Загальноосвітня школа I – III ступенів №2Скачати 88.63 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір88.63 Kb.
Загальноосвітня школа IIII ступенів №2

ім.Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області


Комунікативний підхід до вивчення французької мови. Читання як компонент навчання французької мови.
Опис досвіду роботи

вчителя французької

мови

Кополовець О.Ф.

Мукачево, 2013

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її у європейський та світовий простори вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає. Вимоги часу й розпочата реформа системи освіти в Україні орієнтують на застосування методів, які сприяють розвитку творчих засад особистості з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.


Основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі – декілька мов. Ось чому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні.

Актуальність досвіду, його практичне значення


Використання сучасних інформаційних технологій на занятті – надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для вчителя іноземної мови. В методиці викладання іноземних мов ця проблема розробляється з початку 80-х років ХХ століття.

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому вчитель іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу.

Комунікативна методика – це практика спілкування і тренування сприйняття іноземної мови на слух. Застосування цього методу в процесі навчання в більш короткі терміни допомагає подолати мовний бар'єр. Маючи навіть невеликий словниковий запас, учні можуть пробувати свої сили в процесі спілкування іноземною мовою буквально з перших занять. Ця методика вивчення французької мови спрямована на створення штучного мовного середовища. Присвячуючи спілкуванню більше 80% навчального часу, учні, потрапляючи в реальні умови спілкування, не відчувають особливих труднощів.

Основна ідея досвіду, її інноваційне значення

Модернізація структури і змісту шкільної мовної освіти підвищує вимоги до організації раннього навчання іноземної мови як до фундаменту шкільного курсу з цього навчального предмета.

У контексті реалізації цих вимог особливої ваги набуває застосування сучасних технологій навчання як засобів забезпечення якісного комунікативно-мовленнєвого, соціокультурного і мовного розвитку учнів. Під технологіями навчання іноземної мови в науковій літературі розуміють «сукупність прийомів викладача і учнів, що забезпечує досягнення цілей навчання мови та оволодіння мовою».

Виконанню цього призначення покликані сприяти наступні характеристики технологій навчання: 1) результативність;2) економічність; 3) ергономічність; 4) висока вмотивованість у вивченні предмета, що має сприяти підвищенню інтересу до занять, вдосконаленню найкращих особистісних якостей учня і розкриттю завдяки цьому його резервних можливостей.

З урахуванням цих характеристик до сучасних технологій навчання іноземної мови у спеціальній літературі зазвичай відносять: центроване на особистості учня навчання, навчання у співпраці, проектні технології (метод проектів), застосування мовного портфоліо учня, а також інформаційні технології.

Основні наукові концепції та теорії, практичні дослідження

Розробкою комунікативного методу в тій чи іншій мірі займалось багато наукових колективів та методистів у різних країнах. Найбільш вагомий внесок в обґрунтування методу зробили найпослідовніші його прихильники і насамперед Г.Уідоусан, У.Литлвуд (Англія), Г.Е.Піфо (Германія), Ю.І.Пассов (Росія).

Успішна реалізація цих завдань, як доводить світовий досвід, можлива за умови організації навчального процесу на засадах гуманістичної педагогіки, провідна мета якої полягає у цілісному вихованні особистості дитини в її інтелектуальному й емоційному вимірах. Досягнення цієї мети вимагає максимальної центрованості діяльності вчителя на особистість дитини.


КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД


Комунікативна методика – це, перш за все, практика спілкування і тренування сприйняття іноземної мови на слух. Застосування цього методу в процесі навчання в більш короткі терміни допомагає подолати мовний бар'єр. Маючи навіть невеликий словниковий запас, учні можуть пробувати свої сили в процесі спілкування іноземною мовою буквально з перших занять. Ця методика вивчення іноземної мови спрямована на створення штучного мовного середовища

Цим вимогам найбільш віповідає комунікативний підхід до навчання . Це спосіб взаємодії через всі види мовленнєвої діяльності. Комунікативна атмосфера пронизує всі уроки, починаючи з повідомлення вчителем завдань уроку і закінчуючи підсумком уроку, коли вчитель оцінює роботу учнів. Велика увага приділяється мовленнєвій зарядці для настройки слухового та артикуляційного апарату учнів та переведення їх з рідного на іноземне мовлення. Проводжу її у формі бесіди з учнями за певною ситуацією (актуальна подія, випадок у школі, новина), розучування римування чи вірша. Залучаю учнів до активної внутрішньої та зовнішньої мовленнєвої діяльності і підтримую її протягом уроку, використовую змістовний, інформативний та цікавий навчальний матеріал, що відповідає інтелектуальному розвитку учнів, спонукаю учнів до висловлювання власних думок, застосовую такі прийоми навчання, які дають можливість кожному учневі брати безпосередню участь у мовленнєвій діяльності.

На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами навчання. Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією .

За умов відсутності іншомовного оточення читання є одним із найважливіших напрямків оволодіння іноземною мовою. Воно дає змогу отримувати необхідну інформацію, сприяє розумінню учнями шкіл важливості вивчення відповідної мови, загострює інтерес роботи над нею. Читання найдоступніше і водночас сприяє засвоєнню всіх інших аспектів іноземної мови (фонетичного, лексичного, граматичного) і видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, письма).

На початковому та середніх етапах мовної освіти навчання читання швидше виступає як засіб навчання. Найбільша увага приділяється формуванню техніки читання, розширенню мовного репертуару і розвитку базових репродуктивних умінь учнів на основі прочитаного. На старшому етапі навчання читання частіше виступає як самостійний вид мовленнєвої діяльності, коли читають не так для того, щоб правильно виконати завдання, як для того, щоб отримати необхідну інформацію з тексту і використати її.

Найважливішою характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія учнів інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. З самого початку учні оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання.

Пропонуючи учням активні форми роботи для навчання читання, я тим самим створюю умови для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у реальному житті.

Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати підходи до наочності: вона повинна містити елемент роздуму, на основі якого учні самостійно опрацьовують матеріал. Висловлювання учня як продукт такої організації навчання буде результатом його думки й рук. І це, на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме сили зробити новий крок у політиці та економіці.

Проблеми та труднощі і шляхи їх подолання


Жоден із нас не може передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках французької мови виховують особистість і готують її до реального життя.

Комунікативні вправи для навчання читання французькою мовою у середній школі наведено у додатку.


Форми, методи та прийоми, засоби навчання


Особливо в навчанні іноземної мови учнів можна з успіхом застосовувати метод симуляцій.
В навчанні мова йде про різноманітні симуляційні ігри, які надають учням можливість відпрацьовувати свої навички, застосовувати знання з метою вирішення тієї чи іншої задачі в так званому «безпечному середовищі», яке імітує реальні ситуації, наприклад, на вулиці, в бесіді з іноземцями.
Симуляції характеризуються високим ступенем зацікавленості учасників, що цілком поринають гру, втілюються в свою роль, вболівають за результат роботи, оскільки від командного духу, швидкості прийняття рішень залежить загальний результат гри.
Завдяки симуляції розвивається вміння працювати в команді, проводити перемовини, переконувати співрозмовника. Симуляції впорядковують знання учнів, готують їх до необхідності прийняття в майбутній діяльності швидких та вмотивованих рішень.

З усього вище сказаного, потрібно зробити висновок, що для вчителя сьогодні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи навчання іноземних мов, впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції, йти в ногу з часом.


Аналіз результатів професійної діяльності

Результатом впровадження мною комунікативного підходу на уроках французької мови, є переможці у міських, обласних та республіканських олімпіадах . В 2011 році Русин Павло став призером обласного конкурсу учнівських наукових робіт МАН України. А в 2010 році Русин Павло посів 2 місце,а Мельник Каріна отримала 3 місце на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з французької мови . Щорічно учні приймають участь у декаді – виготовляють стінгазети, приймають участь в інсценізаціях казок та інших позакласних закладах.Висновок

Отже, компетентнісний підхід до навчання французької мови та літератури орієнтує вчителя на використання перспективних технологій та добір ефективних методів формування компетентної особистості. Учитель не повинен зупинятися ні в своєму навчанні, ні у своїй творчості, ні в оволодінні новими методами і прийомами.Література:

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с.


2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес,2008.–447с.
3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

4. Попова І. Н. , Казакова Ж. А. : Грамматика французкого языка. Практический курс.-М.:«Нестор Академик Паблишерз»-475с.

5. Evelyne Sirejols. Vocabulaire en dialogue: Niveau intermediaire.-

CLE international /2008.-128c.6. Evelyne Sirejols. Vocabulaire en dialogue: Niveau debutant.-

CLE international /2008.-128c.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка