Затверджено на засіданні приймальної комісії


Виноградов В. В. Обще лингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы / В. В. Виноградов // «Памяти академика Л. В. Щербы» : сборник. – Ленинград, 1951Сторінка2/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.88 Mb.
#10336
1   2   3   4   5

Виноградов В. В. Обще лингвистические и грамматические взгляды акад. Л. В. Щербы / В. В. Виноградов // «Памяти академика Л. В. Щербы» : сборник. – Ленинград, 1951.


 • Вихованець І. Р. Нариси функціонального аналізу української мови / І. Р. Вихованець. – Київ : Наук. думка, 1992.

 • Герценберг Л. О методe сопоставительного изучения языков / Л. Герценберг, Ж. М. Юсуфджанова // Теория языка. Англистика. Кельтология. – Москва : Наука, 1976. – С. 40-46.

 • Жлуктенко Ю. А. К вопросу о проницаемости грамматического строя при взаимодействии языков / Ю. А. Жлуктенко // Вопросы теории английского и немецкого языков : сборник. – Киев, 1962.

 • Жлуктенко Ю. О. Контрастивна лінгвістика : проблеми і перспективи / Ю. О. Жлуктенко, В. Н. Бублик // Мовознавство. – 1976. – № 4. – С. 3-15.

 • Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Радянська шк. – 1960. – 160 с.

 • Контрастивная и фукнциональная грамматика : межвуз. темат. сб. науч. тр. / отв. ред. Б. М. Балин. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1987. – 164 с.

 • Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов : підручник / А. Е. Левицький. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 264 с.

 • Нариси з контрастивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 196 с.

 • Порівняльні дослідження з граматики англійської української, російської мов / за ред. Ю. О.Жлуктенка. – Київ : Наук. думка, 1981.

 • Раевская Н. Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского языка / Н. Н. Раевская. – Киев : Изд-во Киев. гос. ун-та, 1973. – 144 с.

 • Федоренко О. І. Граматика англійської мови. Теоретичний курс : навч. посіб. / О. І. Федоренко, С. М. Сухорольська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 360 с.

 • Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика / В. Н. Ярцева. – Москва : Наука, 1981. – 112 с.

 • Ярцева В. Н. Сопоставительно – типологического исследования в области синтаксиса / В. Н. Ярцева // Phillologica. – Ленинград, 1973. – С. 190-197.

 • Dezso L. Studies in syntactic typology and contrastive grammar / L. Dezso. – Budapest: [б. в.], 1982.

 • Korunets I.V. Contrastive typology of the English and Ukrainian languages / I.V. Korunets. – Kyiv : Lybidpubl, 1995. – 238 p.

 • Sukhorolska S.M. Methods of Linguistic Analysis / S. M. Sukhorolska, O. I. Fedorenko. – Lviv : Intelekt-Zakhid, 2009. – 347 p.


  5. Лексикологія

  Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями лексикології сучасної англійської мови у зіставленні з українською (з огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення англійської мови з українською). Курс формує у студентів бачення мови як єдності мовних рівнів та систем; закладає теоретичні основи розуміння лексичної системи мови, принципів організації форми (словотвір), змісту (семантика) та функціонування (стилістична диференціація) лексичних одиниць англійської та української мов у зіставленні; дає знання теоретичних засад контрастивного аналізу лексики та фразеології (яку включено в курс як додатковий змістовий модуль) англійської та української мов і формує навички та закріплює уміння застосовувати його для розв’язку практичних завдань перекладу. Курс також розвиває вміння оперувати основними поняттями лексикології, кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова.


  Тематика курсу:

  1. Слово в українській та англійській мовах: словотвір та семантична структура.

  1.1. Лексикологія як філологічна дисципліна. Завдання, предмет і об’єкт лексикології. Підрозділи лексикологічних студій. Контрастивна лексикологія.

  1.2. Поняття словника мови і слова. Слово як основна мовна одиниця. Морфологічна структура слова.

  1.3. Словотвір в українській та англійській мовах.

  1.4. Семасіологія як галузь мовознавства. Семантична структура слова та її розвиток. Полісемія.

  1.5. Питання синонімії, антонімії, омонімії та паронімії. Проблеми перекладу.

  2. Слово в українській та англійській мовах: етимологічна структура та стилістична диференціація словникового складу; лексикографічний опис.

  2.1. Етимологічна структура словника англійської та української мов.

  2.2. Стилістична диференціація лексики англійської та української мов.

  2.3. Мовленнєві варіанти мови. Англійська мова як глобальна мова. Статус та варіанти англійської мови.

  2.4. Лексикографія як прикладна лексикологія. Типи словників. Корпусна лексикографія.

  3. Фразеологічні одиниці в українській та англійській мовах: структурно-семантичні та граматичні характеристики, походження, класифікація.

  3.1. Фразеологічні одиниці англійської та української мов у порівняльному аспекті. Типи фразеологічних одиниць у зіставлюваних мовах. Підходи до класифікації. Походження фразеологічних одиниць англійської та української мов.


  Рекомендована література:

  1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / И. В. Арнольд – Москва : Высшая шк., 1986. – 285 с.

  2. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике / И. В. Арнольд – Москва : Высшая шк., 1991. – 140 с.

  3. Бортничук Е. Н. Сложное слово синтаксического типа и фразеологизм / Е. Н. Бортничук, Л. Г. Верба // Вестник Киев, ун-та. Романо-германская филология. Вып. 24. – Киев : КГУ, 1990. – С. 3–6.

  4. Бортничук Е. Н. Словообразование в современном английском языке / Е. Н.Бортничук, И. В. Василенко, Л. П. Пастушенко – Киев : Вища шк., 1988. – 261 с.

  5. Биховець Н. М. Запозичення серед англійських неологізмів (70-ті роки) / Н. М. Биховець // Мовознавство. – 1988. – №6. – С. 57–63.

  6. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов / Л. Г. Верба – Вінниця : Нова книга, 2008. – 246 с.

  7. Гальперин И. Р. Лексикология английского языка / И. Р. Гальперин, Е. В. Черкасская – Москва, 1955.

  8. Герценберг Л. О методе сопоставительного изучения языков / Л. Герценберг, Ж. М. Юсуфджанова // Теория языка. Англистика. Кельтология. – Москва : Наука, 1976.

  9. Гинзбург Р. З. Лексикология английского языка / Р. З. Гинзбург – Москва : Высшая шк., 1966.

  10. Жлуктенко Ю. О. Аспекти контрастивної лексикології / Ю. О. Жлуктенко // Мовознавство. – 1989. – №6. – С. 3–8.

  11. Жлуктенко, Ю. О. Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова у США і Канаді / Жлуктенко Ю. О. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – 168 с.

  12. Жлуктенко Ю. О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю. О. Жлуктенко – Київ : Наук. думка, 1990. – 176 с.

  13. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія : (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 175 с.

  14. 3аботкина В. Н. Новая лексика современного английского азыка / В. Н. 3аботкина – Москва : Высшая шк., 1989. – 126 с.

  15. 3ацный Ю. А. Аналогия и некоторые словообразовательные процессы английского языка в 70-80 г. / Ю. А. 3ацный // Иностранные языки в школе. – 1991. – Вып. 24. – С. 93–98.

  16. 3ацний Ю. А. Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системи англійської мови / Ю. А. 3ацний – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 110 с.

  17. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : навч. посібник / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 127 с.

  18. Козырева Л. Ф. О сопоставительном изучении фразеологии / Л. Ф. Козырева // Сопоставительная стилистика иностранных языков. – Ростов-на-Дону : Ростов. пед. ин-т, 1976. – С. 16–23.

  19. Маковский М. М. Английская социальная диалектика / М. М. Маковский – Москва : Высшая шк., 1982. -136 с.

  20. Манакін В. М. Проблеми контрастивної лексикології близькоспоріднених мов / В. М. Манакін // Мовознавство. – 1994. – №1. – С. 50–58.

  21. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / В. Н. Манакин– Київ : Знання, 2004. – 326 с.

  22. Медведева Л. М. Типы словообразовательной мотивации и семантика производного слова / Медведева Л. М. // Вопросы языкознания. – 1989. – №1. – С. 86–97.

  23. Мешков О. Д. Словообразование современного английского языка / О. Д. Мешков – Москва : Наука, 1976. – 245 с.

  24. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий – Харків : Основа, 1993. – 256 с.

  25. Нариси з контрастивної лінгвістики / відп. ред. Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Наук. думка, 1979. – 195 с.

  26. Питання структурної лексикології / відп. ред. : В. С. Перебийніс, М. П. Муравицька. – Київ : Наук. думка, 1970. – 242 с.

  27. Потебня О. О. Естетика і поетика слова : збірник / О. О. Потебня. – Київ : Мистецтво, 1985. – 302 с.

  28. Пражский лингвистический кружок : сборник статей. – Москва : Прогресе, 1967. – 560 с.

  29. Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи / И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1985. – 169 с.

  30. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / заг. ред. акад. І. К. Білодіда. – Київ : Наук. думка, 1973. – 439 с.

  31. Тараненко А. А. Языковая семантика в её динамических аспектах / А. А. Тараненко – Київ: Наук. думка, 1989. – 294 с.

  32. Царев П.В. Продуктивное смешанное словообразование в современном английском языке / П. В. Царев – Москва : Изд-во МГУ, 1984. – 255 с.

  33. Швейцер А. Д. Литературный английский язык в США и Англии / А. Д. Швейцер – Москва : Высшая шк., 1971. – 200 с.

  34. Языковые ситуации и взаимодействие языков. – Київ : Наук. думка, 1989.

  35. Bancerjwski I. Some contrastive considerations about semantics in the communicative process / I. Bancerjwski // Papers and Studies in Contrastive Linguistics / ed. by J. Fisiak. – 1973. – Vol.1. – P. 11–31.

  36. Baranstev С. English lexicology in practice / С. Baranstev – Kyiv ; Lviv : Radyanska shkola, 1951. – 163 p.

  37. Berndt R. A semantically based approach to language description and its potential impact on the teaching of foreign languages / R. Berndt // Papers and Studies in Contrastive Linguistics / ed. by J. Fisiak. – 1973. – Vol.2. – P. 33–64.

  38. Contrastive Linguistics and the Language Teacher / ed. by J. Fisiak. – Oxford ; New York ; Toronto a.o. : Pergamon Press, 1981. – 284 p.

  39. Nikolenko A. G. English Lexicology. Theory and Practice / A. G. Nikolenko. – Vinnytsya : Nova Knyha, 2007. – 527 p.

  40. Rayevska N. V. English Lexicology / N. V. Rayevska – Moscow : [б. в.], 1962.

  41. Soloshenko O. D. Lecture notes on English lexicology / O. D. Soloshenko, Yu. A. Zavhorodniev. – Lviv : Yevrosvit, 1998. – 225 p.

  42. Weinreich U. Languages in Contact: Findings and Problems / U. Weinreich. – New York, 1953. – 148 p.


  6. Основи лексикографії

  З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення англійської мови з українською. Курс розглядає загальну історію укладання словників у світі (головні напрямки і тенденції), історію лексикографії в Україні, історію англомовної лексикографії, типи словників, енциклопедичні та лінгвістичні словники, етимологічні словники, регіональні словники, навчальні словники, тезауруси та словники синонімів, Перші словники України-Русі, перші англомовні словники, словник С. Джонсона та Н. Бейлі, “Лексикон” П. Беринди, Вебстерські словники, Оксфордський словник, “Словарь української мови” Б. Грінченка, СУМ. Курс розвиває вміння розпізнавати словники за типами; аналізувати словникові статті; порівнювати словникові статті різномовних джерел однієї епохи; порівнювати словникові статті джерел тієї ж мови, але різних епох; порівнювати статті словників, різних за типом; порівнювати статті словників того ж типу, укладених різними авторами.


  Тематика курсу:

  1. Предмет лексикографії. Зв’язок лексикографії з іншими дисциплінами.

  2. Типи словників.

  3. Принципи укладання словників.

  4. Історичний розвиток лексикографії в англомовному світі та Україні.

  5. Словник англійської мови (Dictionary of the English Language) (1755) Семюеля Джонсона.

  6. Лексикон Памви Беринди.

  7. Тезауруси. Словники синонімів. Тезаурус Роже.

  8. Навчальна лексикографія.

  9. Етимологічні словники.

  10. Фразеологічні словники.

  11. Тлумачні словники.

  12. Словники англійської мови Вебстера.

  13. Оксфордські словники. Новий словник англійської мови на історичних принципах (The New English Dictionary on historical principles).

  14. Словарь української мови Бориса Грінченка.

  15. Словник української мови в 11 томах. Нове видання СУМу.


  Рекомендована література:

  1. Бацевич Ф.С. Очерки по функциональной лексикологии / Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. – Львов: Свит, 1997. – 392 с.

  2. Бурячок А. А. Функціонально-стилістична оцінка слів у словнику української мови / А. А. Бурячок // Лексикологія і лексикографія. – Київ, 1969. – № 3. – С. 87-95.

  3. Головащук С. І. Перекладні словники і принципи їх укладання / С. І.Головащук. – Київ : Наук. думка, 1976.

  4. Горецький П. Й. Історія української лексикографії / П. Й. Горецький. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963.

  5. Дзера О. В. Англійська й українська лексикографія : (коротка теорія та історія) / О. В. Дзера – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 170 с.

  6. Крупнов В.Н. Лексикографические аспекты перевода / В.Н. Крупнов. – Москва : Высшая шк., 1986.

  7. Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії / А. А. Москаленко. – Київ : Радянська шк., 1961.

  8. Паламарчук Л. С. Українська радянська лексикографія : питання історії, теорії та практики / Л. С. Паламарчук / відп. ред. І. К. Білодід. – Київ : Наук. думка, 1978.

  9. Пилинський М. М. Словник Б. Грінченка : міфи і факти / М. М. Пилинський // Мовознавство. – 1988. – № 5. – С. 25-32.

  10. Тараненко О.О. Новий словник української мови: Концепція і принципи укладання словника / О.О. Тараненко. – К.; Кам’янець-Подільський, 1996. – 172 с.

  11. Томіленко Л.М. Морфологічний спосіб творення нових іменників-термінів у Словнику української мови в 20 томах / Л.М. Томіленко // Мовознавство. – 2009. - № 2. – С. 69-78.

  12. Фаріон І. Словники – лексико-семантичні кодифікатори / І. Фаріон // Фаріон І. Мовна норма : знищення, пошук, віднова : (науково-навчальне видання) : [монографія]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. – С. 107-129.

  13. Bailey R. Dictionaries of English: Prospects for the Record of Our Language / R. Bailey. – Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 1987.

  14. Borchfield R. Studies in Lexicography / R. Borchfield. – Oxford : Oxford Univ. Press, 1987.

  15. Friend J. H. The Development of American Lexicography 1798-1864 / J. H. Friend. – The Hague : Mouton, 1967.

  16. Green J. Chasing the Sun. Dictionary Makers and the Dictionaries They Made / J. Green. – New York : Henry Holt and Co., 1996.

  17. Hartmann R. The History of Lexicography R. Hartmann. – Amsterdam and Philadelphia: [б. в.], 1986.

  18. Landau S. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography / S. Landau. – New York : Scribner, 2001.

  19. Murrey K. Caught in the Web of Words: James Murrey and the Oxford English dictionary / K. Murrey. – New Haven : Yale Univ. Press, 1977.

  20. Reddick A. The Making of Johnson’s Dictionary 1746-1773 / A. Reddick. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1990.

  21. Soloshenko O. Lecture Notes on English Lexicology / O. Soloshenko, Yu. Zavhorodniev. – Lviv : Ivan Franko Lviv State University, 1998.


  7. Соціолінгвістика

  Курс розкриває основні поняття соціолінгвістики; лінгвістичний вибір у багатомовних спільнотах; поняття диглосії; поліглосії; зміни коду; варіативність та зміни в мові; варіанти англійської мови в світі; варіанти стандартної англійської мови. Подається порівняльна характеристика двох основних варіантів англійської мови; регіональна варіативність англійської мови США. Розглядаються особливості англійської мови в Канаді, Австралії та Новій Зеландії; соціальна стратифікація англійської мови; походження і функціонування мови піджін; креольської мови. Вивчається поняття норми; прескриптивний та дискриптивний підходи до норми; соціолінгвістична ситуація в Україні; специфіка двомовності в Україні.


  Тематика курсу:

  1. Типи соціальної багатомовності. Вербальний репертуар. Сфери функціонування мови.

  2. Мовна соціалізація.

  3. Двомовність та двомовна компетентність.

  4. Взаємодія регіональних та соціальних діалектів.

  5. Глобальне поширення англійської мови. Типи варіативності та типи користувачів.

  6. Торгові мови. Головні відмінності між мовою піджін та креольською мовою.

  7. Головні особливості диглосії.

  8. Мова та людство.

  9. Перехід з однієї системи мовних кодів на іншу.

  10. Етнографія спілкування.

  11. Стилі, гендерне питання та соціальні класи.

  12. Гендерне питання у соціолінгвістиці.

  13. Мовна політика та ставлення до мови: франкомовний світ.


  Рекомендована література:

  1. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія / Ф. С. Бацевич. – Львів, 2010. – 336 с.

  2. Варианты полинациональных литературных языков / АН СССР. Ин-т языковедения им. А. А. Потебни ; редкол. : Ю. А. Жлуктенко (отв. ред.) [и др.]. – Київ : Наук. думка, 1981. – 280 с.

  3. Жлуктенко Ю. А. Социальная лингвистика и общественная практика / Ю. А. Жлуктенко [и др.]. – Київ : Вища шк.., 1988. – 168 с.

  4. Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия / Ю. А. Жлуктенко. – Київ : Вища шк.., 1974. – 176 с.

  5. Жлуктенко Ю. А. Социальная лингвистика и общественная практика / Ю. А. Жлуктенко : под ред. О. Е. Семенца. – Київ : Вища шк., 1988. – 166 с.

  6. Жлуктенко Ю. А. Язык и идеология: критика идеалистических концепций функционирования и развития языка / под ред. Ю. А. Жлуктенко – Киев, 1981.

  7. Жлуктенко Ю. О. Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова у США і Канаді / Ю. О. Жлуктенко. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – 168 с.

  8. Загнітко А. Основи психолінгвістики / А. Загнітко, М. Михальченко. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – 234 с.

  9. Зацний Ю. А. Мова і суспільство: збагачення словникового складу сучасної англійської мови / Ю. А. Зацний, Т. О. Пахомова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 243 с.

  10. Коцюба З. Рефлексія побутової свідомості в різномовному провербіальному просторі : (від універсального до національного). – Львів : ДП Видавничий дім "Укрпол", 2010. – 472 с.

  11. Маковский М. М. Английские социальные диалекты (онтология, структура, етимологія) / М. М. Маковский. – Москва : Высшая шк., 1982. – 135 с.

  12. Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: соціологічний напрям у мовознавстві : монографія / Г. П. Мацюк. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 212 с.

  13. Мацюк Г. П. Прескриптивне мовознавство в Галичині (перша половина ХІХ століття): монографія / Г. П. Мацюк. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 373 с.

  14. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика : пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. - 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 206 с.

  15. Мовна політика та мовна ситуація в Україні / за ред. Ю. Бестерс-Дільґер. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 363 с.

  16. Русанівський В. М. Мова в системі культурних цінностей / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 1987. – № 5.

  17. Тищенко К. М. Мовні контакти: свідки формування українців / К. М. Тищенко. – Київ : Аквілон-плюс, 2006. – 416 с.

  18. Швейцер А. Д. Проблемы зарубежной социолингвистики : Реф. сборник АН СССР / А. Д. Швейцер. – Москва : [б. и.], 1976. – 334 с.

  19. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика : теория, проблемы, методы / А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1977. – 176 с.

  20. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США / А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1983. – 214 с.

  21. Contemporary Linguistics / ed. W.O’Grady, M. Dobrovolsky, M. Aronoff. – NY : St. Martin’s Press, 1993. – 620 p.

  22. Coupland N. Sociolinguistics: A Reader and Coursebook / N. Coupland, A. Jaworski. – New York, 1997. – 505 p.

  23. Edwards J. Language, Society and Identity / J. Edwards. – NY ; Oxford : Basil Blackwell – André Deutsch, 1985. – 245 p.

  24. Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics / J. Holmes. – London.: Longman, 1997. – 412 p.

  25. Multilingualism in the British Isles. The older mother tongue in Europe / ed. by S. Alladina and V. Edwards. – London ; New York : Longman. – 287 p.

  26. Shevelov Y. G. The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900 – 1941) / Y. G. Shevelov. – Cambridge, Mass.; Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1989. – 242 p.

  27. Shores David L. Contemporary English (Change and Variation) / David L. Shores. – Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1972. – 380 p.

  28. Sociolinguistics and Language Teaching / ed. by S. L. McKay, N. H. Hornberger. – Cambridge, UK ; NY : CUP, 1996. – 484 p.

  29. Telfer G. Dictionary of Canadianisms: How to speak Canadian, eh! / G. Telfer. – S. I. : Folklore, 2009. – 352 p.

  30. Thomason S. G. Language contact / S. G. Thomason. – Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2001. – 312 p.


  8. Країнознавство

  Мета курсу – створити передумови для успішної міжкультурної комунікації, сприйняття, розуміння та правильного тлумачення певних культурних зразків, норм, що закодовані у відповідних англомовних спільнотах. Результатом вивчення курсу з лінгвокраїнознавства повинно стати розуміння реалій сьогодення, вміння адекватно сприймати ментальність народів, мова яких вивчається, їх систему цінностей, особливості пізнання сучасного світу, його минулого та майбутнього; вміння використовувати знання фактичних даних про країни, що вивчаються, для аргументації власної думки, знання принципів ведення міжкультурного діалогу; вміння адекватно реагувати в процесі міжкультурного спілкування.  Студент повинен знати особливості історичного розвитку Великобоританії і США; складові частини Великобританії як держави; специфіку Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії як складових Великобританії.
  Тематика курсу:

  1. Тенденції розвитку англійської мови крізь призму творчості діячів літератури різних епох.

  2. Великобританія: релігія і політика – історичні перехрестя.

  3. Англія: свята, традиції, символи.

  4. Шотландія і шотландці: культура, традиції, символи. Клани. Тартан.

  5. Особливості шотландської гельської мови.

  6. Валлійська мова (Cymraeg): історія і статус.

  7. Уельс: свята, фестивалі, традиції і символи.

  8. Ірландська гельська мова: фонологічні особливості.

  9. Північна Ірландія: свята, традиції символи.

  10. Найстаріші університети Об’єднаного королівства.

  11. Об’єднане королівство: державний устрій; парламент; законодавча, виконавча і судова влада; політичні партії.

  12. Національні символи США. Фізична географія. Демографічні показники. Внутрішня міграція.

  13. Особливості штатів. Індивідуалізм та принцип добровільності. Мобільність нації.

  14. Колоніальна ера. Рабовласництво та Громадянська війна. США під час І / ІІ Світових Воєн.

  15. Державний устрій. Конституція. Конгрес США.

  16. США: законодавча, виконавча і судова влада.

  17. Урбанізація, субурбанізація США. Економіка країни.

  18. США: система освіти.

  19. Спорт, медіа. Роль жінки крізь призму історії.

  20. Американські вірування та цінності. Релігія.

  21. Культура Сполучених Штатів Америки: кінематограф, музика, мистецтво, соціальні звички, фольклор.


  Рекомендована література:

  1. Великобритания: лингвострановедческий словарь. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2002. – 560 с.

  2. Воронихина Л.Н. Великобритания. Искусство: живопись, скульптура, архитектура Л.Н. Воронихина, Т.М. Михайлова. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 148 с.

  3. Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.

  4. Дубенко О. Ю. Spotlight on the USA / О.Ю. Дубенко. – Київ : Правда Ярослоавичів, 1998. – 280 с.

  5. Кертман Л. Е. География, истрия и культра Англии / Л. Е. Кертман. – Москва : Высшая шк., 1979. – 384 с.

  6. Козлова Т.О. The Anglophone World Today : навч. посіб. з лінгвокраїнознавства / Т.О. Козлова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 57 с.

  7. Культура, искусство, досуг. Англия, США. ХХ в. Хрестоматия / под. ред. И. Н. Гилинского (гл.ред.). – Ленинград : Ленинград.ин-т культуры, 1974. – 464 с.

  8. Леонович О. А. В мире английских имен / О. А. Леонович. –Москва : Изд-во Астрель, 2002. – 160с.

  9. Маркова Н. Н. По Англии – В Шотландию / Н. Н. Маркова. – Москва : Просвещение, 1971. – 237 с.

  10. Миньяр-Белоручева А. П. Соединенные Штаты Америки / А. П. Миньяр-Белоручева [и др.]. – Москва : [б. и.], 1996. – 87с.

  11. О Великобритании. Сборник текстов по географии страны / сост. В. В. Бурлакова. – Москва : Высшая шк., 1965. - 123 с.

  12. Об английской музыке. Книга для чтения. – Москва : Высшая шк., 1973.

  13. Ощепкова В. В. Britain in Brief / В. В. Ощепкова. – Москва : [б. в.], 1999. – 220с.

  14. Ощепкова В. В. The USA / В. В. Ощепкова. – Москва, 1997. – 168с.

  15. США. Лингвострановедческий словарь. – Москва : Русский язык, 2000. – 576 с.

  16. Театральное искусство в Великобритании: книга для чтения / сост. И. В. Ступников. – Москва : Высшая шк., 1986. – 110 с.

  17. Appleby J., Brinkley A. The American Journey / J. Appleby, A. Brinkley. – NY, 2002. – 997p.

  18. An outline of American Economy. – [Б. м.] : United States Information Agency, 1992. – 212 p.

  19. An outline of American Government. – [Б. м.] : United States Information Agency, 1990. – 124 p.

  20. An outline of American History. – [Б. м.] : United States Information Agency, 1994. – 407 p.

  21. An outline of American literature. - [Б. м.] : United States Information Agency, 1994. – 125 p.

  22. Bell J. The history of England / J. Bell. - St.-Pet.: Piter, 1995. – 219 pp.

  23. Berry J. M. The challenge of democracy government in America / J. M. Berry, K. Janda, J. Goldman. – Boston : Houghton Mifflin Compnay, 1992. – 759 p., A-96.

  24. Briggs A. A social history of England / A. Briggs. – London : Penguin Books, 1987. – 432 p.

  25. Brinkley A. American History: a survey / A. Brinkley. – NY, 2007. – 940p.

  26. British phrasebook. – London : lonely Planet Publ., 1999. – 300 p.

  27. Bromhead P. Life in modern Britain / P. Bromhead. – Harlow ; Essex : Longman, 1992. – 198 p.

  28. Democracy is a discussion. A handbook / ed. by S.Myers. – New London : Connecticut College publ., 1998.– 67 p.

  29. Farrel M. British Life and Institutions / M. Farrel. – [Б. м.], Chancerel, 2000. – 143 p.

  30. Getis A. The United States and Canada. The Land and the People / A. Getis. – Boston, 2001. – 433p.

  31. Great Britain and Ireland: a Phaidon Cultural Guide / ed. by F.N. Mehling. – Oxford : Phaidon Press, 1986.–638 p.

  32. Harrington K. L. America Past and Present / K. L. Harrington. – Boston : Heinle & Heinle publ., 1993. – Vol.1: The exploration of a continent. – 221 p.

  33. Harrington K. L. America Past and Present / K. L. Harrington. – Boston : Heinle & Heinle publ., 1993. – Vol.2: The challenge of new frontiers. – 220 p.

  34. Khimunina T. Customs, traditions and festivals of Great Britain / T. Khimunina, N. Konon, I. Walshe. – Leningrad : Prosveshcheniye, 1975. – 296 pp.

  35. McDowall D. An illustrated history of Britain / D. McDowall. – Harlow: Longman, 1997. – 188p.

  36. Portrait of the USA / ed. by G.Clack, R.Targonski e.a. – United States Information Agency, 1997. – 96 p.

  37. Timanovskaya N. English-Speaking Countries / N. Timanovskaya. – Тула : Автограф, 1998. – 382с.

  38. The visitor’s guide to Britain / ed.with an Introduction by E.Wright. – London : Grange Books, 1987. –264 pp.


  9. Історія художнього перекладу
  Історія перекладу розглядається як розділ сучасного перекладознавства. Курс вивчає переклад у стародавньому світі; переклад у Середні віки та в епоху Відродження; переклад доби Романтизму та постромантизму; реалізм у перекладі; суперництво двох основних тенденцій в історії перекладу; особливості англомовних перекладів українського фольклору та літератури; основні аспекти художнього перекладу в Україні в ХІХ та ХХ ст.; специфіку діяльності українських перекладачів у ХІХ і ХХ ст.; особливості перекладу в сучасній Україні.

  Каталог: applicants -> admission-2015 -> tests -> Inizemnykh mov -> magistry
  magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  tests -> Програма фахових вступних випробувань
  tests -> Програма фахового вступного випробування
  tests -> Програма фахових вступних випробувань
  tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Спеціальність: 03020401
  tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії
  tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
  tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка