Законодавство україни про освіту учасники навчально-виховного процесуСкачати 108.88 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір108.88 Kb.
#426
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Головне управління юстиції у місті Києві
1771981.jpg

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Управління з

питань звернень громадян,

правового та документального забезпечення

____________ О.В. Ковалькова

«___» ______ 2012 року«Права та обов’язки учасників

навчально-виховного процесу»

19_1.jpg

Київ

2012
school0301.jpg
ЗМІСТ

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ 1. Учасники навчально-виховного процесу
  1. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

  2. Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

  3. Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
 1. Кадрове забезпечення сфери освіти
  1. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників

  2. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
 1. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів


ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ПРО ОСВІТУ

 1. Конституція України від 28.06.91 р. № 254к/96-ВР

 2. Закон України ‟Про освіту” від 23.05.91 р. № 1060-XII

 3. Закон України ‟Про загальну середню освіту” від 13.05.1999р. № 651-XIV

 4. Закон України ‟Про охорону дитинства” від 26.04.2001р. № 2402-III


Учасники навчально-виховного процесу

students_education_clipart.gifУчасниками навчально-виховного процесу є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти;

 • керівні, педагогічні, наукові, науково-педагогічні працівники, спеціалісти;

 • батьки або особи, які їх замінюють, батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу;

 • представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі (ст. 50 Закону).

Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:studentclipart_000.gif

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

 • вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;

 • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

 • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

 • доступ до інформації в усіх галузях знань;

 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

 • участь в об'єднаннях громадян;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

 • перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних закладах;

 • користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відволікання учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України (ст. 51 Закону).

Обов'язки вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
1249497703_25232105.jpg


Обов'язками вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів відповідно є:


 1. додержання законодавства, моральних, етичних норм;

 2. систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;

 3. додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Випускники вищих навчальних закладів, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов'язані відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Інші обов'язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами (ст. 52 Закону).

Додаткові види соціального і матеріального забезпечення вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

Вихованцям, учням, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок місцевих бюджетів, міністерств і відомств, підприємств, установ, організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за межами України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.school0312.jpg

При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального обов'язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених законодавством витрат. Фонди загального обов'язкового навчання утворюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому трьох відсотків витрат на утримання шкіл, а також за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел.

Для учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 кілометри від школи, забезпечується безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій.

На час виробничого навчання, практики учням і студентам забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого навчання і практики визначається Кабінетом Міністрів України.

П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи (ст. 53 Закону).

Кадрове забезпеченняschool0305.gif

сфери освіти
Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов'язки.

Педагогічну діяльність у навчальних закладах здійснюють педагогічні працівники, у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти - науково-педагогічні працівники.

Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється Міністерством освіти України.

Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством (ст. 54 Закону).
school0310.jpg


Права педагогічних та науково-педагогічних працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:


 • захист професійної честі, гідності;

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

 • індивідуальну педагогічну діяльність;

 • участь у громадському самоврядуванні;

 • користування подовженою оплачуваною відпусткою;

 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

 • придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, встановленими для працівників сільського господарства;

 • одержання службового житла;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством (ст. 55 Закону).Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівниківschool0304.gif
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

 • забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвиткові здібностей дітей, учнів, студентів;

 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших добро чинностей;

 • виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;

 • готувати учнів та студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента;

 • захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам (ст. 56 Закону).Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів
Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:


 • належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

 • підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

 • правовий, соціальний, професійний захист;

 • надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

 • компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

 • призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;

 • встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

 • надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону).


images.jpeg


Для нотаток
Скачати 108.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка