Загальна психологія питання до іспиту – 1 курс 1 семестрДата конвертації15.04.2016
Розмір99.9 Kb.
#9881
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ – 1 курс 1 семестр


 1. Характеристика наукової психології у порівнянні з народною, життєвою, релігійною психологією та парапсихологією.

 2. Дайте загальну характеристику психології як науки.

 3. Порівняйте зміни поглядів на предмет психології в історії науки.

 4. Охарактеризуйте розвиток та напрямки сучасної психології.

 5. Проаналізуйте зв’язок психології з іншими науками. Основні галузі психологічних знань.

 6. Визначте предмет психології та її завдання.

 7. Обґрунтуйте основні принципи та категорії психології.

 8. Проаналізуйте поняття про психіку, дайте характеристику її структури.

 9. Побудуйте класифікацію методів дослідження в психології.

 10. Охарактеризуйте експеримент та спостереження як основні методи дослідження в психології.

 11. Охарактеризуйте організаційні методи в психології

 12. Дати характеристику емпіричним методам

 13. Охарактеризувати методи обробки даних та інтерпретаційні методи

 14. Опишіть етапи психологічного дослідження

 15. Дати коротку характеристику етапів становлення психології як науки

 16. Охарактеризуйте джерела знань про психіку та розвиток наукових знань про природу психіки

 17. Визначте стадії розвитку психіки в філогенезі і дайте їм характеристику.

 18. Рефлекторна природа психічних явищ. Умовний рефлекс: психологічний зміст, процес утворення

 19. Особливості та функції нервової системи. Види рефлексів. Модель рефлекторного кільця.

 20. Опишіть будову мозку та ЦНС в контексті розвитку психіку людини.

 21. Вища нервова діяльність і локалізація психічних функцій. Динаміка збудження та гальмування в умовно-рефлекторній діяльності. Домінанта.

 22. Охарактеризуйте першу і другу сигнальні системи, специфічність психічної діяльності

 23. Дати характеристику гіпотезам виникнення життя на Землі

 24. Описати концепцію рівнів психічного відображення дійсності і рівнів розвитку поведінки тварин (по Леонтьєву і Фабрі)

 25. Що являє собою свідомість і яка її структура

 26. Загальна характеристика психічних явищ.

 27. Дайте коротку характеристику психічних процесів (психологічний
  зміст поняття "психічний процес", види психічних процесів, перелік
  психічних процесів, визначення кожного процесу).

 28. Дайте характеристику відчуттів: психологічний зміст, природа
  відчуттів, класифікація.

 29. Охарактеризуйте види відчуттів.

 30. Взаємодія аналізаторів. Контраст відчуттів

 31. Властивості (закономірності) відчуттів. Порівняльна характеристика
  відчуття та сприймання.

 32. Дайте розгорнуту характеристику сприймання: психологічний зміст,
  природа сприймання, властивості та феноменологія сприймання.

 33. Роль попереднього досвіду в сприйманні. Ілюзії сприймання

 34. Охарактеризувати види та індивідуальні особливості сприймання

 35. Розкрийте значення процесів відчуття та сприйняття у відображенні дійсності психікою людини. Які чинники впливають на сприйняття людьми один одного

 36. Пам'ять: психологічний зміст і феноменологія. Теорії пам'яті.

 37. Дайте розгорнуту характеристику процесів пам'яті: психологічний
  зміст процесів пам'яті, види запам'ятовування

 38. Охарактеризувати види відтворення

 39. Дати характеристику забуванню та його причинам. "Крива забування" за Г.Еббінгаузом.

 40. Охарактеризуйте види пам’яті

 41. Визначте основні закони та принципи розвитку пам’яті. Індивідуальні особливості пам’яті.

 42. Дайте розгорнуту характеристику уваги: психологічний зміст, функції, природа уваги

 43. Охарактеризувати види і форми уваги

 44. Дати характеристику основним якостям уваги та її розвитку в онтогенезі

 45. Охарактеризуйте шляхи, прийоми та засоби вдосконалення уваги людини

 46. Дайте розгорнуту характеристику мислення: психологічний зміст,
  форми мислення.

 47. Охарактеризувати види мислення та індивідуальні особливості розуму

 48. Дайте розгорнуту характеристику мислительним операціям

 49. Охарактеризуйте проблемну ситуацію, процес розв’язування задач.

 50. В чому сутність теорії поетапного формування розумових дій. Критичне і творче мислення

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ – 1 курс 2 семестр


 1. Особливості уяви та види уяви. Аналітико-синтетичний характер процесів створення образів уяви

 2. Фізіологічні основи процесів уяви. Індивідуальні особливості уяви людини

 3. Поняття про мову та мовлення. Походження мови та її функції. Види та функції мовлення

 4. Анатомо-фізіологічні основи мовлення. Етапи розвитку мовлення

 5. Охарактеризуйте почуття та емоції: психологічний зміст і види. Відмінності між почуттями та емоціями у вузькому розумінні

 6. Дати характеристику теорій емоцій. Пояснити фізіологічні основи почуттів

 7. Охарактеризуйте форми переживання почуттів

 8. Властивості емоційних явищ

 9. Дайте розгорнуту характеристику волі: психологічний зміст, функції, етапи вольової дії, "крива вольового зусилля" та її зміни з віком

 10. Мимовільні і довільні дії людини. Вольові якості особистості

 11. Визначте взаємозв’язок між емоційною, вольовою та мотиваційною сферами особистості. В чому полягає вольова регуляція поведінки?

 12. Особливості взаємодії людини з оточуючим середовищем. Класифікація психічних станів

 13. Типові психічні стани людини. Негативні психічні стани людини та їх попередження

 14. Граничні стани та адаптація. Механізми психічної адаптації по Ю.А.Александровському

 15. Особистість, індивідуальність, індивід. Структура особистості

 16. Охарактеризуйте основні підходи до визначення особистості в різних психологічних теоріях

 17. Побудуйте класифікацію теорій особистості. Зробіть порівняльний аналіз названих концепцій

 18. Порівняйте підходи до визначення особистості в зарубіжній і вітчизняній психології

 19. Напрямки вивчення особистості. Структура особистості за С.Л.Рубінштейном

 20. Напрямки вивчення особистості. Структура особистості за К.К.Платоновим. Концепція особистості Г.С.Костюка

 21. Напрямки вивчення особистості. Теорія діяльності О.М.Леонтьєва та поняття особистості. Погляди Б.Г.Ананьєва на особистість

 22. Напрямки вивчення особистості. Особистість у культурно-історичній теорії Л.С.Виготського

 23. Напрямки вивчення особистості. Тривимірна психологічна структура особистості в узагальненій формі

 24. Напрямки вивчення особистості. Фрейдизм і неофрейдизм: загальна характеристика

 25. Напрямки вивчення особистості. Класичний та необіхевіоризм (“стимул”, “реакція”, “проміжні змінні”)

 26. Напрямки вивчення особистості. Психологія ціліснісності: гештальтпсихологія

 27. Напрямки вивчення особистості. Когнітивна психологія: основні поняття.

 28. Дайте порівняльну характеристику гуманістичних теорій особистості.

 29. Активність особистості. Потреби як джерело активності. Види потреб. Ієрархія потреб за А.Маслоу

 30. Мотиваційна сфера. Класифікація мотивів поведінки, діяльності особистості

 31. Будова мотиваційної сфери. Потреби, мотиви, цінності. Види та функції мотивів

 32. Охарактеризуйте інтерес як мотиваційне утворення. Побудуйте класифікацію інтересів за різними критеріями: за змістом, широтою, рівнем розвитку тощо

 33. Розвиток людської особистості. Закономірності психічног розвитку дитини

 34. Теорія психічного розвитку у вітчизняній психології

 35. Охарактеризуйте інтереси, ідеали і світогляд особистості як умови, що забезпечують цілісність, стійкість і спрямованість особистості

 36. Свідомість і діяльність людини, їх взаємозв’язок. Визначення свідомості. Структура та властивості свідомості

 37. Функції та види свідомості. Рівні свідомості. Усвідомлення та поле свідомості

 38. Форми психічної діяльності. Відмінності психіки людини та тварини.

 39. Охарактеризувати проблеми несвідомих психічних процесів. Несвідоме в теорії З.Фрейда

 40. Механізми витіснення ізахисту

 41. Класифікація несвідомого у вітчизняній психології. Неусвідомлені механізми свідомих дій

 42. Теорія установки Д.М.Узнадзе. Над свідомі процеси

 43. Охарактеризувати самосвідомість таїї компоненти

 44. Сутність та види «Я-концепції»

 45. Самооцінка та її види. Рівень та види домагань

 46. Форми психологічного захисту

 47. Охарактеризувати сутність активності особистості та її види

 48. Закономірності психічного розвитку

 49. Діяльнісний підхід до процесу формування особистості

 50. Охарактеризувати поняття соціалізації, її стадії та механізми


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ - ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ – 2 курс


 1. Темперамент: психологічний зміст та теорії темпераменту.

 2. Властивості темпераменту та вплив темпераменту на діяльність.

 3. Характеристика основних типів темпераменту. Особливості вияву темпераментів у навчальній і трудовій діяльності.

 4. Здібності: психологічний зміст і структура. Біологічне та соціальне в здібностях. Здібності та задатки. Природа задатків.

 5. Види здібностей за змістом і характером діяльності. Рівні здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей. Умови формування здібностей людей.

 6. Здібності та інтелект. Біологічні та соціальні чинники інтелекту. Будова інтелекту за Г.Айзенком.

 7. Види обдарованих дітей. Рівні обдарованості.

 8. Характер: психологічний зміст та феноменологія. Основні риси типового характеру.

 9. Властивості та психофізіологічні механізми характеру. Вікові особливості формування характеру особистості.

 10. Типологія акцентуйованих характерів по А.Лічко.

 11. Дайте порівняльну характеристику понять „задатки”, „здібності”, „обдарованість”, „геніальність”, „талант”.

 12. Розкрийте психологічну структуру діяльності та психологічний зміст її елементів.

 13. Вміння та навички: психологічний зміст. Психофізіологічний механізм формування. Значення вправляння у формуванні навички.

 14. Охарактеризуйте види мотивів діяльності. Зв’язок цілей і мотивів діяльності.

 15. Поняття про дію. Компоненти дії та їх основні функції.

 16. Охарактеризуйте індивідуальний стиль діяльності людини.

 17. Розкрийте поняття професійної придатності.

 18. Проаналізуйте основні фази розвитку професіонала.

 19. Характеристика основних видів діяльності людини та їх значення.

 20. Дайте порівняльну характеристику основних видів людської діяльності. Охарактеризуйте поняття „провідної діяльності”.

 21. Творча діяльність. Етапи здійснення творчого задуму.

 22. Розкрийте поняття несвідомого у вітчизняній та зарубіжній теоріях.

 23. Наведіть класифікацію несвідомого у вітчизняній психології.

 24. Охарактеризуйте самосвідомість особистості та її структуру. Теорія І.Кона.

 25. Охарактеризуйте зміст поняття „Я-концепція особистості”. Визначте її роль в житті людини.

 26. Рівень домагань. Самооцінка. Структура та види самооцінки. Шляхи формування.

 27. Загальні закономірності психічного розвитку людини. Кризи вікового розвитку.

 28. Проаналізуйте діяльнісний підхід до процесу формування особистості.

 29. Визначте соціальні і біологічні умови розвитку особистості. Проаналізуйте проблему спадковості психічних властивостей. Опишіть вплив навчання і виховання на формування і розвиток особистості.

 30. Визначте основні підходи до періодизації психічного розвитку особистості. Дайте їм порівняльну характеристику.

 31. Визначте етапи особистісного розвитку. Охарактеризуйте вікові кризи особистості.

 32. Охарактеризуйте динаміку розвитку особистості. Проаналізуйте поняття „зона найближчого розвитку” та „зона актуального розвитку” особистості.

 33. Соціалізація особистості, стадії соціалізації. Механізми соціалізації.

 34. Соціально-психологічна концепція розвитку особистості в групі.

 35. Інтеріоризація соціального досвіду та екстеорізація індивідуального досвіду як двуєдиний процес.

 36. Групи та їх класифікація. Основні параметри групи.

 37. Рівні розвитку контактних груп.

 38. Диференціація та інтеграція в малих групах.

 39. Лідерство, стилі керівництва офіційних лідерів.

 40. Негативні міжособистісні стосунки в групах.

 41. Структура конфлікту та динаміка його перебігу.

 42. Функції та типологія конфліктів.

 43. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів.

 44. Група: психологічний зміст та феноменологія. Поняття референтностї та його значення для психології груп.

 45. Поняття колективу. Психологічні визначальні риси колективу. Колективи в реальному житті.

 46. Психологічний зміст спілкування. Структура спілкування. Його функції, види, стилі.

 47. Спілкування як комунікація. Невербальна та вербальна комунікація.

 48. Спілкування як інтеракція. Соціально-психологічний клімат групи.

 49. Соціальна фасилітація: історія вивчення та психологічний зміст. Психологічні механізми соціальної фасилітації.

 50. Особистість в групі: загальна характеристика. Статус, позиція, роль.

 51. Соціальна перцепція. Міжособистісні механізми соціальної перцепції: ідентифікація, емпатія, рефлексія.

 52. Каузальна атрибуція як основний механізм соціальної перцепції. Ефекти соціальної перцепції: "ореолу", "первинності", "вторинності".

 53. Міжособистісне розуміння. Стадії та адекватність розуміння поведінки інших людей.

 54. Взаємодія та поняття соціального зв’язку. Міжособистісні стосунки.

 55. Міжособистісна взаємодія. Форми міжособистісної взаємодії.

 56. Взаємодія в групі. Типи взаємодії. Етапи становлення колективу.

 57. Взаємодія людей в неорганізованих групах.

 58. Інженерна психологія як один із напрямків практичної психології.

 59. Ергономіка як один із напрямків практичної психології.

 60. Основні напрямки науково-прикладної та практичної психології.

Каталог: new -> vopros
new -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
new -> Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
new -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
new -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
vopros -> Питання до іспиту з дисципліни „Цивільне процесуальне право”
vopros -> Екзаменаційні питання з дисципліни «менеджмент І адміністрування»
vopros -> Питання до іспиту(заліку)
vopros -> Білети для іспиту з дисципліни «патопсихологія» Предмет та задачі патопсихології
vopros -> Питання до іспиту з дисципліни «Клінічна психологія»
vopros -> Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка