Затверджую в о. заступника директора з навчальної роботи Монастирська Л.Є. р. Контрольні завдання з методичними рекомендаціямиСторінка1/4
Дата конвертації25.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#16333
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
УКООПСПІЛКА

Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. заступника директора

з навчальної роботи

_____________ Монастирська Л.Є.

«_____»_______________ ______ р.

Контрольні завдання з методичними рекомендаціями

з дисципліни:


«Історія споживчої кооперації»
для студентів заочного відділення

спеціальностей:5.03050901 Бухгалтерський облік

5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

5.05170101 Виробництво харчової продукції

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

загальноосвітніх дисциплін

Протокол №____

Від_________ 2013 року

Голова циклової комісії

_______________ О.К.Соколова


Пояснювальна записка

Контрольні завдання розроблено відповідно до навчальних програм дисципліни Історії споживчої кооперації, затверджених Укоопспілкою 14.02.03 і 17.02.03.

Навчальними планами зі спеціальностей 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність, 5.03050901 Бухгалтерський облік, 5.05170101 Виробництво харчової продукції, передбачено виконання однієї контрольної роботи.

Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу “Історія споживчої кооперації” з метою перевірки рівня знань і вмінь студента самостійно працювати з літературою, законодавчими актами та нормативними документами.

Контрольні завдання включають теоретичні та практичні питання.Мета методичних рекомендацій - допомогти студенту розкрити зміст питань контрольної роботи.

Методичні рекомендації містять програму курсу, коротку інформацію щодо змісту відповіді на теоретичні питання, рекомендації щодо виконання практичних завдань, запитання для самоперевірки, варіанти та завдання домашньої контрольної роботи й перелік рекомендованої літератури.

Програмою курсу визначаються зміст дисципліни та вимоги, що ставляться до студента при складанні екзамену.

Мета курсу “Історія споживчої кооперації” - надати студентам систему теоретичних знань з питань теорії та практики кооперативного руху в різних історичних умовах, розвитку споживчої кооперації на кожному історичному етапі.

Завдання курсу - оволодіння студентів знаннями щодо кооперативного руху та його розвитку, правових, економічних і соціальних основ діяльності споживчої кооперації України, розвитку кооперативного руху.

Завдання для виконання контрольних робіт складаються із 56 питань, що охоплюють усі теми курсу.

Варіант контрольної роботи визначать за таблицею залежно від останніх і передостанніх цифр номера особо мої справи студента (за реєстрацією заочного відділення). У таблиці по вертикалі та горизонталі розміщено цифри від 0 до 9.

Слід знайти по вертикалі передостанню цифру номера особової справи, а по горизонталі - останню. За перетином вертикального стовпчика та горизонтального рядка і визначається клітинка з номерами питань контрольної роботи.

Порядок виконання роботи


 1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитися з тематичним планом, потім за таблицею варіантів визначити питання своєї контрольної роботи.

 2. Знайти сторінку з питанням і уважно прочитати зміст теми програми, з якої визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до цього питання.

 3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, знайти за кодом літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови, що вона відповідає змісту питання і є сучасною).

 4. Ознайомитися з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

 5. Пояснення творчих завдань має бути аргументованим.

Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватися таких вимог:

 1. контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

 2. контрольна робота має бути виконана українською мовою, самостійно; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишати поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;

 1. правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються назва дисципліни, прізвище, ім’я та по батькові, група, курс, навчальний заклад, номер особової справи;

 2. вказати номер варіанта;

 3. номери і назви завдань вказуються безпосередньо перед їх виконанням;

 4. назву кожного питання підкреслити;

 5. відповідь на кожне наступне питання повинна починатися з нової сторінки;

 6. відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слів не допускаються, крім загальноприйнятих;

 7. наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення переліку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишається дві-три чисті сторінки для написання рецензії;

 8. обсяг роботи повинен становити 22 - 25 сторінок (у зошиті) або до 12 сторінок комп’ютерного набору у форматі А4 (Word 14);

 9. до роботи додається заповнений бланк, що висилається навчальним закладом, із зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, шифру, назви дисципліни, номера контрольної роботи.

Перелік рекомендованої літератури 1. Закони України “І Іро еиожіжчу кооперацію” (1992 р.), “Про кооперацію” (2003 р.).

 2. Матеріали XV, XVI, XVII з’їздів споживчої кооперації України.

 3. Матеріали XVIII (позачергового) з’їзду споживчої кооперації України.

 4. Матеріали XIX з’їзду споживчої кооперації України.

 5. Матеріали других зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання. - К., 1994.

 6. Матеріали третіх зборів Ради Укоопспілки п’ятнадцятого і шістнадцятого скликань. - К., 1995.

 7. Матеріали четвертих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання. -К., 1995.

 8. Матеріали п’ятих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання. - К., 1996.

 9. Матеріали шостих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання. - К., 1997.

 10. Матеріали Першої конференції споживчої кооперації України (25 червня 1997 р.). - К., 1997.

 11. Матеріали третіх зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання. - К., 2000.

 12. Матеріали шостих зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання. - К., 2003.

 13. Матеріали сьомих зборів Ради Укоопспілки сімнадцятого скликання. - К., 2004.

 14. Матеріачи других зборів Ради Укоопспілки дев’ятнадцятого скликання. - К., 2005.

 15. Концепція економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України. - К., 1993.

 16. Бабенко С.Г., Гелей С.Д., Гончарук П.А. Історія кооперативного руху. - Львів, 1995.

 17. Аліман М.В., Бабенко С.Г., Гелей С.Д. та ін. Історія споживчої кооперації України. - Львів, 1996.

 18. Бабенко С.Г., Гелей С,Д, Гончарук П.А., Пастушенко Р.Я. Основи кооперації. - К.: Знання, 2004.

 19. Вахитов КМ, Потребительская кооперация СССР. - Москва, 1991.

 20. Колесник Ф.Д., Сіденко С.Г., Матковсъкий А.М. та ін. Споживча кооперація Української PCP (1917-1967). - К., 1967.

 21. Історія України. Нове бачення. У 2 т. - К., 1996. - Т.2.

 22. Споживча кооперація України. Історичний та соціально-історичний аспект. 36. ст. (130-річчю споживчої кооперації України присвячується). - К., 1996.

 23. Ленин В.И. О кооперации. Сб. ст. - Москва, 1971.

 24. Танчин І. Споживча кооперація: проблеми і перспективи // Нова хвиля. - 1996.

 25. Концепція розмежування власності в системі споживчої кооперації України. - К., 1994.

 26. Історичні документи обласних спілок споживчих товариств.

 27. Витанович І. Українська кооперація на Західних землях. Енциклопедія українознавства. -К., 1995.

 28. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття”. - К., 2001.

 29. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Внутрішній ринок споживчих товариств України: стан і перспективи розвитку”. - К., 2003.

 30. Стратегія розвитку споживчої кооперації України (2004-2015 pp.).-К„ 2004.Варіанти контрольних робіт
Остання цифра номера особової справи
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера особової справи студента

0

1

33

5415

2

34

5516

3

35

5217

4

36

5118

5

37

5619

6

38

5320

7

39

4121

8

31

4222

9

32

4923

10

40

1424

1

11

43

3626

12

44

3727

13

45

3829

14

41

3928

15

46

4032

16

47

2130

17

48

2231

18

49

2335

19

50

2433

20

42

2534

2

21

51

4115

22

52

4216

23

55

4317

24

56

4418

25

57

4519

26

53

4620

27

54

4736

28

10

4837

29

9

4938

30

8

5039

3

31

55

541

32

54

642

33

53

745

34

52

846

35

51

943

36

56

1047

37

1

1448

38

2

1344

39

3

1249

40

4

1150

4

41

20

531

42

19

632

43

18

730

44

17

829

45

16

924

46

15

1023

47

14

125

48

13

226

49

11

327

50

12

428

5

51

27

1220

52

28

1321

53

29

1119

54

30

1422

55

21

1533

56

22

1734

7

23

1835

8

24

1636

9

25

1937

10

26

2038

6

1

34

2243

2

35

2344

3

36

2441

4

37

2545

5

38

1642

6

31

1747

7

32

1846

8

39

1948

9

40

2050

10

33

2149

7

11

43

1552

21

44

1453

13

45

2151

14

47

1256

15

48

111

16

41

102

17

49

954

18

42

855

19

50

73

20

46

64

8

21

53

939

22

54

1040

23

56

1141

24

51

1242

25

1

1343

26

2

1446

27

3

1545

28

4

1644

29

52

1747

30

5

18489

10

26

4054

9

27

4153

8

28

4252

7

29

4351

6

30

4450

5

31

4556

4

32

4655

3

33

4711

2

34

4812

1

35

4913

Контрольні завдання

 1. Кооперація та кооперативний рух, його мета і завдання.

 2. Кооперативні цінності та загальні принципи кооперації.

 3. Кооперативні організації та системи кооперативів.

 4. Типи та види кооперативів, їх характеристика.

 5. Споживчі кооперативи, їх мета, функції та принципи діяльності.

 6. Система споживчої кооперації України, її організаційна побудова.

 7. Закони України “Про споживчу кооперацію” та “Про кооперацію” як державні акти, що регламентують діяльність споживчої кооперації.

 8. Мета та основні завдання споживчої кооперації України.

 9. Власність споживчих товариств та їх спілок, її склад, структура і джерела формування.

 10. Концепція розмежування власності в споживчій кооперації України.

 11. Економічна основа діяльності споживчої кооперації України.

 12. Соціальна діяльність споживчих товариств та їх спілок.

 13. Організаційна побудова і характеристика економічного потенціалу споживчої кооперації області (регіону).

 14. Споживче товариство, його мета, завдання та порядок створення.

 15. Статут споживчого товариства, його зміст, значення, порядок розробки, прийняття та реєстрації.

 16. Основні напрями діяльності споживчого товариства як громадської та господарської організації.

 17. Кооперативне самоврядування, органи управління та контролю в споживчому товаристві.

 18. Спілки споживчих товариств, їх цілі, завдання, порядок утворення, членство, органи управління і контролю, права та обов’язки членів споживчої кооперації.

 19. Міжнародний кооперативний альянс, його мета, завдання та принципи діяльності.

 20. Зміст і організація зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України.

 21. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків споживчої кооперації області.

 22. Соціально-економічні передумови виникнення споживчої кооперації в Наддніпрянській Україні.

 23. Перші споживчі товариства, характеристика їх діяльності.

 24. Особливості виникнення споживчої кооперації в області (регіоні).

 25. Споживча кооперація Наддніпрянської України в середині 70-х - 90-х роках XIX ст.

 26. Виникнення споживчих товариств в області (регіоні) та окремих містах області, характеристика їх діяльності.

 27. Споживча кооперація Наддніпрянської України в умовах Першої світової війни.

 28. Зачатки спілкового будівництва споживчої кооперації.

 29. Виникнення спілки споживчих товариств в області (регіоні).

 30. Споживча кооперація українців Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття в 1900 - 1919 рр.

 31. Формування системи споживчої кооперації в Українській Народній Республіці.

 32. Дніпросоюз - центральна спілка споживчої кооперації Наддніпрянської України в 1917 - 1919 рр.

 33. Споживча кооперація України в період нової економічної політики (непу).

 34. Розвиток кооперативної освіти в період нової економічної політики (непу).

 35. Господарська і культурно-просвітницька робота споживчої кооперації в період нової економічної політики (непу).

36. Стан споживчої кооперації УРСР у 30-х роках XX ст.

37. Відбудова і розвиток національної споживчої кооперації на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1914 — 1939 рр.).

38. Реорганізація споживчої кооперації Західної України на радянський лад (1939 - 1941 рр.).

39. Українська споживча кооперація в період німецько- фашистської окупації.

40. Кооперативний рух в області (регіоні) в період німецько-фашистської окупації.

41. Відбудова системи споживчої кооперації України в післявоєнний період (1945 - 1949 рр.).

42. Модернізація торговельної діяльності, розвиток громадського харчування та заготівельної діяльності споживчої кооперації України в 1950 - 1965 рр.

43. Модернізаційні процеси споживчої кооперації області (регіону) в період 1950 - 1965 рр.

44. Діяльність споживчої кооперації в другій половині 60-х - 80-х роках XX ст.

45. Кризове становище і причини гальмування розвитку споживчої кооперації України в 70 - 80-х роках XX ст.

46. Закон “Про кооперацію в СРСР” як правова база функціонування споживчої кооперації та його роль у здійсненні її “радикальної перебудови”.

47. Споживча кооперація України на етапі переходу від планово-адміністративної системи до ринкової.

48. Споживча кооперація області між XV та XVI з’їздами споживчої кооперації України, з’їздами (конференціями) області.

49. Програма завершення розмежування та закріплення власності в споживчій кооперації України.

50. Розвиток кадрового потенціалу споживчої кооперації України в сучасних умовах розвитку ринкових відносин.

51. Підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій та підприємств в умовах ринкової економіки.

52. Удосконалення методів управління в сучасних умовах розвитку ринкових відносин. Структурна реорганізація системи Укоопспілки.

53. Роль споживчої кооперації в розбудові демократії та ринкового господарства України.

54. Перспективи розвитку споживчої кооперації України.

55. Концептуальні напрями подальших реформувань у споживчій кооперації області, району.

56. Національний кооперативний альянс, його організаційна структура, мета і завдання.

Розділ 1. Загальні основи споживчої кооперації


Каталог: Icons
Icons -> Тематичний план
Icons -> Предмет : Економіка підприємств різних типів. Викладач : Фомічова Яна Сергіївна Спеціальність: Виробництво харчової продукції Тематичний план
Icons -> Методичні вказівки щодо його виконання і вказано сторінки літератури, за якою вивчається це завдання, наводяться приклади виконання практичних завдань різних типів
Icons -> Методичні вказівки щодо вивчення питань контрольної роботи, указана необхідна література і ставляться запитання для самоперевірки
Icons -> Цифра номера особової справи студента
Icons -> Ресторанного господарства
Icons -> Дисципліна Фізколоїдна хімія Викладач
Icons -> Мета і завдання дисципліни "Товарознавство"
Icons -> Тематичний план
Icons -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка