Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчостіСкачати 95.31 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір95.31 Kb.
#19131
ТипЗакон
Форма навчання: заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

«ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ»

теми

Назви тем та анотований зміст

Тема №1

Методологічні засади педагогічної творчості

Закони і принципи педагогіки творчості

Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості.

Основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості.

Характеристика базових понять педагогічної творчості. Ознаки творчої педагогічної діяльності, креативності.

Специфіка педагогічної творчості. Принципи педагогічної творчості.Тема №2

Формування та розвиток творчої особистості.

Творчі якості особистості. Структура творчої особистості.

Всебічний розвиток особистості.

Зміст творчих якостей учня і критерії їх оцінювання. Специфіка формування творчої особистості учня.Тема №3

Управління творчим розвитком особистості в навчально-виховному процесі.

Учнівський колектив як об’єкт управління. Характеристика процесу управління.

Педагогічне управління творчою навчальною діяльністю учнів. Умови успішності управління.

Авторські технології вчителів-новаторівТема №4

Особливості діяльності вчителя з творчого розвитку учнів.

Нормативно-правова та методична база розвитку педагогіки творчості.

Види творчої діяльності вчителя. Умови творчого розвитку учнів.

Творчі ситуації. Етапи творчого процесу.

Виховання успіхом. Уроки відкритої етики.


Тема №5

Технологічні організації навчального процесу, спрямованого на творчий розвиток учнів.

Вимоги до проектування технології викладання навчального матеріалу.

Навчальні та навчально-творчі задачі.

Методи та прийоми стимулювання творчої активності учнів.

Використання завдань психологічної діагностики для творчого розвитку учнів. Засоби діагностики творчих можливостей учнів та творчої педагогічної діяльності вчителя.

Технології розвитку педагогічної творчості вчителя.


теми

Зміст самостійної роботи

Тема №1

Розробка власної технології вивчення рівня сформованості «креативогенних рис» особистості учня.

Тема №2

Провести самооцінку рівня креативності класного колективу.

Тема №3

Скласти «творчий портрет» конкретного класного колективу за показниками рівня сформованості рис творчої особистості окремих учнів, при цьому вико­ристовуються результати роботи інших студентів щодо проведення попереднього дослідження.

Тема №4

Скласти детальний план нестандартного уроку з обраної теми та провести його, здійснити самоаналіз власної педагогічної діяльності на уроці щодо організації творчої навчальної діяльності учнів і її результативності.

Тема №5

На основі вивчення загальних правил застосування методу колективного пошуку оригінальних ідей розробити правила для вчителя та учнів по застос­уванню методу «мозкової атаки» для різних віко­вих груп учнів на уроках з предмету вчителя.


Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. Авторська програма

 2. Види творчої діяльності вчителя

 3. Вимоги до організації творчої навчальної діяльності

 4. Вимоги до проектування технології викладання навчального матеріалу

 5. Етапи творчого процесу

 6. Загальні підходи

 7. Закони педагогіки творчості

 8. Зародження педагогіки творчості

 9. Зарубіжний досвід.

 10. Зміст творчих якостей учня і критерії їх оцінювання

 11. Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості

 12. Класифікація творчих особистостей

 13. Концептуальні засади визначення педагогічної творчості

 14. Креативність, творчі здібності, обдарованість

 15. Критерії творчої педагогічної діяльності

 16. Методи та прийоми стимулювання творчої активності учнів

 17. Модель творчої особистості

 18. Навчальні та навчально-творчі задачі

 19. Ознаки педагогічної креативності

 20. Ознаки творчої педагогічної діяльності

 21. Основні напрями сучасних досліджень педагогічної творчості

 22. Особливості діяльності вчителя з творчого розвитку учнів

 23. Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості

 24. Педагогічне управління творчою навчальною діяльністю учнів

 25. Підсистеми творчої педагогічної діяльності

 26. Принципи педагогічної творчості

 27. Рівні творчої педагогічної діяльності

 28. Розвиток особистісно-орієнтованої педагогіки

 29. Розвиток творчої особистості

 30. Розробка змісту навчального предмета та посилення його креативності

 31. Специфіка педагогічної творчості

 32. Специфіка формування творчої особистості учня

 33. Спрямованість на творчу діяльність

 34. Стадії творчого розвитку особистості, творчі можливості

 35. Стандартна і творча навчальна діяльність

 36. Створення атмосфери співтворчості і співробітництва

 37. Стимулюючий вплив змісту навчального матеріалу

 38. Структура творчої навчальної діяльності учнів

 39. Структура творчої особистості

 40. Структурно-компонентний метод вивчення творчої особистості.

 41. Творча активність особистості

 42. Творчі вміння, психічні процеси

 43. Творчі ситуації

 44. Творчі якості особистості

 45. Технології організації навчального процесу, спрямованого на творчий розвиток учнів

 46. Технологія аналізу творчих можливостей учнівського колективу.

 47. Технологія вивчення рівня творчої педагогічної діяльності вчителя.

 48. Умови творчого розвитку учнів

 49. Управління творчим розвитком особистості в навчально-виховному процесі

 50. Учнівський колектив як об'єкт управління, характеристика процесу управління

 51. Фактори успішності творчої діяльності та творчого розвитку учнів

 52. Формування творчої особистості

 53. Характеристика базових понять педагогічної творчості

 54. Характерологічні особливості


Список літератури з дисципліни «Основи педагогічної творчості»
Основна література

1. Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навч. закладів. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - 302 с.

2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М.: Педагогика, 1990. - 144 с.

3. Кичук Н.В. От творчества учителя у творчеству ученика: Пособие для студ. пед. ун-тов. - Измаил: Измал. пед. ун-т, 1992. - 95 с.

4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.В. Кривонос та ін.; за ред. І.А. Зязюна. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К: Вища пік., 2004. - 422 с.

5. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя. - К.: Рад. школа, 1988. - 194 с.

6. Просецкий П.А., Семиченко В,А. Психология творчества: Учебное пособие. - М.: Изд-во «Прометей» МГПИ им. В.И. Ленина, 1989. - 83 с.

7. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. -Х.-К: Книжкове видави. «Каравела», 1998. - 150 с.

8. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник.- К.: Міленіум, 2006.- 346с.

9. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю. - К: Міленіум, 2005. - 520 с.Додаткова література

1. Азаров ЮЛ. Семейная педагогика. - М., 1982.

2. Бех Т.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі // Педагогіка і пси хологія. - 1996. - №4. - С. 136-140.

3. Бех І.Д. Праця - головний вихователь школярів. Психологічний аспект трудового виховання молодших школярів. - К., 1983.

4. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлі­нський аспект. - К., 1996.

5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001.

6. Введение в специальность / Под ред. Л.И Рувинского. - М., 1988.

7. Галузинсъкий В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та. історія. - К., 1995.

8. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень І/ Вісник АПН України. - 1993. - №1.-С. 11-23.

9. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної середньої осві ти І/ Початкова школа. - 1995. - №4. - С. 914.

10. Гончаров Н.К. Методология и методы педагогики как науки. - М., 1968.

11. Державна, національна програми "Освіта" (Україна XXI століття). - К., 1994.

12. Докуніна О. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім'ї // Початкова школа. - 1997. - №6. - С. 6-12.

13. Журавлев В.И. Педагогіка в системе наук о человеке. - М., 1990.

14. Закон України „Про освіту". - К., 1996.

15. Закон України "Про загальну середню освіту" // Освіта. - 1997. - 27 серпня,

16. Закон України "Про позашкільну освіту" // освіта. - 1999. — 29 вересня.

17. Иванов И.П. Воспитывать коллективистов / В кн.: Педагоический поиск. -К, 1988.

18. Караковский В.А. Пути формирования ученического коллектива. - М., 1978.

19. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. Посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К., 2005.

20. Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини //Початко­ва школа. - 1997. - №6. - С. 12-14.

21. Клименко А.В., Калита АА., Бережна Э.П. Методология и методика педаго­гических исследований. - К., 1988.

22. Концепція національного виховання // Освіта. -- 1994. - 26 травня.

23. Коробко СЛ. Шестирічний учень. - К., 1986.

24. Коротав В.М. Методика воспитательной работы. - М., 1990.

25. Кузьмінський А,І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситу оції: Практикум.. - 1C.: Знання-Прес, 2003.

26. Кузьмінський А.І., Омеляненко BJL Педагогіка: Підручник. -- К.: Знання-Прес, 2003.

27. Лихачев Б.П. Педагогика. Курс лекцій: Учеб. Пособие. - М., 1998.

28. Лозова В.1., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002.

29. Лозова B.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. - К., 1993.

30. Лозова В.І., Троцко Г.В. теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. Держ. Пед. Ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр. І доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400 с.

31. Мартинюк I.B. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995.

32. Матвієнко. О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. - К.: Стилос, 1999.

33. Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній ш.колі. - К., 1995.

34. Методи педагогического наследования / Под ред. ВИ. Журавлева, - М., 1972.

35. Мороз О.Г., Омеляненко BJI. перші кроки до майстерності. - К., 1992.

36. Мухина B.C. Шестилетний ребенок в школе. - М., 1986.

37. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. — М., 1978.

38. Онищук В А. Урок в современной школе: Пособ. для учителя. - М., 1981.

39. Онищук ВА. Типы, структура и методика урока, в школе. - К., 1976.

40. Основи національного виховання / За ред. ВЗ\Кузя, Ю.Д.Руденка, З.О.Сергш-чука,~К.,1993.

41. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. - К., 1995.

42. Педагогика / Под ред. С.П. Баранова., Л.Р.Болотина, ВА.Сластенина. - М., 1986.

43. Педагогіка / За ред. Л.М.Алексюка. - К., 1986.

44. Педагогічні задачі і завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989.

45. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К., 1986.

46. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского - М., 1988.

47. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. АІ.КузьмінськшІ, ВЛ.Омеляненко. - К.: Знання-Прес, 2003.

48. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989.

49. Пидласый И.П. Педагогіка. - М., 1995.

50. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова шко­ла. - 1996. - МІ. - С. 27.

51.Свєтловська Н.М. Про інтеграцію як методичне явище її можливості в початковому навчанні // Початкова школа. — 1990. - №5. - С. 57-58.

52.Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие /Под ред. В А. Сластенина. - М., 2002.

53. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технологи. - X.: Ранок, 2002.

54. Стелъмахович М.Т. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

55. Сухомлинський В.А. Мудрая власть коллектива. - К., 1975.

56. Фіцула M.M. Педагогіка: Посібник. - К., 2000.

57. Харламов И.Ф. Педагогика. - М., 1990.

58. Щербань П.М. Повчально педагогічні ігри. - К., 1993.

59. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. - К., 2002.60. Ягупов В.В. Педагогіка, - К., 2002.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Питання до заліку з курсу „земельне право україни
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 95.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка