Загальна характеристика роботиСкачати 294.66 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір294.66 Kb.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Однією з найважливіших соціально-економічних складових розвитку економіки України в сучасних умовах є туристична діяльність, яка сприяє розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції країни. Оптимальне використання потенційних можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного бізнесу й історико-культурного потенціалу дозволяє не лише поліпшити економічний стан, але і впливає на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструктури в конкретному регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці України туристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної прибутковості. Для забезпечення ефективного функціонування підприємств туристично-рекреаційного бізнесу виникає необхідність глибокого дослідження і наукового обґрунтування формування стратегії їх розвитку, яка б узгоджувалася з передовим світовим досвідом і практикою діяльності підприємств-лідерів туристичного бізнесу з урахуванням їх особливостей і динамічного зовнішнього середовища.

Питанням теорії та практики раціонального використання і управління туристично-рекреаційного потенціалу присвячені праці зарубіжних та вітчизняних дослідників: Л Агафонова, В. Азара, О. Березіна, Ю. Богданова, О. Балацького, Ю. Блохіна, О. Віханського, B. Волкова, А. Гранберга, О. Джанджугазової, Л. Дядечко, В. Квартальнова, Н. Коніщевої, В. Кравціва, М. Круглова, М. Мальської, І. Маркіної, А. Махмудова, А. Мезенцева, Б. Райзберга, В. Худо, Р. Фатхутдінова, В. Цибух, І. Школи, які розробили принципи розвитку сфери туризму в ринковій економіці; вчені М. Біржаков, І. Дрогова, М. Марініна, Л. Шульгіна – запропонували оригінальні технології розвитку туристичного маркетингу, дослідники Г. Карлова, Т. Казанкіна, В. Потьомкін, Т. Ткаченко Н. Яковлева – сформулювали основи формування ринкової стратегії туристичного обслуговування населення. Незважаючи на значний науковий доробок провідних учених, питання щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу залишаються дискусійними. Зазначені проблеми визначили об’єктивну необхідність подальшого розвитку дослідження, зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету і завдання.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами науково-дослідних робіт Полтавського університету споживчої кооперації України за темами “Організаційно-економічний механізм формування стратегій розвитку суб’єктів господарювання” (номер державної реєстрації 0105U008952), „Методологія та практика управління сучасною соціально-економічною системою” (номер державної реєстрації 0105U003905), „Економічно-організаційні аспекти функціонування малого бізнесу в Україні” (довідка № 53-04-1/14 від 26.01.2007 р.), та відповідно до плану досліджень Управління культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації. Дисертант брав участь у наукових дослідженнях як виконавець і в межах досліджень обґрунтував пропозиції щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу та застосування маркетингу і сучасних інформаційних технологій підприємствами туристично-рекреаційного комплексу Полтавського регіону.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних засад і науково обґрунтованих пропозицій щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу на обласному рівні.

Для досягнення визначеної мети в дисертаційній роботі вирішено наступні завдання:

дослідити теоретичні основи стратегічного управління туристично-рекреаційними територіями та розвитком туристичної інфраструктури;

проаналізувати стан і тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні;

визначити специфічні особливості формування туристичного продукту;

виявити вплив чинників на розвиток туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області;

проаналізувати стан розвитку інфраструктури туристично-рекреаційного бізнесу регіону;

оцінити потенціал розвитку туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області;

сформулювати напрями та завдання стратегічного розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу;

визначити можливості застосування маркетингу та сучасних інформаційних технологій для розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу області.Об'єктом дослідження є процеси формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу.

Предметом дослідження є принципи і закономірності формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та емпіричні методи. Для вирішення конкретних завдань у дисертаційній роботі використовувались методи експертних оцінок, анкетування (при аналізі особливостей поведінки споживачів і виявлення основних мотивів придбання туристичних послуг), картографічний метод (при аналізі розміщення туристичних і рекреаційних об’єктів); метод групування (при розробці схеми рекреаційного районування області); метод системного підходу (для визначення перспективних напрямів розвитку туристично-рекреаційної діяльності); методи аналізу та синтезу (для деталізації об’єкта і предмета дослідження); економіко-статистичні методи та SWOT-аналіз (для дослідження теоретико-практичних засад розвитку туризму); метод екстраполяції – для здійснення прогнозування обсягів реалізації туристичних послуг. Обробка інформаційних матеріалів здійснювалась із використанням сучасних інформаційних технологій.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, що регламентують діяльність у галузі туризму, матеріали Державного комітету статистики України та Управління культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, оперативна бухгалтерська та статистична звітність окремих підприємств туристично-рекреаційного бізнесу області, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики функціонування та розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу, науково-методичні публікації в періодичній пресі, матеріали науково-практичних конференцій, результати анкетних опитувань, дані всесвітньої мережі Інтернет.Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в обґрунтуванні нових підходів до формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу. Основні положення дисертації, які визначають її наукову новизну та винесені на захист, полягають у наступному.

Вперше:

запропоновано комплексний підхід щодо оцінки стану організації та розвитку туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області, можливостей удосконалення і активізації діяльності підприємств на основі розробленої моделі рекреаційного районування, що дало можливість здійснити ідентифікацію районів за рівнем і перспективами розвитку туристичного бізнесу;Удосконалено:

методичні підходи до діагностики перспектив розвитку туристично-рекреаційних територій Полтавської області за рахунок адаптації типологічної матриці з використанням методів групування і логічного аналізу, який дозволяє найбільш точно визначити атрактивність кожної території;

методичні підходи до комплексної оцінки туристично-рекреаційних утворень на основі методу експертних оцінок, порівняння, картографічного методу, які дозволяють найбільш повно визначити туристично-рекреаційний потенціал районів за кожним видом туризму;

організаційний механізм планування подальшого розвитку туристичної галузі на засадах системного підходу і методів теоретичного узагальнення, що дозволяє визначити перспективні напрями розвитку туристично-рекреаційної діяльності і функціонування матеріально-технічної інфраструктури та техніко-технологічної бази туристичного бізнесу Полтавської області.Набули подальшого розвитку:

методичні підходи до формування стратегії розвитку туристично-рекреаційного бізнесу на основі формування узагальненої схеми процесу розробки стратегії з використанням системного підходу, методів аналізу та синтезу з метою оптимізації процедури формування стратегії підприємств туристично-рекреаційного бізнесу регіону;

дефініційний апарат сутності поняття “стратегія розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу” на основі методів аналізу та синтезу, логічного аналізу, що дозволило розглядати його як категорію, що має специфіку, зумовлену спільною діяльністю підприємств різних галузей господарського комплексу, об’єднаних загальною метою щодо використання туристичних ресурсів і створення конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту;

дослідження теоретико-практичних засад розвитку туризму і підприємств туристично-рекреаційного бізнесу регіону на основі використання економіко-статистичних методів та SWOT-аналізу через визначення проблем, тенденцій і перспектив функціонування туристичної галузі в цілому і в Полтавській області зокрема, яке дозволило довести, що необхідність змін обумовлена відсутністю стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу.Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці практичних рекомендацій щодо механізму формування стратегії розвитку підприємств турис­тично-рекреаційного бізнесу, які можуть застосовуватися в практиці діяльності підприємств туристичної сфери Полтавської області та інших регіонів України.

Отримані результати мають значення при раціоналізації планування розвитку туристично-рекреаційного бізнесу і можуть бути використані при побудові ефективної стратегії розвитку туризму як на рівні області в цілому (формування і планування цільових програм розвитку туризму), так і на рівні окремих туристичних територій, об'єктів і підприємств туристичного бізнесу.

Обґрунтовані в дисертації висновки та рекомендації схвалені та прийняті до впровадження Полтавською обласною державною адміністрацією (довідка про впровадження № 128-5/18 від 22.03.2007 р.), ТОВ “Фірма “Євро-Тур” (довідка про впровадження № 23 від 29.01.2007 р.), приватним підприємством “Туристична агенція “Марабу” (довідка про впровадження № 3 від 16.05.2007 р.).

Результати дослідження, запропоновані автором, використовуються у навчаль­ному процесі Полтавського університету споживчої кооперації України при викла­данні дисциплін: “Маркетинг послуг”, ”Комерційні операції на ринку послуг”, ”Технологія торгівлі та послуг”, “Основи підприємництва”, “Інфраструктура готельного та ресторанного бізнесу” (довідка про впровадження № 53-60-2/14 від 11.10.2007 р.).Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні рекомендації та наукові результати, викладені в дисертаційній роботі та ті, що оприлюднені у наукових виданнях України, здобуті автором самостійно на основі проведеного дослідження діяльності підприємств туристично-рекреаційного бізнесу. Серед наукових працях опублікованих у співавторстві: [1], де автору належить розробка рекомендацій щодо подальшого розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Полтавської області, [10] де особистим внеском автора є запропонована маркетингова концепція просування послуг.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження оприлюднені на 6-ти між­народ­них, міжвузівських наукових і науково-практичних конференціях, а саме: II та III Міжнародних науково-практичних конференціях “Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” (м. Полтава, 2004, 2006 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції “Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті” (м. Донецьк, 2004), Міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького складу, спів робіт­ників та аспірантів кооперативних вузів країн СНД (м. Москва, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції “Маркетинг в малому та середньому бізнесі” (м. Пол­тава, 2007), XVII Міжнародній науково-практичній конференції “Транскордонне співробітництво як фактор активізації євро-інтеграційних процесів” (м. Чернівці, 2008).

Публікації. За результатами проведеного дослідження автором опубліковано 10 наукових праць, з них 5 одноосібних, загальним обсягом 3,75 друк. арк. (у тому числі 4 у фахових виданнях)

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, додатків та списку використаної літератури з 190 найменувань, і додатків. Обсяг основного тексту дисертації – 151 сторінка. У роботі вміщено 27 таблиць і 38 рисунків (із них 1 таблиця та 2 рисунки розміщені на 3 окремих сторінках), 18 додатків – на 36 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження; розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету і завдання дослідження, його об’єкт, предмет і методи; визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів; подано інформацію про апробацію основних положень роботи та публікації; описано загальну структуру та обсяг дисертації..

У першому розділі “Теоретичні основи процесу формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу” на основі узагальнення теоретичних положень праць вітчизняних і зарубіжних учених з напряму теми дисертаційної роботи досліджено теоретичні основи стратегічного управління туристично-рекреаційними територіями та розвитком підприємств туристично-рекреаційного бізнесу. Критично проаналізовано стан і тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні.

Автором доведено, що туристична галузь в економіці України відіграє надзвичайно важливу роль. Зростає статус туристичного бізнесу та зацікавленість держави у подальшому його розвитку, посилюється вплив туризму майже на всі сфери життєдіяльності людей. Акцентується увага на тому, що держава проголошує туризм одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури й економіки та створює сприятливі умови для туристичної діяльності. Опрацювання низки літературних джерел дає підстави констатувати, що туризм є однією з найприбутковіших галузей світової економіки. Незважаючи на те, що Україна має значний потенціал, розвиток туристичного бізнесу в країні знаходиться тільки на початковій стадії. Слід зазначити, що сучасний етап розвитку характеризується скороченням кількісних показників туристичного потоку. Разом з тим намітилась тенденція до їх збільшення.

У роботі доведено, що туризм потребує більш активної інформаційної підтримки та просування, а також розвитку інфраструктури. Актуальним є забезпечення інтеграції організаційних структур та форм власності, спрямованої на ефективний розвиток туристичної сфери.

У дисертації визначено, що перехід України до ринку актуалізує проблему застосування методів стратегічного управління, на підставі яких можна сформувати ефективну стратегію їх розвитку. На основі опрацювання літературних джерел автором досліджено і висвітлено зміст дефініції „формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу”, яка має специфіку, зумовлену спільною діяльністю підприємств різних галузей господарського комплексу, об’єднаних загальною метою спільного використання туристичних ресурсів і створення конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту.

Особливу увагу в дисертації приділено проблемам функціонування туристично-рекреаційного комплексу, його місцю і ролі в економіці конкретного регіону. У роботі підкреслено, що туристично-рекреаційний комплекс необхідно розвивати за всіма напрямами одночасно: розвиток матеріально-технічної бази, нових пропозицій і послуг, пошук інвесторів, нових ринків і каналів збуту, поліпшення якості обслуговування і підвищення кваліфікації персоналу. Це можливе лише за умови розробки стратегії спільного розвитку всіх суб’єктів господарювання, що входять до складу туристично-рекреаційного комплексу.

На думку автора, ефективною методичною основою для вирішення поставленої проблеми є використання системного підходу, суть якого полягає в урахуванні взаємозв’язку всіх аспектів функціонування туристично-рекреаційного комплексу і його взаємодія з іншими галузями діяльності. Системний принцип дозволяє розглядати туристично-рекреаційний комплекс як складову економіки області і, водночас, як відносно самостійну систему з притаманними їй вхідними та вихідними параметрами. Проведене дослідження дало підстави стверджувати, що подальший ефективний розвиток підприємств туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області, незважаючи на високий ресурсний потенціал, наявний рівень розвитку інфраструктури, а також істотну конкуренцію на українському туристичному ринку, можливий тільки за умови створення туристично-рекреаційного комплексу.

У роботі сформовано стратегію розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу області, розроблено механізми й методи, які сприяють мультиплікативному саморозвитку рекреації і туризму, що, безсумнівно, підвищують роль і стимулюють зацікавленість місцевих органів самоврядування і самого населення у покращенні якості рекреаційних ресурсів. Багаторічна господарська практика показала, що туризм і рекреація повинні розвиватися на комплексній основі із застосуванням принципів науково обґрунтованого та ефективного планування. Тільки за таких умов ресурси будуть раціонально використовуватись і відтворюватися для використання їх у майбутньому.

У дисертації визначено, що значущою для підприємств туристично-рекреаційного бізнесу є наявність інформації про мотиви придбання туристичних послуг і аналіз поведінки споживачів. Для реалізації зазначеного завдання автором було застосовано анкетне опитування як один з гнучких і дієвих інструментів дослідження поведінки споживачів і представлено результати анкетування потенційних споживачів туристичних послуг.

У другому розділі “Оцінка передумов формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області ” на основі опрацювання інформації представлено результати моніторингу розвитку інфраструктури, здійснено науковий аналіз чинників і умов розвитку, проведено оцінку потенціалу розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу області.

Результати дослідження дозволяють стверджувати, що Полтавщина є однією з найперспективніших областей України щодо розвитку туристичного бізнесу, привабливість якої зумовлена вдалим географічним розміщенням, наявністю різноманітних природних умов, багатою історико-культурною спадщиною, а, отже, і високим туристично-рекреаційним потенціалом. Встановлено, що Полтавщина за темпами розвитку туризму посідає друге місце в Україні після Іванофранківщини.

Проведені дослідження дозволили згрупувати та оцінити ступінь впливу чинників на розвиток туристично-рекреаційного бізнесу області, які негативно впливають на стан та подальший розвиток туризму на Полтавщині: недосконалість нормативно-правового забезпечення туристичної діяльності і його невідповідність сучасним економічним умовам; розпорошеність управління туристично-рекреаційною галуззю; невідповідність рівня, сервісу світовим стандартам; незначний перелік туристично-рекреаційних послуг; відсутність єдиного реєстру всіх підприємств туристично-рекреаційного бізнесу області; низький рівень фінансового забезпечення сфери туризму та залучення іноземного і вітчизняного капіталу. Визначено, що одним з визначальних чинників, який впливає на розвиток туризму області, є залучення іноземних інвестицій, що обумовлено забезпеченням доступу до рекреаційних та інших ресурсів, які є недоступними у власній країні, зростанням інтересу до України серед своїх громадян, можливості для реалізації венчурних інвестиційних проектів.

Аналіз туристичних ресурсів і ринкових умов діяльності підприємств туристичного бізнесу Полтавської області дозволив систематизувати найбільш вагомі чинники, що впливають на розвиток внутрішнього туризму, це - чинники попиту (зростання доходів, зростання урбанізації, зростання кількості вільного часу) та пропозиції (розвиток туристичної інфраструктури, транспортної інфраструктури, сервісна інтеграція, розвиток реклами та інформаційних технологій). Зазначені чинники є основними стосовно значимості впливу на розвиток внутрішнього туризму в Полтавській області.

Однією з передумов формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу є оцінка стану, виявлення тенденцій і визначення потенціалу їх розвитку. Для досягнення цієї мети було проаналізовано основні показники розвитку туристичної діяльності Полтавської області, а саме: кількість підприємств, що надавали послуги; загальна кількість осіб, яким було надано обслуговування; обсяги в’їзного, виїзного, внутрішнього туристичних потоків; обсяги екскурсійного обслуговування; обсяг наданих послуг; обсяги платежів до бюджету; середньооблікова кількість працівників підприємств туристично-рекреаційного бізнесу. Динаміка запропонованих показників досить комплексно та змістовно характеризує розвиток туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області та засвідчує стійку тенденцію до розширення масштабів і обсягів діяльності.

Проведена оцінка рівня розвитку різних видів туризму дозволила визначити в кожному районі основний вид туризму і на основі проведеної оцінки основних видів туристично-рекреаційних територій оцінити загальний потенціал кожного району області. Результати дослідження дозволили сформувати туристичні пропозиції Полтавської області, відмінні від інших регіонів, а саме: в області є унікальна мож­ливість поєднувати різні види туризму, такі як культурно-пізнавальний, лікувально-оздоровчий, екологічний, зелений, спортивний, екстремальний, мисливський.

Для підвищення рівня привабливості Полтавської області та цінності туристичного продукту, був проведений ґрунтовний аналіз стану розвитку техніко-економічної інфраструктури, матеріально-технічної туристичної бази і допоміжної бази туристично-рекреаційного бізнесу регіону.

Було визначено проблеми щодо стану розвитку інфраструктури і підприємств туристично-рекреаційного бізнесу, які призводять до зниження конкурентоспро­можності туристичного продукту Полтавської області.

В роботі проведено детальний аналіз оцінки потенціалу розвитку туризму та рекреації в Полтавській області. Оцінка природного, соціально-економічного, транспортного, інвестиційного потенціалу району Полтавської області проводилася за допомогою методу експертних оцінок і на основі картографічного методу. Отримані кількісні оцінки були враховані при визначенні загального потенціалу розвитку туризму в Полтавській області (табл. 1)

Таблиця 1

Потенціал розвитку туристичної сфери у районах Полтавської області

за 2003 – 2007 рр.

* примітка: В–висока, С–середня, Н–низька оцінка.

В процесі дослідження було розроблено модель рекреаційного районування Полтавської області з метою ідентифікації, диференціації за рівнем розвитку та виділення рівня туристично-рекреаційного потенціалу районів, прогнозування їх розвитку. Дослідження було проведено з використанням адаптованої матриці, в якій визначалося місце кожної території в системі координат за рівнем та потенціалом розвитку туризму (рис. 1).
Рис. 1. Матриця визначення перспектив розвитку туристичних територій Полтавської області,

Проведене ранжування територій згідно методу групування дозволило виявити найбільш атрактивні з них для розвитку туризму Полтавщини (рис. 2).


Рис. 2. Матриця ранжування туристичних територій Полтавської області

За результатами дослідження в зоні III виділено 6 територій (районів) області, які утворюють в центральній частині області зону зі стійкими перспективами розвитку (Глобинська, Великобагачанська, Миргородська, Решетилівська, Полтавська, Диканська). Подальший розвиток туризму в цих зонах повинен будуватися на принципах стратегії стійкого розвитку, тобто забезпечувати такий туризм, який би задовольняв всі існуючі потреби, але при цьому розвивався зі здатністю забезпечити такими ж можливостями наступні покоління.

Перспективними також є виділені зони II та IV: перша розташована в північно-західній частині області і охоплює Пирятинську, Лубенську, Лохвицьку, Гадяцьку, Зінківську, Шишацьку і Котелевську території; друга – в південно-східній частині області і включає Карлівську, Машівську, Новосанжарську, Кобеляцьку, Козельщинську та Кременчуцьку території. Ці території мають достатній туристичний потенціал, але він не використовується в даний час повною мірою і обмежений щодо різноманітності розвитку відпочинку і туризму (один - два перспективні напря -ми, індивідуальних для кожного району).

Шість територій потрапили в зону депресивного розвитку. У них розвиток туризму з тієї або іншої причини в значній мірі менш перспективний на даний час через низку обставин. Розвиток туризму на цих територіях можливий, але згідно з прогнозом він буде менш ефективним, ніж на інших територіях.

Перспективність розвитку туристично-рекреаційного бізнесу в області обов’язково має ґрунтуватися на прогнозних розрахунках попиту. З метою підтвердження зазначеного твердження в дисертації на основі метода екстраполяції, проведено розрахунок прогнозу реалізації туристичних послуг для підприємств туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області. Розрахунки проводилися за формулою:
, (1)

де середньорічний темп зростання;n – кількість років у динамічному ряді;

– реалізація послуг у звітному (останньому) році;

y – реалізація послуг у базисному (першому) році.

Прогнозні розрахунки засвідчують стійку тенденцію до щорічного збільшення обсягів реалізації, звідси випливає висновок про доцільність формування стратегії стійкого розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу в Полтавській області відповідно до вимог ринкового середовища.

У третьому розділі ”Рекомендації щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області за результатами дослідження визначено напрями та завдання стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу та напрями використання маркетингу й інформаційних технологій для розвитку підприємств туристично-рекреаційного комплексу Полтавщини.

В роботі встановлено, що в Полтавській області відсутній системний комплексний підхід до управління туристично-рекреаційним господарством. Функціонування і подальший розвиток підприємств в рамках туристично-рекреаційного комплексу і застосування цільового програмування дозволить вирішити більшість загальних проблем, зосередивши зусилля всього туристично-рекреаційного комплексу на наступних напрямах: створення єдиного технологічного ланцюга туристично-рекреаційних об'єктів; створення єдиної системи територіального маркетингу; вирішення загальних екологічних проблем туристично-рекреаційного комплексу області.

Доведено, що за умови правильно розробленої стратегії, підприємства туристично-рекреаційного бізнесу мають можливість бути конкурентоспромож­ними. Стратегія є передумовою здійснення необхідних трансформацій підприємств. В роботі розроблена блок-схема (рис. 3) процесу формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу, розробка і впровадження якої забезпечить їм належну адаптивність до змін зовнішнього середовища, відповідну реакцію на динаміку попиту і вміння формувати його.
Рис. 3. Блок-схема процесу формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу (ТРБ)
В дисертації доведено, що для подальшого ефективного розвитку туристичної галузі в Полтавській області використання маркетингу є об’єктивно необхідною умовою. Об'єктами маркетингу з урахуванням специфіки Полтавської області є: підприємства, об'єкти туристично-рекреаційного комплексу, різні товари та послуги, що є найбільш важливими з погляду перспективного розвитку області. Значна увага в дисертації приділена питанням комплексу маркетингу, впливу чинників і процесу формування ціни територіального туристичного продукту, визначено та охарактеризовано основні канали збуту туристичного продукту, для просування туристичного продукту рекомендовано використання трьох основних елементів маркетингу -реклами, пропаганди і стимулювання.

Для створення позитивного образу й іміджу туристичної території Полтавської області у клієнтів у роботі запропонована розробка фірмового стилю, який дозволить клієнтам виділити з безлічі пропонованих туристичних продуктів ті, які асоціюються з даною туристичною територією; визначено основні цілі розробки фірмового стилю і його елементи. Визнано, що ключову роль у просуванні будь-якої туристичної території, в тому числі Полтавської області, відіграє позиціонування і імідж. Зважаючи на це, автором визначено основні методологічні та технологічні підходи до формування туристичного іміджу Полтавської області, визначено етапи процесу його формування, а також перелік показників, за допомогою яких можна оцінити привабливість іміджу території. За результатами дослідження визначено конкретні канали формування і просування туристичного бренду області.

У роботі запропоновано створення спеціального Маркетингового туристичного центру з підпорядкуванням обласній державній адміністрації з метою забезпечення ринкового моніторингу та економічної діагностики. Автором визначено його завдання, функції, структуру, напрями діяльності, цілі, види, методи досліджень, канали фінансування. Функціонування спеціального Маркетингового туристичного центру області сприятиме активізації конкурентного середовища, дозволить визначати пріоритети розвитку туристично-рекреаційного комплексу в цілому і окремим підприємствам зокрема, що входять до його складу, формуванню конкурентоспроможного туристичного продукту та його успішному просуванню як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Важливим напрямом просування туристичного продукту області визначено використання новітніх інформаційних технологій. За результатами дослідження запропоновано впровадження засобів інформаційних технологій, зокрема створення та реалізації окремого спеціалізованого довідкового багатомовного Інтернет-порталу: „Туристичний довідник Полтавщини”; запропоновано його структуру і орієнтовний зміст розділів. Одним із перспективних напрямів розвитку туристично-рекреаційного бізнесу визначено розвиток віртуального туризму на основі створення спеціалізованих електронних продуктів.


ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання актуального наукового та практичного завдання – розробки теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу.

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:

1. Досліджено й узагальнено теоретичні основи стратегічного управління туристично-рекреаційними територіями та розвитком туристичної інфраструктури, які засвічують, що вагомим фактором прискорення інтеграції України в європейський економічний простір є розвиток туристично-рекреаційного бізнесу через ефективне комплексне освоєння потенціалу туризму та рекреацій. Узагальнення теоретико-методологічних основ функціонування туристично-рекреаційного бізнесу свідчить про необхідність зміни підходів до формування стратегії в умовах ринкової трансформації. Дослідження поняття „формування стратегії” дозволило автору уточнити його зміст, враховуючи специфіку діяльності підприємств туристично-рекреаційного бізнесу, а саме: формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу має специфіку, зумовлену спільною діяльністю підприємств різних галузей господарського комплексу, об’єднаних загальною метою спільного використання туристичних ресурсів і створення конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту.

2. Проаналізовано стан та тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні шляхом комплексного аналізу статистичних і експериментальних даних встановлено, що статус туристичного-рекреаційного бізнесу та зацікавленість держави в подальшому його розвитку зростає, посилюється вплив туризму майже на всі сфери життєдіяльності людей. Подальший розвиток підприємств туристично-рекреаційного бізнесу повинен визначатися через призму спроможності їх адаптації до вимог зовнішнього середовища, тому головним змістом формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу є визначення перспективних напрямів господарської діяльності за рахунок постійного моніторингу підприємницького середовища.

3. Визначено специфічні особливості формування туристичного продукту, оскільки він неіснує в конкретній речовій формі, а для конкретного споживача має абстрактний характер. Доведено, що туристичний продукт являє собою сукупність споживчих цінностей із туристично-рекреаційним ефектом, які існують у формі конкретних продуктів і послуг, що вироблені та є в наявності у конкретний момент для споживання в певному природному і суспільному середовищі. Враховуючи, що ступінь корисності туристичного продукту визначається споживачем суб’єктивно, то важливим є формування максимально наповненого пакета благ, який би не зазнавав впливу тимчасових чинників і відповідав економічним можливостям споживачів.

4. Виявлено вплив чинників на розвиток туристично-рекреаційного бізнесу, згрупованих за низкою ознак, які негативно впливають на стан і стримують подальший розвиток туризму на Полтавщині. Проведений аналіз туристичних ресурсів і ринкових умов діяльності підприємств туристично-рекреаційного бізнесу області дозволив систематизувати чинники які є основними стосовно значущості впливу на розвиток внутрішнього туризму в Полтавській області, це – чинники попиту та пропозиції.

5. Проаналізовано стан розвитку інфраструктури туристично-рекреаційного бізнесу. Доведено, що попри значний туристично-рекреаційний потенціал Полтавщини, туристична інфраструктура регіону функціонує неефективно. Основною проблемою її подальшого розвитку залишається не стільки нарощування потужностей, скільки підвищення якості обслуговування та розширення асортименту туристичних послуг.

6. Оцінено потенціал розвитку туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області. За результатами аналізу розраховано сукупний потенціал області та визначено головні передумови розвитку туристично-рекреаційного бізнесу. Встановлено, що сукупний потенціал ресурсів області дозволяє у рамках туристично-рекреаційного комплексу створювати та розвивати свій специфічний комплексний регіональний туристичний продукт. Розроблена схема рекреаційного районування Полтавської області з метою ідентифікації, диференціації за рівнем розвитку та виділення рівня туристично-рекреаційного потенціалу районів, прогнозування їх розвитку. Виділено території депресивного, прогресивного, стійкого та перспективного розвитку, визначено місце кожного району відповідно до рівня потенціалу і перспектив.

7. Сформовано напрями та завдання стратегічного розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу в сучасних економічних умовах господарювання шляхом удосконалення організаційно-економічного механізму та формування стратегії сталого розвитку: створення туристично-рекреаційного комплексу, що дає можливість консолідувати зусилля підприємств щодо створення конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту на основі ефективного та раціонального використання природних, культурно-історичних ресурсів і забезпечує комплексний розвиток області, сприяє формуванню позитивного іміджу та просуванню туристичного продукту не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках; підтримка та сприяння розвитку малого підприємництва (як безпосередньо в туристичній галузі, так і в суміжних галузях – торгівлі, сервісному обслуговуванні, сфері розміщення, громадському харчуванні тощо). Визначено пріоритетні напрями розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу: створення єдиного технологічного ланцюга туристично-рекреаційних об'єктів, утворення єдиної системи територіального маркетингу, вирішення загальних екологічних проблем комплексу.

8. Визначено можливості застосування маркетингу та сучасних інформаційних технологій для розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу. Доведена роль позиціонування та іміджу в просуванні будь-якої туристичної території, що дозволило сформулювати основні методологічні і технологічні підходи до формування іміджу Полтавської області, визначено етапи процесу формування іміджу, а також перелік оцінюючих показників привабливості території. Встановлено конкретні канали формування і просування туристичного бренду області. Необхідною умовою розвитку туристично-рекреаційного бізнесу області є створення спеціального Маркетингового туристичного центру області з метою забезпечення ринкового моніторингу та економічної діагностики, вивчення попиту та формування конкурентоспроможного туристичного продукту. Важливим напрямом просування туристичного продукту області визначено використання новітніх інформаційних технологій, запропоновано впровадження інформаційних технологій для реалізації спеціалізованого туристичного Інтернет-порталу.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях

  1. Тягунова Н.М., Спориш О.А. Перспективні напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу в Полтавському регіоні // Вісник ДІТБ “Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)”. – Донецьк: ДІТБ, 2007. – №11. – С. 216–220.

  2. Спориш О.А. Основні напрями раціонального використання туристично-рекреаційного потенціалу регіону // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 233: Т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007.– С. 818–825.

  3. Спориш О.А. Застосування маркетингових стратегій для забезпечення стабільного розвитку регіонального туризму // Науковий вісник ПУСКУ. Серія “Економічні науки”. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2007. – № 3 (25). –
    С. 109–112.

  4. Спориш О.А. Вплив основних зовнішніх і внутрішніх чинників та умови розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону (на прикладі Полтавської області) // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 236: Т.II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 302–311.

Тези доповідей та матеріали конференцій

  1. Гринько С.М., Спориш О.А., Роль якості послуг в обслуговуванні населення // Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 жовтня 2004 р. – Донецьк, 2004. – С. 109–110.

  2. Тягунова Н.М., Спорыш О.А. Маркетинговое исследование рынка туристических услуг // Международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативних вузов стран СНГ, 07.02.2006 г., – Москва: МУПК, 2006. – С. 397–398.

  3. Спориш О.А. Перспективні напрями розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону // Маркетинг в малому та середньому бізнесі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 травня 2007 р. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 57–59.

  4. Спориш О.А., Тягунова Н.М. Використання сучасних інформаційних технологій в просуванні туристично-рекреаційного комплексу регіону // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2008. – С. 381-384.

Інші видання

9. Спориш О.А. Сучасні підходи до маркетингових досліджень сфери послуг // Науковий вісник ПУСКУ. Серія “Економічні науки”. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – № 1 (11). – С.104–106.

10. Тягунова Н.М., Спориш О.А. Маркетингова концепція конкурентоспромож­ності послуг // Науковий вісник ПУСКУ: Серія “Економічні науки”. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005. – № 1 (15). – С. 102–104.
АНОТАЦІЯ

Спориш О.А. Стратегія розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2008.

Дисертація присвячена розробці теоретичних засад і науково обґрунтованих пропозицій щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу на обласному рівні.

У дисертації досліджено та узагальнено теоретичні основи процесу формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу; проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні на основі комплексного аналізу статистичних і експериментальних даних; визначено специфіку формування туристичного продукту; здійснено аналіз чинників впливу та умов розвитку туристично-рекреаційного бізнесу.

У дисертації здійснено аналіз стану розвитку туристичної інфраструктури, проведено оцінку туристично-рекреаційних ресурсів і потенціалу розвитку туризму та рекреації в Полтавській області; розроблено модель рекреаційного районування Полтавської області, яка дозволяє здійснити ідентифікацію районів за рівнем і перспективами розвитку туристичного бізнесу; запропоновано рекомендації щодо формування стратегії розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу Полтавської області в сучасних економічних умовах господарювання.

Ключові слова:, туризм, туристично-рекреаційний бізнес, підприємства туристично-рекреаційного бізнесу, стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу, туристичний продукт, Маркетинговий туристичний центр, туристичний імідж.
АННОТАЦИЯ

Спорыш О.А. Стратегия развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Полтавский университет потребительской кооперации Украины. – Полтава, 2008.

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и практических аспектов формирования стратегии развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса на областном уровне в современных экономических условиях хозяйствования.

В первом разделе диссертации “Теоретические основы процесса формирования стратегии развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса” рассмотрена сущность понятия “стратегия развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса” в сфере предмета исследования. Установлено специфику формирования стратегии развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса, которая обусловлена совместной деятельностью предприятий различных отраслей хозяйственного комплекса, объединенных общей целью совместного использования туристических ресурсов и создание конкурентного комплексного туристического продукта.

Определена специфика формирования туристического продукта, которая представляет собой совокупность потребительских ценностей с туристическим и рекреационным эффектом и обусловлена особенностями производства, а также потребления туристического продукта.

Во втором разделе “Оценка предпосылок формирования стратегии развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса Полтавской области” исследовано влияние комплекса факторов и условий развития туристическо-рекреационного бизнеса, дана оценка потенциала развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса Полтавской области. По результатам анализа был осуществлен расчет совокупного потенциала области, определены главные условия развития туристическо-рекреационного бизнеса в Полтавской области.

Осуществлено исследование развития инфраструктуры туристическо-рекреационного бизнеса Полтавской области, определены проблемы функционирования, тенденции и перспективы функционирования. По результатам анализа произведен расчет совокупного потенциала районов области и определено главные предпосылки развития туристическо-рекреационного бизнеса в Полтавской области.

Разработана схема рекреационного районирования Полтавской области с целью идентификации, дифференциации по уровню развития и выделения уровня туристическо-рекреационного потенциала районов. Выделены территории депрессивного, прогрессивного, устойчивого и перспективного развития, определено место каждого из районов в соответствии с уровнем развития потенциала и перспектив. Для каждого района определены виды туристическо-рекреационной деятельности, которые обеспечат ему дальнейшее развитие.

В третьем разделе “Рекомендации по формированию стратегии развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса Полтавской области” обоснована необходимость разработки общей стратегии предприятий туристическо-рекреационного бизнеса, при условии их функционирования в рамках туристическо-рекреационного комплекса.

Определены приоритетные направления развития предприятий туристическо-рекреационного бизнеса: создание единой цепи туристско-рекреационных объектов, создание единой цепи территориального маркетинга.

Доказана роль позиционирования и имиджа в продвижении какой-либо туристической территории, что обусловило определение основных методологических и технологических подходов по формированию имиджа Полтавской области, определены этапы формирования процесса имиджа, а также определен перечень оценочных показателей привлекательности имиджа территории. Определены конкретные каналы формирования и продвижения туристического бренда области. Обоснована целесообразность создания специального Маркетингового центра с целью обеспечения рыночного мониторинга и экономической диагностики, изучения спроса и формирования конкурентоспособного туристического продукта. Важным направлением продвижения туристического продукта области определено использование новейших информационных технологий, развитие новых видов туризма, расширение перечня дополнительных услуг.

Ключевые слова: туризм, туристическо-рекреационный бизнес, предприятия туристическо-рекреационного бизнеса, стратегия развития туристическо-рекреационного бизнеса, туристический продукт, Маркетинговый туристический центр, туристический имидж.
SUMMARY

Oksana A. Sporysh. The strategy of tourist and recreational enterprises business development. - Manuscript.

Dissertation for the Candidate of Economics degree in the specialty 08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by kind of economic activity). – Poltava University of Consumer Cooperatives in Ukraine. – Poltava, 2008.

The dissertation is developed to the theory aspects and scientifically considered propositions as to strategy forming for tourist and recreational business at the regional level.

In the dissertation researched and generalized the main principles and development of tourist infrastructure; analyzed current condition and tendencies of tourist business development in Ukraine at the basis of complex analysis of statistical and experimental data; defined the specifics of tourist product forming; committed the analysis of main factors of influence and conditions of tourist and recreational business development.

In the dissertation fulfilled the analysis of tourist infrastructure development, evaluated tourist and recreational resources, tourism and recreation development in Poltava region, worked out the model of recreational district of Poltava region, the model will help to identify the districts according to the level and prospects of tourist business development.

Key words: tourism, and recreation business, enterprises of tourism and recreation business, development strategy of tourism and recreation business, tourism product, Marketing tourism centre, tourism image.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка