Задача проектування аналогових нелінійних електроннихСкачати 495.14 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір495.14 Kb.
1   2   3

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на кафедрі фізико-технічних засобів захисту інформації Фізико-технічного інституту. Дана робота проводилася в рамках пріоритетного напрямку «Нові комп’ютерні засоби й технології інформатизації суспільства». Інноваційний напрямок роботи: нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації.

Значна частина результатів була одержана в НТУУ «КПІ» в рамках держбюджетної науково-дослідницької роботи «Методологія прискореного пошуку оптимальних рішень при проектуванні електронних систем», державна реєстрація № 0109U000600, 2009-2010 р.р., а також в рамках гранту Національної Ради з Науки та Технології Мексики (CONACYT), P46510-Y, (2005-2008).

Мета і завдання дослідження

Основною метою дисертаційної роботи є побудова узагальненої методології схемотехнічного проектування аналогових електронних кіл на основі формалізації процесу проектування при відмові від дотримання законів Кірхгофа і застосуванні ідей і методів теорії оптимального управління, що дозволяє суттєво зменшити час проектування і, тим самим, підвищити його продуктивність і якість.

Об’єкт дослідження: великі інтегральні схеми, на основі яких будуються сучасні радіоелектронні пристрої і системи.

Предмет дослідження: узагальнена методологія оптимального за часом проектування електронних систем і нові наукові дані відносно характеристик, властивостей і структури оптимального алгоритму проектування ВІС.

Методи дослідження

Використовується формалізація задачі схемотехнічного проектування при відмові від дотримання законів Кірхгофа; проводиться узагальнення задачі оптимізації електронних схем на основі теорії управління; застосовуються прямий метод Ляпунова і функції Ляпунова для вивчення властивостей оптимального й квазіоптимального алгоритмів проектування, а також методи оптимізації функцій багатьох змінних.Наукова новизна одержаних результатів

У роботі отримані наступні нові наукові результати:

Обґрунтовано концепцію узагальненого підходу до оптимізації аналогових електронних кіл при відмові від дотримання законів Кірхгофа на кожному кроці процедури оптимізації, що дозволило по-новому формалізувати процес проектування і отримати множину різних стратегій оптимізації.

Вперше розроблено узагальнену методологію оптимізації електронних кіл на основі теорії управління, одним з головних елементів якої є керуючий вектор, що перерозподіляє витрати процесорного часу між процедурою аналізу кола й процедурою параметричної оптимізації.

Вперше сформульовано задачу оптимального за часом схемотехнічного проектування електронних кіл як задачу мінімізації функціонала в теорії оптимального управління динамічних керованих систем. Отримана множина різних стратегій оптимізації схеми, що є структурним базисом процесу проектування, є основою для пошуку оптимальних або квазіоптимальних стратегій проектування. При цьому задачу знаходження оптимальної за часом стратегії оптимізації кіл сформульовано як задачу пошуку структури керованої динамічної системи з мінімальним часом перехідного процесу.

Показано, що традиційний підхід до оптимізації кіл при дотриманні законів Кірхгофа не є оптимальним за часом і що часовий виграш оптимальної або квазіоптимальної стратегії, у порівнянні із традиційною, зростає при збільшенні розмірів і складності кола.

Виявлено ефект надприскорення процесу оптимізації кіл, що виникає при певному виборі початкової точки в просторі змінних. Виявлено основні складові частини квазіоптимального алгоритму схемотехнічного проектування кіл: ефект надприскорення, необхідна послідовність стратегій оптимізації і оптимальний вибір точок перемикання керуючого вектора.

Вперше введено поняття функції Ляпунова процесу оптимізації кола і досліджені її властивості, а також характеристики функцій, похідних від неї для різних стратегій оптимізації структурного базису. Доведена наявність строгої кореляції між поведінкою функції Ляпунова деякій стратегії оптимізації й процесорним часом, відповідним до цієї стратегії.

Розроблено структуру алгоритму, що реалізує квазіоптимальну стратегію проектування і дозволяє отримати прискорення процесу схемотехнічного проектування в сотні й тисячі разів у порівнянні із традиційним підходом.

Розроблена методологія отримала подальший розвиток при використанні ідеї паралельних обчислень на багатопроцесорних комплексах. При цьому показані унікальні перспективи такого підходу для істотного підвищення продуктивності в проектуванні складних систем.Практичне значення одержаних результатів

Дисертація носить комплексний характер, що включає як теоретико-методологічну частину, яка є основою нової узагальненої теорії оптимального проектування систем, так і практичні методи, які реалізують основні ідеї узагальненої теорії і є основою для подальших розробки й удосконалення систем проектування ВІС. Теоретичні розробки доведені автором до конкретних алгоритмів і програм, що дозволили досліджувати всі питання пов’язані з побудовою узагальненої методології оптимізації аналогових ВІС.

Розроблені алгоритми і програми були використані при проведенні науково-дослідницьких робіт у акціонерному товаристві закритого типа «Сольвейг» м. Київ, у відкритому акціонерному товаристві «Науково-виробничий центр «Електронні обчислювальні системи» м. Москва, Зеленоград, а також у науково-дослідному інституті «Національний інститут астрофізики, оптики і електроніки» м. Тонанзінтла, Мексика та Автономному університеті Пуебла, Мексика. Результати досліджень були упроваджені в учбовий процес на кафедрі фізико-технічних засобів захисту інформації Фізіко-технічного інституту НТУУ «КПІ».

Побудовані узагальнена методологія оптимізації кіл і методи, що реалізують ідеї цієї методології, можуть бути основою для розробки нового покоління симуляторів і систем проектування ВІС.Особистий внесок здобувача

Основні результати дисертаційної роботи автор отримав самостійно. Автор є редактором колективної монографії [165] і йому також належить розділ 23. У колективній монографії [208] авторові належить розділ 7. У фахових виданнях, а також у виданнях, які належать відомим міжнародним науковометрічним базам, в роботах [154, 156, 166, 169, 170, 172, 175, 183, 194, 195, 197, 198, 202, 212-214], написаних у співавторстві з аспірантами, автору належать постановка задачі, теоретична частина та інтерпретація результатів.Апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дисертаційної роботи докладалися на міжнародних конференціях (Україна, Росія, США, Великобританія, Японія, Франція, Італія, Іспанія, Канада, Австралія, Китай тощо), у тому числі на конференціях:IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS’12, Kharkov, Ukraine, 2012; V Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» - МЭС2012, Москва, Российская Федерация; International Conference on Engineering and Applied Science (ICEAS2012), Beijing, China, 2012; 11th International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronics (MINO'12), Saint Malo & Mont Saint-Michel, France, 2012; IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS’10, 2011, Sevastopol, Ukraine; 10th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications, Cambridge, UK, 2011; XI International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM2011)”, Lviv-Polyana, Ukraine, 2011; IV Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» - МЭС2010, Москва, Российская Федерация, 2010; 4th WSEAS International Conference on Circuits, Systems and Telecommunications – CISST’10, Harvard University, Cambridge, USA, 2010; IEEE East-West Design & Test Symposium -EWDTS’10, September 2010, St. Petersburg, Russia; IEEE East-West Design & Test Symposium – EWDTS’09, Moscow, Russia, 2009; 8th WSEAS International Conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronics – MINO09, Istanbul, Turkey, 2009; International IEEE Conference devoted to the 150-anniversary of A.S. Popov – EUROCON2009, Saint-Petersburg, Russia, 2009; X International Conference on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics – CADSM2009, Lviv-Polyana, Ukraine, 2009; III Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» - МЭС2008, Москва, Российская Федерация; III Международная конференция по радиоэлектронике «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы», Харьков, Украина, 2008; 26th International Conference on Microelectronics - MIEL2008, Nis, Serbia, 2008; WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Signal & Telecommunications – CISST08, Acapulco, Mexico, 2008; 6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing – CSECS’07, Cairo, Egypt, 2007; 2007 American Control Conference, New York, USA, 2007; Fourth International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics – ICINCO2007, Angers, France, 2007; International XII WorkShop Iberchip 2007, Lima, Peru, 2007; IX International Conference on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics – CADSM2007, Lviv-Polyana, Ukraine, 2007; WSEAS International Multi Conference on Applied Computer Science-ACS, System Science and Simulation in Engineering – ICOSSE, Tenerife, Canary Islands, Spain, 2006; International Conference on Perspectives on Soviet and Russian Computing- SORUCOM-2006, Petrozavodsk, Russia, 2006; International WorkShop IBERCHIP 2006, San Jose, Costa Rica, 2006; WSEAS International Multi Conference on E-ACTIVITIES, ICECS, CIMMACS, NAVAL, Miami, USA, 2005; WSEAS International Multi Conference on REMOTE, EED, CONTROL, Venice, Italy, 2005; International WorkShop IBERCHIP-2004, Cartagena, Colombia, 2004; WSEAS International Multi Conference ASCOM, TELE-INFO, AEE, MCP, ICAP, Cancun, Mexico, 2004; The 4th International Conference on Tools for Mathematical Modelling, St. Petersburg, Russia, 2003; The IEEE International Symposium on Circuits and Systems – ISCAS2003, Bangkok, Thailand, 2003; International WorkShop IBERCHIP 2003, Havana, Cuba, 2003; The IEEE International Symposium on Circuits and Systems – ISCAS2002, Scottsdale, USA, 2002; International Conference on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Tokyo, Japan, 2002; IEEE International Symposium on Quality Electronic Design – ISQED2001, San Jose, CA, USA, 2001; 8th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems – ICECS2001, Malta, 2001; The IEEE International Symposium on Circuits and Systems – ISCAS2001, Sydney, Australia, 2001; 7th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES2000, Gdynia, Poland, 2000; National Science Foundation Design & Manufacturing Research Conference, Vancouver, Canada, 2000; 14th European Conference on Circuit Theory and Design - ECCTD'99, August 1999, Stresa, Italy, 1999; International Symposium on Signals, Circuits and Systems - SCS'99, Iasi, Romania, 1999; Second International Conference on Modeling and Simulation of Microsystems - MSM99, San Juan, Puerto Rico, USA, 1999; Twentieth Symposium on Mathematical Programming with Data Perturbations - MPDP20, Washington D.C., USA, 1998; Nineteenth Symposium on Mathematical Programming with Data Perturbations - MPDP19, Washington D.C., USA, 1997.

Публікації

Основні результати дисертації опубліковані в двох монографіях, в 40 статтях в провідних професійних вітчизняних і міжнародних виданнях, в більш ніж 80 статтях в працях міжнародних і національних конференцій.

У першому розділі дисертації охарактеризовані задачі, що виникають при проектуванні аналогових електронних кіл і підходи, що визначають їх рішення. Освітлені існуючі роботи в цьому напрямі, приводиться опис як вирішених, так і не вирішених завдань в загальній проблемі автоматизації проектування аналогових систем, а також приведені додаткові ідеї і деякі результати, використовувані і розвинені надалі.

У другому розділі дисертації дається формулювання узагальненого підходу до проектування схемотехніки електронних кіл по постійному струму, тобто знаходженню необхідної робочої точки нелінійного кола.

У третьому розділі задача схемотехнічного проектування електронних кіл узагальнюється на основі ідей і засобів теорії оптимального управління.

У четвертому розділі досліджується виявлений дуже важливий ефект, що названий ефектом надприскорення, є першим основним принципом при конструюванні квазіоптимального алгоритму проектування. Цей ефект, що виникає в процесі проектування кіл на основі узагальненої методології, вперше був виявлений при дослідженні простого електронного кола з одним вузлом, а потім відтворений для складних кіл.

У п’ятому розділі досліджуються характеристики процесу проектування кола на основі вживання функції Ляпунова, що дозволяє виробити порівняння різних стратегій оптимізації і виявити найбільш перспективні з них.

У шостому розділі дисертації досліджуються питання побудови структури оптимального алгоритму проектування і приводиться блок-схема квазіоптимального алгоритму.

Сьомий розділ акцентований на подальший розвиток ідей, реалізованих в дисертації. У ньому дається загальніше формулювання процесу оптимізації кіл.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Інтегральні схеми для аналогових і аналого-цифрових сигналів складаються як з аналогових, так і цифрових блоків. Аналогові блоки, як правило, складають лише 10 –15 % компонентів таких змішаних ІС, проте зусилля, що витрачаються на проектування аналогових блоків істотно вище, ніж в разі проектування цифрових блоків. Підвищення ефективності проектування аналогових ІС, і в першу чергу схемотехнічного проектування, становить одну із пріоритетних задач мікро та наноелектроніки. Від розв’язку цієї задачі в значній мірі залежить прогрес у розробках нових електронних пристроїв і систем, в сучасних інформаційних технологіях і передові позиції в освоєння ринку цих продуктів.

2. Схемотехнічне проектування, при вибраній топології електронного кола, визначається методологією оптимізації кола. Для підвищення ефективності схемотехнічного проектування важливе залучення нових ідей, що виникають у суміжних науках, і в першу чергу в математиці. Один з головних кроків на цьому шляху пов’язаний з більш загальною формалізацією самого процесу схемотехнічного проектування. (У зв'язку з цим, одним з головних завдань є завдання загальнішої формалізації самого процесу схемотехнічного проектування.)

3. Формалізація процесу оптимізації електронних кіл при відмові від дотримання законів Кірхгофа приводить до узагальнення процесу схемотехнічного проектування і появи множини різних стратегій оптимізації. При цьому загальноприйнятий підхід до схемотехнічного проектування або, що те ж саме, традиційна стратегія оптимізації електронних кіл, є лише однієї з можливих стратегій цієї множини.

4. Наявність множини різних стратегій оптимізації електронного кола дозволяє поставити задачу пошуку стратегії оптимізації, що має мінімальний процесорний час.

5. Показано, що потенційний виграш у часі, який забезпечує оптимальна або квазіоптимальна стратегія проектування в порівнянні із традиційним підходом, зростає зі збільшенням розміру й складності електронної схеми. Однак, для реалізації цього потенційного виграшу, необхідна побудова оптимального алгоритму. Ця задача може бути успішно вирішена на основі застосування ідей і методів теорії оптимального управління.

6. Введення спеціального керуючого вектора у формулювання процесу оптимізації кола дозволяє узагальнити задачу проектування й сформулювати її в термінах теорії оптимального управління. При цьому керуючий вектор здійснює перерозподіл витрат процесорного часу між двома основними блоками алгоритму схемотехнічного проектування, блоком аналізу кола і блоком параметричної оптимізації. Показане, що такий перерозподіл дозволяє зменшити час оптимізації кола в сотні й тисячі разів при наявності оптимальної структури керуючого вектора.

7. На основі побудованої узагальненої методології оптимізації електронних кіл виявлений ефект додаткового прискорення процесу оптимізації. Цей ефект проявляється лише в рамках узагальненої методології проектування і є першим необхідним елементом для побудови квазіоптимального за часом алгоритму проектування електронних систем.

8. Другим необхідним елементом побудови квазіоптимального алгоритму є правильний вибір послідовності стратегій, що складають цей алгоритм. Побудова такої послідовності виявилася можливим на основі двох стратегій, традиційної стратегії оптимізації й модифікованої традиційної стратегії оптимізації.

9. Третім елементом квазіоптимального алгоритму є правильний вибір точок перемикання з однієї стратегії оптимізації на іншу. Ці точки знаходяться на основі аналізу фундаментальних властивостей процесу оптимізації кола, представленого як керована динамічна система. При цьому пошук оптимального за часом процесу оптимізації електронного кола еквівалентний пошуку мінімального за часом перехідного процесу керованої динамічної системи.

10. Показано, що задача аналізу часових характеристик різних стратегій проектування пов’язана з більш загальною задачею стійкості й збіжності стратегій оптимізації. Аналіз, проведений на основі прямого методу Ляпунова, шляхом вивчення поведінки функції Ляпунова процесу оптимізації, дозволив виявити суттєву кореляцію між процесорним часом і характеристиками функції Ляпунова.

11. Виявлено, що для порівняння повного процесорного часу проектування для різних стратегій немає необхідності проводити оптимізацію електронного кола до кінця. Досить зрівняти поведінку функції Ляпунова і її часової похідній на початковому етапі оптимізації, щоб визначити стратегії з найменшим процесорним часом. При цьому більша абсолютна величина нормалізованої похідної функції Ляпунова приводить до меншого повного процесорного часу. Ця властивість говорить про те, що структура оптимального за часом алгоритму проектування повинна базуватися на поведінці цієї функції.

12. Показано, що додаткові операції й додатковий час, необхідні для ідентифікації оптимальної структури керуючого вектора, є незначними й становлять одиниці відсотків від часу проектування, що відповідає квазіоптимальної стратегії. При цьому повний реальний виграш у часі квазіоптимального алгоритму проектування наближається до виграшу для квазиоптимальної стратегії проектування й становить сотні й тисячі разів для розглянутих задач.

13. Побудований квазіоптимальний алгоритм реалізує ідеї, розроблені у дисертації й дозволяє, уже в цей час, одержати значний виграш за часом у порівнянні із традиційним підходом в проектуванні.

14. Перспективи подальшого розвитку даної методології пов'язані з узагальненням більш високого рівня і намічені в останній главі дисертації. При цьому можна чекати ще більшого тимчасового виграшу, оскільки в даний час вже отримані вельми обнадійливі результати.

15. Результати, отримані в дисертації, можуть бути покращені при використанні багатопроцесорних комплексів і паралельних обчислень, що є ще одним перспективним полем дослідження.

16. Отримані результати можуть лягти в основу розробки нового покоління симуляторів, що складають ядро САПР електронних кіл і систем.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Systems-on-a-chip: in IEEE Int. Solid-State Circuits Conf. (ISSCC) : Proceedings. — 1996. — 283 p.

 2. Virtual Socket Interface Architecture Document: Version 1.0. — VSI Alliance, 1997. — 146 p.

 3. Chang H. et al. Surviving the SOC Revolution – A Guide to Platform-Based Design. — Norwell, MA: Kluwer, 1999. — 354 p.

 4. Brayton R.K., Hachtel G.D., Sangiovanni-Vincentelli A.L. A survey of optimization techniques for integrated-circuit design // Proc. IEEE. — 1981. — Vol. 69, N 10. — P. 1334—1362.

 5. Massara R.E. Optimization methods in electronic circuit design. — Harlow : Longman Scientific & Technical, 1991. — 197 p.

 6. Ильин В.И. Интеллектуализация САПР // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1987. № 6. — С. 5—13.

 7. Сигорский В.П. Проблемная адаптация в системах автоматизированного проектирования // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1988. — № 6. — С. 5—22.

 8. Петренко А.И. Комплексность и адаптивность современных систем автоматизированного проектирования // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1988. — № 6. — С. 27—31.

 9. Норенков И.П. Разработка структур САПР // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1989. — № 6. — С. 25—29.

 10. Nagel L.W. SPICE2: A computer program to simulate semiconductor circuits — Electronic Research Laboratory, University of California Berkeley, 1975. — 412 p.

 11. Казанджан Н.Н., Калниболотский Ю.М., Романенко Е.А., Гоголева Л.П. Комплекс программ частотного анализа линейных электронных схем // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. —1980.— № 6. — С. 99—101.

 12. Ильин В.Н., Бахов В.А., Камнева Н.Ю. Комплекс программ (СПРОС) для расчета и оптимизации схем // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1982. — № 6. — С. 65—69.

 13. Трохименко Я.К., Ловкий В.К., Ястребов Н.И., Гребеньков Н.В. Система автоматизированного проектирования аналоговых электронных цепей // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1984. — № 6. — С. 95—96.

 14. Афиногенов С.В., Баша А.В., Белостоцкий А.И. Система автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1987. — № 6. — С. 80—82.

 15. Калниболотский Ю.М., Сундучков К.С., Солодовник А.И. Автоматизированное проектирование электронных схем. — Киев: Техніка, 1987. — 301 с.

 16. Лобур М.В., Теслюк В.М., Керницький А.Б. Гетерогенна система автоматизованого проектування вбудованих систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Радіоелектроніка та телекомунікації. — 2005. — № 534. — С. 130—138.

 17. Carley L.R., Gielen G., Rutenbar R., Sansen W. Synthesis tools for mixed-signal ICs: Progress on frontend and backend strategies // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), June 1996 : Proceedings. — Las Vegas, USA, 1996. — P. 298—303.

 18. IEEE Standard VHDL 1076.1 Language Reference Manual – Analog and Mixed-Signal Extensions to VHDL 1076: IEEE 1076.1 Working Group, 1997 — 17 p. — (IEEE 1076.1 Working Group).

 19. Verilog-A: Language Reference Manual: Analog Extensions to Verilog HDL: Version 0.1. — Open Verilog International, 1996. — 170 p.

 20. Каширский И.С. Расчет цепей смещения транзисторных схем методом обобщенной оптимизации // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 1975. — № 5. — С. 88—92.

 21. Rizzoli V., Costanzo A., Cecchetti C. Numerical optimization of broadband nonlinear microwave circuits // IEEE MTT–S Int. Symp., May 1990 : Proceedings. —Vol. 1. — P. 335—338.

 22. Harjani R., Rutenbar R., Carley L.R. OASYS: A framework for analog circuit synthesis // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1989. — Vol. 8, N 12. — P. 1247—1265.

 23. Ochotta E., Rutenbar R., Carley L.R. Synthesis of high-performance analog circuits in ASTRX/OBLX // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1996. — Vol. 15, N 3. — pp. 273—294.

 24. Gielen G., Swings K., Sansen W. Open analog synthesis system based on declarative models // Analog Circuit Design / Ed. by J. Huijsing, R. van der Plassche, W. Sansen. — Norwell, MA: Kluwer, 1993. — pp. 421—445.

 25. Donnay S. Using top–down CAD tools for mixed analog/digital ASICs: A practical design case // Kluwer Int. J. Analog Integrated Circuits Signal Processing (Special Issue on Modeling and Simulation of Mixed Analog–Digital Systems). — 1996. — Vol. 10, N 6-7. — P. 101—117.

 26. Chang H. A Top–Down, Constraint-Driven Design Methodology for Analog Integrated Circuits. — Norwell, MA: Kluwer, 1997. — 369 p.

 27. Курейчик В.М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР. — М.: Радио и связь, 1990. — 352 с.

 28. Овчинников В.А. Алгоритмизация комбинаторно-оптимизационных задач при проектировании ЭВМ и систем. — М.: изд-во МГТУ им. Баумана, 2001. — 288 с.

 29. Nagel L., Rohrer R. Computer analysis of nonlinear circuits, excluding radiation (CANCER) // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1971. — Vol. SSC-6, N 8. — P. 166–182.

 30. Vladimirescu A. The SPICE Book. — NY : Wiley, 1994. — 432 p.

 31. Saleh R., Antao B., Singh J. Multi-level and mixed-domain simulation of analog circuits and systems // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1996. — Vol. 15, N 1. — P. 68—82.

 32. Analog and Mixed-Signal Hardware Description Languages / Ed. by A. Vachoux, J. M. Bergé, O. Levia, J. Rouillard. — Norwell, MA: Kluwer, 1997. — 158 p.

 33. Huang X., Gathercole C.S., Mantooth H.A. Modeling nonlinear dynamics in analog circuits via root localization // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 2003. — Vol. 22, N 7. — P. 895—907.

 34. Francken K., Vogels M., Martens E., Gielen G. A behavioral simulation tool for continuous-time/spl Delta//spl Sigma/ modulators // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2002: Proceedings. — San Jose, USA, 2002. — P. 229—233.

 35. Tan S. X.-D. Efficient very large scale integration power/ground network sizing based on equivalent circuit modeling // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 2003. — Vol. 22, N 3. — P. 277—284.

 36. Qicheng Y., Sechen C. A unified approach to the approximate symbolic analysis of large analog integrated circuits // IEEE Trans. Cts. Syst.VI: Fund. Th. Appl. — 1996. — Vol. 43, N 8. — P. 656—669.

 37. Vanassche P., Gielen G., Sansen W. Constructing symbolic models for the input/output behavior of periodically time-varying systems using harmonic transfer matrices // IEEE Design Automation and Test in Europe Conf. (DATE), Mar. 2002: Proceedings. — Paris, France, 2002. — P. 279—284.

 38. Hongzhou L., Singhee A., Rutenbar R., Carley L.R. Remembrance of circuits past: Macromodeling by data mining in large analog design spaces // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 2002: Proceedings. — New Orleans, USA, 2002. — P. 437—442.

 39. Wood J., Root D.E. The behavioral modeling of microwave/RF ICs using non-linear time series analysis // IEEE International Microwave Symposium MTT-S Dig., Jun. 2003: Proceedings. — Philadelphia, USA, 2003. — P. 791—794.

 40. Zadeh L.A., Desoer C.A. A. Linear System Theory: The State-Space Approach, ser. System Science. — NY: McGraw-Hill, 1963. — 528 p.

 41. Feldmann P., Freund R.W. Efficient linear circuit analysis by Pade approximation via the Lanczos process // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1995. — Vol. 14, N 5. — P. 639—649.

 42. Saad Y. Iterative Methods for Sparse Linear Systems. — Boston, MA: PWS, 1996. — 517 p.

 43. Silveira L.M., Kamon M., Elfadel I., White J. A coordinate-transformed Arnoldi algorithm for generating guaranteed stable reduced-order models of RLC circuits // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 1996: Proceedings. — San Jose, USA, 1996. — P. 288—294.

 44. Freund R. Passive reduced-order models for interconnect simulation and their computation via Krylov-subspace algorithms // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 1999 : Proceedings. — New Orleans, USA, 1999. — P. 195—200.

 45. Phillips J., Daniel L., Silveira L.M. Guaranteed passive balancing transformations for model order reduction // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 2002 : Proceedings. — New Orleans, USA, 2002. — P. 52—57.

 46. Kundert K.S., White J.K., Sangiovanni-Vincentelli A. Steady-State Methods for Simulating Analog and Microwave Circuits. — Boston, MA: Kluwer, 1990. — 272 p.

 47. Roychowdhury J. Analysing circuits with widely-separated time scales using numerical PDE methods // IEEE Trans. Cts. Syst.VI: Fund. Th. Appl. — 2001. — Vol. 48, N 5. — P. 578—594.

 48. Schetzen M. The Volterra and Wiener Theories of Nonlinear Systems. — NY: Wiley, 1980. — 167 p.

 49. Phillips J. Projection-based approaches for model reduction of weakly nonlinear, time-varying systems // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 2000. — Vol. 22, N 2. — P. 171—187.

 50. Li P., Pileggi L. NORM: Compact model order reduction of weakly nonlinear systems // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 2003: Proceedings. — Anaheim, USA, 2003. — P. 472—477.

 51. Rewienski M., White J. A trajectory piecewise-linear approach to model order reduction and fast simulation of nonlinear circuits and micromachined devices // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 2001: Proceedings. — San Jose, USA, 2001. — P. 252—257.

 52. Narayan O., Roychowdhury J. Analysing oscillators using multitime PDEs // IEEE Trans. Cts. Syst.VI: Fund. Th. Appl. — 2003. — Vol. 50, N 7. — P. 894—903.

 53. Costantini C., Florian C., Vannini G. VCO behavioral modeling based on the nonlinear integral approach // IEEE Int. Symp. Circuits and Systems, May 2002: Proceedings. — Scottsdale, USA, 2002. — Vol. 2. — P. 137—140.

 54. Vanassche P., Gielen G., Sansen W. Behavioral modeling of coupled harmonic oscillators // IEEE Trans. Computer-Aided Design Integrated Circuits Syst. — 2003. — Vol. 22, N 8. — P. 1017—1026.

 55. Demir A., Roychowdhury J. A reliable and efficient procedure for oscillator PPV computation, with phase noise macromodelling applications // IEEE Trans. Cts. Syst.VI: Fund. Th. Appl. — 2003. — Vol. 50, N 2. — P. 188—197.

 56. Евтушенко Н., Немудров В., Сырцов И. Методология проектирования Систем на кристалле. Основные принципы, методы, программные средства // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. — 2003. — № 6. — С. 7—11.

 57. Крутчинский С.Г., Баранов Р.Г. Аналого-цифровые интерфейсы смешанных систем на кристалле // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2008: сб. научных трудов / под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2008. — С. 354—359.

 58. Шагурин И.И., Родионов А.А., Канышев В.О. Проектирование СнК на базе библиотеки IP-блоков GRLIB компании Gaisler Research // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2008: сб. научных трудов / под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2008. — С. 453—457.

 59. Прокопенко Н. Н., Крюков С.В., Хорунжий А.В. Особенности проектирования аналоговых микросхем на транзисторах с малым напряжением Эрли // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2008: сб. научных трудов / под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2008. — С. 324-329.

 60. Casinovi G., Sangiovanni-Vincentelli A. A macromodeling algorithm for analog circuits // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1991. —Vol. 10, N 2. — P. 150—160.

 61. Antao B., El-Turky F. Automatic analog model generation for behavioral simulation // IEEE Custom Integrated Circuits Conf. (CICC), May 1992: Proceedings. — Orlando, USA, 1992. — P. 12.2.1—12.2.4.

 62. Borchers C., Hedrich L., Barke E. Equation-based behavioral model generation for nonlinear analog circuits // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Sep. 1996 : Proceedings. — Geneva , Switzerland, 1996. — P. 236—239.

 63. Fang S., Tsividis Y., Wing O. SWITCAP: A switched-capacitor network analysis program – Part I: Basic features // IEEE Circuits Syst. Mag. — 1983 — Vol. 5, N 9. — P. 4—10.

 64. Vandewalle J., De Man H., Rabaey J. Time, frequency, and Z-domain modified nodal analysis of switched-capacitor networks // IEEE Trans. Circuits Systems. — 1981. — Vol. CAS-28, N 3. — P. 186—195.

 65. Dias V., Liberali V., Maloberti F. TOSCA: A user-friendly behavioral simulator for oversampling A/D converters // IEEE Int. Symp. Circuits Systems (ISCAS), Jun. 1991: Proceedings. — Raffles City, Singapore, 1991. — P. 2677—2680.

 66. Kundert K. Simulation methods for RF integrated circuits // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 1997: Proceedings. — San Jose, USA, 1997. — P. 752—765.

 67. Telichevesky R., Kundert K., Elfadel I., White J. Fast simulation algorithms for RF circuits // IEEE Custom Integrated Circuits Conf. (CICC), May 1996: Proceedings. — San Diego, 1996. — P. 437—444.

 68. Crols J., Donnay S., Steyaert M., Gielen G. A high-level design and optimization tool for analog RF receiver front-ends // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 1995: Proceedings. — San Jose, USA, 1995. — P. 550—553.

 69. Demir A., Sangiovanni-Vincentelli A. Analysis and Simulation of Noise in Nonlinear Integrated Circuits and Systems. — Norwell, MA: Kluwer, 1998. — 425 p.

 70. Gharpurey R., Meyer R. Modeling and analysis of substrate coupling in integrated circuits // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1996. — Vol. 31, N 3. — P. 344—353.

 71. Blalack T. Design techniques to reduce substrate noise // Advances in Analog Circuit Design / Ed. by Huijsing, van de Plassche, Sansen. — Norwell, MA : Kluwer, 1999. — P. 193—217.

 72. Costa J., Chou M., Silveira L. Efficient techniques for accurate modeling and simulation of substrate coupling in mixed-signal ICs // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1999. — Vol. 18, N 5. — P. 597—607.

 73. Charbon E., Gharpurey R., Meyer R., Sangiovanni-Vincentelli A. Substrate optimization based on semi-analytical techniques // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1999. — Vol. 18, N 2. — P. 172—190.

 74. Gielen G., Wambacq P., Sansen W. Symbolic analysis methods and applications for analog circuits: A tutorial overview // Proc. IEEE. — 1994. —Vol. 82, N 2. — P. 287—304.

 75. Fernández F., Rodríguez-Vázquez A., Huertas J., Gielen G. Symbolic Analysis Techniques—Applications to Analog Design Automation. — Piscataway, NJ : IEEE Press, 1998. — 364 p.

 76. Wambacq P., Fernández F., Gielen G. Efficient symbolic computation of approximated small-signal characteristics // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1995. — Vol. 30, N 3. — P. 327—330.

 77. Gielen G., Walscharts H., Sansen W. ISAAC: A symbolic simulator for analog integrated circuits // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1989. — Vol. 24, N 12. — P. 1587—1596.

 78. Wambacq P., Gielen G., Kinget P., Sansen W. High-frequency distortion analysis of analog integrated circuits // IEEE Trans. Circuits Systems II. — 1999. —Vol. 46, N 3. — P. 335—345.

 79. Yu Q., Sechen C. A unified approach to the approximate symbolic analysis of large analog integrated circuits // IEEE Trans. Circuits Systems I. — 1996. — Vol. 43, N 8. — P. 656—669.

 80. Starzyk J., Konczykowska A. Flowgraph analysis of large electronic networks // IEEE Trans. Circuits Systems. — 1986. — Vol. CAS-33, N 3. — P. 302— 315.

 81. Guerra O., Roca E., Fernández F., Rodríguez-Vázquez A. A hierarchical approach for the symbolic analysis of large analog integrated circuits // IEEE Design Automation and Test in Europe Conf. (DATE), Mar. 2000: Proceedings. — Paris, France, 2000. — P. 48—52.

 82. El-Turky F., Perry E. BLADES: An artificial intelligence approach to analog circuit design // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1989. — Vol. 8, N 6. — P. 680—691.

 83. Koh H., Séquin C., Gray P. OPASYN: A compiler for CMOS operational amplifiers // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1990. — Vol. 9, N 2. — P. 113—125.

 84. Veselinovic P. A flexible topology selection program as part of an analog synthesis system // IEEE Eur. Design Test Conf. (ED&TC), Mar. 1995: Proceedings. — Paris, France, 1995. — P. 119—123.

 85. Harjani R., Shao J. Feasibility and performance region modeling of analog and digital circuits // Kluwer Int. J. Analog Integrated Circuits Signal Processing. — 1996. — Vol. 10, N 1. — P. 23—43.

 86. Крутчинский С. Г. Структурный синтез аналоговых электронных схем. — Ростов-на-Дону : Изд. СКНЦ ВШ, 2001. — 180 с.

 87. Kruiskamp W., Leenaerts D. DARWIN: CMOS opamp synthesis by means of a genetic algorithm // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 1995 : Proceedings. — San Francisco, USA, 1995. — P. 550—553.

 88. Harvey J., Elmasry M., Leung B. STAIC: An interactive framework for synthesizing CMOS and BiCMOS analog circuits // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1992. — Vol. 11, N 11. — P. 1402—1416.

 89. Gielen G., Walscharts H., Sansen W. Analog circuit design optimization based on symbolic simulation and simulated annealing // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1990. — Vol. 25, N 6. — P. 707—713.

 90. Director S., Rohrer R. Automated network design – The frequency domain case // IEEE Trans. Circuit Theory. — 1969. — Vol. 16, N 8. — P. 330—337.

 91. Петренко А.И., Тимченко А.П., Ладогубец В.В. Эффективный алгоритм решения однокритериальных задач параметрической оптимизации электронных схем // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. —1982.— № 6. — С. 29—34.

 92. Петренко А.И., Тимченко А.П., Ладогубец В.В. Сообщение 1. Исследование эффективности решения задач оптимизации электронных схем с помощью метода переменного порядка // Автоматизация и проектирование в электронике : респ. межвед. научн.-техн. сб. — 1983. —Вып. 28. — С. 3—14.

 93. Nye W., Riley D., Sangiovanni-Vincentelli A., Tits A. DELIGHT SPICE: An optimization-based system for the design of integrated circuits // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 1988. — Vol. 7, N 4. — P. 501—518.

 94. Medeiro F. A statistical optimization-based approach for automated sizing of analog cells // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 1994: Proceedings. — San Jose, USA, 1994. — P. 594—597.

 95. Ochotta E., Mukherjee T., Rutenbar R., Carley L.R. Practical Synthesis of High-Performance Analog Circuits. — Norwell, MA: Kluwer, 1998. — 152 p.

 96. Phelps R., Krasnicki M., Rutenbar R. ANACONDA: Robust synthesis of analog circuits via stochastic pattern search // Custom Integrated Circuits Conf. (CICC), May 1999 : Proceedings. — San Diego, 1999. — P. 567—570.

 97. Krasnicki M., Phelps R., Rutenbar R., Carley L.R. MAELSTROM: Efficient simulation-based synthesis for custom analog cells // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 1999: Proceedings. — New Orleans, 1999. — P. 945—950.

 98. Батищев Д.И., Неймарк Е.А., Старостин Н.В. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации: учебное пособие. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2006. — 85 с.

 99. Курейчик В. В. Генетический поиск при построении связывающих деревьев на этапе проектирования топологии СБИС // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2008 : сб. научных трудов / под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2008. — С. 36—40.

 100. Phelps R., Krasnicki M., Rutenbar R., Carley L.R., Hellums J. A case study of synthesis for industrial-scale analog IP: Redesign of the equalizer/filter frontend for an ADSL CODEC // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 2000 : Proceedings. — Los Angeles, USA, 2000. — P. 1—6.

 101. Onodera H., Kanbara H., Tamaru K. Operational-amplifier compilation with performance optimization // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1990. — Vol. 25, N 2. — P. 466—473.

 102. Crols J., Donnay S., Steyaert M., Gielen G. A high-level design and optimization tool for analog RF receiver front-ends // Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 1995: Proceedings. — San Jose, USA, 1995. — P. 550—553.

 103. Assael J., Senn P., Tawfik M. A switched-capacitor filter silicon compiler // IEEE J. Solid-State Circuits. — 1988. — Vol. 23, N 2. — P. 166—174.

 104. Gielen G., Franca J. CAD tools for data converter design: An overview // IEEE Trans. Circuits Systems II. — 1996. — Vol. 43, N 2. — P. 77—89.

 105. Director S., Maly W., Strojwas A. VLSI Design for Manufacturing: Yield Enhancement. — Norwell, MA : Kluwer, 1990. — 366 p.

 106. Zhang J., Styblinski M. Yield and Variability Optimization of Integrated Circuits. — Norwell, MA : Kluwer, 1995. — 251 p.

 107. Cohn J., Garrod D., Rutenbar R., Carley L.R. Analog Device – Level Layout Generation. — Norwell, MA: Kluwer, 1994. — 426 p.

 108. Малинаускас К.К. Специальная диаграмма Вороного для построения графа ограничений в задачах топологического проектирования СБИС // Изв. высш. учеб. заведений: Электроника. — 2007.— № 3. — С. 24—31.

 109. Аюпов А.Б. Легализация размещения стандартных ячеек как задача нелинейной оптимизации // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2008: сб. научных трудов / под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М. : ИППМ РАН, 2008. — С. 126—131.

 110. Ерзин А.И., Залюбовский В.В., Раха С., Шамардин Ю.В. Глобальная маршрутизация с учетом временных ограничений и трассировочных ресурсов // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2008: сб. научных трудов / под общ. ред. А. Л. Стемпковского. — М.: ИППМ РАН, 2008. — С. 146—151.

 111. Huertas J. Test and design for testability of analog and mixed-signal integrated circuits // Selected Topics in Circuits and Systems: Ed. by H. Dedieu. — Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 1993. — P. 77—156.

 112. Analog and Mixed-Signal Test / Ed. by B.Vinnakota. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1998. — 278 p.

 113. Krasnicki M., Phelps R., Rutenbar R.A., Carley L.R. MAELSTROM: Efficient simulation-based synthesis for custom analog cells // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 1999: Proceedings. — New Orleans, USA, 1999. — P. 945—950.

 114. Phelps R., Krasnicki M., Rutenbar R.A. A case study of synthesis for industrial-scale analog IP: Redesign of the equalizer/filter frontend for an ADSL CODEC // IEEE/ACM Design Automation Conf. (DAC), Jun. 2000: Proceedings. — Los Angeles, USA, 2000. — P. 1—6.

 115. Daems W., Gielen G., Sansen W. Simulation-based generation of posynomial performance models for the sizing of analog integrated circuits // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 2003. — Vol. 22, N 5. — P. 517—534.

 116. De Smedt B., Gielen G. WATSON: Design space boundary exploration and model generation for analog and RF IC design // IEEE Trans. Computer-Aided Design. — 2003. — Vol. 22, N 2. — P. 213—224.

 117. Das I., Dennis J.E. Normal-boundary intersection: A new method for generating the pareto surface in nonlinear multicriteria optimization problems // SIAM J. Optim. — 1998. — Vol. 8, N 3. — P. 631—657.

 118. Chang H., Demir A., Felt E. A top-down, constraint driven design methodology for analog integrated circuits // IEEE Custom Integrated Circuits Conf. (CICC), May 1992: Proceedings. — Boston, USA, 1992. — P. 8.4.1—8.4.6.

 119. Chang H., Charbon E., Choudhury U. A Top-Down, Constraint-Driven Design Methodology for Analog Integrated Circuits. — Boston, MA: Kluwer, 1997. — 345 p.

 120. Hershenson M., Boyd S., Lee T.H. GPCAD: A tool for CMOS opamp synthesis // IEEE/ACM Int. Conf. Computer-Aided Design (ICCAD), Nov. 1998: Proceedings. — San Jose, USA, 1998. — P. 296—303.

 121. Hershenson M., Hajimiri A., Mohan S.S. Design and optimization of LC oscillators // IEEE/ACM Int. Conf. Computer Aided Design (ICCAD), Nov. 1999: Proceedings. — San Jose, USA, 1999. — P. 65 —69.

 122. Fletcher R. Practical Methods of Optimization. — NY: John Wiley and Sons, 1980. — 450 p.

 123. Gill P.E., Murray W., Wright M.H. Practical optimization. — London: Academic Press, 1981. — 509 p.

 124. Polak E. Computational Methods in Optimization. — NY: Academic Press, 1971. — 376 p.

 125. Сигорский В.П., Петренко А.И. Алгоритмы анализа электронных схем. — М.: Сов. Радио, 1976. — 608 с.

 126. Gregory J., Lin C. Constrained Optimization in the Calculus of Variations and Optimal Control Theory. — NY: Van Nostrand Reinhold, 1992. — 452 p.

 127. Rao S.S. Engineering Optimization: Theory and Practice. — Englewood, NY: Wiley-Interscience, Inc., 1996. — 403 p.

 128. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. — М.: Наука, 1969. — 384 с.

 129. Neustadt L.W. Synthesis of Time-Optimal Control Systems // J. of Math. Analysis and Applications. — 1960. — N 1. — P. 484—492.

 130. Rosen J.B. Iterative Solution of Nonlinear Optimal Control Problems // J. SIAM. — 1966. — Control Series A — P. 223—244.

 131. Федоренко Р. П. Приближенное решение задач оптимального управления. — М. : Наука, 1969. — 488 с.

 132. Slotine J.E., Li W. Applied Nonlinear Control. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991. — 461 p.

 133. Sepulchre R., Jankovic M., Kokotovic P.V. Constructive Nonlinear Control. — NY: Springer-Verlag, 1997. — 532 p.

 134. Sontag E. D. Mathematical Control Theory / E. D. Sontag. — NY: Springer-Verlag, 1998. — 531 p.

 135. Каширский И.С., Трохименко Я.К. Обобщенная оптимизация электронных схем. — К.: Техника, 1979. — 192 с.

 136. Zemliak A. Electronic Circuits Design by General Optimization // Nineteenth Symposium on Mathematical Programming with Data Perturbations – MPDP19, May 1997: Book of Abstracts. — Washington D.C., USA, 1997. — P. 5—6.

 137. Zemliak A. On the Optimal Design of Electronic Systems // Twentieth Symposium on Mathematical Programming with Data Perturbations - MPDP20, May 1998: Book of Abstracts. — Washington D.C., USA, 1998. — P.10—11.

 138. Zemliak A. Optimum Algorithm for Electronic System Design // Second International Conference on Modeling and Simulation of Microsystems – MSM99, April 1999: Proceedings. — San Juan, Puerto Rico, USA, 1999. — P. 326—329.

 139. Zemliak A. System Design Strategy by Optimum Control Theory Formulation // 14th European Conference on Circuit Theory and Design – ECCTD'99, August 1999 : Proceedings. — Stresa, Italy, 1999. — P. 1371—1374.

 140. Zemliak A.M. On Optimal Strategy of System Design (Electronic resource) // 2000 NSF Design & Manufacturing Research Conference, January 2000: Proceedings. — Vancouver, Canada, 2000. — 1 CD.

 141. Zemliak A. One Approach to Analog System Design Problem Formulation // IEEE Int. Sym. on Quality Electronic Design – ISQED2001, March 2001: Proceedings. — San Jose, CA, USA, 2001. — P. 273—278.

 142. Zemliak A. System Design Problem Formulation by Control Theory // IEEE Int. Sym. on Circuits and Systems – ISCAS2001, May 2001: Proceedings. — Sydney, Australia, 2001. — Vol. 5. — P. 5—8.

 143. Zemliak A. M. Analog System Design Problem Formulation by Optimum Control Theory // IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences. — 2001. — Vol. E84-A, N 8. — P. 2029—2041.

 144. Zemliak A. Novel Approach to the Time-Optimal System Design Methodology // WSEAS Transactions on Systems. — 2002. — Vol. 1, N 2. — P. 177—184.

 145. Земляк А. М. Проектирования аналоговых цепей методами теории управления. I. Теория // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 2004. — Т. 47, № 5. — С. 18—28.

 146. Земляк А. М. Проектирования аналоговых цепей методами теории управления. II. Численные результаты // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 2004. — Т. 47, № 6. — С. 65—71.

 147. Земляк А. М. Проектирование аналоговой системы как управляемый динамический процесс // Нелинейный Мир. — 2006. — Т. 4, № 11. — С. 609—618.

 148. Massobrio G., Antognetti P. Semiconductor Device Modeling with SPICE. — NY: Mc. Graw-Hill, Inc., 1992. — 479 p.

 149. Zemliak A. Super-Acceleration Effect of System Design Process // The 7th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems, MIXDES 2000, June 2000: Proceedings. — Gdynia, Poland, 2000. — P. 203—208.

 150. Zemliak A. M. Acceleration Effect of System Design Process // IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences. — 2002. — Vol. E85-A, N 7. — P. 1751—1759.

 151. Zemliak A. On Start Point Selection for the Time-Optimal System Design Algorithm // IEEE Int. Sym. on Circuits and Systems – ISCAS2002, May 2002: Proceedings. — Scottsdale, USA, 2002. — Vol. IV. — P. 465—468.

 152. Zemliak A. The Structure Determination for the Time-Optimal System Design Algorithm // IEEE Int. Sym. on Circuits and Systems – ISCAS2003, May 2003: Proceedings. — Bangkok, Thailand, 2003. — Vol. IV. — P. 728—731.

 153. Земляк А.М. Анализ эффекта ускорения при проектировании цепей методами теории оптимального управления // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 2004. — Т. 47, № 7. — С. 52—59.

 154. Земляк А.М., Маркіна Т.М. Ефект прискорення при оптимізації електронних кіл // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Радіотехніка-Радіоапаратобудування. — 2010. — Вип. 40. — С. 12—16.

 155. Земляк А. М. Анализ структуры начального приближения и траекторий проектирования аналоговых цепей // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 2004. — Т. 47, № 12. — С. 3—11.

 156. Zemliak A., Miranda P. Analysis of the Initial Point Separate Surface for the Minimal-Time System Design Process // WSEAS Transactions on Electronics. — 2005. — Vol. 2, N 4. — P. 217—222.

 157. Zemliak A. Analysis of the Start Point and Design Trajectories for Minimal Time System Design // The International XII WorkShop Iberchip 2006, March 2006: Proceedings. — San Jose, Costa Rica, 2006. — P. 75—78.

 158. Zemliak A. Principal aspects of the minimal-time system design methodology // The International Conference on Perspectives on Soviet and Russian Computing – SORUCOM-2006, 3-7 July, 2006 : Proceedings. — Petrozavodsk, Russia, 2006. — P. 149—155.

 159. Zemliak А. М. Separatrix Conception for Trajectory Analysis of Analog Networks Design in Minimal Time // IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences. — 2007. — Vol. E90-A, N 8. — P. 1707—1712.

 160. Барбашин Е. А. Введение в теорию устойчивости.— М.: Наука, 1967.— 224 с.

 161. Уткин В. И. Скользящие режимы в задачах оптимизации и управления. — М.: Наука, 1981. — 368 с.

 162. Rouche N., Habets P., Laloy M. Stability Theory by Liapunov’s Direct Method. — N.Y.: Springer-Verlag, 1977. — 377 p.

 163. Zemliak A. M. Circuit Design Process as Dynamic Controllable System // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics – CADSM2007: The IXth International Conf., February 2007 : Proceedings. — Lviv-Polyana, Ukraine, 2007. — P. 68—79.

 164. Zemliak A.M., Rios E., Golovin V.A. Circuit Design Process as a Controllable Dynamic System // The 2007 American Control Conference, July 2007: Proceedings. — NY, USA, 2007. — P. 218—219.

 165. Zemliak A., Short M., Siebra C.A. et al. Frontiers in Robotics, Automation and Control: monography / Ed. by A. Zemliak. — Vienna: In-Tech Press, Austria, 2008. — 450 p.

 166. Земляк А.М., Маркина Т.М. Оптимизация электронных цепей как управляемый динамический процесс // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. — 2009. — Вып. 146. — С. 62— 69.

 167. Zemliak A. Main Properties Study of the Time-Optimal System Design Algorithm // WSEAS Transactions on Circuits and Systems. — 2004. — Vol. 3, № 4. — P. 759—764.

 168. Zemliak A. Comparative Analysis of the Different Design Strategies for the Analog Electronic System Design // WSEAS Transactions on Circuits and Systems. — 2004. — Vol. 3, N 2. — P. 294—299.

 169. Zemliak A., Rios E. Stability Analysis of the Design Trajectories for the Generalized System Design Algorithm // WSEAS Transactions on Circuits and Systems. 2005. — Vol. 4, N 2. — P. 78—85.

 170. Zemliak A., Rios. On structure of the time-optimal system design algorithm // WSEAS Trans. Circ. – 2003. – Vol. 2, No. 1. – P. 291–296.

 171. Земляк А. М. Анализ динамических характеристик процесса проектирования аналоговых цепей // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 2007. — Т. 50, № 11. — С. 26—35.

 172. Zemliak A.M., Rios E. Metodología de diseño optimo en tiempo para circuitos electronicos no lineales // Informacion Tecnologica. – 2005. – Vol. 16, No. 4. – P. 83–90.

 173. Zemliak А.М., Markina T.M. Characteristics of Stability of Different Design Strategies for Analogue Circuit Design // The International IEEE Conference devoted to the 150-anniversary of A.S. Popov – EUROCON2009, May 2009: Proceedings. — St. Petersburg, Russia, 2009. — P. 2010—2015.

 174. Zemliak А.М. Dynamic Characteristics Analysis of Analogue Networks Design Process // IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences. — 2009. — Vol. E92-A, N 2. — P. 652—657.

 175. Земляк А.М., Маркіна T.M. Аналіз стійкості різних стратегій оптимізації аналогових кіл // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Радіотехніка-Радіоапаратобудування. — 2011. — Вип. 44. — С. 9—15.

 176. Zemliak A. M. Analysis of the Lyapunov Function Characteristics for the Minimal-Time Circuit Design Strategy Prediction // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics – CADSM2007: The IXth International Conf., February 2007: Proceedings. — Lviv-Polyana, Ukraine, 2007. — P. 39—45.

 177. Zemliak A.M. Analysis of the Main Properties for a Minimal-Time Circuit Design Process // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics – CADSM2007: The IXth International Conf., February 2007: Proceedings. — Lviv-Polyana, Ukraine, 2007. — P. 46—54.

 178. Zemliak A. Analysis of the Lyapunov Function Characteristics for the Minimal-Time Design Strategy // WSEAS Transactions on Circuits and Systems. — 2007. — Vol. 6, N 1. — P. 110—116.

 179. Zemliak A., Minimal-Time System Design Strategy Prediction by Lyapunov Function Analysis // The International XII WorkShop Iberchip 2007, March 2007: Proceedings. — Lima, Peru, 2007. — P. 95—98.

 180. Zemliak A. M. Analysis of Dynamic Characteristics of a Minimal-Time Circuit Optimization Process // International Journal of Mathematic Models and Methods in Applied Sciences. — 2007. — Vol. 1, N 1. — P. 1—10.

 181. Zemliak A. Analysis of a Lyapunov Function Behavior for Different Design Strategies // The 6th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal Processing – CSECS’07, December 2007: Proceedings. — Cairo, Egypt, 2007. — P. 35—40.

 182. Земляк А. М. Сравнительный анализ функции Ляпунова различных стратегий проектирования аналоговых цепей // Изв. высш. учеб. заведений: Радиоэлектроника. — 2008. — Т. 51, N 5. — С. 3—11.

 183. Земляк А.М., Маркина Т.М. Анализ поведения функции Ляпунова при оптимизации аналоговых цепей // Вісник НТУУ «КПІ», сер. Радіотехніка-Радіоапаратобуд. – 2011. – Вип. 47. – С. 42–49.

 184. Zemliak A. Lyapunov Function Behavior Analysis for Different Design Strategies // The 26th International Conference on Microelectronics – MIEL2008, May 2008: Proceedings. — Nis, Serbia, 2008. — Vol. 2. — P. 463—466.

 185. Земляк А.М., Маркина Т.М. Анализ характеристик оптимального по времени процесса проектирования аналоговых цепей // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы: междунар. конф. по радиоэлектронике, окт. 2008г.: сб. науч. трудов. — Х., 2008. — С. 65—70.

 186. Zemliak A.M. Characteristics of the Lyapunov Function for Some Design Strategies // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics – CADSM2009: The Xth International Conf., February 2009: Proceedings. — Lviv-Polyana, Ukraine, 2009. — P. 365—368.

 187. Zemliak A., Torres M., Reyes F., Vergara S., Markina T. Dynamic Characteristics of Different System Design Strategies // IEEE East-West Design & Test Symposium – EWDTS’10, September 2010: Proceedings. — St. Petersburg, Russia, 2010. — P. 300—303.

 188. Земляк А.М. Анализ функции Ляпунова процесса проектирования аналоговых цепей // Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2010: IV всерос. науч.-техн. конф. МЭС-2010, окт. 2010 г. : сб. науч. трудов. — М., 2010. — С. 108—113.

 189. Zemliak A., Michua A., Markina T. Analysis of a Lyapunov Function Characteristics for Various Strategies of Designing Circuits // The 10th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC'11), February, 2011: Proceedings. — Cambridge, UK, 2011. — P. 214—219.

 190. Zemliak A., Michua A. Process of Optimization for Analogue Networks using Parallel Computing // The 10th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications (EHAC '11), February, 2011: Proceedings. — Cambridge, UK, 2011. — P. 418—423.

 191. Zemliak A. Analysis of Lyapunov Function Characteristics for Different Design Strategies // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM2011): The XIth International Conf., February 23-25, 2011 : Proceedings. — Lviv-Polyana, Ukraine, 2011. — P. 57—62.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка