Задача науки «Безпека життєдіяльності». Визначення поняття «діяльність людини»Дата конвертації14.04.2016
Розмір174 Kb.
ТЕМИ І ПИТАННЯ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Тема 1. НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


 1. Визначення науки «Безпека життєдіяльності».

 2. Головна задача науки «Безпека життєдіяльності».

 3. Визначення поняття «діяльність людини».

 4. Основні цілі в рішенні задачі рівноважного існування системи «людина – середовище існування».

 5. Визначення поняття «безпека системи».

 6. Структура системи «людина – середовище існування».

 7. Наукова задача науки «Безпека життєдіяльності».

 8. Практичні задачі науки «Безпека життєдіяльності».

 9. Об'єкт вивчення науки «Безпека життєдіяльності».

 10. Основні етапи наукової і практичної діяльності людини в рішенні задач забезпечення безпеки життєдіяльності.

 11. Методи, що застосовуються при вирішенні задач забезпечення безпеки життєдіяльності.

 12. Аксіома про потенційну небезпеку.

 13. Визначення поняття «таксономія».

 14. Види класифікацій небезпек.

 15. Класифікація небезпек по природі походження.

 16. Класифікація небезпек по природі дії.

 17. Класифікація небезпек за рівнем локалізації.

 18. Класифікація небезпек по викликуваних наслідках.

 19. Класифікація небезпек по виду збитку, який наноситься.

 20. Класифікація небезпек по сфері прояву.

 21. Класифікація небезпек по характеру впливу.

 22. Апріорні ознаки небезпек.

 23. Апостеріорні ознаки небезпек.Тема 2. КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКУ.

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 1. Визначення ризику.

 2. Поняття ризику, як категорії безпеки життєдіяльності.

 3. Методи оцінки ризику.

 4. Методика визначення прийнятного ризику.

 5. Реакція організму людини на вплив негативних факторів зовнішнього середовища.

 6. Поняття оборотної і необоротної біологічної реакції організму людини на вплив негативних факторів.

 7. Гранично допустимий рівень впливу негативних факторів на організм людини.

 8. Етапи в рішенні задач забезпечення безпеки життєдіяльності.

 9. Класифікація принципів забезпечення безпеки життєдіяльності.

 10. Система «людина – машина». Характерні зони системи «людина – машина».

 11. Методи забезпечення безпеки життєдіяльності в системі «людина – машина».

 12. Основні задачі в керуванні безпекою життєдіяльністю.

 13. Алгоритм реалізації керування безпекою життєдіяльності.

 14. Визначення «системний аналіз».

 15. Дерево «причин і небезпек».

 16. Апріорний аналіз ступеня безпеки технічних об'єктів.

 17. Апостеріорний аналіз ступеня безпеки технічних об'єктів.


Тема 3. ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ


СИСТЕМ АНТРОПОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ

 1. Чим обумовлена необхідність дослідження надійності функціонування систем антропогенного походження.

 2. Суть технічної діагностики.

 3. Основні напрями розробок, які використовуються у технічній діагностиці.

 4. Завдання, які вирішуються з використанням теорії контролездатності.

 5. Завдання, які вирішуються на основі положень теорії розпізнавання образів.


 6. Структура технічної діагностики.

 7. Етапи вирішення задач при використанні теорії контролездатності.

 8. Послідовність вирішення задач при використанні теорії розпізнавання образів.

 9. Зміст етапу мінімізації інформації.

 10. Методи вирішення задач мінімізації інформації.

 11. Основні положення методу планування експерименту.

 12. Основні етапи, які виконуються при використанні методу планування експерименту.

 13. Загальний математичний вираз моделі досліджуваної антропогенної системи.

 14. Суть та необхідність визначення значимих коефіцієнтів.

 15. Задачі, які вирішують методи неруйнівного контролю.

 16. Класифікація методів неруйнівного контролю.

 17. Основні положення методів кількісного контролю.

 18. Відмінність якісних методів неруйнівного контролю.

 19. Суть методів неруйнівного контролю за альтернативними ознаками.

 20. Основні вимоги, які ставляться до методів і засобів неруйнівного контролю.

 21. Узагальнена функціональна схема контрольно-вимірювальної системи техніч­ної діагностики.

 22. Робота контрольно-вимірювальної системи техніч­ної діагностики.

 23. Призначення основних блоків контрольно-вимірювальної системи техніч­ної діагностики.

 24. Основні підходи до вирішення задачі розпізна­вання стану антропогенної системи.

 25. Основні положення ймовірносного методу розпізна­вання стану антропогенної системи.

 26. Основні положення детерміністського методу розпізна­вання стану антропогенної системи.

25. Геометрична інтерпретація визначення стану антропогенної системи.

Тема 4. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ «ЛЮДИНА –

СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ»

 1. Людина, як елемент біосфери.

 2. Характерні відмінності людини, як елемента біосфери.

 3. Визначення діяльності людини.

 4. Спосіб життя людини.

 5. Визначення потреби людини.

 6. Визначення праці людини.

 7. Основні системні характеристики людини, як елемента біосфери і системи «людина – середовище існування».

 8. Психічна система людини.

 9. Біологічна системи людини.

 10. Соціальна система людини.

 11. Об'єктивна єдність систем людини.

 12. Поняття особистості людини.

 13. Біологічні підсистеми організму людини.

 14. Системи, що забезпечують захист людини від впливу негативних факторів.

 1. Основні функції центральної нервової системи людини.

 2. Поняття «генетичний рівень».

 3. Поняття «фенотиповий рівень».

 4. Поняття «метаболізм».

 5. Поняття «гомеостаз».

 6. Поняття «імунітет».

21. Поняття «регенерація здоров'я».

22. Умовні й умовно-рефлекторні реакції організму людини.Тема 5. ФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ


 1. Види реакцій функціональних систем організму людини на вплив негативних факторів середовища існування.

 2. Поведінкові реакції організму людини.

 3. Біологічні реакції організму людини.

 4. Класифікація рецепторів організму людини.

 5. Призначення екстероцепторів організму людини.

 6. Призначення інтероцепторів організму людини.

 7. Структурна схема системи сприйняття зовнішнього середовища організмом людини.

 8. Біологічні системи забезпечення безпеки організму людини.

 9. Система забезпечення безпеки зорового аналізатора.

 10. Система забезпечення безпеки звукового аналізатора.

 11. Система забезпечення безпеки аналізатора нюху.

 12. Функції шкірного покриву.

 13. Функції слизуватих оболонок.

 14. Функції шлункового соку.

 15. Функції печінки, селезінки, лімфатичних вузлів.

 16. Природний імунітет.

 17. Придбаний імунітет.

 18. Придбаний імунітет природного походження.

19. Придбаний імунітет штучного походження.
Тема 6. РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ

В БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ


 1. Характеристики потоку інформації, що сприймає людина.

 2. Види аналізаторів організму людини, вид сприйманих ними сигналів.

 3. Основні характеристики аналізаторів людини.

 4. Поняття інтенсивності зовнішнього подразника.

 5. Поняття чутливості аналізатора.

 6. Взаємозв'язок між зміною інтенсивності подразника і відчуттям людини.

 7. Закон Вебера – Фехнера.

 8. Поняття «орган почуттів», як система сприйняття людиною навколишнього середовища.

 9. Відмінність між рецептором і органом почуттів людини.

 10. Структура зорового аналізатора людини.

 11. Структура звукового аналізатора людини.

 12. Структура аналізатора нюху.

 13. Структура аналізатора смаку.

 14. Структура аналізатора дотику.

 15. Види шкірної чутливості.

 16. Руховий аналізатор організму людини.

 17. Поняття «тонус».

 18. Чутливість аналізаторів організму людини в забезпеченні безпеки життєдіяльності.Тема 7. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


 1. Класифікація суб'єктивних психологічних факторів організму людини, які обумовлюють реалізацію небезпеки.

 2. Класифікація об'єктивних психологічних факторів організму людини, що обумовлюють реалізацію небезпеки.

 3. Поняття «психологія безпеки».

 4. Основні форми психофізіологічного стану організму людини.

 5. Основні психічні властивості людини, як індивідуума (особистості).

 6. Види психічних процесів.

 7. Класифікація психічних процесів.

 8. Психічні властивості.

 9. Психічні стани. Види психічних станів.

 10. Психічні напруги.

11. Організація трудової діяльності людини.

 1. Психогенні зміни настрою людини, які виникають під впливом зовнішньої емоційної активації.

 2. Психогенні зміни настрою, що виникають під впливом лікарських засобів.

 3. Посталькогольна анстенія людини. Вплив посталькогольної анстенії на безпеку життєдіяльності людини.

 4. Режим праці і відпочинку в забезпеченні безпеки життєдіяльності людини.

 5. Науковий підхід в організації трудового процесу.

 6. Взаємозв'язок виробничого навчання і психофізіології людини.

 7. Ефективність чергування періодів праці і відпочинку.

 8. Вплив технологічних перерв на безпеку життєдіяльності людини.

 9. Зв'язок тривалості технологічних перерв і напруженості праці працюючого.

 10. Мікропаузи в організації трудового ритму.

 11. Динаміка працездатності людини в плині робочого дня.

 12. Динаміка працездатності людини в плині робочого тижня.

 13. Методи зняття нервово-психічної напруги працюючих.

 14. Вплив функціональної музики на безпеку життєдіяльності людини.

22. Обмеження, що накладаються на застосування функціональної музики.

23. Вплив виробничої гімнастики на безпеку життєдіяльності людини.

24. Ефект дії кімнат психологічного розвантаження на працюючих.

25. Ефект дії аутогенного тренування на нервово-психічний стан працюючих.
Тема 8. МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ


 1. Визначення категорії «здоров'я людини».

 2. Ієрархічна структура категорії «здоров'я людини».

 3. Дослідження демографічної ситуації держави.

 4. Соціальна структура категорії «здоров'я людини».

 5. Основні ознаки здоров'я людини.

 6. Біологічний рівень фізичного здоров'я людини.

 7. Особливий психологічний рівень людини і стан здоров'я людини.

 8. Вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров'я людини.

 9. Глобальна проблема забезпечення здоров'я людини. Її основні причини.

10. Структура системи охорони здоров'я людини.

Тема 9. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 1. Біосфера Землі.

 2. Основні компоненти біосфери.

 3. Атмосфера.

 4. Гідросфера.

 5. Літосфера.

 6. Процеси, що обумовлюють динамічну рівновагу біосфери Землі.

 7. Основні закони, яким підкоряються процеси, що протікають у біосфері Землі.

 8. «Навколишнє середовище» у системі безпеки життєдіяльності людини.

 9. «Техносфера» у системі безпеки життєдіяльності людини.

 10. Відмітні ознаки техносфери.

 11. Ноогенез.

 12. Ноосфера.

 13. Структура системи «людина – середовище існування».

 14. Основні характеристики природного середовища.

 15. Основні характеристики соціального середовища.

 16. Основні характеристики техногенного середовища.

 17. Основні характеристики виробничого середовища.

 18. Основні характеристики побутового середовища.

 19. Основні психологічні негативні фактори у виробничому середовищі.

20. Основні негативні фактори виробничого середовища, що впливають на фізіологію людини.Тема 10. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 1. Класифікація негативних факторів середовища існування людини по походженню.

 2. Класифікація негативних факторів середовища існування людини по характері впливу на людину.

 3. Співвідношення між природними й антропогенними негативними факторами.

 4. Причини росту потенційної енергії антропогенних негативних факторів.

 5. Шкідливі антропогенні негативні фактори в системі «людина – середовище існування».

 6. Небезпечні антропогенні негативні фактори в системі «людина – середовище існування»

 7. Вплив зміни характеристик середовища існування людини на ступінь активності впливу шкідливих антропогенних негативних факторів.

 8. Біологічна реакція організму людини на вплив антропогенних негативних факторів різної інтенсивності.

 9. Класифікація антропогенних негативних факторів по природі походження.

 10. Фізичні негативні антропогенні фактори механічного походження.

 11. Вплив шуму на організм людини.

 12. Вплив ультразвукових коливань на організм людини.

 13. Вплив інфразвукових коливань на організм людини.

 14. Вплив ударної хвилі.

 15. Фізичні негативні антропогенні фактори енергетичного походження.

 16. Вплив електромагнітних полів на організм людини.

 17. Вплив НВЧ випромінювань на організм людини.

 18. Вплив статичної електрики на організм людини.

 19. Вплив лазерного випромінювання на організм людини.

 20. Вплив ультрафіолетового випромінювання на організм людини.

 21. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини.

 22. Вплив електричного струму на організм людини.

 23. Класифікація хімічних шкідливих речовин у залежності від напрямку використання.

 24. Класифікація хімічних шкідливих речовин по характері впливу на організм людини.

 25. Вплив хімічних шкідливих речовин на організм людини.

 26. Запиленість повітря, як негативний антропогенний фактор середовища існування людини.

 27. Об'єктивні причини виникнення аварій і катастроф.

 28. Причини виникнення катастроф природного характеру.

 29. Причини виникнення аварій і катастроф антропогенного характеру.

 30. Класифікація аварій по виду впливу на навколишнє середовище.

 31. Класифікація аварій по масштабах заподіяного збитку.

 32. Визначення «катастрофа».

 33. Методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини і середовища існування при аваріях і катастрофах.

 34. Алгоритм рішення задачі забезпечення безпеки життєдіяльності людини і її середовища існування при аваріях і катастрофах.

 35. Методи прогнозування виникнення аварій і катастроф.

 36. Методи прогнозування наслідків аварій і катастроф.

 37. Заходи, що дозволяють запобігати і мінімізувати негативний вплив аварій і катастроф на людину і середовище існування.

 38. Визначення конфлікту.

 39. Джерела (причини) виникнення соціальних небезпек.

 40. Класифікація соціальних небезпек.

 41. Форми протікання соціальних небезпек.

42. Поняття «постконфліктний синдром».

Тема 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЛЮДИНИ


 1. Поняття мікроклімату. Параметри мікроклімату.

 2. Тепловий баланс тіла людини.

 3. Конвекційний теплообмін тіла людини з навколишнім середовищем.

 4. Передача теплоти тіла людини через одяг.

 5. Теплообмін тіла людини з навколишнім середовищем за допомогою випромінювання теплової енергії.

 6. Особливості теплообміну організму людини за допомогою випромінювання теплової енергії.

 7. Віддача теплоти тілом людини за допомогою тепло масообміну.

 8. Фактори, що впливають на інтенсивність віддачі теплоти тілом людини за допомогою тепломасообміну.

 9. Віддача теплоти організму людини за допомогою підігріву видихуваного повітря.

 10. Вплив параметрів мікроклімату на безпеку життєдіяльності людини.

 11. Вплив температури повітря навколишнього середовища на безпеку життєдіяльності людини.

 12. Вплив відносної вологості повітря на безпеку життєдіяльності людини.

 13. Вплив швидкості руху повітря на безпеку життєдіяльності людини.

 14. Шкідливий вплив інтенсивного теплообміну людини з навколишнім середовищем за допомогою тепло масообміну.

 15. Поняття оптимальних (комфортних) параметрів мікроклімату.

 16. Поняття дискомфортних параметрів мікроклімату.

 17. Поняття припустимих параметрів мікроклімату.

 18. Вимоги, що пред'являються до систем освітлення.

 19. Класифікація систем освітлення.

 20. Класифікація систем штучного освітлення.

 21. Евакуаційне освітлення.

 22. Система загального рівномірного освітлення.

 23. Система місцевого освітлення.

 24. Комбіноване освітлення.

 25. Аварійне освітлення.

 26. Сполучене освітлення


Тема 12. БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ

 1. Шляхи влучення шкідливих речовин, що містяться в продуктах харчування, в організм людини.

 2. Перелік основних шкідливих речовин, що містяться в харчових продуктах.

 3. Методика встановлення ступеня шкідливості харчових добавок.

 4. Класифікація пестицидів.

 5. Поняття ефекту кумуляції шкідливої речовини, що міститься в продуктах харчування, в організмі людини.

 6. Класифікація шкідливих ознак пестицидів.

 7. Шляхи зниження концентрації пестицидів у харчових продуктах.

 8. Характеристика нітратів.

 9. Характеристика нітритів.

 10. Методи зниження концентрації нітритних з'єднань у харчових продуктах.

11. Характеристика нітрозамінювачів.

12. Метод зниження шкідливості впливу нітрозамінювачів.

13. Політика держави з питань запобігання забруднення продуктів харчування надмірними концентраціями шкідливих речовин.

14. Шляхи реалізації політики держави з питань запобігання забруднення продуктів харчування надмірними концентраціями шкідливих речовин.15. Характеристики можливого негативного ефекту, що може проявитися стосовно здоров'я людини, у випадку постійного чи надмірного споживання продукту з харчовою добавкою.

Тема 13. БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ

ЗЛОЧИННОСТІ І ТЕРОРИЗМУ

 1. Динаміка зміни інтенсивності злочинності у світі.

 2. Кишенькова крадіжка. Способи захисту.

 3. Квартирна крадіжка. Способи захисту.

 4. Зґвалтування. Способи захисту.

 5. Пограбування на вулиці. Способи захисту.

 6. Визначення тероризму.

 7. Тероризм, як соціально-політичне явище.

 8. Форми тероризму.

 9. Задачі, що вирішуються за допомогою терористичних актів.


Тема 14. КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА

 1. Сутність корпоративної безпеки.

 2. Види погроз, на захист від яких направлена корпоративна безпека.

 3. Економічна війна.

 4. Промислове шпигунство.

 5. Внутрішні погрози, від яких захищає корпоративна безпека об'єктів економіки.

 6. Організації й особи, відповідальні за забезпечення корпоративної безпеки об'єкта економіки.

 7. Основні задачі системи корпоративної безпеки об'єкта економіки.

 8. Заходи, що забезпечують корпоративну безпеку об'єкта економіки.


Тема 15. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ

НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

 1. Послідовність дій при долікарській допомозі потерпілому.

 2. Послідовність відновлення прохідності дихальних шляхів людини.

 3. Основні причини загибелі людей при нещасних випадках.

 4. Основні заходи при проведенні рятувальних робіт.

 5. Сутність першої долікарської допомоги потерпілим.

 6. Оптимальний термін надання першої медичної допомоги.

 7. Заходи долікарської допомоги потерпілим при механічних факторах поразки.

 8. Заходи долікарської допомоги потерпілим при термічних факторах поразки.

 9. Заходи долікарської допомоги потерпілим при дії отруйних речовин.

 10. Заходу долікарської допомоги потерпілим при аваріях на атомних реакторах.

 11. Заходу долікарської допомоги потерпілим при інфекційних захворюваннях.

 12. Загальні заходи долікарської допомоги потерпілим.

 13. Склад аптечки першої медичної допомоги.

 14. Правила зупинки кровотеч.

 15. Класифікація раней.

 16. Правила обробки раней.

 17. Правила накладення перев'язного пакета.

 18. Техніка використання шприць-тюбика.

 19. Класифікація термічних опіків.

 20. «Правило долоні» у визначенні площі опіку.

 21. «Правило дев'ятки» при визначенні площі опіку.

 22. Опіковий шок.

 23. Правила попередження опікового шоку.

 24. Діагностика опіків дихальних шляхів.

 25. Заходи долікарської допомоги при опіках.

 26. Класифікація стадій переохолодження організму людини.

 27. Види обморожень.

 28. Класифікація обморожень.

 29. Заходу долікарської допомоги при переохолодженні.

 30. Класифікація переломів.

 31. Основні симптоми закритих ушкоджень суглобів.

 32. Види іммобілізації потерпілого.

 33. Істота транспортної іммобілізації.

 34. Істота лікувальної іммобілізації.

 35. Правила накладення шини.

 36. Класифікація засобів транспортної іммобілізації.

 37. Правила проведення іммобілізації потерпілого.

 38. Правила транспортування потерпілих із травмами хребта.

 39. Правила вправляння вивихів.

 40. Правила виконання штучного дихання.

 41. Правила виконання непрямого масажу серця.

42. Правила надання долікарської допомоги дитині.

Тема 16. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


 1. Ієрархічна структура законодавчої і нормативної бази правового забезпечення безпеки життєдіяльності людини в Україні.

 2. Юридична основа забезпечення безпеки життєдіяльності людини в Україні.

 3. Зміст основних статей Конституції України, спрямованих на забезпечення безпеки життєдіяльності людини.

 4. Система основних Законів України, спрямованих на забезпечення безпеки життєдіяльності людини

 5. Закон України «Про охорону здоров'я».

 6. Закон України «Про охорону праці».

 7. Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища».

 8. Закон України «Про цивільну оборону».

 9. Закон України «Про пожежну безпеку».

 10. Закон України «Про дорожній рух»

 11. Система організацій, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства на Україні.

 12. Місце і роль прокуратури України в забезпеченні безпеки життєдіяльності людини.

 13. Закон України «Про прокуратуру».

 14. Функції прокуратури в Україні.

 15. Принципи і гарантії адвокатської діяльності в Україні.

 16. Закон про адвокатуру України.

 17. Визначення рівня професійних знань адвокатів.

 18. Склад і функції атестаційної палати адвокатів.

 19. Склад і функції дисциплінарної палати адвокатів.

 20. Організаційні форми діяльності адвокатури.

 21. Функції адвокатури в Україні.

 22. Професійні і соціальні права адвоката а Україні.

 23. Обов'язки адвоката в Україні.

 24. Оплата праці адвоката в Україні.

 25. Істота адвокатської таємниці.

 26. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

 27. Види дисциплінарних стягнень, застосовуваних до адвоката.

 28. Функції адвоката в кримінальному процесі.

 29. Законодавчі положення, що забезпечують права обвинувачуваного.

 30. Випадки, що виключають добровільне відмовлення обвинувачуваного від захисника.

 31. Обставини, що виключають участь у справі лиця, як захисника обвинувачуваного.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка