Затверджено: Начальник Головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці М. М. ГоловацькийСкачати 411.13 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір411.13 Kb.
1   2   3   4
ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

40

33

Випускна робота

Нормативна частина (ГН)

40ГН-1

Первинні облікові форми на залізничному транспорті, забезпечення їх автоматизації та відповіді інформаційні повідомлення

8

5
ГН-2

Контроль наявності та використання парку вантажних вагонів в умовах автоматизованого обліку.

5

4
ГН-3

Контроль вантажної роботи в умовах фунціювання АРМ ТВК та АРМ ПЗ та контейнерного парку в умовах автоматизованого обліку контейнерів на базі КМУ

5

4
ГН-4

Контроль наявності та ремонту несправних вагонів в умовах автоматизованого обліку.

6

5
ГН-5

Аналіз графіку виконаного руху вантажних поїздів.

4

3
ГН-6

Контроль наявності та стану локомотивного парку в умовах автоматизованого обліку.

8

8
ГН-7

Контрольно-ревізійна робота щодо обліку та звітності із праці та заробітної плати в умовах автоматизованого обліку

4

4
Всього за нормативною частиною:

72ВСЬОГО:

72

36
РАЗОМ:

108

Модуль ЗН-1. Етичні норми ділового спілкування

Мета модулю: підвищення загального рівня знань слухачів у сфері етики ділового спілкування на підставі аналізу основних моральних принципів та норм сучасного ділового етикету.

Укладач модулю: доцент кафедри філософії та соціології Агієнко І.В.

Навчально-тематичний план

п/п

Зміст модулюФорма проведення

занять


Кількість годин

1

Особливості сучасних норм етики ділового спілкування в контексті європейської культурної традиції.

Лекція

2

2

Норми сучасного етикету як детермінанти стилю ділового спілкування в трудовому колективі.

Лекція


2

Всього

4


ПрОГРАМА МОДУЛЮТема 1. Спілкування як царина людської моральності: традиції і новації. Парадигма спілкування в сучасній культурі. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Прояв гуманістичних комунікативних установок у спілкуванні. Добір способів ділового спілкування. Моделі і стилі спілкування.
Тема 2. Професійна культура спілкування та діловий етикет. Моральні основи етикету. Особливості сучасного ділового етикету. Елементи етикетної культури керівника як прояви його етичних орієнтирів. Детермінанти стилю ділового спілкування при застосуванні вербальних засобів спілкування. Мовленнєвий етикет.

ЛІТЕРАТУРА


1. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.

2. Бенедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994.

3. Де Джордж Р.Т. Деловая этика: В 2 т.: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2001 .

4. Афанасьев И. Деловой этикет. - К.: Альтерпресс, 1998.

5. Этикет. Составитель Улищенко О.Н. - Харьков: Фолио, 1997.

Модуль ЗН-2. Українське ділове мовлення
Мета модулю – ознайомити слухачів з теоретичними відомостями зі сучасної української літературної мови, розширити знання щодо лексико-стилістичних засобів мови з точки зору їх стилістичної належності, доцільності/недоцільності використання в діловому мовленні (усному та писемному); удосконалити вміння державних службовців ефективно застосовувати мовні засоби, вибирати форми висловлювання в залежності від змісту, мети, ситуації ділового спілкування; виробляти усталені норми сучасної української літературної мови (орфографічні, морфологічні, стилістичні, синтаксичні, лексичні тощо); спонукати слухачів до вдосконалення власної культури ділового мовлення, навичок мовленнєвого етикету.
Укладач модулю старший викладач кафедри “Українознавство” Лагдан С.П.

Навчально - тематичний план№ Теми

Зміст теми

Форма проведення занять

Кількість годин

1.

Літературна мова як невід'ємна складова професійної діяльності особистості. Лексичні норми ділового спілкування. Види та специфіка словників української мови.

Лекція,

практичне заняття2

2.

Граматичні особливості слів та словосполучень ділового мовлення.

Лекція,

практичне заняття2

3.

Стилістичні норми в діловому спілкуванні

Лекція,

практичне заняття2

Разом

6

Програма модулюТема 1 Поняття літературної мови та мовної норми. Види норм: орфографічні, орфоепічні, лексичні, графічні, морфологічні, стилістичні, синтаксичні, пунктуаційні. Лексика сучасної української літературної мови, критерії її класифікації. Складні випадки слововживання. Слова запозичені та їх українські відповідники. Особливості вживання синонімів у діловому мовленні. Паронімічний вибір слова. Фразеологічні одиниці мови, офіційно-ділова фразеологія. Залізнична термінологія в російсько-українському варіанті. Лексикологія української мови. Види словників, їх функціональні характеристики. Правила користування словниками.

Тема 2 Категорія роду іменників – назв осіб за професією, посадою, званням. Категорія числа. Категорія відмінка. Закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду другої відміни в залежності від їх тематичної групи. Паралельні форми давального відмінка. Кличний відмінок. Правопис та відмінювання прізвищ, імен, по батькові. Творення чоловічих та жіночих імен по батькові. Передача російських прізвищ українською мовою.

Тема 3. Стійкі словосполучення як характерна ознака офіційно-ділового мовлення. Складні випадки керування. Засоби милозвучності в українській мові, чергування прийменників в/у та сполучників і/й. Прийменникові словосполучення. Особливості передачі російського прийменника “по” в українській мові. Русизми та редагування текстів.
Література
1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.: А.С.К., 1998. - 173 с.

3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник. - Харків: Фоліо, Майдан, 1999. - 287 с.

4. Культура оформлення документів: Методичні вказівки до курсу “Українське ділове мовлення”// Уклад.: С.В.Бобиль, Є.Г.Нечаєв, О.О.Бочарова, Л.О.Малахова, Л.Д.Янгель. - Дніпропетровськ, 1999. - 102 с.

5. Культура писемного мовлення: Методичні вказівки до курсу “Ділова українська мова”// Уклад.: О.О.Бочарова, С.П. Лагдан, Л.О.Малахова. - Дніпропетровськ, 2003. - 32 с.

6. Лексика і фразеологія: Методичні вказівки до курсу “Українське ділове мовлення” // Уклад.: С.В.Бобиль, С.П.Лагдан. - Дніпропетровськ, 1998. - 19 с.

7. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова: Практикум. - К.: Либідь, 2000. - 383 с.

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1995. - 208 с.

9. Погиба Л.Г., Грибініченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів: Практикум.- К.: Либідь, 2002. - 238 с.

10. Сучасна українська мова: Підручник/ О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. - К., 1997. - 312 с.

11. Український правопис/ АН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, Інститут української мови. - 7-ме вид., випр. й доп. - К:, 1998. - 240 с.

12. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ Уклад.: С.П.Бибик, І.Л.Міхно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. - К., 1997. - 399 с.

13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1997. - 271 с.


Додаткова література

1. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. - К., 2000. - 384 с.

2. Новий українсько-російський, російсько-український словник/Уклад.: А.Ю.Петраковський. - Харків, 2000. - 1146 с.

3. Орфографічний словник української мови/ Уклад.:С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. - К.: Довіра, 1994. - 864 с.

4. Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я.Єрмоленко. - К.: Радянська школа, 1989. - 327 с.

5. Усне ділове спілкування: Методичні вказівки до курсу “Ділова українська мова” // Уклад.: С.В.Бобиль, С.П.Лагдан, Л.Д.Янгель. - Дніпропетровськ, 2002. - 41 с.


Модуль ЗН-3. Трудовий і господарський договори

Мета модулю – ознайомлення слухачів з основами трудового законодавства про працю, з основними принципами діяльності підприємств, з основними умовами господарського договору.
Укладач модулююрист Фонду страхування від нещасних випадків Порохня А.М.

НАВЧАЛЬНО ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ теми

Зміст модулю

Форма проведення занять

Кількість годин

1

Трудовий договір

Лекція

2

2

Закон про підприємства і господарський договір

Лекція

2
Всього
4

ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Тема 1. Основні принципи трудового законодавства. Законодавство про працю. Закінчення, зміна, припинення трудового договору. Дисциплінарна матеріальна відповідальність.

Тема 2. Повноваження підприємств при здійсненні господарської діяльності. Господарський договір і його основні умови.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Господарчий кодекс України.

 2. Закон про підприємництво в Україні, ст. 4.

 3. Цивільний кодекс України.

 4. Статут залізниць України

 5. Правила перевезень вантажів залізничним транспортом (додаток до статуту).

 6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затв. Постановою КМУ від 22.01.96 № 116

 7. Закон України ″Про лізинг″.

 8. Постанова КМУ від 03.04.93 № 245 Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій.

 9. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затв. Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.93 № 43.

 10. Рекомендації щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці. Затв. Наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 № 7.

Модуль ФН-1. Основи охорони обєктів інтелектуальної власності
Мета модулю : підвищення загального рівня знань слухачів у сфері захисту обєктів інтелектуальної власності як у світовому просторі, так і в Україні; засвоєння поняття авторського права та поняття промислової власності, прав винахідника, патентовласника та їх практичне застосування.

Укладач модулю: зав. патентно-ліцензійним відділом університету Бородай Т.І.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п

Зміст теми


Форма

проведення

занять


Кількість годин

1

Поняття інтелектуальної власності та світові організації, які регламентують основи охорони інтелектуальної власності. Законодавство України у цій сфері. Визначення обєктів інтелектуальної власності.

Лекція

1

2

Правила складання заявки на винахід. Вибір аналога і найбільш близького аналога до винаходу, що заявляється. Структура опису винаходу. Особливості складання формули винаходу. Зміст реферату. Необхідні платежі. Загальний склад заявки. Процедура її розгляду.

Практичні

заняття


1

Всього:

2
ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Тема1. Мета створення та діяльності всесвітніх організацій та угод: Паризька конвенція з охорони інтелектуальної власності (1883р.), Всесвітня організація інтелектуальної власності (1967р.), Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію (1971), Договір про патентну класифікацію (1978р.), Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності (1994р.) (членом якої повинна стати Україна для того, щоб можна було увійти до Всесвітньої торгівельної організації.), Регіональні патентні угоди - Європейська патентна конвенція (1973р.), Євразійська патентна конвенція (1995р.), африканські організації. Поняття інтелектуальної власності. Обєкти авторського права. Обєкти промислової власності. Основні положення закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993р. №3687-12 та закону України "Про авторське право і суміжні права" від23.12.1993р. №3792-12

Тема 2. Міжнародна патентна класифікація, її структура. Види пошуку аналогів. Отримання патентів в Україні, їх види. Організації, що займаються охороною промислової власності. Практичне заняття по складанню заявки на винахід.


ЛІТЕРАТУРА.


 1. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. В 4-х томах. Научно-практическое издание. Под общей редакцией А.Д.Святоцкого.Киев,1999.

 2. Інтелектуальна власність: нормативно-правові акти. За заг. редакцією В.Л.Петрова, О.Д.Святоцького. Київ,1999,том 1 і 2.

 3. Закон України “ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі “.

 4. Закон України “ Про охорону прав на промислові зразки”.

 5. Закон України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”

 6. Закон України “ Про охорону прав на зазначення походження товарів”

 7. Закон України “Про авторське право і суміжні права”.

Модуль ФН-2. Структурна реформа на залізничному транспорті


Мета модулю – Ознайомити слухачів зі структурою ринку транспортних послуг та вибором конкурентоспроможної моделі управління залізничним транспортом в умовах сучасного ринку та самофінансування, отримати базові знання по теорії та практиці побудови організаційних структур управління інфраструктурою залізниць та вантажними і пасажирськими перевезеннями.

Укладач модулю – доцент кафедри економіки та менеджменту , к.т.н. - Бараш Ю.С.


Навчально - тематичний план


№ Теми

Зміст теми

Форма проведення занять

Кількість годин

1.

Природна монополія на транспорті та можливість її реформування

лекція

1

2.

Дослідження перспективної моделі управління залізничним транспортом

лекція

1

3.

Принципи реформування структури управління залізничним транспортом

лекція

1

4.

Побудова організаційної структури компаній-операторів

практика

1

Разом

4

Програма модулю


Тема 1. Сучасна структура ринку залізничних перевезень та необхідність її реформування. Вплив зовнішнього середовища на залізничний транспорт. Перспективи розвитку залізничних перевезень та потенційні можливості галузі.

Тема 2. Різновиди моделі управління залізничним транспортом у деяких країнах світу. Стратегічні моделі управління залізничним транспортом.

Тема 3. Визначення раціонального співвідношення між впливом держави на діяльність транспортних структур та ступенем їх самостійності. Етапність структурної реформи. Доцільність утворення єдиного суб′єкту господарювання. Основні напрямки структурної реформи.

Тема 4. Принципи побудови організаційних структур управління.

Література

1. Концепція структурної реформи управління залізничним транспортом

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка