Законукраїн и основи законодавства України про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціальний захистСторінка3/6
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.15 Mb.
#16851
1   2   3   4   5   6

Р о з д і л ІV
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОВНОЛІТНІХ НЕДІЄЗДАТНИХ ОСІБ

ТА ОСІБ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКИХ ОБМЕЖЕНА
Стаття 37.  Соціальний захист

1.  Повнолітні недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, мають право на соціальний захист, що гарантується, забезпечується та охороняється державою.

2.  Право повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, на соціальний захист включає забезпечення таким особам доступу до:

1)  програм соціального захисту;

2)  допомоги з боку держави з метою покриття витрат, пов’язаних із психічними розладами;

3)  охорони здоров’я, освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

4)  соціальних та реабілітаційних послуг;

5)  опіки та піклування.

3.  Держава створює для повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, правові, економічні, соціальні та інші умови для забезпечення їхніх прав та інтересів нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті.

4.  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, щодо включення до суспільного життя нарівні з іншими громадянами.
Стаття 38. Майно повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена

1.  Повнолітні недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, мають право власності на майно, у тому числі на житло, на підставах, передбачених законодавством України.

2.  Суб’єкти здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, у разі набуття повноважень щодо здійснення опіки та піклування над такими особами не набувають права власності на майно підопічних та не мають права користуватися їх майном та розпоряджатися ним у своїх інтересах, крім випадків, передбачених законодавством.

3.  Повнолітні недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, не мають права власності на майно своїх опікунів та піклувальників.

4.  Органи опіки та піклування зобов’язані вживати в межах компетенції заходи щодо забезпечення, охорони та захисту майнових і житлових прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, а опікуни і піклувальники – щодо відповідних прав своїх підопічних, в інтересах останніх та з урахуванням їх бажання.

5.  Органи опіки та піклування й опікуни та піклувальники повинні вживати всі необхідні заходи для забезпечення схоронності майна підопічних,


не допускати зменшення його вартості та сприяти отриманню доходів із цього майна, а також запобігати можливому його пошкодженню, знищенню чи розкраданню. Доходи від майна підопічних є їх власністю та можуть перераховуватися на їх особовий рахунок в установі банку або бути використані в інтересах цих осіб суб’єктами здійснення над ними опіки та піклування з дозволу органу опіки та піклування.

6.  У разі поміщення повнолітньої недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, до спеціального закладу та здійснення над нею опіки або піклування цим закладом, за нею зберігається право на житло, що належить їй на праві власності або користування.

7.  Орган опіки та піклування за місцезнаходженням майна повнолітньої недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, опіку або піклування над якою здійснює спеціальний заклад, несе відповідальність за збереження цього майна і повернення його цій особі після завершення перебування її у спеціальному закладі.

8.  Майно підопічного може бути передано в позику за умови, що повернення такої позики забезпечене іпотекою (заставою нерухомості). Передання майна підопічного в позику опікуном або піклувальником здійснюється з дозволу органу опіки та піклування.

9.  Нерухоме майно та майно, яке потребує постійного управління, що належить підопічному, не підлягає відчуженню, за винятком:

1)  примусового звернення стягнення на предмет застави на підставах і в порядку, встановлених законодавством;

2)  відчуження за договором ренти або міни, якщо такий договір здійснюється для вигоди підопічного;

3)  виняткових випадків (необхідність оплати дорогого лікування, зміни місця проживання тощо), якщо цього вимагають інтереси підопічного. Орган опіки та піклування надає дозвіл на вчинення опікунами та піклувальниками таких правочинів щодо житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, що належать підопічному, у разі гарантування збереження його права на житло.

10.  У разі виявлення факту укладення договору від імені підопічного без попереднього дозволу органу опіки і піклування останній зобов’язаний негайно звернутися від імені підопічного до суду з вимогою про розірвання такого договору відповідно до законодавства, за винятком випадку, якщо такий договір укладений для вигоди підопічного. При розірванні такого договору майно, що належало підопічному, підлягає поверненню, а збитки, заподіяні сторонам договору, підлягають відшкодуванню опікуном або піклувальником у розмірі та в порядку, встановлених законодавством.
Стаття 39. Опіка над майном повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена

1.  Органом опіки та піклування за місцезнаходженням нерухомого майна та майна, яке потребує постійного управління, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, може бути прийнято рішення про встановлення опіки над таким майном та призначення особи, яка її здійснюватиме, у разі, якщо опіку або піклування над власником такого майна здійснює спеціальний заклад або орган опіки та піклування.

2.  Орган опіки та піклування, на обліку в якому перебуває повнолітня недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, опіку або піклування над якою здійснює цей орган або спеціальний заклад, зобов’язаний повідомити про таке майно орган опіки та піклування за його місцезнаходженням для подальшого вирішення питання встановлення опіки над цим майном.

3.  Опіка над майном здійснюється з урахуванням частин першої, другої, четвертої та п’ятої статті 38 цього Закону.

4.  Контроль за здійсненням опіки над майном повнолітньої недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, здійснює орган опіки та піклування, який встановив таку опіку.

5.  У разі порушення особою, яка здійснює опіку над майном повнолітньої недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, установлених законодавством вимог чи неможливості подальшого виконання нею відповідних обов’язків, орган опіки та піклування, який призначив цю особу для здійснення опіки над таким майном, приймає рішення про звільнення її від виконання відповідних повноважень.

6.  За відсутності іншої особи на призначення її для здійснення опіки над майном повнолітньої недієздатної особи або особи, дієздатність якої обмежена, опіку над таким майном здійснює орган опіки та піклування.

7.  Особа може здійснювати опіку над майном декількох повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена.

8.  Опіка над майном припиняється за рішенням органу опіки та піклування за місцезнаходженням такого майна у разі припинення опіки або піклування над повнолітньою недієздатною особою або особою, дієздатність якої обмежена.
Р о з д і л V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.  Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.
2.  Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1)  частину п’яту статті 28 Господарського процесуального кодексу України доповнити другим реченням такого змісту:

«Недієздатних громадян представляють їх опікуни без спеціальних на те повноважень.»;
Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю. Недієздатних громадян представляють їх опікуни без спеціальних на те повноважень.


2)  у частині першій статті 154 Сімейного кодексу України слово «самозахист» замінити словом «захист»;
Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

1. Батьки мають право на захист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина.


3)  у Цивільному кодексі України:

а)  у статті 41:

частину другу після слова «правочину» доповнити словами « , окрім випадків, передбачених законодавством»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5.  Недієздатна фізична особа має право звернутися до суду із заявою про скасування рішення суду про обмеження її цивільної дієздатності та поновлення цивільної дієздатності такої особи, про звільнення опікуна, про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів опіки та піклування.»;
Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

...


2. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину.

...


Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

...


2. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину, окрім випадків, передбачених законодавством.

...


5. Недієздатна фізична особа має право звернутися до суду із заявою про скасування рішення суду про обмеження її цивільної дієздатності та поновлення цивільної дієздатності такої особи, про звільнення опікуна, про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів опіки та піклування.

б)  частину першу статті 42 викласти в такій редакції:

«1. За заявою фізичної особи, яка була визнана недієздатною, опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність такої особи, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.».


Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною

1. За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

...


Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною

1. За заявою фізичної особи, яка була визнана недієздатною, опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність такої особи, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

...

в)  частину першу статті 55 після слів «неповнолітніх осіб,» доповнити словами «повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена,»;
Стаття 55. Завдання опіки та піклування

1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.Стаття 55. Завдання опіки та піклування

1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.


г)  у частині першій статті 56 слова « , сільських, селищних» вилучити;
Стаття 56. Орган опіки та піклування

1. Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад.Стаття 56. Орган опіки та піклування

1. Органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах рад.


д)  частину першу статті 62 після слів «яка потребує опіки чи піклування,» доповнити словами «за місцезнаходженням наркологічного або психіатричного закладу, якщо така особа перебуває у цьому закладі на лікуванні, чи за місцем перебування такої особи, якщо її місце проживання невідоме,»;
Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування

1. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування

1. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, за місцезнаходженням наркологічного або психіатричного закладу, якщо така особа перебуває у цьому закладі на лікуванні, чи за місцем перебування такої особи, якщо її місце проживання невідоме, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.


е)  у статті 63:

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

«Під час призначення опікуна або піклувальника враховується бажання потенційного підопічного.»;
Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника

4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника

4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника.Під час призначення опікуна або піклувальника враховується бажання потенційного підопічного.


є)  статтю 64 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Законодавством може бути визначено також інші обставини, за яких фізична особа не може бути призначена опікуном або піклувальником.»;
Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником

1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:

1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником

1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:

1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування.2. Законодавством може бути визначено також інші обставини, за яких фізична особа не може бути призначена опікуном або піклувальником.

ж) статтю 67 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Опікун має також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.»;


Стаття 67. Права та обов’язки опікуна

1. Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.

Опікун малолітньої особи зобов'язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток.

2. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави.

3. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.

4. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.
Стаття 67. Права та обов’язки опікуна5. Опікун має також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.


з) статтю 68 доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Законодавством може бути встановлено також інші обмеження щодо вчинення опікуном правочинів.»;


Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун

1. Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички.

2. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.


Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун

1. Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички.

2. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.

3. Законодавством може бути встановлено також інші обмеження щодо вчинення опікуном правочинів.

и) у статті 69:

в абзаці другому частини першої слова «її лікування» замінити словами «забезпечення його доглядом та лікуванням»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«5. Піклувальник має також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.»;


Стаття 69. Права та обов’язки піклувальника

1. Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.

Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов’язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.
2. Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів відповідно до статей 32 та 37 цього Кодексу.

3. Піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.
Стаття 69. Права та обов’язки піклувальника

1. Піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.

Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов’язаний дбати про забезпечення його доглядом та лікуванням, створення необхідних побутових умов.

2. Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів відповідно до статей 32 та 37 цього Кодексу.

3. Піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

4. Піклувальник має також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.

і) статтю 70 доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Законодавством може бути встановлено також інші обмеження щодо надання піклувальником згоди на вчинення підопічним правочинів.»;


Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду

1. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позички.
Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду

1. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позички.2. Законодавством може бути встановлено також інші обмеження щодо надання піклувальником згоди на вчинення підопічним правочинів.

ї) у статті 71:

частину другу після слів «на вчинення» доповнити словом «підопічним»;

доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Орган опіки та піклування надає дозволи також в інших випадках, передбачених законодавством.»;


Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування

1. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна.

2. Піклувальник має право дати згоду на вчинення правочинів, передбачених частиною першою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.


Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування

1. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна.

2. Піклувальник має право дати згоду на вчинення підопічним правочинів, передбачених частиною першою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.

3. Орган опіки та піклування надає дозволи також в інших випадках, передбачених законодавством.

й)  у частині першій статті 73 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словом «законодавством»;
Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків

1. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків

1. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та порядок виплати встановлюються законодавством.


к)  статтю 75 доповнити частиною другою такого змісту:

«2.  Суд може звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено опіку.».

У зв’язку з цим частини другу та третю вважати частинами третьою та четвертою відповідно;
Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника

1. Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця.

Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

2. Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено піклування.

3. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту.


Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника

1. Суд, якщо він призначив опікуна чи піклувальника, або орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Ця заява розглядається судом або органом опіки та піклування протягом одного місяця.

Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

2. Суд може звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено опіку.

3. Суд, якщо він призначив піклувальника, або орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено піклування.

4. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов'язків, порушення прав підопічного, а також у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту.

л)  статтю 78 викласти в такій редакції:

«Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов’язків

1.  Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника.

Помічником може бути дієздатна фізична особа.

2.  Помічник надає фізичній особі допомогу у здійсненні її прав та виконанні обов’язків на договірних засадах.

3.  Помічник може надавати допомогу у здійсненні прав та виконанні обов’язків декільком фізичним особам.

4.  Помічник має право в інтересах фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, одержувати пенсії, допомоги та інші виплати, аліменти, заробітну плату на підставі окремої довіреності, поштову кореспонденцію, що належать цій особі.

5.  Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.

6.  Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.

Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

7.  Оплатність чи безоплатність послуг помічника визначається договором між ним та фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

8.  Порядок надання послуг помічником та підстави припинення його повноважень визначаються договором між помічником та фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки. Форма договору про надання послуг помічником затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту.»;


Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов’язків

1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право обрати собі помічника.

Помічником може бути дієздатна фізична особа.

За заявою особи, яка потребує допомоги, ім'я її помічника реєструється органом опіки та піклування, що підтверджується відповідним документом.

2. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.

3. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.

4. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення.

Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

5. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено за домовленістю сторін.

6. Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У цьому разі повноваження помічника припиняються.


Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов’язків

1.  Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника.

Помічником може бути дієздатна фізична особа.


2.  Помічник надає фізичній особі допомогу у здійсненні її прав та виконанні обов’язків на договірних засадах.

3.  Помічник може надавати допомогу у здійсненні прав та виконанні обов’язків декільком фізичним особам.

4.  Помічник має право в інтересах фізичної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, одержувати пенсії, допомоги та інші виплати, аліменти, заробітну плату на підставі окремої довіреності, а також поштову кореспонденцію, що належать цій особі.

5.  Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.

6.  Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення.

Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.

7.  Оплатність чи безоплатність послуг помічника визначається договором між ним та фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки.

8.  Порядок надання послуг помічником та підстави припинення його повноважень визначаються договором між помічником та фізичною особою, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки. Форма договору про надання послуг помічником затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту

м)  у статті 313:

частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:

«Недієздатна фізична особа має право самостійно пересуватися по території України за згодою опікуна або в супроводі опікуна чи уповноваженої ним особи.»;

Частину третю доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Недієздатна фізична особа має право на виїзд за межі України в супроводі опікуна або уповноваженої ним особи, а також без супроводу на підставі нотаріально засвідченого клопотання її опікуна або за рішенням суду.».
Стаття 313. Право на свободу пересування

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування.Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право пересуватися по території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

3. Фізична особа, яка є громадянином України, має право на безперешкодне повернення в Україну.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.Стаття 313. Право на свободу пересування

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування.Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право пересуватися по території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Недієздатна фізична особа має право самостійно пересуватися по території України за згодою опікуна або в супроводі опікуна чи уповноваженої ним особи.

3. Фізична особа, яка є громадянином України, має право на безперешкодне повернення в Україну.

Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України.

Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.Недієздатна фізична особа має право на виїзд за межі України в супроводі опікуна або уповноваженої ним особи, а також без супроводу на підставі нотаріально засвідченого клопотання її опікуна або за рішенням суду.


2)  у Цивільному процесуальному кодексі України:

а)  у частині другій статті 39 слова « , цивільна дієздатність яких обмежена,» замінити словами «з психічними розладами,», а слова «чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена» – словами «особу з психічними розладами»;
Стаття 39. Законні представники

2. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена.

Стаття 39. Законні представники

2. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб з психічними розладами, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких справах неповнолітню особу, особу з психічними розладами.
б)  частину третю статті 76 після слів «разом із нею,» доповнити словами «опікуну чи піклувальнику,»;
Стаття 76. Порядок вручення судових повісток

3. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з нею, а за їх відсутності - відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування.

Стаття 76. Порядок вручення судових повісток

3. Якщо особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання, повістку під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів сім’ї, опікуну чи піклувальнику, які проживають разом із нею, а за їх відсутності – відповідній житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого самоврядування.
в)  пункт 1 частини першої статті 207 після слів «процесуальної дієздатності» доповнити словами « , крім заяв про поновлення її цивільної дієздатності та про звільнення опікуна»;
Стаття 207. Залишення заяви без розгляду

1. Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

1) заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;Стаття 207. Залишення заяви без розгляду

1. Суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо:

1) заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності, крім заяв про поновлення її цивільної дієздатності та про звільнення опікуна;


г)  пункт 2 частини третьої статті 121 після слів «недієздатною особою» доповнити словами « , крім заяв про поновлення цивільної дієздатності та про звільнення опікуна»;


Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

3. Крім цього, заява повертається у випадках, коли:1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;

2) заяву подано недієздатною особою;Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

3. Крім цього, заява повертається у випадках, коли:1) позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову;

2) заяву подано недієздатною особою, крім заяв про поновлення цивільної дієздатності та про звільнення опікуна;


д)  пункт 1 частини другої статті 234 викласти в такій редакції:

«1)  визнання фізичної особи недієздатною та встановлення над нею опіки, обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та встановлення над нею піклування, призначення і звільнення від повноважень опікуна або піклувальника, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, перегляд рішень про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та встановлення над нею піклування і визнання фізичної особи недієздатною та встановлення над нею опіки обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами або позбавлення її цього права;»;


Стаття 234. Окреме провадження

1. Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;Стаття 234. Окреме провадження

1. Окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) визнання фізичної особи недієздатною та встановлення над нею опіки, обмеження цивільної дієздатності повнолітньої фізичної особи та встановлення над нею піклування, призначення і звільнення від повноважень опікуна або піклувальника, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, перегляд рішень про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та встановлення над нею піклування і визнання фізичної особи недієздатною та встановлення над нею опіки обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми доходами або позбавлення її цього права;Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал