Закону України " Про запобігання політичному втручанню у господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі"Скачати 93.47 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір93.47 Kb.


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту Закону України

Про запобігання політичному втручанню у господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі”

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Підприємства нафтогазової галузі, корпоративними правами яких володіє держава, належать до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Саме тому, вкрай важливим є забезпечення ефективного управління ними.

Законодавством передбачено, що управління корпоративним правами держави повинно здійснюватися відповідним суб’єктом управління. Однак на практиці, крім того що є випадки, коли фактично таких суб’єктів є кілька (наприклад, Кабінет Міністрів України та профільне міністерство), інші державні органи перебирають на себе частину функцій, які є притаманними власнику (наприклад, участь, в тій чи іншій мірі, в управлінні, право вимагати отримання інформації тощо).

Крім того, держава, крім безпосередньо здійснення прав власника корпоративних прав держави підприємств нафтогазової галузі, здійснює також регулювання цієї галузі через відповідні уповноважені органи, які, для уникнення ситуацій конфлікту інтересів, взагалі не повинні здійснювати будь-яких прав, притаманних лише власнику.

Оскільки керівний склад суб’єктів управління корпоративним правами держави регулярно змінюється у зв’язку зі зміною складу уряду чи інших причин політичного характеру, існує ризик того, що суб’єкт управління при здійсненні свої прав та повноважень щодо управління корпоративними правами підприємств нафтогазової галузі може керуватися політичними інтересами окремих суб’єктів владних повноважень, а не інтересами підприємства, держави як акціонера чи громадян України, яким, відповідно, буде нанесена шкода.
2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є ізоляція підприємств нафтогазової галузі від політичного впливу шляхом утримання державних органів від будь-якого втручання у роботу підприємств, корпоративними правами яких володіє держава, яке би виходило за межі розумних та прозорих інтересів держави як акціонера та представника громадян України, та шляхом затвердження стратегії державної власності.

Проект Закону закріплює основоположні принципи в сфері управління корпоративними правами держави з акцентом на заборону будь-якого політичного втручання в господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі, корпоративними правами яких володіє держава.
 3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнення зазначених цілей можливе наступними способами:1. Внесення відповідних доповнень до нормативно-правових актів у сфері управління корпоративними правами підприємств, управління державним майном тощо.

Зазначений спосіб досягнення встановлених цілей є неможливим та недоцільним у зв’язку з тим, що доповнення мають бути внесені в численні нормативно-правові акти, зокрема у Закон України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про управління об’єктами державної власності", Господарський кодекс України та акти Кабінету міністрів України, профільних міністерств та відомств тощо. Оскільки вирішення проблеми потребує комплексного підходу, то внесення доповнень, застережень чи винятків у декілька документів, зокрема чинних та тих, які можуть бути прийняті, не призведе до бажаного дієвого результату.

При цьому врегулювання порушених проблем на рівні змін до численних нормативних актів призведе до недоцільного ускладнення нормативної бази у сфері корпоративного права і управлінням державним майном та неправильного його розуміння та застосування.

2.  Розробка та прийняття окремого Закону України “Про запобігання політичному втручанню у господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі”.

Даний варіант вирішення проблемного питання політичного втручання в господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі слід розглядати як основний, оскільки при його запровадженні проблема вирішуватиметься за допомогою нормативної дії рамкового документа.

При цьому даному варіанту не притаманні вади, зазначеного вище способу вирішення проблеми. Крім того, розробка відповідного проекту Закону передбачено Планом заходів щодо реформування газового сектору, узгодженим із Світовим Банком та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №375-р.

Тому забезпечення зазначених цілей державного регулювання можна досягти лише способом прийняття окремого Закону України “Про запобігання політичному втручанню у господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі”.


4. Механізми, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Основним механізмом для вирішення визначеної проблеми є прийняття окремого Закону України “Про запобігання політичному втручанню у господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі”.

Так, пропонованим Проектом Закону визначено принципи запобігання політичному втручанню в господарську діяльність підприємств нафтогазової галузі - юридичних осіб, основним видом діяльності яких є пошук, розвідка та розробка родовищ нафти і газу, транспортування, переробка, зберігання і реалізація нафти, газу та продуктів їх переробки, корпоративними правами (акціями, частками) яких володіє держава (далі - Підприємства з державною часткою).

 Зокрема, встановлюються такі обов’язки, обмеження та заборони:

1) суб'єкт управління корпоративними правами Підприємств з державною часткою зобов’язаний ефективно користуватися всіма правами та виконувати обов’язки акціонера (учасника, засновника), передбаченими законодавством, залежно від організаційно-правової форми Підприємства з державною часткою;

2) суб'єкт управління корпоративними правами Підприємств з державною часткою не може мати інших прав, крім тих, що прямо передбачені законом.

3) суб'єкт управління корпоративними правами Підприємств з державною часткою зобов’язаний поважати незалежність наглядової ради (якщо її було створено), незалежно від того, чи є її члени представниками держави, та не має права втручатися у поточну господарську діяльність Підприємств з державною часткою.

4) суб'єкту управління корпоративними правами Підприємств з державною часткою, а також будь-яким іншим державним органам забороняється давати органам Підприємств з державною часткою розпорядження, накази та інструкції, запити про інформацію чи документи. Ця заборона не поширюється на випадки, коли такими розпорядженнями, наказами, інструкціями та запитами вони реалізують власні повноваження в сфері управління корпоративними правами Підприємств з державною часткою, як це передбачено законом, або коли надання таких розпоряджень, наказів, інструкцій та запитів прямо передбачено законодавством.

5) Кабінет міністрів України розробляє стратегію державної власності для кожного Підприємства з державною часткою, яка має визначати мету та пріоритети, якими повинен керуватися суб'єкт управління корпоративними правами Підприємств з державною часткою.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.

Негативно на дію регуляторного акта може вплинути низький рівень правової та політичної свідомості окремих посадових осіб органів державної влади.

Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка ЗМІ щодо прийняття даного регуляторного акта.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади непотрібно витрат з бюджету.

Впровадження регуляторного акта призведе до удосконалення правової регламентації діяльності та забезпечення покращення корпоративного управління ПАТ НАК "Нафтогаз України" та оператора газотранспортної системи.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження додаткового державного нагляду та контролю. 


6. Очікувані результати прийняття акта

Аналіз вигод і витрат у простій формі (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів), що виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, наведено у таблиці.Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Підприємства нафтогазової галузі

Немає

Покращення господарської діяльності, збільшення їх платоспроможності та їх економічних можливостей.

Держава (органи державної влади)

Немає

Належне виконання зобов’язань щодо імплементації Третього Європейського енергетичного пакету та Плану заходів щодо реформування газового сектору.

Громадяни

Немає

Опосередковані

 

Оскільки не передбачається виникнення витрат у жодній із сфер впливу, отримуємо загальний позитивний ефект від запровадження даного регуляторного акта.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер.

Законопроектом передбачено, що він набирає чинності з дня його опублікування.
8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта – додаткових надходжень до держбюджету не передбачається.

2. Cуб’єкти господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – підприємства нафтогазової галузі - юридичні особи, основним видом діяльності яких є пошук, розвідка та розробка родовищ нафти і газу, транспортування, переробка, зберігання і реалізація нафти, газу та продуктів їх переробки, корпоративними правами (акціями, частками) яких володіє держава.

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – витрати суб’єктів господарювання не передбачаються.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та (або) фізичних осіб із основними положеннями проекту регуляторного акта – 100%, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку та торгівлі (www.me.gov.ua).

5. Виконання Україною зобов’язань щодо імплементації Третього Європейського енергетичного пакету та Плану заходів щодо реформування газового сектору.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта буде використовуватись такий статистичний показник, як кількість звернень заінтересованих сторін, які надійдуть до Міністерства економічного розвитку та торгівлі та правоохоронних органів щодо наявності випадків порушення вимог регуляторного акта.

Проект закону оприлюднений на веб-сайті Мінекономрозвитку для громадського обговорення. Акт розісланий на погодження до центральних органів виконавчої влади. Після його прийняття регуляторний акт буде розміщено у нормативно-правовій системі "Ліга". 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом здійснення базового, повторного та періодичного відстежень показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься Міністерством економічного розвитку та торгівлі після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта, а також аналізу пропозицій та зауважень до цього регуляторного акта, що надійдуть до Міністерства.

Повторне та періодичне відстеження цього регуляторного акта проводитиметься відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".


Міністр економічного

розвитку і торгівлі України Айварас АБРОМАВИЧУС

____ ______________2015 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка