Затверджено на засіданні приймальної комісіїСторінка3/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5
Тематика курсу:

 1. Перекладна література в Україні: загальний нарис.

 2. Художній переклад як націєтворчий чинник в Україні.

 3. Діяльність українських перекладачів у XIX ст.

 4. Іван Франко як перекладач та перекладознавець.

 5. Українські перекладачі XX ст.

 6. Григорій Кочур як перекладач та перекладознавець.

 7. Микола Лукаш як перекладач.

 8. Вільям Шекспір в Україні.

 9. Сонети Шекспіра в українських перекладах.

 10. Найважливіші питання англомовної шевченкіани: переклади.

 11. Найважливіші питання англомовної шевченкіани: дослідження.

 12. Творча діяльність Віри Річ.

 13. Професор Ю.О. Жлуктенко як перекладач.

 14. Джон Вір та його внесок в англомовну шевченкіану.

 15. Переклади в сучасній Україні.

 16. Йосип Кобів як перекладач.

 17. Перший українознавець у Великобританії.

 18. Діяльність Андрія Содомори.

 19. Пантелеймон Куліш як перекладач.

 20. Діяльність Ірини Стешенко.

 21. Діяльність Миколи Зерова.

 22. Переклади Біблії та їхній внесок у теорію та практику художнього перекладу.

 23. Перекладачі Біблії.


Рекомендована література:

  1. Висоцька Н. Шекспірове слово в Козацькому краю / Н. Висоцька // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 120-121.

  2. Грабовецька О. С. Епітетна конструкція української мови  в зіставленні з англійською / О. С. Грабовецька // Мовознавство : доп. та повідомл. IV Міжнар конгр. україністів. – 2002. – С. 347-350.

  3. Грабовецька О. С. Шевченківський епітет як перекладознавча проблема : за матеріалами епітетів до символу “Дніпро” та їхніх англомовних відтворень / О. С. Грабовецька // Записки НТШ. – Львів, 2000. – Т. ССХХХІХ : Праці філологічної секції. – С. 306-315.

  4. Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі : (на матеріалі української та англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Грабовецька Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 22 с.

  5. Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку: матеріали Всеукр. наук. конфер. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 296 с.

  6. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч.: У 2 ч. Ч. 1 / уклад. : Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.]. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 21, ч. 1).

  7. Дзера О. В. Жанри поетичного перекладу / О. В. Дзера // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство (26–29 серп. 1999 р., Одеса) : доп. та повідомл. – Київ, 2002. – C. 343-346.

  8. Дзера О. В. Байронова лірика “Сонце безсонних” в українських перекладах / О. В. Дзера // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – Вип. 111. – C. 230-233.

  9. Дзера О. В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема : (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Дзера Оксана Василівна ; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 22 с.

  10. Дзера О. Біблійні мотиви “Гамлета” в українських перекладах / О. В. Дзера // Дзвін. – 2004. – № 4. – С. 149-153.

  11. Дроздовський Д. Единбурзький причал поезії / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2010. – № 5-6. – С. 195-199.

  12. Дроздовський Д. «Мандри» Ґ. Оруела до українського «Колгоспу тварин» [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський. – Режим доступу до електронної версії документа : http://litakcent.com/2009/05/15/mandry-g-oruela-do-ukrajinskoho-kolhospu-tvaryn.html. – Дата перегляду : 15. 05. 2009.

  13. Дроздовський Д. Taras Shevchenko: знайомство з туманним Альбіоном / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2009. – № 1-2. – С. 182-186.

  14. Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2009. – № 3-4. – С. 172-182.

  15. Дроздовський Д. Під сузір’ям Остапа Тарнавського / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2009. – № 1-2. – С. 189-192.

  16. Зіневич Л. М. М. Гоголь в інтерпретації М. Зерова: наступність перекладацької традиції / Л. М. Зіневич // Мова і культура. – 2009. – т. VII (119), Вип. 11. – С. 303-309.

  17. Зорівчак Р. З історії українського художнього перекладу: Іван Світличний у спогадах Леоніди Павлівни Світличної / Р. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 244–245.

  18. Зорівчак Р. П. „Як плив – так і плистиму...” : Андрій Содомора як історик і теоретик українського художнього перекладу / Р. П. Зорівчак // Дзвін. – 2009. – Чис. 11-12. – С. 143-147. – Бібліогр. : с. 147.

  19. Зорівчак Р. П. В далекому Альбіоні – з Україною в серці : [про Віктора Леонтійовича Свободу] / Р. П. Зорівчак // Ятрань. – 2005. – № 5. – С. 57–65.

  20. Зорівчак Р. П. Григорій Кочур як дослідник і популяризатор творчості Миколи Зерова / Р. П. Зорівчак // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / редкол.: О. І. Чередниченко, А. Д. Бєлова, В. І. Карабан [та ін.]. – Київ : Вид.-полігр. центр “Київ. ун-т”, 2004. – Вип. 15. – С. 10–15.

  21. Зорівчак Р. П. Дивосвіт Григорія Кочура : роздуми над книгою “Григорій Кочур і український переклад” (Київ ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004) / Р. П. Зорівчак // Літературна Україна. – 2005. – 3 берез.

  22. Зорівчак Р. П. Життя віддане художньому слову України : до сторіччя від дня народження Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Дивослово. – 2008. – № 11. – С. 59–63.

  23. Зорівчак Р. П. З історії українського художнього перекладу : Іван Світличний у спогадах Леоніди Павлівни Світличної / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 244–245.

  24. Зорівчак Р. П. Зачарована магією художнього слова України / Р. П. Зорівчак // Дзвін. – 2010. – Чис. 3-4. – С. 119–123.

  25. Зорівчак Р. П. Зеровіана Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Дзвін. – 2005. – № 5/6. –
   С. 133–136.

  26. Зорівчак Р. П. Його серця струм : [про науковий доробок британського україніста В. Л. Свободи] / Р. П. Зорівчак // Літературна Україна. – 2007. – 27 груд.

  27. Зорівчак Р. П. Класик українського перекладознавства : (до 75-річчя професора Віктора Вікторовича Коптілова) / Р. П. Зорівчак // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : наук. журнал / редкол.: В. Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Т. 3, № 1(7). – С. 167–171.

  28. Зорівчак Р. П. Кочурознавство початку ХХІ віку : (до сторіччя від дня народження Майстра [Григорія Кочура]) / Р. П. Зорівчак // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : монографія = Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine : monograph / відп. ред. М. Антонович. – Київ : Дух і літера, 2009. – С. 265–278. – Розділ 4. Творчий доробок Григорія Кочура: погляди з ХХІ ст. : до 100-ліття від дня народження. – Резюме англ. – Прим.: с. 275–277

  29. Зорівчак Р. П. Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. П. Зорівчак // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14–15 жовт. 2005 р.) / редкол.: Р. Зорівчак (голова) [та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 22–33.

  30. Зорівчак Р. П. Михайло Рудницький як перекладач Шекспірового “Гамлета” / Р. П. Зорівчак // Народна воля. – 2004. – 2 груд. (Чис. 46) ; 9 груд. (Чис. 47) ; 16 груд. (Чис. 48) ; 23 груд. (Чис. 49) ; 30 груд. (Чис. 50).

  31. Зорівчак Р. П. На сторожі Отчого Слова : до 95-річчя від дня народження Григорія Порфировича Кочура (17 листопада 1908 – 15 грудня 1994) / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 232–234.

  32. Зорівчак Р. П. Переклад як націєтворчий чинник в історично-культурологічній концепції Івана Франка / Р. П. Зорівчак // Записки НТШ / редкол.: І. Вакарчук, І. Денисюк, ... Р. Зорівчак [та ін.]. – Львів, 2005. – Т. 250 : Праці Філологічної секції / ред. тому О. Купчинський. – С. 497–517.

  33. Зорівчак Р. П. Перекладна література для дітей як чинник формування особистості / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 3–8. – Рез. англ. – Бібліогр. : с. 8.

  34. Зорівчак Р. П. Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник / Р. П. Зорівчак // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред. І. Вакарчук ; редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1010–1025. – Бібліогр.: с. 1024-1025. – Проблеми перекладознавства ; Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim = Українська література ХІХ-ХХ століть у європейському контексті / pod redakcją L. Siryk = під ред. Л. Сірик. – Lublin: Wyd-wo UMCS, 2008. – S. 29–39.

  35. Зорівчак Р. П. Рецепція творчості Лесі Українки англомовними літературами / Р. П. Зорівчак // Дивослово. – 1995. – № 2. – С. 26–30.

  36. Зорівчак Р. П. Творчий подвиг Ірини Стешенко : до 110-річчя від дня народження / Р. П. Зорівчак // Дивослово. – 2008. – № 7. – С. 50–53.

  37. Зорівчак Р. П. Творчість Лесі Українки в англомовному світі / Р. П. Зорівчак // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / [упоряд. Н. Сташенко ; редкол.: М. Жулинський та ін] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк : Ред.-вид. відділ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 48-62.

  38. Зорівчак Р. П. У духовно-культурному полі Григорія Кочура – теоретика й історика українського перекладу / Р. П. Зорівчак // Кочур Г. Література та переклад. Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю : у 2 т. / Г. Кочур ; упоряд.: А. Кочур, М. Кочур. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 1. – С. 11–63. – Бібліогр.: с. 59–63. – (Т. 1).

  39. Зорівчак Р. П. У духовно-культурному полі Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Ч. 1. – С. 5–59. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 1).

  40. Зорівчак Р. П. Україністика в науково-творчій спадщині професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / Р. П. Зорівчак // Мови, культури і переклад у добу глобалізації : наук. конф., присвяч. пам’яті професора Юрія Жлуктенка : (до 90-річчя від дня народження) [20–21 верес. 2005 р.] : програма і резюме доповідей. – Київ : КНУ імені Тараса  Шевченка, 2005. – С. 4.

  41. Зорівчак Р. П. Україністика у педагогічній та науковій діяльності професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / Р. П. Зорівчак // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. праць / [за ред. Ф. С. Бацевича]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» , 2010. – С. 17–23. – Бібліогр.: с. 23.

  42. Зорівчак Р. П. Українське слово в англомовному світі достойно репрезентувала англійка за національністю Віра Річ / Р. П. Зорівчак // Українська літературна газета. – 2010. – 20 серп. – С. 12–13.

  43. Зорівчак Р. П. Український художній переклад як націотворчий чинник / Р. П. Зорівчак // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Іноземні мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 8–23.

  44. Зорівчак Р. П. Шевченкове слово на американському континенті / Р. П. Зорівчак // Борітеся – поборете! : пропам’ятна книжка з нагоди відкриття пам’ятника Т. Шевченкові в Сиракузах = Battle on – and Win Your Battle! : commemorative book of the Taras Shevchenko monument unveiling in Syracuse / ред. і упоряд. М. Дупляк. – Сиракузи, Н. Й., 2010 : Комітет будови пам’ятника Т. Шевченкові. – С. 162–168. – Передрук : «Народна воля», 1997. – 6 берез. (Чис. 10.) ; 13 берез. (Чис. 11) ; 20 берез. (Чис. 12) ; 3 квіт. (Чис. 14).

  45. Зорівчак Р. П. Шевченкознавство в англомовному світі / Р. П. Зорівчак // Борітеся – поборете! : пропам’ятна книжка з нагоди відкриття пам’ятника Т. Шевченкові в Сиракузах = Battle on – and Win Your Battle! : commemorative book of the Taras Shevchenko monument unveiling in Syracuse / ред. і упоряд. М. Дупляк. – Сиракузи, Н. Й., 2010 : Комітет будови пам’ятника Т. Шевченкові. – С. 172–178. – Бібліогр.: с. 177–178. – Передрук : «Народна воля», 1995. – 16 лют. (Чис. 7) ; 23 лют. (Чис. 8) ; 2 берез. (Чис. 9) ; 9 берез. (Чис. 9).

  46. Зорівчак Р. П. Шекспірів “Гамлет“: перший український повний переклад – 1873 / Р. П. Зорівчак // Мови та культури в новій Європі : зб. доп. на Міжнар. наук. читаннях, присвяч. 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 344-350. – Бібліогр.: с. 350.

  47. Зорівчак Р. П. Шекспірів “Гамлет” у перекладі Михайла Рудницького / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 154-164. – [Розділ]. Перекладознавство. Контрастивна лінгвістика. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 163.

  48. Зорівчак Р. П. Шлях до Пророка : Шевченкове слово в англомовному світі / Р. П. Зорівчак // Літературна Україна. – 2006. – 9 берез.

  49. Івасюк О. Творець сучасного українського перекладознавства (Світлій пам’яті професора В. В. Коптілова присвячено) / О. Івасюк, О. Огуй // Всесвіт. – 2010. – № 7-8. – С. 240-248.

  50. Івасюта О. Б. Проблема символу та його інтерпретації / Л. Б. Івасюта // Нова філологія. – 2009. – № 35. – С. 310-317.

  51. Канова Г. Відкриваючи Роберта Сауті / Г. Канова // Всесвіт. – 2010. – № 7-8. – С. 230-235.

  52. Кодак М. Іван Франко versus Вільям Шекспір або «І зоря до зорі промовляла» / М. Кодак // Слово і Час. – 2009. – № 8. – С. 73-83.

  53. Косів Г. Віра Річ. Творчий портрет перекладача. – Львів: Піраміда, 2011. – 264 с.

  54. Косів Г. Подвиг в ім’я України / Г. Косів // Літературна Україна. – 2010. – № 2 – С. 2.

  55. Костецький І. Вибрана бібліографія / І. Костецький // Кур’єр Кривбасу. – 2009. - № 232-233. - С. 248-280.

  56. Коцюбинська М. Тихий стоїцизм Г. Кочура / М. Коцюбинська // Слово і Час. – 2009. – № 6. – С. 68-75.

  57. Крупенко О. З когорти перекладачів-шістдесятників / О. Крупенко // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 174-178.

  58. Лімборський І. «Наш Шекспір», або доля шедеврів світового письменства за доби глобалізації / І. Лімборський // Всесвіт. – 2010. – № 9-10. – С. 247-252.

  59. Літерат М. «Жовтий князь» німецькою / М. Літерат // Літературна Україна. – 2010. – № 1. – С. 2

  60. Микола Лукаш: біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин; наук. ред. Р. Зорівчак; ред.-бібліогр. Г. Домбровська; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.]. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 356 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 10).

  61. Онуфрієнко Г. С. Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації / Г. С. Онуфрієнко, Н. О. Кузнєцова // Мова і культура. – 2009. – т. IV (116), Вип. 11. – С. 312-316.

  62. Паламарчук Д. Х. Відгук на переклади І. Костецького / Д. Х. Паламарчук // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 161-163

  63. Попович Є. Це ім’я мене зачарувало – поліглот, та ще й блискучий переклад / Є. Попович // Всесвіт. – 2009. – № 3-4. – С. 198-204.

  64. Радчук О. Опір оригіналу і метод тлумача: «Джон Андерсон» Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша / О. Радчук // Всесвіт. – 2010. – № 1-2. – С. 213-218.

  65. Рудницькі Н. Проза і поезія в «Кентенберійських оповідях» Дж. Чосера і релевантність їх співвідношення для перекладу / Н. Рудницька // Новітня філологія. – № 14 (34). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 147-152.

  66. Савчин В. Плекав він слово, наче сад : (до 85-річчя з дня народження Миколи Лукаша) / В. Савчин // Слово Просвіти. – 2004. – 23 – 29 груд. – С. 10.

  67. Савчин В. Р. До перекладацької стратегії Миколи Лукаша / В. Р. Савчин // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – Вип. 15. – С. 77-81.

  68. Ситар Р. А. Порівняння як проблема перекладу : (на матеріалі оригіналу епічної поеми “Слово о полку Iгоревiм” та його  англомовних перекладах) / Р. А. Ситар // Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича (серія “Германська філологія”). – Чернівці. – 2001. – вип. 115. – С.149 – 158.

  69. Ситар Р. А. Словесні образи епічних поем “Слово о полку Iгоревiм” та  “Беовульф” (спроба зіставного аналізу) / Р. А. Ситар // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції : Семантика, Синтактика, Прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів, 1999. - С. 384 – 390.

  70. Сікач Л. М. Національно-культурний компонент – майстерність перекладу / Л. М. Сікач // Мова і культура. – 2009. – т. 6 (118), Вип. 11. – С. 231-235.

  71. Содомора А. Від серця до серця. На шляху до історії українського перекладу / А. Содомора // Літературна Україна. – 2010. – Вип. 4. – С. 5.

  72. Стембковська Г. День смерті пані день: Американська поезія 1950-1960-х рр. у перекладах Ю. Андруховича / Г. Стембковська // Слово і Час. – 2009. - № 4. – С. 109-110.

  73. Стріха М. Дещо про пастки для публікаторів. Григорій Кочур як рецензент перекладів Ігоря Костецького / М. Стріха // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 234-235. – С. 230-233.

  74. Стріха Максим Пісня про Роланда: випробування силабікою / Максим Стріха // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 180-183.

  75. Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжнар. наук. конфер. (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 328 с.

  76. Тебешевська О. Присутність майстра / О. Тебешевська // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 183-185.

  77. Трубайчук О. Ушанували перекладача віртуоза / О. Трубайчук // Літературна Україна. – 2010. – № 39 – С. 5.

  78. Чередниченко О. Перекладацький доробок Григорія Кочура / О.Чередниченко // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 185-190.

  79. Шмігер Т. В. Проблеми вивчення перекладацької спадщини професора Володимира Державина / Т. В. Шмігер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика. – Херсон : ХГУ, 2009. – № 9. – С. 369-399.


10. Теорія перекладу

Основна мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами перекладу і прищепити їм практичні навички самостійної роботи над перекладом різножанрових текстів. Курс формує знання студентів про роль перекладу у сучасному світі, загальну та спеціальні теорії перекладу, історію, критику та дидактику перекладу, поняття перекладацької еквівалентності та адекватності перекладу, основні типи перекладу залежно від типу та функцій тексту, лексико-граматичні та стилістичні труднощі перекладу, основні випадки розходжень між структурою англійської та української мови.Курс покликаний навчити вмінню бачити текст з усіма його перекладацькими проблемами та аналізувати його з погляду перекладацьких стратегій, виокремлювати одиниці перекладу в тексті і адекватно відображати їх у мові перекладу, загострити увагу студентів на лексико-семантичних, граматичних і стилістичних особливостях англійських та українських текстів, розвинути відповідальне ставлення до перекладацької роботи з огляду на автора тексту оригіналу і читача тексту перекладу.
Тематика курсу:

 1. Перекладознавство як міждисциплінарна галузь знань. Зв’язок з іншими дисциплінами.

 2. Періодизація літератури з теорії практики і історії перекладу.

 3. Основні підходи до процесу перекладу у різні періоди історичного розвитку .

 4. Функції перекладу.

 5. Ключові поняття перекладознавства: еквівалентність, одиниця перекладу, інваріант, перекладацька норма.

 6. Множинність перекладів.

 7. Особистість перекладача. Вимоги до перекладача (усного/письмового). Перекладацька компетентність.

 8. Граматичні проблеми перекладу. Граматичні трансформації.

 9. Структурно-конотативна реалія в англо-українському бінарному зіставленні.

 10. Лексичні проблеми перекладу: основні види семантичної відповідності, лексичні трансформації, шляхи відтворення безеквівалентної лексики, переклад неологізмів.

 11. Реалія як проблема перекладу. Основні методи відтворення функцій реалії у засобами цільової мови.

 12. Словесний образ як проблема перекладу.

 13. Прагматичні проблеми перекладу. Теорія ситуаційних площин. «Відкритий» (overt) і «прихований» (covert) переклад.

 14. Дослідження усного перекладу як окрема галузь перекладознавства.

 15. Теорія релевантності та переклад.

 16. Застосування когнітивної лінгвістики у перекладі.

 17. Застосування етнолінгвістики лінгвістики у перекладі.

 18. Теорія полісистеми і вивчення перекладної літератури. Скопос.

 19. Застосування корпусної лінгвістики у вивченні перекладу.

 20. Постколоніальна теорія перекладу.

 21. Розвиток перекладознавчого аналізу в Україні.

 22. Застосування теорії деконструкції у вивченні перекладу.

 23. Цензура та ідеологія у перекладі.

 24. Застосування дискурсознавства у вивченні перекладу.

 25. Дидактика перекладу як галузь перекладознавства. Внесок О. Фінкеля.

 26. Перекладознавча бібліографія як галузь перекладознавства.


Рекомендована література:

 1. Бабенко В. М. Художній переклад: історія, теорія, практика. Українська перекладацька школа / В. М. Бабенко. – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського держ. педуніверситету ім. Володимира Винниченка, 2007. – 326 с.

 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод / Л.С. Бархударов. – Москва: Междунар. отношения, 1975. – 240 с.

 3. Бех П.О. Поетичний переклад і принцип еквілінеарності / П. О. Бех // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – № 1. – С. 83-93.

 4. Білодід І.К. Про критерії якості перекладу / І. К. Білодід // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – Вип. 1. – С. 3-4.

 5. Брандес М. П. Стиль и перевод : (на материале немецкого языка) / М. П. Брандес. – Москва: Высш. шк., 1988. – 127с.

 6. Брюховецький В. У справі професійного перекладацтва : [про М. Зерова] / В. Брюховецький // Зарубіжна література. – 2000. – № 14 (квіт.)

 7. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Вл. Россельса. – Москва : Высш. шк., 1986. – 416 с.

 8. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу : літ.-критич. нарис. / О. І. Гайнічеру. – Київ : Дніпро, 1990. – 212 с. – (Бесіди про худ. л-ру).

 9. Галь Н. Я. Слово живое и мертвое. Из опыта переводчика и редактора / Н. Я. Галь. – Москва : Книга, 1987. – 272 с.

 10. Дзера О.В. Жанри художнього перекладу / О. В. Дзера // Записки перекладацької майстерні 2000-2001. – Т. 1. – Львів, 2001. – С. 18-37.

 11. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Рад. шк., 1960. – 160 с.

 12. Жлуктенко Ю.О. Проблеми адекватності перекладу / Ю.О. Жлуктенко, О.В Двухжилов // Теорія і практика перекладу. – 1981. Вип. 6. – С. 85 – 91.

 13. Зеров М. У справі віршованого перекладу / М. Зеров // Всесвіт. – 1988. - № 8

 14. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія : (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р.П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 175 с.

 15. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад : (на матеріалі англомовних перекладів української прози) / Р.П. Зорівчак. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с.

 16. Зорівчак Р.П. Семантична структура словесного образу: до методології перекладознавчого аналізу. / Р.П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – Вип. 111. – С. 218 – 224.

 17. Зорівчак Р.П. Словесний образ у художньому перекладі / Р.П. Зорівчак // “Хай слово мовлене інакше…” – Киїів : Дніпро, 1982. – С. 51 – 65.

 18. Івасюк О. Відтворення ритмомелодійної домінанти в українських перекладах поезії Полін Джонсон (Текагіонвейк) / О. Івасюк // Зписки НТШ. – Львів – 2000. – Т. ССХХХІХ : Праці філологічної секції. – С. 354 – 366.

 19. Івасюк О.Я. Теорія і практика віршового тперекладу : (на матеріалі творів Маргот Озборн та їх українських перекладів) / О. Я. Івасюк. – Чернівці : Рута, 2006. – 124с.

 20. Ковганюк С.П. Практика перекладу / С. П. Ковганюк. – Київ : Дніпро, 1968. – 276с.

 21. Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця ХІХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.16 „Перекладознавство” / Коломієць Лада Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 41 с.

 22. Комиссаров В.Н. Теория перевода : (лингвистические аспекты) : учеб. для ин-тов и факульт. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая шк., 1990. – 253 с.

 23. Коптілов В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1972. – 215 с.

 24. Коптілов В. Актуальні питання українського художнього перекладу / В. В. Коптілов ; [ред. : Л. Л. Щербатенко, В. Д. Лелеко, Т. І. Хохановська]. – Київ : вид-во Київського університету, 1971. – 130 с.

 25. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу : навч. посіб. / В.В. Коптілов. – Київ : Юніверс, 2002. – 280 с.

 26. Кундзіч О.Л. Творчі проблеми перекладу / О.Л. Кундзіч. – Київ : Дніпро, 1973. – 264 с.

 27. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

 28. Левый И. Искусство перевода / И. Левій / пер. с чеш. и предисл. Вл. Россельса. – Москва : Прогресс, 1974. – 398 с.

 29. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – Москва, 1970. – 383 с.

 30. Мірошниченко В. В. До проблеми відтворення мови та стилю творів М. М. Коцюбинського в перекладах англійською мовою / В. В. Мірошниченко // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – Вип. 1. – С. 98-108.

 31. Нариси з контрастивної лінгвістики / зб. наук. праць ; ред. Жлуктенко Ю.О. – Київ: Наук. думка , 1979 – 196 с

 32. Николина Н.А. Филологический анализ текста : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.А. Николина. – Москва: Издательский центр «Академия», 2003. — 256 с.

 33. Новикова М. Міфи та місія / М. Новикова. – Київ : Дух і літера, 2005. – 426 с.

 34. Новикова М. А. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода : (стилистика переводчика) : автореф. дис. на соискание учен. степени дра филол. наук : спец. 10.02.19 „Общее языкознание” / Новикова Мария Алексеевна ; Ленинград. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград, 1980. – 27 с.

 35. Новикова М.А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь : лит.-крит. очерки / М. А. Новикова. – Киев : Рад. письменник, 1986. – 224 с.

 36. Новикова М. А. Символика в художественном тексте. Символика пространства: (на материале „Вечеров на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя и их английских переводов) : учеб. пособие / М. А. Новикова, И. Н. Шама ; М-во образования Украины. Ин-т содержания и методов обучения, Запорож. гос. ун-т, Симферопол. гос. ун-т. – Запорожье : СП „Верже”, 1996. – 171 с.

 37. Основи перекладознавства : навч. посіб. / за ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с.

 38. Рильський М.Т. Мистецтво перекладу : статті, виступи, нотатки / упорядк. і комент. Г. Колесника. – Київ: Рад. письменник, 1975. – 344 с.

 39. Снігур С. Стан сучасного перекладознавства на Заході / С. Снігур // Записки перекладацької майстерні 2000-2001. – Львів, 2002. – Т. 3. – С. 6-15.

 40. Содомора А. Студії одного вірша / А. Содомора. – Львів : Літопис, 2006. – 363 с.

 41. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха. – Київ : Факт-Наш час, 2006. -344 с.

 42. Сухорольська С.М. Методи лінгвістичних досліджень : нав. посібник / С.М. Сухорольська, О.І. Федоренко. – 2-е вид., перероб. і доп. . – Львів : Інтелект-Захід, 2009. – 347 с.

 43. Українське перекладознавство ХХ сторіччя : бібліографія / ЛНУ імені Івана Франка, НТШ ; склав Т. Шмігер ; [автори передм. : Р. Зорівчак, Т. Шмігер ; наук. ред. Р. Зорівчак]. – Львів, 2013. – 626 с.

 44. Федоров А.В. Основы общей теории перевода : лингвистические проблемы / А. В. Федоров. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высш. шк., 1983. – 304 с.

 45. «Хай слово мовлене інакше...» : статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / упорядк. В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1982

 46. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. – Київ : Либідь, 2007. – 247с.

 47. Чуковский К. Высокое искусство / К. Чуковський. – Москва : Сов. писатель, 1968. – 382 с.

 48. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер ; передм. Р. Зорівчак. – Київ : Смолоскип, 2009. – 342 с.

 49. Шмігер Т. Перекладознавча бібліографія: перші роздуми й дефініції / Т. Шмігер // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Сер. „Лінгвістика”. – Херсон, 2011. – Вип. 14. – С. 339-342.

 50. Шмігер Т. Вагомість бібліографії українського перекладознавства у контексті історії національної науки / Т. Шмігер // Всесвіт. – 2012. – № 3/4. – С. 240-246.

 51. Эткинд Е. Поэзия и перевод / Е. Эткинд. – Москва ; Ленинград, 1963. – 430 с.

 52. Armstrong N. Translation, Linguistics, Culture : a French–English Handbook / N. Armstrong. – Clevedon ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters Ltd, 2005. – 218 p.

 53. Baker M. In other words : A Coursebook on Translation / М. Baker. – London and New York: Routledge, 1992. – V. XII. – 304 p.

 54. Bandia Paul F. Translation as Reparation: Writing and Translating in Postcolonial Africa. – Manchester, UK; Kinderhook (NY), USA: St Jerome, 2008. – 270 p.

 55. Bassnet-McGuire S. Translation Studies / New Accents / S. Bassnet-McGuire. – London and New York : Methuen, 1980. – V. XII. –159 p.

 56. Bassnett S. Constructing Cultures: Essays on Literary Translation / S. Bassnett, A. Lefevere. – Clevedon; Philadelphia; Toronto; Sydney; Johannesburg: Multilingual Matters, 1998. – xxii, 143 p. – (Topics in translation. 11).

 57. Catford J. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics / J. A. Catford. – London : Oxford Univ. Press, 1965. – viii, 103 p.

 58. Decentering translation studies : India and beyond / ed. by J. Wakabayashi and R. Kothari. – Amsterdam : John Benjamins, 2009. – xi, 219 p. – (Benjamins translation library 86.)

 59. Eco U. Experiences in Translation / U. Eco. – Toronto : Univ. of Toronto Press, 2001. – 135 p.

 60. An Encyclopaedia of Translation. Chinese-English, English-Chinese / Ed. by Chan Sin-Wai, D.E. Pollard. – Hong Kong: The Chinese University Press; The Chinese University of Hong Kong, 2001. – 1150 p.

 61. Englund Dimitrova B. Expertise and explicitation in the translation process / B. Englund Dimitrova. – Amsterdam : John Benjamins, 2005. – P. xx, 295. – (Benjamins translation library 64.)

 62. Even-Zohar I. Papers in historical poetics / I. Even-Zohar. – Tel Aviv : Porter Inst. for Poetics and Semiotics, 1978. -226 pp.

 63. Genztler E. Contemporary Translation Theories / E. Genztler. – London & New York : Routledge, 1993. – 220 p.

 64. Gutt E.-A. Translation and Relevance: Cognition and Context / E.-A. Gutt. – Manchester; Boston: St. Jerome, 2000. – 271 p.

 65. Handbook of translation studies : vol. 1-3 / ed. by Y. Gambier and L. van Doorslaer. – Amsterdam : John Benjamins, 2010-2012.

 66. Holmes J. Translated. Papers on Literary Translation and Translation Studies / J. Holmes. – Amsterdam : Rodopi, 1988. – 117 p.

 67. Pokorn N. K. Challenging the traditional axioms: Translation into a non-mother tongue / N. K. Pokorn. – Amsterdam : John Benjamins, 2005. – P. xii, 166. – (Benjamins translation library 62.)

 68. Quantitative methods in corpus-based translation studies: A practical guide to descriptive translation research / ed. by Michael P. Oakes and Meng Ji. Amsterdam : John Benjamins, 2012. – x, 361 p.

 69. Rodríguez Rodríguez B. M. Literary translation quality assessment / B. Ma. Rodríguez Rodríguez. – Munich : LINCOM Europa, 2007. – 190 p. – (LINCOM studies in translation 03.)

 70. Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. – 2nd ed. – Oxford; New York: Oxford University Press, 1992. – 538 p.

 71. Sturge K. Representing Others: Translation, Ethnography and the Museum. – Manchester, UK; Kinderhook (NY), USA: St. Jerome Publishing, 2007. – [12], 198 p. – (Translation Theories Explored. 11).

 72. Tabakowska E. Cognitive linguistics and poetics of translation. – Tübingen: Narr, 1993. – 152 p. –(Language in performance; 9).

 73. Testing and assessment in translation and interpreting studies: A call for dialogue between research and practice / ed. by Claudia V. Angelelli and Holly E. Jacobson. – Amsterdam : John Benjamins, 2009. – vi, 386 p. – (American translators association scholarly monograph series 14.)

 74. Topics in audiovisual translation / ed. by P. Orero. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2004. – xiii, 225 p. – (Benjamins Translation Library, vol. 56).

 75. Translation – theory and practice : a historical reader / ed. by D. Weissbort & A. Eysteinsson. – Oxford : OUP, 2006. – 649 p.

 76. Translation and cultural change: Studies in history, norms and image-projection / ed. by E. Hung. – Amsterdam : John Benjamins, 2005. – P. xvi, 195. – (Benjamins translation library 61.)

 77. Translation studies at the interface of disciplines / ed. by João Ferreira Duarte, Alexandra Assis Rosa, and Teresa Seruya. – Amsterdam : John Benjamins, 2006. – vi, 207 p. – (Benjamins translation library 68.)

 78. Triangulating translation: perspectives in process oriented research / ed. by F. Alves. – Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2003. – X, 163 p. – (Benjamins Translation Library, vol. 45).

 79. Tymoczko M. Enlarging translation, empowering translators / M. Tymoczko. – Manchester; Boston: St. Jerome, 2007. – 353 p.

 80. Shmiher T. The Cognitive Foundations of Translation Studies Analysis: Translating the Concept of Grace from the Sermon on Law and Grace of Hilarion of Kyiv / T. Shmiher // Іноземна філологія. – 2011. – Вип. 123. – С. 185-212.

 81. Übersetzung – Translation – Traduction : Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung = An International Encyclopedia of Translation Studies = Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction : im 3 T. / Ed. by Harald Kittel, Armin Paul Frank, Norbert Greiner, Theo Hermans, Werner Koller, José Lambert, Fritz Paul Together with Juliane House, Brigitte Schultze. – Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2004-2011.


11. Динаміка розвитку перекладацьких принципів в історичному аспекті
Курс вивчає головні поняття динаміки; зародження перекладання як діяльності; етапи розвитку перекладацьких теорій; ранні теорії перекладання; принципи перекладання у 20 ст.; ключові концепції перекладання в історичному зрізі; ключові праці видатних перекладознавців.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка