Завдання дисципліни розкрити студентам правове регулювання зовнішньої торгівля, економіки, науково-технічного співробітництва, спеціалізації і кооперації в галузі виробництва, науки і техніки, економічних зв'язків у всіх сферах виробництваСкачати 379.85 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір379.85 Kb.

Анотація

Повна назва дисципліни: Зовнішньоекономічна діяльність

Автор робочої навчальної програми: Гавриш О.М.

Кількість годин (загальна) 54 год., залік

Анотація дисципліни:
Підприємства і організації АПК самостійно здійснюють управління зовнішньоекономічними процесами, зміцнюють економічне співробітництво з партнерами на основі принципів взаємної зацікавленості і рівноправності.

Зовнішньоекономічна діяльність сприяє технічному і технологічному переоснащенню сільського господарства, переробної промисловості та обслуговуючих галузей, знижує залежність продовольчих ресурсів від імпорту, для здійснення якого потрібна валюта.

Впровадження ринкових відносин в Україні, інтеграція її економіки у світове господарство вимагають підготовки спеціалістів якісно вищого рівня.

Формування спеціалістів з економічним мисленням, комерційним


підходом до розв'язання виробничих завдань, підприємницькими рисами
характеру сприятиме вивченню дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність".

Завдання дисципліни - розкрити студентам правове регулювання зовнішньої торгівля, економіки, науково-технічного співробітництва, спеціалізації і кооперації в галузі виробництва, науки і техніки, економічних зв'язків у всіх сферах виробництва.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність господарських, економічних, правових, фінансових відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Міждисциплінарні зв'язки: «Маркетинг»; «Ціноутворення»; «Фінансовий облік»; «Економічний аналіз»; «Правознавство» ; «Податкова система»; «Основи підприємницької діяльності».

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • організаційно-правові основи зовнішньоекономічної діяльності;

 • структуру управління зовнішньоекономічної діяльності;

 • основи валютного і митного регулювання,

 • організацію і техніку зовнішньоторговельних операцій;

 • форми і методи міжнародної торгівлі;

 • необхідні умови укладання міжнародних контрактів;

уміти:

• керуватись у практичній діяльності нормативними документами, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність; • укладати зовнішньоекономічні контракти;

• аналізувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства і України в сучасних умовах господарювання


Розділ

Тема

Обсяг годин для окремих видів навчальних занять і самостійної роботиназваназва

разом

лекції

практичні

семінарські

самостійна робота

разом

1

2

3

4

9

10

11

12

13

14

1.

Організаційно-правові основи

зовнішньоекономічної діяльності підприємства1.1.

Сутність і необхідність зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна діяльність України

4
1.2.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

12

3

1.3.

Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4


2

2

Всього за розділ

10

24

6

2.

Валютне

регулювання ікредитування зовнішньоекономічної

2.1.

Валютне регулювання

4

1


1

2.2.

Валютний курс

2

11

2

2.3.

Валютні ринки та валютні операції

2


1

1
Всього за розділ8

22

4

3.

Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

3.1.

Вихід підприємства на зовнішній ринок

4

1


1

3.2.

Маркетингові дослідження в зовнішньоекономічній діяльності

2


2

2

3.3.

Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві

4

1
2
3

Всього за розділ

10

2
2

2

6

4.

Організація і техніка

зовнішньоторговельнихоперацій

4.1.

Основні форми та методи здійснення зовнішньої торгівлі

8

2


2

4.2.

Види угод у традиційних і зустрічних зовнішньоторговельних операціях

21

1

2

4.3.

Види договорів у непрямих зовнішньоторговельних операціях

2


1

1

4.4.

Система цін і знижок, що діє в міжнародній торгівлі

2


1

1

4.5.

Документальне забезпечення і оподаткування експортно-імпортних операцій

41

1

2

Всього за розділ

18

2
2

4

8

5.

Зовнішньоекономічний договір

5.1.

Вибір контрагента

2

1

5.2.

Підготовка та проведення переговорів з іноземними партнерами

2


1

1

5.3.

Структура та зміст зовнішньоекономічного договору(контракту) купівлі-продажу

4

1

23

5.4.

Базисні умови поставок товарів за міжнародною інтерпретацією

6


1

1

Всього за розділ

14

2

2
2

6

Модуль16.

Організація діяльності митної служби України

6.1.

Митні органи України

4

1


1

6.2.

Митні документи та порядок їх оформлення

2
2
2

4

6.3.

Порядок переміщення товарів через митний кордон

4

1


1

Всього за розділ10

2

2
2

6

7.

Транспортне і страхове забезпечення зовнішньої торгівлі

7.1

Види транспортних перевезень

4

2
27.2

Страхування вантажів під час
міжнародних перевезень

42

2Всього за розділ8
8

Організація і функціонування підприємств з іноземним капіталом

8.1

Спільні підприємства

2

1


1

8.2

Вільні економічні зони

4

1


1

8.3

Офшорні зони

2


1

1

8.4

Міжнародні орендні операції

2


1

4
Всього за розділ10

22

4

9

Аналіз

зовнішньоекономічної діяльності9.1

Зміст та завдання економічного аналізу в сфері зовнішньоекономічної діяльності


4

2


2

9.2

Аналіз та оцінювання експортних операцій

2


1

1

9.3

Аналіз та оцінювання імпортних операцій

2


1

1

9.4

Аналіз фінансового стану підприємства,
що займається зовнішньоекономічною
діяльністю

2Всього за розділ10

22

4

10

Неправомірні дії в сфері зовнішньоекономічної діяльності та відповідальність за їх здійснення

10.1

Поняття неправомірних дій в сфері зовнішньоекономічної діяльності

6

2


2
10.2

Відповідальність у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4


2

2
Всього за розділ10

22

4

Модуль 2
Всього годин з навчальної дисципліни108

20

4

6

24

54

Література 1. Рум’янцев А.П. , Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004-377с.

 2. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник . – Київ: Центр методичної літератури, 2004.-247с.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / І.В.Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Э. Власюк.- Київ, Центр навчальної літератури, 2004.

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.91.

 5. Про захист іноземних інвестицій в Україні.

 6. Про іноземні інвестиції : Закон України від 13.03.1992

 7. Про режим іноземного інвестування : Закон України

 8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України

 9. Митний кодекс України : Закон України

 10. Про використання Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України

 11. Міжнародні правила з тлумачення термінів «Інкотермс»

Зведені дані


П\ПНайменування дисципліни


Розподіл за семестрами

Кількість годин

Форма підсумкового контролю

Загальний обсяг

Всього аудиторних

З них

Самостійна робота

Національні кредити

Кредити ECTS

Лекції

Практичні роботи

Семінарські заняття


3. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

3.2Дисципліни за вибором ВНЗ

3.2.1
Зовнішньоекономічна діяльність

6 семестр54


30


20


10


24


1,0


1,5


ЗалікПитання модулів

Модуль1

 1. Поясніть сутність зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Назвіть та поясніть суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Назвіть та поясніть види зовнішньоекономічної діяльності.

 4. Назвіть органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх основні функції.

 5. Визначте проблеми зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах господарювання.

 6. Поясніть значення міжнародних організацій в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

 7. Розкрийте сутність і значення валютного регулювання.

 8. Поясніть сутність механізму валютного регулювання на національному рівні

 9. Поясніть сутність валютного регулювання на міжнародному рівні.

 10. Назвіть та поясніть групи валют за спеціальним класифікатором.

 11. Розкрийте сутність і необхідність валютного курсу.

 12. Назвіть та поясніть фактори впливу на валютний курс.

 13. Поясніть сутність регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція, валютні обмеження.)

 14. Поясніть поняття і класифікацію валютних ринків.

 15. Поясніть сутність маркетингової стратегії підприємства.

 16. Розкрийте сутність структури управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.

 17. Поясніть функції органів і служб, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.

 18. Поясніть сутність кон'юнктури світового ринку. Назвіть та поясніть фактори і показники кон'юнктури товарного ринку.

 19. Поясніть сутність конкурентоспроможності товару на світовому ринку.

 20. Назвіть та поясніть форми зовнішньої торгівлі.

 21. Назвіть та поясніть методи здійснення зовнішньоторговельних операцій.

 22. Назвіть та поясніть функції посередників у зовнішньоторговельних операціях.

 23. Розкрийте сутність сучасного стану та тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі ( товарна структура експорту, імпорту; найбільші торговельні партнери близького і далекого зарубіжжя.)

 24. Поясніть сутність угоди експорту, імпорту на умовах оплати товарів та надання послуг у грошовій формі.

 25. Поясніть сутність товарообмінних компенсаційних угод на безвалютній основі чи на комерційній основі.

 26. Розкрийте сутність поняття світової ціни.

 27. Поясніть сутність класифікації цін світового ринку.

 28. Назвіть та поясніть види знижок, які застосовують у зовнішньоторговельних операціях

 29. Назвіть та поясніть види податків, платежів і зборів під час експортних та імпортних операцій.

 30. Поясніть сутність і значення контракту в зовнішньоекономічній діяльності. Назвіть та поясніть види зовнішньоекономічних контрактів.

 31. Розкрийте сутність структури та змісту основних пунктів зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу

 32. Поясніть сутність міжнародних правил "Інкотермс". Розкрийте сутність умов групи "Е", групи F", групи "С" , групи "D". Обов'язки продавця і покупця за кожної з умов.Модуль2

 1. Назвіть та поясніть cклад митних органів України (державна митна служба, регіональні
  митниці, митниці, митні пости, пункти пропуску, митні лабораторії, митна
  варта, митні склади.)

 2. Назвіть та поясніть функції митних органів.

 3. Поясніть сутність митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

 4. Поясніть сутність митних процедур в пунктах пропуску.

 5. Назвіть та поясніть види документів, які пред'являють, для митного контролю.

 6. Поясніть зміст вантажно-митної декларації.

 7. Назвіть та поясніть митні режими.

 8. Поясніть роль транспорту в зовнішній торгівлі.

 9. Назвіть та поясніть фактори, що впливають на вибір способу транспортування.

 10. Поясніть сутність організації міжнародних перевезень основними видами транспорту.

 11. Розкрийте сутність ризиків та специфіка страхування у зовнішньоекономічній сфері.

 12. Назвіть та поясніть види страхування.

 13. Поясніть сутність об'єктів та суб'єктів страхування

 14. Поясніть сутність категорії "спільне підприємство". Поясніть їх правовий статус, переваги й недоліки.

 15. Розкрийте сутність класифікації спільних підприємств.

 16. Поясніть сутність, принципи і основні завдання створення вільних економічних зон.

 17. Назвіть та поясніть види вільних економічних зон у міжнародній практиці.

 18. Поясніть зміст і види офшорних операцій.

 19. Поясніть сутність офшорних зон (ознаки, територіальне розташування, різновиди)

 20. Поясніть сутність орендних операцій.

 21. Назвіть та поясніть види орендних операцій ( рейтинг, хайринг, лізинг).

 22. Назвіть та поясніть види лізингів. Поясніть переваги й недоліки лізингів.

 23. Розкрийте сутність економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

 24. Назвіть та поясніть джерела інформації економічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності.

 25. Поясніть сутність поняття і характерні особливості неправомірних дій.

 26. Назвіть об'єкти та суб'єкти неправомірних дій.

 27. Поясніть сутність понять «правопорушення» та «злочин»

 28. Розкрийте сутність юридичної відповідальності у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 29. Розкрийте сутність майнової відповідальності сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 30. Розкрийте сутність кримінальної відповідальності сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 31. Назвіть та поясніть типові порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності і відповідальність за них.

Тести для контролю знань
1. Хто зацікавлений у зниженні курсу національної грошової одиниці?

а) імпортери;

б) іноземні інвестори;

в експортери.


2. Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підлягають:

а) експортні контракти по українських товарах;

б) контракти в рамках міжнародної кооперації;

в) бартерні контракти.


3. 3 якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

а) забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на внутрішньому ринку;

б) захист економічних інтересів України;

в) митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з України.


4. Завдання системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

а) нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів;

б) розвиток конкуренції та ліквідації монополій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

в) створення привабливих умов для залучення іноземного капіталу.


5. Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а) кооперативом;

б) закритим акціонерним товариством;

в) відкритим акціонерним товариством;


г) командитним товариством;

д консорціумом.


6. Хто є найвищим органом державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні?

а) Міністерство економіки України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України.


7. 3 якого моменту всі витрати і ризики загибелі товару або його пошкодження несе покупець, якщо контракт виконується на умові FAS „Інкотермс-2000”?

а) коли товар розміщено на борту судна;

б) коли покупець отримує товар;

в) коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обумовленому порту;

г) коли товар доставлено в порт.
8. Що належить до адміністративних органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

а) затвердження порядку нагромадження і використання валютних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

б) оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

в) система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій.


9. Який правовий режим встановлюється на території вільних економічних зон для іноземного інвестора?

а) національний режим;

б) режим найбільшого сприяння;

в) спеціальний режим.


10. На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

а) угод між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

б) рішень недержавних органів управління у межах статутних документів;

в) економічних заходів оперативного державного регулювання.


11. Який вид транспорту може бути використаний при здійсненні контракту на умові, що поставки товару вважаються виконаними згідно з умовою FCA „Інкотермс-2000”?

а) тільки повітряний;

б) тільки залізничний;

в) тільки морський та річковий;

г) будь-який.
12. Який вид зустрічної торгівлі передбачає безвалютний, але оцінений обмін товарами?

а) бартер;

б) зустрічні закупівлі;

в) викуп застарілої продукції.


13. Оперативне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності-це:

а) система ліцензування при імпорті;

б) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

в) система квотування при експорті.


14. Яка форма зовнішньої торгівлі передбачає повний або частково збалансований обмін товарами?

а) компенсаційні операції;

б) комплектація імпортних закупівель;

в) бартер;

г) операції з давальницькою сировиною.
15. 3 якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

а) стимулювати прогресивні зрушення у галузях національного господарства;

б) створення рівних можливостей суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності для розвитку усіх видів підприємницької діяльності;

в) застосовувати заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


17. Хто виступає ініціатором зустрічної торгівлі?

а) імпортер;

б) експортер;

в) як імпортер, так і експортер.


18. Що із перерахованого є основним видом зовнішньоекономічної діяльності?

а) науково-виробнича кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

б) надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг суб'єктам господарської діяльності;

в) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.


19. Що відноситься до адміністративних органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

а) оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

б) затвердження порядку нагромадження і використання валютних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

в) система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій.


20. Які функції виконує Міністерство економіки України у сфері регулювання зовнішньоекономічних відносин?

а) забезпечує складання платіжного балансу країни;

б) здійснює митний контроль;

в) забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики.


21. Які функції виконує Верховна Рада України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності?

а) здійснює координацію діяльності міністерств, державних комісій та відомств;

б) здійснює обмін та розрахунки за отриманими кредитами;

в) здійснює заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

г) затверджує основні напрямки розвитку зовнішньоекономічної політики України.
22. Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні умови діяльності з національними підприємствами?

а) режим найбільшого сприяння;

б) національний режим;

в) спеціальний режим.


23. Обов'язок України щодо виконання договорів і зобов'язань у галузі міжнародних економічних відносин - це:

а) принцип юридичної рівності і недискримінації;

б) принцип суверенітету народу України;

в) принцип верховенства закону.


24. Який з наведених органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності належить до недержавних?

а) торговельні представництва за кордоном;

б) міжнародні торговельні організації;

в) торговельно-промислові палати.


25. Визначте пріоритетні напрями державної політики в Україні стосовно імпорту на сучасному етапі:
а) структурна перебудова імпорту;

б) поступове розширення селективного імпорту дефіцитної сировини з країн, що розвиваються;

в) стимулювання конкурентного середовища на внутрішньому ринку.
26. Оферта-це:

а) запит;

б) підтвердження;

в) відмова;

г) пропозиція.
27. Яку роль на сучасному етапі відіграє держава щодо впровадження експортної політики?

а) застосування процедур держзамовлення і держконтракту, регулювання експорту за рахунок встановлення мінімальних цін;

б) розробка основ селективного розвитку виробничо-експортного потенціалу, регулювання експортних операцій;

в) макроекономічний перерозподіл інвестицій за пріоритетними напрямками державного фінансування.


28. Який орган має право змінювати ставки вивізного мита?

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховна Рада України;

в) Міністерство економіки України.


29. Обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку встановленого законодавством України, - це:

а) принцип верховенства закону;

б) принцип юридичної рівності;

в) принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва.


30. У який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу при продажу товарів на виставках та ярмарках?

а) за зразком;

б) за попереднім оглядом;

в) за описом;

г) за будь-яким з наведених варіантів.
31. Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка пов'язана з відносинами між:

а) двома нерезидентами;

б) двома резидентами;

в) державою та нерезидентом;

г) резидентом та нерезидентом.
32. Принцип верховенства закону - це:

а) рівність перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

б) регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

в) обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності тільки порядку, встановленого законодавством.


33. Який орган видає сертифікати визначення продукції власного виробництва?

а) Торгово-промислова палата України;

б) Міністерство економіки України;

в) Кабінет Міністрів України.


34. Що таке тверда оферта?

а) письмова пропозиція на продаж певної партії товару декільком покупцям;

б) письмова пропозиція на продаж певної партії товару лише одному покупцеві з визначенням терміну її дії;

в) письмова пропозиція на продаж з визначенням терміну відповіді;

г) пропозиція на продаж певної партії товару.
35. 3 якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

а) створення різних можливостей суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності для розвитку всіх видів підприємницької діяльності;

б) стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного господарства;

в) застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.


36. Які обов'язкові умови повинна мати оферта?

а) умови поставки та умови платежу;

б) назва товару, кількість, якість, ціна, умова поставки, термін поставки, умови платежу та інші основні умови угоди;

в) назва товару та його характеристика;

г) назва товару, кількість, якість, ціна.
37. На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності?

а) економічних заходів оперативного державного регулювання;

б рішень недержавних органів управління, у межах статутних документів;

в) угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.


38. Оферту подає:

а) продавець;

б) покупець;

в) дилер;

г) брокер.
39. Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підлягають:

а) контракти в рамках міжнародної кооперації;

б експортні контракти по українських товарах у країни ЄС;

в) бартерні контракти.


40. Що таке множинність цін на світовому ринку?

а) можливість встановлювати на один і той самий товар фіксовані й змінювані ціни;

б) одночасна наявність біржових, оптових, роздрібних та інших цін на товари;

в) наявність на один і той самий товар в одній сфері обігу на однакових базових умовах різних цін.

41. Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність, яка пов'язана з відносинами між:

а) резидентом і нерезидентом;

б) двома нерезидентами;

в) двома резидентами;

г) державою та нерезидентом.
42 Назвіть основну функцію, яку виконує Національний банк України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:

а) здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів державного валютного фонду;

б) здійснює валютну політику в країні;

в) затверджує нормативи розподілу валютної виручки підприємств.


43. Контроль за зберіганням і використанням офіційних валютних резервів здійснює:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Валютна рада України.


44. Що відноситься до адміністративних органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

а) оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

б) затвердження порядку нагромадження і використання валютних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;

в) система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій.


45. Оперативне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності це:

а) система ліцензування при імпорті;

б) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;

в система квотування при експорті.


46. Головною підставою функціонування підприємства як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності є:

а) проходження системи реєстрації суб’єктів ЗЕД у МЗЕЗТ;

б) внесення даного виду діяльності до статутних документів;

в) отримання карточки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці.


47. Який державний орган видає ліцензії на здійснення експорт-но-імпортних операцій:

а) Кабінет Міністрів України;

б Національний Банк України;

в) Міністерство економіки України.


48. Який орган видає сертифікат визначення продукції власного виробництва:

а) Торгово-промислова палата України;

б) Міністерство економіки України;

в) Кабінет Міністрів України.


49. 3 якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства?

а) створення рівних можливостей суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності для

розвитку всіх видів підприємницької діяльності;

б) стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного господарства;

в) застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
50. На підставі чого здійснюється регулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності?

а) економічних заходів оперативного державного регулювання;

б рішень недержавних органів управління, у межах статутних документів;

в) угод між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.


51. Обов’язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підлягають:

а) контракти в рамках міжнародної кооперації;

б) експортні контракти по українських товарах у країни ЄС;

в бартерні контракти.


52. До економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльності відноситься:
а) система митного регулювання;

б) розробка і встановлення податків у сфері зовнішньоекономічних зв’язків;

в) система нетарифного регулювання.
53. У випадку суперечностей між правовими нормами міжнародного законодавства і національними правовими нормами домінує:

а) норма міжнародного права;

б) норма національного права;

в) правова норма законодавства третьої країни.


54. Які із перелічених методів відносяться до економічних інструментів регулювання?

а) нетарифне регулювання;

б) тарифне регулювання;

в) митне регулювання;

г) оперативне регулювання.
55. Хто є найвищим органом державного управління зовнішньоекономічної діяльності в Україні?

а) Міністерство економіки України;

б) Верховна Рада України;

в ) Кабінет Міністрів України.


56. Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні умови діяльності з національними підприємствами?

а) режим найбільшого сприяння;

б) національний режим;

в) спеціальний режим.


57. За дієздатністю суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності поділяються на:

а) державу та власників;

б) підприємства та фірми;

в ) фізичні та юридичні особи.


58. Який із перелічених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності відповідає мегарівню:

а) галузь економіки, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю;

б) держава;

в) Торгово-промислова палата України.


59. Хто з названих може бути суб'єктами підприємництва в Україні?

а) громадяни України, права яких не обмежені законом;

б) юридичні особи, що зареєстровані в Україні;

в) уряд України;

г) уряд США;

д) громадяни інших держав відповідно до законів України;

е) уряд Автономної Республіки Крим.
60. Який із названих видів діяльності не дозволяється здійснювати в Україні підприємцям?

а) виготовлення наркотиків;

б) реалізація наркотиків;

в) надання послуг з охорони приватної власності;

г) виготовлення зброї;

д) виготовлення вибухових речовин.


61. Спільне підприємництво в Україні - це діяльність підприємства, заснована на...

а) базі об'єднання майна різних власників;

б) загальнодержавній (республіканській) власності;

в) власності та праці громадян - членів однієї сім'ї.


62. Приватне підприємництво в Україні - це діяльність підприємства, заснована на...

а) особистій праці фізичної особи та виключно її праці;

б) власності та праці громадян - членів однієї сім'ї;

в) власності окремого громадянина з правом найму робочої сили.


63. Якщо в назві підприємства є абревіатура «ЛТД», то це...

а) командитне товариство;

б) повне товариство;

в) товариство з додатковою відповідальністю;

г) товариство з обмеженою відповідальністю.
64. Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а) кооперативом;

б) закритим акціонерним товариством;

в) відкритим акціонерним товариством;

г) командитним товариством;

д) консорціумом.


65. Підприємство, акції якого розподіляються між учасниками, засновниками і не можуть розповсюджуватись через вільний продаж, є...

а) закритим акціонерним товариством;

б) відкритим акціонерним товариством;

в) повним товариством;

г) командитним товариством;

д) асоціацією.


66. До міжнародних класифікацій товарів не належить:

а) гармонізована система опису і кодування товарів;

б) стандартна міжнародна торговельна класифікація;

в) класифікатор товарів за широкими економічними категоріями;

г) міжнародний універсальний класифікатор товарів.
67. Квотами не є:

а) вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;


б) обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

в) вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

г) кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію.
68. До міжнародних зустрічних угод не належать такі угоди:

а) бартерні;

б) спотові;

в) торговельні компенсаційні;

г) промислові компенсаційні.
69. Товарні біржі-це...

а) епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

б) постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

в) постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

г) постійні оптові ринки різних товарів.
70. Демпінг - це продаж за кордоном товарів за цінами, які порівняно з цінами у країнах експорту...

а) дещо вищі;

б) такі самі;

в) нижчі;

г) значно вищі.
71. Ембарго-це...

а) урядова заборона на торгівлю з певною країною або групою країн;

б) добровільна відмова окремих приватних підприємців від підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;

в) групова змова підприємців певної країни щодо непідтримання контактів з іншими підприємцями всередині країни;


г) групова змова підприємців певної країни щодо непідтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн.
72. Принцип верховенства закону - це:

а) рівність перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

б) регулювання зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

в) обов'язок додержуватись при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності тільки порядку, встановленого законодавством.


73. У який спосіб визначають якість в контракті купівлі-продажу при продажу товарів на аукціонах та зі складів?

а) за описом;

б) за попереднім оглядом;

в) за зразком.


74. У який спосіб визначають якість у контракті купівлі-продажу при продажу товарів на виставках та ярмарках?

а) за зразком;

б) за попереднім оглядом;

в) за описом;

г) за будь-яким з наведених варіантів.
75. Якщо в контракті не визначено правовий режим, то право якої країни згідно із законодавством України застосовується?

а) країни-продавця;

б) країни-покупця;

в) третьої країни;

г) міжнародні правові норми.
76. Право якої країни застосовується до зовнішньоекономічного контракту, укладеного на біржі?

а) на території якої знаходиться біржа-покупець;

б) третьої країни;

в) на території якої знаходиться біржа;

г) міжнародні правові норми.
77. Що входить до специфікації, які є додатками до контракту?

а) технічні параметри, що характеризують товар;

б) описання матеріалів, з яких виготовлено товар;

в) вимоги до натуральної маси товару;г вимоги до вмісту шкідливих речовин.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка