Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освітиСторінка7/7
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#218
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

РОЛЬ САМООСВІТИ В ПІДВИЩЕННІ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Виховання підростаючого покоління, підготовка його до життя в самому широкому розумінні — одне з найважливіших завдань педагогів. Успішне розв'язання цього завдання залежить від педагогічного колективу. Педагог, учитель — творець духовного світу юної особистості, довірена особа суспільства, якому воно ввіряє найдорожче, найцінніше — дітей.

Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів. Виконати покладену на нього місію вчитель зможе лише в тому випадку, якщо буде постійно збагачуватися науковими знаннями, педагогічними вміннями, буде вдосконалювати свою особистість.

Загальновідомо, що в системі організації навчального процесу, як правило, основна увага приділяється змісту та пошуку раціональних організаційних форм і методів навчання й виховання, хоча практика доводить інше: головне — не сам метод чи форма, а їхній інструментарій, уміння вихователя поєднати їх із вимогами і можливостями дітей.

У створенні особистісно-орієнтованої системи професійного зростання вагому роль відіграє педагогічний моніторинг. Завдяки педагогічному моніторингу відбувається накопичення інформації про кожного вчителя школи, що забезпечує безперервне відстеження професійного рівня. Одним із варіантів рішення цієї проблеми є «Моніторинг професійної педагогічної компетентності вихователя». Ця методика сприяє не тільки виявленню рівня професійної компетентності педагога, а й оцінці компетентності вихованця, таким чином складається пропорційна залежність: «Від компетентності педагога до компетентності дитини».

Удосконалення рівня професійної компетентності — один з основних напрямків реформування системи освіти.

Виходячи з цього, головним завданням післядипломної педагогічної та методичної служби в педколективі невипадково стало питання стимулювання самоосвіти та саморозвитку педагогічних кадрів і надання своєчасної методичної допомоги кожному вчителеві з цього питання.

Завдання вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення їхнього наукового та загальноосвітнього рівня вирішується через систему методичної діяльності. У створенні особистісно-зорієнтованої системи професійного зростання вагому роль відіграє організація самоосвітньої діяльності. Самоосвіта — це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення вчителя. Вона є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої підготовки.468.jpg

Чим краще усвідомлює вихователь своє високе призначення, чим краще розуміє вимоги до власної особистості, тим активніше працює над собою. А це основа професійного успіху.

Відмінною рисою самоосвіти педагога є те, що результат такої роботи — розвиток дітей, а не тільки самовдосконалення в особистому та професійному планах.

Показником ефективності педагогічної самоосвіти є, насамперед, якість організованого педагогом навчально-виховного процесу та професійно-кваліфікаційного його зростання.

Досконала організація самоосвіти залежить від багатьох факторів. Значно залежить від мотивів самоосвіти, об'єктивної та суб'єктивної значущості, теоретичної та практичної підготовки, ступеня оволодіння вміннями здійснювати самоосвітню роботу.

Мотиви формування безперервної освіти педагога дуже різноманітні. Це і прагнення до постійного самовдосконалення та самовираження, розширення кругозору, підвищення рівня розвитку всіх видів компетентностей, створення позитивного іміджу серед дітей, батьків, колег, підвищення категорій, отримання нагород і т. д.

Бажано, щоб самоосвіта для вихователя стала необхідністю, тому що тільки тоді він досягає поставленої мети, творчо зростає, а головне — бачить і розвиває здібності своїх вихованців.

Важливу роль в організації, плануванні, контролі самостійної діяльності вихователя дитячого закладу відіграє адміністрація. Роботу починаємо зі всебічного аналізу діяльності педагога за підсумками попереднього навчального року. При цьому аналізуємо відвідані заняття, результативність діагностичних зрізів знань вихованців, відгуки батьків, колег про професіоналізм, участь у методичному об'єднанні, динамічних групах, психолого-педагогічному семінарі «Сучасне заняття» та ін. На основі цих спостережень формулюємо завдання на новий навчальний рік: в індивідуальному порядку напрямки роботи для окремих вихователів, враховуючи, звичайно, теми, завдання.

У дитячому закладі працюють молоді спеціалісти. Тож неабияку уваги приділяємо їм: підтримати молодих фахівців на шляху їхньої діяльності, допомагати їм утілити теоретичні інститутські знання в навчальний процес, навчитися не боятися труднощів. Особливо це стосується планування, організації навчального процесу, ведення документації. З цього, можна сказати, і починається їхня самоосвіта за принципом «від простого — до складного».100_4885.jpg

Ефективність самоосвіти вихователя залежить від стилю управління педагогічним колективом, який передбачає індивідуальний підхід до кожного педагога, всіляку підтримку його творчості, прагнення до самореалізації. Тому самоосвіті сприяє методична служба, адміністрація ДНЗ. Ставимо собі за мету створити вихователю умови для інтелектуального, соціального та духовного розвитку, самореалізації особистості; прагнемо досягти оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості педагога та дітей.

Використовуємо такі форми й методи керівництва з боку адміністрації школи самоосвітою вихователя:  • систематичне пояснення колегам ролі самоосвітньої роботи;

  • індивідуальні бесіди з педагогічними працівниками про основні напрямки самоосвітньої роботи;

  • обговорення разом із МО, динамічними групами вивчення важких розділів, тем програми;

  • розроблення окремих рекомендацій з метою підвищення педагогічної ефективності спеціально – організованої діяльності;

  • комплектування та поповнення бібліотечного фонду літературою з питань самоосвіти, новинками психолого-педагогічної літератури: фаховими методичними журналами, новими книгами з педагогіки та психології;

  • систематичне підбиття підсумків самоосвітньої роботи вихователів (співбесіди при директорові, звіти на педрадах, МО, динамічних групах тощо), аналіз підсумків навчально-виховної роботи, визначення завдань на наступний навчальний рік.

Не лише поштовх до професійного та культурного зростання педагога, але й джерело підвищення його професійної компетентності — у читанні книжки. Тож неабияке значення при цьому має дошкільна та власна бібліотека. У дитячому закладі налагоджено кооперування власних бібліотек, є картотека особистих бібліотек вихователів, і всі вони мають змогу користуватися нею.
Організуючим центром методичної роботи є дошкільний методичний кабінет, у якому організуючу функцію виконує методична рада, що координує зміст, форми та методи роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Тут сформований банк матеріалів: списки рекомендованої для самостійного опрацювання літератури, матеріали з ППД, різні варіанти планів самоосвітньої роботи, тексти доповідей, зразки рефератів за результатами самоосвітньої діяльності тощо.

Відомо, що систематичне відвідування вихователями занять на курсах, ділові та рольові ігри, інші форми методичної роботи не розв'язують повністю складних проблем підвищення кваліфікації, тому що навіть найдосконаліша колективна система методичної роботи не може врахувати індивідуальної потреби вчителя в новітній інформації, ознайомити його з необхідною фаховою літературою. Тож самоосвіта є необхідним елементом виробничої діяльності, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи над собою. Саме такий принцип організації самоосвіти — поєднання її обов'язкового характеру з добровільно вибраним змістом — найбільше виправдав себе. Однак це не самоціль. Адже в процесі самоосвіти педагог має реалізувати дидактичні принципи (що вимагає єдності ідейно-політичної і професійної підготовки, посилення уваги до методологічних знань), неабиякої уваги вимагає комплексне вивчення питань соціології, психології, теорії виховання. При цьому особливу увагу звертаємо на випереджальний характер підвищення кваліфікації педагога, своєчасне отримання наукової інформації, рекомендації науки та передового досвіду.

Під час організації самоосвітньої діяльності неприпустимо формально ставитися, тобто висувати однакові вимоги, до педагога-початківця та педагога зі стажем. При переході від однієї кваліфікаційної категорії до іншої обов'язково будувати самоосвітню роботу з удосконалення рівня професійної майстерності згідно з результатами атестації. Щоразу докладаючи більше зусиль до самоосвітньої роботи над собою, педагог постійно переходить на більш високий рівень самоосвіти і, як наслідок, підвищує кваліфікаційну категорію.

Успіх становлення, розвитку та підвищення ефективності, якості навчально-виховного процесу у дитячому навчальному закладі значною мірою визначається освітнім рівнем, професійною компетентністю та майстерністю, творчим потенціалом, авторитетом педкадрів.

Приємно, що поруч із досвідченими педагогами працюють молоді. Навчально-виховний процес базується на принципах науковості, гуманізму, взаєморозуміння та співробітництва. Система методичної роботи спрямована на впровадження інноваційних технологій. Над реалізацією проблемної теми працює весь колектив і кожен вихователь зокрема. Так, вироблено систему традицій і технологій, спрямованих на вирішення проблеми. Над упровадженням інновацій працює і творча група педагогів, при цьому практикуються інтерактивні форми роботи: «круглий стіл», «аукціони педагогічних ідей» тощо. Завдяки творчо працюючим вихователям ДНЗ має помітні успіхи на конкурсах різного рівня.

Хто працює в дитячому садкуі, той розуміє, що вихователь постійно зростає як творчий педагог-знавець, і головне в цьому процесі — розуміння й бажання самого педагога самовдосконалюватися, займатися самоосвітою, йти в ногу з часом.

Якщо вихователь прислухається до порад, якщо він сумлінний і працьовитий, постійно займається самоосвітою, то результат його творчої праці видно з року в рік.

Завдання адміністрації — бути поруч, вчасно порадити, допомогти, підтримати.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Закон України “Про освіту”. – К.: Генеза, 1996. – 36 с.

2.Борисюк В.В. Розвиток соціально-педагогічних ідей в Україні (кінець ХІХст.) // Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Зб. наук.-метод. пр. – Київ-Житомир, 1999. – 188 с.

3.Белая К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом / К.Ю. Белая. – М. : ООО "АТС", 2003.

4.Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство / А.С. Белкин. – Челябинск : Юж.-Урал. изд-во, 2004.

5.Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования / Ф. Бурнард. – СПб. : Питер, 2002.

6.Ващенко Н.М. Управління навчальним процесом в системі підвищення кваліфікації / Н.М. Ващенко. – К. : Вища шк., 1987.

7.Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і головн. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ Перун, 2002.

8.Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами / Л.М. Волобуева. – М. : ТЦ "Сфера", 2004.

9.Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.:Либідь, 1997.

10.Дубасенюк О.А. Методи формування професійної умілості майбутніх вчителів // Шлях освіти. – 1998. - № 3. – С. 37-40.

11.Єрмолова А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами / А.М. Єрмолова. – Х., 1999.

12.Малихін О.В. Методичні рекомендації для формування у майбутніх учителів потреби в професійній самоосвіті. – Кривий Ріг: КДПУ, 2000. – 24 с.

13.Протасова Н.Г. Післядипломна освіта педагогів: зміст, структура, тенденції розвитку. – К., 1998. – 176 с.14.Сігаєва Л.Є. Проблема підготовки й підвищення кваліфікації вчителів у контексті неперервної освіти // Педагогіка і психологія. – 1999. - № 3.

 
Каталог: uploads -> editor -> 3558 -> 239737
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
239737 -> Психологічний клімат в сім'ї
239737 -> Логоритміка-форма організації корекційної музичної діяльності


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка