Захист вітчизниСторінка1/10
Дата конвертації13.04.2016
Розмір2.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

- - - -

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

10-11

класи
Навчальна програма

(рівень стандарту, профільний рівень)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Конституція України визначає захист Вітчизни обов’язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Програму предмета Захист Вітчизни розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист Вітчизни і Державного стандарту базової і повної середньої освіти.Головна мета навчання предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовністі до захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Завдання курсу предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

З метою виконання завдань предмета програма передбачає:

- вивчення існуючої системи військової підготовки, організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ;

- викладення навчального матеріалу предмета у відповідності з положеннями загальновійськових і бойових статутів Збройних Сил України, подання навчального матеріалу з урахуванням переходу національних Збройних Сил на професійну основу і наближення їх до сучасних стандартів НАТО;

- впровадження компютерних графічно-інформаційних технологій у засвоєння основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги;

- створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки у межах території навчальних закладів.

Предмет викладається на протязі трьох періодів – у 10 і 11 класах та під час навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі). У кожному періоді предмет вивчається юнаками та дівчатами окремо. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснюється незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я або релігійними поглядами звільнені від засвоєння основ військової справи, вивчають предмет за програмою для групи дівчат.

Організаційною формою навчання предмету є урок. Однак, особливістю уроків з основ військової справи є їх військова тематика. Отже, урок є зовнішньою формою, тобто, оболонкою навчання, яка містить внутрішні, специфічні для військової справи форми. Такими формами у системі військової підготовки виступають теоретичні і практичні заняття, які в свою чергу також поділяються на різні види форм. Наприклад, практичні заняття проходять у формах тактико-стройового, тактичного заняття та інших.

На основі визначених головної мети і завдань та відповідно до Державного стандарту предмет вивчається за трьома змістовими лініями:

- основи військової справи та військово-патріотичне виховання;

- основи попередження і захисту у надзвичайних ситуаціях;

- основи медичних знань, надання першої допомоги.

Програму побудовано з урахуванням основних ліній Державного стандарту та існуючої в Україні системи військової підготовки. Розділи, з яких структурована програма, наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки в Збройних СилахУкраїни. Для групи юнаків призначаються такі розділи: Збройні Сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статути Збройних Сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту. Для групи дівчат: основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях; перша медична допомога хворим та догляд за хворими. Основи цивільного захисту, як розділ програми, для групи юнаків і для групи дівчат є спільним.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання у ході занять. Якість виконання нормативів визначає рівень індивідуальної підготовки учнів. Протягом навчального року відпрацьовуються всі індивідуальні нормативи (додаток 6). Для позначення нормативів у програмі застосовуються такі скорочення: Н – норматив, Т – тактична, В – вогнева, М – військово-медична, ПФП –прикладна фізична підготовка, ОЦЗ – основи цивільного захисту, ПМД–перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях. Топ –військова топографія.Морально-психологічна підготовка здійснюється в ході навчання з метою формування морально-психологічної готовності та спроможності учнів виконувати

покладені на них завдання, переборювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження. Для цього на заняттях та тренуваннях викладачами створюються відповідні умови. Розвитку емоційно-вольової сфери учнів сприяє насичення занять елементами незначної напруженості, раптовості, небезпеки і ризику з дотриманням вимог безпеки. Такі заняття доцільно супроводжувати використанням зорових та звукових ефектів (запис вибухів снарядів, бомб, інше).

Програма складається із пояснювальної записки, основної частини і додатків. Основна частина програми предмета подає перелік розділів і тем та розрахунок годин на курс навчання юнаків і на курс навчання дівчат з різним потижневим навантаженням. Навчальний матеріал програми розподіляється по періодам навчання, окремо для групи юнаків і для групи дівчат. Програма кожного періоду складається з відповідних розділів і тематичного змісту, які подаються у формі таблиць. Основними колонками таблиць є:

- кількість годин (для вивчення розділу/теми) для різного потижневого навантаження (для 2 год, 1,5 год, 1 год) ;

- зміст навчального матеріалу (конкретне змістовне наповнення розділу/теми);

- державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Програма для проведення навчально-польових зборів не залежить від потижневого навантаження і рорахована на 18 навчальних годин.

Матеріал кожної теми поділений на групи навчальних питань, які окреслені об’єднуючим, як правило, одно- або двогодинним навчальним питанням, виділеним у змістовному тексті жирним шрифтом. При потижневому навантаженні 1год навчальні питання програми надруковані звичайним шрифтом. Для потижневого навантаження по 1,5 год – до змісту навчальних питань із звичайним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті курсивом. Для навантаження по 2 год –до змісту навчальних питань із звичайним і курсивним шрифтом додаються навчальні питання, що виділені у тексті напівжирним курсивом.

До основної частини програми також включено оцінювання навчальних досягнень учнів. Об’єктами оцінювання є якість знань, вміння та навички учнів. Слід також врахувати, що об’єктами оцінювання можуть бути: самостійність при вирішенні тактичних і вогневих завдань, наданні першої медичної допомоги; досвід у військовому напрямку творчої діяльності учня, який концентрується на створення комп’ютерних моделей, моделювання бою сучасними графічно-інформаційними технологіями, виготовлення мішеней для імітації озброєння і військової техніки на обмеженій ділянці місцевості, макетів для занять за медичною тематикою тощо. Особливістю оцінювання є виставлення індивідуальних оцінок учню за періоди навчання (семестрових, річних, за навчально-польові збори та заняття у лікувально-оздоровчому закладі). Алгоритм оцінювання передбачає, що оцінки за навчально-польові збори та за заняття у лікувально-оздоровчому закладі матимуть вирішальне значення при виставленні індивідуальної оцінки за другий рік навчання з предмета.

Викладення змісту навчального матеріалу передбачає поступове ускладнення та поглиблення теоретичних і практичних занять, засвоєння знань і набуття практичних умінь і навичок в ході занять на базі навчального закладу; закріплення рівня знань, умінь і навичок в ході навчально-польових зборів і занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Розділи програми для групи юнаків містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 1. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

Цим розділом розглядаються основи законодавства про призначення, структуру Збройних Сил України та військову службу, розкриваються історія військового мистецтва українського народу, реформування і перспективи розвитку національних Збройних Сил. Вивчення розділу спрямовано на формування у молоді ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність.Завдання навчання:

- оволодіння знаннями про структуру, перспективи розвитку Збройних Сил України, основи законодавства про військову службу, важливі історичні перемоги українського війська, напрями інтеграції України в європейський та міжнародний простір.Особливості подання матеріалу

Організаційні форми і методи навчання визначає викладач предмета, орієнтуючись на систему військової підготовки. Для змістовного наповнення навчального матеріалу щодо законодавчих, нормативно-правових актів про військову службу рекомендується користуватися Книгою вчителя предмета Захист Вітчизни ([1], додаток 7). Вивчення навчального матеріалу щодо військового мистецтва українського народу, відродження національного війська базується на знаннях учнів з історії України основної школи. Проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України висвітлюються щорічником «Біла книга» Міністерства оборони України, який інформує про оборонну політику держави та інші заходи у цій сфері. Окремі навчальні питання розділу отримають розвиток під час виконання заходів військово-патріотичного виховання, використання резервного часу програми. Особливо це стосується розширення обізнаності та поглиблення знань з європейської та міжнародної безпеки, співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору, спільних міжнародних військових навчань, миротворчих міжнародних акцій та місії ООН.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ

У розділі розглядається визначена сукупність міжнародно-правових норм, що регулюють правові відносини, які виникають під час ведення військових дій, та захищають жертв війни. Міжнародне гуманітарне право є основою для формування в учнів правил поведінки у можливих збройних конфліктах.Завдання навчання:

- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом і потребують медичної допомоги та догляду, правила поведінки учасників військових дій;

- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації у відповідності до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості подання матеріалу

Юнаки оволодівають знаннями з міжнародного гуманітарного права під час вивчення тематики розділу, а також на практичних заняттях з тактичної підготовки (без збільшення загального часу на проведення заняття). Викладачі самостійно вибирають форми і методи проведення занять, розробляють відповідні вправи і навчальні сценарії (щодо правил поведінки учасника бойових дій з пораненим, військовополоненим, з цивільним населенням) та визначають питання, які потребують особливої уваги під час занять. Окремі навчальні питання з міжнародного гуманітарного права можуть розширюватися та вивчатися у резервний час, під час заходів військово-патріотичного виховання. Наприклад, права і обов’язки військовослужбовця миротворчого підрозділу, правила поведінки на території іншої держави і в ході бойових дій, міжнародні трибунали, відмінні знаки та сигнали, інші питання.

Тематика занять для дівчат спрямована, насамперед, на вивчення застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей переміщених під час надзвичайних ситуацій.

У стислому вигляді основні нормативно-правові акти міжнародного гуманітарного права (а також пам’ятка військовослужбовцям Збройних Сил України щодо застосування цих норм) викладено у бойовому статуті ([4], додаток 7).

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу, а правил поведінки в бою - на тактичних заняттях під час навчально-польових зборів.

РОЗДІЛ 3. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Як провідний розділ програми, тактична підготовка вивчає: основні положення щодо підготовки та ведення сучасного бою механізованим відділенням; прийоми і способи дій солдата в основних видах бою у складі бойових груп та відділення.Завдання навчання:

- знати основи загальновійськового бою, обов’язки солдата в бою, основні положення щодо підготовки та ведення бою механізованим відділенням;

- вміти пересуватися на полі бою, готувати вогневу позицію і вести спостереження, виконувати прийоми знищення противника, діяти у різних умовах тактичної обстановки;

- оволодіти навичками дій солдата в бою, набути первинних навичок в діях у наступі та в обороні у складі бойових груп і відділення.Особливості подання матеріалу

Зміст матеріалу текстуально окреслюється блоками, що позначають етапи тактичної підготовки учнів. До етапів навчання учнів діям солдата в бою відносяться: одиночна підготовка солдата до бою та дії солдата в бою; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойової групи; підготовка солдата до бою та дії солдата в бою у складі бойових груп та відділення.

У силу важливості розділу навчальний матеріал чітко означений в програмних таблицях рекомендованими формами проведення занять, які є обов’язковими до застосування. На теоретичних заняттях учні вивчають основні положення бойових статутів щодо підготовки та ведення загальновійськового бою. Основним методом теоретичних занять є демонстрація бою відділення механізованого взводу сучасними графічно-інформаційними технологіями, в тому числі комп’ютерне моделювання бойових дій та імітація бою на місцевості. Основним методом навчання на практичних (тактико-стройових, тактичних) заняттях є вправа (тренування) з виконання прийомів і способів дій. На тактико-стройових заняттях учні оволодівають практичними прийомами і способами дій солдата в бою, на тактичних заняттях удосконалюють дії солдата у складі бойових груп та у складі відділення в основних видах бою. За необхідності можуть застосовуватися пояснення і показ. На тактико-стройових і тактичних заняттях викладачами створюються можливі ситуації, що вимагають прийняття рішень з дотримання кодексу поведінки учасниками бойових дій, під час відпрацювання яких учні отримують практичні навички і удосконалюють теоретичні знання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права.

На завершальному етапі тактичної підготовки учнів рекомендується проведення

занять у формі військової тактичної гри «Відділення механізованого взводу в бою». Військова тактична гра – це комплексне проведення тактичних занять щодо дій солдата в бою у складі відділення на основі комп’ютерних технологій. Під час гри учні практичними діями відображають, імітують комп’ютерні моделі бою на реальній місцевості. Підготовка та проведення військової тактичної гри, комп’ютерні моделі і моделювання бою, демонстрація сучасних технологій викладаються в роботі [3] додатку 7.

Особливістю тактико-стройових, тактичних занять і військової тактичної гри є створення у ході тактичних дій екстремальних та стресових ситуацій за рахунок обмеження часу на виконання та ускладнення нормативних завдань, несподівана постановка ввідних та інше. Тим самим тактична підготовка сприятиме морально-психологічній готовності молоді до військової діяльності.

Під час занять відпрацьовуються індивідуальні нормативи (додаток 6), які входять до змісту навчальних питань. Їх результати враховуються при поточному та тематичному оцінюванні навчання із тактичної підготовки.
РОЗДІЛ 4. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Як один із основних розділів програми, вогнева підготовка передбачає вивчення теоретичних положень основ стрільби, оволодіння прийомами та правилами стрільби зі стрілецької зброї і метання ручних гранат.Завдання навчання:

- знати матеріальну частину стрілецької зброї, що вивчається, її бойові можливості, порядок підготовки зброї до вирішення вогневих завдань, основи та правила стрільби;

- вміти готувати зброю до стрільби, вести розвідку цілей, володіти прийомами і способами ведення вогню зі стрілецької зброї з урахуванням метеорологічних умов та умов місцевості, влучно уражати противника, метати ручні гранати, усувати несправності, які виникають під час стрільби;

- набути первинних навичок у діях при зброї під час виконання вогневих завдань.Особливості подання матеріалу

Вогнева підготовка проводиться на заняттях: з основ стрільби, вивчення зброї і боєприпасів, прийомів і правил стрільби; із виконання вправ початкових і навчальних стрільб; на вогневих тренуваннях; із виконання вправи контрольних стрільб і вправи бойових стрільб під час навчально-польових зборів. Підготовка та проведення занять із виконанням вправ стрільб зі стрілецької зброї та метання ручних гранат подано у додатках 1 та 2.

Основи стрільби вивчаються до розгляду будови зброї, оскільки бойові властивості зброї засвоюються лише за умови розуміння внутрішньої та зовнішньої балістики стрільби, особливо у частині утворення траєкторії польоту кулі та характеристики елементів траєкторії. Вивчення прийомів і правил стрільби повинно мати випереджувальний характер відносно вивчення тем тактичної підготовки, що стосуються підготовки солдата до бою.

Під час вивчення основ стрільби зі стрілецької зброї застосовують такі методи: розповідь, показ і тренування у вирішенні вогневих завдань із використанням навчально-тренувальних засобів, прицілів, наочних посібників. Практичні заняття з вивчення будови зброї і боєприпасів проводяться у кабінеті предмета з використанням навчальної зброї та її макетів. Основний метод занять – розповідь у поєднанні з показом будови, роботи частин і механізмів на схемах, плакатах, макетах та навчальних зразках зброї, а також виконання практичних дій зі зброєю. Неможливість використання на заняттях зразків навчальної зброї компенсується їх комп’ютерним відображенням. Щоб продемонструвати складові частини автомата, а також неповне розбирання і складання автомата, достатньо скористатися інформацією роботи [3] додатку 7. В цій же роботі операції щодо розбирання і складання автомата оформлені у вигляді графічних файлів як комп’ютерний норматив. Електронне виконання нормативу щодо неповного розбирання (складання) автомата підготує учнів до бойової роботи з реальним зразком в ході навчально-польових зборів. Під час вивчення прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат учням прищеплюються знання та практичні навички у застосуванні зброї для ураження цілей різними способами. Головна увага звертається на навчання учнів виявленню цілей та визначення дальності до них, коректування стрільби, техніку метання гранат. Виконання прийомів і правил стрільби та метання ручних гранат удосконалюються на вогневих тренуваннях, стрільбах і тактичних заняттях.

Вогневі тренування і стрільби проводяться, як правило, у стрілковому тирі, на військовому стрільбищі. На вогневих тренуваннях учні навчаються прийомам та правилам стрільби і метанню гранат, відпрацьовують нормативи, вирішують вогневі завдання, тренуються у спостереженні за полем бою, виявляють цілі і визначають дальності до них. У ході цих тренувань в учнів формуються і удосконалюються первинні навички із вогневої підготовки. На кожному вогневому тренуванні постійно розгортаються такі навчальні місця: виконання підготовчих вправ стрільб, розвідка цілей, визначення дальності до них і вихідних даних для стрільби. Інші навчальні місця (вирішення вогневих завдань із застосуванням правил стрільби, тренування в діях зі зброєю; метання ручних гранат; стрільба по повітряних цілях; підготовка боєприпасів до стрільби) включаються до тренування виходячи з рівня підготовленості учнів та навчальної мети.

Перевірка знань і виконання нормативів з вогневої підготовки (додаток 6) здійснюється під час проведення занять на навчальних місцях. Результати перевірки враховуються при визначені поточної оцінки за заняття. Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за умовами виконання вправ початкових, навчальних і контрольних стрільб. Отримані оцінки за виконання вправ стрільб враховуються під час тематичного оцінювання.Оцінки за виконання першої і другої навчальних вправ з метання ручних гранат та оцінка за виконання вправи бойових стрільб із автомата не впливають на загальну оцінку учня з предмета.
РОЗДІЛ 5. СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Розділ формує уявлення учнів про статути Збройних Сил як про закони військової служби. У ньому розглядаються основні положення організації внутрішньої і вартової служби, повсякденної життєдіяльності військ. Стройовий статут Збройних Сил України, в силу його практичної спрямованості, викладається в окремому розділі програми.Завдання навчання:

- знати визначення статутів Збройних Сил України, загальні обов’язки військовослужбовців, основи організації внутрішньої і вартової служб;

- вміти виконувати обов’язки днювального роти, розуміти обов’язки вартового, дотримуватися правил поведінки військовослужбовця;

- набути первинних навичок із дотримання статутних взаємовідносин та військової дисципліни.Особливості подання матеріалу

Основою засвоєння військових статутів є навчання предмету відповідно до вимог і положень статутів Збройних Сил України. Організаційні форми і методи навчання викладач предмета вибирає самостійно, зважаючи на систему військової підготовки. Заняття проводяться, як правило, практично, на спеціально обладнаних місцях (додаток 5). Правила військової ввічливості, поведінки та військового вітання військовослужбовців відпрацьовуються створенням практичних епізодів. Під час вивчення організації служби добовим нарядом роти основна увага звертається на порядок виконання обов’язків днювального роти, зберігання в роті зброї і боєприпасів, практичне виконання дій днювального роти, дії чатового під час прийому і здавання посту та його охорони й оборони, поводження зі зброєю.

Удосконалення знань зі статутів Збройних Сил України, практичних навичок їх виконання здійснюється у ході навчально-виховного процесу, а також у ході навчально-польових зборів - під час підготовки та несення служби у добовому наряді і виконання інших заходів.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу.РОЗДІЛ 6. СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

У розділі викладається одиночне стройове навчання учнів та стройова підготовка навчального відділення (взводу), під час яких учні оволодівають стройовими прийомами і діями. Розділом передбачено виховання в учнів поваги до строю, гордості за Збройні Сили України.Завдання навчання:

- знати основні положення Стройового статуту (строї та їх характеристики, сигнали управління строєм);

- вміти виконувати стройові прийоми і дії, злагоджено діяти в складі навчального підрозділу у пішому порядку (за командами і сигналами управління строєм);.

- набути первинних навичок у шикуванні в розгорнутий і похідний стрій.


Особливості подання матеріалу

Стройова підготовка учнів здійснюється на планових заняттях, підтримується на заняттях з інших розділів предмета, а також під час шикувань і пересувань на протязі всього навчання предмету. Заняття зі стройової підготовки починається з роз’яснення відповідних статей Стройового статуту Збройних Сил України, потім показуються стройові прийоми, що відпрацьовуються, далі проводиться тренування. Усі заняття проводяться, як правило, на обладнаному стройовому майданчику (додаток 5) навчального закладу з дотриманням такої методичної послідовності: тренування та перевірка прийомів, що вивчалися на попередніх заняттях; показ із коротким поясненням нового стройового прийому та розучування цього прийому (якщо прийом складний, вивчати його за елементами або за допомогою підготовчих вправ, потім у цілому; якщо прийом не складний, розучувати його спочатку в повільному темпі, а потім довести у процесі навчання до встановленого темпу); тренування до зразкового виконання розученого прийому з використанням

індивідуального і попарного способів навчання; організація змагання на краще виконання прийому та проведення розбору занять.

Тема «Строї відділення та взводу» необхідна для підготовки учнів до дій в строю у складі навчальних підрозділів. Під час проходження навчально-польових зборів стройова підготовка учнів у складі навчальних підрозділів удосконалюється у ході занять з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході засвоєння навчального матеріалу. Вміння виконувати стройові прийоми та діяти у складі навчального відділення (взводу) оцінюється на протязі курсу навчання.

РОЗДІЛ 7. ВІЙСЬКОВА ТОПОГРАФІЯ

У розділі подається орієнтування на місцевості без топографічної карти, за допомогою карти і розвідка місцевості.Завдання навчання:

- знати завдання та способи розвідки місцевості, порядок орієнтування та порядок роботи з компасом на місцевості;

- вміти орієнтуватися на місцевості, вести спостереження і оглядати місцевість, складати схему орієнтирів;

- набути первинних навичок у орієнтуванні на місцевості.Особливості подання матеріалу

Основною формою навчання є практичні заняття на обмеженій ділянці місцевості з обов’язковим відпрацюванням нормативів (додаток 6) з військової топографії. Навчальний матеріал подається до проведення тактико-стройових занять з тактичної підготовки (що стосуються дій солдата, призначеного спостерігачем та дій відділення у дозорі). Тема «Розвідка місцевості» вивчається на фоні тактичної обстановки. У ході всіх занять особлива увага звертається на вироблення в учнів практичних навичок у орієнтуванні на незнайомій місцевості та визначення захисних властивостей місцевості. Знання, вміння і навички, одержані на заняттях з військової топографії, удосконалюються на заняттях з тактичної і вогневої підготовки.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять на навчально-польових зборах.


РОЗДІЛ 8. ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

У розділі значна увага приділяється розучуванню техніки бігу на будь-якій місцевості, прийомам і способам подолання перешкод, тренуванні у марш-кидках, систематизації прийомів самозахисту. До розділу введені гімнастичні вправи і вправи з легкої атлетики.Завдання навчання:

- вміти переносити короткотривалі фізичні і психологічні навантаження, успішно діяти в умовах сучасного бою; виробляти загальну витривалість, силу і швидкість;

- набути первинних навичок у подоланні перешкод, під час самозахисту в бою, пересуванні по пересіченій місцевості в пішому порядку.Особливості подання матеріалу

Прикладна фізична підготовка учнів здійснюється на планових заняттях та у процесі засвоєння інших основних розділів предмета. Основною формою фiзичної пiдготовки є навчально-тренувальні заняття. Особливості навчання та умови виконання вправ з прикладної фізичної підготовки (додаток 3) відповідають Настанові з фізичної підготовки у Збройних Силах України. Висока ефективність занять досягається скороченням часу на перешикування і пересування, коротким поясненням, виконанням вправ усіма учнями одночасно або потоком на багатопролітних гімнастичних приладах і тренажерах. На заняттях необхідно проводити змагання між учнями з виконанням нормативів, добиватися чітких стройових дій та якісного виконання вправ.

Заняття і подолання перешкод спрямованi на формування i удосконалення навичок у подоланнi перешкод і метаннi гранат, на виховання впевненостi у своїх силах, смiливостi та рiшучостi. Вони проводяться на спецiально обладнаних смугах перешкод (додаток 5) i на мiсцевостi, дообладнанiй перешкодами i мішенями. До змiсту занять включаються: подолання горизонтальних i вертикальних перешкод iндивiдуально і у складi пiдроздiлу; метання гранат на влучність; контрольна вправа на єдиній смузі перешкод.

Особливістю занять з основ самозахисту є окремий блок уроків «Зброя в бою». До початку занять учні вже оволодіють деякими прийомами застосування зброї у наступальному бою (удари прикладом, уколи багнетом) під час занять з тактичної підготовки. Завданням занять означеного блоку є навчання учнів прийомам захисту зброєю та обеззброювання противника в оборонному бою.

Пересування навчальних підрозділів до місць занять з інших розділів предмета, у ході занять та під час повернення з них супроводжується фізичним тренуванням учнів. До змісту тренування включається прискорене пересування у пішому порядку з подоланням природних і штучних перешкод, інші прийоми та дії, що входять до змісту прикладної фізичної підготовки.

Кожен учень протягом навчального року повинен бути перевірений і оцінений за всіма нормативними вправами програми (додаток 6). Із учнями, які слабко фізично підготовлені, а також з тими, хто переніс захворювання, проводяться додаткові заняття за рахунок годин позакласної роботи з поступовим підвищенням фізичного навантаження.РОЗДІЛ 9. ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
У розділі викладається перша медична допомога пораненим як при ураженні звичайною зброєю, так і зброєю масового ураження, а також навчання користуванню індивідуальними засобами медичного захисту.

Завдання навчання:

- знати заходи, порядок огляду та надання першої медичної допомоги при пораненнях і ушкодженнях; засоби індивідуального медичного оснащення військовослужбовця;

- вміти накладати первинні пов’язки і джгут для зупинки кровотеч, шини при переломах кісток і пов’язки при травмах голови, грудної клітки і живота, користуватися засобами знеболювання, виконувати штучне дихання та зовнішній масаж серця;

- набути первинних навичок у володінні прийомами зупинки кровотечі, іммобілізації, накладення пов'язок, проведення реанімаційних заходів.Особливості подання матеріалу

Головна увага на заняттях звертається на набуття учнями практичних навичок. Теоретичний матеріал повинний викладатися тільки в тому обсязі, який необхідний для свідомого виконання практичних прийомів. Відпрацьовування нормативних прийомів на заняттях доцільно проводити у такій послідовності: показ прийому керівником, виконання прийому по елементах учнями, тренування з виконання прийому відповідно до встановлених нормативів часу. На показ прийому рекомендується відводити 25 % навчального часу, на виконання – 50 % і на тренування – 25 %. Для кращого засвоєння практичних прийомів доцільно поділяти навчальний підрозділ на групи, у яких по черзі одні учні представляють поранених, інші відпрацьовують прийом. Переходити до відпрацьовування чергового прийому необхідно тільки після засвоєння попереднього.

З метою удосконалення знань і практичних навичок учнів щодо порядку огляду та надання першої медичної допомоги викладачі предмета можуть опрацьовувати заходи першої медичної допомоги на тактичних заняттях (без збільшення загального часу на проведення заняття) з предмета.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної і вогневої підготовки.РОЗДІЛ 10. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
У розділі подано правову базу цивільного захисту, розглядаються надзвичайні ситуації природного, техногенного, воєнного і соціально-політичного характеру, заходи і засоби захисту населення від надзвичайних ситуацій. Розділ є спільним для навчання групи юнаків і групи дівчат.

Завдання навчання:

- знати уражаючі фактори ядерної (нейтронної), хімічної, біологічної зброї, запалювальних і сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) та індивідуальні засоби захисту від них, вимоги безпеки під час дій на зараженій місцевості;

- вміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні властивості місцевості, діяти в умовах застосування зброї масового ураження, запалювальних речовин і впливу СДОР, проводити часткову санітарну обробку;

-набути первинних навичок у користуванні індивідуальними засобами захисту.Особливості подання матеріалу

На заняттях учні вивчають уражаючі фактори і способи захисту від ядерної, хімічної, біологічної, запалювальної та звичайної зброї і впливу СДОР, набувають первинних навичок у використанні засобів індивідуального захисту, спеціальної обробки, а також навчаються діям в умовах застосування зброї масового ураження та інших надзвичайних ситуацій. Навички, які отримані на заняттях, вдосконалюються на заняттях з інших предметів навчання, особливо під час занять з тактичної підготовки.

Вивчення впливу зброї масового ураження і впливу СДОР на організм людини, заходів і засобів захисту від них здійснюється методом розповіді з використанням навчальних (тренувальних) засобів. Вивчення прийомів користування засобами індивідуального захисту здійснюється методом показу з переходом до тренування учнів за раптовою подачею команд і сигналів. Особлива увага звертається на правильність надівання засобів індивідуального захисту. Для навчання учнів виявленню радіаційного та хімічного зараження використовуються прилади радіаційної, хімічної розвідки та контролю, тренажери приладів та комплекти контрольних індикаторних трубок. Захисні властивості місцевості, фортифікаційних споруд, засобів індивідуального захисту вивчаються практично з використанням засобів захисту, імітаційних засобів і наочних посібників.

На заняттях з вивчення запалювальних речовин та захисту від них учням показується вплив запалювальних речовин на обмундирування, засоби індивідуального захисту, техніку, фортифікаційні спорудження, відпрацьовуються прийоми захисту і надання допомоги в разі ураження. Також може проводитися тренування у гасінні запалювальних речовин і подолання осередків (смуги) пожеж. З метою удосконалення умінь і навичок учнів як на планових заняттях, так і на польових заняттях з інших розділів предмета в обов’язковому порядку відпрацьовуються відповідні нормативи з основ цивільного захисту (додаток 6).

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході навчальних занять, а також може уточнюватися під час занять з тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки, занять з основ медичних знань і першої допомоги.

Розділи програми для групи дівчат містять завдання навчання та особливості подання навчального матеріалу.


РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Зміст, завдання навчання і особливості подання матеріалу цього розділу відповідають розділу 10 програми для групи юнаків. Однак, слід врахувати, що час на виконання нормативів з основ цивільного захисту для дівчат збільшується на 10%.

РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ

У розділі розглядаються основні положення міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення, природного середовища та установок і споруд, які мають небезпечні сили від наслідків збройних конфліктів. Розглядаються також засоби і методи ведення воєнних дій, що заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.Завдання навчання:

- знати основні вимоги міжнародного гуманітарного права, об’єкти та осіб, що знаходяться під його захистом, правила поведінки учасників військових дій щодо цивільного населення;

- вміти діяти і реагувати в будь-який ситуації у відповідності до своїх обов’язків та норм міжнародного гуманітарного права.

Особливості подання матеріалу

Тематика занять для дівчат спрямована, насамперед, на вивчення застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення (осіб та об’єктів) у збройних конфліктах, ознайомлення із забороненими засобами і методами воєнних дій. Резервний час також може бути використаний для вивчення питань міжнародного правосуддя, етики проведення гуманітарних операцій, планування табору для людей переміщених під час надзвичайних ситуацій.

Перевірка знань учнів здійснюється в ході засвоєння навчального матеріалу.
РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ І ДОПОМОГИ

У розділі викладаються основи законодавства України про захист життя і здоров’я людей, основні системи організму людини, ушкодження організму від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій та захворювання, структуру медичної допомоги.Завдання навчання:

- знати системи організму критичні для життя людини, основні ушкодження та захворювання організму людини, структуру медичної допомоги.

Особливості подання матеріалу

Під час подання навчального матеріалу особлива увага приділяється засвоєнню учнями функціонування критичних систем організму людини в умовах дії на них уражаючих чинників надзвичайних ситуацій. При розгляді захворювань організму людини звертається увага на хвороби дихальної і серцево-судинної систем, як критичних систем для життя людини.

Перевірка рівня знань учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, а також може уточнюватися під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

РОЗДІЛ 4. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Основною метою навчання є підготовка учнів до надання першої медичної допомоги постраждалим в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. У розділі подається перша медична допомога при отриманні механічних травм, радіаційних уражень та різноманітних отруєнь і укусів.

Завдання навчання:

- знати заходи, ліки і засоби першої медичної допомоги при різноманітних ушкодженнях і хворобах;

- вміти надавати першу допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій.

- набути первинних навичок у проведенні реанімаційних заходів, прийомів зупинки кровотечі, іммобілізації, накладення пов’язок при пораненнях, в оволодінні засобами першої медичної допомоги при різноманітних отруєннях.Особливості подання матеріалу

Практичні заняття з надання першої медичної допомоги проводяться викладачем предмета за участю медичних працівників навчального закладу. Практичний показ прийомів і способів першої медичної допомоги здійснюється особисто викладачем, для чого використовуються муляжі та манекени, а також можуть залучатися учні. Навчально-тренувальні заняття поєднують в собі вивчення техніки виконання прийому учнями і тренування учнів у відпрацюванні нормативних прийомів з надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях (додаток 6). Послідовність відпрацювання нормативних прийомів така ж, як і під час занять з військово-медичної підготовки. Головна увага на заняттях звертається на здобуття учнями практичних навичок у само- і взаємодопомозі у ході виконання заходів першої медичної допомоги.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється у ході викладення навчального матеріалу, відпрацювання нормативів з першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях та під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

РОЗДІЛ 5. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ
Розділ подає першу медичну допомогу хворим із захворюваннями дихальної і нервової системи, органів травлення, з порушенням обміну речовин та хворобами системи кровообігу. Розділ також викладає профілактику інфекційних захворювань, допомогу та способи реанімації і транспортування при гострих захворюваннях.

Завдання навчання:

- знати порядок надання першої медичної допомоги хворим та лікарські препарати і засоби догляду за хворими;

- вміти надавати першу медичну допомогу хворим;

- отримати первинні навички догляду за хворими.Особливості подання матеріалу

Навчальний матеріал подається під час теоретичних і практичних занять у навчальному закладі та практичних занять у лікувально-оздоровчому закладі. Особлива увага звертається на заняття з профілактики інфекційних захворювань та надання допомоги хворим з гострими захворюваннями органів травлення.

Перевірка рівня знань, вмінь і навичок учнів здійснюється в ході викладення навчального матеріалу у навчальному закладі та під час занять у лікувально-оздоровчому закладі.

Потребують роз’яснення і врахування у календарному плануванні деякі структурні особливості програми. Так, значна частина матеріалу з розділів «Статути Збройних Сил України» та «Стройова підготовка» планується до навчання у 10 класі, з метою ознайомлення учнів з правилами військової ввічливості та поведінки, внутрішнім порядком та військовою дисципліною на заняттях з предмета, освоєння учнями первинних навичок у виконанні стройових вправ. Програмою також передбачається розподіл основного навантаження на другий і третій періоди навчання. У 10 класі юнаки вивчають тільки перші теми із тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки. Решта тем зазначених розділів у силу їх фізичного навантаження вивчається в 11 класі та під час навчально-польових зборів (занять). Враховується також внутрішній зв’язок між розділами та темами предмета. Міжнародне гуманітарне право вивчається напередодні оволодіння юнаками прийомами і способами ведення бою у складі бойових групп (відділення). Заняття з військово-медичної підготовки і надання першої медичної допомоги плануються до проведення після засвоєння навчального матеріалу з основ цивільного захисту.

В останньому періоді навчання з метою практичного закріплення рівня знань, вмінь та навичок учнів організуються 3-х денні навчально-польові збори (для групи юнаків) та заняття у лікувально-оздоровчих закладах (для групи дівчат). Навчально-польові збори проводяться на базі військових частин, військових комісаріатів, базових навчальних закладів або безпосередньо у навчальних закладах. При проведенні зборів в навчальних закладах чи у базовому навчальному закладі фінальна частина тактичної підготовки учнів здійснюється у формі комплексного тактичного заняття - військової тактичної гри на обмеженій ділянці місцевості закладу за темою «Механізоване відділення в бою». Вивчення теми «Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ» у такому разі проводиться демонстраційним показом озброєння та бойової техніки у кабінеті предмета з використанням комп’ютерних технологій. Стрільба з автомата проводиться на відповідно обладнаних стрільбищах і в тирах згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів керівників навчальних закладів, погоджених з началь­ником гарнізону (командиром військової частини, начальником вищого військового навчального закладу) і органом управління ос­вітою.

Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу «Осно­ви цивільного захисту» передбачається під час проведення заходів з «Дня цивільного захисту», планування проведення якого здійснюється керівником навчального закладу наприкінці навчального року відповідно до діючих вимог. Вихованню у молоді гуманістичних якостей та культури безпеки сприятиме відвідування навчальними закладами аварійно-рятувальних формувань та об’єктів цивільного захисту, проведення у навчальних закладах ігор, змагань за рятувально-прикладною тематикою «Юний рятувальник», а також участь у фінальних районних, регіональних та всеукраїнських змаганнях за програмою «Школа безпеки».

По закінченню навчально-польових зборів у навчальних закладах організується і проводиться військово-спортивне свято за окремим планом.

У програмі подано напрями удосконалення та розвитку предмета. Одним із таких програмних напрямів є створення сучасної навчально-матеріальної бази з можливостями проведення практичних занять з основ військової справи в межах території навчальних закладів. Насамперед, це стосується об’єктів, що забезпечують заняття з тактичної, вогневої і прикладної фізичної підготовки. Додаток 5 програми містить об’єкти навчально-матеріальної бази, що забезпечують виконання програми за умов їх наявності і функціонування. Такі об’єкти як навчально-тренувальний комплекс, навчальні місця з вогневої підготовки, місце для метання ручних гранат стають об’єктами, як тільки вибрані ділянки місцевості позначаться тактичним позначками, знаками, на ділянках розміщуються виносне навчальне обладнання, мішені (макети) та інше. Виготовлення тактичних позначок (знаків) та необхідної мішенної інфраструктури для навчально-тренувального комплексу значно спрощується, якщо викладачі застосують комп’ютерну графіку, як показано у роботі [3] додатку 7. Підготовка та проведення занять з військової справи на обмежених ділянках місцевості надасть можливість проводити навчально-польові збори на базі навчальних закладів, за винятком бойової стрільби з автомата. Отже, за означених умов одноденний виїзд до військових частин є достатнім для проведення бойової стрільби, ознайомлення з бойовою технікою і озброєнням, життям і побутом військовослужбовців.

Викладення і засвоєння програми на належному рівні, без застосування сучасних технологій, неможливе. Ось чому важливим напрямом є впровадження комп’ютерних графічно-інформаційних технологій у навчання предмету. Перед викладачами постане проблема - розробка електронного програмного забезпечення навчального матеріалу цієї програми. Про наочне відображення і моделювання навчальних питань, інші питання, йдеться мова в роботі [3] додатку 7.

Зміст навчального матеріалу програми враховує зміни, що відбулися протягом останніх років у системах військової підготовки Збройних Сил України та цивільного захисту населення, у європейському та міжнародному просторі. Зважаючи на це і на перспективи розвитку освіти програмою слід користуватися творчо, враховувати та подавати учням будь-які позитивні зміни, що відбуваються у зазначених системах і просторі.

У навчальних закладах, в яких учні навчаються за спортивним напрямком, вивчення предмета здійснюється згідно переліку розділів і тем та розрахунку годин для курсу навчання юнаків з наданням додатково 36 годин до розділу «Прикладна фізична підготовка» за тематикою навчального закладу.

У навчальних закладах освіти, оборонно-спортивних оздоровчих таборах предмет планується відповідно до цієї програми. У навчальному закладі скла­даються наступні плануючі документи: розділ Освітньої програми розвитку нав­чального закладу "Захист Вітчизни та військово-патріотичне ви­ховання молоді"; календарно-тематичний план на навчальний рік; плани-конспекти кожного уроку.

Планування проведення навчально-польових зборів та занять у лікувально-оздоровчому закладі здійснюється керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Планування заходів військово-патріотичного виховання у розділ освітньої програми навчального закладу на навчальний рік здійснюється на основі Концепції допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання молоді. З метою забезпечення єдності навчання і виховання до заходів військово-патріотичного виховання включаються вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського на­роду, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захис­ника Вітчизни. Організовуються відвідування учнями військових частин (військових навчальних закладів) із метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військово­службовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичною тематикою, який включає елементи тактичної, вогневої та при­кладної фізичної підготовки.

Перевірка навчального закладу з питань викладання програми предмета, стану навчально-матеріальної бази та організації військово-патріотичного виховання молоді проводиться в не менше, як один раз на 3 роки.

Уроки з предмета, незалежно від форми їх проведення, починають­ся з шикування та військового вітання, перевірки наявності учнів і тренування навчального підрозділу у виконанні стройових прийомів протягом 3-5 хвилин.

На уроках і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання відносини між учнями і викладачами предмета будуються на основі вимог статутів Збройних Сил України.
Особливістю предмета Захист Вітчизни є його спрямованість на підготовку учнів до військової служби і виконання військових обов’язків у запасі, дій у надзвичайних ситуаціях. Отже, об’єктами навчальних досягнень учнів є не тільки якісні знання навчального матеріалу, а й набуття практичних умінь і навичок з основ військової справи, цивільного захисту, медичних знань і першої допомоги. Тому, оцінюванню підлягає:

рівень засвоєння учнями знань з предмета під час усного чи письмового опитування, тестування;

рівень вмінь застосовувати знання під час практичних занять, в ході яких учні виконують підготовчі вправи, початкові і навчальні вправи, прийоми і способи тактичних, вогневих дій та дій у надзвичайних ситуаціях;

рівень володіння практичними вміннями та навичками, що виявляються під час виконання нормативів, контрольних вправ (занять).
ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ І ТЕМ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН

на курс навчання юнаків*


№ теми

Назва розділу, теми

Кількість годин

на тиждень2 год

1,5 год

1 год

1

2

3

4

5
Вступний урок

1

1

1
Розділ 1.

Збройні Сили України

на захисті Вітчизни

8

6

4

1.1

Збройні Сили України - військове формування держави

3

2

2

1.2

Розбудова національних Збройних Сил

3

2

1

1.3

Збройні Сили України

у міжнародній діяльності

2

2

1
Розділ 2.

Міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни

3

3

2

2.1

Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни

1

1
2.2

Особливості ведення воєнних дій з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права

1

1

1

2.3

Правила поведінки учасників військових дій

1

1

1
Розділ 3.

Тактична підготовка

32

24

17
Введення

13.1

Основи загальновійськового бою

3

3

2

3.2

Солдат в бою

14

11

7

3.3

Відділення в бою

13

9

7

3.4

Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ

1

1

1

Розділ 4.

Вогнева підготовка

22

17

11
Введення

1

1
4.1

Основи стрільби із стрілецької зброї

3

2

1

4.2

Стрілецька зброя

та поводження з нею, догляд і зберігання

6

5

3

4.3

Прийоми і правила стрільби

із стрілецької зброї

2

1

1

4.4

Стрільба по наземним

і повітряним цілям

7

5

3

4.5

Ручні осколкові гранати

та поводження з ними, догляд і зберігання

1

1

1

4.6

Прийоми і правила метання ручних гранат

1

1

1

4.7

Метання ручних гранат в бою

1

1

1
Розділ 5.

Статути Збройних Сил України

9

6

4
Введення

15.1

Військовослужбовц іта відносини між ними

2

2

1

5.2

Внутрішній порядок у військовій частині

та її підрозділах

3

2

1

5.3

Військова дисципліна, засоби щодо її зміцнення

1

1

1

5.4

Вартова служба

2

1

1
Розділ 6.

Стройова підготовка

9

7

4

6.1

Загальні положення Стройового статуту Збройних Сил України

1

1
6.2

Стройові прийоми і рух без зброї та із зброєю

4

3

2

6.3

Виконання військового вітання,

вихід із строю та підхід до начальника

2

2

1

6.4

Строї відділення та взводу в пішому порядку

2

1

1
Розділ 7.

Військова топографія

4

3

2

7.1

Орієнтування на місцевості

3

3

2

7.2

Розвідка місцевості

1


Розділ 8.

Прикладна фізична підготовка

18

14

8

8.1

Гімнастика

3

2
8.2

Прискорене пересування та легка атлетика

5

4

2

8.3

Подолання перешкод

3

3

2

8.4

Основи самозахисту

7

5

4
Розділ 9.

Військово-медична підготовка

7

5

4

9.1

Медичне забезпечення бою. Заходи і засоби першої медичної допомоги пораненим і хворим

19.2

Організація надання першої медичної допомоги

в бою. Реанімація потерпілих


1

1

1

9.3

Тимчасова зупинка кровотечі при пораненнях

1

1

1

9.4

Перша медична допомога при переломах кісток

1

1

1

9.5

Перша медична допомога при травмах, закритих пошкодженнях внутрішніх органів і вивихах

1

1

1

9.6

Перша медична допомога при ураженнях

зброєю масового ураження

19.7

Перша медична допомога при опіках, ураженнях електричним струмом та отруєннях

1

1Розділ 10.

Основи цивільного захисту

21

14

10

10.1

Нормативно-правова база цивільного захисту

1

1
10.2

Надзвичайні ситуації

6

4

3

10.3

Захист населення від надзвичайних ситуацій

9

6

4

10.4

Основи рятувальних та інших невідкладних

робіт

3

2

2

10.5

Організація цивільного захисту навчального закладу

2

1

1


11

Військово-спортивне свято

1

1

1

12

Резерв часу

5

4

2

РАЗОМ:

140

105

70
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка