Затверджено на засіданні приймальної комісіїСторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.88 Mb.
#10336
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

30.03.2015 р. (протокол № 8)

Ректор

______________В.П. Мельник

програма

Фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста, магістра
Спеціальність: 7.02030304, 8.02030304

«Переклад (англо-український переклад)»


Львів-2015
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики

імені Григорія Кочура
Програма

фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»

зі спеціальності «Переклад (англо-український переклад)»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні:

• володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови (англійської) і уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за шкалою Ради Європи: розуміти при читанні і сприйнятті на слух інтегрований зміст і деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (крім вузькоспеціальних), уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, що міститься в них; вільно і адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та науково-методичні матеріали на різну тематику;

• володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції в семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та їх змістом, володіти основами контрастивного методу дослідження мов, мати належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної систем англійської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості формування лексичних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля;

• володіти широкою теоретичною базою перекладознавства; вільно оперувати основними поняттями, концепціями і фактами сучасної науки про переклад; застосовувати головні методи перекладознавчого аналізу; знати ключові концепції перекладання в історичному зрізі, лінгвістичний та літературознавчий підходи до перекладу; розуміти динаміку розвитку перекладацьких принципів; вміти відтворювати одиниці тексту з проблемною еквівалентністю, обирати стратегію для досягнення необхідного рівня еквівалентності, перекладати тексти з урахуванням жанрово-стилістичної домінанти та типу тексту, аналізувати перекладні тексти в історичному зрізі, розпізнавати функцію, що її переклад виконує у полісистемі.Програму фахових вступних випробувань укладено згідно із зазначенми вище вимогами на основі навчальних програм наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:


 1. Практичний курс англійської мови


Перевірка мовної компетенції здійснюється згідно вимог навчальної програми вивчення англійської мови для студентів 1 – 4-х курсів перекладацького відділу факультету іноземних мов.

Граматичний матеріал пояснюється та закріплюється на основі різних підходів. Граматичні структури відбираються з оригінальних текстів, які використовуються також і для подачі лексичного матеріалу. Застосовуються методи аналізу помилок та пояснення випадків уживання того чи іншого граматичного правила на готових прикладах. Кожне теоретичне представлення певних граматичних явищ супроводжується численними вправами, усними та письмовими, а також різноманітними видами діяльності, що розвивають вміння студентів уживати ті чи інші граматичні структури у мовленні та на письмі. На першому курсі граматичний матеріал представлений у ретельно підібраних текстах для читання, які подані у базовому підручнику (як от, Upstream Upper Intermediate), а також вибраних з інших джерел (сучасні англомовні ЗМІ, інтернет, художня література). Аналіз граматичних правил, вправи на пояснення вживання певних структур допомагають студентам зрозуміти та засвоїти структурне значення елементів мови. Саме у цьому і полягає свідомий підхід, що сприяє швидкому вивченню та вдосконаленню мовних навичок. Зіставлення граматичних особливостей у межах іноземної мови (напр., Present Simple vs Present Continuous), а також іноземної з рідною на основі відповідних вправ (вправ на переклад включно) допомагає свідомо засвоювати граматичний матеріал та готує студентів до майбутньої професії. Практичний, структурний та ситуативний підходи зумовлюють використання комунікативних методів, особливо на початкових етапах вивчення іноземної мови. Диференціація між активною (спілкування) та пасивною (читання та розуміння текстів) граматикою лежить в основі викладання цього аспекту на старших курсах. На першому курсі студенти докладно вивчають дієслово (часові форми, узгождення часів, перетворення прямої мови на непряму), іменник (множину, присвійний відмінок), прикментник (ступені порівняння), числівник, займенник, артикль. На другому курсі закріплюються набуті знання та навички, а також розглядається інфінітив, герундій, дієприкметник, умовні речення та модальні дієслова. Особлива увага приділяється морфологічній структурі слова. Активно вводяться прийменникові дієслівні структури, зокрема з лексемами соте, get, go, give, run. На третьому курсі студенти повторюють та докладніше розглядають граматичний матеріал, вивчений на попередніх курсах, а саме: часові форми, означений та неозначений артиклі, герундій, інфінітив, дієприкметник, модальні дієслова. Крім того, поглиблено вивчаються перехідні та неперехідні дієслова, умовний спосіб, іменникові словосполучення, зокрема конструкцію "N+N", еліптичні та емфатичні структури. Студенти спочатку ознайомлюються з теоретичним матеріалом, який вміщений у підручнику (для прикладу, Upstream Upper Intermediate, Upstream Advanced), а надалі – з додатковим граматичним матеріалом, та закріплюють знання на практиці, виконуючи вправи. Під час роботи над темою "Конструкція N+ N" увага звертається на те, що ці словосполучення властиві тільки англійській мові, тому обов'язковий елемент роботи – способи їхнього перекладу українською мовою. Засвоюючи граматичний матеріал, студенти виконують не тільки вправи з базового підручника, а й відповідні завдання з граматичних посібників. На четвертомуу курсі студенти повторюють більшість тем граматики, зосереджуючись на означальних та неозначальних підрядних реченнях, групі тривалих часів, дієсловах стану. Поглиблено вивчаються граматичні структури дієслів to have, to get, допустові підрядні речення, інверсія. Робота над граматикою включає опрацювання теоретичного матеріалу, виконання вправ на трансформації різних граматичних структур, що тісно пов'язані з активною лексикою, добирання цих структур з текстів та їхній переклад.
Список рекомендованої літератури

 1. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер [и др.] – Москва, 2000.

 2. Упражнения по грамматике английского языка / В. Л. Каушанская, Р. Л. Ковнер [и др.] – Москва, 2000.

 3. Collins Cobuild Student’s Grammar (practice material by Dave Willis). – [Б. м.] : Harper Collins Publishers Ltd, 1991.

 4. Evans V. Upstream Advanced (student’s book) / V. Evans, L. Edwards. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 5. Evans V. Upstream Advanced (workbook) / V. Evans, L. Edwards. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 6. Ganshina M. English Grammar / M. Ganshina, N.Vasilevskaya. – Moscow : Foreign Language Publishing House, 1958.

 7. Gordon E. M. A Grammar of Present-day English / E. M. Gordon, I. P. Krylova. – Mосква, 1980.

 8. Grammar of Spoken and Written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech, [and others]. – [Б. м.] : Longman, 1999.

 9. Murphy R. English Grammar in Use / R. Murphy. – Cambridge : CUP, 1985.

 10. Obee B. Upstream Upper Intermediate (student’s book) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 11. Obee B. Upstream Upper Intermediate (workbook) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : – Express Publishing, 2003.

 12. Schmidt H. H. Advanced English Grammar / H. H. Schmidt. – New Jersey : Prentice Hall Regents, 1995.

 13. Side R. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. Wellman. – [Б. м.] : Longman, 1999.

 14. Side R. Grammar and Vocabylary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. Wellman. – [Б. м.] : – Longman, 2000.

 15. Swan M. Practical English Usage / M. Swan. – [Б. м.] : Oxford University Press, 1992.

 16. Thomson A. J. A practical English Grammar / A. J. Thomson, A. V. Martinet. – [Б. м.] : Oxford University Press, 1995.

 17. Thomson A. J. A practical English Grammar. Exercise Books (1, 2) / A. J. Thomson, A.V. Martinet. – [Б. м.] : – Oxford University Press, 1995.

 18. Vince M. English Grammar and Vocabulary. First Certificate Language Practice / M.Vince. – [Б. м.] : Macmillan, 2003.


Лексичний матеріал ретельно добирається за принципом частоти вживання в мові, у різних функціональних стилях, усному та писемному мовленні. Особлива увага приділяється словотвору, його основним принципам та способам. Зокрема, наголошується значення афіксів, ідентифікація різних частин мови та вміння самостійно творити слова в іноземній мові, використовуючи задані основи та афікси. Це сприяє розвиткові не лише перцептивних, а й продуктивних навичок студентів: мовленню, письму, перекладу. Окремо вивчаються фразові дієслова, які закріплюються на основі різноманітних вправ. Запам'ятовування лексичного матеріалу поєднується з розвитком інших навичок – аудіювання, мовлення, читання, граматики та письма. Починаючи з другого курсу, текстовий матеріал ґрунтується на оригінальних неадаптованих текстах – сучасних та класичних творах художньої літератури, публіцистики, відео- та аудіозаписах мовлення носіїв мови. Важлива роль у поясненні та засвоєнні лексичного матеріалу відводиться вправам на переклад. Опрацювання лексичного матеріалу (повторення та закріплення) передбачає системний тематичний поділ. На 1-му курсі опрацьовуються лексичні групи Communication (crossing barriers), Moods and feelings, Jobs (earning money, work/jobs), Dwellings (houses, household items, make yourself at home), Modern living (modern trends, lifestyles, clothes) на базі відібраних текстів з основного підручника та додаткових джерел. Сумарна кількість лексичних одиниць, що рекомендуються для засвоєння на першому етапі, – 1200-1400. На 2-му курсі продовжується опрацювання нового лексичного матеріалу та розглядаються теми Travelling (holidays, going places, types of vehicles), History (historical figures and events), Education (learning lessons), Environment (environmental issues), Food (eating habits, health, the cycle of life).

Орієнтована кількість нових лексем для засвоєння на цьому етапі – 1500-1600. На 3-му курсі студенти поповнюють свій словниковий запас. У кожному розділі підручника виділяється активна лексика. Вона закріплюється виконанням вправ, переказом і обговоренням текстів та моделюванням ситуацій. На третьому курсі студенти поглиблюють лексичні знання з таких тем: Career (ambition, success, achievement, happiness), Travelling (travel, entertainment, leisure, relaxing), People power (people, families, appearances), Society (social problems, civil liberties, unemployment, poverty, international issues, environmental problems), Technology (technology, computers, space travel, technology in everyday life). Увага звертається також на прислівники способу дії, слова зі схожим лексичним значенням, іменникові словосполучення та словосполучення з carry, make, get keep. Лексику студенти записують у спеціальні зошити; значення пояснюють англійською мовою, послуговуючись тлумачними словниками, подається переклад українською мовою. Студенти повинні запам'ятовувати лексико-семантичні групи слів. Детально розглядається сполучуваність слів активної лексики за Oxford Collocations. Dictionary for Students of English (Oxford University Press, 2002). Обсяг лексики, пропонованої для засвоєння на цьому курсі – 1300-1400. На 4-му курсі детально обговорюється лексика на теми Jobs (work, the workplace, business, professions, money), Health (fitness, medicine, sport and exercise), Education (school, education, university life, educational issues), Your Image (the fashion industry, image, the visual arts), Shopping (shopping, the economy, advertising). Лексика вибирається з тексту, опрацьовується (даються пояснення англійською мовою та переклад українською) і закріплюється вправами на перефразування, переклад речень та усне обговорення. Засвоївши конструкції з тексту, слова розглядають як частини різних конструкцій, не пов'язаних із темою, що розглядається. У тому полягає і особливість вивчення словника на цьому етапі не лише тематично, а й вивчення сполучуваності одного слова. Наприклад, докладно розглядаються вислови зі словами time, do, tie, run, look, book, come і т.д. Виділяється багато лексики на теми, що розглядаються побіжно. Наприклад, студенти повинні повторити і знайти вислови, що стосуються теми Career, People Power і т.д. Вивчення суспільно-політичної лексики – окремий аспект (дві години на тиждень). Робота полягає у прочитанні газетних і журнальних статей і виділенні активних сполучень. Рекомендуються завдання на закріплення вокабуляру. На цьому курсі пропонується вивчити 1200 – 1350 лексичних одиниць.

На 4-му курсі студенти працюють над особливостями сполучуваності слів, зокрема у зіставленні українських та англійських варіантів за Oxford Collocations Dictionary (див. список реком. літ.). Багато уваги приділяється вивченню англійської фразеології та віднайденню українських відповідників. Систематична робота ведеться над повторенням і засвоєнням фразових дієслів. Крім того, студенти самостійно працюють над засвоєнням вокабуляру, читаючи книжки в оригіналі на уроках домашнього та індивідуального читання. Заняття домашнього читання проводяться раз на тиждень, а індивідуального – в останній місяць навчання. Завдання з індивідуального читання передбачає опрацювання книжки, яку кожен студент обирає самостійно і робить коротке резюме щодо змісту, мови та проблематики твору. Знання нової лексики може перевірятися як усно, так і письмово.

Список рекомендованої літератури 1. Evans V. Upstream Advanced (student’s book) / V. Evans, L. Edwards. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 2. Evans V. Upstream Advanced (workbook) / V. Evans, L. Edwards. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 3. Foley M. Longman Advanced Learners’ Grammar. A self-study Reference and Practice Book with Answers / M. Foley, D. Hall. – [Б. м.] : Pearson Education Limited, 2003.

 4. Fowler M. S. The Right Word / M. S. Fowler. – [Б. м.] : Nelson, 1987.

 5. Harmer J. More than Words: Vocabulary for Upper Intermediate and Advanced Students / J. Harmer, R. Rossner. – [Б. м.] : Longman, 1991.

 6. Harrison M. Word Perfect: Vocabulary for Fluency / M. Harrison. – [Б. м.] : Longman, 1991.

 7. McCarthy M. English Vocabulary in Use / M. McCarthy, F. O’Dell. – [Б. м.] : Cambridge, 1994.

 8. Misztal M. Tests in English: Thematic Vocabulary, Intermediate and Advanced Level. –Warsaw : [б. в.], 1996.

 9. Obee B. Upstream Upper Intermediate (student’s book) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 10. Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford : Oxford University Press. – 2002

 11. Obee B. Upstream Upper Intermediate (workbook) / B. Obee, V. Evans. – [Б. м.] : Express Publishing, 2003.

 12. Side R. Grammar and Vocabylary for Cambridge Advanced and Proficiency / R. Side, G. Wellman. – [Б. м.] : Longman, 1999.

 13. Vince M. English Grammar and Vocabulary. First Certificate Language Practice / M. Vince. – [Б. м.] : Macmillan, 2003.

 14. Wellman G. Wordbuilder: Vocabulary Development and Practice for Higher-level Students / G. Wellman. – [Б. м.] : Heinemann, 1990.


2.Стилістика
Розглядаються різні підходи до стилю, стилістики та стилістичного аналізу; теорія стилістики декодування; теорія образів; теорія рівневої стилістики; різниця між тропами і фігурами мовлення; фоностилістичні засоби; лексикостилістичні засоби; засоби стилістичної морфології; засоби стилістичного синтаксису; теорія стилістики тексту і контексту. З огляду на специфіку підготовки фахівців, ключові проблеми дисципліни розглядаються в бінарній площині зіставлення англійської мови з українською. У результаті вивчення курсу студент повинен уміти здійснювати лінгвостилістичний аналіз тексту; проводити зіставний лінгвостилістичний аналіз; наводити власні приклади стилістичних засобів; проводити структурно-семантичний аналіз образу.
Тематика курсу:

 1. Загальне поняття про стилістику. Стилістика декодування / закодування.

 2. Поняття стилю. Різні підходи до поняття стилю. Індивідуальний стиль, стиль мови і стиль мовлення. Функціональні стилі, форми стилю.

 3. Фоностилістика. Звуковий символізм як проблема стилістики. Типи звукового символізму. Ономатопея. Алітерація і її функції. Асонанс, консонанс, парономазія.

 4. Стилістичне використання засобів морфології. Структурно-конотативна реалія в англо-українському зіставленні.

 5. Стилістична диференціація словника.

 6. Тропи і фігури. Три типи взаємозв’язку між словниковим і контекстуальним значенням. Кількісні / якісні тропи.

 7. Фігури тотожності. Фігури нерівності. Фігури протилежності.

 8. Стилістичне використання засобів синтаксису. Експресивний синтаксис.

 9. Образ і символ. Класифікація словесних образів. Семантична структура словесних образів.

 10. Основні категорії художнього тексту (зв’язність, цілісність, концептуальність, антропоцентричність, модальність). Способи аналізу художнього тексту. Контекст.

 11. Концепція міжтекстуальності. Вертикальний контекст і фонова інформація. Алюзії і цитати.


Рекомендована література:

 1. Амосова Н. Н. Английская контекстология / Н. Н. Амосова. – Ленинград : Просвещение, 1968.

 2. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка : (стилистика декодирования) : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. "Иностранные языки" / И. В. Арнольд. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1990.

 3. Ахманова О.С. “Вертикальный контекст” как филологическая проблема / О. С. Ахманова, И. В. Гюббенет // Вопросы языкознания. – Москва, 1977. – № 3. – С. 47 – 54.

 4. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / Р. Барт / сост., общ. ред. Г. К. Косинова. – Москва : Прогресс, 1989.

 5. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. – Москва : ГИХЛ, 1975.

 6. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – Ленинград : ГИХЛ, 1940.

 1. Виноградов В. В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика / В. В. Виноградов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963.

 2. Войтюк С.М. Стилістика у стислому викладі: навчально-методичний посібник англійською мовою / Stylistics in a Concise Format: Guidelined Assignements to Practice and Learn. – Львів: Видавництво «ПРОМАН», 2013. – 184 с.

 1. Грабовецька О.С. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п’єси Оскара Вайлда „The Importance of Being Earnest” та її українського перекладу): Навчальний посібник для студентів перекладацьких відділів факультетів іноземних мов. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 163 с.

 2. Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі : (на матеріалі української та англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Грабовецька Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003 – 22 с.

 3. Гюббенет И. Основы философской интерпретации литературно-художественного текста / И. Гюббенет. – Москва : МГУ, 1991.

 4. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : посіб. для студ. та виклад. вищих навч. заходів / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова книга, 2005.

 5. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз : учб.-метод. посіб. / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця : Нова Книга, 2004.

 6. Зорівчак Р. П. Семантична структура словесного образу : до методології перекладознавчого аналізу / Р. П. Зорівчак / Іноземна філологія. – Львів, 1999. – Вип. 111. – С. 218 – 225.

 7. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту : навч. посіб. для студентів старших курсів факультетів англійської мови / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004.

 8. Лотман Ю. Анализ поэтического текста / Ю. Лотман.– Ленинград : Просвещение, 1972.

 9. Лотман Ю. Структура художественного текста / Ю. Лотман. – Москва : Высш. шк., 1970.

 10. Макаренко Е.М. Жанрово-стилистическая доминанта в переводе : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филолол. наук : 10.02.04 «Германські мови» /

Макаренко  Е. М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1989.

 1. Мойсієнко А. К. Символ як явище аперцепції / А.К. Мойсієнко // Мовознавство. – № 3. – 1993. – С. 40 – 45.

 2. Новикова М. А. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода : (стилистика переводчика) : автореф. дис. на соискание научн. ступеня докт. филолог. наук : спец. 10.02.19 / Новикова Мария Алексеевна ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1980.

 3. Новикова М. А. Символика и перевод : (на материале “Ночи перед Рождеством” Н. В. Гоголя в английских переводах) / М. А. Новикова, И. Н. Шама // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1993. – Вип. 19. – С. 30-37.

 4. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови / О. Пономарів. – Київ : Либідь, 1992.

 5. Потебня О. О. Естетика і поетика слова: збірник / О.О. Потебня / упоряд., вступ. ст., прим. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. – Київ : Мистецтво, 1985.

 6. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка : учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз / Ю.М. Скребнев. – Москва : АСТ, Астркль, 2000.

 7. Стилистика английского языка : учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. –  Київ : Вища шк., 1991.

 8. Федоров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики / А. В. Федоров. – Москва : Высш. шк., 1971.

 9. Чередниченко А. И. Лингвистические проблемы воссоздания образа в поэтическом переводе : тексты лекций / А. И. Чередниченко, П. А. Бех. – Киев : Изд-во Киев. гос. ун-та, 1980.

 10. Шама І.М. Функціонування символу в художньому тексті: порівняльний і перекладознавчий аспекти : (на матеріалі астральної символіки “Вечорів на хуторі біля Диканьки” М.В. Гоголя) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.19 «Теорія мовознавства» / Шама І. М. ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечнікова. – Одеса, 1993.

 11. Экспрессивность текста и перевод : сборник статей / сост. М. А. Козырева. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1991.

 12. Lototska K. English stylistics : texbook / K. Lototska. – Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2008. 

 13. Nord Ch. Text analysis in translation. Theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis / Ch. Nord. – Amsterdam : Atlanta, 1991.

 14. Schogt H. Linguistics, Literary Analysis and literary translation / H. Schogt. – Toronto : Univ. of Toronto press, 1988.

 15. Dillon G. Constructing texts: Elements of a theory of composition and style / G. Dillon. – Bloomington : Indiana Univ. Press, 1982.

 16. Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin. – Moscow : Higher School Publ. House, 1971.

 17. Kukharenko V. A. A Book of Practice in Stylistics / V. A. Kukharenko. – Vinnytsia : Nova Knyga, 2000. – 160 p.

 18. Lefevere A. Translating literature. Practice and theory in a comparative literature context / A. Lefevere. – New York, [б. в.], 1992.

 19. Lyons J. language, meaning and context / J. Lyons. – Suffolk : the Chauser press, 1981.


3. Зіставна фразеологія
Курс передбачає ознайомлення з предметом, завданнями та терміносистемою контрастивної фразеології у світлі сучасних наукових парадигм, зокрема когнітивної лінгвістики та теорії інформації, на матеріалі української та англійської мов. В основу курсу покладено вчення О. В. Куніна в галузі англійської фразеології та перекладознавства і Р.П. Зорівчак, викладене в монографії „Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (На матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)” (Львів, 1983). На лекціях з’ясовується складна семантична структура фразеологічних одиниць у зіставному аспекті, дивергентні та конвергентні риси в фразеологіях зіставлюваних мов на семантичному та структурному рівнях; упроваджуються терміни та поняття контрастивної фразеології: „фразеологічні конгруенти”, „повні фразеологічні еквіваленти”, „різнообразні фразеологічні еквіваленти”, „різноструктурні фразеологічні еквіваленти”, „денотативно-образна фразеологічна калька”, „конотативно-образна фразеологічна калька” та ін. З’ясовується також, якою мірою результати контрастивного дослідження англійської та української фразеології можна використовувати в практиці англо-українського та українсько-англійського наукового та художнього перекладу.
Тематика курсу:

 1. Контрастивна фразеологія як лінгвістична дисципліна.

 2. Головні теоретичні підходи до фразеології.

 3. Українська та англійська фразеографія.

 4. Семантична структура ідіоми (контрастивна схема).

 5. Головні джерела англійських ідіом: Біблія та В. Шекспір.

 6. Ідіоми та образність.

 7. Ідіоми з етнокомпонентами (контрастивна схема).

 8. Конотації ідіом. Прислів’я та приказки.

 9. Порівняння. Структурні особливості.

 10. Типи фразем та їхнє відношення до культури. Англомовні теорії.


Рекомендована література:

 1. Ажнюк Б. Н. Лингвострановедческие аспекты английских фразеологизмов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Ажнюк Богдан Николаевич ; Институт языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. – Киев, 1984. – 24 с.

 2. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков : учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов по спец «Иностранные языки» / В. Д. Аракин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 254 с.

 3. Бакай Б. Я. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи : (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Бакай Богдана Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.

 4. Бєлозьоров М. В. Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Бєлозьоров Максим Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 19 с.

 5. Вакуленко Т. А. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические особенности вопросительных предложений фразеологизированной структуры (в современном английском языке) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Вакуленко Татьяна Александровна ; Киев. гос. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 19 с.

 6. Вигнанська І. М. Семантика та прагматика фразеологічних біблійних одиниць у сучасному французькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / Вигнанська Ірина Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 19 с.

 7. Гамзюк М. В. Емотивність фразеологічної системи німецької мови : (досвід дослідження в синхронії та діахронії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня др. філол. наук. : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Гамзюк Микола Васильович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2001. – 31 с.

 8. Головіна Н. Б Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.17 “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство” / Головіна Наталія Борисівна ; Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2007. – 20 с.

 9. Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі : (на матеріалі української та англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.16 “Перекладознавство” / Грабовецька Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 22 с.

 10. Грицутенко В. И. Кокни и фразеология как средства создания сатирической прагматики художественного текста : (на материале «Неприятных пьес» Б. Шоу и их украинских переводов) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР», 10.02.04 «Германские языки» / Грицутенко Владимир Иванович ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1981. – 24 с.

 11. Демский М. Т. Глагольная фразеология в современном украинском языке : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.02 «Українська мова» / Демский Марьян Тимофеевич ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1970. – 23 с.

 12. Демський М. Т. Українська фраземіка : (дериваційна база, семантико-граматичні особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-р. філол. наук. : спец. 10.02.02 «Українська мова» / Демський Мар’ян Тимофійович ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1994. – 46 с.

 13. Задорожна І. П. Семантичні та сполучувальні властивості компонентів фразеологізмів у німецькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. ; спец. 10.02.04 «Германські мови» / Задорожна Ірина Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.

 14. Зорівчак Р. П. Відтворення семантико-стилістичних функцій фразеологізованих порівнянь у поетичному перекладі : (на матеріалі англомовних перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка) / Р. П. Зорівчак // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1980. – Вип. 3. – С. 45-55.

 15. Зорівчак Р. П. Відтворення фразеології оригіналу методом фразеологічного калькування / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 1979.– Вип. 54.– С. 30 – 37.

 16. Зорівчак Р. П. “Денотативно-образна калька” і “Смислово-образна калька” як перекладознавчі терміни / Р. П. Зорівчак // Мовознавство. – 1985. – № 2.– С. 54–59.

 17. Зорівчак Р. П. До методології вивчення фразеологічних одиниць у контрастивних дослідженнях / Р. П. Зорівчак // Нариси з контрастивної лінгвістики / за ред. Ю. О. Жлуктенка . – Київ : Наук. думка, 1979. – С. 59 – 65.

 18. Зорівчак Р. П. До питань відтворення фразеології письменника в перекладі / Р. П. Зорівчак // Исследования по романской и германской филологии : сборник статей. – Киев : Вища шк.., 1975. – С. 204 – 211.

 19. Зорівчак Р. П. До питань відтворення фразеології письменника в перекладі фразеологічним способом / Р. П. Зорівчак // Исследования по романской и германской филологии : сборник статей. – Киев : Вища шк., 1977. – С. 136 – 143

 20. Зорівчак Р. П. К вопросу о переводе безэквивалентной фразеологии / Р. П. Зорівчак // Вопросы языковой структуры : исследования по романо-герман. филол.– Киев : Вища шк., 1976. – С. 214 – 220.

 21. Зорівчак Р. П. Місце фразеології в терміносистемі : ( на матеріалі англійської, української і російської музичної термінології) / Р. П. Зорівчак // Науково-технічний прогрес і проблеми термінології : тези доп. респ. наук. конф. (Львів, трав. 1980 р.). – Київ : Наук. думка, 1980. – С. 91 – 92.

 22. Зорівчак Р. П. О. О. Потебня та фразеологічне багатство мови / Р. П. Зорівчак // Наукова спадщина О. О. Потебні і сучасна філологія : зб. праць двадцять шостої наук. шевчен. конф. – Київ : Наук. думка, 1985. – С. 179 – 190.

 23. Зорівчак Р. П. Принципи підходу до фразеологічної одиниці в перекладознавчих дослідженнях / Р. П. Зорівчак // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – Вип. 1. – С. 108 – 122.

 24. Зорівчак Р. П. Про українську фразеологію та її вивчення / Р. П. Зорівчак // Наша культура. – 1972. – №5. – С. 7-8 ; № 6. – С. 14-15.

 25. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія : (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою). – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті “Вища шк.”, 1983. – 176 с.

 26. Зорівчак Р. П. Фразеологія в лінгвокраїнознавчому аспекті / Р. П. Зорівчак // Мовознавство. – 1990. – №3. – С. 76 – 78. – Рец. на кн.: Англійська фразеологія в культурно-етнічному висвітленні / Б. М. Ажнюк. – Київ : Наук. думка, 1989. – 36 с.

 27. Зорівчак Р. П. Фразеологія письменника як проблема перекладу : (на матеріалі англомовних перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка) /Р. П. Зорівчак // Мовознавство. – 1975. – № 5. – С. 75 – 82.

 28. Зоривчак Р. П. Фразеология писателя как проблема перевода : (на материале переводов поэтических произведений Т. Г. Шевченко на английский язык) : дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.04 «Германские языки» / Зоривчак Роксоляна Петровна; Киев. гос. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.

 29. Зорівчак Р. П. Фразеологія поетичних творів Тараса Шевченка / Р. П. Зорівчак // Наша культура. – 1976. – № 3. – С. 7-10 ; № 4. – С. 10 – 11.

 30. Зорівчак Р. П. Фразеологія поетичних творів Т. Шевченка / Р. П. Зорівчак // Збірник праць двадцять третьої наукової Шевченківської конференції – Київ : Наук. думка, 1979. – С. 94 – 105.

 31. Зорівчак Р. П. Явища дивергенції та конвергенції у фразеологічному фонді української та англійської мов / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 1982. – Вип. 67. – С. 9 – 15.

 32. Кабанова Н. М. Компаративные фразеологические единицы болгарского, сербохорватского и словенского языков : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.03 «Славянский языки (западные и южные)» / Кабанова Наталья Махарбековна ; Ленинград. гос. ун-т им. А. Жданова. – Ленинград, 1986. – 16 с.

 33. Каика Н. Е. Межъязыковые фразеологические соответствия : (на материале русского и французского языков) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук. : спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание и теория перевода» / Каика Наталия Евгеньевна ; Киев. гос. ун-т им. Т. Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с.

 34. Колеснікова І. Є. Фразеологічна мікросистема «риси характеру людини» в українській та англійській мовах (ідеографічний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук; спец. 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство» / Колеснікова Ірина Євгенівна ; Таврійський нац. ун-т ім. В. Вернадського. – Сімферополь, 2010. – 20 с.

 35. Коломиец Н. Ф. Фразеологическая синонимика украинского языка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня др. филол. наук. : спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)» / Коломиец Николай Филиппович ; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1990. – 33 с.

 36. Куліш Ж. В. Проблема фразеологічної еквівалентності у перекладі на близькспоріднену мову : (на матеріалі російської та української мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.01 «Російська мова», 10.02.02 «Українська мова» / Куліш Жасміна Валентинівна ; Акад. наук України ін-т мовознавства ім. О. Потебні. – Київ, 1993. – 16 с.

 37. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб. для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – Москва : Высш. шк., 1986. – 336 с.

 38. Сулим В. Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук. : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Сулим Володимир Трохимович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 21 с.

 39. Сулим В. Т. Фразеологічна диглосія національних варіантів сучасної німецької літературної мови / В. Т. Сулим // Іноземна філологія. – Львів, 1992. – Вип. 103. – С. 61 – 67.

 40. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : [зб. наук. праць / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк: ДоНУ, 2009. – Вип. 19. – 190 с.

 41. Cowie A. P. (ed.) Phraseology: Theory, Analysis, and Applications / A. P. Cowie. – [Б. м.] : Oxford University Press, 1998.

 42. Moon R. Phraseology in general monolingual dictionaries / R. Moon // International Handbook of Phraseology / In Norrick, N., H. Burger & D. Dobrovol’skij (eds.). – Berlin : Mouton de Gruyter, 2007.

 43. Phraseology : an interdisciplinary perspective / ed. by S. Granger, F. Meunier. – Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. – 422 p.


4. Контрастивна граматика

У курсі з’ясовуються основні поняття, терміни і завдання контрастивної граматики, розглядаються граматичні системи англійської та української мов; зіставляються класи повнозначних і службових частин мови; синтетичні й аналітичні способи вираження граматичних значень, граматичні категорії та особливості їхньої реалізації в зіставлюваних мовах; виявляються спільні та відмінні ознаки у структурі словосполучення, простого і складного речення, а також членів речення в англійській й українській мовах; аналізуються синтаксичні зв’язки і відношення у структурах різних типів. Зіставлення граматичних одиниць і явищ здійснюється в межах відповідних мікрорівнів з урахуванням методів і принципів контрастивного аналізу. Вивчаються підходи до становлення граматичної думки, типи граматик, історія публікацій найвизначніших граматик англійської та української мов.Випрацьовуються навички застосування контрастивного аналізу граматичних систем зіставлюваних мов у практиці англо-українського та українсько-англійського наукового і художнього перекладу.
Тематика курсу:

 1. Контрастивна граматика як лінгвістична дисципліна. Типи граматик.

 2. Основні етапи розвитку граматики в англомовних країнах й Україні.

 3. Теоретичні засади зіставлення морфологічних систем. Способи вираження граматичних значень у різноструктурних мовах.

 4. Частини мови в англійській та українській мовах. Проблема класифікації.

 5. Іменник в англійській та українській мовах. Граматичні категорії іменника.

 6. Прикметник в англійській та українській мовах. Ступені порівняння.

 7. Дієслово в англійській та українській мовах. Граматичні категорії дієслова.

 8. Характеристика службових частин мови в англійській та українській мовах.

 9. Контрастивний аналіз словосполучень англійської та українській мов. Типи словосполучень.

 10. Структурні типи речень у зіставлюваних мовах. Члени речення.


Рекомендована література:

 1. Каталог: applicants -> admission-2015 -> tests -> Inizemnykh mov -> magistry
  magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  tests -> Програма фахових вступних випробувань
  tests -> Програма фахового вступного випробування
  tests -> Програма фахових вступних випробувань
  tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Спеціальність: 03020401
  tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії
  tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
  tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка