Загальна характеристика роботи актуальність темиСкачати 319.65 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір319.65 Kb.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективність організації обліку та проведення аналізу оплати праці в сучасних умовах істотно залежить від розвитку інформаційних технологій. Застосування автоматизованих облікових систем, насамперед у бухгалтерському обліку та аналізі оплати праці, дозволяє спростити розрахункові операції, зменшити кількість помилок, підвищити упорядкованість інформації в облікових регістрах. Найголовнішою з переваг використання інформаційних технологій є одержання необхідної інформації у найкоротші строки, що дає змогу підвищити оперативність прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Незважаючи на велику роль автоматизованих систем, майже кожне десяте підприємство в Україні не використовує їх в обліково-аналітичній роботі. Крім того, автоматизовані облікові системи розрахунків з оплати праці недосконалі через часткову автоматизацію операцій й документообігу, низький рівень розробки алгоритмів формування звітності, відсутній ефективний механізм архівації та зберігання даних. Більшість таких систем не пристосовані для проведення аналізу оплати праці, що нині є одним із головних завдань працівників обліково-аналітичної служби підприємств. Тому виникає потреба в розробці нових і вдосконаленні діючих автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці, використання яких сприятиме підвищенню ефективності виробництва й управління на підприємствах.

Фундаментальним питанням методології й організації обліку, аналізу та аудиту присвятили свої праці багато вітчизняних вчених-економістів, зокрема: Ф. Ф. Бутинець, М. Т. Білуха, Н. І. Дорош, І. К. Дрозд, Г. І. Купалова, М. В. Ку-жельний, Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Швець. Проблеми удосконалення обліку, аналізу праці та її оплати вивчалися такими науковцями, як: А. Г. Загородній, С. В. Івахненков, Т. В. Микитенко, Є. В. Мних, Т. А. Писаревська, М. М. Ско-пень, Л. К. Сук, В. Д. Шквір. Вагомий внесок у розробку цих проблем внесли також зарубіжні дослідники, як: В. В. Дик, К. Долан, О. В. Ковальова, Е. В. Міхєєва, Г. В. Савицька, Е.Саммерс, П. Форсіф, Е. Л. Шуремов та інші.

Проте більшість науковців акцентували увагу на організації й методиці розрахунків з оплати праці або на застосуванні інформаційних технологій в обліку й аналізі. Тим часом недостатньо уваги приділялося теоретико-методологічним засадам дослідження обліку праці в контексті використання сучасних інформаційних систем.

Актуальність, теоретичне й практичне значення розв’язання вказаних проблем, а також необхідність пошуку шляхів удосконалення обліку й аналізу розрахунків праці та її оплати за допомогою використання сучасних інформаційних технологій визначили вибір теми дисертаційної роботи.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя” (шифр 01БФ–040–01), підрозділ “Розробка основних положень Концепції адаптації статистики, бухгалтерського обліку і звітності до стандартів Європейського Союзу”. В межах цієї теми дисертантом розроблено теоретичні та організаційні підходи до обліку й аналізу праці та її оплати з використанням сучасних інформаційних технологій.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розкриття та удосконалення теоретико–методологічних і практичних засад організації обліку й аналізу праці та її оплати в контексті використання сучасних інформаційних технологій.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішувалися такі завдання: • розкрити сутність праці як соціально-економічної та обліково–аналітичної категорії;

 • виявити особливості організації обліку й аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій;

 • сформулювати концептуальні підходи побудови облікової та аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві;

 • дослідити методологічні та організаційні питання обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах і в установах;

 • здійснити аналіз оплати праці та розрахувати вплив факторів на її розмір на підприємствах та в організаціях;

 • розкрити методичні підходи щодо оцінки автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці;

 • визначити основні напрями вдосконалення організації обліку та економічного аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних систем.

Об`єктом дослідження є господарські операції, пов’язані з розрахунками по оплаті праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій на підприємствах обробної промисловості України.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і організаційних засад бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу розрахунків з оплати праці в контексті використання сучасних інформаційних технологій.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною базою дисертаційної роботи стали загальновизнані наукові положення фундаментальної, загальнонаукової теорії пізнання досліджуваних явищ і процесів. Зокрема, дослідження обліково-аналітичної та соціально-економічної сутності праці здійснено за допомогою діалектичного, історичного і системного методів. У дослідженні організації обліку й аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій застосовано методи порівняння, аналізу й синтезу, індукції та дедукції.

У процесі вивчення особливостей автоматизації обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах різних форм власності та господарювання при застосуванні сучасних інформаційних систем використано табличний, графічний і соціологічний методи.

Аналіз фонду та рівня оплати праці підприємства, а також факторів впливу на них, проведено за допомогою таких статистико-економічних методів: порівняння, групування, середніх величин, графічного, рядів динаміки, індексного, інтегрального, логарифмічного, різниць, кореляційно-регресійного аналізу, побудови дерева рішень та ін.

Інформаційною базою для проведення дослідження стали: матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України, нормативно-правові акти (документи), первинна інформація бухгалтерського обліку, звітність підприємств, наукові праці та публікації у періодичних виданнях вітчизняних й іноземних вчених-економістів, результати соціологічних обстежень, проведених дисертантом. Обробку кількісної інформації, одержану в процесі дослідження, та апробацію розроблених наукових рекомендацій здійснено за допомогою ПЕОМ із використанням стандартних комп’ютерних програм пакетів Microsoft Excel, 1C: Предприятие 7.7, STATISTIKA 6.0.Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі одержано нові наукові результати, які в сукупності вирішують наукове завдання розробки теоретико–методологічних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку й економічного аналізу праці та її оплати в контексті використання сучасних інформаційних технологій. Найбільш суттєвими теоретичними й практичними результатами, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, є такі:

вперше:

 • виділено основні групи організаційних та якісних характеристик розрахунків з оплати праці як об’єкта бухгалтерського обліку й економічного аналізу; вони включають у себе організаційні аспекти обліку (мобільність, терміновість, регламентованість, плановість, достовірність), соціально-економічні параметри працівників (продуктивність праці, рівень професійної підготовки, сімейний стан працівника, наявність пільг) і середовища (умови праці, специфіка діяльності підприємства (галузі), законодавче регулювання заробітної плати); врахування цих характеристик дасть змогу забезпечити організацію обліку, звітності, економічного аналізу та вибору ефективних автоматизованих обліково-аналітичних систем розрахунків з оплати праці на наукових засадах;

удосконалено:

 • методику комплексного економічного аналізу фонду та рівня оплати праці в умовах автоматизованої обліково-аналітичної системи за рахунок використання сукупності методів (табличного, графічного, індексного, рядів динаміки, елімінування, багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу), що сприятиме оперативному прийняттю зважених, науково обгрунтованих управлінських рішень;

 • методику оцінки ефективності автоматизованих облікових систем шляхом упорядкування існуючих показників за рахунок введення параметрів, які характеризують функціональні можливості системи та рівень використання праці обліковців; виділення та оцінки витрат на створення, впровадження й супроводження автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці; це дозволяє визначити оптимальну для умов конкретного підприємства автоматизовану облікову систему розрахунків з оплати праці з урахуванням її вартості, складності, універсальності, рівня розвитку інфраструктури ринку інформаційних технологій;

 • організацію бухгалтерського обліку та економічний аналіз розрахунків з оплати праці шляхом модернізації існуючої автоматизованої системи до сучасних вимог ведення обліково-аналітичної роботи; це дозволяє забезпечити неперервність функціонування повного документообігу та формування звітності з оплати праці, оперативно отримувати інформацію з необхідною деталізацією аналітичного обліку, проводити моніторинг заборгованості по заробітній платі на підприємстві;

дістали подальшого розвитку:

 • наукові принципи побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці в частині доповнення існуючих, а саме: економічна доцільність, надійність, системний підхід, сумісність, гнучкість, контроль, захист і безпека даних, універсальність, принцип першої особи, безперервний розвиток; із використанням запропонованих принципів визначено такі основні етапи побудови автоматизованої системи: підготовчий, створення й впровадження; це дозволяє виявити основні характеристики, притаманні сучасним обліково-аналітичним системам розрахунків з оплати праці;

 • методологія та організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці для різних груп підприємств (бюджетних, банківських установ та інших підприємств і організацій) у частині врахування особливостей ведення обліку для кожної з цих груп при автоматизації розрахунків, що прискорює процес створення та впровадження сучасної інформаційної системи;

 • пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази у частині розробки й впровадження типових форм звітності з оплати праці на основі застосування автоматизованої обліково-аналітичної системи, уніфікації форматів електронних даних з оплати праці, які подаються до державних органів, створення нових способів передачі даних за допомогою використання мережевих технологій; це дасть змогу підвищити оперативність і своєчасність передачі звітності підприємствами до державних органів;

 • практичні підходи щодо впровадження автоматизованих обліково-аналітичних систем розрахунків з оплати праці з урахуванням дії зовнішніх (зміна законодавства в країні, розвиненість інфраструктури ринку інформаційних технологій) і внутрішніх (розмір і форма власності підприємства, вид автоматизованої системи, рівень базової підготовки бухгалтерів у сфері інформаційних технологій) факторів; використання цих підходів сприятиме зменшенню затрат часу та коштів на ведення бухгалтерського обліку, формування звітності, проведення економічного аналізу оплати праці на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони формують теоретико-методологічну базу для дослідження і практичного розв’язання проблем удосконалення обліку й аналізу праці та її оплати за допомогою використання сучасних інформаційних технологій. Наукові розробки доведені до практичного використання.

Результати дисертаційної роботи викладено у п’яти доповідних і наукових записках, висновках і рекомендаціях та використані у практичній діяльності такими державними органами: Секретаріатом Кабінету Міністрів України при розробленні проекту Державної програми соціально-економічного розвитку України на 2007 рік (довідка № 26329/34/1-06 від 27.12.2006), Міністерством фінансів України при розробці пропозицій щодо виконання плану з підвищення кваліфікації працівників обліково-аналітичної служби у сфері інформаційних технологій (довідка № 31-29020-06-17/24160 від 14.11.2006 р.), Міністерством праці та соціальної політики України при запровадженні моніторингу щодо реалізації Державних соціальних стандартів і нормативів та змінах до Закону України “Про прожитковий мінімум” (довідка від 10.02.2005 № 1/0/09-05), Апаратом Ради національної безпеки і оборони України у практичній роботі (довідка від 20.12.2006 № 6/9-4722-6-6), Білоцерківською районною державною адміністрацією при розробці рекомендацій щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств Білоцерківського району Київської області (довідка від 27.11.2006 № 06-20-441).Результати дослідження можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні лекційних курсів: “Аналіз господарської діяльності”, “Інформаційні системи в бухгалтерському обліку”.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено підхід до розв’язання важливого наукового завдання – вдосконалення теоретико-методичних і прикладних основ застосування в бухгалтерському обліку й економічному аналізі праці та її оплати сучасних інформаційних технологій. Наукові положення, висновки й рекомендації, які виносяться на захист, є особистим авторським здобутком. Усі наукові праці опубліковані одноосібно.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, висвітлені в дисертації, обговорювалися та були схвалені на Міжнародних науково-практичних конференціях: “Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення науки, проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, травень 2004 р., березень 2005 р.); “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” (м. Луцьк, червень 2005 р.); “Актуальні проблеми економічного розвитку в глобальному середовищі” (м. Київ, березень 2006 р.); “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи” (м. Київ, березень 2006 р.); “Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми” (м. Львів, травень 2006 р.); “Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления” (м. Київ, червень 2006 р.); науково-практичній конференції «Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції» (м. Луцьк, червень 2006 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи, висновки і пропозиції автора викладені в 17 наукових працях загальним обсягом 5,6 друк. арк., у тому числі в 10 статтях у фахових виданнях загальним обсягом 4,5 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації налічує 227 сторінок комп’ютерного тексту. Дисертація містить 18 таблиць на 9 сторінках, 33 рисунки на 17 сторінках, список використаних джерел, що включає 176 найменувань на 16 сторінках, і 7 додатків на 6 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, а також визначено наукову новизну, практичне значення результатів, одержаних автором, їх апробацію, публікації, окреслено особистий внесок здобувача.

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження обліку розрахунків з оплати праці висвітлено сутність праці як соціально–економічної та обліково-аналітичної категорії, виявлено особливості організації обліку розрахунків з оплати праці при використанні сучасних інформаційних технологій, сформульовано підходи щодо побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві.

Більшість вчених-економістів розглядають поняття праці з політекономічної або соціально-економічної точки зору, тим часом як обліково-аналітичні аспекти майже не враховуються, що не можна вважати задовільним. У процесі проведеного дослідження виділено основні ознаки розрахунків з оплати праці як об’єкта бухгалтерського обліку та економічного аналізу, які поділено на дві групи. До першої групи належать організаційні характеристики: мобільність, терміновість, регламентованість, плановість і достовірність. Водночас соціально-економічні характеристики працівника (продуктивність праці, рівень професійної підготовки та сімейний стан, наявність пільг) і середовища (умови праці, специфіка діяльності підприємства (галузі), законодавче регулювання заробітної плати) віднесено до другої групи. За допомогою цих ознак сформульовано основні принципи та підходи до створення й впровадження автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці на підприємстві.

Для поліпшення обліково-аналітичної роботи на підприємстві необхідно враховувати виявлені особливості організації обліку й аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій, які формуються під впливом сукупності різних факторів. Основні з них такі: форма оплати праці, розмір та організаційна структура підприємства, схема документообігу, рівень кваліфікації бухгалтерів, специфіка обліку, технічне та програмне забезпечення, організація архіву бухгалтерських документів, забезпечення безпеки облікової інформації. Доведено доцільність врахування вказаних особливостей при виборі оптимального варіанта впровадження автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві. При цьому одним із найважливіших факторів виступає розмір та організаційно-виробнича структура підприємства. Так, для малого підприємства достатньо одного автоматизованого робочого місця бухгалтера, для середнього - по одному АРМ повинен мати кожен виробничий підрозділ, а для великого – аналогічно середньому і додатково кілька АРМ для обліку та аналізу специфічних операцій (розрахунки аліментів, штрафів, позик, тощо).

Автоматизована обліково-аналітична система має базуватися на таких узагальнених та адаптованих відповідно до специфіки обліку розрахунків з оплати праці наукових принципах: економічна доцільність, надійність, системний підхід, сумісність, гнучкість, контроль, захист і безпека даних, універсальність, принцип першої особи, безперервний розвиток. Дотримання перелічених принципів забезпечуватиме розробку ефективної автоматизованої обліково-аналітичної системи і, відповідно, ефективний менеджмент на підприємстві.

Вибору тієї чи іншої автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці повинно передувати групування за двома ознаками: ступінню охоплення облікових функцій і можливістю розширення базових функцій системи. Перша ознака дозволяє визначити можливості системи по реалізації конкретних задач бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці. Друга ознака показує наскільки може змінюватися автоматизована система під впливом законодавчих змін або організаційних змін на підприємстві.

Для швидкого налагодження організації обліку за допомогою сучасних інформаційних технологій доцільно виконувати побудову автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці поступово в певній послідовності за такими етапами: підготовчий (визначення завдань системи; аналіз переваг і вибір розробника), створення (концептуальна розробка системи; складання технічного завдання розробником; розробка програмного забезпечення), впровадження (підготовка кваліфікованих кадрів, апробація системи в тестовому режимі; запуск системи у дію).У другому розділі “Методологія та організація обліку й аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання інформаційних технологій” розкрито методологічні й організаційні аспекти обліку розрахунків з оплати праці для різних груп підприємств; розглянуто основні методи та факторний аналіз оплати праці; здійснено аналіз й оцінку автоматизованих облікових систем; висвітлено нормативно-правову базу організації обліку розрахунків з оплати праці.

Організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці значною мірою залежить від плану рахунків, який використовує підприємство. З огляду на це виділено основні напрями й послідовність дослідження організації розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій, що забезпечить комплексний підхід до вивчення питань автоматизації обліку та аналізу оплати праці, її практичної реалізації (рис. 1).Дослідження методології та організації обліку розрахунків з оплати праці


Групування підприємств за особливостями обліку заробітної плати
Визначення основних методологічних та організаційних особливостей обліку заробітної плати по групах підприємств


Виявлення конкретних особливостей автоматизації обліку заробітної плати для виділених груп підприємств

Рис. 1. Основні напрями та послідовність дослідження методології й організації обліку розрахунків з оплати праці

Запропонована послідовність дослідження методології та організації обліку розрахунків з оплати праці допомагає виявити конкретні особливості автоматизації для визначених груп підприємств. Для банківських установ такою особливістю є надання кредитів працівникам банку по зменшених, процентних ставках, для бюджетних установ – облік розрахунків з оплати праці з використанням кодів програмної та економічної класифікацій, для всіх інших підприємств та організацій – можливість використання рахунків різних класів для обліку витрат на оплату праці.

Виявлено, що існуючі автоматизовані системи не дозволяють проводити оперативний факторний аналіз оплати праці через обмежені аналітичні можливості, що ускладнює контроль за використанням фонду оплати праці. Тому необхідно розробити стандартизовані й уніфіковані аналітичні блоки в пакеті комплексних програм, придатних для більшості підприємств. Для цього доцільно використати традиційні статистичні методи, детермінованого та стохастичного факторного аналізу (табличний і графічний методи, ряди динаміки, методи абсолютних, відносних і ланцюгових підстановок, логарифмічний, інтегральний, кореляційно-регресійний аналіз).

Результати проведеного економічного аналізу із застосуванням вказаних методів показали, що на розмір середньомісячної заробітної плати на підприємствах деревообробної промисловості Буського району Львівської області найбільше впливають рівень продуктивності праці та професійно-кваліфікаційний рівень працівників, на які припадає 48,3 % впливу усіх факторів.

Аналіз найпоширеніших в Україні автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці засвідчив, що найбільш придатною нині програмою для обліку та аналізу оплати праці є програмний пакет “1С: Предприятие”, який відповідає фінансовим, матеріальним і технічним ресурсам типового.

Нині не існує єдиних комплексних методичних підходів до оцінки різних видів автоматизованих систем розрахунків з оплати праці, що ускладнює прийняття рішень щодо їх придбання. Тому проведено дослідження методик оцінки вартості таких систем, серед яких найбільш ефективними в застосуванні визначено такі: метод розрахунку сукупної вартості володіння інформаційною системою (TCO - total cost of ownership), функціонально-вартісний аналіз, розрахунок за фактичними витратами на аналогічні розробки. Також розроблено й систематизовано показники, які всебічно характеризують автоматизовані обліково-аналітичні системи розрахунків з оплати праці. Їх поділено на дві групи: ті, що розкривають функціональні можливості системи, та ті, що відображають рівень використання праці обліковців (рис. 2).

Оцінку системи доцільно здійснювати шляхом співставлення витрат на створення, впровадження та обслуговування конкретної автоматизованої системи розрахунків з оплати праці та показників ефективності за допомогою застосування методу побудови дерева рішень дозволить керівництву підприємства всебічно оцінити її переваги та недоліки й вибрати оптимальний варіант управлінського рішення.

Зважаючи на недосконалість нормативно-правової бази з регулювання бухгалтерського обліку з оплати праці через неврахування особливостей комп’ютерних технологій, надані пропозиції щодо: розробки спеціальних форм звітності, які враховують особливості використання комп’ютерних засобів обробки інформації; прийняття відповідних нормативно-правових актів щодо забезпечення електронного обміну інформацією між державними органами й підприємством; уніфікації форматів електронних даних з оплати праці, які подаються до державних органів.


Показники оцінки ефективності автоматизованих обліково-аналітичних систем розрахунків з оплати праці
Показники, які характеризують функціональні можливості системи

Показники, які характеризують рівень використання праці кори-стувачів у системі

Коефіцієнт якості проведення розрахункових робіт

Рівень продуктивності праці

Коефіцієнт надійності функці-онування розрахункових ре-сурсів

Абсолютний приріст (змен-шення) витрат робочого часу

Обсяг переробки інформації

Витрати часу на переробку інформації


Витрати часу на отримання вихідної інформації

Витрати часу на освоєння нових інформаційних тех-нологій користувачами

Коефіцієнт підвищення рівня кваліфікації користувачів


Коефіцієнт плинності кадрів
Рис. 2. Система показників ефективності автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві


У третьому розділі «Основні напрями вдосконалення організації обліку та економічного аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій» розкрито нові підходи до організації обліку та проведення аналізу розрахунків з оплати праці з використанням автоматизованої обліково-аналітичної системи, сформульовано пропозиції щодо поліпшення формування звітності з оплати праці за допомогою автоматизованої обліково-аналітичної системи, проведено дослідження щодо зміни характеру й змісту обліково-аналітичної роботи в умовах застосування технічних засобів обробки інформації.

Для вдосконалення організації обліково-аналітичної роботи необхідно застосувати нові підходи до обліку та аналізу розрахунків з оплати праці при використанні інформаційних технологій. Зокрема, доцільно розробити автоматизовану обліково-аналітичну систему розрахунків з оплати праці, придатну для будь-якого підприємства з додатковим виділенням блоку, що враховує особливості його діяльності. Виходячи з цього пропонуються такий склад і взаємодія структурних елементів цієї системи, що показано на рис.3.Види розрахунків

Константи

Довідники
Рис. 3. Склад та взаємодія структурних елементів автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві.

Така система дає змогу вести повний документообіг з оплати праці, автоматично проводити розрахунки за минулі періоди, здійснювати аналітичний облік із необхідним рівнем деталізації, стягувати податки, робити відрахування у фонди соціального страхування, здійснювати облік інших специфічних утримань (позики, виконавчі листи, штрафи за відрядження) по кожному працівникові. При цьому більш досконалий механізм архівації не дозволить змінювати дані минулих розрахункових періодів. Важливою особливістю цієї системи є можливість оперативного контролю дебіторської та кредиторської заборгованості з оплати праці. Для бюджетних установ такий моніторинг може здійснюватися по кодах програмної та економічної класифікацій.

Значною перевагою розробленої системи порівняно з іншими є поєднання аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з оплати праці. Це дозволить вести облік як за видами розрахунків, так і на синтетичних рахунках, що особливо важливо при формуванні звітності з оплати праці.

Виплата заробітної плати в автоматизованій системі здійснюється трьома способами: через касу, на карткові рахунки або через банк, який не обслуговує підприємство. Процес виплати заробітної плати через касу реалізується в чотири етапи: формування друкованих форм платіжних відомостей; реєстрація електронних варіантів платіжних відомостей у системі; формування електронного реєстру відомостей, по яких заробітна плата була виплачена не повністю; фіксування реєстру депонованих сум у системі.

Виплата заробітної плати на карткові рахунки складається з двох етапів: формування платіжних відомостей; передача цих відомостей за допомогою спеціалізованої автоматизованої системи у банк. Спосіб виплати через банк, який не обслуговує підприємство, характерний для бюджетних підприємств, і складається з двох етапів: формування платіжних відомостей; формування платіжних доручень на кожного працівника. Оптимальним способом виплати заробітної плати є другий, при якому кількість розрахункових операцій значно скорочується.

Автоматизована система дозволяє здійснювати розрахунок сум нарахувань у фонди соціального страхування, враховуючи при цьому: зміну процентних ставок, якими обкладається база оподаткування; нараховану заробітну плату за минулі розрахункові періоди; обмеження бази оподаткування для кожного працівника. Важливою перевагою системи у порівнянні з іншими є можливість розрахунку нарахувань у фонди соціального страхування для бюджетних підприємств у розрізі джерел надходження коштів, за рахунок яких нарахована заробітна плата. Схема розрахунку нарахувань у фонди соціального страхування з використанням автоматизованої обліково-аналітичної системи зображена на рис.4.

Список працівників


Список видів розрахунків

Список видів фондів соціального страхування


База оподаткування заробітної плати працівника
База оподаткування заробітної плати всього підприємстваСума нарахування до фонду соціального страхування

Рис. 4. Схема розрахунку нарахувань до фондів соціального страхування.
Для розробки алгоритмів формування звітності слід здійснити її групування по основних користувачах (державні органи, підприємство, працівники) та носіях вихідної інформації (звіти у фонди соціального страхування, податкову інспекцію, платіжні відомості, довідки для працівників) автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці.

Основними етапами одержання необхідних даних для аналізу оплати праці є: збір і введення статистичної інформації у базу даних, обробка її алгоритмом відповідного методу аналізу, зведення одержаних результатів для подальшого аналізу користувачем. На базі цього алгоритму й розробленої автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці здійснюється автоматизація аналізу фонду оплати праці на підприємстві.Ефективне функціонування автоматизованої системи розрахунків з оплати праці неможливе без удосконалення характеру й змісту обліково-аналітичної роботи. Це потребує підвищення рівня підготовки й кваліфікації бухгалтерів та економістів, яка повинна здійснюватися з урахуванням таких факторів: швидкість зміни законодавства, розвиненість інфраструктури ринку інформаційних облікових систем у країні, розмір і вид підприємства, вид комп’ютерної облікової системи, рівень базової підготовки бухгалтерів. Їх врахування забезпечить високий рівень знань і практичних навичок працівників у сфері інформаційних технологій при мінімальних витратах часу та коштів.

ВИСНОВКИ
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і здійснено нове вирішення важливої наукової проблеми щодо удосконалення організації та методики обліку й аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій. Результати дослідження свідчать про досягнення поставленої мети і дали підставу дисертанту зробити такі висновки:

 1. Вивчення понятійного апарату праці та її оплати як соціально-економічної категорії з точки зору бухгалтерського обліку та економічного аналізу надзвичайно актуальне. Ретроспективний аналіз існуючої термінології з питань праці дозволяє краще зрозуміти його еволюцію, закласти базу для дослідження його розвитку в обліково-аналітичному контексті. При цьому доцільно виділити групи організаційних та якісних характеристик, які надають оплаті праці нового змісту і характеризують її як обліково-аналітичну категорію. Одна група включає в себе організаційні аспекти обліку: мобільність, терміновість, регламентованість, плановість і достовірність. Інша група охоплює соціально-економічні параметри працівників і середовища. Врахування цих характеристик сприятиме формуванню наукового підходу до вибору ефективних автоматизованих обліково-аналітичних систем розрахунків з оплати праці. Розвиток сучасних інформаційних технологій є ще одним фактором, який забезпечує постійне розширення поняття праці в обліково-аналітичному аспекті.

 2. Застосування сучасних інформаційних технологій характеризується появою особливостей організації обліку та аналізу розрахунків з оплати праці. Ці особливості залежать від ряду факторів, а саме: форма оплати праці; розмір та організаційна структура підприємства; схема документообігу; рівень кваліфікації бухгалтерів; вид діяльності підприємства; технічне та програмне забезпечення; організація архіву бухгалтерських документів; забезпечення належних умов зберігання та використання облікової інформації. Порівняння дії цих факторів в умовах різної організації розрахунків з оплати праці (ручної, напівавтоматизованої, автоматизованої) дозволяє встановити, що останній варіант оптимальний за умови врахування визначених особливостей.

 3. Існуючі принципи та підходи побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи необхідно адаптувати саме для розрахунків з оплати праці, що дозволить керівникам підприємства чітко визначитися із ступенем охоплення облікових функцій і можливістю функціонального розширення обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці. Дотримання встановленої послідовності виконання етапів побудови системи на підприємстві є головною вимогою для швидкого введення її у дію.

 4. Для виявлення особливостей використання інформаційних технологій різними групами підприємств необхідно виділити основні напрями дослідження методології та організації обліку розрахунків з оплати праці. Поділ підприємств на групи зумовлений застосуванням різних планів рахунків, що безпосередньо впливають на організацію обліку. Виявлені особливості організації та методології обліку розрахунків з оплати праці для вибраних груп підприємств слід враховувати при розробці автоматизованої обліково-аналітичної системи.

 5. Пріоритетними напрямами дослідження оплати праці є: економічний аналіз рівня й фонду оплати праці, співвідношення оплати праці та її продуктивності. Розробка аналітичного блоку в автоматизованих облікових системах значно прискорить прийняття управлінських рішень, дозволить оперативно проводити моніторинг та аналіз заробітної плати, а також визначати чинники, які на неї впливають.

 6. Наявність великої кількості автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці ставить перед керівництвом підприємства серйозну проблему вибору. Аналіз цих систем за спеціально підібраними характеристиками дозволить вибрати для підприємства найоптимальніший варіант. Адаптовані методики оцінки вартості та ефективності автоматизованої системи розрахунків з оплати праці дають змогу розрахувати економічний ефект від її застосування для конкретного підприємства.

 7. Необхідність вирішення проблем належного нормативно-правового забезпечення обліку та аналізу оплати праці вимагає вдосконалення правових засад його ведення. Для усунення недоліків існуючої законодавчої бази необхідно удосконалити діючі звітні форми з оплати праці з урахуванням застосування на підприємстві автоматизованої обліково-аналітичної системи. Слід також уніфікувати формати електронних даних з оплати праці, що подаються в державні органи, використовувати нові способи передачі інформації за допомогою мережевих технологій.

 8. Автоматизована обліково-аналітична система розрахунків з оплати праці повинна включати в себе такі структурні елементи: константи, види розрахунків, довідники, документи, регістри, звітні форми. Вона може бути розроблена на базі комп’ютерної платформи “1С:Предприятие” і використовуватися будь-яким підприємством. Це забезпечить повний електронний документообіг на підприємстві, введення автоматичного сторно та перерахунків, що особливо важливо для розрахунків за минулі періоди, оперативний моніторинг заборгованості по заробітній платі, можливість архівації даних кожного розрахункового періоду, що гарантує їхню незмінність.

 9. Автоматизована обліково-аналітична система розрахунків з оплати праці може бути реалізована за допомогою різного програмного забезпечення, гнучка до змін у законодавстві й частково дає вносити ці зміни без втручання спеціалістів. Вона проста у застосуванні, тому працівникам обліково-аналітичної служби легко з нею працювати. Важливими її перевагами є також швидкодійність та надійність; автоматизовані розрахункові операції виключають можливість помилок, які залежать від людського чинника.

 10. Важливим призначенням автоматизованої обліково-аналітичної системи є оперативне одержання звітності з оплати праці. Це досягається за допомогою спеціально розроблених механізмів одержання звітних даних із первинних складових елементів системи. Розробка таких механізмів передбачає забезпечення спеціальних взаємозв’язків між регістрами та електронними документами автоматизованої облікової системи розрахунків з оплати праці на базі комп’ютерної платформи “1С:Предприятие”. Розкриття функціонування таких взаємозв’язків здійснено при максимальній деталізації звітної інформації. Механізми автоматизованої системи дозволяють також здійснювати аналіз формування та використання фонду оплати праці.

 11. Впровадженню автоматизованої обліково-аналітичної системи розрахунків з оплати праці на підприємстві сприятиме належна організація підготовки та підвищення кваліфікації працівників обліково-аналітичної служби. Кращими формами навчання для великих підприємств є заняття, що проводяться спеціальним відділом автоматизації; для середніх та малих підприємств – заняття, що проводить фірма-розробник автоматизованої системи, семінари та самонавчання.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
У фахових виданнях: 1. Домбровський В.А. Автоматизація розрахунків індексації доходів громадян: проблеми та шляхи вирішення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 6 – С.60-63.(0,4 д.а.).

 2. Домбровський В.А. Автоматизація розрахунку нарахувань на фонд заробітної плати у фонди соціального страхування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - № 10 – С. 30-34 (0,38 д.а.).

 3. Домбровський В.А. Автоматизація виплати заробітної плати: методичні та практичні підходи // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 6 – С.52-56 (0,35 д.а.).

 4. Домбровський В.А. Автоматизація розрахунку податку на доходи фізичних осіб // Вісн. Київського нац. ун. ім. Тараса Шевченка. Сер. економіка. – 2005. - № 77-78. – С. 72-74 (0,41 д.а.).

 5. Домбровський В.А. Особливості організації обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій //Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – Том I, вип. 206. – С. 78-91 (0,74 д.а.).

 6. Домбровський В.А. Етапи побудови облікової інформаційно-аналітичної системи розрахунків по оплаті праці на підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – Том IV, вип. 209. – С. 847-853 (0,35 д.а.).

 7. Домбровський В.А. Основні принципи побудови облікової інформаційно–аналітичної системи розрахунків по оплаті праці на підприємствах АПК // Агроінком – 2005. – № 11-12. – С. 54-56 (0,36 д.а.).

 8. Домбровський В.А. Класифікація облікових інформаційно-аналітичних систем розрахунків по оплаті праці на підприємстві // Агроінком – 2006. – № 1. – С. 91-93 (0,34 д.а.).

 9. Домбровський В.А. Методологія та організація обліку розрахунків по оплаті праці на підприємствах різних форм власності господарювання в умовах використання сучасних інформаційних технологій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №7. – С 132-137 (0,69 д.а.).

 10. Домбровський В.А. Актуальні питання підготовки та підвищення кваліфікації працівників обліково-аналітичної служби підприємств у контексті використання комп’ютерних облікових систем // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 10. – С.60-63 (0,48 д.а.).


В інших виданнях:


 1. Домбровський В.А. Аналіз залежності організації обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці від структури підприємства в умовах використання сучасних інформаційних технологій // Зб. наук. праць “Удосконалення фінансово-кредитної системи та бухгалтерського обліку в контексті європейської інтеграції”. - К.: Український державний університет економіки і фінансів. – 2005. – С. 26-30 (0,22 д.а.).

 2. Домбровський В.А. Класифікація облікових інформаційно-аналітичних систем розрахунків по оплаті праці // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України «Актуальні проблеми економічного розвитку в глобальному середовищі». - К.:Логос. – 2006. – С.233-235 (0,16 д.а.).

 3. Домбровський В.А. Автоматизація нарахувань на фонд заробітної плати у державні фонди соціального страхування // Тези доп. IV міжвузівської наук. конф., присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійович Бородкіна “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи”. - К.: Додаток до наукового вісника Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. - 2006. – С. 100-101 (0,17 д.а.).

 4. Домбровський В.А. Основні причини повільного впровадження автоматизованих облікових систем для розрахунків по оплаті праці на підприємствах, що фінансуються з бюджету // Тези доп. міжнар. наук. студент.-аспір. конф. “Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми”. - Л.: Львів. нац. ун. імені Івана Франка. – 2006. – С. 62-63 (0,13 д.а.).

 5. Домбровський В.А. Особливості побудови автоматизованих систем обліку розрахунків по оплаті праціна підприємствах, що фінансуються з бюджету // Тези доп. V міжнар. наук.-практ. конф. “Информация, анализ, прогноз – стратегические рычаги эффективного государственного управления”. - К.: УІНТЕІ. – 2006. – С.89-91 (0,14 д.а.).

 6. Домбровський В.А. Автоматизація розрахунків податку на доходи фізичних осіб // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки – 2005. – С.393-395 (0,15 д.а.).

 7. Домбровський В.А. Автоматизація виплати заробітної плати за допомогою платіжних карток банківських установ // Тези доповідей науково-практичної конференції «Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції». - Луцьк: Волин. держ. ун. ім. Лесі Українки. – 2006. – С. 245-246 (0,13 д.а.).АНОТАЦІЯ
Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено питанням розробки теоретико–методологічних і практичних засад обліку та аналізу праці та її оплати в контексті використання сучасних інформаційних технологій. Результатом проведеного дослідження в частині теорії та методології є поглиблення соціально-економічної та обліково-аналітичної сутності праці, визначення особливостей організації обліку та аналізу розрахунків з оплати праці в умовах використання сучасних інформаційних технологій, висвітлення основних принципів та етапів побудови автоматизованої обліково-аналітичної системи. Сформульовано теоретичні та організаційні засади автоматизації обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах і в установах, проведено факторний аналіз оплати праці на підприємствах, розкрито методичні підходи до оцінки автоматизованих облікових систем розрахунків з оплати праці. Розроблено комплексну автоматизовану обліково-аналітичну систему розрахунків з оплати праці, на базі якої сформульовано алгоритми формування бухгалтерської звітності з оплати праці.

Ключові слова: праця, облік, аналіз, оплата праці, автоматизована система, ефективність, автоматизація, інформаційні технології.
АННОТАЦИЯ
Домбровский В.А. Организация и методика учета и анализа труда и его оплаты на базе современных информационных технологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

Диссертация посвящена вопросам разработки теоретико-методологических и практических основ учета и анализа труда и его оплаты в контексте использования современных информационных технологий.

Внедрение автоматизированных систем учета на предприятии является одним из главных способов повышения эффективности организации учета и проведения анализа оплаты труда. Определено, что для создания и внедрения этих систем отсутствуют универсальные подходы, вследствие чего на каждом предприятии используются различные алгоритмы и методы. Это приводит к обособленности и несовершенству действующих автоматизированных систем, поэтому наблюдается их низкая эффективность и отдача.

Изложенное обусловило необходимость разработки подходов к процессу создания и внедрения автоматизированных учетных систем расчетов по оплате труда, благодаря чему можно достичь наивысшей эффективности производства и управления.

На основании изучения, критического рассмотрения и обобщения в работе раскрыты учетно-аналитические аспекты труда. С этой целью выделены две основные группы характеристик расчетов по его оплате. В первую группу входят организационные характеристики, во вторую – социально-экономические характеристики работника и среды.

В процессе исследования выявлены особенности организации учета и анализа расчетов по оплате труда в условиях использования современных информационных технологий, которые формируются под влиянием совокупности различных факторов: размер и организационная структура предприятия, схема документооборота, уровень квалификации бухгалтеров, специфика учета, техническое и программное обеспечение, организация хранения бухгалтерских документов, обеспечение безопасности учетной информации. Их учет способствует выбору оптимального варианта внедрения автоматизированной учетно-аналитической системы расчетов по оплате труда.

Доказано, что построение автоматизированной учетно-аналитической системы расчетов по оплате труда должно базироваться на таких обобщенных и дополненных диссертантом научных принципах: экономическая целесообразность, надежность, совместимость, системный подход, гибкость, контроль, защита данных, универсальность, принцип первого лица, непрерывное развитие. Обоснован вывод о том, что построение автоматизированной системы расчетов по оплате труда на предприятии должно осуществляться по таким этапам: подготовительный (определение заданий системы, анализ преимуществ и выбор разработчика), создание (концептуальная разработка системы, составление технического задания разработчиком; разработка программного обеспечения), внедрение (подготовка квалифицированных кадров, апробация системы в тестовом режиме; запуск системы).

С целью обеспечения комплексного подхода к автоматизации учета и анализа оплаты труда выделены главные направления и последовательность исследования организации расчетов по оплате труда в условиях использования современных информационных технологий.

В результате проведенного исследования разработан специальный блок для анализа оплаты труда, который входит в пакет комплексных программ и может использоваться для большинства предприятий.

В связи с отсутствием единых комплексных методических подходов к оценке разных автоматизированных учетных систем расчетов по оплате труда разработана система показателей, позволяющая всесторонне охарактеризовать конкретную компьютерную учетную программу. Исследованы методики оценки стоимости автоматизированных систем учета, среди которых наиболее эффективными определены следующие: метод расчета общей стоимости владения информационной системой (TCO - total cost of ownership), функционально-стоимостный анализ, расчет по фактическим затратам на аналогичные разработки.

В диссертации предложены пути улучшения организации учета и экономического анализа расчетов по оплате труда, а именно: разработка комплексной автоматизированной учетно-аналитической системы; создание новых алгоритмов получения бухгалтерской отчетности; формирование современных подходов по внедрению автоматизированных систем расчетов по оплате труда, которые включают в себя организационные, управленческие и кадровые аспекты.Ключевые слова: труд, учет, анализ, оплата труда, автоматизированная система, эффективность, автоматизация, информационные технологии.
SUMMARY
Dombrovskyi V.A. Organization and Methods of work Accounting, Analysis, and Payment on the Basis of Modern Information Technologies. -Manuscript.

The dissertation for the Degree of Candidate of Economic scince in the speciality 08.00.09 - accounting, analysis, and audit (according to spheres of economic activity) National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2007.The dissertation is devoted to the development of theoretic, methodological, and practical fundamentals of work accounting analysis and payment using modern information technologies. The result of theory and methodology investigation is the extension of social - economic and accounting – analytical essence of work; determination of accounting and analysis of work payment peculiarities using modern information technologies; and revealing the main principles and steps of automated accounting and analytical system creation. Theoretical and organizational fundamentals for automation of work payment calculations accounting in the enterprises and institutions have been enunciated; factor analysis of work payment in the enterprises has been made; methodological approaches for estimation of automated accounting systems for work payment calculations have been revealed. Complex automated accounting – analytical system for work payment calculations has been developed, on the basis of which algorithms of accounting reports composition have been enunciated.

Key words: work, accounting, analysis, work payment, automated system, calculation, efficiency, automation, information technologies.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка