Завершені у 2015-2016 н р. науково-дослідні та технічні розробки твсп університету «Україна», що можуть бути запропоновані для впровадженняСкачати 205.65 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір205.65 Kb.
Завершені у 2015-2016 н.р. науково-дослідні та технічні розробки ТВСП Університету «Україна», що можуть бути запропоновані для впровадження

Карпатський інститут підприємництваНазва розробки


Психологічні особливості гіперактивності акцентуйованих підлітків в умовах соціальної дериваціїАвтор розробки


Орос Валентина Миколаївна, доцент кафедри філології та суспільних дисциплін, к. психол. н.
Мета розробки

Здійснити теоретико-емпіричне вивчення психологічної специфіки гіперактивності акцентуйованих підлітків, які перебувають у режимі соціальної депривації.
Анотація

Блокований комунікативний режим, помножений на специфіку певного типу акцентуації характеру депривованого підлітка, якраз і породжує агресивність, нейротизм, тривожність, фрустрацію та інші психоемоційні стани, які є типовою симптоматикою синдрому ГРДУ (гіперактивного розладу й дефіциту уваги). Гіперактивним акцентуйованим підліткам в умовах деприваційного режиму інтернатного закладу порівняно з однолітками з масової школи притаманна ціла низка негативних поведінкових рис і ознак, зокрема підвищена конфліктність, експансивність, інтолерантність, негативізм тощо, які потребують виваженого і кваліфікованого вивчення насамперед з метою розробки інноваційних технологій щодо їхнього психологічного супроводу і надання допомоги.

Актуальність окресленої проблематики, її недостатня розробленість у сучасній психології зумовили вибір теми дисертаційної роботи «Психологічні особливості гіперактивності акцентуйованих підлітків в умовах соціальної депривації»


Результати, що можуть бути впроваджені

Розроблені концептуальні положення й отримані експериментальні дані можуть бути використані у процесі професійної діяльності практикуючих психологів, соціальних педагогів, учителів, вихователів загальноосвітніх навчальних закладів інтернатного типу з метою профілактичної, консультативної, корекційної роботи з депривованими акцентуйованими гіперактивними підлітками. Одержані теоретико-емпіричні дані доповнюють окремі розділи навчальних курсів «Вікова та педагогічна психологія», «Спеціальна психологія», «Психологія важковиховуваних підлітків», «Психокорекція», «Психологія девіантної поведінки особистості»
Сфера використання

ВНЗ, загальноосвітні та спеціалізовані навчальні заклади Закарпаття
Переваги порівняно з існуючими розробками

Вперше здійснено цілісне вивчення, теоретичне обґрунтування та емпіричне констатування психологічних особливостей прояву гіперактивності в акцентуйованих депривованих підлітків;

– встановлено специфіку особистісної психогенези підлітків в умовах соціальної депривації, яка полягає в тому, що брак сімейної опіки призводить до надмірного вираження акцентуацій характеру та підвищеної гіперактивності порівняно із загальнопопуляційними результатами;

– набули подальшого розвитку положення про негативний вплив соціальної депривації на особистісний розвиток гіперактивних акцентуйованих депривованих підлітків;

– уточнено теоретичні засади психореабілітаційного підходу до зниження депривованими підлітками гіперактивності та гострих проявів акцентуацій характеру;розроблено, апробовано й запроваджено у навчально-виховний процес загальноосвітніх інтернатних закладів розвивальну тренінгово-корекційну програму зі зниження гіперактивності в депривованих акцентуйованих підлітків.
Керівник розробки

Гошовський О.Я., к. психол. н., професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
Наявність рекламної продукції для впровадження

НемаєНазва розробки


Регіональні особливості розвитку підприємницької діяльності в Закарпатській областіАвтор розробки


Волощук Надія Юріївна, доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів, к. екон. н.
Мета розробки

Обґрунтування теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо модернізації сфери малого підприємництва в умовах децентралізації владних повноважень і посилення процесів євроінтеграції.
Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних засад становлення і розвитку сфери малого підприємництва на регіональному рівні. Обґрунтовано економічну сутність і роль малого підприємництва для забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Виокремлено складові забезпечення підприємницької діяльності з структуризацією факторів впливу, видів та моделей підприємництва,суспільних вигод та функцій держави у процесі оптимізації діяльності у сфері малого підприємництва. Здійснено аналіз регіональних особливостей і передумов розвитку сфери малого підприємництва. Виявлено основні тенденції можливості і загрози малого бізнесу в Україні та Закарпатській області.
Результати, що можуть бути впроваджені

При розробленні Програми розвитку малого і середнього підприємництва та Програм економічного і соціального розвитку в Закарпатській області.
Сфера використання

ВНЗ, фіскальна служба., економічні відділи міста, району та області.
Переваги порівняно з існуючими розробками

Обґрунтування теоретико-методичних засад становлення, функціонування і розвитку сфери малого підприємництва в системі регіональної економіки. Вперше запропоновано концептуальні підходи до формування сприятливого середовища на рівні територіальних громад для функціонування сфери малого підприємництва регіону.
Керівник розробки

Лендєл М.А., д. екон. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Наявність рекламної продукції для впровадження

Немає
Кіровоградський інститут розвитку людиниНазва розробки


Організаційно-економічні засади формування стратегії розвитку підприємств на сучасному етапіАвтор розробки


Гуцалюк Олексій Миколайович
Мета розробки

Дослідження сутнісних положень системного підходу в управлінні та процесу адаптації промислових підприємств до умов недетермінованості ринкових відносин.
Анотація

Під час наукового дослідження вивчено:

– сутнісні положення системного підходу в управлінні;

– процес адаптації промислових підприємств до умов недетермінованості ринкових відносин;

– зміст перетворюючих чинників управління виробничим процесом;

– процес ухвалення й реалізації управлінських рішень в умовах системних перетворень;

– фактори управління, методи управління за процесами та за платформами у системі мережевої організації.


Результати, що можуть бути впроваджені

Під час наукового дослідження розроблено:

– механізм інтеграційного розвитку системного управління;

– модель формалізованих станів оптимізаційної системи загального управління.

Сфера використання

Розробка може бути застосована на машинобудівних підприємствах.
Переваги порівняно з існуючими розробками

Переваги перед існуючими аналогами полягають у реалізації методологічних і методичних положень комплексного управління на машинобудівних підприємствах; забезпеченні стійкої виробничої діяльності; досягненні конкурентних переваг вищого порядку, пов’язаних із інноваційністю і підвищенням якості продукції.
Умови розповсюдження

Розробка може бути застосована на машинобудівних підприємствах.
Керівник розробки

Гуцалюк Олексій Миколайович, кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування
Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукціїНазва розробки


Інклюзивна освіта та шляхи її реалізації у середніх та вищих навчальних закладахАвтор розробки


Осадчий Олександр Юрійович, канд. наук з фізичної реабілітації, завідувач кафедри здоров’я людини
Мета розробки

Уточнити сутність понять «життєві стратегії» та «особа з функціональними обмеженнями здоров’я», виявити їхній зв’язок з іншими категоріями – «соціальна адаптація», «адаптація», «адаптація молоді з функціональними обмеженнями» – в контексті змін суспільних цінностей, пов’язаних із системними соціальними трансформаціями;

– визначити фактори, що розкривають життєві стратегії молоді з функціональними обмеженнями, а також взаємозв’язок внутрішніх і зовнішніх чинників у їхньому конструюванні та реалізації;

– дослідити специфіку впливу соціокультурних перетворень на процеси адаптації та дезадаптації у суспільство молоді з функціональними обмеженнями здоров’я засобами освіти;

– виявити можливості інклюзії в адаптаційному процесі студентської молоді з фізичними обмеженнями у здорове соціальне середовище;

– визначити особливості регулювання процесів професійного самовизначення осіб із особливими потребами.

Анотація

Успішність здійснення процесу адаптації студентської молоді з фізичними обмеженнями здоров’я на основі формування життєвих стратегій із урахуванням особливих потреб осіб з інвалідністю буде значною мірою визначати подальший розвиток суспільства. Необхідно створити сприятливі умови для адаптації, самореалізації та інтеграції молоді з функціональними обмеженнями здоров’я у суспільстві таким чином, щоб реалізувати всі потреби цієї категорії молоді, підвищити її самооцінку та суб’єктність у вирішенні завдань індивідуального та соціального характеру. Проте на шляху реалізації цих завдань постає низка проблем, пов’язаних із наявними у суспільстві стереотипами ставлення до осіб із вадами здоров’я та психологічними бар’єрами у свідомості молодих людей з інвалідністю, яких необхідно переконати в тому, що вони здатні реалізувати себе у соціальному просторі.
Результати, що можуть бути впроваджені

У розробці виконано наступне:

– обґрунтовано професійно-орієнтовану життєву стратегію студентської молоді з функціональними обмеженнями здоров’я і визначено фактори, що її зумовлюють;

– виявлено дискримінаційний характер соціокоду особи з інвалідністю як структурного компоненту формування її життєвих стратегій із урахуванням обмежених можливостей у процесі реалізації її особливих потреб.

Отже, результатом є навчально-методичні рекомендації щодо методики роботи з дітьми із фізичними обмеженнями у середніх та вищих навчальних закладах. У методичній розробці висвітлено також методологію реабілітації таких осіб.


Сфера використання

Розробка може бути застосована у діяльності закладів вищої та середньої професійної освіти.
Переваги порівняно з існуючими розробками

Переваги перед існуючими аналогами полягають у відсутності як теоретичних досліджень з питань інклюзії в освіті, так і практичних напрацювань у цій сфері.
Умови розповсюдження

Механізми розповсюдження та фінансового забезпечення впровадження розробки перебувають на стадії дослідження
Керівник розробки

Осадчий Олександр Юрійович, канд. наук з фізичної реабілітації, завідувач кафедри здоров’я людини
Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлена інформація для створення рекламної продукції
Луцький інститут розвитку людиниНазва розробки


Проект НПП «Західне Побужжя»Номер та дата Держреєстрації в УкрІНТЕІ


1/11-07

6 листопада 2014 року

Автор розробки


Терлецький В.К.
Мета розробки

Збереження природних ресурсів у порубіжному з Польщею регіоні
Анотація

Створення НПП «Західне Побужжя» площею 17423,4 га сприятиме збереженню унікальних заплавних ландшафтів у порубіжній із Польщею зоні та служитиме укріпленню відносин між обома країнами.
Результати, що можуть бути впроваджені

НПП «Західне Побужжя» включене до складу екологічної мережі як біосферноформуюче ядро національного рівня
Сфера використання

Туризм, рекреація, екологія, ресурсокористування
Переваги порівняно з існуючими розробками

Інших розробок немає
Умови розповсюдження

Затвердження НПП «Західне Побужжя»
Керівник розробки

Терлецький В.К.
Наявність рекламної продукції для впровадження

Підготовлений буклет про НПП «Західне Побужжя»
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологійНазва розробки


Наукове обґрунтування та проект створення вольєрного господарства(підрозділу)Керівник розробки


Лисенко Валерій Іванович, доктор біол. наук, професор, тел.-факс 06129-44-43-12, vilysenk@rambler.ru
Мета розробки

Обґрунтування можливостей напіввільного утримання та розведення звірів і птахів, у тому числі рідкісних та зникаючих
Анотація

Подається технологія утримання та розведення звірів і птахів у штучному утворенні – вольєрі. Відповідно до конкретних умов та розмірів вольєру надається обґрунтування можливостей розведення та утримання відповідних видів тварин, проект вольєру та попередній кошторис для його створення.
Сфера використання

Напіввільне утримання та розведення тварин може використовуватись в мисливських господарствах, природоохоронних установах, в діяльності приватних підприємців.
Переваги порівняно з існуючими розробками

Зараз ця форма діяльності почала розповсюджуватись в Україні, але наукових установ, спроможних зробити відповідні документи, практично немає.Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людиниНазва розробки


Освітнє середовище як чинник емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярівКерівник розробки


Коваленко Вікторія Євгенівна, к.психол.н., доцент кафедри
Мета розробки

Визначити особливості емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів залежно від впливу освітнього середовища з різними формами організації навчання; розробити, теоретично обґрунтувати й перевірити комплексну програму корекції емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів в експериментальних умовах освітнього середовища
Анотація

У роботі охарактеризовані концептуальні підходи до визначення поняття емоційного розвитку та його показників, вікові особливості емоційного розвитку розумово відсталої дитини в молодшому шкільному віці. Визначено вплив структурних компонентів освітнього середовища на емоційний розвиток розумово відсталих молодших школярів
Результати, що можуть бути впроваджені:

Запропоновані технології прямого та опосередкованого корекційно-розвивального впливу на емоційний розвиток розумово відсталих молодших школярів можуть використовуватись у процесі спеціального навчання розумово відсталих дітей в освітніх середовищах із різними формами організації навчання, застосовуватись як основа для складання шкільними психологами, учителями, вихователями індивідуально орієнтованих програм для розумово відсталих молодших школярів із порушеннями емоційного розвитку. Результати дослідження можуть бути використані в підготовці фахівців психолого-педагогічного профілю
Сфера використання

Психологічні та педагогічні науки
Переваги порівняно з існуючими розробками:

Вперше розкрито теоретичні та практичні питання емоційного розвитку розумово відсталих молодших школярів з огляду на вплив просторово-предметних, психодіагностичних та соціальних умов освітнього середовища з різними формами організації навчання; визначено і досліджено специфічні особливості емоційного розвитку, обумовлені впливом освітнього середовища індивідуальної, екстернатної та інтернатної форм навчанняНазва розробки


Цивільно-правові наслідки самочинного будівництваКерівник розробки


Терещенко Вікторія Юріївна
Мета розробки

Вирішення теоретичних проблем визначення поняття, видів та форм самочинного будівництва, а також його цивільно-правових наслідків, що має позитивно вплинути на вдосконалення правової регламентації умов визнання права власності на такі об’єкти будівництва чи відмову в його визнанні
Анотація

Дисертація є першим комплексним дослідженням цивільно-правових наслідків самочинного будівництва. Досліджені зміни у позиції законодавства при визначенні наслідків самочинного будівництва від існування Російської імперії до сучасного періоду. Внесено пропозиції з удосконалення законодавства України щодо правового регулювання відносин, які виникають при самочинному будівництві
Результати, що можуть бути впроваджені:

У науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки даної проблеми і вивчення особливостей правового регулювання відносин у сфері самочинного будівництва;

У правотворчості – для вдосконалення вітчизняного цивільного законодавства шляхом внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України;

У правозастосовній діяльності – для вдосконалення судової практики при вирішенні судами спорів, пов’язаних із визнанням права власності на об’єкти самочинного будівництва;

У навчальному процесі – під час викладання нормативної дисципліни «Цивільне та сімейне право України», при підготовці робочих програм, методичних рекомендацій та посібників


Сфера використання

Юридичні науки
Переваги порівняно з існуючими розробками:

Вперше проаналізовано самочинне будівництво як цивільне правопорушення, об’єктами якого є фізичні та юридичні особи, що здійснили або здійснюють будівництво, виділено основні види самочинного будівництва, проаналізовано основні форми самочинного будівництва, зроблено висновок про існування позитивних та негативних наслідків самочинного будівництва у цивільному праві
Назва розробки

Економічна безпека малого підприємства в АПК
Керівник розробки

Карпенко Ольга Володимирівна, к.е.н, доцент кафедри
Мета розробки

Розробка теоретико-методичних засад і практичних підходів до зміцнення економічної безпеки малого підприємства в АП в умовах ринкової економіки з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.
Анотація

Запропоновано здійснювати розрахунок інтегральної оцінки рівня економічної безпеки малого підприємства а АПК на основі програмно-цільового підходу, зокрема аналітико-графічним методом, який, на відміну від інших, враховує переваги наведених підходів до її оцінювання та уникає зазначені недоліки
Результати, що можуть бути впроваджені

Результати дослідження можна використовувати при створенні науково-методичних комплексів та викладанні навчальних дисциплін «Основи підприємництва», «Статистика», «Менеджмент організацій»
Сфера використання

Економічні науки

Полтавський інститут економіки і праваНазва розробки


Теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідівКерівник розробки


Бойко Г.М., завідувач кафедри, професор, д.пед.н.
Мета розробки

Психолого-педагогічні засади супроводу змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів
Анотація

Комплексно досліджено проблему психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку як підсистеми цілісної системи підготовки спортсменів у паралімпійському спорті, що реалізується в умовах функціонування специфічних групових суб’єктів спортивної діяльності; здійснено її теоретико-методологічний та емпіричний аналіз.

Визначено та проаналізовано особливості психічного та особистісного розвитку спортсменів із вадами зору, порушеннями опорно-рухового апарату, розумового розвитку та доведено необхідність створення спеціальних педагогічних умов, дотримання яких забезпечить ефективність тренувальної та змагальної діяльності спортсменів.Здійснено розробку концепції та створено систему психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку, а також технологію її практичної реалізації в системі підготовки спортсменів у паралімпійському спорті, що ґрунтується на дотриманні специфічних психолого-педагогічних умов.
Результати, що можуть бути впроваджені

Діагностичний інструментарій для вивчення особистісного розвитку та соціальної адаптації спортсменів-інвалідів, а також дослідження психологічного клімату та особливостей міжособистісної професійної взаємодії фахівців і спортсменів, які утворюють груповий суб’єкт спортивної діяльності у паралімпійському спорті
Сфера використання

Фізична культура і спорт інвалідів, корекційна педагогіка
Переваги порівняно з існуючими розробками

  1. Визначено загальні та специфічні детермінанти спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку на підставі вивчення сучасних теоретичних підходів до її розгляду.

  2. Вивчено та охарактеризовано особливості психічного та особистісного розвитку спортсменів із порушеннями психофізичного розвитку, а також характер типових функціональних обмежень, що визначають зміст та обсяг специфічного для паралімпійського спорту психолого-педагогічного супроводу корекційної спрямованості й впливають на ефективність їхньої тренувальної та змагальної діяльності.

  3. Обґрунтовано та розроблено систему психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку.

  4. Створено технологію практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті, побудованої на дотриманні організаційної, дослідно-аналітичної, корекційної, аксіологічної складової психолого-педагогічних умов.

  5. Розроблено інтегральну методику оцінки та здійснено перевірку ефективності системи психолого-педагогічного супроводу тренувальної та змагальної діяльності осіб із порушеннями психофізичного розвитку як складової системи їхньої підготовки в паралімпійському спорті.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка