Він складається з 29 розділів, які за кількістю тем у навчальній програмі об’єднано у чотири частини. Поданий у підручнику матеріал забезпечує можливість якісного навчання і викладання за всіма актуальними навчальними програмами рівня стандарту для 11 класу. У підручнику використовуються засоби для реалізації диференційованого підходу до навчання. Так, додатковий матеріал виділено рамками з позначкою «Для допитливих». Його вивчення не передбачено навчальною програмою, проте цей матеріал, безперечно, допоможе сформувати в учнів більш цілісну систему знань. У кінці кожного розділу наведено питання для роздумів та завдання для досліджень, найскладніші з яких позначено символом «*».

Підручник містить покрокові інструкції з виконання практичних робіт, передбачених програмою. Крім того, у ньому наведено близько 50 вправ і завдань для роботи на комп’ютері, покликані закріпити уміння і навички, необхідні кваліфікованому ІТ-користувачу. Для багатьох з них також є покрокові інструкції.

Науково-методичну підтримку щодо викладання курсу можна отримати з сайту http://itosvita.ucoz.ua.Усі навчальні матеріали мають грифи Міністерства освіти і науки України.

Поглиблене вивчення інформатики

Поглиблене вивчення інформатики у 8-11 кл. вивчається за програмою Караванової Т.П. Дана програма розроблена на основі Закону України «Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010р. №834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню». Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за варіантом постійного використання комп’ютерів. Вивчення курсу сплановано на 4 роки (8-11 кл.) з розрахунку 560 годин (3 години на тиждень у 8-9 класах, 5 годин на тиждень у 10-11 класах). Програмою поглибленого вивчення інформатики передбачено розширення і поглиблення розділу алгоритмізації та програмування. Саме це дасть можливість вчасно здійснювати ґрунтовну та якісну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня. З 10-го класу в розділі алгоритмізації учні ознайомлюються з методами складання алгоритмів та їх аналізом, а саме з технікою програмування, основами теорії графів, динамічного програмування, обчислювальної геометрії тощо. В 11-му класі передбачено виконання учнями проектних робіт, яким передує знайомство з об’єктно-орієнтованими середовищами програмування. Під час роботи над індивідуальними проектами учні знайомляться з процесом розробки плану-сценарію проекту, створенням документації до нього, готуються до захисту розробленого проекту та на завершення повного курсу ОАП захищають його. Це дозволяє розвинути в учнів креативність мислення, уміння та навички самостійної пошукової роботи, роботи з літературою, підготовки наукової доповіді, презентації та захисту власного проекту перед загалом учнів та вчителів.

Зміст навчальної програми поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-11 класів, що складається з двох паралельних змістовних ліній, можна представити у вигляді такої схеми:

8 клас (3 год. на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритмізація та програмування

Загальна кількість годин на рік

І семестр (2 год. на тиждень)

І семестр (1 год. на тиждень)

105

(96+9рез)

Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера

30+3рез

Основи алгоритмізації та програмування (Базовий курс)

16

ІІ семестр (1 год. на тиждень)

ІІ семестр (2 год. на тиждень)


Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера


16+3рез

Основи алгоритмізації та програмування (Базовий курс)

34+3рез

Всього годин

52

Всього годин

53

9 клас (3 год. на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритмізація та програмування

Загальна кількість годин на рік

І семестр (1 год. на тиждень)

І семестр (2 год. на тиждень)
Технології обробки текстової інформації (Word)

14+2рез

Основи алгоритмізації та програмування (Базовий курс)

30+3рез

105

(94+11рез)

ІІ семестр (2 год. на тиждень)

ІІ семестр (1 год. на тиждень)

Технології обробки текстової інформації (PowerPoint, Publisher)

Технології обробки мультимедійної інформації (Windows Media, Windows Movie Maker)

18+1 рез

16+2рез


Основи алгоритмізації та програмування (Базовий курс)

16+3рез

Всього годин

53

Всього годин

5210 клас (5 год. на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритмізація та програмування

Загальна кількість годин на рік

І семестр (2 год. на тиждень)

І семестр (3 год. на тиждень)

175

(166+9рез)

Технології обробки числової інформації (Excel)

30+2рез

Методи побудови алгоритмів

46+2рез

ІІ семестр (2 год. на тиждень)

ІІ семестр (3 год. на тиждень)

Технології обробки, пошуку та сортування інформації (Access)

Технології офісного програмування (VBA Word, PowerPoint, Excel)

20+1рез

16+1резМетоди побудови

алгоритмів

54+3рез

Всього годин

70

Всього годин

105

11 клас (5 год. на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритмізація та програмування

Загальна кількість годин на рік

І семестр (2 год. на тиждень)

І семестр (3 год. на тиждень)

175

(166+9рез)

Технології обробки графічної інформації (векторна графіка)

Технології обробки графічної інформації (растрова графіка)


14+1рез

16+1резОб’єктно-орієнтоване програмування

(Базовий курс, основи мови програмування) Об’єктно-орієнтоване програмування (Моделювання мовою програмування)30+1рез


16+1резІІ семестр (3 год. на тиждень)

ІІ семестр (2 год. на тиждень)

Комунікаційні технології

(Комп’ютерні мережі. Інтернет. HTML)Комунікаційні технології

(JavaScript)Основи комп’ютерного проектування

(Створення власних сайтів з використанням сучасних технологій)


18+1рез

14+1рез

22+1рез

Бази даних у об’єктно-орієнтованій мові програмування

Основи комп’ютерного проектування

(Розробка проекту)14+1рез


22+1рез


Всього годин

89

Всього годин

86


Для роботи за програмою поглибленого вивчення інформатики за технологічним напрямом (профіль інформаційно-технологічний) в 10-11 класах відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для класів з поглибленим вивченням окремих предметів [1, Додаток 17] рекомендується використати години основної складової у кількості 1 година на тиждень та 4 години на тиждень з додаткового часу на поглиблене вивчення предметів з обов’язковим поділом класу на групи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

До рекомендацій щодо впровадження даної програми поглибленого вивчення інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах слід також віднести і можливість залучення декількох вчителів для викладання окремих змістовних ліній курсу або навіть окремих його розділів. Це дасть можливість вчителям більш професійно спеціалізуватись у тій чи іншій інформатичній галузі та залучати до викладання окремих курсів програми відповідних фахівців.


Профільне навчання

Програми курсів за вибором видруковано у збірнику «Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки» (Київ., видавництво BHV, 2011).

Методичні рекомендації щодо вивчення курсів за вибором:


 1. «Основи комп’ютерної графіки»,

 2. «Основи веб-дизайну»,

 3. «Основи візуального програмування»,

 4. «Основи Інтернету»,

 5. «Основи створення комп’ютерних презентацій»,

 6. «Сучасні офісні інформаційні технології»,

 7. «Інформаційні технології проектування»,

 8. «Основи комп’ютерної безпеки»,

 9. «Інформаційний працівник» видрукувані в інструктивно-методичних листах про вивчення інформатики за 2007-2009 роки.

Курс за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» (автори А.П. Забарна, І.О. Завадський) розширює та забезпечує профільну орієнтацію теми «Системи обробки табличної інформації», що є в програмі академічного рівня для 10 класу та рівня стандарту для 11 класу.

Для всіх зазначених курсів за вибором розроблено інтерактивні мультимедійні навчальні курси. Вони доповнюють посібники з курсів за вибором і розроблені у чіткій відповідності до їх структури і змісту. Містять дві складові: • презентаційну – відеоролики, слайди, анімацію;

 • інтерактивну – вправи, що потребують від користувача виконання певних дій: уведення тексту, вибору певних елементів тощо, імітуючи роботу з реальними програмними засобами.

Використання цих педагогічних програмних засобів на уроках інформатики дозволяє успішно опанувати матеріал курсу навіть зовсім непідготовленим учням.

Новий курс за вибором «Основи баз даних» (автор І.О. Завадський) призначено для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів будь-яких профілів і напрямів спеціалізації. Мета курсу полягає у формуванні однієї зі складових інформаційної культури учнів, а саме знань, умінь і навичок, необхідних для структурування даних, їх подання в табличній формі та подальшої обробки.

У доступній і простій формі описано основи теорії та практики реляційних баз даних. Наведено численні вправи і завдання. Матеріал адаптовано до трьох версій СКБД MS Access: 2003, 2007 і 2010. До кожного розділу посібника створено презентацію для вчителя та електронний урок, що, крім презентаційного матеріалу, містить численні інтерактивні завдання. Їх виконання допоможе учням глибоко зрозуміти сутність технологій баз даних, сформувати системні знання, уміння й навички.

Програма дає змогу вивчати курс у двох варіантах: базовому в обсязі 17 годин та розширеному в обсязі 35 годин. У розширеному варіанті пропонується всього на один розділ курсу більше, ніж у базовому, однак суттєво збільшено обсяги майже всіх інших розділів.

Додатковий матеріал, який має вивчатися лише в розширеній версії курсу, у змісті навчального матеріалу та вимогах до навчальних досягнень наведено курсивом.

Зміст навчального матеріалу, вивчення якого передбачено в базовому варіанті, майже збігається з тим, що пропонується до вивчення в базовому курсі інформатики в 11 класі, однак кількість часу, відведеного на його вивчення, збільшено, що пояснюється необхідністю виконання більшої кількості практичних завдань для повноцінного засвоєння розглянутої в курсі інформаційної технології.

У розширеній версії курсу, на додаток до базової, пропонується вивчати поглиблені концепції семантичного моделювання (тобто деякі специфічні різновиди зв’язків між сутностями), реалізовувати ці концепції у середовищі СУБД, вчитися використовувати такі засоби введення даних як списки для вибору значень зовнішніх ключів та кнопки для створення меню бази даних і, що найважливіше, вивчати основи мови SQL як головного засобу вибирання даних у реляційних СУБД. Крім того, у розширеній версії розглядаються запити на додавання, оновлення та видалення даних, які можна реалізувати виключно засобами мови SQL.Розподіл годин на вивчення окремих розділів програмиРозділ

Кількість

годин у


базовій

версії


Кількість

годин у


розширеній

версії
Основні поняття баз даних

1

1Семантичне моделювання

3

5Створення бази даних

3

5Інтерфейс користувача бази даних

2

4Вибирання даних

2

5Операції з групами записів

1

3Додавання, оновлення та видалення даних

0

2Виведення даних

1

2Розробка проекту

2

3
Разом

15

30

Науково-методичну підтримку щодо викладання курсу можна отримати з сайту http://itosvita.ucoz.ua.Новий курс за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» (автори Караванова Т.П., Костюков В.П.) для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів за варіантом постійного використання комп’ютерів. Дана програма розроблена для використання у 10-му класі і базується на знаннях учнів, які вони отримали у курсі інформатики у 9-му класі. Програма розроблена таким чином, щоб дати можливість використовувати її як у варіанті 70-годинного річного навантаження (66 навчальних годин, 4 резервних години, 2 години на тиждень) та 105-годинного річного навантаження (100 навчальних годин, 5 резервних годин, 3 години на тиждень).

Теми, помічені у програмі «*», у 70-годинному варіанті не розглядаються зовсім. Для тем, які мають різну кількість годин, у дужках вказані години для 70-годинному варіанту. Різниця в навчальному часі для таких тем забезпечується завдяки виконанню різної кількості вправ, практичних і лабораторних робіт. Практичні і лабораторні роботи, що мають виконуватися лише в повному варіанті курсу, також позначено символом «*». У разі, коли кількість годин теми жодним чином не відмічена, то це означає, що в обох варіантах вона залишається незмінною.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка