Затверджено вченою радою


Тема 19. Методологія науки та гуманітарного пізнанняСкачати 410.07 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір410.07 Kb.
#1080
ТипПрограма
1   2   3
Тема 19. Методологія науки та гуманітарного пізнання.

Методологія науки та гуманітарного пізнання в системі філософії. Теоретичні передумови та принципи гуманітарного пізнання. Виникнення та закономірності розвитку науки. Історична ґенеза науки. Типологія наукових революцій. Культурологічні фактори розвитку науки. Зміна наукових парадигм. Концептуальне обґрунтування науково-дослідних програм.

Гуманізація науки та сцієнтифікація культури. Наука і суспільство. Соціальні функції науки. Наука як соціальна цінність. Ціннісні настанови науки.

Специфіка гуманітарного пізнання. Неокантіанство про розмежування природничого та гуманітарного пізнання.

Об’єкт гуманітарного пізнання. Гуманітарні науки як науки про дух. “Філософія життя” про специфіку пізнання світу людської суб’єктивності. Структура суб’єктивності. Світопереживання як основа світоглядної свідомості людини. Емпатія, розуміння як способи гуманітарного пізнання.

Герменевтика як мистецтво та теорія тлумачення текстів. Герменевтична методологія пізнання. Історія герменевтики та поняття герменевтичного кола (Ф. Шлейєрмахер, В. Дільтей, Е. Гуссерль, М. Хайдеггер, П. Рікер, К. Апель).

Проблема мовної реальності світу. Проблема розуміння і витлумачення смислу. Гносеологічний аспект герменевтики як знаково-символічна структура значень. Проблема тексту в філософії і літературі.

Проблема раціональності гуманітарного пізнання.ІІ. СПИСОК ПЕРШОДЖЕРЕЛ

1. Августин Аврелій. Сповідь.- К., 2008. – 356 с.

2. Бекон Ф. Новый Органон / Ф. Бекон // Соч., в 2-х т.- Т.2. – М., 1972.

3. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Д. Белл // Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія. – К., 1996.– С.194-250.

4. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяєв - М., 1989.

5. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер // Вебер М. Соціологія. Загальносоціологічні аналізи. Політика.– К., 1998.

6. Вернадський В.И. Философские мысли натуралиста / В.И. Вернадский – М., 1988.

7. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук / Г.В.Ф. Гегель // Энциклопедия философских наук.-Т.1.- Наука логики. – М.,1974.

8. Декарт Р. Рассуждения о методе / Р. Декарт// Сочинения: в 2-х т. Т.1. – М., 1989.

9. Дрогобич Ю. Годы и пророчества / Ю. Дрогобич; Наук. ред. і укладач проф. В.М.Вандишев. –Х., 2002.

10. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії / Ф. Енгельс // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – К., 1977. - Т.21.

11. Камю А. Бунтующий человек /А. Камю. – М., 1990.

12. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике / И. Кант // Антологія мировой философии. Т.3.– М.,1971.

13. Козельский Я.П. Философические предложения // Избранные произв. русских мыслителей второй пол. XVIII века / Я.П. Козельский.–М., 2010.– Т. 1–216 с.

14. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун – М., 1977.

15. Кьеркегор С. А. Болезнь к смерти / С. Кьеркегор // Этическая мисль. – М., 1990.

16. Маркс К. До критики політичної економії. Передмова / К. Маркс // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – К., 1977. – Т. 13.

17. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року // Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. – К., 1977. – Т.42.

18. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего / Ф. Ницше // Сочинения: в 2 т. – Т.2. – М., 1990.

19. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М., 1983.

20. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм– это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. – М,. 1989.

21. Сковорода Г.С. Толкованіе из Плутарха о тишине сердца / Г.С. Сковорода // Твори. - Т.2.– К., 1973. - С.203-215.

22. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. С. А. Сидоренко. - М.· Политиздат, 1992. — 543 с.

23. Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. – М., 1987.

24. Фейербах Л. Основные положения философии будущого / Л. Фейєрбах // Избр. филос. произв.- Т.1. – М., 1955.

25. Франко І. Що таке поступ? / І. Франко // Зібрання творів: у 50 т. –К.: Наукова думка, 1986. – 575 с. - Т.45.

26. Фромм Э. Концепция человека у К.Маркса / Э. Фромм // Душа человека. – М., 1992.

27. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина / М. Хайдеггер. - М.: Ad Marginem, 1997. Переизд.: СПб.: Наука, 2002; М.: Академический проект, 2010.

28.Чижевський Д. Філософія і національність / Д. Чижевський // Філософська і соціологічна думка. -1992. - №10.

29. Шпенглер О. Закат Европы.: в 2 т. – Т. 1. - Образ и действительность. Т. 2. - Очерки морфологии мировой истории: / О. Шпенглер. – М., 1998.30. Юркевич П.Д. Мир з ближнім як умова християнського співжиття: Докази буття Божого / П.Д. Юркевич // Філософська і соціологічна думка. –1990.- №10.
ІІІ. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Андрущенко В.П., Дзвінчук Д.І. Основи сучасної філософії освіти: Навч. посібник. – К. – Ів.-Франківськ: Місто Н.В., 2009. – 456 с.

 2. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. - К.: Ґенеза, 1996. 369 с.

 3. Антология мировой философии. В 4-х томах. – М., 1969.

 4. Асмус В.Ф. Античная философия. Учеб. пособие. Изд-во 2-е, доп. – М., 1976.

 5. Введение в философию. Учебник для высших учебных заведений в двух частях. Ч.1. – М., Политиздат, 1989. – 367 с.; Ч. 2 – М.: Политиздат, 1989. – 639 с. / Под общей ред. Фролова И.Т.

 6. Вища освіта України і Болонський процесс: Навч.посібник / За ред В.Г. Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 38 с.

 7. Волинка Г.І., Гусєв В.І., Мозгова Н.Г. та ін. Історія філософії в її зв’язку з освітою: Підручник. – К.: Каравела, 2006. – 480 с.

 8. Волинка Г.І., Гусєв В.І., Огородник І.В., Федів Ю.О. Вступ до філософії. Історико-філософська пропедевтика. – К., 1999.

 9. Вступ до філософії / За ред. Г.І. Волинки та Ю.О. Федіва. – К., 1996.

 10. Горак Г.І. Філософія. - К., 1997.

 11. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. - К., 1996.

 12. Гусєв В.І. Західноєвропейська філософія Нового часу. XVII-XVIII ст.: Підручник. – К.: Либідь, 1988.

 13. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К.: Либідь, 1994.

 14. Дзвінчук Дмитро. Освіта в історико – філософському вимірі: тенденції розвитку та управління. – Монографія. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 378 с.

 15. Історія філософії України. Підручник. / Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю, та ін. - К., 1994.

 16. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. / В.Г. Кремень. – К.: Грамота, 2007. – 575 с.

 17. Кульчицький О. Основи філософії і філософських наук. Мюнхен-Львів, 1995.

 18. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х ч.Ч. 1 – Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991. – 672 с.; Ч.2 – Человек. Общество. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – 624 с.

 19. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей / Историко-философские очерки и портреты / - М.: Политиздат, 1991.

 20. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - К., 1995.

 21. Радугин А./А. /Философия. Курс лекций. – М., 1995.

 22. Философия. Уч. пособие. / Под ред. Е.В. Осичнюка. – К., 1994.

 23. Философия. Учебник для высших учебных заведений. / Под ред. Кохановского В. – Ростов –Д., 1995.

 24. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – 840 с.

 25. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник / І.В. Бичко та ін. - К.: Либідь, 1993. – 576 с.

 26. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник. Вид. 3-е. / За ред.. Бичка І.В. – К., 2001.

 27. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій) / За ред.. проф. Надольного І.Ф. - К.: Вікар, 1997. – 620 с.

 28. Філософія. Підручник / За ред.. Горлача М.У., Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Вид. 2-е. – Харків, 2000. – 671 с.

 29. Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.

 30. Ярошовець В.І., Бичко І.В. та ін. Історія філософії. – К., 2002.

Додаткова література:

 1. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1975.

 2. Асмус В.Ф. Декарт. – М., 1956.

 3. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 1973.

 4. Асмус В.Ф. Философия в Киевском университете в 1914-1920-х гг. // Вопросы философии. – 1990. – № 8.

 5. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.-М., 1990.

6.Бергсон А. Творческая эволюция. - М., 1998.

7. Бердясв Н.А. Русская идея // О России и русской философской культу ре. -М., 1990.

8.Бердяев Н.А. О назначений человека. - М., 1993.

9.Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994.

10.Беркли Д. Трактат о принципах человеческого знаний // Соч. - М., 1978.

11.Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. - Л., 1973.

12. Богомолов А.С. Античная фшюсофия. - М., 1985.

13. Быховский В.З. Гассенди. - М., 1974.

14.Бьерре Й. Затерянный мир Калахари. Пер. с англ. -М., 1963.

15.Бьювел Р., Джилберт 3. Секреты пирамид. Созвездие Ориона и фараоны Египта.-М., 1996.

16.Вайнтроб М. История средневековой философии. Ч. І. -Рига, 1929.

17.Валла Лоренцо. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. Приложения.-М., 1989.

18.Васильєв Л.С. История религий Востока. - М., 1998.

19.Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избр. произв. - М., 1989.

20.Вебер М. Наука как призвание и профессия //Избр. произв. -М., 1990.

21.Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории рус­ской философии. -Свердловск, 1991.

22. Введенский А.И. Метафизика и ее задачи // Философия и мировоззрение. - М., 1990.

23.Гайденко П.П. Философия Фихте й современность. - М., 1979.

24.Гайденко П.П. Зволюция понятия науки. - М., 1980.

25.Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии. -- 1997. - № 5.

26.Гайденко П.П. Время и вечность: парадоксы континуума // Вопросы философии.-2000.-№ 6.

27.Гайденко П.П. История новоевропейской фылософии в ее связи с наукой. -М., 2000.

28.Гайденко П.П. Проблема времени у Канта: время как априорная форма чувственности и вневременность вещей в себе // Вопросы философии.- 2003. -№ 9.

29.Гайденко П.П. Трансформация кантовской теории времени в наукоучении Фихте. Время как продуктивная способность воображения // Вопросы философии.-2004.-№ 1.

30.Гайденко П.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. -М., 1989.

31.ГегельГ.В.Ф. Феноменология духа.-М, 1959.

32ГегельГ.В.Ф. Наука логики//Энцикл. филос. наук.-М., 1974.-Т. 1.

33.Гегель Г.В.Ф. Философия природы // Энцикл. филос. наук. - М., 1975. - Т. 2.

34.Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Энцикл. филос. наук. - М., 1977. - Т. 3.

35.ГегельГ.В.Ф. Философия религии: В 2т. -М.; 1976.-Т. 1.

36.Гегель Г.В.Ф. Философия религии: В 2 т. -М., 1977.-Т. 2.

37.Гегель. Лекции по истории философии // Соч. - М.; Л., 1932. - Т. 9.

38.Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986.

39.Гумбольдт В. Язык и философия.-М., 1985.

40.Гуревич А.Я. Средневековый мир. - М., 1990.

41.Гусев В.И. Философия Нового времени и наука // История философии и культура. - К., 1991.

42.Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVII ст. - К., 1994.

43.Гусев В.І. Вступ до метафізики: Навч. посібник. - К., 2004.

44.Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. Досвід критики логіч­ного розуму // Зарубіжна філософія XX ст. / За ред. Г.І. Волинки. - К., 1993.

46.Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос, 1911.

47.Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию // Вопросы философии.-1992.-№7.

48.Декарт Р. Избр. сочинения. - М., 1950.

49.Декарт Р. Первоначала философии // Сочинения: В 2 т. - М., 1989. - Т. 1.

50.Декарт Р. Метафізичні розмисли. - К., 2000.

51.Делез Ж. Логика смысла. - Екатеринбург, 1998.

52.Делез Ж. Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. -К., 1996.

53.Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? - СПб., 1998.

54.Делез Ж. Различия и повторения. - СПб., 1998.

55.Деррида Ж. Письмо японскому другу //Вопросы философии. - 1992.-№4.

56.Деррида Ж. Шпоры: Стили Ницше//Философские науки. - 1991.-№2-3.

57.Деррида Ж. Гуссерль Э. Начало геометрии. - М., 1996.

58.Деррида Ж. Эссе об имени. - М.; СПб., 1998.

59.Деррида Ж. Голос и феномен. - СПб., 1999.

60.Джеймс У. Вселенная с плюралистической точки зрения. -М., 1911.

61.Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 1910.

62.Дидро Д. Сочинения: В 2т. -М., 1986-1991.

63.Дильтей В. Типы мировоззрений и обнаружение их в метафизических системах // Новые идеи в философии. - СПб., 1912. -№ 1.

64.Дильтей В. Описательная психология. - СПб., 1996.

65.Дільтей В. Виникнення герменевтики//Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки: Хрестоматія.- К., 1996.

66. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.-М., 1979.

67. История Византии: В 3 т. 2. - М., 1987.

68. История древнего мира. Ранняя древность. - М., 1983

69.История древнего мира. Расцвет древних обществ. – М., 1983.

70.История древнего мира. Упадок древних обществ. –М., 1983.

71.История китайской философии. -М., 1989.

72.История лингвистических учений. Древний мир. – М., 1980.

73.История философии.Т. 1.-М., 1940.

74.История философии: Запад - Россия - Восток. Философия древности и средневековья. - М., 1995.

75.Камю А. Сочинения.-М, 1989.

76.Камю А. Человек бунтующий. - М., 1990.

77.Камю А. Миф о Сизифе// Сумерки богов. -М., 1994

78.Кант й кантианцы. - М., 1978.

79.Кант І. Критика чистого розуму. -К., 2000.

80.Кант И. Критика практического разума / Соч.: В 6т. – М., 1963-1966. – Т. 4. Ч. 2.

82.Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Там само. – Т. 6. – М., 1966.

83.Кант И. Трактати и письма. - М., 1980.

84.Козловски П.Философские эпопеи. Об универсальных синтезах метафизики, поэзии и мифологии...// Вопросы философии. - 2000. -№4.

85.Коменскии Я. А. Избранные педагогические сочинения. - М., 1982.-Т. 1.

86.Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М., 1975.

87.Кондильяк. Сочинения: В 3 т. - М., 1982-1989.

88.Конт О. Дух положительной философии.-СПб., 1910..

89.Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. - К., 1966.

90.Корет 3. Основы метафизики. - К., 1998.

91.Леви-Стросс К. Структурная антропология. - М., 1985.

92.Леви-Стросс К. Первобытное мышление. - М., 1994.

93.Лейбин В. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. -М., 1990.

94.Лейбниц Г. Письма к Гоббсу // Сочинения: В 4 т. - М., 1982. - Т. 1.

95.Лейбниц Г. Рассуждения о метафизике // Там само.

96.Лейбниц Г. Краткое доказательство примечательной ошибки Декарта. //Там само.

97.Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении автора системы предустановленной гармонии // Соч.: В 4 т. - М., 1983. - Т. 2.

98.Лейбниц Г. Монадология//Соч.:В4т.-М, 1982.-Т. 1.

99.Лейбниц Г. Опыт теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч.: В 4 т. - М., 1989. - Т. 4.

100.Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.; В 3 т. - М., 1985. - Т. 1.

101.Локк Дж. Педагогические сочинения. - М., 1985.

102.Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. - М., 1957.

103.Лосев А.Ф. Историческое значение Ареопагитик // Вопросы философии.2000.-№3.

104.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. Книга І.- М., 1992.

105.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. - М., 1980.

106.Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. -М., 1969.

107.Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1994.

108.Лосев А.Ф, Эстетика Возрождения. - М., 1978.

109. Мозгова Н., Дорошевич В., Волинка Г. Дещо про часопростір духовності Київської духовної академії // Людина і політика. – 2001. - № 2.

110. Мозгова Н.Г. Київська духовна академія. 1819-1920. Філос. спадок. – К.. 2004.

111. Момджан Х.Н. Французское просвещений XVIII века. – М., 1983.

112. Монтень М. Опыты. Избранные главы. – М., 1991.

113. Мор Т. Утопія. Кампанелла Т. Місто сонця. – К., 1998.

114. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.

115. Огородник І.В. та ін. Східнослов’янська філософія в іменах. – К., 1997.

117.Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1980.

118.Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения, - М., 1953.

119.Платон. Государство // Соч.: В 3 т. Т. 3. Ч. І. - М., 1971.

120.Платон. Тимей //Соч.:ВЗ т. Т. 3. Ч. 1.-М., 1971.

121.Платон. Тэетет // Соч.: В 3 т. Т. 2. - М., 1970.

122.Платон. Федр //Соч.: В 3 т. т. 2. Ч. 2. - М., 1971.

123.Платон. Филеб //Соч.: В ЗІ. Т. 3. Ч. 1. - М., 1971.

124. Плотин .Эннеады. – М., 1995.

125. Плотин. Против гностиков // Вопросы философии. – 2000. -№ 10.

126. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992. – Т. 1-2.

127. Рассел Б. Человеческое познание. - М., 1957.

128.Рассел Б. История западной философии. - М., 1959.

129.Рассел Б. Автобиография // Вопросы философии. - 2004. - № 5.

130.Рикер П. Герменевтика, этика, политика. -М., 1995.

131.Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. -1989. -№ 2.

132.Рікер П. Історія та істина. - К., 2001.

133.Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. - К., 1904.

134.Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре.-М., 1998.

135.Риккерт Г. Философия жизни. - К., 1998.

136.Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. - К., 2001.

137.Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм - це гуманізм // Зарубіжна філософія XX ст. -К, 1993.

138.Секст Эмпирик. Соч.:В2т. Т. 1.-М, 1976.

139.Секст Эмпирик. Соч.: В 2 т. Т. 2. - М., 1976.

140.Сенека. Нравственные письма к Луциллию. - М., 1972

141.Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.

142.Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVП веков. - М., 1996.

143.Соколов В.В. Спиноза,-М, 1973.

144.Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.

145.Фейербах Л. Избранные философские произведения. - М., 1955.

146.Философия в современном мире: Философия и наука. - М., 1972.

147.Философия Гегеля и современность.-М., 1973.

148.Философия Канта и современность. - М., 1974.

149.Философия: Учебник для вузов. - М., 2004.

150.Философия эпохи ранних буржуазних революций. -М., 1983.

151.Фихте И.Г. Факты сознания. -СПб., 1914.

152.Фихте И.Г. Избранные сочинения.-М., 1935.

153.Фихте И.Г. О назначении ученого. - М., 1935.

154.Фишер К. История новой философии: В 8т.-СПб., 1901-1909.

155.Флоренский П. Первые шаги философии. - Сергиев Посад, 1917.

156.Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга первая. - Долгопрудный, 2000.

157.Фома Аквинский. Сумма теологии І-ІІ // Вопросы философии. - 1997. - № 9.

158.Фрейд 3. Введение в психоанализ. - М., 1989.

159.Фрейд 3. Психология бессознательного. -М., 1991.

160.Фрейд 3. Основи психоанализа. - М., 1993.

161Фрейд 3. Толкованис сновидений.- К., 1991.

162.Фрейд 3. Я и Оно. - М., 1990.

163.Фромм Э. Искусство любить. -М., 1997.

164.Фромм Э. Бегство от свободи. - М., 1990.

165.Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986.

166.Фуко М. Слова и вещи. - СПб., 1994.

167.Фуко М. Історія сексуальності. Плекання себе. - Харків, 2000.

168. Хайдеггер М. Время картины мира // Время и Бытие. – М., 1993.

169. Хайдеггер М. Что такое метафизика // Там само.

170. Хайдеггер М. Что это такое – философия // Путь в философию. – Антология. – М., 2001.

171. Чанышев А..Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991.

172. Шелер М. Положение человека в космосе. // Проблема человека в западной философии. – М., 1986.

173. Шелер М. Избр. произведения. – М., 1994.

174. Шеллинг Ф.В. Й. Сочинения: В 2-х т. – М., 1987-1989.

175. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. – Л., 1991.

176. Шопенгауер А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992.

177. Шопенгауер А. Мир как воля и представление. – М, 1992.

178. Шпенглер О. Закат Европы. – Т. 1. – М., 1993. Т. 2 – М., 1998.

180. Юм Д. Сочинения : В 2-х т. – М., 1996.

181. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

182. Юркевич П.Д. Вибране. – К., 1993.

183. Ясперс К. Введение в философию // Путь в философию. Антология. – М., 2001.ІV. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ Й СКЛАДАННЯ

КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ 3 ФІЛОСОФІЇ
1. Філософія в соціокультурному контексті, її співвідношення з наукою, релігією, мораллю, ідеологією.

2. Світогляд, його структура, основні функції, основні історичні типи.

3. Специфіка філософії як типу духовності.

4. Історіософія як різновид філософсько-історичного знання.

5. Історичний монізм: історія, можливості, межі.

6. Історичний плюралізм: особливості формування і сучасний стан.

7. Філософія та її роль у тоталітарному і демократичному суспільствах.

8. Філософсько-історичний сенс міфології.

9. Натуралізм як парадигма філософсько-історичного мислення.

10. Античне світосприйняття: проблеми людини.

11. Основні школи давньоіндійської філософії.

12. Філософська думка Стародавнього Китаю

13. Розвиток природознавства та його вплив на формування наукового світогляду в ХVІІ-ХVІІІ ст.

14. Геліоцентризм та вчення про нескінченність Всесвіту (М.Копернік, Дж. Бруно, Г. Галілей).

15. Н. Макіавеллі про природу політики, влади, моралі.

16. Емпіризм і раціоналізм у західноєвропейській філософії Нового часу.

17. Проблема субстанції у західноєвропейській філософії Нового часу.

18. І. Кант, його натурфілософія та вчення про пізнання.

19. Проблема відчуження людини в ранніх працях К. Маркса.

20. Романтизм і німецька класична філософія.

21. Концепція волі в історії філософії.

22. Християнський еволюціонізм П. Тейяр де Шардена, “Феномен людини”.

23. Російська філософія кінця ХІХ- початку ХХ ст. (Д. Мережковський, Л. Шестов, М. Бердяєв, М. Лосський).

24. Ірраціоналізм як філософська течія ХІХ ст.

25. Проблема несвідомого у вченні З. Фрейда (за працею “Вступ до психоаналізу”).

26. Філософія російського духовного Ренесансу кінця ХІХ- поч. ХХ ст.

27. Філософія екзистенціалізму в художній літературі Заходу.

28. Проблема життя, смерті та безсмертя у філософії екзистенціалізму.

29. Філософсько-історична концепція Ж.-П. Сартра.

30. Історична реальність як предмет сучасної німецької практичної філософії.

31. Сцієнтизм та антисцієнтизм як світоглядні орієнтації ХХ ст.

32. Герменевтичний напрям у сучасній філософії.

33. Філософія мови: історія і сучасність.

34. Слов’янська міфологія та її особливості.

35. Філософські ідеї в культурі Київської Русі

36. Філософсько-гуманістична думка українського ренесансу (ХV-ХVІІ ст.).

37. Філософія в Києво-Могилянській академії.

38. Філософські та соціально-етичні ідеї в працях українських полемістів ХVІ-ХVІІ ст.

39. Світогляд і філософські погляди Г.С. Сковороди.

40. Філософська та етико-гуманістична концепція Я.П. Козельського.

41. Філософія України в культурі романтизму ХІХ- поч. ХХ століття.

42. Гуманістичний сенс творчості Т.Г. Шевченка.

43. Концепція творчості І.Я. Франка (“Із секретів поетичної творчості”).

44. Філософія ірраціоналізму та української національної ідеї Д. Донцова.

45. Ідеї В.І. Вернадського та їх вплив на світову філософську думку.

46.Поняття менталітету та його методологічне значення в пізнанні особливостей духовного життя народів.

47. Мораль як фактор становлення людини і регулятор її життєдіяльності.

48. Життєтворчість людського буття: колізії практики.

49. Сучасний світ, протиріччя, проблеми, тенденції розвитку.

50. Відображення і творчість в духовній діяльної людини.

51. Діалектика об’єктивного і суб’єктивного у науковому пізнанні.

52. Проблема свідомості та кібернетика (огляд наукової літератури).

53. Діалектика емпіричного та теоретичного у науковому пізнанні.

54. Діалектика як загальна теорія розвитку, теорія пізнання, логіка і методологія.

55. Метафізика і діалектика як методи пізнання: порівняльний аналіз.

56. Свідомість як ідеальна діяльність.

57. Методи прогнозування та їх використання у науковому дослідженні.

58. Гіпотеза та її значення у науковому дослідженні.

59. Методологічні основи математичного моделювання та його використання у науковому дослідженні.

60. Гносеологічні основи моделювання та його роль у науковому дослідженні.

61. Гносеологічні функції наукового експерименту.

62. Методологічні проблеми теорії інформації.

63. Гносеологічна сутність вимірювання та його роль у науковому дослідженні.

64. Співвідношення філософських та загальнонаукових методів пізнання.

65. Діалектика необхідності та випадковості у наукових дослідженнях.

66. Діалектика сутності та явища у наукових дослідженнях.

67. Специфіка соціальних законів та особливості їх пізнання.

68. Особливості соціальної детермінації. Об’єктивне і суб’єктивне в історичному процесі.

69. Проблеми розвитку в сучасній науці. Концепція глобального еволюціонізму.

70. Антропосоціогенез як філософська проблема.

71. Раціональне та ірраціональне в пізнані.

72. Творчість і пізнання: їх взаємозв’язок.

73. Естетичне ставлення людини до дійсності. Природа мистецтва.

74. Історія як предмет філософського дослідження.

75. Сутність і особливості штучних мов.

76. Наукове знання: специфіка, будова, рівні.

77. Свобода наукових пошуків і соціальна відповідальність вченого.

78. Ідеї детермінізму в концепціях І. Ньютона та А. Ейнштейна: порівняльний аналіз.

79. Художнє відображення дійсності та його особливості.

80. Проблема особи, особистості та індивідуальності в соціальній філософії.

81. Роль народних мас та особистостей в суспільному прогресі.

82. Теоретична об’єктивність, наукова обґрунтованість філософського розуму та його орієнтація на соціальні цінності.

83. Знання і комп’ютер, штучний інтелект.

84. Наука як культурно-історичний, гносеологічний і соціальний феномен.

85. Види наукових теорій та способи їх побудови.

86. Проблеми особи в соціальній філософії.

87. Філософські проблеми сучасної космології.

88. Свобода і відповідальність в історії.

89. Історична єдність людства: теорія і реальність.

90. Геліоцентризм та вчення про нескінченність світу.

91. Філософія в освіті західноєвропейських університетів доби Середньовіччя.

92. Роль Оксфордського університету в розвитку експериментального природознавства (ХVІ-ХVІІ ст.).

93. Західноєвропейські університети ХІХ ст. як науково-дослідницькі центри.

94. Філософія освіти в Києво-Могилянській академії ХVІІ-ХVІІІ ст.

95. Пріоритети і принципи розвитку сучасної вищої освіти.

96. Освіта і особистість. Система освіти – шлях трансляції культури.

97. Інтелект української нації як загальноцивілізаційний феномен.

98. Роль інформаційно-комунікативних підсистем нації в інтелектуальному процесі.

99. Інтелект української нації та виклики глобалізму.

100. Суспільний прогрес і перспективи людства.

Скачати 410.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка