Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»Скачати 66.54 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір66.54 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом заступника керівника апарату Олександрійського

міськрайонного суду

Кіровоградської області

від 18.07.2014 року №122-од


ПОЛОЖЕННЯ

про архів Олександрійського міськрайонного суду

Кіровоградської області

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. №3814-XII, Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №232/5, в Олександрійському міськрайонному суді Кіровоградської області діє архів, який забезпечує тимчасове зберігання архівних документів, що нагромадилися за час його діяльності, використання відомостей, які містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.
1.2. У своїй діяльності архів суду керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказом ДСА України від 15.12.2011 року №168 «Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду», іншими нормативними актами та цим Положенням. З питань організації та методики ведення архівної справи, архів суду керується наказами відповідних міністерств та відомств, інструкціями, наказами ДСА України.
1.3. Архів входить до складу канцелярії та функції щодо його ведення покладаються на архіваріуса суду.

Особа, яка займає посаду архіваріуса Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, є службовцем апарату суду та безпосередньо підпорядкована керівнику апарату суду.

Обов’язки архіваріусу Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату даного суду.
ІІ. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ АРХІВУ СУДУ
2.1. Організовує та забезпечує зберігання документів, які надійшли до архіву суду.
2.2. Організовує приймання та приймає на зберігання від відповідних працівників апарату суду судові документи та судові справи минулих років для подальшого їх зберігання.
2.3. Перевіряє правильність формування та оформлення судових справ під час їх передавання до архіву.
2.4. Здійснює контроль за систематизацією, розміщенням та обліком справ, які передані до архіву для подальшого їх зберігання.
2.5. Організовує роботу з експертизи цінності архівних документів та знищення судових справ і документів, які були відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історичної цінності та втратили практичне значення.
2.6 Забезпечує складання та подання на розгляд ЕК суду проектів описів документів, унесених до Національного архівного фонду, описів справ тривалого зберігання, описів справ з особового складу працівників суду та актів про вилучення для знищення документів, що не внесені до Національного архівного фонду.
2.7. Здійснює підготовку та передачу документів Національного архівного фонду до архівного відділу Олександрійської міської ради.
2.8. Веде прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в архіві суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого головою суду графіку прийому громадян архівом суду.
2.9. Приймає участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників суду, які відповідають за роботу з документами та справами.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АРХІВУ СУДУ
3.1. Роботу архіву суду забезпечує архіваріус, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства.
3.2. Архіваріус планує та здійснює організацію роботи архіву суду і відповідає за виконання покладених на архів функцій і завдань.
3.3. У разі відсутності архіваріусу його обов’язки виконує старший секретар або інший працівник канцелярії суду на підставі наказу керівника апарату суду.
3.4. Документація архіву суду ведеться відповідно до установленого в суді порядку та згідно із затвердженою номенклатурою справ, Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді.
3.5. До складу документів архіву суду входять:

– судові справи (окремо за категоріями), закінчені в поточному діловодстві документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, створені в суді;

– особові архівні документи працівників апарату суду;

– довідковий та обліковий апарат до архівних документів.


3.6. У суді складаються три описи: опис №1 – на справи постійного зберігання, опис №2 – на справи тривалого (понад 10 років) зберігання та опис №3 – на справи з особового складу працівників суду.

До опису №1 входять:

а) справи з управлінською документацією суду (вносяться в опис у порядку розміщення їх у номенклатурі справ);

б) кримінальні та цивільні справи;

в) справи з оригіналами вироків та наступними ухвалами і постановами судів вищого рівня щодо цих вироків;

г) справи з оригіналами рішень та наступними ухвалами і постановами суду вищого рівня щодо них.

Справи, що включаються до опису №1, підлягають переданню на зберігання до державних архівів через 75 років.

Річні розділи описів №1 та №3 подаються на розгляд ЕПК відповідної державної архівної установи.

До опису №2 включаються кримінальні та цивільні справи тривалого (понад 10 років) зберігання.

До опису №3 включаються документи з особового складу працівників суду (накази з особового складу працівників суду, особові справи або картки звільнених працівників в алфавітному порядку тощо).

Описи справ ведуться впродовж кількох років з єдиною суцільною нумерацією справ. Справи кожного року складають річний розділ опису.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АРХІВАРІУСУ СУДУ
4.1. Для виконання покладених на архів завдань архіваріус Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області має право:

– вимагати від канцелярії суду та працівників апарату суду належної передачі на зберігання документів та судових справ, оформлених згідно Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді;

– повертати канцелярії суду та працівникам апарату суду на доопрацювання документи та судові справи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

– давати канцелярії суду та працівникам апарату суду рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;

– інформувати керівництво суду про стан роботи з архівними документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

– в установленому порядку отримувати від працівників суду інформацію, необхідну для виконання посадових обов’язків;

– брати участь у нарадах, які проводяться головою суду (заступником голови суду) та керівником апарату суду (заступником керівника апарату суду).
4.2. Архіваріус Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області зобов’язаний:

– забезпечувати організацію, своєчасне і якісне виконання дорученої йому роботи;

– дотримуватись встановлених правил ведення діловодства;

– виконувати роботу у взаємодії з іншими працівниками апарату суду;– використовувати комп’ютерну техніку та засоби оргтехніки з метою підвищення ефективності та якості роботи архіву та суду в цілому.
4.3. На архіваріуса суду покладені також інші обов’язки, визначені функціональними обов’язками.

V. ВЗАЄМОДІЯ АРХІВУ СУДУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ СУДУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АРХІВАРІУСА СУДУ
5.1. Порядок взаємодії архіву суду з іншими структурними підрозділами суду визначається Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, Інструкцією про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду та іншими нормативними документами.
5.2. Архіваріус (працівник архіву), який не вжив заходів, передбачених цим Положенням, щодо дотримання чинних правил роботи з архівними документами та судовими справами, що призвело (може призвести) до втрат, псування, знищення вказаних документів та судових справ Національного архівного фонду або документів, що підлягають включенню до нього, а також призвело (може призвести) до негативних економічних наслідків, порушенню прав і законних інтересів громадян, несе особисто відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка