Завдання ІІІ туру міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психологіїСкачати 131.88 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір131.88 Kb.
Завдання ІІІ туру міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології

Прочитай уважно завдання, літеру, що позначає, на твою думку, правильну відповідь, закресли.

1. Предметом психології є:

а) розвиток емоцій і почуттів;

б) розвиток і прояви психічних явищ;

в) закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізмів.


2. Робінзон Крузо після налагодження свого побуту на безлюдному острові потерпав, насамперед, від того, що були нереалізовані його:

а) біологічні потреби;

б) соціальні потреби;

в) ідеальні потреби;

г) пізнавальні потреби.3. Стан надмірного та довготривалого психічного напруження, яке виникає в людини, якщо її нервова система зазнає значного емоційного перевантаження – це …

а) нудьга;

б) стрес;

в) депресія;

г) горе.


4. Термін грецького походження, який означає «риса», «ознака», «відбиток»:

а) переконання;

б) досвід;

в) характер.


5. Прикладом професії типу «людина – людина» є:

а) електрослюсар, водій, токар, електрик, шахтар, монтажник, фрезерувальник;

б) архітектор, артист, скульптор, художник, реставратор, письменник, фотограф;

в) вчитель, лікар, міліціонер, адвокат, офіціант, стюардеса, екскурсовод.


6. Концепція про рефлекторну природу психіки людини представлена у працях:

а) Ч. Дарвіна;

б) І. П. Павлова;

в) Д.І. Менделєєва.


7. Комунікативна сторона спілкування – це:

а) обмін інформацією

б) взаємодія;

в) сприймання один одного.


8. Вища нервова діяльність – це …

а) сукупність взаємопов’язаних нервових процесів, що відбуваються в головному мозку і забезпечують перебіг поведінкових реакцій тварин і людини;

б) складна система безумовних рефлексів, пов’язаних зі збереженням виду;

в) процес узагальненого відбиття суттєвих властивостей предметів і явищ, їхніх зв’язків і відношень, сукупність різних типів розумової діяльності, що постійно змінюють і доповнюють одна одну.


9. Особливістю поведінки меланхоліка є:

а) надчутливість;

б) непосидючість;

в) висока активність;

г) агресивність.10. Вкажіть тип темпераменту, що проявляється у таких психічних властивостях, як: чутливість, емоційність, низька витривалість до психічних навантажень.

а) меланхолічний;

б) сангвінічний;

в) флегматичний;

г) холеричний.11. Для якого типу темпераменту властива монотонна, кропітка діяльність, наприклад, ремонт наручних годинників:

а) меланхолічний;

б) сангвінічний;

в) флегматичний;

г) холеричний.12. У наведенному переліку визначте прізвища психологів:

а) І. Котляревський

б) Ф. Шаляпін;

в) А. Маслоу;

г) Л. Виготський;

д) І. Піддубний;

е) А. Вустер13. Як називається спілкування, яке здійснюється за допомогою мови та мовлення:

а) вербальне;

б) невербальне;

в) емоційне;

г) ефективне
14. Визначіть стиль поведінки у конфлікті, коли людина не намагається відстоювати власні інтереси, поступається, «жертвує» власними інтересами на користь іншої людини:

а) компроміс;

б) пристосування;

в) співпраця;

г) ухилення;

д) конкуренція.


15. Абстрагування – це:

а) поділ у думках складного об’єкта на окремі частини;

б) миттєве усвідомлення розв’язання проблеми;

в) уявне відокремлення властивостей предмета від ознак;

г) розумова операція, яка спеціалізується на визначенні подібності;

д) відмінності між об’єктами.16. Здатність утримувати у фокусі уваги одночасно декілька об’єктів виступає характеристикою:

а) розподілу уваги;

б) переключення уваги;

в) персеверації;

д) об’єму уваги.17. Вільно оперувати цифрами, математичними формулами у межах формальної логіки та раніше засвоєних правил людині дає змогу:

а) робота лівої півкулі головного мозку;

б) робота правої півкулі головного мозку.18. Один з видів психологічного захисту, що передбачає несвідоме перенесення власних негативних почуттів на іншу особистість називається:

а) витісненням;

б) заміщенням;

в) сублімацією;

г) проекцією.19. Темперамент – це:

а) властивість особистості, що утворюються в діяльності та спілкуванні;

б) вроджена властивість людини;

в) здатність людини гнучко й легко пристосовуватися до нових умов;

г) всі відповіді правильні.20. Мовлення, яке не виконує функцію спілкування, а лише обслуговує процес мислення конкретної людини, називається

а) внутрішнім;

б) зовнішнім;

в) монологічним;

г) діалогічним.Правильні відповіді на питання

питання

Правильна відповідь

Кількість балів

1.

в

1

2.

б

1

3.

б

1

4.

в

1

5.

в

1

6.

б

1

7.

а

1

8.

а

1

9.

а

1

10.

а

1

11.

в

1

12.

в, г

1 (0,5+0,5)

13.

а

1

14.

б

1

15.

в

1

16.

а

1

17.

а

1

18.

г

1

19.

б

1

20.

а

1

всього

20

Завдання ІІІ туру міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології

Прочитай уважно завдання, літеру, що позначає, на твою думку, правильну відповідь, закресли

1. Знайдіть відповідність. Який тип стосунків між учителем та учнем належить до особистісно зорієнтованої освіти:

а) «об’єкт-об’єктні»;

б) «об’єкт-суб’єктні»;

в) «суб’єкт-суб’єктні»;

г) «суб’єкт-об’єктні».2. До якого типу темпераменту учня застосовуються такі рекомендації:

«Надавати перевагу письмовому опитуванню перед усним, деякі письмові завдання закінчувати вдома. Дати можливість подумати, не ставити питання зненацька, не вимагати швидкої відповіді?»

а) холеричний;

б) сангвінічний;

в) меланхолійний;

г) флегматичний.3. Які повноваження мають органи самоврядування загальноосвітньої школи:

а) вживають заходи, спрямовані на розвиток і правильне розміщення мережі загальноосвітніх шкіл, зміцнення їхньої навчально-матеріальної бази;

б) беруть участь у визначенні державної політики в галузі освіти і науки;

в) розробляють програми розвитку освіти, державні стандарти освіти;

г) визначають зміст компоненту освіти, що надається закладом освіти понад визначений державою обсяг?4. У наведеному переліку виберіть прізвища відомих педагогів:

а) К.Д. Ушинський;

б) М. Монтессорі;

в) М. Ватутін;

г) Я. Корчак;

д) І. Мазепа;

е) Ш.А. Амонашвілі.5. Яка на Вашу думку, мета загальної середньої освіти? Виберіть один із запропонованих варіантів:

а) навчити добре аналізувати тексти, виділяти головне;

б) навчити добре рахувати, проводити обчислення;

в) навчити навчатися;

г) навчити швидко читати;

д) зберегти і покращити фізичне здоров’я дитини.6. До якого принципу належить: «Працюючи з усім класом, пам’ятай про кожного учня»?

а) систематичність і послідовність навчання;

б) свідомість і активність навчання;

в) особистісне спрямування;

г) міцність знань;

д) правильної відповіді немає.


7. Процес, під час якого готові знання передаються учням, із подальшим процесом закріплення, узагальнення, систематизації та контролю – це:

а) сугестивне навчання (сугестія = навіювання);

б)проблемне навчання;

в) репродуктивне навчання;

г) практичне навчання.

8. До наочних методів навчання належать:

а) практичні та лабораторні роботи;

б) нестандартні уроки;

в) бесіди, інструктажі, лекції, пояснення;

г) ілюстрування, демонстрування.
9. Система наукових знань, умінь і навичок, визначених для засвоєння учнями, це:

а) метод навчання;

б) зміст освіти;

в) виховання;

г) засоби навчання.
10. Андрагогіка – це:

а) галузь педагогіки, що висвітлює проблеми освіти, навчання та виховання дорослих;

б) наука, що вивчає особливості розвитку і становлення народної педагогіки;

в) галузь педагогіки (зокрема дефектології) про особливості виховання й навчання дітей з вадами зору;

г) галузь педагогіки (зокрема дефектології), що займається проблемами розвитку, навчання та виховання дітей з вадами слуху.

11. Принципи навчання це:

а) послідовність, системність, авторитарність, доступність, науковість;

б) послідовність, системність, наочність, доступність, науковість;

в) авторитарність, формальність, догматизм, доступність, науковість;

г) послідовність, системність, догматизм, доступність, авторитарність.12. За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як:

а) об’єкт педагогічного впливу, виконавець наказів та повчань;

б) рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень;

в) об’єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться;

г) об’єкт педагогічного впливу, якого треба постійно контролювати, перевіряти.
13. Індивідуальний підхід у навчанні – це:

а) врахування подібних, типових властивостей учнів;

б) врахування своєрідних особливостей кожної особистості;

в) нівелювання особистісних відмінностей особистості;

г) періодичне врахування і нівелювання індивідуальних особливостей учнів.
14. Із запропонованих варіантів оберіть один вид діяльності, що найбільше підходить людині у професії «людина-знакова система»:

а) бухгалтер;

б)перукар;

в) музикант;

г) вчитель;

д) художник;

е) менеджер з персоналу.15. Основною метою оцінки вчителем рівня знань учня є:

а) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів;

б) хвалити або карати учнів за щось у конкретній ситуації;

в) висловлювати думку вчителя щодо особистості учня;

г) дотримуватися в класі порядку і дисципліну;

д) це єдиний засіб для того, щоб учні боялися і вчили уроки.


16. Дидактика вивчає:

а) вікові психологічні особливості учнів;

б) входження особистості в соціальне середовище, прийняттянорм, цінностей і правил цього середовища;

в) закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань, визначає обсяг і структуру змісту освіти;

г) типи державного устрою;17. Із даного перліку виберіть методи виховання:

а) заохочення;

б) покарання;

в) системність;

г) особистий приклад;

д) цілеспрямованість;

ж) переконання.18. Що є основним показником ефективності навчання:

а) обсяг знань, інтерес до навчання, якість знань;

б) високі підсумкові оцінки, нагороди, закінчення престижного закладу;

в) отримання винагороди, успіх серед ровесників.19. У чому полягають дидактичні здібності вчителя:

а) у вмінні формувати класний колектив;

б) у здатності доступно викласти матеріал, організувати пізнавальну діяльність;

в) у глибоких знаннях свого предмету;

г) у здатності розподіляти свою увагу;

д) у здатності викликати подив і захоплення учнів.


20. Оберіть з можливих варіантів відповіді. Автором яких праць не є В.О. Сухомлинський?

а) «Серце віддаю дітям»;

б) «Педагогічна поема»;

в) «Сто порад учителеві»;

г) «Батьківська педагогіка»Правильні відповіді на питання

№ питання

Правильна відповідь

Кількість балів

1.

в

1

2.

г

1

3.

г

1

4.

а; б; г; е

1 (0,5+0,5)

5.

в

1

6.

в

1

7.

в

1

8.

г

1

9.

б

1

10.

а

1

11.

б

1

12.

а, г

1 (0,5+0,5)

13.

б

1

14.

а

1

15.

а

1

16.

в

1

17.

а; б; г; ж

1 (0,5+0,5)

18.

а

1

19.

б

1

20.

б

1

всього

20
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка