Закону України «Про місцеві державні адміні-страції»Скачати 73.89 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір73.89 Kb.
#18562
ТипЗакон
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
08.09.2015 м.Суми № 431-ОД
Про внесення змін до Положення про Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміні-страції», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»: 1. Внести зміни до Положення про Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 30.12.2009 № 742 «Про затвердження Положення про Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», виклавши його в новій редакції (додається).

 2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам міських рад вжити заходів щодо приведення положень про районні, міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Купрейчик І.В.Голова Сумської обласної

державної адміністрації М.О.Клочко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

від 30.12.2009 № 742

(у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

08.09.2015№  431-ОД )

ПОЛОЖЕННЯ

про Сумський обласний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

(нова редакція)
 1. Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської області складається з обласного центру та районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – місцеві центри).

 1. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Сумською обласною державною адміністрацією і належить до сфери її управління.

Діяльність центру спрямовується Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.

Положення про центр, штатний розпис центру, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджується Сумською обласною державною адміністрацією. 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями та дорученнями голови Сумської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням.

 2. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів. 1. Основними завданнями центру є:

забезпечення участі місцевих центрів у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

здійснення організаційно-правового, методичного та інформаційного забезпечення діяльності місцевих центрів, центрів соціально-психологічної допомоги, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі – заклади соціального обслуговування);

організація та проведення семінарів та тренінгів;

забезпечення впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на раннє виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, формування відповідального батьківства, запобігання випадкам відібрання дитини у батьків, створення умов для повернення дитини з інтернатного закладу на виховання батькам;

здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг під час проведення місцевими центрами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.


 1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

поширює інформацію про надання соціальних послуг та категорії осіб, які можуть їх отримати, та забезпечує такою інформацією місцеві центри і заклади соціального обслуговування;

бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах; проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування та готує пропозиції щодо розвитку їх мережі;

узагальнює статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно обліку наданих місцевими центрами та закладами соціального обслуговування соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді;

подає Сумській обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали щодо проведеної соціальної роботи;

здійснює підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, за результатами якої готує рекомендацію службі у справах дітей, у тому числі психологічної мотивації та готовності щодо можливості взяти дитину;

проводить навчання для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу, підтримки сприятливого психологічного стану батьків;

проводить семінари та тренінги для працівників місцевих центрів, закладів соціального обслуговування та фахівців, залучених до соціальної роботи;

вивчає, узагальнює та сприяє впровадженню прогресивних форм і методів соціальної роботи;

розробляє пропозиції та готує методичні рекомендації щодо вдосконалення технологій, форм і методів соціальної роботи, у тому числі щодо здійснення соціального супроводу сімей та профілактики сімейного неблагополуччя;

співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями. 1. Центр має право:

вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (у тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.


 1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.

 2. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці, відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає, в межах своїх повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається, в установленому порядку, майном і коштами центру;

утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру. 1. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

 1. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Міністерством фінансів України.

 2. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 3. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».Керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації


О.В.Сухонос


Директор Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


Т.Ю.ШевченкоКаталог: images -> docs -> dostup
docs -> Программа составлена на основе: федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования
docs -> Програма для вступних випробувань у внз «Львівський кооперативний коледж економіки І права»
docs -> Інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
docs -> Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль-ного розвитку України»
docs -> Голові Сумської обласної державної адміністрації
docs -> Загальні правила поведінки державного службовця
docs -> Баліна К. Н. Українська література. Підручник для 9 кл загальнооствітніх навчальних закладів і навчальними мовами національних меншин
docs -> Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику
dostup -> Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
dostup -> Наказ №7-од про призначення відповідальної особи

Скачати 73.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка