Закон України від 06. 09. 2005р. №2805-iv "Про Дисциплінарний статут митної служби України". Закон України від 17 травня 2012 року n 4722-vi «Про правила етичної поведінки»Дата конвертації15.04.2016
Розмір149 Kb.
#9756
ТипЗакон
Професійна етика та її значення у роботі митника

Этика есть наука об отношениях, существующих между людьми,

и об обязанностях, вытекающих из этих отношений.

Поль Анри Гольбах
План

 1. Поняття та види професійної етики.

 2. Роль та значення професійної етики у роботі працівників митних органів.

 3. Принципи етики поведінки посадових осіб митної служби.


Література

 1. Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб від 23.07.1996 р.

 2. Закон України від 06.09.2005р. №2805-IV “Про Дисциплінарний статут митної служби України”.

 3. Закон України від 17 травня 2012 року N 4722-VI «Про правила етичної поведінки».

 4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Головного управління державної служби України від 05.07.2011р.N 330/151/809/434/146 «Про затвердження Кодексу поведінки працівників, до функціональних обов'язків яких належить здійснення управління кордонами»

 5. Наказ ДМСУ від 16.11.09 р. №1097 “Про затвердження Правил етики поведінки посадових осіб митної служби України”.

 6. В. Максим'як, М. Нинюк. Професійна етика державних службовців.//Вісник державної служби України, №2 2003.

 7. Г.В. Романенко. Служба в митних органах Украъни як вид спеціалізованої державної служби: принципи правового та морально-етичного характеру.//Митна справа №2(68)’2010.

 8. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: Учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2003.- 208 с.

 9. Вербівський Д. С. Деякі аспекти становлення професійної етики. //Вісник Житомирського державного університету №49 2010.

 10. Етика та етикет митника /За ред. Войцещука А.Д. – К., 2006. – 276 с.


 1. Поняття та види професійної етики

Теоретична частина заняття

Професійна етика - це сукупність моральних норм, що визначають відношення людини до своїх професійних обов’язків.

Професійна етика вивчає: • взаємини трудових колективів і кожного спеціаліста окремо;

 • моральні якості особистості спеціаліста, що забезпечують найкраще

виконання професійних обов'язків;

 • взаємовідносини всередині професійних колективів, і ті специфічні моральні норми, які властиві для даної професії;

 • особливості професійного виховання.

Кожному роду людської діяльності (наукової, педагогічної, художньої і т.д.) відповідають визначені види професійної етики.Види професійної етики - це ті специфічні особливості професійної діяльності, що спрямовані безпосередньо на людину в тих чи інших умовах її життя та діяльності в суспільстві.

Види професійної етики:

1. Професії, які безпосередньо пов’язані з людиною, її здоров’ям, вихованням, забезпеченням необхідних умов життєдіяльності.

Лікарська етика вимагає робити все заради здоров’я хворого, всупереч труднощам і навіть власній безпеці, зберігати лікарську таємницю, ні за яких умов не сприяти смерті пацієнта.

Педагогічна етика зобов’язує поважати особистість учня й проявляти до нього належну вимогливість, підтримувати власну репутацію й репутацію своїх колег, піклуватися про моральну довіру суспільства до вчителя.

2. Професії, представники яких мають справу із значними матеріальними цінностями, від яких залежить добробут і можливість розвитку людини, великих суспільних груп і суспільства в цілому.

3. Професії, для представників яких професійна діяльність за своєю сутністю є і моральною діяльністю (суддя, державний службовець).

Міра довіри суспільства до працівника визначається не тільки його фаховою освітою, наявністю відповідних вмінь і навичок, а й рівнем моральної відповідальності за наслідки праці.

4. Професії, специфіка яких потребує значної узгодженості дій її учасників.

Потреба в солідарній поведінці, яка об’єктивно вимагає міжособистісної взаємодії в процесі службових обов’язків зумовлює необхідність високого рівня морального розвитку працівників, а також додаткових етичних норм, які б регулювали взаємовідносини в трудовому колективі.

Які негативні якості не допускаються для посадових осіб митних органів?ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ

«+»

«-»

 1. Чесність і правдивість

 2. Скромність

 3. Доброзичливість

 4. Чуйність

 5. Людяність, совість

 6. Щирість

 7. Моральна самооцінка, самокритичність, визнання і виправлення допущених помилок

 8. Вимогливість

 9. Доступність

 10. Уміння слухати

 11. Коректність, об’єктивність

 12. Авторитет

 13. Уважність

 1. Надмірна самовпевненість

 2. Нетерпимість у ставленні до товаришів, підлеглих і відвідувачів

 3. Лицемірство

 4. Обман

 5. Чванство

 6. Зарозумілість

 7. Честолюбство

 8. Марнославство

 9. Підлабузництво

 10. Лестощі

 11. Непомірне вихваляння 1. Роль та значення професійної етики у роботі працівників

митних органів

Працівник митних органів сучасної України, як носій і реалізатор етичних якостей, виступає як мінімум у трьох якостях: • як людина взагалі (носій загальнолюдської моралі);

 • як працівник сфери державної служби (носій професійної моралі, регламентованої, зокрема, Законом України «Про державну службу», Загальними правилами поведінки державного службовця);

 • як працівник митних органів (носій специфічної професійної моралі, регламентованої низкою нормативних актів, зокрема, Митним кодексом України, Дисциплінарним статутом митної служби України).

Одним із завдань професійної етики є вивчення якостей особистості спеціаліста, що забезпечують найкраще виконання професійних обов’язків. Митник в ідеалі – це людина з високим рівнем моральної, політичної, правової, психологічної та естетичної культури.

Моральна культура працівника митної служби – це характеристика особи з точки зору її морального розвитку, свідомості та поведінки.

Політичній культурі належить важливе місце у професійній діяльності митника, оскільки служба у митних органах стосується таких важливих політичних сфер, як державна і правова. Політична культура – це система знань про політику. Політична культура митника проявляється у реалізації здобутих знань: розумінні закономірностей виникнення конкретних політичних явищ, розумінні суті та призначення цих явищ, умінні прогнозувати політичні явища.

Правова культура – це знання юридичних теорій, чинного законодавства, вміння і навички його реалізовувати, а також дотримання цього законодавства. Ознаки правової культури працівника митного органу: глибокі та міцні знання юридичної теорії – основних юридичних понять, категорій, термінів та закономірностей здійснення митної справи; знання чинного законодавства – орієнтування у змісті основних законів; навички щодо реалізації законодавства; повага і дотримання чинного законодавства.

Психологічна культура – це рівень володіння психологічними знаннями, навичками і прийомами, в тому числі автотренінгу та саморегуляції, а також розвитку власної волі та професійно-психологічних якостей.

Естетична культура митника – це розуміння митником правил зовнішньої гармонії своєї професійної діяльності та реалізація їх на практиці з метою розв’язання службових завдань.

Охарактеризуємо складові естетичної культури.Культура мови – це літературна мова, вільне володіння службовою термінологією, відсутність слів-паразитів, уміння вибрати правильний тон у розмові.

Культура зовнішнього вигляду – це суворе дотримання правил носіння форменого одягу, вміння добирати зачіску відповідно до віку, посади, часу.

Культура організації робочого місця – це створення естетичної обстановки діяльності митника, комфортності.

Культура підготовки службових документів – відсутність технічних, структурних порушень, організаційних і пунктуаційних помилок, нерозбірливого рукописного тексту.

Проблема етичного виховання працівників митних органів набуває особливої гостроти в сучасних умовах.

Роль і значення етичного виховання працівників митних органів важливе виходячи із слідуючих факторів:


 • по - перше – перш за все працівники митних органів мають справу з громадянами, які перетинають митний кордон; предмет їх праці - інші люди; цим вони близькі до представників традиційно поважних професій, тобто праця їх важлива в суспільстві, що вони знаходяться на вістрі складних соціальних відношень;

 • по - друге - працівники митних органів - це представники влади, тобто їх професійні дії спрямовані на правову регуляцію людських відношень на митному кордоні; виконують різні виховні, комунікативні, організаційні та інші функції, реалізація яких вимагає напруження психіки, зібраності в процесі професійної діяльності; цей фактор посилює роль етичних знань, навичок і вмінь у професійної діяльності;

 • по - третє - нормативність професійної діяльності працівників митних органів, тобто при виконанні своїх професійних обов'язків при здійсненні митного контролю та митного оформлення вони не можуть переступити за рамки закону, використовувати незаконні прийоми; більш того, існує митна етика; також професійна діяльність в нормативному просторі вимагає від нього ініціатора - працівника митного органу величезної напруги і відповідальності.
 1. Принципи етики поведінки посадових осіб митної служби

Принципи етики поведінки посадових осіб митної служби визначені наказом Державної митної служби України від 16.11.09 р. №1097 «Про затвердження Правил етики поведінки посадових осіб митної служби України».

Розглянемо етичні принципи поведінки посадових осіб митної служби України, яких вони повинні дотримуватись:Принцип законності. Посадова особа митної служби зобов'язана своїми діями дотримуватись та відстоювати Конституцію України, закони та нормативно-правові акти України.

Принцип законності своєї діяльності, своєї службової та позаслужбової поведінки, недопущення порушення законодавства з будь-яких мотивів повинен бути морально-етичною нормою посадової особи митної служби.

Морально-етичним обов'язком посадової особи митної служби є не тільки особисте дотримання норм законодавства, але й активна протидія їх порушенням з боку своїх колег.

Принцип пріоритету прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. Визнання, повага, дотримання й захист прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина є морально-етичним та професійним обов'язком посадової особи митної служби.

Посадова особа митної служби зобов'язана поважати честь та гідність будь-якої людини, її ділову репутацію, не проявляти свавілля або байдужість до правомірних вимог громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, не допускати дискримінації одних осіб шляхом надання іншим непередбачених законодавством пільг або переваг.

Посадова особа митної служби зобов'язана забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян, у тому числі своїх колег, що стала відома їй під час виконання службових обов'язків.

Принцип відповідальності. Посадова особа митної служби відповідає за дії, вчинені нею особисто, а також за дії, вчинені підлеглими за її вказівкою, та зобов'язана:


 • сумлінно виконувати свої службові обов'язки;

 • своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади, розпорядження і вказівки своїх керівників;

 • відмовлятись від виконання доручень, що суперечать чинному законодавству, інформувати про це свого керівника, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

 • приймати рішення лише у межах своїх повноважень;

 • негайно інформувати свого керівника про недостатність ресурсів, навичок чи компетенції для виконання дорученої роботи;

 • при виявленні помилок у своїй роботі, у роботі своїх підлеглих або колег, негайно вживати заходів щодо їх виправлення;

 • відповідати за рішення, ухвалені колегіально.

Посадова особа митної служби повинна постійно поліпшувати стан відповідності своїх знань, умінь і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

Принцип справедливості та неупередженості. Посадова особа митної служби зобов'язана діяти у загальнонаціональних інтересах та не повинна використовувати своє службове становище в інтересах окремих осіб за рахунок інтересів інших осіб.

Посадова особа митної служби повинна розглядати конфлікт між інтересами різних осіб неупереджено та виключно з позиції законних прав, загальноприйнятих у суспільстві уявлень про справедливість та моральні цінності.

Посадова особа митної служби не повинна надавати привілеїв чи застосовувати обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.

Посадова особа митної служби не повинна публічно демонструвати свої релігійні або політичні переконання чи уподобання, свої симпатії, антипатії чи виняткову увагу до окремих осіб чи груп осіб.Принцип лояльності. Визначаючи головною метою діяльності митної служби служіння народу України та захист економічних інтересів, посадова особа митної служби зобов'язана:

 • свідомо, добровільно дотримуватись установлених державою, окремими її органами й установами правил, норм та приписів;

 • проявляти відданість, повагу і коректність до держави, усіх державних і громадських інститутів;

 • підтримувати позитивний імідж митної служби, постійно сприяти зміцненню її авторитету;

 • утримуватись від публічних висловлювань, міркувань, оцінок та будь-яким іншим способом висловлювати свою думку, якщо вона принципово відрізняється від політики органів державної влади в цілому та політики митного органу, який вона представляє як посадова особа.

Принцип лояльності стосується відношення посадової особи митної служби до усіх гілок державної влади, усіх державних органів та державних службовців.

Посадова особа митної служби не може брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади.

Морально-етичним обов'язком посадової особи митної служби у випадку її принципової незгоди з політикою, яку проводить держава або конкретний митний орган, посадовою особою якого вона являється, є звільнення зі служби.

Принцип публічності та відкритості. Морально-етичним обов'язком посадової особи митної служби є відкритість для суспільства її службової діяльності, забезпечення доступності інформації про діяльність свого митного органу в обсягах та порядку, встановлених законодавством України.

Посадова особа митної служби повинна сприяти публічності та відкритості у діяльності митної служби та зобов'язана: • вимагати надання повної та достовірної інформації, яка стосується вирішення питань, що належать до її компетенції;

 • пояснювати та обґрунтовувати свої рішення та (або) дії у порядку, встановленому правовими актами;

 • надавати необхідну інформацію колегам, іншим державним службовцям та громадськості у порядку та за умов, передбачених законодавством України;

 • при виконанні службових обов'язків, якщо це передбачено нормативними актами Держмитслужби, мати на форменому одязі ідентифікаційну картку, на якій зазначається її посада, прізвище, ім'я та по батькові.

Принцип політичної нейтральності. Посадова особа митної служби повинна дотримуватись у своїй поведінці політичної нейтральності та зобов'язана:

 • незалежно від своїх власних політичних поглядів сумлінно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог законодавства України;

 • не підписувати будь-які політичні або ідеологічні документи;

 • не брати участь як посадова особа в будь-яких політичних акціях;

 • не використовувати своє посадове становище в інтересах політичних партій, інших громадських організацій;

 • не використовувати своє посадове становище для передвиборчої агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.

Морально-етичним обов'язком посадової особи митної служби є виключення будь-якого впливу політичних партій або інших об'єднань громадян на виконання нею своїх службових обов'язків та на рішення, які вона приймає.

Посадова особа митної служби не повинна використовувати матеріальні, адміністративні та інші ресурси митного органу для досягнення будь-яких політичних цілей.

Нещодавно був прийнятий Закон України від 17 травня 2012 року N 4722-VI «Про правила етичної поведінки».

Вітповідно до цього Закону суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування):

1) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

2) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місевих рад;

3) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

4) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;

5) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступники Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

6) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, особи начальницького складу податкової міліції;

7) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;

8) члени Центральної виборчої комісії;

9) посадові та службові особи інших органів державної влади.

Законом також визначено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви), незважаючи на особисті інтереси, невідкладно вживають таких заходів:

1) відмовляються від пропозиції;

2) за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;

3) залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег по роботі;

4) письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або відповідний виборний чи колегіальний орган та/або одного з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Забороняється приймати неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) для використання в подальшому як доказу.

Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявила у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) складається акт, який підписується особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка виявила неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), та його безпосереднім керівником.

У разі якщо неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) виявляє особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка є керівником, акт про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) підписує ця особа та особа, яка обіймає посаду заступника керівника цього органу.Предмети неправомірної вигоди, дарунки (пожертви) зберігаються в органі до їх передачі відповідним органам.

Відповідно до Концепції реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей» від 29 жовтня 2010 року «Митники повинні служити народу України чесно, неупереджено, справедливо, надійно, люб’язно й професійно».
Каталог: metcab -> plans -> files
files -> Конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання план
files -> Боротьба з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Контрольовані поставки наркотиків. План
files -> Т е м а: Застосування системи управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів І транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. План
files -> Тема: Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту План
files -> Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03. 06. 05 р. №8 "Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил"
files -> Положення щодо здійснення державного контролю нехарчової продукції. Порядок здійснення державного контролю нехарчової продукції. Література
files -> Закон, від 01. 06. 2000, №1775-iii "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
files -> Тема: Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа План
files -> Кодекс митний, від 13. 03. 2012, №4495-vi "Митний кодекс України", ст. 257-261, 263, 265-267, 335


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка