«затверджено» Зав кафедри, д мед н., проф. І. Д. СпірінаСкачати 277.99 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір277.99 Kb.
#480
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»

КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ, ЗАГАЛЬНОЇ І МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Зав. кафедри, д.мед.н., проф.

І.Д. Спіріна

____________________
«____» ___________ 20__ р.

Протокол №____


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТА


З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ”.


(структура, зміст дисципліни, принципи оцінювання,

контрольні питання)
Завуч кафедри:

ас., к.мед.н. Т.Й. Шустерман

Дніпропетровськ

2015-2016

Інформаційний довідник для студента

про структуру та зміст дисципліни, принципи

оцінювання, контрольні питання
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» здійснюється на 1-му курсі. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. На вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» відводиться 45 годин / 1,5 кредити ECTS, з них 20 аудиторних (лекцій – 10 часов, семінарських занять – 10 годин), 25 - самостійна робота. Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів: 1. Основи психології. 2. Основи педагогіки.


Номер модуля, кількість навчальних годин/ кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість семінарських занять підсумкового заняття)

Бали, які нараховуються студентам


Мінімальна кількість балів *

за оцінки на заняттях

При виконанні індивідуального завдання

“5”

“4”

“3”

“2”


Модуль 145/1,5

2 (1-2)


5

338

131

124


0


10


120* - мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб скласти (за сумою балів) підсумковий модульний контроль, формою якого є залік.


Конкретні цілі вивчення модуля (змістових модулів):Змістовий модуль 1. Основи психології.


 • Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її розвитку.

 • Аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками.

 • Класифікувати методи науково-психологічного дослідження.

 • Вирізняти функції психіки та форми її прояву.

 • Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості.

 • Аналізувати психологічну структуру особистості.

 • Розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні особистості.

 • Інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності лікаря.

 • Вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в них.

 • Узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 • Пояснювати специфіку психічних пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтовувати їх значення в професійній діяльності лікаря.

 • Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, формування емоційно-вольової сфери особистості та її індивідуально-типологічних відмінностей.

 • Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.


Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.


 • Засвоїти визначення педагогіки як науки, основні етапи її розвитку.

 • Класифікувати методи науково-педагогічних досліджень.

 • Показати зв‘язок педагогіки з медициною, розкрити місце медичної педагогіки у структурі сучасної науки.

 • Визначити основні категорії педагогіки, показати взаємозв‘язок між ними.

 • Інтерпретувати та враховувати вікові особливості у лікарській діяльності.

 • Пояснити значення освіти та виховання у формуванні гармонійно розвинутої особистості.

 • Обґрунтовувати значення педагогіки в житті людини та професійній діяльності лікаря.

 • Демонструвати знання основних завдань та особливостей медико-педагогічної діяльності.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Модуль 1. Основи психології. Основи педагогіки.

Конкретні цілі вивчення модуля (змістових модулів):
Змістовий модуль 1. Основи психології.


 • Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її розвитку.

 • Аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками.

 • Класифікувати методи науково-психологічного дослідження.

 • Вирізняти функції психіки та форми її прояву.

 • Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості.

 • Аналізувати психологічну структуру особистості.

 • Розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні особистості.

 • Інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності лікаря.

 • Вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в них.

 • Узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 • Пояснювати специфіку психічних пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтовувати їх значення в професійній діяльності лікаря.

 • Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, формування емоційно-вольової сфери особистості та її індивідуально-типологічних відмінностей.

 • Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.


 • Засвоїти визначення педагогіки як науки, основні етапи її розвитку.

 • Класифікувати методи науково-педагогічних досліджень.

 • Показати зв‘язок педагогіки з медициною, розкрити місце медичної педагогіки у структурі сучасної науки.

 • Визначити основні категорії педагогіки, показати взаємозв‘язок між ними.

 • Інтерпретувати та враховувати вікові особливості у лікарській діяльності.

 • Пояснити значення освіти та виховання у формуванні гармонійно розвинутої особистості.

 • Обґрунтовувати значення педагогіки в житті людини та професійній діяльності лікаря.

 • Демонструвати знання основних завдань та особливостей медико-педагогічної діяльності.Тема 1. Предмет, завдання та методи психології.

Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Історія розвитку психології: основні етапи. Основні тенденції розвитку сучасної психології. Поняття про психіку та її функції. Основні форми прояву психіки, їх взаємозв’язок. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа психіки. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості. Структура свідомості. Поняття про несвідоме. Структура сучасної психології. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія. Зв‘язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

Загальне поняття про методи психологічних досліджень. Головні вимоги до методів психології. Класифікація методів психології. Характеристика основних методів: спостереження, самоспостереження, експеримент. Характеристика додаткових методів: тест, опитування, бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності.

Тема 2. Психологія особистості та діяльності. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

Загальне поняття про особистість. Сучасні психологічні теорії особистості. Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість” та “індивідуальність”. Активність особистості та її джерела. Спрямованість особистості та її компоненти. Потреби та мотиви, їх види. Цілі та інтереси. Ідеали і переконання. Світогляд особистості. Самооцінка. Рівень домагань особистості. Основні фактори та умови формування особистості. Формування особистості лікаря.

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура діяльності. Основні різновиди діяльності, їх розвиток у людини. Знання, вміння, навички та звички. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь і навичок.

Поняття про спілкування. Структура спілкування та її компоненти. Функції спілкування. Класифікація видів спілкування, їх характеристика. Засоби спілкування. Загальна характеристика мови та мовлення, їх функції. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності. Різновиди мовлення. Механізми міжособистісного сприймання. Значення спілкування в професійній діяльності лікаря.


Тема 3. Характеристика основних особливостей уваги, відчуття і сприймання, мислення, уяви та памяті.

Поняття про увагу як особливу форму психічної активності. Фізіологічна основа уваги. Класифікація видів уваги. Характеристика основних властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність та її причини. Значення уваги в професійній діяльності лікаря.

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Основні властивості відчуттів. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості. Класифікація і різновиди відчуттів. Больові відчуття. Індивідуальні відмінності відчуттів, їх діагностика.

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Характеристика основних властивостей сприймання. Види сприймання. Поняття про ілюзії та галюцинації. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря.

Поняття мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням. Соціальна природа мислення. Основні теорії мислення. Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач. Поняття проблемної ситуації. Розумові операції як основні механізми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація видів мислення. Індивідуальні відмінності мислення, їх діагностика та розвиток. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу. Фізіологічна основа уяви. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і особистість. Уява в професійній діяльності лікаря.

Поняття про пам‘ять. Психологічні теорії пам’яті. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок. Характеристика основних процесів пам’яті. Запам’ятовування та його різновиди. Умови ефективного запам’ятовування. Збереження, умови збереження інформації. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні відмінності пам’яті, їх діагностика та розвиток. Пам'ять в професійній діяльності лікаря.
Тема 4. Характеристика емоційно-вольової сфери особистості. Індивідуально-типологічні властивості особистості.

Поняття про емоції та почуття. Психологічні теорії емоцій. Фізіологічні основи емоцій та почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття. Основні параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. Врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності людини. Діагностика емоційної сфери особистості.

Поняття про волю. Фізіологічна основа волі. Психологічні теорії волі. Поняття про довільну та мимовільну дію. Проста та складна вольова дія, їх аналіз. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності.

Поняття про темперамент, його роль у психічній діяльності та поведінці. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Теорії темпераменту. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика та діагностика. Врахування особливостей темпераменту пацієнта в професійній діяльності лікаря.

Поняття про характер, його зв'язок із темпераментом. Фізіологічні основи характеру. Структура характеру. Класифікація рис характеру. Типове та індивідуальне в характері. Акцентуації характеру. Формування характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність лікаря.

Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку здібностей. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх діагностика. Зв‘язок темпераменту, характеру і здібностей. Здібності в професійній діяльності лікаря.


Тема 5. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

Поняття про педагогіку як науку. Предмет та об‘єкт педагогіки. Характеристика основних категорій педагогіки. Основні завдання педагогічної науки. Структура педагогіки. Медична педагогіка. Зв‘язок педагогіки з іншими науками. Педагогіка та психологія. Педагогіка та медичні науки. Медична психологія та медична педагогіка. Методологія педагогіки. Методи педагогічного дослідження. Вдосконалення методів педагогічних досліджень в сучасному світі. Втілення досягнень педагогічної науки в медичну практику. Значення педагогіки у професійній діяльності лікаря.

Виникнення науки про виховання. Античний світ: виховання в Стародавній Греції та в Древньому Римі. Педагогіка середньовіччя. Педагогіка епохи Відродження. Ян Амос Коменський як засновник теорії навчання та освіти. Педагогіка в епоху Просвітництва. Педагогіка у ХІХ ст. Основні ідеї педагогіки ХХ ст. Внесок зарубіжних лікарів-педагогів ХІХ-ХХ ст. у розвиток педагогічної науки. Розвиток вітчизняної педагогіки: просвітницько-педагогічна діяльність лікарів в Україні. Основні тенденції розвитку сучасної педагогіки.

Поняття про розвиток та формування особистості. Рушійні сили розвитку, фактори формування особистості, їх характеристика. Закономірності розвитку особистості. Роль спадковості й середовища у розвитку та формуванні особистості. Роль виховання та навчання у формуванні особистості. Вікові етапи розвитку особистості. Врахування вікових особливостей у навчально-виховному процесі та лікарській діяльності. Аналіз зарубіжних теорій розвитку та формування особистості. Формування особистості лікаря.

Поняття про дидактику, її предмет та функції. Проблеми сучасної дидактики. Головні завдання дидактики. Категорії дидактики, їх ознаки. Характеристика принципів дидактики. Навчання як цілісний і двосторонній процес, його предмет, завдання та функції. Основні методи навчання, їх вибір та класифікація.. Види, форми та засоби навчання, їх класифікація. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності. Своєрідність педагогічної діяльності.

Загальна характеристика змісту освіти. Поняття про освіту та самоосвіту. Структура сучасної освіти. Загальна характеристика принципів освіти. Система освіти в Україні. Відображення змісту національної освіти у навчальних планах, програмах та підручниках.

Болонський процес і національна вища школа. Педагогіка вищої школи, її предмет та основні завдання. Сутність та закономірності навчання у вищій школі. Основні методи та форми організації навчання у вищій школі. Принципи організації контролю та оцінки знань студентів.

Особливості освіти в різних країнах світу.

Поняття про виховання, його специфіка. Мета виховання. Зв‘язок виховання та самовиховання. Структурні елементи виховного процесу. Управління процесом виховання. Основні закономірності та принципи виховання, їх характеристика. Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання. Форми організації виховного процесу. Характеристика основних напрямів змісту виховання. Основні показники вихованості.

Виховання лікаря. Роль медичної педагогіки у вихованні лікаря. Основні завдання та особливості медико-педагогічної діяльності. Навчально-виховні впливи медико-педагогічної діяльності. Санітарно-педагогічна просвіта. Основні правила поведінки та вимоги до особистості лікаря. Виховання мовленнєвої культури медичного працівника. Мова лікаря як показник особистісної культури та засіб впливу на пацієнта. Педагогіка здоров’я.


Тематичний план самостійної роботи студентів.

Тема


1. Історія розвитку психологічної науки. Основні тенденції розвитку психологічних явищ і знань у сучасному світі.

2. Розвиток психіки і свідомості.

3. Основні напрямки в психології. Структуралізм, функціоналізм. Біхевіоризм. Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. Психоаналітичний підхід. Гуманістична психологія. Психологія вчинку. Діяльнісний підхід.

4. Психологічні теорії особистості в зарубіжній (В. Джемса, З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, Е. Фромма, Е. Еріксона, К. Роджерса, Г. Олпорта, А. Маслоу) та вітчизняній (культурно- історична теорія особистості Л. С. Виготського, теорія особистості С. Л. Рубінштейна, діяльнісна теорія особистості О. М. Леонтьєва, теорія особистості Б. Г. Ананьєва, концепція особистості Г. С. Костюка, концепція С.Д. Максименка) психологічній науці.

5. Фізіологічні механізми пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів, темпераменту, характеру.

6. Психологічні теорії пам’яті (асоціативна, діяльнісна, фізіологічна та біохімічна), мислення (теорії І. М. Сєчєнова, Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, П. Я. Гальперіна, Г. С. Костюка) та емоцій (теорії Ч. Дарвіна, Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда та ін.)

7. Соціальні групи.

8. Історія педагогічної науки. Актуальні ідеї сучасної освіти в Україні.

9. Розвиток особистості в процесі виховання і навчання. Психологічна характеристика вікових етапів розвитку особистості.

10. Своєрідність педагогічної діяльності в процесі виховання та навчання різних вікових груп.

11. Структура освіта. Педагогіка вищої школи як галузь сучасної загальної освіти.

12. Національна вища школа і Болонський процес.

13. Освіта в інших країнах світу.

14. Характеристика напрямків виховного процесу (розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне, родинне виховання).

15. Культура мови і мовлення як психолого-педагогічна проблема (словниковий запас, шляхи оволодіння культурою мови, самовираження особистості в мові, виховання мовленнєвої культури лікаря).


Індивідуальні завдання

Підготовити повідомлення або виконати наукову роботу на одну з тем:


 1. Психологія як наука та науково-практичний комплекс.

 2. Принципи та категорії психологічної науки.

 3. Психологічна наука і суспільна практика.

 4. Роль психології в сучасному суспільстві.

 5. Міждисциплінарні зв’язки психологічної науки.

 6. Проблема несвідомого в психологічній науці.

 7. Відмінність психіки людини від психіки тварини.

 8. Напрямки зарубіжної психології.

 9. Етапи розвитку психологічної думки.

 10. Психодіагностика як галузь психологічної науки.

 11. Спостереження та особливості його застосування лікарем.

 12. Експеримент та його можливості при вивченні психічних особливостей хворого.

 13. Використання в медичній практиці психокорекційних та психотерапевтичних методів.

 14. Психологія лікувальної практики.

 15. Професійна діяльність лікаря: психологічна характеристика.

 16. Загальна характеристика проблеми вивчення мотиваційної сфери особистості.

 17. Спілкування і розвиток особистості.

 18. Конфлікти в спілкуванні лікаря з хворим.

 19. Стилі спілкування.

 20. Спілкування як базова категорія в психології.

 21. Мовлення як засіб спілкування лікаря з хворим.

 22. Використання засобів мови в професійній діяльності лікаря.

 23. Сенсорно-перцептивна організація людини.

 24. Проблема психологічної типології особистості.

 25. Інтелект: основні підходи до розуміння.

 26. Будова тіла і особливості психіки.

 27. Психологічні теорії пам’яті.

 28. Психологічні теорії волі.

 29. Емоції та пізнавальні процеси.

 30. Вольові здібності людини та їх формування.

 31. Розлади мислення та мовлення.

 32. Роль темпераменту в психічному розвитку людини та в діяльності лікаря.

 33. Роль здібностей у професійному формуванні особистості лікаря.

 34. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

 35. Формування характеру людини.

 36. Психологічні риси характеру та їх вплив на здоров’я людини.

 37. Характер у професійній діяльності лікаря.

 38. Самовиховання волі майбутніх лікарів.

 39. Вольові якості лікаря та їх значення у професійній діяльності.

 40. Причини емоційної нестійкості лікарів.

 41. Стрес. Стрес фізіологічний і психологічний.

 42. Проблеми соціального та біологічного в психічному розвитку індивіда.

 43. Емоційні стани, їх роль у регуляції поведінки і діяльності.

 44. Психолінгвістична модель мовлення.

 45. Лінгвістична психотерапія та її застосування в практичній діяльності лікаря.

 46. Психіка і біогенні ритми організму.

 47. Вплив психічних станів на здоров’я та самопочуття людини.

 48. Проблема періодизації розвитку особистості в сучасній психології.

 49. Психологія характерологічних відхилень та їх вплив на здоров’я людини.

 50. Природа екстрасенсорного сприймання.

 51. Творча уява як відображення психологічного стану особистості.

 52. Психологія мислення та проблема штучного інтелекту.

 53. Почуття як своєрідне відображення об’єктивної дійсності.

 54. Дослідження виразу почуттів в поведінці та фізіологічних функціях.

 55. Гуманістична спрямованість пошуків сучасної світової психології.

 56. Значення виховання, освіти, навчання в розвитку суспільства і в житті окремої людини.

 57. Виховання і самовиховання як основний фактор розвитку особистості людини.

 58. Педагогічні проблеми у вихованні різних вікових груп.

 59. Вікові обмеження і психолого-педагогічні шляхи їх подолання.

 60. Гармонія і дисгармонія у розвитку особистості.

 61. Виховання свідомості, переконань, сильної волі і позитивних почуттів з погляду вічних моральних і естетичних цінностей.

 62. Значення знань, наукової інформації у розумовому розвитку людини.

 63. Місце і значення екологічної освіти у розумовому розвитку людини.

 64. Езотеричне і екзотеричне у розвитку людини.

 65. Культура мови і мовлення як педагогічна проблема.

 66. Спілкування у процесі виховання, навчання, освіти.

 67. Виховання сили волі, вдосконалення інтелекту і використання інтуїції – шлях до довголіття.

 68. Форми і методи естетичного виховання.

 69. Педагогічний пошук сенсу життя.

 70. Традиційні й нові методи лікування і використання їх у процесі виховання.

 71. Педагогічні аспекти йоги.

 72. Психотренінг і біоенергетичні методи виховання.

 73. Процес навчання як складна керована система.

 74. Сучасні концепції змісту навчання.

 75. Педагогічні погляди, методичні розробки видатних вчених та педагогів вищої школи.

 76. Виховання лікарів в умовах вузівської підготовки.

 77. Система вищої освіти за кордоном.

 78. Психодіагностичні методи у сфері освіти.

 79. Безперервна система освіти.

 80. Формування творчої особистості фахівця.

 81. Сучасні методи і форми навчання.

 82. Програмоване навчання.

 83. Психолого-дидактичні основи проблемного навчання.

 84. Технічні засоби навчання та їх дидактичні можливості.

 85. Критерії ефективності вузівської лекції.

 86. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання.

 87. Психодіагностичні методи у сфері освіти.

 88. Емоційна атмосфера на заняттях.

 89. Застосування ділових ігор, методичні основи їх розробки.

 90. Стан емоційної напруженості людини в навчальній діяльності.

 91. Педагогічне спілкування.

 92. Педагогічний тренінг.

 93. Формування особистості вченого.

 94. Індивідуалізація навчання.

 95. Діагностика властивостей темпераменту та урахування їх у виховній роботі.

 96. Самовиховання особистості.

 97. Методи дослідження особистості.

 98. Формування культури майбутнього фахівця.

 99. Оптимальне поєднання заохочень і покарань у виховній роботі.

100.Елементи етнопедагогіки в фольклорі українського та інших народів.

Перелік питань до семінарських занять з основ психології та педагогіки.
Тема №1

 1. Предмет, завдання та основні етапи розвитку психології. Основні тенденції розвитку сучасної психології.

 2. Поняття про психіку, її функції та основні форми прояву.

 3. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа психіки.

 4. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості.

 5. Структура свідомості. Поняття про несвідоме.

 6. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія.

 7. Зв‘язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Психологія та медичні дисципліни.

 8. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

 9. Методи психологічних досліджень, їх класифікація. Головні вимоги до методів психології.

 10. Спостереження та особливості його застосування лікарем.

 11. Експеримент та його можливості при вивченні психічних особливостей хворого.

 12. Використання в медичній практиці психокорекційних та психотерапевтичних методів.


Тема №2

 1. Особистість, її психологічна структура.

 2. Сучасні психологічні теорії особистості.

 3. Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість” та “індивідуальність”.

 4. Активність особистості та її джерела.

 5. Спрямованість особистості, характеристика її компонентів.

 6. Потреби, види потреб. Мотиви види мотивів.

 7. Свідомість та “Я” – образ людини. Самооцінка. Рівень домагань особистості.

 8. Основні фактори та умови формування особистості. Формування особистості лікаря.

 9. Діяльність, її структура та види.

 10. Знання, вміння, навички, звички.

 11. Професійна діяльність лікаря: психологічна характеристика.

 12. Спілкування, його функції та види. Значення спілкування в професійній діяльності лікаря.

 13. Засоби спілкування. Мова. Функції та види мовленнєвої діяльності.

 14. Механізми міжособистісного сприймання.


Тема №3

 1. Фізіологічні механізми пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів.

 2. Загальна характеристика пізнавальних психічних процесів.

 3. Увага, властивості уваги, види уваги, їх характеристика.

 4. Поняття про відчуття. Основні властивості відчуттів.

 5. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості.

 6. Класифікація видів відчуттів. Больові відчуття.

 7. Індивідуальні особливості відчуттів.

 8. Поняття про сприймання. Характеристика основних властивостей сприймання. Види сприймання.

 9. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика.

 10. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря.

 11. Психологічні теорії пам‘яті, мислення та емоцій.

 12. Поняття про пам‘ять. Характеристика основних процесів пам’яті. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок.

 13. Асоціація, її види.

 14. Умови ефективного запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, Забування, його причини і способи боротьби з ним.

 15. Індивідуальні відмінності пам’яті. Пам‘ять в професійній діяльності лікаря.

 16. Мислення як вища форма пізнавальної діяльності людини. Розуміння його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням.

 17. Розумові операції як основні механізми мислення, їх характеристика.

 18. Класифікація видів мислення, логічні форми мислення.

 19. Індивідуальні відмінності мислення. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

 20. Зв‘язок мислення та мовлення.

 21. Інтелект: основні підходи до розуміння.

 22. Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу.

 23. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий вид уяви.

 24. Уява і особистість. Уява в професійній діяльності лікаря.


Тема №4.

 1. Загальна характеристика емоційно-вольової сфери. Поняття про емоції та почуття.

 2. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття.

 3. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів.

 4. Стрес. Стрес фізіологічний і психологічний.

 5. Емоції і здоров’я людини. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності людини.

 6. Поняття про волю. Психологічні теорії волі.

 7. Проста та складна вольова. Структура і механізми складної вольової дії.

 8. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини.

 9. Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності.

 10. Поняття про темперамент, його роль у психічному розвитку людини та в діяльності лікаря..

 11. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту.

 12. Теорії темпераменту.

 13. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика та діагностика.

 14. Поняття про характер, його зв‘язок із темпераментом. Фізіологічні основи характеру.

 15. Структура характеру. Класифікація рис характеру.

 16. Типове та індивідуальне в характері. Акцентуації характеру.

 17. Формування характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність лікаря.

 18. Поняття про здібності. Здібності в професійній діяльності лікаря.

 19. Задатки як природні передумови розвитку здібностей.

 20. Види здібностей, їх характеристика.

 21. Рівні розвитку здібностей.


Тема №5.

 1. Поняття про педагогіку як науку. Предмет та об‘єкт педагогіки.

 2. Основні етапи розвитку педагогічної думки.

 3. Афінська та спартанська системи виховання.

 4. Педагогічні погляди Демокріта, Сократа, Платона та Арістотеля.

 5. Характерні риси виховання та навчання в період середньовіччя.

 6. Особливості виховання та навчання в епоху Відродження.

 7. Я.А.Коменський як засновник теорії освіти.

 8. Педагогіка епохи Просвітництва.

 9. Педагогіка у ХІХ - поч. ХХ ст. (Г.С.Сковорода, К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський)

 10. Освітні проблеми національного відродження в Україні.

 11. Основні завдання педагогічної науки. Тенденції розвитку сучасної педагогіки.

 12. Структура сучасної педагогіки. Медична педагогіка. Значення педагогіки у професійній діяльності лікаря.

 13. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Педагогіка та медичні науки.

 14. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

 15. Методи науково-педагогічних досліджень.

 16. Виникнення науки про виховання. Розвиток вітчизняної педагогіки: просвітницько-педагогічна діяльність лікарів в Україні.

 17. Поняття про розвиток та формування особистості.

 18. Вікові етапи розвитку особистості.

 19. Рушійні сили розвитку, фактори формування особистості, їх характеристика.

 20. Закономірності розвитку особистості. Показники фізичної та соціальної зрілості.

 21. Роль спадковості й середовища у розвитку та формуванні особистості.

 22. Роль виховання та навчання у формуванні особистості.

 23. Формування творчої особистості фахівця-лікаря.

 24. Поняття про дидактику, її предмет та функції.

 25. Проблеми сучасної дидактики. Головні завдання дидактики.

 26. Категорії дидактики, їх ознаки.

 27. Характеристика принципів дидактики.

 28. Навчання як цілісний і двосторонній процес, його предмет, завдання та функції.

 29. Основні методи навчання, їх вибір та класифікація.

 30. Види, форми та засоби навчання, їх класифікація.

 31. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності.

 32. Загальна характеристика змісту освіти. Поняття про освіту та самоосвіту.

 33. Структура сучасної освіти.

 34. Загальна характеристика принципів освіти.

 35. Педагогіка вищої школи, її предмет та основні завдання. Сутність та закономірності навчання у вищій школі.

 36. Основні методи та форми організації навчання у вищій школі.

 37. Принципи організації контролю та оцінки знань студентів.

 38. Виховання лікарів в умовах вузівської підготовки.

 39. Поняття про виховання, його специфіка. Мета виховання.

 40. Зв‘язок виховання та самовиховання.

 41. Структурні елементи виховного процесу. Управління процесом виховання.

 42. Основні закономірності та принципи виховання, їх характеристика.

 43. Класифікація методів виховання.

 44. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання.

 45. Форми організації виховного процесу.

 46. Характеристика основних напрямів змісту виховання.

 47. Роль медичної педагогіки у вихованні лікаря. Основні завдання та особливості медико-педагогічної діяльності.

 48. Мова лікаря як показник особистісної культури та засіб впливу на пацієнта.

 49. Формування психолого-педагогічної культури майбутнього фахівця-лікаря.


Перелік практичних навичок
1. Розрізняти сучасні психологічні школи і напрямки за їхньою основною теоретичною концепцією; орієнтуватись в основних тенденціях розвитку сучасної психології; обґрунтовувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності; визначити особливості психіки людини і тварини; застосовувати методи психодіагностики особистості; навчитись навичкам психодіагностування.

2.Обґрунтувати співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»; дати психологічний аналіз структурних компонентів та видів діяльності; за характером діяльності аналізувати мотиви, що спонукають певну діяльність; розвивати комунікативні здібності; розрізняти механізми міжособистісного сприймання; визначати позитивний вплив зовнішніх умов в міжособистісних контактах, психологічні феномени під час аналізу конкретних комунікативних ситуацій; використовувати техніку та прийоми спілкування; враховувати вікові особливості спілкування людей в професійній діяльності.

3. Використовувати засоби, що сприяють концентрації уваги; визначити види відчуттів в залежності від місця подразника і від органів, де вони виникають; охарактеризувати ілюзії простору, руху та часу; аналізувати сферу застосування закономірностей сприймання в діяльності лікаря; розрізняти індивідуальні властивості уваги, відчуттів, сприймання, пам‘яті, мислення та уяви.

4. Пояснити взаємозв‘язок емоцій з іншими психічними процесами; за зовнішніми проявами (виразом обличчя, мімікою, жестами та ін.) визначати психічні стани особистості, емоційний стан пацієнта в процесі лікування; виховувати та вдосконалювати вольові якості, силу волі; розрізняти розлади емоцій та порушення вольової сфери особистості; ідентифікувати емоційні стани інших по невербальним ознакам, що виявляються в поведінці.

5. Визначати індивідуальне і типологічне в характері; враховувати особливості темпераменту пацієнта в професійній діяльності лікаря; розрізняти індивідуальні відмінності прояву здібностей, в т. ч. міжстатеві.

6. Обґрунтувати значення виховання і освіти у формуванні гармонійно розвинутої особистості; враховувати вікові особливості у професійній діяльності лікаря.ФОРМИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


 • Опитування (бліцопитування) та перевірка (вибіркова або фронтальна) теоретичних знань та практичних навичок.

 • Тестовий контроль.

 • Письмові роботи.

 • Написання рефератів, виконання творчих завдань, їх захист.

 • Диспути та колоквіуми (проводяться в кінці вивчення окремих розділів курсу)

 • Поточний та проміжний контроль: виконання контрольних завдань з окремих тем, виконання тестових завдань, перевірка практичних вмінь і навичок (здійснюється за допомогою контрольних питань як в усній, так і в письмовій формі)

 • Підсумковий контроль проводиться на останньому заняття у формі заліку Залік базується, в першу чергу, на поточній успішності студентів.КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
Основні критерії:

 • Правильність, повнота та обсяг знань, їх точність

 • Якість відповіді студента (обґрунтування, грамотність, чіткість)

 • Навички використання теоретичних знань та вмінь.


Норми оцінювання відповідей студента:
Відмінно” – якщо студент глибоко і всебічно знає зміст курсу, ознайомлений з рекомендованою навчально-методичною літературою, науковими першоджерелами, логічно і самостійно мислить, будує правильно і повно відповідь, що викладена літературною мовою у логічній послідовності, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов‘язує матеріал із профілем медичного вищого навчального закладу, демонструє високий рівень засвоєння знань, протягом семестру отримував переважно “5”.

Добре” – коли студент твердо знає курс і рекомендовану літературу, добре засвоїв матеріал і аргументовано викладає його, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу. Недоліки легко виправляються при відповідях на додаткові запитання викладача. Протягом семестр отримував переважно “4”.Задовільно” – якщо студент в основному знає курс, ознайомлений з рекомендованою літературою, але непереконливо відповідає, плутає терміни, невпевнено почувається, демонструє розуміння навчального матеріалу при недостатній повноті засвоєння понять або непослідовному викладі матеріалу, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов‘язувати їх із майбутнім фахом. Протягом семестру відповідав в основному на “3”.

“Незадовільно” – коли студент не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу курсу, не володіє науковими фактами, визначеннями, категоріями, правилами та законами. Відсутнє загально гуманітарне та наукове мислення, практичними навичками не володіє. Відповідь неправильна, студент виявляє незнання основних понять предмету. Часто пропускав лекції. На заняттях отримував в основному “2”.

Рекомендована література
Основна:

 1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2001.

 2. Бабанский Ю.К. Педагогика. – М., 1988.

 3. Введение в психологию/ Под общ. ред. проф. Петровского А.В. – М., Изд. Центр “Академия”, 1996.

 4. Гессе С.И. Основы педагогики. – М., 1995.

 5. Загальна психологія. /За заг. ред. Максименка С.Д. – К., 2000.

 6. Загальна психологія./За заг. ред.. акад. С.Д. Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Вінниця:Нова книга 2004.

 7. Крутецкий А.В. Психология. – М., Просвещение, 1986.

 8. Лазуренко О.О. Основи психології: навчально-методичний посібник. – К., 2002.

 9. Лазуренко О.О. Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів з курсу «Основи психології та педагогіки». – К.- Ніжин, 2005.

 10. Лазуренко О.О. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний комплекс. – Київ, 2011.

 11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання 2-ге перероблене та доповнене. – К., 2004.

 12. Максименко С.Д.. Общая психология. – М.- К., 2004.

 13. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та педагогіка. – Київ, 2012.

 14. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Коваленко В.В., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та педагогіка. /За ред.. С.Д. Максименка. – Київ, 2013.

 15. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К., 2008.

 16. Практическая психодиагностика. Методики и тесты./ Сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 2002.

 17. Психические состояния / Сост. и ред. Л.В. Куликова. – СПб., 2001.

 18. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2001.

 19. Психология ощущений и восприятия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2002.

 20. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2002.

 21. Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2002.

 22. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 2002.

 23. Психологія і педагогіка / За ред. С.Д.Максименка. – Вінниця, 2007.

 24. Рубинштейн С.Л.. Основы общей психологии. – М., Педагогика, 1989.

 25. Фіцула М.М. Педагогіка. – Тернопіль, 1997.Додаткова:

 1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике. – СПб., 2003.

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи: курс лекцій. – К., 1993.

 3. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций. – К., МАУП, 1999.

 4. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. – К. Здоров‘я. 1994.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.З. Педагогіка (теорія та історія). – К., 1995.

 6. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

 7. Грехнів В.С. Культура педагогічного спілкування. – К., 1990.

 8. Данилюк І.В. Історія психології в Україні. Західні регіони. – К., 2002.

 9. Джини Г. Скотт. Конфликты. Пути их решения. – К., 1991.

 10. Журавлев И.К. Педагогика в системе наук о человеке. – М., 1990.

 11. Звєрєва І.Д., Коваль Л.Г. Практикум з педагогіки. – К., 1996.

 12. Климов Е. Общая психология. Общеобразовательный курс. – М.,1999.

 13. Климов Е. Основы психологии. Практикум. Уч. пособие. – М., 1999.

 14. Клиническая психология / Сост. и ред. Н.В. Тарабриной. – СПб, 2002.

 15. Комплексне вивчення психології та педагогіки. Вступ до психології та педагогіки. Навчальний посібник. За ред. Скрипниченко О.В., Бурлака Я.І. та ін. – К., 1992.

 16. Константинов Н.А., Мединский Е.Н., Шабаев М.Ф. История педагогики. – М., 1982.

 17. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К., 2003.

 18. Лазуренко О. О. Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки». – К, 2005

 19. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций. - М., 1996.

 20. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 2000.

 21. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник для самостійного вивчення. – К., 1999.

 22. Лозова В.І., Москаленко П.С., Троцко Г.В. Педагогіка. Навчально-методичний посібник. – К., 1993.

 23. Межличностное общение / Сост. и общ. ред. Н.В.Казариновой. – СПб., 2001.

 24. Методические рекомендации и задания к курсу «Основы педагогики» для студентов-иностранцев./ сост. Е.А. Лазуренко и др. Изд. 2-е. – К. 2001.

 25. Методичні рекомендації та завдання з курсу «Основи педагогіки» /укл. О.О. Лазуренко та ін. Вид. 2-е. – К., 2001.

 26. Основы психологии: в помощь студентам-иностранцам: в 2-х ч., Ч.1. Краткий конспект лекций. /сост. Лазуренко Е.А.. – К., 2003.

 27. Основы психологии: в помощь студентам-иностранцам: в 2-х ч., Ч.2. Практикум. /сост. Лазуренко Е.А.. – К., 2005.

 28. Пелеха Ю.І. Основи психології та педагогіки. Навчально-методичний посібник. – К., 1999.

 29. Практикум по общей психологи/ Под ред. Щербакова А.И. – М., Просвещение, 1990.

 30. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А.А. Крылова. – СПб., 2003.

 31. Приникова В.Г., Ривкин З.И. История образования и педагогической мысли. – М., 1995.

 32. Психология (словарь) /Под ред. Петровского, Ярошевского. – М., 1990.

 33. Психология и психоанализ характера. Хрестоматия по психологии и типологии характеров./ Сост. Д.Я. Райгородский. – Самара, 1997.

 34. Психология человека от рождения до смерти./ Под ред. А.А. Реана. – СПб., 2002.

 35. Система народного образования в зарубежных странах на современном этапе. Сборник научных трудов под ред. Мельниченко Б.Ф. – К., 1990.

 36. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 1997.

 37. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 1985.АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСКУ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО


 • Мінімальна кількість балів за кожну тему семінарського заняття, що відповідає мінімальній позитивній оцінці «3» - 24.

 • Множимо кількість семінарських занять у модулі на мінімальний бал за кожну тему: 5х24=120 балів

 • Студенти, що набрали 120 і більше балів отримають залік.

Каталог: 417 -> UKR -> Praktichni%20zanyattya -> Dovidniky
Praktichni%20zanyattya -> В тестах первинного банку всі вірні відповіді «А»! Модуль загальні питання психіатрії та загальна психопатологія
Praktichni%20zanyattya -> Якірні тестові завдання для підготовки вітчизняних студентів медичних факультетів до ліцензійного іспиту «крок-2 загальна лікарська підготовка»
Praktichni%20zanyattya -> Історія розвитку психологічної науки. Основні тенденції розвитку психологічних явищ і знань у сучасному світі. (2 години)
Praktichni%20zanyattya -> В тестах первинного банку всі вірні відповіді «А»! Модуль загальні питання психіатрії та загальна психопатологія

Скачати 277.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка