Застосування комп’ютерних технологій як засобу розвитку критичного мислення молодших школярівСкачати 390.34 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір390.34 Kb.
#10455
Застосування комп’ютерних технологій як засобу розвитку критичного мислення

молодших школярів (з досвіду роботи)

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….4

Розділ 1. Теоретико-методичні основи використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі…………………………………………………6

1.1 Особливості використання комп’ютерних технологій у розвитку молодших школярів……………………………………………………………………………6

1.2 Ефективність впровадження ІКТ в практику роботи………………..10

Розділ ІІ. Програмне забезпечення уроків……………………………………..12

2.1 Використання комп’ютерних навчальних програм як засобу розвитку інтелектуальних здібностей школярів……………………………………………….12

2.2. Переваги та недоліки використання ІКТ………………………………….17

Розділ ІІІ. Методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів………………………………………………………………………………19

3.1 Дидактичні можливості комп’ютера на уроках рідної мови…………19

3.2 Методика використання ІКТ на уроках математики………………....23

Висновки і рекомендації..………………………………………………………27

Література…..........................................................................................................30

Додатки…………………………………………………………………………..31

Уроки з використанням ІКТ

 • Математика (4 клас). «Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові»……………………………………………………………………………31

 • Українське читання (4 клас). Вступ до теми «Міфи народів світу»…34

 • Основи здоров’я. Урок-проект у 4 класі. «Здоров’я – найдорожчий скарб. Сім’я, як осередок збереження і зміцнення здоров’я в суспільстві»……………………………………………………………………………37

Вступ

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх на Україні останні п’ять років наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів дуже впливають на виховання дитини і сприйняття нею навколишнього світу. Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються його улюблені герої й захоплення.

Особливе значення для дітей сьогодні має комп’ютер. Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книжки, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки й різноманітні ігри, сучасний комп’ютер разом з тим може стати для дитини рівноправним партнером, спроможним реагувати на її дії й запити, партнером, якого їй так часом не вистачає. Терплячий товариш і мудрий наставник, творець казкових світів і героїв, вершина інтелектуальних досягнень людства, комп’ютер відіграє все більшу роль у позанавчальній діяльності сучасних дітей й у формуванні їхніх психофізичних якостей і розвитку особистості.

Використання комп’ютерів у навчальній і позаурочній діяльності школи є дуже природним з погляду дитини і виступає одним з ефективних способів підвищення мотивації й індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей та критичного мислення молодших школярів.

Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем освітянської практики, а готовність до їх застосування - вимогою до усіх педагогів. Актуальність цього питання обумовлюється змістом сучасної реформи загальноосвітньої школи. Педагогічна технологія має стати інструментом, за допомогою якого вчителі могли б точно визначати шляхи реалізації своїх психолого-педагогічних та методичних знань, отримувати нові знання у справі навчання і виховання.

Інформаційні технології на уроках в початковій школі не просте випробування і для вчителя. По-перше, воно вимагає певного рівня обізнаності педагога в можливостях комп’ютера. Активна індивідуальна робота учнів вимагає від педагога значної уваги і організованості з контролю за результатами такої діяльності та відповідної організації навчального процесу. Урок з використанням комп’ютерів не є полегшеним для вчителя, скоріше навпаки, але надзвичайно важливо, що ефективність такого уроку значно перевищує звичайний.

Зважаючи на актуальність даного питання, я працювала над методичною проблемою: “Застосування комп’ютерних технологій як засобу розвитку критичного мислення молодших школярів”.

Мета: розкрити можливості комп’ютера у вихованні та формуванні особистості молодшого школяра, теоретично обґрунтувати використання інформаційних технологій в початковій школі та визначення практичної корисності комп’ютера у навчанні та вихованні.Розділ 1.Теоретико-методичні основи використання комп’ютерних технологій на уроках в початковій школі

1.1 Особливості використання комп’ютерних технологій в початковій школі

«Інформаційні освітні технології відкривають небачені раніше перспективи індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим технологіям учень позбувається механічної і рутинної роботи в процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність на оптимальному рівні трудності, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для життєдіяльності в інформаційному суспільстві.»

Концепція мовної освіти 12-річної школи

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Як зазначає генеральний директор компанії «Майкрософт Україна» В.Лановенко, «у сучасному суспільстві інформаційні технології перестали бути окремою обмеженою сферою економіки і бізнесу. Вони виступають об’єднувальною основою для побудови світового інформаційного співтовариства, активно впливають на визначення вектора світового прогресу».

У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет.

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової школи.

Дитина приходить до школи у 6-7 років. Вона має необхідний для навчання рівень психічного розвитку, що характеризується розвиненою пам’яттю, гостротою і свіжістю сприйняття, допитливістю, яскравістю уяви, умінням керувати увагою тощо. Це об’єктивний бік психологічної готовності. А як щодо суб’єктивної психологічної готовності – бажання і прагнення вчитись школі? З приходом дитини до школи різко змінюється не тільки уклад її життя, але й соціальний статус, ігрова діяльність відходить на другий план, провідною стає діяльність навчальна. Головним обов’язком стає навчання – серйозна і важка справа, яка вимагає від молодшого школяра великих вольових зусиль. На жаль, інтерес до навчальної діяльності в дитини поступово починає знижуватися.

Психологи вбачають декілька цьому причин. Вони можуть мати особистісний характер - недоліки в розвитку пізнавальної діяльності або в розвитку особистості (мотивація учіння, самоорганізація, самодисципліна). Та спричинити знищення інтересу до навчання може й обрана вчителем методика навчання.

Найбільш ефективними засобами залучення дитини в процес творчості на уроці є:

 ігрова діяльність;

 створення позитивних емоційних ситуацій;

 робота в парах;

 проблемне навчання.

У початковій школі неможливо провести урок без залучення засобів наочності. Часто виникають проблеми, де знайти потрібний матеріал і як краще його продемонструвати? На допомогу прийшов комп'ютер.

Загальновідомо, що, у молодшому віці, починаючи з 4-х років, іде активне формування знань, умінь, навичок знакового письма, читання й лічби. Уже на початку навчання в школі учні відрізняються один від одного рівнем обізнаності з навколишнім світом, спостережливістю, умінням думати, запам’ятовувати й відтворювати, висловлювати свої думки за допомогою усного мовлення та ін.

Індивідуальні відмінності виявляються і в шкільній навчальній діяльності молодших школярів, у її результативності. Діапазон цих відмінностей в одних галузях навчання звужується, а в інших — розширюється. У процесі навчання здібності учнів не тільки використовуються, а й розвиваються. Виробляються уважність, спостережливість, якості пам’яті, мислення й мовлення, а також емоційні й вольові властивості.

Формуються й емоційні, вольові компоненти здібностей учнів. До них належать упевненість, наполегливість, самоконтроль у роботі, терпеливість, витримка, здатність чинити опір навіюванню.

Від того, наскільки ефективно вчителеві вдасться сформувати вище перераховані якості особистості залежить весь наступний розвиток дитини, оскільки вони є базовими в інтелектуальному розвитку. Незамінним помічником учителя на шляху розвитку і виховання дитини може стати комп'ютер.

У дитини цього віку поки переважає предметне мислення, отже, всі поняття повинні або графічно зображуватися, або супроводжуватися малюнком, картинкою та ін.

Слід відзначити, що інформаційні технології навчання молодших школярів дають змогу здійснити поступовий перехід від основного виду діяльності дитини дошкільного віку — гри, ігрових вправ — до навчальних вправ, учбових задач. Більшу частину навчального часу, що відводиться на вивчення інформатики в початкових класах, діти проводять за своїми дуже улюбленими комп'ютерними навчальним іграми, які мають високу наочність завдяки широкому використанню малюнків, динамічних зображень, анімацій і звукового супроводу .

Прихід сучасних мультимедійних технологій дозволив поставити на потік виготовлення комп’ютерних навчальних інтегрованих середовищ, які через їх освоєння дозволяє дитині в індивідуальному темпі, наочно, з великою мотивацією освоювати ту або іншу предметну галузь.

Сучасні мультимедійні технології надають можливості інтеграції таких важливих передумов для організації навчально-виховного процесу, як мотивація, наочність, індивідуалізація навчальної діяльності, а також організації ефективного моніторингу за навчальною діяльністю з боку вчителя.

Проведення уроку з використанням інформаційних технологій дозволяє йому перекласти частину своєї роботи на комп'ютер, що робить процес навчання більш цікавим й інтенсивним. Зауважимо, що комп'ютер не заміняє вчителя, а тільки доповнює його. Підбір навчальних комп'ютерних ігор залежить насамперед від поточного навчального матеріалу й рівня підготовки учнів. Наявність різних програмно-педагогічних розробок надає повну волю творчо працюючому вчителеві й дозволяє використати його з різними навчальними програмами й методичними посібниками.

Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітнити процес навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть невстигаючі учні охоче працюють з комп’ютером, а невдалий хід гри внаслідок пробілів у знаннях спонукує частину з них звертатися за допомогою до вчителя або самостійно отримувати знання у процесі гри. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності й знання дитини, зрозуміти його, шукати нові, нетрадиційні форми й методи навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: учителів, методистів, психологів, усіх, хто хоче й уміє працювати, може зрозуміти сучасних дітей, їхні потреби й інтереси, хто їх любить і віддає їм себе.1.2 Ефективність впровадження ІКТ в практику роботи

Застосування ІКТ на уроках посилює:

- позитивну мотивацію навчання;

- активізує пізнавальну діяльність учнів.

Використання ІКТ на уроці дозволили повною мірою реалізувати основні принципи активізації пізнавальної діяльності:

- принцип рівності позицій;

- принцип довірливості;

- принцип зворотного зв'язку;

- принцип заняття дослідницької позиції.

Реалізація цих принципів проглядається на всіх уроках де застосовується ІКТ.

Використання ІКТ дозволяє проводити уроки:

- на високому естетичному і емоційному рівні (анімація, музика);

- забезпечує наочність;

- залучає велику кількість дидактичного матеріалу;

- підвищує обсяг виконуваної роботи на уроці в 1,5 - 2 рази;

- забезпечує високий ступінь диференціації навчання (індивідуально

підійти до учня, застосовуючи різнорівневі завдання).

- скорочує час для контролю та перевірки знань учнів;

- учні вчаться навичкам контролю та самоконтролю.

Застосування ІКТ:

- розширює можливість самостійної діяльності;

- формує навички дослідницької діяльності;

- забезпечує доступ до різних довідковим системам, електронних

бібліотек, інших інформаційних ресурсів;

- сприяє підвищенню якості освіти.

Молодший шкільний вік характеризується психофізіологічними віковими особливостями, індивідуальною системою сприйняття, низьким ступенем розвиненості пізнавальних здібностей, особливостями навчальної мотивації.

Особливістю навчального процесу із застосуванням інформаційних технологій є те, що центром діяльності стає учень, який виходячи зі своїх індивідуальних здібностей та інтересів, вибудовує процес пізнання. Учитель часто виступає в ролі помічника, консультанта, що заохочує оригінальні знахідки, стимулюючого активність, ініціативу, самостійність.

Використання ІКТ дозволяє розширити рамки підручника.

Таким чином, праця, витрачена на управління пізнавальною діяльністю за допомогою засобів ІКТ виправдовує себе у всіх відносинах:

- підвищує якість знань;

- просуває дитини в загальному розвитку;

- допомагає подолати труднощі;

- вносить радість у життя дитини;

- дозволяє вести навчання в зоні найближчого розвитку;

- створює сприятливі умови для кращого взаєморозуміння вчителя і

учнів та їх співпраці в навчальному процесі.Розділ ІІ. Програмне забезпечення уроків

2.1 Використання комп’ютерних навчальних програм як засобу розвитку інтелектуальних здібностей школярів

Сьогодні існує багато різних комп'ютерних навчальних програм для молодших школярів, але не всі вони відповідають санітарно-гігієнічним нормам, навчальним планам та програмам, не враховують фізіологічні та психологічні особливості дітей. Тому існуючі комп'ютерні програмні засоби необхідно ретельно відбирати, апробувати та адаптувати до навчального процесу. Крім цього, використовуючи комп'ютерні технології, можна створювати як вчителю, так і учням, різні навчальні та демонстраційні програми, моделі, ігри. Такі ефективні розробки формують позитивне ставлення учнів до навчання, припускають ненав'язливий спосіб надання допомоги, можливість вибрати індивідуальний темп навчання учнів. Для цього використовую різні методи і прийоми:

 • метод аналізу;

 • метод порівняння;

 • метод узагальнення;

 • метод класифікації;

 • формулювання понять.

При підготовці до уроків учитель використовує електронні ресурси навчального призначення:

 • мультимедійні курси;

 • презентації до уроків;

 • логічні ігри;

 • тестові оболонки;

 • ресурси Інтернет;

 • електронні енциклопедії.

В початковій школі ми використовуємо комп'ютерні навчальні програми на уроках математики, української мови та читання, довкіллі, основах здоров’я, а також на уроках музики .

Ефективність таких уроків полягає в високій активності дітей, їх працездатності протягом всього уроку. Це забезпечується постійною зміною видів навчальної діяльності. Працюючи з комп'ютером діти легко виконують велику кількість тренувальних вправ. Протягом уроку діти працюють самостійно, удосконалюючи навички усного рахунку, розв'язування задач, а в кінці уроку діти самі оцінюють результативність своєї роботи на уроці.

Велику допомогу по підготовці та проведенні уроків надає новий методичний комп’ютерний посібник «Електронний конструктор уроку» з математики, читання, навчання грамоти. Це комп’ютерна програма для створення уроків, плюс усі конспекти та презентації до курсу. Конспекти уроків представлені у звичному для усіх форматі Microsoft Word. Їх можна легко редагувати, не витрачаючи зайвого часу на набір, сканування або копіювання. На диску представлені конспекти до усіх уроків курсу відповідного предмету. Презентації також представлені у звичному форматі Microsoft PowerPoint – їх можна легко редагувати. Крім того, вони повністю відповідають представленим конспектам уроків. Тобто урок можна проводити, тримаючи в руках конспект та показуючи учням презентацію.

Мультимедійний підручник «Природознавство 3,4 клас» рекомендовано вчителям та учням загальноосвітніх навчальних закладів. Увесь курс складається з 33 уроків. Кожен урок мультимедійного підручника розкриває конкретну тему згідно з навчальною Програмою та містить: теоретичний матеріал, багатий ілюстративний матеріал, цікаву анімацію природних процесів та явищ, інтерактивні моделі, відеофрагменти, звуковий супровід до уроку тощо. Також до кожної теми пропонується тестовий контроль, який можна доповнити, скориставшись конструктором тестових завдань.

«Збірник уроків Кирила і Мефодія» - це колекція електронних освітніх ресурсів з різних предметів початкової школи. На екранах комп'ютерного підручника учнів чекають веселі казкові персонажі, які допоможуть навчитися читати і рахувати, проведуть їх по країні задач і прикладів, цікаво розкажуть про природні явища, тварин і рослини, і звичайно, вчасно підкажуть і допоможуть у будь-який момент. До складу електронного підручника входить електронний щоденник, де заносяться досягнення учнів. Завдяки комп’ютерному підручнику уроки математики, російської мови і навколишнього світу перетворюються на розумну і захоплюючу гру, де є свої правила, загадки і призи.

Основним видом діяльності учня початкової школи є гра. Комп'ютерні навчальні програми ставлять перед дитиною реальні цілі, які можливо досягнути: розв'яжеш приклади - допоможеш казковим героям. Таким чином в учня формується позитивна мотивація засвоєння знань та асоціативне мислення, розвиває математичні, конструкторські та комбінаторні здібності.Навчання в початковій школі - це база, на якій будується вся наступна діяльність людини. Вчитель початкової школи працює над тим, щоб навчальний матеріал був засвоєний кожним учнем у повному обсязі. У більшості випадків вчитель при організації уроку орієнтується на середній рівень підготовки школярів. В результаті цього більшість учнів активно працює па уроці, але учні, які мають більш високий, або нижчий рівень, або пропустили декілька уроків часто виключені з роботи.

Комп'ютер дає можливість сильним учням ознайомитися з новим матеріалом самостійно, виконати завдання підвищеної складності, учням з нижчим рівнем підготовки або інтелектуальної діяльності засвоювати навчальний матеріал, працюючи в індивідуальному темні, учням, які пропустили декілька уроків - можливість ліквідувати прогалини.

Використання на уроці комп'ютерних тестів та діагностичних комплексів дозволяє вчителю отримати об'єктивну інформацію про рівень засвоєння навчального матеріалу та надає змогу його своєчасного коректування.

Використання сучасних комп'ютерних технологій є важливим моментом при формуванні особистості учня та його світогляду, створює багаті умови для розвитку інтелектуальних здібностей школярів.

Дидактичний матеріал ІКТ різноманітний за змістом і за формою. Найбільш часто вживаними є: понятійний апарат і фотографії (репродукції) електронної енциклопедії «Кирило і Мефодій», відеоролики, кліпи пісень, мелодії, презентації з певної теми, різні тести, завдання, розвивального характеру.

Багато можливостей для розвитку логічного та алгоритмічного мислення дає пропедевтичний курс «Сходинки до інформатики», який відповідає вищезгаданим вимогам. Використання комп’ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам’яті, просторової уяви, уваги, моторики, творчого нестандартного мислення, підвищує інтерес до навчання, створює гарний настрій.

Цей проект спрямований на розвиток внутрішнього світу молодшого школяра, його свідомості, системи знань переживань, прагнень; збагачення досвіду дитини, зв’язок з практичним, повсякденним життям, навчання ставитися до себе, як до неповторної особистості, що займає певне місце в родині, суспільстві. Курс «Сходинки до інформатики» є комплексом навчально-розвивальних ігрових програм для дітей молодшого шкільного віку. В його основу авторами закладено чотири змістові лінії:

- формування уявлення про можливості та сфери застосування комп’ютера, ознайомлення з технікою безпеки під час роботи з комп’ютером та у комп’ютерному класі; формування елементарних необхідних навичок роботи з мишею та клавіатурою;

- розвиток загальних здібностей дитини: логічне мислення, просторова уява, увага, кмітливість, зорова і слухова пам’ять, креативність;

- підтримка навчальних предметів: математика, українська та англійська мова, «Я і Україна», основи здоров’я, логіка, музика;

- алгоритміка: формування уявлення про алгоритми, розвиток алгоритмічного мислення.

Опанувавши навички роботи з комп’ютером у молодших класах, діти зможуть потім користуватися ним як інструментом у своїй діяльності. У старших класах вони зможуть застосовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи розв’язання задач) при вивченні шкільних предметів.

У своїй діяльності я використовую й інші комп’ютерні програми:

- навчально-інформуючі: енциклопедії, електронні підручники, кінофільми;

- контролюючо-тестові програми, зокрема «MyTest»;

- графічний редактор Paint (робота з графічним редактором Paint сприяє розвитку просторової уяви дітей, моторики, координації рухів, уваги. Крім того, забезпечуються міжпредметні зв’язки з математикою, природознавством, образотворчим мистецтвом);

- програма презентацій Power Point.2.2. Переваги та недоліки використання ІКТ

Мій досвід роботи з молодшими школярами дозволяє зробити такі висновки:

1. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, природознавства, української мови, предметів художньо-естетичного циклу.

2. Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

3. В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.

4. Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню критичного мислення, розвитку здібностей учнів.

5. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ.

1. Немає комп'ютера в домашньому користуванні деяких учнів.

2. Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.

3. Відсутність контакту з учителем інформатики.

4. У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.

5. Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.

6. При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.

7. Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

Розділ ІІІ. Методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів

Методика застосування комп’ютера на уроках з різних предметів, у різні періоди навчання (не однакові вікові групи) не може бути однаковою. Адже і саме використання комп’ютера виконує тоді різні психологічні і педагогічні завдання. Зміст навчального предмета, різноманітні можливості педагогічних програмних засобів, різний фаховий рівень підготовки вчителів у галузі комп’ютерних технологій впливають на методичні прийоми використання комп’ютера. Вирішальне значення мають також вікові особливості учнів та їх знайомство з комп’ютерною технікою.3.1 Дидактичні можливості комп’ютера на уроках рідної мови

Основні професійні інструменти вчителя початкових класів – це дитяча книжка (у тому числі і підручник) і живе усне мовлення, розраховане на сприйняття учнями молодшого шкільного віку. Тому чільне місце у формуванні дитячої особистості посідають уроки рідної мови (навчання грамоти, класне читання, позакласне читання, українська мова, уроки розвитку мовлення).

Та не лише цим я користуюсь під час підготовки до уроків. Я намагаюсь використовувати різноманітні дидактичні засоби, наочні посібники для того, щоб учень зміг краще зрозуміти прочитане, осягнути ті моменти, які хотів виділити автор твору або і сам вчитель.

Плануючи свій урок, звертаю увагу на уроки «творчого» типу, які нагадують виставу з «феєрверком» різноманітних педагогічних засобів і прийомів, застосуванням комп’ютерних програм, що дають змогу перевести на новий етап і підготовку вчителя до уроку, та і сам урок.

В своїй роботі я використовую комп’ютер на різних типах уроків: засвоєння нових знань, узагальнення і систематизація знань, комбіновані уроки.

Застосування комп’ютерної техніки робить привабливими і по-справжньому сучасними уроки читання. Завдяки ІКТ відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно й вчасно.

Узагальнивши результати наукових досліджень і досвід творчих педагогів, учителів-новаторів, можна виділити та використовувати наступні позитивні моменти використання ІКТ для інтенсифікації уроків читання:

– підвищення цілеспрямованості навчання;

– посилення мотивації навчання;

– застосування активних методів і форм навчання;

– прискорення темпу навчальних дій;

– краще запам’ятовування, відтворення матеріалу тощо.

Важливе місце на уроках читання посідає використання презентацій під час вивчення біографій письменників.

Розглядом можливостей використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів є вишукування зв’язків, які можна налагодити під час комп’ютерного навчання, а також допомога, яку надасть комп’ютер (в процесі такого використання вчителю для формування конкретних навичок). Як показали дослідження, із використанням комп’ютера на уроках української мови (зокрема для розвитку зв’язного мовлення) намітилась певна різниця у формуванні здібності до абстрагування, рівня розвитку мовних якостей, що супроводжують процес мислення.

Використання наочних посібників (малюнків, схем, таблиць), які можна з успіхом виготовити з допомогою комп’ютера та роздрукувати на принтері навіть для кожного учня (або використовувати безпосередньо з монітора), багато в чому допоможе дітям в плані розуміння фактичного змісту твору. Адже школярі в цьому випадку мають змогу не лише чути голос вчителя (учня), який читає твір та бачити букви (абстрактний, знаковий елемент), але й дивитись на самих персонажів, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби, що їх застосував автор. Звичайно, такий вплив відразу на декілька органів чуттів, у різноманітних формах покращить процес сприймання учнями почутого і побаченого.

Виділивши за допомогою таких таблиць головне, вчитель забезпечить і належне розуміння основної думки твору учнями. Сприймання покращується і за рахунок елементу цікавості, який, звичайно присутній на уроках такого виду. Щодо уваги учнів, то треба зауважити, що за невмілого використання педагогом на уроці будь-якого засобу (чи то малюнка, чи то грамзапису) можливе зниження дитячої уваги, і тут на допомогу має прийти педагогічна майстерність учителя, його вміння вчасно запропонувати те, з чим він хоче працювати. Чудовий вихід із такої ситуації я вбачаю у використанні комп’ютерних дидактичних засобів або засобів, розроблених за допомогою ПК.

В плані розробки дидактичних засобів, на мою думку, можливості комп’ютера дуже великі і до кінця далеко не вивчені. Хочу представити лише декілька визначальних із них .

1. Створення наочності. Наочні посібники можуть бути створені у будь-якій програмі, що працює з графікою, а саме: WORD; COREL DRАW; ADOBE FOTOSHOP тощо. Також можна використовувати вже створену наочність, оцифрувавши її (за допомогою сканера) і доповнивши якісь свої елементи. Таблиці та схеми у початкових класах (особливо у 1) можна використовувати з малюнками.

2. Створення різноманітних завдань. На уроках РЗМ (розвитку зв’язного мовлення) величезне місце займає практична діяльність учнів, а саме виконання різноманітних завдань, як творчого, так і репродуктивного характеру.

За допомогою текстового редактора WORDPAD можна створювати дидактичні матеріали у вигляді текстових завдань, а з допомогою текстового процесора WORD такі завдання набудуть ще й графічних елементів. Аналогічні завдання можна використовувати як роздатковий матеріал (роздруковувати на папері) або (якщо дозволяють умови), за певних уявлень дитини про комп’ютер, виконувати прямо на комп’ютері.

Загалом величезний і багатофункціональний процесор WORD може використовуватись для досягнення наступних цілей:

- друк тексту;

- форматування;

- вставка малюків, гіперпосилань, таблиць, графіків та ін.;

- вставка звукових та ін. файлів на сторінку;

- створення простих геометричних фігур.

3. Для розвитку мовленнєвої діяльності школярів, як на уроках читання, письма, так і на решті уроків величезне значення мають проблемні ситуації, саме розв’язання і пояснення яких потребує належного словесного оформлення. Такі проблемні ситуації пропонуються молодшим школярам у формі запитань:

-Чому?


- Чому так вважаєш?

-Обґрунтуй відповідь.

-Що б ти порадив герою казки (оповідання)?

Я пропоную використовувати презентації POWERPOINT для розробки проблемних ситуацій. POWERPOINT – це програма, у якій можна створювати різноманітні презентації із почерговою зміною слайдів. На слайдах можна розставляти графіку, звук та ін.

4. Ще однією з найпоширеніших програм у стандартному наборі є графічний редактор PAINT. Окрім використання PAINT вчителем, він паралельно може використовуватись учнями, для розвитку зв’язного мовлення. Виконуючи найпростіші завдання, з коментуванням своєї роботи, вже з першого класу учні будуть розвивати своє мовлення на різних уроках.

Види робіт, які можна запропонувати для виконання учнями:

• коментоване малювання;

• коментоване розфарбовування малюнка;

• коментоване перенесення частин малюнка для створення нового зображення тощо.

3.2 Методика використання ІКТ на уроках математики

Немає потреби і неможливо однаково навчати і навчити всіх дітей, сформувати в кожної дитини одні й ті самі вміння та навички з різних предметів, добитися від дітей одного і того самого рівня розвитку логічного та творчого мислення, однакового сприймання дійсності. Це стосується і навчання математики, методів розв’язування різних задач, побудови й аналізу різноманітних математичних моделей процесів та явищ. Комп’ютерна підтримка цього процесу дає значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи вивчення і розуміння математики як науки.

Одне з найскладніших завдань для вчителів початкових класів – це сприяти розвитку розумових здібностей молодших школярів. Але не слід забувати також і про виховання певних почуттів, які підсилюють розумову активність учня. Позитивний фон уроку викликає у школярів почуття радості, здивування, захоплення від розв’язання певної складної задачі та знаходження раціонального способу, що сприяє формуванню інтересу до вивчення математики.

Учителі початкових класів використовують у методиці викладання математики різні методи навчання, що вважаються класичними:

• усний виклад;

• демонстрування та ілюстрування;

• бесіди;

• вправляння;

• виробничо-практичні методи тощо.

Однак ці методи всіх проблем та завдань не вирішують.

Використання ІКТ в процесі вивчення математики відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів. Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно, в формі гри тощо.

Для вчителів математики початкової ланки освіти важливим є наступні питання в контексті використання комп’ютера на уроці:

• реалізація можливостей ІКТ у області побудови різних екранних зображень математичних об’єктів, їх динамічного уявлення;

• автоматизація процесів обчислювальної і інформаційно-пошукової діяльності, а також діяльність по збору, обробці даних про об’єкти, що вивчаються, явища, процеси;

• реалізація прикладної спрямованості навчання математики з використанням ІКТ;

• використання комп’ютерних тестуючих і діагностуючих методик встановлення рівня засвоєння матеріалу.

Комп’ютерне забезпечення уроків математики в початковій школі потребує належного прикладного програмного забезпечення (ППЗ). Вибір програм та розробка дидактичних комп’ютерних засобів здійснюється вчителем на основі наступних принципів:

1. Доступність. В цьому принципі сконцентровані такі ідеї, як відбір ППЗ, що вже є у наявності (програми, які вже знаходяться на комп’ютері), а також відбір програм, з якими ознайомлений вчитель і вміє з ними працювати.

2. Простота. Тут мається на увазі можливість учнів працювати з деякими програмами (наприклад, іграми, найпростішими редакторами та спеціально-розробленими для дітей 6-10 років програмами).

3. Надійність. Програми, які використовує вчитель, мають бути ліцензовані, щоб не принести випадкової шкоди психічному чи фізичному здоров’ю дітей, які з ними працюють.

4. Ще одним принципом підбору програм є їх практична багатофункціональність, тобто можливість вчителя зробити у цій програмі якомога більше корисної інформації для дітей: підібрати або створити малюнки, схеми, таблиці, іншу наочність, роздрукувати її, використовувати як наочний посібник саму програму або її продукти, тощо.

Найважливіше у роботі вчителя на уроках математики – активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в нього чимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі.

Так, цікавими є дидактичні завдання для роботи з геометричним матеріалом:

1.Назви порядкові номери чотирикутників.

2. Вибери рядок, у якому усі фігури є геометричними.

3. Заповни таблицю так, щоб геометричні фігури не повторювалися у рядку і стовпці.

Для створення тестів може використовуватись як текстовий, так і табличний редактор (програма MyTest).

Використання комп’ютерних дидактичних засобів дасть змогу вчителю:

• Належно унаочнити матеріал до уроку.

• Підібрати завдання для закріплення вивченого матеріалу.

• Підготувати та провести тестування.

• Повторно використовувати розроблені засоби, адаптовуючи до конкретного уроку.

Використовуючи комп’ютерні дидактичні засоби, комп’ютерні дидактичні ігри, можна створити належні умови для роботи самих дітей в комп’ютерному середовищі, що дасть змогу краще закріпити (чи повторити, залежно від ситуації) вже вивчений матеріал, узагальнити чи систематизувати його та дати змогу дитині використати його на практиці (розв’язуючи цікаві завдання або граючись у комп’ютерну гру). Робота на уроці математики з наочними посібниками, виконаними на комп'ютері, викликає значне зацікавлення в учнів під час відтворення знань, активізує пізнавальну діяльність, сприяє повноцінному формуванню передбачених програмою умінь. Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й різноманітними засобами, учитель підтримуватиме інтерес до навчання протягом усього уроку, запобігатиме перевтомі дітей і водночас розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція, кмітливість, увага.

Висновки

Використання мультимедійної презентації на уроках в початковій школі поєднує в собі багато компонентів, необхідних для успішного навчання школярів. Це і телевізійне зображення, і анімація, і звук, і графіка. Аналіз таких занять показав, що пізнавальна мотивація збільшується, полегшується оволодіння складним матеріалом. Крім того, фрагменти уроків, на яких використовуються презентації, відображають один з головних принципів створення сучасного уроку - принцип фасціаціі (принцип привабливості). Завдяки презентаціям, діти, які зазвичай не відрізнялися високою активністю на уроках, стали активно висловлювати свою думку, міркувати.

Уроки з використанням інформаційних технологій не тільки розширюють і закріплюють отримані знання, а й значною мірою підвищують творчий і інтелектуальний потенціал учнів. Оскільки фантазія і бажання проявити себе у молодшого школяра великі, варто вчити його якомога частіше висловлювати власні думки, в тому числі і за допомогою інформаційних технологій. Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі дає можливість проявити себе кожному з учнів, при цьому форми роботи вибирає для себе сам учень. Так, діти з математичними здібностями частіше працюють з виготовлення програмних продуктів-презентацій. Діти "гуманітарії" вибирають роботу зі складання кросвордів або повідомлень, доповідей, рефератів. Учні мають міцні, глибокі знання з предметів, у них сформовані стійкі пізнавальні інтереси, розвинене вміння самостійно застосовувати отримані знання на практиці.

Я впевнена, що використання інформаційних технологій може перетворити викладання традиційних навчальних предметів, раціоналізувавши дитячу працю, оптимізувавши процеси розуміння і запам'ятовування навчального матеріалу, а головне, піднявши на незмінно вищий рівень інтерес дітей до навчання.

Таким чином, застосування ІКТ в освітньому процесі дозволяє вирішувати одну з важливих завдань навчання - підвищення рівня знань.

Вчителі, які в своїй роботі використовують ІКТ, прийшли до висновку: інформаційні технології тільки для тих, хто шукає, освоює щось нове. Вони для тих, кому небайдужий рівень своєї професійної компетентності, кого турбує, наскільки він, педагог сучасної школи, відповідає вимогам століття прийдешнього.Замість висновків...

 • Вчителю суджено бути пошуковцем, винахідником, а відтак, слід сповна усвідомити сутність змін, які привносить новий час, аби підготувати людину до життя в нинішньому столітті.

 • Від здатності вчителя дати гідну відповідь на виклики ХХІ століття залежатимуть долі мільйонів поки що маленьких українців, та й, власне, майбутнє самої України.


Не зрушиться справа,

якщо не почати.
Комп'ютер повинен сприяти активному залученню учнів до навчального процесу, розумінню та засвоєнню учнями навчального матеріалу, підтримувати інтерес до пізнавальної діяльності. Безумовно цей процес нелегкий, але це на початку роботи. З часом подібна підготовка до уроку займатиме все менше часу, а результативність буде все зростати.

Рекомендації

 1. Комп'ютер повинен не заміняти вчителя, а тільки доповнювати його.

 2. Існуючі комп'ютерні програмні засоби необхідно ретельно відбирати, апробувати та адаптувати до навчального процесу.

 3. При підготовці до уроків використовувати ліцензовані електронні ресурси навчального призначення.

 4. Для розробки проблемних ситуацій використовувати презентації POWERPOINT

 5. Для створення презентації учитель має врахувати вік учнів та особливості класу.

 6. Слід врахувати, що розмір презентації залежатиме від призначення, але вона не повинна містити більше 6-13 слайдів.

 7. Не слід зловживати анімацією, аудіо- та візуальними ефектами. Вони мають бути доцільними, щоб привертати увагу, а не відволікати її.

 8. Анімація можлива один раз протягом 5 хвилин (у початковій школі).

Література

1. Агапова Р. Про три поколения компьютерных технологий обу­чения в школе //Информатика и образование.-—1994.— № 2.

2. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Книга 3: Здоровьесберегающий урок. - М.: Сентябрь, 2006. – 176 с.

3. Беловика Я:Г. Сприйняття дитиною комп'ютера й комп'ютерних ігор// Питання психології,—1993,— №3.

4. Бойченко Т. та інші. Як виростити дитину здоровою: Посібник для батьків учнів молодшого шкільного віку. – К.: Прем’єр-Медіа, 2001. – 204 с.

5. Бочкина, О. И. Методика преподавания информатики: Учеб. посо-


бие.— М.: Высш. шк., 1998

6. Булгакова Н.Н. Интеграция информатики в учебную среду на­чальной школы // Информатика, и образование.— 2004.— № 1.

7. Буцин Ж. С, Обучение младших школьников началам информа­тики // Информатика и образование. — 1901. — М.З.

8. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 352 с.

9. Наумчук М. М. Сучасний урок української мови у початковій школі.— Тернопіль: Астон, 2003.

10. Ожогін В. Я. Технічні засоби в навчальному процесі. Інформа­ційні властивості і ергономічні особливості застосування.— К.: Вища школа, 1984.

11. Чащухина О. В., Данилова И. В. Использование новых информационных технологий в начальной школе http://pedsovet.org/component/option,com.Додатки

Основи здоров’я

Урок-проект у 4 класі
Тема: Здоров’я – найдорожчий скарб. Сім’я, як осередок збереження і зміцнення здоров’я в суспільстві.

Мета: Допомогти усвідомити дітям, що здоров’я – це великий дар, не тільки для людини, а й для всього суспільства, а сім’я – осередок збереження та зміцнення здоров’я. Формувати уяву про здоров’я та здоровий спосіб життя, вміння піклуватися про всіх членів сім’ї. Вчити учнів самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи. Розвивати вміння презентувати результати особистої та спільної діяльності. Виховувати бажання підтримувати традиції здорового способу життя в сім’ї.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Встаньте діти, ви рівненько

Посміхніться всі гарненько.

Посміхніться ви до мене,

Поверніться до гостей,

Привітайтесь: «Добрий день!»Девіз нашого уроку:

Не просто слухати, а чути,

Не просто відповідати,

а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

Усі люди відрізняються один від одного, кожен із нас унікальний, має свій колір очей і волосся, характер, настрій.ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Уроки теж бувають різні. Мені б хотілось, щоб сьогодні ми з вами створили цікавий, змістовний творчий урок. Давайте його оживимо. Уявіть , що наш урок – це людина (звертаю увагу на монітор з ескізом контуру людини, на який по черзі з поясненням з’являються зображення частин тіла).

Нашому уроку потрібні такі деталі:


Голова

Ми будемо думати , замислюватись, розмірковувати

Очі

Ми будемо бачити, придивлятися, спостерігати

Вуха

Ми будемо слухати, прислухатися, чути

Рот

Ми будемо говорити і спілкуватися

Руки, ноги, тулуб

Ми будемо виконувати різноманітні рухи

Серце

Ми будемо відчувати, шукати правильне рішення. Адже, як говорив Антуан де Сент- Екзюпері: «шукати потрібно серцем - найголовнішого очима не побачиш»

Щоб наша співпраця була пізнавальною і корисною, ми всі маємо працювати активно, старанно, дружно, наполегливо.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку

Технологія «Мозковий штурм»

Уявіть, що ви заблукали. Перед вами роздоріжжя. На великому камені можна прочитати написи.

Перша дорога: Направо підеш - багатство знайдеш, а здоров’я втратиш.

Друга дорога: Наліво підеш - половину багатства знайдеш, а половину здоров’я втратиш.

Третя дорога: Прямо підеш - багатства не знайдеш, проте здоров’я збережеш.

- Який ваш вибір?

Обґрунтуйте свою думку.

Висновок. Найкраще піти третьою дорогою, оскільки здоров’я — головне багатство людини. Тож тема нашого уроку «Здоров’я – найдорожчий скарб». Але ми на сьогодні готували не просто урок, а урок-проект .

Чому кажуть, що здоров'я - найдорожчий скарб?Проблемна ситуація

- Діти, а що означає бути здоровим? Яку людину можна назвати здоровою?

(Бути здоровим - значить бути веселим, життєрадісним, з надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому щасливим).


 • Діти, підніміть руку, хто жодного разу не хворів.

 • Нажаль таких серед вас немає. За своє недовге життя ви встигли перехворіти, а дехто навіть встиг нагородити себе хронічними, тобто постійними хворобами.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь :

- Чи можна надалі уникати захворювань?

- Що для цього потрібно робити ?
ІV. Вивчення нового матеріалу

Готуючись до уроку учні поділились на 3 групи: «Всезнайки», «Чомучки», «Супер сімейка». Кожна група мала своє завдання.Слово надається 1 групі «Всезнайки»

Учень1.


 1. Група «Всезнайки» працювала над питанням

«Як зберегти здоров’я»

- Що найбільше впливає на зміцнення і збереження здоров’я людини?

Під час уроків ми засвоїли поняття - “режим дня”:

- Спати не менше 9 годин

- Лягати спати і прокидатися в один і той же час

- Харчуватися в один і той же час

- Регулярно гуляти на свіжому повітрі

Учень 2. Ми провели опитування серед однокласників:

дотримуються режиму дня - 20 учні ,

не дотримуються режиму дня - 8 учнів

Група дослідників з’ясувала, як дотримання режиму дня впливає на успішність учнів:

Серед учнів, які дотримуються режиму дня - 16 мають високий і достатній рівень навчання, 4 – середній.

Серед учнів, які не дотримуються режиму дня - 3 мають достатній рівень, 5 - середній.

Учень 3. Також ми проаналізували, як дотримання режиму дня впливає на здоров’я учнів:

З 20 учнів, що дотримуються режиму дня 3 учнів хворіють більше 1 разу за семестр, а 17 не хворіють

З 8 учнів, що не дотримуються режиму дня 7 учнів хворіють більше 1 разу за семестр, а 1 не хворіє

Учень 4. Наші висновки:


 • Щоб бути успішним!

 • Щоб бути здоровим!

 • Щоб встигати багато зробити!

 • Щоб завжди мати хороший настрій!

ТРЕБА ДОТРИМУВАТИСЯ режиму дня!

Учень 5. Важливим чинником збереження здоров’я є раціональне харчування

«Ми живемо не для того щоб їсти, а їмо для того , щоб жити» - говорив древній філософ Сократ.

Важливо їсти не тільки вдосталь, а й правильно. Наш організм повинен отримувати різноманітну їжу, насичену білками , жирами, вуглеводами, а також вітамінами і мінеральними речовинами.

Доцільно приймати їжу 3-4 рази на день, в певні години.

Корисно вживати продукти рослинного та тваринного походження і не зловживати такими продуктами як чіпси, тістечка, кури гриль, тому що вони насичені барвниками та хімікатами.

Ми з’ясували, що здорова їжа повинна стати нашим головним другом.
Не вживайте не якісні і шкідливі для організму продукти!

Учень 6. Не менш важливим для зміцнення здоров’я є загартовування, заняття спортом та рухова активність. Фізичні вправи розвивають організм, зміцнюють м’язи, серце та інші органи, вимагають глибше дихати, покращується кровообіг, дають змогу залишатись стрункими та захищають від багатьох хвороб.

Тому ми підготували комплекс вправ, які допоможуть вам стати спритними та здоровими.

Фізхвилинка

Учень 7. Наша група підготувала проектну папку в якій зібрали цікавий матеріал з даного питання, малюнки, фотографії.

І ми можемо зробити висновок:

- Для збереження здоров’я, треба вести здоровий спосіб життя.


Друга група «Чомучки»

Учень1. Перед нами поставили завдання з’ясувати, які чинники негативно впливають на життя і здоров’я людини? Що ми знаємо про шкідливі звички?

До цього уроку підготували проектну папку на тему: «Що таке добре і що таке погано».

Учень 2. Ми розподілили обов’язки. Одні учні добирали матеріал про шкоду алкоголю, куріння та наркотиків. Інші про рекламу і антирекламу шкідливих звичок.

Була організована виставка малюнків: «Корисні і шкідливі звички», ми підготували приказки, прислів'я, легенди про корисні звички.

Учень 3. Що таке звичка? Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову і знову – це і є звичка.

Звички бувають шкідливі і корисні. Найбільшу шкоду організму людини приносять такі звички: алкоголь, куріння, наркотики, токсикомані

Учень 4. Тютюн називають – «чортове» зілля. Існує легенда про те, як утворилось слово табак і тютюн

Летів якось чорт. Та кудись задивився

Й на вербу суху животом настромився.

Помер. Може, правда, а може брехня –

Посипалася з чорта того порохня.


Ішли мужики. Порохню найшли:

Вони недалечко там поле орали.

Кишені діряві були, як на зло,

Тож, чортове зілля повсюди зійшло.


Понюхали – листя духмяним здалося.

Комусь до смаку воно дуже прийшлося.

«Ти ба!» - мовив хтось, і від цього «ти ба»

З’явилася назва у зілля – ТАБАК.


Багато з тих пір табаку розвелося.

Пізніше курити його повелося.

А хтось, кажуть, сплюнув і вигукнув: «Тю!»

З’явилась у зілля ще й назва «ТЮТЮН»

*****************

Учень 5. Негативний вплив шкідливих звичок викликає тяжкі хвороби: туберкульоз, СНІД, виразка шлунку, біль у ногах, хвороби серця, хвороби шкіри, отруєння, неврози.

Чому ж людина палить?

Результати досліджень свідчать про те, що багато курців набули цієї звички у підлітковому віці. Тиск збоку товаришів і бажання бути схожим на дорослих спонукає багатьох підлітків до паління. Цю звичку важко перебороти, оскільки тютюновий дим містить нікотин, який спричиняє наркотичну залежність у людини, що палить.

Учень 6. Висновки

Мати або не мати шкідливої звички - справа особиста. Але якщо ви хочете гордо заявити про себе як про людину без шкідливих звичок, або якщо здоров'я вже не дозволяє ці самі звички, то ваш вибір - здоровий спосіб життя!

Вчитель. А хто допоможе вам зміцнити своє здоров'я? (сім'я)

Слово надається 3 групі «Супер сімейка»

Учень 1. Перед нами поставили питання: • Яку роль відіграє сім’я у збереженні та зміцненні здоров’я дитини?

Учень 2.

Кожній людині слід пам’ятати:

Хто його батько, хто його мати.

Тільки в любові кріпне родина.

Тільки свободою кріпне країна.

Учень 3. Всесвітня організація охорони здоров'я каже: «Здоров'я починається в сім'ї. Здорові діти - здорова сім'я. А здорова сім'я - здорова держава».

А щоб краще вам зрозуміти цей вислів, то подивіться на цей гранат. Кожне зернятко в ньому - це сім'я, в якій живе дитина. Якщо декілька зерняток починає псуватися, чорніти, гнити, то згниє весь гранат. Так само: якщо нездорові, некріпкі сім'ї, то в цілому не здорова держава.

Учень 4. Пропонуємо вам гру « Мікрофон» .

Розв’язування ситуативних задач.

- Маленький братик сумує, а ти …

- У сестрички не виходить задача, а ти …

- Тато миє машину, а ти …

- Мама прийшла втомлена з роботи, а ти …

- Бабуся себе погано почуває, а ти …

Учень 5. Наша група «Супер сімейка» підготувала проектну папку і дійшла висновку, що ким би ми не стали, прикладом для нас завжди будуть наші рідні. Адже саме в сім’ї можна знайти підтримку, любов і щастя.

V. Закріплення вивченого матеріалу (рефлексія)

1. Робота в зошиті (с.16) Що на твою думку, може зробити життя щасливим? Заповнити піраміду.

2. Метод «Прес» (робота із прислів’ями в парах)

Знання нашого народу про здоров'я відобразилися в усній народній творчості: прислів'ях і приказках. Давайте пригадаємо їх.


(В учнів з кожної пари на парті є конверт зі «Скарбом народної мудрості».) Ваше завдання: зібрати відповідні розрізані частинки прислів’їв, обміркувати і пояснити їх зміст.

VІ. Підсумок уроку

Вправа «Шлях Здоров’я»

Вчитель. На дошці прикріплено плакат з малюнком Палацу Здоров’я, до якого веде стежка. Візьміть кольорові паперові «сліди». Напишіть на них те, що , як ви вважаєте, приведе вас до «Палацу Здоров’я». Капітани, прикріпіть «сліди» на «шлях Здоров’я». (Заняття спортом, активний відпочинок, загартовування, корисні звички, особиста гігієна, дотримання режиму дня, ранкова зарядка, ігри на свіжому повітрі, правильне харчування)


Вчитель.

Здоров'я родини - здоров'я дитини. В цю істину вкладено глибокий зміст.

Здорова родина - здорова дитина. У цих двох поняттях прокладено міст.

Х
ай міст цей єднає батьків і дітей, щоб правильно й радісно жити,

Іти по життю із девізом в руках: «Здоров'я потрібно цінити».


Скачати 390.34 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка