Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Сторінка5/6
Дата конвертації01.04.2016
Розмір1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6

ІХ. ВИЩА ОСВІТА
Мета: розширення доступу до здобуття і підвищення якості вищої освіти в регіоні; прискорення розвитку вищої освіти як визначального чинника інноваційного розвитку суспільства, соціально-економічного, духовного, культурного розвитку області.
Завдання:
1. Забезпечення доступності гарантованої державою якості вищої освіти на інноваційній основі для населення регіону.

2. Сприяння:

оптимізації мережі вищих навчальних закладів відповідно до регіональних та загальнодержавних потреб;

інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, створенню потужних навчально-наукових університетських комплексів;

упровадженню гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання.

3. Поєднання потенціалу освіти і науки для вирішення соціально-економічних проблем регіону, розвиток наукових досліджень та інноваційної діяльності у вищій освіті.


Основні заходи з реалізації мети
1. Спрямувати роботу громадської регіональної експертної комісії Державної акредитаційної комісії в Запорізькій області, рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, ректорів ІІІ-ІV рівнів акредитації на забезпечення приведення обсягів та напрямів підготовки фахівців з вищою освітою за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями у відповідність до потреб ринку праці і ринку освітніх послуг регіону.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, ректорів ІІІ-ІV рівнів акредитації

2. Забезпечити удосконалення матеріально-технічної та інформаційно-комп’ютерної бази комунальних закладів Запорізької обласної ради «Запорізький педагогічний коледж», «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр»; широке впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес закладів.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


3. Сприяти вдосконаленню якості професійно-практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу, розвитку партнерських зв'язків із роботодавцями, залученню їх до формування змісту вищої освіти, проведення практики студентів, працевлаштування випускників.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, керівники вищих навчальних закладів


4. Створити ефективну систему підвищення кваліфікації (у частині діяльності з надання повної загальної середньої освіти) педагогічних кадрів вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти, забезпечувати їх якісну атестацію та сприяти професійному удосконаленню.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації5. Забезпечити доступ соціально незахищеної і талановитої молоді до здобуття вищої освіти за рахунок бюджетних коштів відповідно до норм чинного законодавства через проведення відкритих і прозорих вступних кампаній, організацію роботи відповідних оперативних штабів.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади6. Здійснити реалізацію соціальних проектів, спрямованих на підтримку талановитої студентської молоді, у тому числі виплату стипендій обласної державної адміністрації і стипендій обласної ради студентам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


7. Налагодити ефективну взаємодію управління освіти і науки облдержадміністрації з радами ректорів і директорів вищих навчальних закладів у вирішенні питань розвитку вищої школи регіону.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, ради ректорів і директорів вищих навчальних закладів


8. Забезпечити цільовий прийом сільської молоді на педагогічні спеціальності з урахуванням регіональних потреб, сприяти працевлаштуванню випускників педагогічних спеціальностей відповідно до тристоронніх угод «вищий навчальний заклад – студент – роботодавець».


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації,

вищі навчальні заклади педагогічного

і класичного профілів


9. Сприяти участі студентів, викладачів, науковців у проектх та програмах міжнародних організацій та співтовариств, проведенню регіональних, всеукраїнських і міжнародних навчально-методичних і наукових заходів на базі вищих навчальних закладів регіону, створенню інноваційних інфраструктур при провідних вищих навчальних закладах області.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади
Х. ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
Мета: забезпечення сучасної якості освіти в навчально-виховних закладах за рахунок систематичного якісного розвитку педагогічного кадрового складу; створення умов для забезпечення економічних та соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві; створення умов якісного безперервного розвитку і саморозвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників.
Завдання:
1. Удосконалення регіональної системи кадрового забезпечення системи освіти, у тому числі наближення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до потреб сучасного навчального закладу.

2. Налагодження і розвиток на регіональному рівні, у кожному районі, місті, навчальному закладі ефективної соціальної підтримки педагогічних і науково-педагогічних працівників.

3. Оновлення концептуальних підходів до змісту та форм післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності, компетентнісного підходу.

4. Забезпечення гарантованої готовності педагогічних працівників усіх категорій до виконання своїх професійних функцій та постійного розвитку й саморозвитку.

5. Удосконалення якості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Основні заходи з реалізації мети
1. Продовжити проведення щорічного обласного конкурсу «Учитель року».

2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


2. Здійснити щорічну виплату обласних премій 32 кращим педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів.


2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації


3. Забезпечити підготовку кадрів для системи освіти області з числа молоді сільської місцевості за цільовими направленнями у вищих педагогічних навчальних закладах в обсязі не менше 50 % від загальних обсягів прийому за державним замовленням, до інших ВНЗ - не менше 20 %.


2013-2017 (щороку)


Управління освіти і науки облдержадміністрації,

вищі навчальні заклади
4. Забезпечити використання всіх наявних шляхів і механізмів забезпечення житлом педагогічних працівників, забезпечення їх соціального захисту і підтримки відповідно до чинного законодавства України.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення


5. Проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо орієнтації на здобуття педагогічної професії.


2013-2017 роки

Відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення

6. Забезпечити подальший розвиток кредитно-модульної накопичувальної системи післядипломної педагогічної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів; системи післядипломної педагогічної освіти за індивідуальними освітніми маршрутами; дистанційних форм післядипломної педагогічної освіти; вдосконалення системи підготовки резерву керівних кадрів освіти, системи стажування керівників закладів освіти в рамках післядипломної освіти.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


7. Розробити та впровадити спецкурси варіативної складової навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників області, спрямованої на психолого-педагогічне забезпечення розвитку професійної компетентності фахівців, їх успішного професійного та особистісного розвитку.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

8. Відкрити (у межах наявного бюджетного фінансування інституту) науково-дослідні лабораторії з питань упровадження сучасних ІТ-технологій в освітній процес, інклюзивної освіти, проблем дистанційної освіти; «Теорія та практика підвищення якості природничо-математичної освіти»; центр освіти дорослих; обласний центр медіа-освіти та інформаційної безпеки; видавничо-редакційний відділ.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


9. Розробити та забезпечити реалізацію програм «On-line бібліотека” та «Електронний підручник» для керівників закладів освіти та психологів області.


2013-2014 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти10. Провести конкурси професійної майстерності;

керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів;

«Шкільна бібліотека» - бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів.


2013-2017 роки (щороку)

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти11. Створити адаптивну мережу системи підготовки та підвищення кваліфікації до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: здійснити маркетингові дослідження освітніх запитів педагогічних працівників щодо впровадження Держстандарту; організувати підготовку спеціалістів – викладачів іноземної мови та «Сходинки до інформатики» в початкових класах.

2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


12. Запровадити спецкурси:


для всіх категорій слухачів: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності» (з варіативним змістом навчальних програм з урахуванням категорій та фаху слухачів);

для вчителів:

історії та правознавства: «Особливості викладання курсу «Правознавство. Практичний курс», «Жінка в суспільно-політичному житті України», «Історія рідного краю», «Людина і суспільство»;

української мови та літератури: «Соціокультурна змістова лінія в структурі уроку української мови», «Регіональний компонент як складова формування літературної компетентності учнів», «Виховання словом: риторичний аспект педагогічної взаємодії», «Особливості організації навчально-виховного процесу у філологічних профільних класах»;

російської мови, літератури та зарубіжної літератури – «Риторизація шкільної мовної освіти», «Комунікативно-словоцентричний аналіз тексту».2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


13. Запровадити електронне портфоліо вчителів та електронну залікову книжку слухачів інституту.
2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


14. Узяти участь у міжнародних дослідженнях якості читання і розуміння тексту учнями (PIRLS) та якості природничо-математичної освіти (TIMSS). Застосувати аналіз результатів досліджень для вдосконалення якості післядипломного педагогічного процесу, підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.
2015 рік

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


15. Увести до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій розділ «Медіаосвіта», підготувати навчально-методичне забезпечення його викладання.


2013 рік


Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

16. Створити обласну творчу групу з проблем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та регіональної автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «Шкільна бібліотека LS 2.2” у роботу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

17. Продовжити реалізацію обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області ІКТ.2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відділи, управління освіти райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значенняХІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Мета: підвищення якості освіти шляхом здійснення комплексного соціального і психолого-педагогічного та управлінського вивчення якості освіти в регіоні, розвитку учня в навчальному закладі, рівня професійної компетентності вчителя; збору, збереження, передачі, обробки і аналізу інформації щодо стану системи освіти на регіональному рівні та прогнозування її розвитку; об'єднання зусиль суб'єктів та об’єктів освітнього процесу навколо врегулювання впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх факторів самої педагогічної системи на ефективність якості розвитку освіти.
Завдання:
1. Розвиток управління якістю освіти в регіоні на основі діагностики стану навчально-виховного процесу в закладах освіти, контролю за еквівалентністю загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти з державними стандартами; ефективністю прийнятих управлінських рішень на різних рівнях системи освіти області.

2. Одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану діяльності закладів освіти з питань рівного доступу до якісної освіти, у тому числі - профільного навчання, здоров’я дитини, післядипломної освіти.

3. Інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів з питань оцінки навчальних програм і моніторингу, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій щодо моніторингових досліджень з питань підвищення якості освіти.

4. Залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу фахівців психологічних та методичних служб регіону, органів управління освітою.

5. Відстеження й оцінка ефективності, наслідків і вторинних ефектів здійснюваного розвитку системи освіти області.
Основні заходи з реалізації мети
1. Здійснити моніторингові дослідження:
1.1. якості природничо-математичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

1.2. причин поширення наркоманії, пияцтва, захворювання на ВІЛ/СНІД в учнівському середовищі та ефективності профілактичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах області;

1.3. стану науково-методичної роботи методичних служб відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій і виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення;

1.4. стану якості дошкільної освіти (обласний рівень).
2013-2017 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


2. Розробити:

2.1. методику, критерії, показники та інструментарій моніторингу якості дошкільної освіти на обласному рівні;
2013 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


2.2. критерії та показники, кваліметричну модель оцінки стану роботи науково-методичних служб системи освіти області;


2013 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


2.3. регіональну модель, програмне та методичне забезпечення проведення моніторингу дошкільної і загальної середньої освіти в регіоні;2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


3. Створити ресурсний центр (систематизований банк діагностик, інструментарію, методик та технологій) моніторингу якості освіти в регіоні та забезпечити методичний супровід діяльності центру.


2013-2017 роки

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


4. Провести міжрегіональну науково-методичну конференцію «Моніторинг якості освіти – важливий засіб управління розвитком освіти».


2015 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


7. Видати збірку науково-методичних матеріалів «Кваліметричні моделі оцінки діяльності методичних служб на обласному, районному (міському), шкільному рівнях управління загальною середньою освітою».


2016 рік

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Управління виконанням Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями обласної ради, обласної державної адміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, в межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на управління освіти і науки облдержадміністрації. Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичного оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.

Щороку, до 1 лютого, обласна державна адміністрація забезпечуватиме інформування обласної ради про хід виконання Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на заступника голови обласної ради та постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії управління освіти і науки облдержадміністрації, засіданнях рад керівників вищих навчальних закладів, через засоби масової інформації, громадські об‘єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.
ХІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку 1 до Програми, орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування – у додатку 2.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка