«затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. ГСкачати 318.91 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір318.91 Kb.
#468
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет
Факультет психології

Кафедра загальної та педагогічної психології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету психології

Мусіяка В.Г.

___________________________

(підпис)


_____________ ___.____.200__р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни «Історія психології»
Напряму підготовки: Психологія

Для спеціальності 6.040101 – Психологія

Факультет ПсихологіїНавчальний рік

Форма

навчання


курс

Семестр

Підсумковий

контроль


К-сть кредитів ЄСПК

Загальний обсяг (год)

Всього аудит. (год)

У тому числі (год):

Сам ост. робота

Види інд. завдань поточного контролю

Екзамен (сем)

Залік (сем)

Курсові роботи (проекти)

Лекції

Практичні

(семінарські)Лабораторні

Семестр

Форма

Тиждень

2008-2009

Ден

ІІІ

6

екз

-

-

4,5

162

72

36

36

-

90

6

КМР

27, 31, 35, 39

2007-2008

Заоч

ІІІ

6

екз

-

-
30

12

9

3

-

18

-

-

-

Дніпропетровськ - 2008
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО _______________________ напряму 4.0101 Психологія
Робоча програма складена ст.викл. Грисенко Н.В.
Робочу програму затверджено на засіданні кафедри загальної та педагогічної психології Протокол №_______від________________

Завідувач кафедри _____________________Е.Л.Носенко

«____»___________________20____ р.
Схвалено науково-методичною радою факультету психології

Голова ради ________________________В.Г.Мусіяка

 1. Мета і задачі дисципліни

1.1. Мета викладання дисципліни. Навчальна дисципліна “Історія психології” призначена для вивчення студентами факультету психології з метою засвоєння психологічних знань, історії виникнення та розвитку психологічної науки, основних тенденцій та концепцій наукової думки від найдавніших часів до наших днів. Сучасне психологічне наукове знання неможливо розглядати лише за нинішними вимірами, воно повною мірою залежить від попередніх донаукових, наукових філософсько-психологічних ідей мислителів, вчених різней галузей, які дозволяють розглядати знання про психіку і світ психічних явищ в їх історичному аспекті. Володіння історією психології звичайно не обмежується знаннями минулого, воно сприяє розумінню і виконанню завдань, які вирішуються сьогодні вченими. Знання історії психології необхідне і для розуміння різних підходів, теорій, напрямів, шляхів і тенденцій її розвитку. Тільки вивчення шляху становлення історії психології як галузі психологічної науки дозволяє зрозуміти її сутність, виявити вихідні позиції, оцінити новизну і усвідомити історичний смисл.

1.2. Задачі вивчення дисципліни:

- ознайомлення студентів з основними періодами та етапами розвитку та становлення психологічного знання;

- ознайомлення студентів з основними психологічними концепціями та їх місцем в історії психології;

- формування у студентів уявлення про зв΄язки психології з іншими науками та їх вплив на розвиток психології;

- реалізація історичного підходу у формуванні наукового світогляду студентів-психологів.


В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

- про найбільш важливі явища, факти та персоналії в історії розвитку наукового та позанаукового психологічного знання;

- творчий внесок відомих психологів та філософів в розвитку психології;

- історію наукових шкіл та напрямків психології;

- виникнення та подальший розвиток психологічних знань за кордоном та в Україні від найдавніших часів до наших днів.

Підготовлений фахівець повинен вміти:


 • застосовувати елементи історико-порівняльного дослідження, методи біографічного, тематичного, категоріально-понятійного та логіко-структурного аналізу життєвого шляху вчених та їх наукової спадщини;

 • здійснювати історичну реконструкцію генезису наукових ідей і теорій, виявляти наступні зв'язки в розробці психологічних проблем,

 • об’єктивно оцінювати та сприймати погляди різних авторів на розуміння психологічних проблем.

Освоєння курсу допоможе студентові в проведенні науково-дослідної роботи (написанню курсових, дипломних, магістерських робіт, наукових статей), на яку спрямовується сучасна система вищої освіти.

Вивчення курсу закінчується іспитом, під час якого студент має показати свої знання про розвиток та становлення психологічного знання.

Дисципліна «Історія психології» викладається студентам на ІІІ курсі (6 семестр) та базується безпосередньо на знаннях та навичках, отриманих при вивченні дисциплін «Загальна психологія» та «Фізіологія ВНД», що вивчаються на І курсі.
Ї

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС


модуля, змістового модуля, теми

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми


Кількість аудиторних годин

Модуль №1.

Змістовний модуль 1.

Тема 1.

Вступ до історії психології.
Методологічні засади історії психології.

Історія психології як наука. Місце і значення історії психології в системі наукового пізнання. Предмет та об’єкт історії психології та її основні принципи. Поняття про натуралістичні та персоналістичні концепції. Основні методи історії психології. Взаємозв’язок історії психології з іншими науками. Періодизація науки історії психології.2

Змістовний модуль 2.
Тема 1.


Психологічна думка у Стародавньому Світі.

Психологічні погляди у Стародавньому Китаї та Індії.

Психологічні уявлення первісних народів. Міфологія як рання форма світогляду людства. Антропологічні міфи. Перші пояснення походження психіки людини.

Психологічна думка у Стародавньому Китаї. Коротка історія Китаю та огляд основних релігій (конфуціанство, даосизм, будизм) як підстави, на яких виникли психологічні уявлення в китайській філософії.соціально-психологічні уявлення Стародавнього Китаю. Уявлення про природу людини у Стародавньому Китаї.

Психологічна думка Стародавньої Індії. Коротка історія Індія та огляд індуїзму, як пілстави, на якій виникли перші уявлення про психіку людини. Перші пись­мові джерела індійської культури (Веди, Упанішади, Махабха-рата).

Основні поняття індійської філософії, які мають відно­шення до психологічної думки (брахман, атман, карма, гуни). Пояснення соціальної природи людини та сучасні кастові різниці в Індії.

Критика сучасної літератури, яка спікулює на різницях західної та східної філософії.


Підсумки розвитку психологічної думки у стародавніх куль­турах.

3

Тема 2.

Розвиток античної психології.

Коротка історія античності, іі внеску до розвитку сучасної європейської та світової цивілізації. Більш докладний розгляд історії та культури Стародавньої Греціі як колиски усіх більш пізніх європейських культур.

Розвиток філософіі у Стародавній Греціі. Психологічні уяв­лення у вченнях досократиків (Анаксимандр, Геракліт, Парменід, Алкмеон та інші ). Поняття "логос" та "нус" .

Розквіт філософіі у Стародавній Греціі. Софісти, кіники та стоїки. Атомістичне вчення про душу (Демокріт, Епікур). Вчення про душу Платона та Аристотеля. Ідеі активності та цілеспрямованності суб'єкту у працях Аристотеля. Загальний аналіз уявлень про душу, психологічні процеси та типологічні різниці в античній психології. Підсумки розвитку психологіч­ної думки в античний період3

Модуль №2.

Змістовний модуль 3.

Тема 1.


Розвиток психології у Середні віки та епоху Відродження.
Психологія у Середні Віки.

Психологія у країнах Арабського Сходу. Коротка історія Арабського Сходу. Огляд основних течій іс­ламу, вплив релігійних уявлень на формування філософії в арабських країнах.

Уявлення про природу людини в арабській філософії. (Ібн Габирол, Фарабі та інші). Внесок арабських лікарів та філософів у розвиток психологічних знань у Середні Віки (Ібн Сіна, Газалі, Ібн Рушд та інші).

Загальний аналіз уявлень про душу, розум та психічні про­цеси в арабській філософії.

Психологія у Країнах Європи. Коротка історія європейських народів періоду Середньовіч­чя. Загальна характеристика середньовічної європейської філо­софії та уявлення про душу у ній (Августін, Гюго Сен-Вікторський, Альбер Великий). Виникнення та формування томистськоі психологіі (Фома Аквінський).

Загальний аналіз уявлень про душу, розум та психічні про­цеси у середньовічній європейській філософії.

Проблема взаємопроникнення культур. Підсумки розвитку психологічної думки у Середньовіччі.
2

Тема 2.

Психологія в епоху Відродження.

Загальна характеристика епохи Відродження. Появлення гуманістичних ідей в філософії. Становлення природньонаукового напрямку у вивченні людини. Розвиток анатомії та медицини та іх вплив на розуміння душі та її функцій.

Розвиток уявлень про особистість в епоху Відродження (Пікоделла Мірандола, Еразм Ротердамський). Основні центри розвитку науки в Італії. Іспанії, Германії, Франції. Психологія Ф.Бекона та завершення етапу розвитку психологіі у рамках вчення про душу. Підсумки розвитку психології в епоху Відродження.


2

Змістовний модуль №4.

Тема 1.

Розвиток психології у 17 – 18 ст.

Розвиток психологічної думки Нового часу (17 ст).

Загальна характеристика розвитку науки у 17 столітті.

Виділення Р.Декартом свідомості як атрибута духовної суб­станції. Концепція людини в системі Декарта. Історичне зна­чення Декарта для подальшого розвитку психології. Виникнення психофізичної проблеми в психологіі.

Етика Б.Спінози, його вчення про душу, афекти та людську свободу. Рішення Спінозою психофізичної проблеми.

Проблема вільної особистості та свідомості у працях Т.Гобса. Дж.Локк як засновник емпіричної психології свідомості. Про­блема пізнання та афектів у працях Дж.Локка. Психологічні ідеї Г.Лейбніца.2

Тема 2.

Психологія в епоху Просвітництва (18 ст).

Загальна характеристика епохи Просвітництва. Просвітителі та їх внесок у становлення великих націй. Особливості епохи Просвітництва в європейських країнах.

Становлення емпіричного напрямку у французькій психології 18 століття. Розвиток вчення про свідомість у працях Е.Конділ'яка, І.Ламетрі, К.Гельвеція. Постановка проблем сус­пільної обумовленості та свідомості людини (К.А.Гельвецій, Д. Дидро). Природньонауковий підхід до свідомості (І.Ламетрі. П.Кабаніс). Поява та розвиток асоціативної психології (Д.Берклі, Д. Юм. Д.Гартлі)


2

Модуль 3. Змістовний модуль 5.
Тема 1.


Становлення психології як самостійної науки.

Становлення емпіричної та асоціативної психології у 19 столітті.

Емпірична та раціональна психологія Х.Вольфа. Антропологія Е.Канта. Психологічні ідеї І.Фіхте про діяльність та діяль­ного суб'єкта. Ідеї Шелінга про розвиток природи та свідо­мості. Психологія Г.Гегеля. Матеріалістичний підхід до розу­міння психіки Л.Фейєрбаха.

Психологія І.Гербарта, його вчення про свідомість та поро­ги свідомості. Ідеї Гербарта про застосування математики до психології. Школа Гербарта.

Загальна характеристика етапів та напрямків у розвитку асоціанізма. Класичний асоціанізм Т.Брауна та Дж. Міля. Мен­тальна хімія Дж.Міля. Криза асоціанізма в психології А.Бена. Еволюційний асоціанізм Г.Спенсера.

Вплив ідей біології та досягнень у фізіологіі на розвиток психології.
2

Тема 2.

Виникнення психології як самостійної науки у 19 ст.

Основні відкриття у фізіології (Дюбуа-Реймон, Белл, Вебер, Гельмгольц), які стали підставою для оформлення психології як самостійної науки. Психофізика Г.Фехнера, Основний психофізичний закон та варіанти його виразу (Г. Фехнер, С. Стівенс). Психометрія Ф.Дондерса. Лабораторія Ф. Гальтона та його внесок у розви­ток психодіагностики. Школа В.Вундта та його програма буду­вання психології як самостійної науки.

Сучасна психофізика. Проблема закону та методу в психоло­гії

Дослідження Тітченера та будування нової школи структуралізму. Основні відмінності від психології Вундта. Дослідження Ебінгауза.2

Змістовний модуль 6.
Тема 1.

Розвиток психології в кінці ХІХ на початку ХХ ст..

Поява та розвиток функціоналізму. Поняття про функціоналізм. Витоки функціональної психології. Вплив теорії Ч.Дарвіна та досліджень Ф.Гальтона на появу та подальший розвиток функціональної психології. Вюрцбурзська школа психології (О.Кюльпе) та її основні ідеі. Вплив ідей Ф.Брентано на розвиток функціональної психології.

Родоначальник функціональної психології В.Джеймс та його основні ідеї. Предмет вивчення у психології – функції свідомості. Поняття про течії свідомості та психіки у В.Джеймса.

Ідеї Г.Керра та Дж. Енджелла та набуття функціональною психологією офіціального статусу напрямку науки.


2

Модуль 4.

Змістовний модуль 7.
Тема 1.


Поява та розвиток основних напрямків в психології.

Поява та розвиток біхевіоризму.

Проблема об'єктивності психологічного дослідження. Філо­софські основи біхевіоризма як науки про поведінку. Біхевіо­ризм та проблема активності в психології. Ортодоксальний бі­хевіоризм Д.Уотсона. Внесок Е.Толмена, В.Вудвортса та ін. у становленні та розвитку біхевіоризму. Основні течії в біхеві­оризмі: когнітивний біхевіоризм К. Хала, оперантний біхевіо­ризм В.Скінера. Основні експерименти та результати наукових досліджень, отримані в рамках цього напрямку. Концепції осо­бистості, які примикають до біхевіоризму


2

Тема 2.

Поява та розвиток психоаналізу.

Проблема несвідомості в психології. Історія виникнення психоаналізу. Етапи розвитку психоаналізу. Наукові, історичні та соціальні передумови виникнення та становлення психоаналі­зу.

Фрейд та його класичний психоаналіз. Поняття про несвідоме. Структура свідомості. Психосексуальні стадії розвитку дитини.

Послідовники Фрейда. Аналітична теорія Юнга. Критика теорії Фрейда. Поняття про колективну та індивідуальну психіку. Поняття про архетип та їх характеристика. Вчення про екстраверсію та інтроверсію. Теорія про психологічні типи.

Індивідуальна психологія Адлера. Критика теорії Фрейда. Поняття про індивідуальний стиль життя. Теорія компенсації та сверхкомпенсації.

Теорії неофрейдистів (Г.Фрейд, К.Горні, Е.Фромм, Салливан та ін.). Історичні долі психоаналізу та його творців.2

Тема 3.

Поява та розвиток гештальт-психології.

Витоки гештальтпсихології. Поняття гештальт. Дослідження феномену руху Вертгеймера. Дослідження сприймання та його основних засобів організації у рамках гештальтпсихології. Поняття про фи-феномен. Дослідження мислення Келером. Поняття про інсайт. Продуктивне мислення у людини.

Теорія поля К.Левіна. Поняття психологічного поля. Відмінності між поняттями потреби та квазіпотреби. Поняття фрустрації, бар΄єру, валентності, руху та ін.


2

Змістовний модуль 8.
Тема 1.

Поява та розвиток основних напрямків психології ІІ пол. ХХст.

Поява та розвиток гуманістичної психології.

Витоки гуманістичної психології.

Теорія Маслоу про потреби. Поняття потреби. Ієрархія потреб. Поняття про само актуалізацію. Основна критика теорії Маслоу.

Клієнт-центрований підхід Роджерса. Поняття про само актуалізацію та відмінності від само актуалізації Маслоу. Поняття про досвід. Основні поняття психотерапії Роджерса.

Порівняльна характеристика трьох основних напрямків сучасної психотерапії: психоаналізу, біхевіоризму та гуманістичної психології.


2

Тема 2.

Поява та розвиток когнітивної психології.

Витоки когнітивної психології, вплив на її розвиток когнітивного біхевіоризму, гештальтпсихології. Предмет дослідження – всі психічні процеси людини, а саме, як відбувається переробка інформації з навколишнього світу. Основні представники У.Найссер, Д. Миллер., Д.Брунер та ін. Метафора комп΄ютера в когнітивній психології. Роль інтроспекції. Роль несвідомого у когнітивних процесах людини. Пізнавальні процеси у тварин.2

Змістовний модуль 9.
Тема 1.

Поява та розвиток психології в Росії та на Україні.
Поява та розвиток психології в Росії.

Поява та розвиток психології в Росії в дореволюційний період. Два основних напрямки розвитку психології: теологічний (Юркевич, Введенський, Корнілов, Веселовський, Челпанов та ін) та антропологічний (Чернишевський, Сеченов, Павлов, Бєхтєрєв та ін).

Розвиток психології в СРСР. Розвиток педології. Застій в розвитку психології та розквіт умовно-рефлекторної теорії Павлова та рефлексологіїї Бєхтєрєва. Теорії відомих російських психологів: Виготського, Лурії, Рубінштейна, Ананьєва, Леонтьєва та ін.


2

Тема 2.

Поява та розвиток психології в Україні.

Три основних напрямки розвитку психології: класично-інтроспективний (Челпанов, Лосєв, Шпет, Блонський та ін), природно науковий (Бєхтєрєв, Ухтомський та ін) і культурно гуманістичний (Костюк, Роменець та ін) та їх характеристика.2


2.2. Зміст практичних (семінарських) занять

модуля, змістового модуля, теми

Назва практичного (семінарського) заняття і його короткий зміст


Кількість аудиторних годин

Модуль № 1

Змістовний модуль 1.

Тема 1.


Вступ до історії психології
Історія психології, її предмет та задачі.

Історія психології як науки. Визначення предмету історії психології, та його порівняння з предметом загальної психології. Розгляд процесу становлення основних принципів психології. Аналіз становлення категоріального строю науки психології. Визначення підходів до ввчення психологічних знань в історії психології. Розгляд основних проблем, які вивчає історія психології, та їх значення для науки психології.
2

Змістовний модуль 2

Тема 1.

Психологічна думка Стародавнього Світу.

Психологічні погляди Стародавнього Китаю та Індії.

Розвиток психологічних поглядів Стародавнього Китаю, Індії.

Розгляд основних теоретичних питань, що стосуються філософії Стародавнього Світу. Аналіз брахманізму, адживікінізму та будизму як основних религійних течій Стародавньої Індії. Міфологія як рання форма світогляду людства. Типи міфів. Антропологічні міфи. Аналіз різноманітних міфів країн Стародавнього світу.
3

Тема 2

Психологічні погляди Стародавньої Греції.

Загальна характеристика античної психології.

Атомістичний підхід Демокріта та Геракліта. Діалектичний підхід до пізнання Сократа. Вчення про душу Аристотеля. Поняття про афекти у Аристотеля.

Елінистичний період розвитку науки в Стародавній греції. Кіники та стоїки.3

Модуль №2.

Змістовний модуль 3.

Тема 1.


Розвиток психології у Середні віки та епоху Відродження.

Психологічні погляди в епоху Середньовіччя.

Визначення особливостей наукової думки мислителів середніх віків V – ХVІ ст. Погляди вчених аробомовної науки в історії психології (Аль-Фарабі, Авіцена, Авіцеброн, Газалі, Ібн-ршд та ін). Психологічна думка європейського народу (Августін Аврелій, Плотін, Ф.Аквінський та ін.) Концепція В.Окама.
2

Тема 2.

Психологія епохи Відродження.

Гуманізм як найважливіше явище духовного життя Європи. Психологічні погляди мислителів Італії та Іспанії. (Л.Валла, Л. Да Винчи, М. Помпонацці, Б. Телезио, Х.Уарте, Х. Вівес). Психологічна думка Германії епохи Відродження (Мелангхтон та Гокленіус). Появлення утопічних комуністичних (Т. Кампанела ) та ліберально-буржуазійних (Н. Макіавеллі) ідей у філософії та іх вплив на розвиток уявлень про соціальну природу людини.2

Змістовний модуль 4

Тема 1.

Розвиток психології у ХVІІ - ХVІІІ ст.
Розвиток психологічної думки Нового часу (ХVІІ ст.)

Загальна характеристика розвитку науки ХVІІ ст.

Методологічний принцип сумніву в концепції Декарта. Поняття та характеристика рефлексу. Рішення психофізичної проблеми Декартом.

Аналіз роботи Б.Спінози «Етика» та його вплив на розвиток психології. Рішення Спінозою психофізичної проблеми. Вчення про афекти Б.Спінози.

Матеріалістична концепція Гоббса. Поняття про асоціацію та вчення про знак в концепції Гоббса.

Сенсуалістична концепція Локка. Вчення про асоціацію. Проблемма пізнання та афектів в концепції Локка.

2

Тема 2.

Психологія в епоху Просвітництва (ХVІІІ ст.)

Загальна характеристика епохи Просвітництва.

Механістичний підхід Ж.Ламетрі. Сенсуализм Е. Конділ’яка. Погляди на виховання та безмежні можливості людини в концепціях К. Гльвеція та Д. Дідро.

Філософський підхід до пізнання Е. Канта. Емпірична та раціональна психологія Х.Вольфа. Філософія пізнання ХІХст.
2

Модуль №3. Змістовний модуль №5

Тема 1.


Становлення психології як самостійної науки.
Становлення асоціативної психології ХVІІІ - ХІХст.

Становлення та розвиток асоціативної психології.Сприймання в концепції Дж. Берклі. Вчення про асоціації та процес пізнання в концепції Д.Юма. Д.Гартлі – родоначальник асоціативної психології (ХVІІІ ст)

Класичний асоціанізм Т.Брауна. Ментальна фізика Дж.Мілля. Ментальна хімія Дж.Ст.Мілля. Еволюційний підхід в психології (А. Бен та Г.Спенсер) (ХІХ ст)

Вчення про свідомість та пороги свідомості І.Гербарта. поняття «статика духа» та «динаміка духа».
2

Тема 2.

Виникнення психології як самостійної науки у ХІХ ст.

Основні відкриття фізіології. Що стали підставою для оформлення психології в самостійну науку, та їх характеристика (Дюбуа-Реймон, Белл – Мажанді, Вебер, Гельмгольц). Психофізика Фехнера. Дослідження Гальтона, та його спробу побудувути нову науку євгеніку. Теорія еволюції Ч. Дарвіна.

Дослідження Тітченера та побудування нової школи структуралізму. Основні відмінності поглядів Тітченера від поглядів на психологію Вундта.


2

Змістовний модуль 6.

Тема 1.

Розвиток психології кінця ХІХ – поч ХХ ст.
Поява та розвиток функціоналізму.

Витоки функціональної психології. Вплив теорії Ч.Дарвіна та дослідженнь Ф.Гальтона на появу та подальший розвиток функціоналізму. Вюрцбурзька школа мислення та її основні ідеї.

Поняття про функціональну психологію В.Джеймса. введення нового предмету в психологію – функцій свідомості.

Набуття функціональною психологією офіціального статусу науки з роботами Дж Енджелла та Дж. Д’юі.

2

Змістовний модуль 7

Тема 1.

Поява та розвиток основних напрямків психології у першій половині ХХ ст.

Поява та подальший розвиток біхевіоризму

Витоки біхевіористичного напрямку в психології (функціоналізм, дослідження російських фізіологів І. Сеченова, І.Павлова. М. Бєхтерева). Розвиток необіхевіоризму:

Цілеспрямований біхевіоризм Е.Толмена, когнітивний біхевіоризм К.Халла, асоціативний біхевіоризм Гатрі, оперантний біхевіоризм Б.Скінера.

Основні експерименти та результати наукових досліджень. Що отримані в рамках цього напрямку. Концепції особистості, що примикають до біхевіоризму.

2

Тема 2.

Поява та подальший розвиток психоаналізу.

Проблема несвідомого в психології. Перші концепції несвідомого та їх вплив на погляди З.Фройда. Етапи розвитку психоаналізу.

Класичний психоаналіз З.Фройда та його основна критика. Індивідуальна психологія А.Адлера та аналітична психологія К.Юнга. Поява неофрейдистський концепцій: дитячий психоаналіз в роботах А.Фройд та М. Кляйн, соціальний психоаналіз Е. Фромма, Салівана, К Горні, та ін.


2

Тема 3.

Поява та розвиток гештальт-психології.

Витоки гештальт психології. Поняття гештальту в філософії та психології. Фі-феномен М. Вертгеймера. Основні властивості сприймання в гештальт психології. Дослідження мислення Келером. Основні експерименти, що спрямованя на доказ цілосного сприймання приматів. Дослідження продуктивного мислення М.Вертгеймером.

Теорія поля К.Левіна. Поняття потреби та квазіпотреби. Поняття психологічного поля та життєвого простору. Поняття фрустрації, бар’єру, валентності та ін. Основні дослідження в коонцепції К.Левіна.


2

Змістовний модуль 8.

Тема 1.

Поява та розвиток основних напрямків психології ІІ пол. ХХст.

Поява та розвиток гуманістичної психології.

Витоки гуманістичної психології.

Теорія Маслоу про потреби. Ієрархія потреб. Дефіцитарні та побутові потреби. Поняття про само актуалізацію. Основна критика теорії Маслоу.

Клієнт-центрований підхід Роджерса. Поняття про само актуалізацію та відмінності від само актуалізації Маслоу. Поняття про досвід, конгруентність. Основні поняття психотерапії Роджерса.

Порівняльна характеристика трьох основних напрямків сучасної психотерапії: психоаналізу, біхевіоризму та гуманістичної психології.
2

Тема 2.

Поява та розвиток когнітивної психології.

Витоки когнітивної психології, вплив на її розвиток когнітивного біхевіоризму, гештальтпсихології. Предмет дослідження – всі психічні процеси людини, а саме, як відбувається переробка інформації з навколишнього світу. Основні представники У.Найссер, Д. Миллер., Д.Брунер та ін. Метафора комп΄ютера в когнітивній психології. Роль інтроспекції. Роль несвідомого у когнітивних процесах людини. Пізнавальні процеси у тварин.2

Змістовний модуль 9.

Тема 1.

Поява та розвиток психології в Росії та на Україні.

Поява та розвиток психології в Росії.

Поява та розвиток психології в Росії в дореволюційний період. Два основних напрямки розвитку психології: теологічний (Юркевич, Введенський, Корнілов, Веселовський, Челпанов та ін) та антропологічний (Чернишевський, Сеченов, Павлов, Бєхтєрєв та ін).

Розвиток психології в СРСР. Розвиток педології. Застій в розвитку психології та розквіт умовно-рефлекторної теорії Павлова та рефлексологіїї Бєхтєрєва. Теорії відомих російських психологів: Виготського, Лурії, Рубінштейна, Ананьєва, Леонтьєва та ін.
2

Тема 2.

Поява та розвиток психології в Україні.

Три основних напрямки розвитку психології: класично-інтроспективний (Челпанов, Лосєв, Шпет, Булонський та ін), природно науковий (Бєхтєрєв, Ухтомський та ін) та культурно гуманістичний (Костюк, Роменець та ін). та їх характеристика.2


2.4. Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу самостійної роботи:

(денна форма навчання).


модуля, змістового модуля, теми

Завдання на самостійну роботу


Кількість годин

Модуль №1.

Змістовний модуль №1

Тема 1.

Вступ до історії психології
Історія психології, її предмет та задачі.

 1. Прочитати, проаналізувати та законспектувати наступні статі:

- Ждан А.Н. История психологи как наука// Вестник МГУ. Серия «Психология».1996. №4.

 • Ожиганова История психологии: концептуальные подходы и методы исследования.// Психологический журнал. 2004. №3.

Та розділи з книги Марцинковской Т. Д. История психологии. М.. 2001.:

 • розвиток принципу детермінізму. – с. 15-17

 • Розвиток категоріального строю психології. – с. 19-22.


14

Змістовний модуль 2

Тема 1.

Психологічна думка Стародавнього Світу.
Психологічні погляди Стародавнього Китаю та Індії.

 1. Проаналізувати основні релігійно-філософські концепції Стародавнього Китаю (даосизм та конфуціанство) та підібрати міфи, що характеризують психологічні погляди того часу.

 2. Проаналізувати основні релігійні системи Стародавньої Індії та підібрати різноманітні міфи, що характеризують психологічні погляди того часу.3

Тема 2

Психологічні погляди Стародавньої Греції.

 1. Підготувати доклади за темами: «Ідеалістична психологія Платона» та «Розробка психологічних ідей в працях Аристотеля».

 2. Підібрати міфи, що характеризують психологічні погляди того часу.

3

Модуль 2.

Змістовний модуль 3.

Тема 1.


Розвиток психології у Середні віки та епоху Відродження.

Психологічні погляди в епоху Середньовіччя.

 1. Охарактеризувати розвиток психологічних поглядів в арабомовній науці. Проаналізувати концепції Аль-Фарабі, Ібн-Рушда, Авіцени.

 2. Охарактеризувати зв’язок з релігією теорій провідних філософів європейської науки даного періоду (А.Аврелій, Плотін, Ф.Аквінськіий)


5

Тема 2.

Психологія епохи Відродження.

1. Підготувати доклади за темами: «Проблеми психології епохи Відродження», «Психологія мислителів Італії та Іспанії» та «Ф.Бекон і завершення етапу розвитку науки про душу».5

Змістовний модуль 4

Тема 1.

Розвиток психології у ХVІІ - ХVІІІ ст.
Розвиток психологічної думки Нового часу (ХVІІ ст.)

 1. За підручником Ждан А.Н. «История психологии: от античности к современности» визначте основні підходи вчених до вивчення проблеми рефлексу та сенсорно-асоціативних процесів.

 2. Підготувати доклад за темою «Зародження матеріалістичного напряму в російській психології».

 3. Розкрити основні положення Р.Декарта про рефлекс.

 4. Проаналізувати роботу Б.Спінози «Етика».5

Тема 2.

Психологія в епоху Просвітництва (ХVІІІ ст.)

 1. Охарактеризувати появу та розвиток асоціативної психології як перших шагів науки психології до самостійності.

 2. Визначте погляди англійських асоціанистів.

 3. Підготувати доклад «Гартлі – родоначальник асоціативної психології».

 4. Проаналізувати погляди на виховання та здатності людини в концепціях К.Гельвеція та Д.Дідро.

 5. Проаналізувати чинники виникнення механістичних поглядів на психіку того часу.

5

Змістовний модуль 5

Тема 1.

Становлення психології як самостійної науки.
Становлення емпіричної та асоціативної психології ХІХст.

 1. Охарактеризувати чинники виникнення кризи в ассоціативній психології.

 2. Виникнення перших поглядів на несвідоме та їх вплив на подальший розвиток науки.

 3. Проаналізувати виникнення нових напрямків психології: емпіричної та раціональної.5

Тема 2.

Виникнення психології як самостійної науки у ХІХ ст.

1. Проаналізувати основні відкриття фізіології та їх вплив на становлення психології, як самостійної науки.

2. Охарактеризувати внесок Г.Фехнера в розвиток світової психології.

3. Підготувати доклади за темами: «Фізіологічна психологія Вундта» та «Структуралізм Тітченера». Визначити основні відмінності цих двох напрямків.5

Змістовний модуль 6.

Тема 1.

Розвиток психології кінця ХІХ – поч ХХ ст.

Поява та розвиток функціоналізму.

 1. Підготувати доклади за темами: «Еволюційна теорія Ч.Дарвіна та її вплив на розвиток психології» та «Ф.Гальтон – родоначальник диференційної психології»

 2. Охарактеризувати основні дослідження та їх висновки у Вюрцбурзькій школі мислення.

 3. Порівняти погляди Колумбійської та Чикагської школи функціоналізму.14

Змістовний модуль 7

Тема 1.

Поява та розвиток основних напрямків психології у першій половині ХХ ст.

Поява та подальший розвиток біхевіоризму

 1. Підготувати доклад за темою « Загальна характеристика стану зарубіжної психології в період відкритої кризи».

 2. Визначити лідерів біхевіоризму та необіхевіоризму, пояснити, в чому відрізнялись їх погляди.

 3. Вказати основні положення критики біхевіоизму.2

Тема 2.

Поява та подальший розвиток психоаналізу.

 1. Дати пояснення основним феноменам психоаналізу: лібідо, катарсис, проекція та ін.

 2. Охарактеризувати внесок З.Фройда в розвиток світової психології.

 3. Проаналізувати розбіжності між теорією Фройда та концепціями А.Адлера та К.Юнга.

4. Охарактеризувати внесок неофрейдистів у розвиток світової психології.

2

Тема 3.

Поява та розвиток гештальт-психології.

 1. Визначити основні принципи організації сприйняття в гештальт психології.

 2. Обгрунтувати суть теорії поля К.Левіна та його внесок в розвиток світової психології.

2

Змістовний модуль 8.

Тема 1.

Поява та розвиток основних напрямків психології ІІ пол. ХХст.

Поява та розвиток гуманістичної психології.

 1. Охарактеризувати суть теорії А.Маслоу та її внесок в світову психологію.

 2. Проаналізувати особистісно-орієнтований підхід К.Роджерса та його застосування в сучасній науці.

 3. Дати порівняльну характеристику трьох основних напрямків сучасної психотерапії: психоаналізу, біхевіоризму та гуманістичної психології.5

Тема 2.

Поява та розвиток когнітивної психології.

 1. Підготувати доклади за темами «Вплив біхевіоризму та гештальт-психології на розвиток когнітивної психології» та «Роль несвідомого у когнітивних процесах людини».

 2. Проаналізувати суть поняття «метафора комп’ютера» як основу когнітивної психології.

 3. Підготувати доклад за темою «Погляди С.Солсо на розвиток когнітивної психології»

5

Змістовний модуль 9.

Тема 1.

Поява та розвиток психології в Росії та на Україні.

Поява та розвиток психології в Росії.

 1. Підготувати доклад за темою «Розвиток психології в Росії в дореволюційниї період».

 2. Охарактеризувати внесок видатих російських вчених (І.М.Сеченова, І. Павлова, М.Ухтомського, Л.С.Виготського, Б.Г.Анан’єва, С.Л.Рубінштейна, О.Р.Лурії, О.М.Лєонтьєва) та їх внесок у розвиток вітчізняної та світової психолгії.5

Тема 2.

Поява та розвиток психології в Україні.

 1. Охарактеризувати основні напрямки розвитку психології на Україні: класично-інтроспективний (Челпанов, Лосєв, Шпет, Блонський та ін), природно науковий (Бєхтєрєв, Ухтомський та ін) та культурно- гуманістичний (Костюк, Роменець та ін).

 2. За підручником Роменець В.А. «Історія психології ХХ століття» та приведеними у списку літератури статтями ознайомитися з життєвим шляхом видатного психолога ХХ ст. Г.С.Костюка. Ознайомитися з основними працями вченого. Визначити спрямування його праць та їх значення для практичних психологів.

52.5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
З/П

Назва змістових модулів

Кількість годин

Всього

у тому числі

лекції

практи-чні (семі-нарські)

лабора-торні

Сам-стійна робота

1.

Вступ до історії психології.

18

2

2

-

14

2.

Психологічна думка у Стародавньому Світі.

18

6

6

-

6

3.

Розвиток психології у Середні віки та епоху Відродження.

18

4

4

-

10

4.

Розвиток психології у ХVІІ – ХVІІІ ст.

18

4

4

-

10

5.

Становлення психології як самостійної науки

18

4

4

-

10

6.

Розвиток психології в кінці ХІХ на початку ХХ ст..

18

2

2

-

14

7.

Поява та розвиток основних напрямків психології у І пол ХХст.

18

6

6

-

6

8.

Поява та розвиток основних напрямків психології у ІІ пол ХХст.

18

4

4

-

10

9

Пова та розиток психології в Росії та Україні

18

4

4

-

10

Разом:

162

36

36
90

Каталог: ukr -> nmmateriali -> documents
documents -> Загальні питання спеціальної психології як складової дефектології
documents -> Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості підручник для студентів вищих навчальних закладів напряму «Психологія»
documents -> Конспект лекцій та інтерактивних завдань з теми "теорія особистості та її діагностика"
documents -> І. Ф. Аршава, О. О. Назаренко посібник до вивчення курсу «психологія важковиховуваних дітей» Дніпропетровськ рвв дну
documents -> Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія»
documents -> Е. Л. Носенко, Р. О. Труляєв позитивний особистісний потенціал педагога як чинник особистісного розвитку учнів монографія
documents -> Робоча навчальна програма
documents -> Курс лекцій з дисципліни «теорія емоційного інтелекту»
documents -> Е. Л. Носенко, Т. М. Петренко діагностика особистості засобами невербального спілкування монографія
documents -> Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний університет

Скачати 318.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка