Законспектувати у зошиті «Економічна теорія»Скачати 60.18 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір60.18 Kb.
(Для груп: 2 курсу)

Завдання з предмету«Економічна теорія»

Викладач: Чумак О.Т.

Нижче наведені теми, які потрібно вивчити та законспектувати у зошиті «Економічна теорія», якій потім Ви надасте викладачеві. Конспектувати можна з будь яких джерел, які на Ваш розсуд відповідають темі. Також можна використовувати літературу, яка наведена після тем. Розмір конспекту по кожній темі повинен складати 2-4 сторінки рукописного тексту. Кожну тему можна висвітлювати російською або українською мовою.

УВАГА! Захист тем буде очний! Наявність зошита «Економічна теорія» з усіма темами і завданнями – ОБОВ ЯЗКОВА!

ТЕМИ для вивчення та конспектування:

Розділ І. Економічна теорія як наука. Загальні основи економічної теорії

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

1. Зародження й основні етапи розвитку економічної теорії як науки.

2. Предмет економічної теорії та еволюція у його визначенні різними школами.

3. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація.

4. Економічні категорії, закони і принципи.

5. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства

1. Потреби та їх класифікація.

2. Економічні блага. Товари і послуги.

3. Виробничі ресурси, їх обмеженість.

4. Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість.

Тема 3. Економічна система суспільства

1. Національна економіка та економічна система.

Основні питання економічної організації виробництва.

2. Типи економічних систем.

3. Особливості сучасних економічних систем.

4. Місце і роль людини в економічній системі.


Тема 4. Економічні відносини власності

1. Власність, її сутність і місце в економічній системі. Реалізація прав власності.

2. Суб’єкти та об’єкти власності.

3. Типи, форми і види власності.

4. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.

Розділ ІІ. Товарне виробництво і ринок

Тема 5. Форми і організація суспільного виробництва

1. Виробництво: суть, еволюція поглядів. Структура суспільного виробництва.

2. Натуральна форма організації суспільного виробництва.

3. Умови виникнення товарного виробництва, його характеристика.

4. Закон вартості, його сутність і функції.
Тема 6. Гроші. Товарно-грошові відносини

1. Гроші та їх роль в економічному кругообігу.

2. Грошовий обіг і його закони.

3. Грошова система, її структурні елементи та основні типи.

4. Інфляція та антиінфляційна політика.

Тема 7. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва
1. Об’єктивні передумови виникнення ринку. Сучасний ринок, його сутність, функції та етапи формування.

2. Конкуренція у ринковій економіці.

3. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.

4. Держава як суб’єкт ринкового господарства.Тема 8. Структура та інфраструктура ринку
1. Структура ринку.

2. Сутність інфраструктури ринку та її організаційно-функціональна побудова.

3. Біржі та їх види. Інші організаційні форми продажу товарів.

4. Кредитна система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки.Розділ ІІІ. Підприємництво в ринковій економіці
Тема 9. Підприємство і підприємництво
1. Сутність підприємництва та основні ознаки підприємства.

2. Організаційно-правові форми підприємництва.

3. Державне регулювання діяльності підприємства.

4. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі.Тема 10. Капітал. Витрати виробництва і прибуток
1. Суть та види капіталу.

2. Класифікація витрат і структура собівартості.

3. Економічна роль прибутку.

4. Основний і оборотний капітал. Амортизація основного капіталу.

5. Шляхи зниження витрат виробництва.
Розділ ІV. Суспільне відтворення
Тема 11. Форми суспільного продукту в процесі відтворення
1. Сутність та види суспільного відтворення.

2. Суспільний продукт і його структура. Система національних рахунків.

3. Номінальний та реальний ВНП.

4. Національне багатство і його структура.Тема 12. Економічне зростання і його чинники. Економічні цикли
1. Економічне зростання: сутність, типи і фактори.

2. Економічні характеристики циклів.

3. Особливості сучасних економічних циклів.

Тема 13. Державне регулювання національної економіки
1. Необхідність, сутність та функції державного регулювання економіки.

2. Методи державного впливу на ринкову економіку.

3. Сучасні напрями економічної політики в Україні.


Розділ V. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин
1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація економіки, як основа формування світового господарства.

2. Форми міжнародних економічних відносин.

3. Зміст і структура міжнародної валютної системи.

4. Україна в системі світового господарства.Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем
1. Причини виникнення та суть глобальних проблем. Основні глобальні проблеми сучасності.

2. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці.

3. Економічні основи та передумови вирішення глобальних проблем людства.
Рекомендована література

1.  Базилевич В.Д., Попов В.М., Балестрин Л.О. Економічна теорія: політекономія. Навчальний посібник. – К.: «Знання-Прес», 2008. – 718 с.

2.  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 719 с.

3.  Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник для вузів / За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. – К.: «Альтернатива», 2007. – 606 с.

4.  Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 6-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання-Прес, 2009. – 719 с.

5.  Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2007. – 327 с.

6.  Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 192 с.

7.  Мініна О.В., Базілінська О.Л. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 351 с.

8.  Мочерний С.В., Довженко М.В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 856 с.

9.  Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 222 с.10. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 2009. – 582 с.

11. Сухаревський В.С. Економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. - 328 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка