Законом України «Про охорону праці»Скачати 199.15 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір199.15 Kb.


РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Згідно з Законом України «Про охорону праці» на підприємстві незалежно від форми власності та виду діяльності має бути створена система управління охороною праці для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об'єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації. Головна мета управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням.

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Обов'язковим медичним попереднім та періодичним оглядам підлягають працівники, які приймаються на роботу або працюють у контакті з шкідливими речовинами та несприятливими виробничими чинниками; працівники усіх професій, що, додаються до Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

Додержання правил техніки безпеки і виробничої санітарії залежить не тільки від виконання власником або уповноваженим ним органом своїх обов'язків, а й від того, наскільки кожний працівник знає і виконує їх під час роботи.

Навчання та інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці підприємства і проводиться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності.

Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві організуються заняття, лекції, семінари та консультації. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

Обов'язок по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Виконання цього обов'язку вимагає від них точного дотримання вимог нормативних актів (інструкцій, правил, стандартів) з охорони праці, розроблених на державному міжгалузевому і галузевому рівнях.

Закон України про охорону праці встановив основні принципи державної політики в галузі охорони праці: пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності, повної відповідальності роботодавця за створення безпечних і здорових умов праці, комплексного розв’язання завдань охорони праці, соціального захисту працівників, повного відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, використання економічних методів управління, виконання нормативів охорони праці незалежно від форм власності і видів діяльності підприємства.

Організація робіт з охорони праці включає:


 • забезпечення безпеки виробничого устаткування, виробничих процесів,, будинків, споруд;

 • нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці;

 • інструктаж з техніки безпеки і навчання працюючих безпечним умовам праці;

 • забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку;

 • організацію лікувально-профілактичних заходів, соціально-побутового обслуговування робітників, професійний відбір працюючих щодо окремих спеціальностей.

Складовою частиною управління будь-яким підприємством є система управління охороною праці (СУОП). Управління охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини у процесі праці. У СУОП є об’єкти та органи управління, що виконують визначені функції та завдання.

Об’єктом управління є діяльність служб та підрозділів підприємства щодо забезпечення безпеки праці на робочих місцях, дільницях, відділах та на підприємстві в цілому.

Органи управління: на підприємстві в цілому - роботодавець; у відділах - керівники відповідних підрозділів та служб.

Організаційно-методична робота по управлінню охороною праці, підготовка управлінських рішень та контроль за їх реалізацією на ПАТ «Полтавакондитер» здійснюється спеціалістом з охорони праці, підпорядкованого безпосередньо директору підприємства.

Функції служби охорони праці на ПАТ «Полтавакондитер» виконує головний інженер з охорони праці підприємства.

Головний інженер з охорони праці підприємства підпорядковується безпосередньо директору підприємства і у разі виявлення порушень має право: • безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти з метою перевірки стану їх безпеки;

 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

 • зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до

відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Заступник директора з охорони праці ПАТ «Полтавакондитер» виконує такі функції: • організовує і координує роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює контроль за додержанням у структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони праці, проведенням профілактичної роботи із запобігання виробничого травматизму, професійних і виробничо- обумовлених захворювань, заходів зі створення здорових і безпечних умов праці на підприємстві, за наданням робітникам установлених пільг і компенсацій за умовами праці;

 • організовує вивчення умов праці на робочих місцях, роботу з перевірки технічного стану устаткування, запобіжних і захисних пристроїв;

 • інформує працівників від особи роботодавця про стан умов праці на робочому місці, а також про прийняті заходи щодо захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування збитків, причинених здоров'ю працівників у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

 • організовує проведення перевірок, обстеження технічного стану устаткування, машин і механізмів на відповідність їх вимогам нормативних актів з охорони праці, стану санітарно-побутових приміщень;

 • забезпечує проведення ввідних і повторних інструктажів, навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства. Видає керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержує від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують нормативи з охорони праці, зупиняє роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва в разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

 • забезпечує проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки в разі виникнення аварій згідно з чинним типовим положенням; контролює складання кошторисів витрат на заходи з охорони праці в підрозділах підприємства, правильність складання заявок на спецодяг та інші засоби індивідуального захисту, спецхарчування, запобіжні та захисні пристрої тощо;

 • бере участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму, професійних захворювань, у розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення. Організовує роботу кабінету з охорони праці та пропаганду заходів з охорони праці і виробничої санітарії;

 • забезпечує складання звітності з охорони праці.

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Відповідно до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування «Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.1993 року № 132, директором ПАТ «Полтавакондитер» затверджено такі положення та інструкції, що діють на підприємстві:

 1. Положення про систему управління охороною праці в ПАТ «Полтавакондитер». В цьому положенні визначено перелік і склад спеціальних функцій (завдань) управління охороною праці в їх безпосередньому зв’язку з функціональними підсистемами управління ПАТ «Полтавакондитер». Система управління охороною праці підприємства розроблена з урахуванням специфіки виробництва. В основу СУОП покладено економіко-цільову спрямованість функціонування і комплексний підхід до вирішення проблем охорони праці.

 2. Положення про службу охорони праці ПАТ «Полтавакондитер» визначає, що в ПАТ «Полтавакондитер» службу охорони праці представляє головний інженер з охорони праці. Це положення закріплює перелік функцій, які виконує головний інженер з охорони праці, його права, обов’язки та підпорядкованість.

 3. Положення про комісію з питань охорони праці ПАТ «Полтавакондитер» встановлює, що на підприємстві функціонує постійно діюча комісія з питань охорони праці ПАТ «Полтавакондитер» у кількості п’яти осіб. Комісія включає в себе по одному представнику зі сторони власників, трудового колективу та профспілки. Це положення визначає її права та завдання діяльності.

 4. Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ПАТ «Полтавакондитер». В ньому встановлено порядок і види навчання, інструктажів, порядок перевірки знань з питань охорони праці робітників, посадових осіб, спеціалістів ПАТ «Полтавакондитер». В додатках до цього положення відображено зразки документального оформлення результатів проведення інструктажів, зразок оформлення посвідчуючого документу, перелік питань вступного та первинного інструктажів.

 5. Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів, а також пожежно-технічного мінімуму в ПАТ «Полтавакондитер», визначає порядок проведення цих видів інструктажів в ПАТ «Полтавакондитер», перелік питань, що виносяться на інструктаж. В цьому положенні визначається циклічність проведення повторного інструктажу та обсяг навчальних годин для освоєння матеріалу, вимоги щодо стажування після первинного інструктажу.

 6. Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. У ПАТ «Полтавакондитер», відповідно до штатного розпису, за кількістю професій розроблено Інструкції з охорони праці для працюючих. У ПАТ «Полтавакондитер» примірник інструкції з охорони праці за професією видається кожному працівнику підприємства. Ці інструкції встановлюють правила виконання робіт і поведінку на підприємстві й на робочому місці, додержання яких забезпечує збереження здоров'я й працездатності робітників.

 7. Цехові інструкції про заходи пожежної безпеки містять перелік заходів пожежної безпеки, яких слід неухильно дотримуватись працівникам на робочому місці.

 8. Наказ про порядок забезпечення працівників ПАТ «Полтавакондитер» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Цей наказ виданий згідно з вимогами ст. 8 Закону України «Про охорону праці» та ст. 163 КЗпПУ на роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (313).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 450-р «Про нову гігієнічну класифікацію праці та показники, за якими надаються пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими та важкими умовами праці» впроваджена нова гігієнічна класифікація праці. За цією класифікацією умови праці у ПАТ «Полтавакондитер» належать до II класу - допустимі умови - характеризуються такими рівнями факторів виробничого і трудового процесу, які не перевищують установлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни й не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

Згідно із санітарними нормами всі промислові об’єкти залежно від ступеня шкідливості і небезпечності для населення поділяються на п’ять класів. Для кожного з них установлена санітарна зона, мінімальна допустима відстань між промисловим об’єктом, жилими спорудами, культурно-профілактичними закладами. Так, промислові приміщення ПАТ «Полтавакондитер» належить до V класу. Таким чином, санітарна зона для нього становить 50 м.

Аналіз небезпечних і шкідливих факторів подано нижче.

На підприємстві обладнання робочих місць та умови праці на них відповідають вимогам таких нормативних документів: • показники мікроклімату (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, теплове випромінювання) в робочій зоні - Державним санітарним нормам ДСН 3.3.6 042-99;

 • концентрація пилоподібних шкідливих речовин у повітрі робочої зони не перевищує гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони, що містяться у переліку «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» № 4617-88, доповненнях № 1-7 до нього, а також ГДК, затверджених Головним державним санітарним лікарем України після 1 січня 1997 р.;

 • рівні виробничого шуму не перевищують допустимих значень Державних санітарних норм ДСН 3.3.6 037-99;

 • параметри виробничого освітлення (коефіцієнт природної освітленості, освітленість робочої поверхні, показники освітленості) відповідають вимогам СНиП-4-79).

У ПАТ «Полтавакондитер» на самопочуття, стан здоров’я працівників впливає мікроклімат виробничих приміщень, який визначається дією на організм людини температури та вологості повітря. Технологічний процес виробництва передбачає суворий контроль за вологістю повітря в робочій зоні. Для вимірювання параметрів мікроклімату використовуються різні прилади: ртутні термометри (для вимірювання температури) та психрометри (для визначення відносної вологості повітря).

Для зниження рівня травматизму та професійних захворювань у ПАТ «Полтавакондитер» заплановано та проведено ряд відповідних заходів.

Щорічно в організації виконуються комплексні заходи дотримання встановлених норм безпеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони праці, попередження травматизму, профзахворювань та аварій.

Унаслідок виконання запланованих заходів з охорони праці, створення в кожному структурному підрозділі та на кожному робочому місці умов праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів, забезпечення

дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці досягнуто нульових показників виробничого травматизму.

Однак, для попередження виникнення небезпечних ситуацій для життя та здоров’я працюючих на підприємстві необхідно передбачити такі заходи з охорони праці:І. Щодо зниження негативного впливу мікроклімату: механізації виробничих процесів; раціонального розміщення устаткування; раціоналізації режимів праці й відпочинку, перерви.

 1. Щодо боротьби з шумом (зниження його в джерелі створення): використання змащувальних матеріалів (разом з безшумною роботою зменшує зношення деталей, підвищує їх довговічність);

 2. організаційно-технічні заходи (своєчасний ремонт, догляд та відповідне зберігання ручного механізованого інструмента) мають профілактичне значення;

чергування періодів роботи і відпочинку (профілактичний засіб попередження стомлення при дії шуму).

 1. Щодо запобігання появи нещасних випадків продовжувати превентивні заходи:

 • консультації з питань охорони праці;

 • роз’яснення щодо правил експлуатації нового та вже використовуваного обладнання;

 • проведення періодичних перевірок знань працівників.

Для поліпшення стану охорони праці у ПАТ «Полтавакондитер»та уникнення аварій і нещасних випадків на виробництві слід, окрім перелічених заходів з охорони праці, дотримуватись вимог внутрішніх організаційних документів підприємства.

Таблиця 4.1

План номенклатурних заходів з охорони праці ПАТ «Полтавакондитер»на 2012-2013 рр.

Назва заходу

Термін введення

Заходу

Відповідальний за виконання

Вартість впровадження

заходу

1

2

3

4

І. Заходи щодо попередження захворюваності

1 .Проведення інструктажів

відповідно

графіку

спеціаліст з охорони праці

-

2.Організація раціонального режиму праці та відпочинку

Постійно

спеціаліст з охорони праці

-

3.Правильний вибір і компонування обладнання у приміщеннях відповідно до норм і правил безпеки та виробничої санітарії

Постійно

спеціаліст з охорони праці
II. Заходи щодо попередження нещасних випадків

 1. Обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами в складських приміщеннях

 2. Перезарядка вогнегасників

2013 рр.

1 раз на 2 роки

Голова правління, спеціаліст з охорони праці, бухгалтерія

спеціаліст з охорони праці

 1. грн.

 1. грн./шт.

Важливими факторами умов праці є температура і вологість повітря. Температуру в приміщенні при розумовій праці слід підтримувати 18-200 С.

В умовах масового використання ПЕОМ питання ергономічного забезпечення набувають великого значення, оскільки від розв’язання їх значною мірою залежать не тільки продуктивність праці, якість обліку, контролю і аналізу, а й здоров’я облікових працівників.

Кабінет бухгалтерії займає площу 28 м2, висота стін – 3 м, площа і об’єм що припадає на одного працівника відповідає нормам СниП 11-90-91, СН 512-78 і ГСаН ПиН 3.3.2. 007-98. Приміщення має природне і штучне освітлення відповідно до СниП ІІ-4-79. Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними відео терміналами ЕОМ загального та персонального користування обладнані системою загального рівномірного освітлення. Для загального освітлення застосовуються світильники із розсіювачами та дзеркальними екранними сітками. Природне світло проникає через бічне світлопрозоре скло двох великих вікон розміром 2х1,5м з подвійним склом (дві рами). Стіни робочого кабінету та стеля пофарбовані водно-емульсійно. фарбою відповідно санітарно - гігієнічним нормам і має 4 великі світильника по чотири люмінесцентних лампи ЛБ-20. Кабінет бухгалтерії має велику шафу для зберігання накопиченої документації та архів для збереження документацій, звітів та чистих бланків первинних документів, 5 робочих місць, обладнаних письмовими столами і стільцями для бухгалтерів та відвідувачів. Кожен стіл обладнаний комп’ютерною технікою, телефоном і настільною лампою.

Температура повітря виражена в градусах Цельсія, відносна вологість повітря в процентах, швидкість його прямування в метрах у секунду, інтенсивність радіації переважно в інфрачервоному і частково в ультрафіолетовому діапазоні. Оптимальна температура в помешканні підтримується за допомогою кондиціонування, що також забезпечує очищення повітря від пилу за допомогою фільтра вхідного до складу кондиціонера.

Значення параметрів, що характеризують санітарно - гігієнічні умови праці відображено в таблиці 4.2.

Для поліпшення параметрів в помешканні, де проводилась розробка програмного продукту, на підставі проведених досліджень рекомендоване установлення системи кондиціонування повітря в літній період. Вибрано кондиціонер Toshiba RAC- 09 ENE OK; виробництво Тайланд: площа до 26 м2; охолодження/обігрівання 2,53 кВт. Для підтримки відповідної температури в помешканні кабінету достатньо обраного кондиціонера.

Таблиця 4.2

Значення параметрів, що характеризують санітарно – гігієнічні умови праці

Параметри

Фактичне значення

Норматив по ГОСТ 12.1.005-88 СниП 2.04.05-91 і інших державних стандартах

Відповідність фактичного значення державного нормативу

1

2

3

4

Температура повітря у перехідний період, С

18-24

18-27

Відповідає

Відносна вологість,%

40-55

40-60

Відповідає

Швидкість руху повітря, м/с

0,1

0,1

Відповідає

Запиленість,мг/м3

0,1

0,2-2

Відповідає

Освітленість, лк

310

300

Відповідає

Рівень шуму,ДБА

45-55

50-65

Відповідає

У приміщенні з ЕОМ рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочому місцях відповідають вимогам ГОСТ 12.1.003 ССБТ «Шум». Общие требования безопасности», СН 3223-85 «Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях», затверджених Міністерством охорони здоров’я та «Гігієнічні рекомендації по встановленню рівнів шуму на робочих місцях з урахуванням напруженості та тяжкої праці». Для забезпечення нормованих рівнів шуму на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обґрунтовується спеціальними інженерно - акустичними розрахунками. Необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Вимоги до шумів і вібрації:

- застосування шумопоглинальних засобів;

- застосування підвісних стель з шумопоглинальними властивостями;

- вібрації не повинні перевищувати допустимих значень, визначених санітарними нормами.

Вимоги до вентиляції, опалення та кондиціонування, мікроклімату:

- приміщення з ЕОМ повинні бути обладнані системами опалення, кондиціонування повітря або припливно - витяжною вентиляцією, відповідно БНІП;

- мікроклімату, визначеними санітарними нормами.

Вимоги щодо рівня іонізуючих електромагнітних випромінювань, електростатичних та магнітних полів:

- рівні не повинні перевищувати допустимих санітарних норм;

- у приміщенні де більше 5 персональних ЕОМ на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вмикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення, крім освітлення;

- заземлення повинно відповідати вимогам «Правила безпечної експлуатації електроустановки споживачів».

Шляхи евакуації з відділу відповідають правилам пожежної безпеки. У будинку є два виходи, ширина коридору – 2-3 метри, ширина дверей – 0,8 м., двері відкриваються по ходу руху людей у випадку евакуації.

У відділі бухгалтерії наявна медична аптечка, яка розміщена у помітному легкодоступному місці сухого і захищеного від сонячних променів та тепловипромінювань приміщення.

Можливі причини виникнення пожежі у приміщенні відділу бухгалтерії такі як: • несправна електропроводка (іскріння, перегрів провідників, пересихання електроізоляційних матеріалів);

 • використання електропобутових пристроїв (електрочайники); попадання вологи на працюючі електроагрегати;

 • залишення без нагляду увімкнутих комп’ютерів, обчислювальної техніки та інших електроприладів.

Для покращення такої ситуації нами були запропоновані заходи, що направлені на покращення ситуації в галузі безпеки в надзвичайних ситуаціях такі:

 • видання розпорядження по підприємству про призначення осіб, що відповідальні за пожежну безпеку приміщення відділів;

 • щорічне проведення повторних протипожежних інструктажів та занять за програмою пожежно-технічного мінімуму з особами, що відповідальні за пожежну безпеку;

 • утримання в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

 • своєчасне інформування пожежної охорони про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання тощо.

Необхідне також приведення систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння у відповідності до вимог, що передбачають використання вогнестійких кабелів в системах живлення та забезпечення автоматичного запуску системи оповіщення та управління евакуацією людей у випадку пожежі.

Загалом, характеризуючи стан охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «Полтавакондитер» слід відзначити, що на підприємстві з урахуванням специфіки його роботи досить відповідально ставляться до її забезпечення. Безпосередні обов’язки із забезпечення належної охорони праці співробітників підприємства покладені на заступника директора з технічних питань за сумісництвом. На підприємстві за час його діяльності не зафіксована нещасних випадків та випадків виробничого травматизму. Санітарно-гігієнічні, будівельні, пожежні норми неухильно дотримуються. Проте, на нашу думку, керівництву підприємства слід звернути більшу увагу на забезпечення постійного контролю за дотриманням правил безпеки працівниками при роботі з оргтехнікою, сприяти встановленню короткочасних додаткових перерв під час роботи з комп’ютерами, забезпечити додаткову вентиляцію та теплообмін в адміністративних приміщеннях.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка