Завдання до самосійної роботи Дати письмові відповіді на запитання і виконати завданняСкачати 117.9 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір117.9 Kb.
Завдання до самосійної роботи

Дати письмові відповіді на запитання і виконати завдання

Модуль №1

Тема 1.


1 Що є предметом вікової психології?

2 Які завдання вирішує вікова психологія?

3 Що таке "вік " із точки зору психології?

4 Історія виникнення й розвитку вікової психології.

5 Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського.

6 Які методи використовуються у дослідженнях із вікової психології?

7 Охарактеризуйте зміст понять "розвиток " і "формування " у віковій психології.

8Які кількісні та якісні зміни людської психіки ви можете назвати?

9 Поясніть різницю між ними.

10 Назвіть основні закономірності розвитку психіки та дайте їм характеристику.

11 Перелічіть основні фактори розвитку особистості та охарактеризуйте їх. Рушійними силами психічного розвитку індивіда є...

12 Як розв 'язується проблема співвідношення розвитку особистості з навчанням і вихованням у сучасній психології? На основі яких критеріїв визначають вікові періоди розвитку?
Тема 2.

1. Визначити основні досягнення психічного розвитку дитини до кінця першого року життя?

2. Яка роль спілкування дитини з дорослим?

3. У чому сутність кризи новородженості й кризи одного року життя?

4. Покажіть, як змінюється сенсомоторний, руховий і емоційний розвиток протягом першого року життя.

5. Охарактеризуйте роль і значення комплексу пожвавлення, хапання й вказівного жесту для подальшого психофізичного й психічного розвитку дитини.

6. Як варто організовувати взаємодію з дитиною, щоб сприяти розвитку в неї мовної діяльності й не допустити психічної депривації?

7. По яким ознакам можна судити про недоліки емоційного контакту з дитиною першого року життя?

8. Які ігри й іграшки сприяють розвитку пізнавальної, моторної і мовної сфер дитини даного вікового періоду? (Відповідь проілюструйте прикладами.)

9. Поясніть психологічний зміст «комплексу пожвавлення».

10. Чому дитина постійно викидає з ліжечка іграшки на підлогу? Як повинні поводитися батьки в даній ситуації? Розвиток яких здібностей відбувається в даній діяльності?


Тема 3

1. Які зміни перетерплює соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці?

2. Охарактеризуйте особливості ігрової діяльності в молодших, середніх і старших дошкільників.

3. Представте загальний огляд змін у пізнавальній сфері дошкільників, торкнувшись питань сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й мовлення.

4. Чому дошкільний вік називають періодом першого народження особистості?

5. У чому специфіка мотиваційної сфери дошкільника?

6. Як розвивається емоційна сфера особистості дошкільника?

7. Як протікає криза 6-7-літнього віку й до яких змін у психіці й поводженні дитини вона може привести?

8. Представте розгорнуту характеристику особистісним новоутворенням старшого дошкільника, які сприяють готовності дитини до шкільного навчання.


Тема 4

1 У чому полягають істотні особливості соціальної ситуації розвитку молодшого школяра?

2 Які основні фактори зумовлюють психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра?

3 Назвіть основні новоутворення молодшого шкільного віку.

4 Розкрийте місце йроль навчальної та трудової діяльності у психічному розвитку молодшого школяра.

5 Що означає поняття "готовність дитини до шкільного навчання та виховання "?

6 Охарактеризуйте динаміку психічного розвитку молодшого школяра в процесі навчання.

7 Зазначте особливості взаємин молодшого школяра з дорослими (учителями, батьками) та однолітками.Тема 5.

1 Що таке "перехідний " вік?

2 Назвіть основні новоутворення підліткового віку.

3 В чому виявляється почуття дорослості у підлітковому віці!

4 Охарактеризуйте розвиток пізнавальних процесів та перебудову навчальної діяльності у підлітковому віці.

5 Перелічіть особливості розвитку самосвідомості підлітка. В чому полягає роль спілкування в процесі суспільно корисної діяльності?

6 Назвіть особливості взаємин підлітків з однолітками та дорослими.


Тема 6.

1 В яких соціально-психологічних умовах відбувається формування особистості

старшокласника?

2Яка діяльність є провідною для старшокласників?

3 Назвіть основні новоутворення ранньої юності.

4 В чому полягає специфіка пізнавальних процесів у юнаків та дівчат?

5 Як протікає становлення емоційно-вольової сфери в період ранньої юності?

6 В чому виявляються особливості самосвідомості у старшому шкільному віці?

7 Дайте характеристику особливостей стосунків юнаків і дівчат з однолітками

та дорослими.Модуль №2


Тема 7.

1. Складіть власну логічну схему бази знань.

2. Розкрийте сутність категорії навчання через порівняння з суміжними поняттями.

3. Дайте стислу характеристику сучасної теорії психічного розвитку.

4. Проаналізуйте існуючі у психологічній літературі підходи до можливого співвідношення навчання й розвитку. За яких обставин навчання виступає умовою розвитку?

5. Відтворіть логіку розгортання основних ліній психічного розвитку людини в умовах шкільного навчання.

6. Дайте характеристику методів і форм організації навчання в історичному контексті. Покажіть їхню соціокультурну зумовленість і часову динаміку.

7. Відтворіть психологічні моделі основних типів навчання, які діють у сучасній школі.

8. Покажіть специфіку традиційного навчання через характеристику основних компонентів його психологічної моделі.

9. Розкрийте психологічну суть моделі вільного навчання.

10. Які теорії навчання побудовано за принципом психологічної моделі третього типу?

11. Систематизуйте власні уявлення про теорії сучасного навчання відповідно до критеріїв їхньої класифікації, що виділяються психо-лого-педагогічною наукою сьогодні.

12. Опишіть різновиди програмованого навчання.

13. Що таке дистанційне навчання?

14. Розкрийте принципи організації сугестопедичного навчання.

15. Обгрунтуйте перспективність застосування знаково-контекстного навчання в умовах вищих навчальних закладів.

16. Який дидактичний потенціал модульної організації навчання у сучасній освіті?

17. Які чинники сприяють впровадженню новітніх навчальних технологій у навчально-виховний процес?
Тема 8.

1. Дайте характеристику поняттю, механізмам і законам научіння.

2. Визначте відмінність розуміння в педагогічній психології категорій научіння нучіння.

3. Охарактеризуйте учіння як пізнавальну діяльність. Наведіть класифікацію видів навчальної діяльності.

4. Дайте перелік провідних вітчизняних концепцій учіння. Систематизуйте їхні основні положення.

5. Охарактеризуйте основні психологічні теорії учіння зарубіжних авторів.

6. Поясніть відмінність термінів учіння і цілеспрямована навчальна діяльність.

7. Обґрунтуйте роль навчальної діяльності у формуванні теоретичного мислення як вершини розвитку людського розуму й духовних потреб.

8. У чому суть рівневого аналізу навчальної діяльності? Відтворіть склад кожного рівня навчальної активності учня.


Тема 9.

1. Відтворіть логіку розвитку мотивів учіння в ході шкільного навчання.

2 Що таке пізнавальні інтереси? Укажіть психолого-педагогічні умови формування мотиваційного компонента навчальної діяльності.

3. Охарактеризуйте орієнтовний компонент діяльності. Поясніть роль оріентування у розвитку психіки дитини.

4. За якими критеріями виділяються основні типи орієнтовної основи дій? Проілюструйте вплив типу орієнтовної основи дії на ефективність навчання учнів.

5. Дайте класифікацію виконавських навчальних дій. Відтворіть алгоритм їхнього становлення як розумових дій.

6. Що таке навчальний прийом? Відрефлектуйте основні етапи формування вчителем навчальних прийомів у ході навчання учнів.

7. Охарактеризуйте види самоконтролю й самооцінки в навчальній діяльності.

8. Розкрийте психологічні умови цілеспрямованого формування дій самоконтролю й самооцінки учнів у навчанні.

9. Дайте психологічну оцінку сучасній системі шкільного оцінювання, яка діє в Україні.

10. Які ви знаєте основні психолого-педагогічні ознаки сучасного знання?

11. Розкрийте психолого-педагогічні умови ефективного засвоювання знань.

12. Дайте характеристику етапам формування навички. Які основні педагогічні технології формування їх Ви знаєте?

13. Визначте психолого-педагогічні умови, створення яких забезпечує швидке й міцне становлення навички.

14. Яка вікова динаміка становлення окремих компонентів навчальної діяльності за умов цілеспрямованого розвитку?

15. Укажіть психологічні принципи й методичні прийоми ефективного формування системи компонентів навчальної діяльності учня.

16. Охарактеризуйте структуру, вікові особливості й типи навчаль-ності.

17. Відтворіть психологічні умови навчання дітей з різними здібностями до навчання.

18. Систематизуйте власні психолого-педагогічні знання про причини неуспішності навчання.

19. Проаналізуйте діагностично-корекційні прийоми роботи з учнями, що демонструють відставання в темпах навчання.

20. Дайте психологічний аналіз діяльності самоосвіти. Які її основні відмінності від інших видів активності учня?

21. Прослідкуйте динаміку цілей й способів діяльності учня на різних рівнях становлення його самоосвітньої діяльності.

22. Укажіть основні джерела й напрями психолого-педагогічної активності дорослих по розвитку повноцінної самоосвітньої діяльності учнів.

Модуль №3


Тема 10.

1. У чому полягає психологічний смисл виховання? Як це співвідноситься з позицією особистості дитини?

2. Розкрийте психологічну специфіку методологічних і методичних принципів сучасного виховання.

3. Що таке ефективний виховний вплив? Дайте класифікацію виховних впливів.

4. Згадайте стадії морального розвитку людини й рівні її моральної вихованості.

5. Які основні шляхи формування моральності Вам відомі? Укажіть провідні психолого-педагогічні завдання розвитку моральності у дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому й юнацькому
Тема 11.

1. Узагальніть психолого-педагогічну проблематику виховання ха-| рактеру дитини.

2. Розкрийте потенціал теорії ампліфікації у формуванні просоціаль-ної спрямованості.

3. Охарактеризуйте фактори відповідальності як особистісного механізму людини, що забезпечує можливість її індивідуальної свободи й соціальної реалізації.

4. Визначте психологічні принципи забезпечення дисципліни як приймання вимог дорослого.

5. Психологічно обгрунтуйте доцільність застосування методики чотирьох зон у формуванні самостійності дитини.

6. Розкрийте психологічний смисл незалежності як особистісної риси. Укажіть психологічно виважені умови формування незалежності в онтогенезі.

7. Що таке класичний вольовий акт? Відрефлектуйте основні положення комплексної психолого-педагогічної програми розвитку волі вихованця.

8. Дайте характеристику основним групам методів самовиховання, які Вам відомі.

9. Що таке сімейне виховання? Які фактори зумовлюють потенційний рівень і реальний вплив сімейного виховання на соціалізацію дитини?

10. Узагальніть основні напрями психологічного аналізу сім! з метою з'ясувати особливості організації у ній виховного процесу.

11. Сформулюйте власні правила сімейного виховання дитини.

12. Проаналізуйте причини важковиховуваності й асоціальності дитини.

13. Покажіть зв'язок акцентуацій характеру, важковиховуваності й порушень сімейного виховання.

14. Визначте причини й симптоматику шкільної психологічної дезадаптації.

15. Охарактеризуйте активні методи соціального научіння важковихо-вуваних осіб.
Тема 12.

1. Охарактеризуйте зміст поняття "професійна компетентність педагога".

2. Визначте специфіку й структуру педагогічної діяльності.

3. Назвіть відомі Вам види педагогічної діяльності. Які педагогічні функції реалізує в них учитель?

4. Які Ви знаєте функції, компоненти і рівні педагогічного спілкування?

5. Проведіть порівняльний аналіз ефективних і неефективних прийомів заохочування.

6. Що таке бар'єри спілкування? Як їх подолати педагогові?

7. Проаналізуйте теорію педагогічної майстерності І. А. Зязюна. Які здібності домінують у діяльності педагога-майстра? Які фактори є основними для прогнозу його професійного становлення?

8. Якими компетенціями повинен володіти сучасний педагог, щоб формувати їх в учнів? Якими принципами йому доцільно керуватися в роботі?

9. Розкрийте основні аспекти предмета діяльності психолога освіти. Проаналізуйте його основні завдання.

10. Охарактеризуйте види роботи психолога освіти.

11.Дайте характеристику основним етапам обстеження психологом проблемної дитини, відповідно до схеми Л. С. Виготського.

12. Розкрийте суть актуального напряму діяльності психолога освіти.

13. Опишіть структуру й психологічний інструментарій діагностики готовності до шкільного навчання.

14.Згадайте функції профорієнтаційної діяльності психолога, специфіку здійснювання професійно просвітницьких заходів.

15. Відтворіть специфіку діагностичних і професійно консультативних заходів психолога освіти.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка