Загальна теорія політикиСкачати 91.75 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір91.75 Kb.
#10328
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ

№ 1.  Автор реляціоністської концепції влади:

а. М. Дюверже

б. Д. Картрайт

в. Т. Парсонс

г. Г. Лассуелл

№ 2.  Наука про владу називається:

а. кратологія

б. біхевіоризм

в. ідеократія

г. партологія

№ 3.  У різних політичних вченнях - форма держави, де правлять найкращі:

а. олігархія

б. меритократія

в. аристократія

г. медіакратія

№ 4.  Чотири етапи становлення української політології виділив:

а. І.Лисяк-Рудницький

б. В.Бебик

в. Б.Гаврилишин

г. В.Потульницький

№ 5.  Суверенітет держави - це:

а. відносини панування та підкорення, керівництва й підпорядкування, які існують між органами державної влади

б. верховенство влади держави всередині країни та її незалежність у зовнішніх зносинах;

в. особлива форма організації політичної влади в суспільстві, яка здійснює керівництво суспільством на основі права та за допомогою спеціальних механізмів правління

г. система встановлених або санкціонованих державою і спрямованих на регулювання суспільних відносин загальнообов'язкових норм, дотримання й виконання яких забезпечується шляхом переконання і державного примусу

№ 6.  Здатність і можливість здійснювати визначальний вплив на політичну діяльність і політичну поведінку людей та їх об'єднань за допомогою будь-яких засобів - волі, авторитету, права, насильства тощо, це -:

а. політичний тиск

б. політична діяльність

в. політична участь

г. політична влада

№ 7.  Який із названих суб'єктів влади є первинним при демократичному політичному режимі?

а. домінуючий етнос

б. народ


в. парламент

г. президент

№ 8.  Яка з рис політичного життя властива тоталітаризму?

а. відсутність офіційної політичної ідеології

б. пріоритет прав людини над правами держави

в. контроль громадянського суспільства за діяльністю державних органів

г. монополізація влади єдиною партією, її зрощення з державним апаратом

№ 9.  Яка з гілок влади є домінуючою в умовах авторитарного політичного режиму?

а. судова

б. виконавча

в. ЗМІ

г. законодавча№ 10.  Режим якої з названих країн можна визначити як теократичний?

а. Туреччина

б. Індія

в. Ірак


г. Іран

№ 11.  Що можна віднести до різновидів тоталітарного режиму?

а. лібералізм

б. консерватизм

в. нацизм

г. теократія

№ 12.  Яка із названих рис не відноситься до демократичних політичних режимів?

а. всі демократичні режими гарантують права і свободи громадян

б. для демократичних режимів характерний федеративний державний устрій

в. всі демократичні режими характеризуються розподілом влади

г. всі демократичні режими допускають існування реальної опозиції до влади

№ 13.  Визнання якого принципу означає, що народ є джерелом влади:

а. суверенітет народу

б. принцип поділу влади

в. всезагальне, рівне виборче право і таємне голосування

г. політичний плюралізм

№ 14.  Термін "поліархія" ввів у науковий обіг:

а. Р. Міхельс

б. М. Вебер

в. К. Поппер

г. Р. Даль

№ 15.  Держава, яка може забезпечити громадянину гідні умови життя, праці, можливості для самореалізації - це:

а. соціальна держава

б. унітарна держава

в. демократична держава

г. правова держава

№ 16.  Конфедерація - це:

а. велика держава, яка містить у своєму складі території інших народів і держав

б. об'єднання трьох держав під спільним правлінням одного монарха

в. форма союзу, за якої держава зберігає свій суверенітет у повному обсязі

г. об'єднання двох держав під спільним правлінням одного монарха

№ 17.  Які країни є найхарактернішим прикладом парламентської республіки?

а. Фінляндія, Індія, Швейцарія

б. Франція, Італія, Польща

в. Італія, Німеччина, Чехія

г. Німеччина, Данія, Іспанія

№ 18.  Якому із наведених визначень відповідає висловлювання: \"Вся державна влада йде від народу. Вона впроваджується народом через вибори та голосування, а також через спеціальні органи законодавства, виконавчої влади та правосуддя\"?

а. диктатура

б. імперія

в. республіка

г. монархія

№ 19.  Яка з характеристик відрізняє громадянське суспільство від держави:

а. асоціативність

б. ієрархія

в. примус

г. колективізм

№ 20.  Термін "соціалізація" походить від латинського "social", що означає:

а. громадянський

б. інше

в. суспільнийг. незалежний

№ 21.  Процес засвоєння індивідом певної системи політичних знань, норм і цінностей, тобто політичної культури це:

а. політична соціалізація

б. інше


в. політичні відносини

г. політична культура

№ 22.  Абсентеїзм:

а. політичний протест

б. політичний заколот

в. вид терористичної діяльності

г. ухил від участі в політичному житті

№ 23.  Сукупність засобів для досягнення тимчасових результатів:

а. методика

б. тактика

в. методологія

г. стратегія

№ 24.  Форма державного правління, у якій політична влада повністю зосереджена в руках керівника держави й передається у спадок, називається:

а. абсолютна монархія

б. диктатура

в. обмежена монархія

г. конституційна монархія

№ 25.  Теократичною монархією є:

а. Бельгія

б. Швеція;

в. Іспанія

г. Ватикан

№ 26.  Органи місцевого самоврядування в Іспанії або група військових, які захопили владу називається:

а. збори

б. диктатура

в. бригада

г. хунта

№ 27.  Теоретичний підхід до розуміння сутності націй, заснований Й. Гердером, називається:

а. політичний

б. культурологічний

в. історико-економічний

г. психологічний

№ 28.  У якій країні політологія стала вперше викладатися як навчальна дисципліна?

а. США


б. Великобританія

в. Німеччина

г. Франція

№ 29.  Референдум 16.04.2000 р. в Україні був виявом:

а. представницької демократії

б. прямої демократії

в. плебісцитарної демократії

г. колективістської демократії

№ 30.  Макрополітика – це:

а. передмова політичного життя

б. політична взаємодія держав та інших соціально-політичних об’єднань на рівні континентів

в. діяльність суб’єктів на національно-державному рівні

г. планетарний масштаб взаємодії політичних суб’єктів

№ 31.  Філософський етап становлення політології як науки тривав з:

а. середньовіччя – до відродження

б. античності – до перш. полов. ХІХ ст.

в. античності – до нового часу

г. античності – до відродження

№ 32.  Коли розпочала викладатися політологія в Україні?

а. 1995


б. 1985

в. 1990


г. 1994

№ 33.  Емпіричний етап становлення політології як науки тривав з:

а. серед. ХІХ ст. – до закінчення Другої світової війни

б. античності – до серед. ХІХ ст.

в. серед. ХІХ ст. – до сучасності

г. античності – до нового часу

№ 34.  Плюралістичний підхід щодо з’ясування предмету політичної науки набув поширення у:

а. Великобританії

б. Франції

в. США


г. Німеччині

№ 35.  Моністичний підхід щодо з’ясування предмету політичної науки набув поширення у:

а. США

б. Європів. Азії

г. СРСР


№ 36.  Із запропонованого переліку функцій виберіть ту, що відповідає політології:

а. оборони і національної безпеки

б. правова

в. управління

г. прогностична

№ 37.  Метод польового дослідження зараховують до:

а. логіко-евристичних методів

б. філософсько-аксіологічних

в. загальнонаукових методів

г. методів емпіричних досліджень

№ 38.  Метою політики є:

а. сила, право, мораль

б. влада

в. політичні переконання

г. політичні інтереси

№ 39.  У тоталітарній державі політика проникає у :

а. тільки громадянське суспільство

б. тільки органи державної влади та управління

в. тільки орани місцевого самоврядування

г. всі сфери суспільного життя

№ 40.  Підхід у політології, заснований на вивченні політичної поведінки :

а. системність

б. біхеворизм

в. компаративізм

г. етатизм

№ 41.  Згода на основі взаємних поступок:

а. інцидент

б. постанова

в. компроміс

г. консенсус

№ 42.  

№ 43.  Терпимість до іншої думки називається:а. компроміс

б. плюралізм

в. толерантність

г. консенсус

№ 44.  Традиційний тип легітимності влади виділив:

а. М.Вебер

б. Т.Парсонс

в. Є.Вятр

г. Г.Алмонд;

№ 45.  Хто започаткував терію легітимності влади?

а. Г.Гегель

б. К.Дойч

в. Т.Парсонс

г. М.Вебер

№ 46.  Кому належить вислів: “Демократія – це влада народу, обрана народом і для народу”?

а. А.Лінкольну

б. Ж.-Ж.Русо

в. Т.Джеферсону

г. Дж.Вашингтону

№ 47.  До якого типу соціального часу відноситься рух держави по колу?

а. циклічного

б. прискореного

в. лінійного

г. есхатологічного

№ 48.  Якій функції політичної свідомості відповідатиме вплив на політичні процеси і політичне життя суспільства?

а. пізнавальній

б. прогностичній

в. оціночній

г. регулюючій

№ 49.  Який тип політичної свідомості виділяють за орієнтацією на характер політичної діяльності?

а. демократичний

б. етатистський

в. ліберальний

г. реформістський

№ 50.  Авторами концепції “нового інституціоналізму” є:

а. Ж.Бордо і М.Дюверже

б. М.Вебер і Е.Дюркгейм

в. Д.Марч і Д.Олсен

г. К.Маркс і Ф.Енгельс

№ 51.  Автором теорії “груп інтересів” є:

а. Д.Істон

б. А.Бентлі

в. Г.Ласуел

г. Д.Трумен

№ 52.  Автором праці “Джерела тоталітаризму” є:

а. Д.Арон

б. К.Фрідріх

в. З.Бжезінський

г. Х.Арендт

№ 53.  У рамках класичної політичної науки активні учасники політичного життя суспільства називаються:

а. об’єкти політики

б. політичні актори

в. суб’єкти політики

г. агенти політичних відносин

№ 54.  Представником інституціоналістського підходу щодо визначення природи політичних змін є:

а. Б.Рассет

б. С.Хантінгтон

в. Р.Даль

г. Р.Арон

№ 55.  Автором праці “Політичний порядок в суспільствах, що змінюються” є:

а. Т.Скоккпол;

б. С.Хантінгтон

в. Д.Марч

г. С.Ліпсет

№ 56.  Основні положення сучасної теорії конфлікту розробили:

а. Г.Моска, В.Парето, Р.Міхельс

б. Л.Козер, Р.Дарендорф, А.Сміт

в. К.Маркс, Ф.Енгельс, В.Ленін

г. Д.Істон, Г.Алмонд, К.Дойч

№ 57.  Що повинно зробити людство для свого виживання?

а. відмовитися від техногенної цивілізації

б. освоїти космос

в. відродити релігійні норми і принципи

г. вирішити глобальні проблеми

№ 58.  Яка з перелічених країн має двопалатний парламент?

а. Молдова

б. Грузія

в. РФ


г. Україна

№ 59.  Хто ввів у політичну науку поняття “групи інтересів”, а політику розглядав як “результат взаємодії груп”?

а. Й.Шумпетер

б. А.Бентлі;

в. Р.Дарендорф

г. Ч.Мерріам

№ 60.  Як називається уряд в США?

а. Уряд


б. Рада міністрів

в. відсутній

г. Кабінет міністрів

№ 61.  Більшість від конституційного складу Верховної Ради України – це:

а. 226 депутатів

б. 338 депутатів

в. 301 депутат

г. 250 депутатів

№ 62.  Автором “золотого закону”політичного розвитку є:

а. А.Токвіль

б. М.Вебер

в. Т.Парсонс

г. Г.Алмонд

№ 63.  Участь у референдумах, демостраціях – це:

а. форми політичної участі

б. рівні розгортання політичних конфліктів

в. фази прийняття політичних рішень

г. форми політичного функціонування

№ 64.  Процедура вступу на посаду глави держави – це:

а. імунітет

б. імпічмент

в. ратифікація

г. інавгурація

№ 65.  Легітимність політичної влади заснована на вірі в особливі якості лідера називається:

а. раціонально-бюрократичною

б. традиційноюв. харизматичною

г. національно-патріотичною

Скачати 91.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка